__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Avifauna PR Údolí Brtnice ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Dana Kodetová & Ivan Kunstmüller 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Avifauna PR Údolí Brtnice Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová & Ivan Kunstmüller Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika...................................................................................................................................... 6 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 7 5. Závěr .......................................................................................................................................... 9 6. Literatura................................................................................................................................... 10 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 11

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Realizováno v rámci hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy v I. etapě projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a Krajem Vysočina.

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Střížov: údolí říčky Brtnice, cca 0,5 km jižně od centra obce.

Katastrální území:

Dolní Smrčné, Komárovice u Jihlavy, Panská Lhota, Přímělkov, Střížov

Výměra:

66,69 ha

Nadmořská výška:

440 - 530 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6660

Kategorie ochrany:

Přírodní rezervace (vyhlášena 2001)

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, rozhraní podoblastí MT3 a MT5 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křižanovská vrchovina Podcelek: Brtnická vrchovina Okrsek: Zašovický hřbet Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Údolí s vysokou přírodní a krajinářskou hodnotou s ojedinělým geomorfologickým fenoménem a velkou druhovou diverzitou představuje velice pestré území, kde se potkávají prvky chladnějších a vlhčích biotopů vyšších poloh s druhy typicky teplomilnými vázanými na xerotermní stanoviště jižních expozic. Zastoupena je zde vegetace lesní, křovinná i nelesní. Původní vysoká stanovištní a druhová diverzita byla však v posledních 30 letech zdecimována ústupem tradičního hospodaření spojeného se zarůstáním lokality, výraznou eutrofizací a nevhodnými lesnickými a zemědělskými zásahy. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

5


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen převážně na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v letech 2014 a 2015. Při návštěvách lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). V rámci jednotlivých řádů jsou druhy řazeny abecedně. Použité zkratky: ad. = adultní, dospělý, bub. = bubnující, ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, imm. = imaturní, nedospělý, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován)

Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

6


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období v letech 2014 a 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů, případně údaj posledního záznamu na lokalitě. Ochrana a ohrožení

Taxon

BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) §,VU,!! Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Káně lesní (Buteo buteo) §§,VU,!! Krahujec obecný (Accipiter nisus) SOKOLI (FALCONIFORMES) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) §,NT,! Koroptev polní (Perdix perdix) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) §§,VU,!! Holub doupňák (Columba oenas) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus) SOVY (STRIGIFORMES) ○,!! Puštík obecný (Strix aluco) §,EN,!! Výr velký (Bubo bubo)

SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) §§,VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis)

ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor) Strakapoud velký (Dendrocopos major) VU,!! Žluna šedá (Picus canus) LC,! Žluna zelená (Picus viridis)

PĚVCI (PASSERIFORMES) §,VU,! Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) §,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Brhlík lesní (Sitta europaea) § Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) ○,! Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Budníček menší (Phylloscopus collybita)

Výskyt

2 ad. 10.6.2011 (Čamlík G.) 1 ad. 27.4.2015 (Kunstmüller I.) x x 1 vol. M 25.3.2015 (Kunstmüller I.) x 1 vol. M 25.3.2015 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 27.4.2015 (Kunstmüller I.) x 1 pár vodí 7 ml. 25.6.2015 (Kunstmüller I.) vol. M* 22. a 23.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 11.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (přelet) 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 3 vol. ad. (okolí PR: pole Z od Přímělkova) 11.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M (les proti proudu již mimo PR) 27.4.2015 (Kunstmüller I.) x x 1 vol. M* 22. a 23.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 11. a 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 11. a 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. pár* 23.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 25.3.2015 (Kunstmüller I.) 1 vol. M* 11.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ad.* 22. a 23.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad. 23.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad. 11.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad. 12.5.2015 (Kodet V.) 1 pár s 1 vyved. ml. 25.6.2015 (Kunstmüller I.) x 1 pár 25.3.2015 (Kunstmüller I.) x 2 vol. ad. 25.3.2015 (Kunstmüller I.) vol. ad.* 22. a 23.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 2 vol. M* 11.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 3 páry 17.5.2015 (Kunstmüller I.) 2 páry 25.6.2015 (Kunstmüller I.) 5 párů 25.6.2015 (Kunstmüller I.) x 30 ex. 10.1.2009 (Kodet V.) x x

7


Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) ○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Čížek lesní (Carduelis spinus) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ○ Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) NT Jiřička obecná (Delichon urbica) §§,NT,! Kavka obecná (Corvus monedula)

Konipas bílý (Motacilla alba) ○,! Konipas horský (Motacilla cinerea) ○ Konopka obecná (Carduelis cannabina) Kos černý (Turdus merula) Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax) ○ Linduška lesní (Anthus trivialis) LC,! Linduška luční (Anthus pratensis) ○,! Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)

○ ○ LC,!!

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Skorec vodní (Cinclus cinclus)

Skřivan polní (Alauda arvensis) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Straka obecná (Pica pica) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) ○ Sýkora babka (Parus palustris)

Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus)

Sýkora modřinka (Parus caeruleus) LC Sýkora parukářka (Parus cristatus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) §,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) §,VU,!! Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) LC Vrabec polní (Passer montanus) NT,! Vrána šedá (Corvus cornix) Zvonek zelený (Carduelis chloris) ○ Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

x x x x x x x x x x hnízdění ve zdech zříceniny hradu Rokštejna 29.5.1967 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 20 ex. (zřícenina Rokštejna) 11.7.1975 (Široký L.), 18 ex. (zřícenina Rokštejna) 17.7.1976 (Široký L.) x x x x x x 2 ex. 10.6.2011 (Čamlík G.) 4 ex. (rodinka) 25.6.2015 (Kunstmüller I.) x 5 párů 17.5.2015 (Kunstmüller I.) 1 pár 25.3.2015 (Kunstmüller I.) 1 pár 27.4.2015 (Kunstmüller I.) x x x x x x x 1 zp. M* 23.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 ex. 10.6.2011 (Čamlík G.) 1 ex. 23.7.2013 (Dražná H.) vyvedené hnízdo 23.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 hn. pár (4 ml. na hn.) 27.4.2015 (Kunstmüller I.) hn. s ml. 11. a 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x x 1 zp. M* 23.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 2 zp. M 11.5.2015 (Kodet V.) 2 zp. M* 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 zp. M* 22.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M 23.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 2 zp. M* 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x x 1 ad. (okolí PR: u Přímělkova) 8.6.2011 (Čamlík G., Čamlíková T.) x x x x

8


Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě a v nejbližším okolí.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2014 - 2015 12 0 5 7 23 0 0 1 8 7 7 21 27 0 13 14 76

Celkem 1976 - 2015 15 0 6 9 27 0 0 1 11 8 7 21 31 0 16 15 81

5. Závěr Tato práce předkládá první soupis avifauny PR Údolí Brtnice. Dosud je z lokality a jejího nejbližšího okolí známo 81 druhů ptáků, přičemž v hnízdním období v letech 2014 - 2015 zde bylo zaznamenáno 76 druhů ptáků. Z nelesních druhů zde bylo aktuálně prokázáno hnízdění koroptve polní (Perdix perdix, §/NT) a doložen hnízdní výskyt křepelky polní (Coturnix coturnix, §§/NT), lindušky luční (Anthus pratensis, ○), bramborníčka černohlavého (Saxicola rubicola, §/VU), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra, §/LC), cvrčilky zelené (Locustella naevia, ○), cvrčilky říční (Locustella fluviatilis, ○), rákosníka zpěvného (Acrocephalus palustris), ťuhýka obecného (Lanius collurio, §/NT), vrabce polního (Passer montanus, LC), konopky obecné (Carduelis cannabina, ○), pěnice pokřovní (Sylvia curruca, ○), pěnice hnědokřídlé (Sylvia communis), pěnice slavíkové (Sylvia borin) a dalších běžných druhů. Mezi druhy s vazbou na vodní tok patří na lokalitě pravidelně hnízdící ledňáček říční (Alcedo atthis, §§/VU), kachna divoká (Anas platyrhynchos, ○), skorec vodní (Cinclus cinclus, LC), konipas horský (Motacilla cinerea, ○) a konipas bílý (Motacilla alba). Jako loviště využívá vodní tok také čáp černý (Ciconia nigra, §§/VU) a volavka popelavá (Ardea cinerea, NT), které mohou hnízdit ve zdejších lesích. Z druhů lesních anebo vázaných na porosty stromů, ze kterých jsou významné zejména staré doupné olše a vrby podél vodního toku, byly na lokalitě zjištěni strakapoud malý (Dendrocopos minor, VU), strakapoud velký (Dendrocopos major), žluna šedá (Picus canus, VU), žluna zelená (Picus viridis, LC), datel černý (Dryocopus martius, LC), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus, ○), sýkora babka (Parus palustris, ○), sýkora lužní (Parus montanus, ○), sýkora parukářka (Parus cristatus, LC), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus, ○), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina, ○), zvonohlík zahradní (Serinus serinus, ○), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix, ○), hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula, ○), čížek lesní (Carduelis spinus, ○), drozd brávník (Turdus viscivorus, ○), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), brhlík lesní (Sitta europaea) a další běžné druhy. V lesním porostu již mimo hranice PR byl zaznamenán hnízdní výskyt holuba doupňák (Columba oenas, §§/VU). Opakovaně byly na lokalitě zjištěny vrány šedé (Corvus cornix, NT) a pozorována vyvedená rodinka krkavců velkých (Corvus corax, §/VU). Z významnějších 9


dravců zde byl aktuálně zjištěn hnízdní výskyt pouze jestřába lesního (Accipiter gentilis, §/VU) a krahujce obecného (Accipiter nisus, §§/VU). Ze sov se z lesa ozývali výr velký (Bubo bubo, §/EN) a puštík obecný (Strix aluco, ○). Z druhů vázaných na lesní okraje zde byla zaznamenána linduška lesní (Anthus trivialis, ○) a hrdlička divoká (Streptopelia turtur, ○). Na lokalitě byla zastižena také kukačka obecná (Cuculus canorus, ○) a jako loviště ji využívali jiřičky obecné (Delichon urbica, NT). Pouze na přeletu zde byla zaznamenána slípka zelenonohá (Gallinula chloropus, NT), která nemá na lokalitě vhodný biotop. V minulosti hnízdily na lokalitě na zřícenině hradu Rokštejna kavky obecné (Corvus monedula, §§/NT). V minulých letech zde bylo pozorováno zimování brkoslavů severních (Bombycilla garrulus, §). V rámci Vysočiny se jedná se o ornitologicky významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a hnízdí chráněné a ohrožené druhy ptáků. Její význam je však dán spíše její větší rozlohou a pestrostí stanovišť, než zachovalostí a přítomností přírodě blízkých biotopů významných pro ptáky. Zhoršený stav biotopů dokládá i úplná absence kriticky ohrožených druhů ptáků. Zejména stav lesů v údolí by mohl být výrazně lepší a též při péči o nivní louky v rezervaci by měla být upřednostněna ochranářská kriteria (mozaikovitá seč). Zlepšováním stavu lokality a vytvářením vhodných podmínek pro hnízdění ptáků má lokalita vysoký potenciál pro znásobení svého ornitologického významu. Již současným poměrně vysokým počtem zjištěných druhů, ačkoliv zde nejsou přítomny žádné vodní plochy či významnější mokřady, představuje lokalita významný ostrůvek biodiverzity v jinak intenzivně obhospodařované krajině.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

10


7. Fotodokumentace Obr. 5: Údolí Brtnice představuje pestrou mozaiku různých biotopů (28.10.2013, foto V. Kodet).

Obr. 6: Na lokalitě je oblíbeným cílem návštěvníků zřícenina hradu Rokštejn, v jejichž zdech v minulosti hnízdily kavky obecné (Corus monedula, §§/NT) a nyní zde hnízdí poštolka obecná (Falco tinnunculus, 22.5.2014, foto V. Kodet).

11


Obr. 7: Přirozeně meandrující vodní tok se strženými břehy je pravidelným hnízdištěm ledňáčka říčního (Alcedo atthis, §§/VU, 11.5.2015, foto V. Kodet).

Obr. 8: V peřejnatých úsecích vodního toku posedává na kamenech skorec vodní (Cinclus cinclus, LC), který ve vodě loví potravu a na lokalitě pravidelně hnízdí (2.6.2007, foto V. Kodet).

12


Obr. 9: Původní populace kachny divoké (Anas platyrhynchos, ○) je ohrožována vypouštěním polodivokých kříženců kachen různého původu (11.5.2015, foto V. Kodet).

Obr. 10: Staré vrby a olše podél vodního toku jsou významným biotopem dutinových ptáků (11.5.2015, foto V. Kodet).

13


Obr. 11: Osluněné skalky s krátkostébelnými trávníky představují významný biotop bezobratlých živočichů, kteří jsou zdrojem potravy hmyzožravých ptáků (11.5.2015, foto V. Kodet).

Obr. 12: Zarůstáním dříve bezlesých skal a svahů, které byly významným biotopem teplomilných druhů, dochází ke snižování biodiverzity této v regionu unikátní lokality (28.10.2013, foto V. Kodet).

14


Obr. 13: Část podmáčené nivy je dlouhodobě neobhospodařovaná a již zcela degradovaná. Možná by bylo ke zvážení vybudovat zde soustavu tůní pro zvýšení biotopové pestrosti lokality (28.10.2013, foto V. Kodet).

Obr. 14: Pravidelně sečené louky v nivě jsou pouze ty, které lze obhospodařovat traktorem. Alespoň na části těchto luk by byl vhodný posun termínu seče pro umožnění vyhnízdění lučních druhů ptáků (22.5.2014, foto V. Kodet).

15


Obr. 15: Jediná kaluž, která byla v těchto dnech na lokalitě (12.5.2015, foto V. Kodet).

Obr. 16: Kaluž využily k rozmnožování obojživelníci, takže byla plná pulců, potenciální potravy některých druhů ptáků (11.5.2015, foto V. Kodet).

16


Obr. 17: Na lokalitě jsou i větší skalní útvary (20.4.2007 / 10.1.2009, foto V. Kodet).

Obr. 18: Přírodě blízké lesy najdeme v celém údolí pouze na zlomku plochy (12.5.2015, foto V. Kodet).

17


Obr. 19: Vyvedené mládě kosa černého (Turdus merula). Byla zjištěna řada rozdílů v populacích lesních a městských kosů včetně např. rozdílného zpěvu. Lesní kosi hnízdí později a jsou tažní, kdežto městská populace je stálá či jen částečně tažná (22.5.2014, foto V. Kodet).

Obr. 20: Staré buky s datlími dutinami, kde hnízdívá také holub doupňák (Columba oenas, §§/VU) jsou v údolí již mimo stávající přírodní rezervaci (20.4.2007, foto V. Kodet).

18


Obr. 21: V údolí najdeme i zbytky zachovalejších fragmentů suťových lesů přírodě bližšího charakteru s jedlemi, ale většinou již mimo přírodní rezervaci (20.4.2007, foto V. Kodet).

19

Profile for Vojtech Kodet

Avifauna PR Údolí Brtnice [JI] 2015  

Avifauna PR Údolí Brtnice [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement