__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum Velké skály ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Dana Kodetová & Tomáš Skříček listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum Velké skály Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová & Tomáš Skříček

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 6 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 7 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků.......................................... 9 5. Závěr .......................................................................................................................................... 9 6. Literatura..................................................................................................................................... 9 6. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 10

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Lhánice a Jihomoravský kraj, okres Znojmo, obec Biskoupky: skalnaté zalesněné svahy na levém břehu řeky Jihlavy, cca 3,5 km západně od centra Biskoupek.

Katastrální území:

Lhánice, Biskoupky na Moravě

Výměra:

9,79 ha

Nadmořská výška:

248 – 365 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6863

Kategorie ochrany:

Přírodní rezervace (vyhl. 2001)

Klimatická charakteristika: Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT11 (QUITT 1971) Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Jevišovická pahorkatina Podcelek: Znojemská pahorkatina Okrsek: Mohelenská vrchovina Fytogeografická jednotka:

Znojemsko-brněnská pahorkatina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Skalnaté údolí řeky Jihlavy s pestrou škálou různých typů stanovišť s různou expozicí s přírodě blízkou lesní a nelesní vegetací. Prudké svahy jsou porostlé dubohabřinou s výskytem zejména dubu zimního (Quercus petraea), dubu letního (Quercus robur) a habru obecného (Carpinus betulus), která přechází v zakrslé formy světlých doubrav. Na úpatí údolních svahů a v suťových žlebech přecházejí dubohabřiny do suťových lesů. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

5


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Do průzkumu byla zahrnuta i část ležící již v Jihomoravském kraji. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován)

Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

6


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon

BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) §,VU,!! Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Káně lesní (Buteo buteo) §§,VU,!! Krahujec obecný (Accipiter nisus) §§,EN,!! Včelojed lesní (Pernis apivorus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) §§,VU,!! Holub doupňák (Columba oenas) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus) SOVY (STRIGIFORMES) §§,VU,!! Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) ○,!! Puštík obecný (Strix aluco) SVIŠŤOUNI (APODIFORMES) §,! Rorýs obecný (Apus apus) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) §§,EN,!!! Dudek chocholatý (Upupa epops) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) §§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla) VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor) §,VU,!! Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)

Strakapoud velký (Dendrocopos major) LC,! Žluna zelená (Picus viridis)

○,!

○ ○ NT ○,!

PĚVCI (PASSERIFORMES) Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Červenka obecná (Erithacus rubecula) Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Jiřička obecná (Delichon urbica) Konipas bílý (Motacilla alba) Konipas horský (Motacilla cinerea) Kos černý (Turdus merula)

Výskyt

1 ad. 19.4.2015 (Řezáč L.) x x 1 vol. M* 13.6.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 24.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 24.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 25.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex.* (přelet) 25.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 25.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 2 vol. M* 26.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 25.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (jihomoravská část) 26.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. pár* 24. a 25.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 26.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 ad. 24.6.2015 (Kodetová D.) 1 vol. M* 26.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. ad. 14.4.2013 (Řezáč L.) 1 ad. 2014 (Poláková S.) 1 vol. M* 25.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 5 vol. M* 24.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 6 vol. M* 25.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 4 vol. M* 26.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 24.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 vol. ad.* 25.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 3 vol. ad.* 26.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x 2 zp. M 21.4.2013 (Řezáč L.) x x 1 zp. M* 13.6.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x

7


§,VU,!! ○ NT,!! §,LC ○

Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) Krkavec velký (Corvus corax) Křivka obecná (Loxia curvirostra) Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Lejsek šedý (Muscicapa striata) Linduška lesní (Anthus trivialis)

○,! Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) ○ Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Skřivan polní (Alauda arvensis) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) ○ Sýkora babka (Parus palustris) Sýkora koňadra (Parus major) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) LC Sýkora parukářka (Parus cristatus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Zvonek zelený (Carduelis chloris) §§,LC,!! Žluva hajní (Oriolus oriolus)

2014 (Poláková S.) x 1 pár 8.5.2015 (Skříček T.) 13.6.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 2014 (Poláková S.) 1 zp. M* 25.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M 24.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* 25.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M 26.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 12.6.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x 2014 (Poláková S.) x 2014 (Poláková S.) x 1 zp. M* 25.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M, 1 F 26.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x 1 zp. M* 25.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 zp. M* 26.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x 2014 (Poláková S.) 2014 (Poláková S.) 1 zp. M* 25.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 zp. M (z toho 1 již za hranicí PR) 26.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

8

Hnízdní období 2015 12 0 8 4 17 0 0 2 7 3 5 10 20 1 12 7 50

Celkem 2013 - 2015 14 0 9 5 20 0 0 2 9 4 5 13 24 1 15 8 62


4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost lesních ptáků závisí na způsobu lesnického hospodaření na lokalitě a na charakteru lesních porostů. Základními kritérii jsou zastoupení listnatých a jehličnatých dřevin, přítomnost vzrostlých doupných stromů, odumírajících a odumřelých stromů, množství tlejícího dřeva, ale i existence rozvolněných porostů a světlin. K rozmanitosti lokality přispívá její svažitost, expozice a přítomnost balvanových či suťových polí a skalních útvarů. Významným fenoménem jsou kaňonovitá skalnatá údolí s pestrou škálou stanovišť, kde se vyskytují jak výslunné xerotermní porosty, tak stinné biotopy suťových lesů. Z hlediska ochrany ptáků je důležité šetrné lesnické hospodaření, kdy jsou upřednostňovány přírodě blízké způsoby hospodaření s udržováním prostorově a věkově rozrůzněných porostů s přirozenou druhovou skladbou. Zásadní je zachování klidu od lesnických prací v hnízdním období. Některé druhy dravců a sov mohou začít hnízdit již v únoru. Případné lesnické práce je proto žádoucí směrovat zejména do podzimního období. U lesních porostů navazujících na otevřenou krajinu je vhodné udržovat pestré rozvolněné přechody do okolí, které mají charakter spíše rozvolněné dřevinné zeleně s přítomností keřů. U lesních rezervací uvnitř lesních komplexů je žádoucí přírodě blízké hospodaření a dodržování klidu během hnízdního období i v jejich ochranných pásmech.

5. Závěr V rámci Vysočiny se jedná se o ornitologicky mimořádně významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a hnízdí chráněné a ohrožené druhy ptáků. Lokalita je důležitým hnízdištěm dutinových druhů. Z ptáků je nejvýznamnější zjištěný hnízdní výskyt dudka chocholatého (Upupa epops, §§,EN,!!!) a lokalita je též pravidelným hnízdištěm strakapoudů prostředních (Dendrocopos medius, §,VU,!!).

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 16-32. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

9


6. Fotodokumentace

10


11


12


13


14

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum Velké skály [TR] 2015  

Ornitologický průzkum Velké skály [TR] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement