__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

________________________________________________________________________

Avifauna PR U Hรกjenky ________________________________________________________________________

Vojtฤ›ch Kodet & Dana Kodetovรก 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Avifauna PR U Hájenky Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kodetová Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................3 2. Metodika.........................................................................................................................................7 3. Výsledky ..........................................................................................................................................9 5. Závěr..............................................................................................................................................11 6. Literatura.......................................................................................................................................11 7. Fotodokumentace ......................................................................................................................12

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Realizováno v rámci hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy ve II. etapě projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a Krajem Vysočina.

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Čáslavice, vlhké až slatinné louky za Novým rybníkem, asi 1,6 km západně od centra obce.

Katastrální území:

Čáslavice

Výměra:

5,87 ha

Nadmořská výška:

520 – 528 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6860

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT5 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křižanovská vrchovina Podcelek: Brtnická vrchovina Okrsek: Zašovický hřbet Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Přírodní rezervace U Hájenky je jednou z posledních zachovalých ukázek vlhkých až slatinných luk teplejších oblastí v jihovýchodní části Kraje Vysočina. Jedná se o mělké údolí s vlhkými až slatinnými loukami a prameništi podél Šebkovického potoka navazující na litorály Nového rybníka a táhnoucí se západním směrem v úzkém pásu proti proudu potoka. Jednotlivé kosené luční enklávy jsou přerušené nálety dřevin, především olší. Olšový potoční luh je v různé míře vyvinutý i podél vlastního toku potoka. Lokalita nese známky regulace toku a částečného zkulturnění v minulosti. Ovšem jsou zde zachovány i kvalitní porosty slatinných a vlhkých luk, které však byly na řadě míst zasaženy expanzí dřevin, zejména olše. Okrajově se zde vyskytují fragmenty suchých trávníků vázané na zbytky mezí nad nivou údolí. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika 7


Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v letech 2014 a 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

8


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období v letech 2014 a 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení §,VU,!! §,NT,!! NT,!! EN,!!! ○,!

○,! NT,!! §,VU,!!

Taxon POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) Čáp bílý (Ciconia ciconia) Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) Husa velká (Anser anser) Kachna divoká (Anas platyrhynchos) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) Lyska černá (Fulica atra) Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) Sluka lesní (Scolopax rusticola) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)

○ Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus) SOVY (STRIGIFORMES) ○,!! Puštík obecný (Strix aluco) §,EN,!! Výr velký (Bubo bubo) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) §§,EN,!!! Dudek chocholatý (Upupa epops) §§,VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor) §,VU,!! Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) Strakapoud velký (Dendrocopos major) VU,!! Žluna šedá (Picus canus) LC,! Žluna zelená (Picus viridis) PĚVCI (PASSERIFORMES) Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček menší (Phylloscopus collybita) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Čížek lesní (Carduelis spinus) ○ Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Výskyt 1 vol. ad.* (přelet) 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. (loví v nových tůních, foto) 16.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ex.* 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ex.* (přelet) 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 vol. ad.* (přelet) 14. a 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (přelet) 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 16. a 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 14. a 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M (okolí) 16.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolí) 14.-16.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 14.-16.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolní les) 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. (sběr potravy na louce u chatové osady Na Skalkách SV od PR, foto) 7. a 8.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ad.* (okolní les) 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 16. a 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M 16.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 16.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. (okolí) 16.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 zp. M 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 14. a 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 zp. M* 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

9


Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ○ Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) NT Jiřička obecná (Delichon urbica) Kos černý (Turdus merula) Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax) ○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Skřivan polní (Alauda arvensis) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) §,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Zvonek zelený (Carduelis chloris) ○ Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

x x 1 zp. M* 16. a 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 M (okolí) 16.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x 1 ex. 19.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x x 1 zp. M* 16.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 9 ex. 2.2.2015 (Ekrtová E., Kodet V., Kodetová D.) x x x x x x 1 F 16.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 M 16.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

10

Hnízdní období 2014 - 2015 5 0 1 4 11 0 0 0 5 4 2 10 13 0 9 4 47

Celkem 2014 - 2015 9 0 2 7 17 0 0 3 7 5 2 12 20 2 13 5 56


5. Závěr Tato práce předkládá první ucelený soupis avifauny PR U Hájenky. Na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí bylo v letech 2014 - 2015 zaznamenáno 56 druhů ptáků a z nich 47 druhů přímo na lokalitě a v hnízdním období. Z významnějších druhů zde byl zaznamenán ledňáček říční (Alcedo atthis, §§/VU) a kvorkající sluka lesní (Scolopax rusticola, §/VU). Nově vytvořené tůně využil k lovu čáp bílý (Ciconia ciconia, §/NT) a zdržovaly se na nich kachny divoké (Anas platyrhynchos). V olšinách bylo zjištěno více druhů šplhavců: strakapoud prostřední (Dendrocopos medius, §/VU), strakapoud malý (Dendrocopos minor, VU), strakapoud velký (Dendrocopos major) a žluna zelená (Picus viridis, ○). Z okolního lesa se ozýval také datel černý (Dryocopus martius, LC) a ze sov puštík obecný (Strix aluco, ○). Na lokalitě byl zjištěn hnízdní výskyt hrdličky divoké (Streptopelia turtur, ○), kukačky obecné (Cuculus canorus, ○), ťuhýka obecného (Lanius collurio, §/NT), pěnice hnědokřídlé (Sylvia communis), dlaska tlustozobého (Coccothraustes coccothraustes, ○), zvonohlíka zahradního (Serinus serinus), cvrčilky říční (Locustella fluviatilis, ○), rákosníka zpěvného (Acrocephalus palustris), pěvušky modré (Prunella modularis), hýla obecného (Pyrhula pyrhula, ○), čížka lesního (Carduelis spinus) a dalších běžných druhů. V mimohnízdním období byl pozorován krkavec velký (Corvus corax, §/VU). Ve dnech 7. a 8. dubna 2015 byl na loučce u chatek severovýchodně od lokality (osada Na Skalkách) zastižen lovící dudek chocholatý (Upupa epops, §§/EN). Pouze na přeletu byly zaznamenány potápka malá (Tachybaptus ruficollis, §/VU), husa velká (Anser anser, EN), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus, NT) a lyska černá (Fulica atra, ○). Tyto vodní druhy nemají na lokalitě vhodné hnízdní podmínky, a to ani na rybníce navazujícím na rezervaci.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

11


7. Fotodokumentace Obr. 5: Druhově pestré podmáčené louky v PR U Hájenky (14.5.2015, V. Kodet).

Obr. 6: Část podmáčených luk byla obnovena vykácením náletových dřevin (7.4.2015, V. Kodet).

12


Obr. 7: V degradovaných porostech bylo nově vybudováno několik tůní (14.5.2015, V. Kodet).

Obr. 8: Prosychající dřeviny jsou hnízdištěm dutinových ptáků (2.2.2015, V. Kodet).

13


Obr. 9: Čáp bílý (Ciconia ciconia, §/NT) loví v jedné z nově vybudovaných tůní (16.5.2015, V. Kodet).

Obr. 10: Dudek chocholatý (Upupa epops, §§/EN) u osady Na Skalkách v bezprostřední blízkosti lokality při sběru potravy (7.4.2015, V. Kodet).

14

Profile for Vojtech Kodet

Avifauna PR U Hájenky [TR] 2015  

Avifauna PR U Hájenky [TR] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded