__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum rybníka Tuksa ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Dana Kodetová & Martin Štěrba listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum rybníka Tuksa Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová & Martin Štěrba

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků.......................................... 9 5. Závěr ........................................................................................................................................ 10 6. Literatura................................................................................................................................... 10 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 11

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Krasoňov: větší rybník v nivě Hejšťského potoka, cca 1,5 km jižně od centra obce.

Katastrální území:

Krasoňov

Výměra:

8,6 ha

Nadmořská výška:

543 - 548 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6558

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, rozhraní podoblastí MT3 / MT5 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křemešnická vrchovina Podcelek: Humpolecká vrchovina Okrsek: Vyskytenská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Rybník s úzkým litorálem a rákosinou u přítokové části s navazujícími podmáčenými loukami zarůstajícími náletovými dřevinami. V okolí rybníka jsou chaty a má též rekreační využití. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon

Výskyt

POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

vol. ad.* 21.-23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 4 ad. 23.6.2015 (Štěrba M.) 1 pár 21.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ad.* 21.-23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 23.6.2015 (Štěrba M.)

§,VU,!! Potápka roháč (Podiceps cristatus)

BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) §§,!!! Volavka bílá (Egretta alba) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) VU,!!! Hvízdák eurasijský (Anas penelope) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) VU,!! Labuť velká (Cygnus olor) ○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula)

1 ad. 23.5.2014 (Štěrba M.) 3 ex. 8.10.2014 (Štěrba M.) 2014 1 M 3.4.2010 (Štěrba M.) x 2014 2 páry 21.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 3 páry 23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 8 ad. 23.6.2015 (Štěrba M.)

DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) §,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus)

x 1 M 21.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. pár* 21. a 22.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 15.4.2015 (Štěrba M.)

§§§,CR,!!! Orel mořský (Haliaeetus albicilla) SOKOLI (FALCONIFORMES) §§,EN,!! Ostříž lesní (Falco subbuteo)

1 ad. 10.6.2014 (Štěrba M.) 1 vol. ad. (les S od ryb.) 5.8.2014 (Štěrba M.) 1 ad. 29.9.2014 (Štěrba M.)

KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) ○,! Lyska černá (Fulica atra)

1 ad. 21.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 4 páry 23.6.2015 (Štěrba M.) 1 vol. M* 21.-23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) VU,!! Kulík říční (Charadrius dubius) §§,EN,!!! Pisík obecný (Actitis hypoleucos) §§,EN,!!! Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) SVIŠŤOUNI (APODIFORMES) §,! Rorýs obecný (Apus apus) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) §§,VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) §§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Strakapoud velký (Dendrocopos major) PĚVCI (PASSERIFORMES) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Konipas bílý (Motacilla alba) Kos černý (Turdus merula) Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) LC,! Linduška luční (Anthus pratensis) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)

4 ad. 1.4.2011 (Štěrba M.) 1 ex. 23.5.2014 (Štěrba M.) 1 ex. 8.10.2014 (Štěrba M.) x x 1 ex. 29.9.2014 (Štěrba M.) 1 vol. ad.* (okolní les) 21. a 22.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* 22.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 2014 2014 x 2014 x x x x x 2014 x 2014

8


Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) ○,! Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) ○ Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Skřivan polní (Alauda arvensis) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Strnad obecný (Emberiza citrinella) ○ Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) LC Vrabec polní (Passer montanus)

x x 2000 x x x x x x 2011 2014 x x x 2014

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2015 6 1 1 4 7 0 1 0 4 1 1 6 12 1 6 5 33

Celkem 2000 - 2015 12 1 7 4 18 0 1 3 9 2 3 9 23 5 12 6 52

4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, a to jak ve vodě, tak v okolí, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost vodních ptáků závisí na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. Základními kritérii jsou charakter a rozloha litorálů (přítomnost měkkého i tvrdého litorálu), stálá vodní hladina v době rozmnožování, průhlednost vodního sloupce a přítomnost obnažených den. Z hlediska ochrany ptáků je důležité šetrné rybářské hospodaření s využitím přirozené produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajištění maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. Důležitá je přítomnost měkkých litorálů a makrofytní vegetace. Tyto porosty jsou zdrojem potravy či prostorem pro rozmnožování bezobratlých tvořící významnou složku potravy, a v neposlední řadě i hnízdním 9


prostředím. Jednou za čas (třeba po 4 až 7 letech) je vhodné ponechat rybník částečně letněný, aby se podpořily druhy hnízdící na vypuštěných rybnících a rozvoj cenné vegetace obnažených den. Při letnění nenapouštět rybník v průběhu hnízdní sezóny, neboť by došlo jak k vyplavení hnízd na obnaženém dně, tak i hnízd založených v suchých litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. V případě odbahňování rybníka nezasahovat do stávajících zvodnělých litorálů nebo umožnit jejich regeneraci, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. Pro vodní ptáky by bylo prospěšné vytvořit a udržovat část rybníka u přítokové části otevřenou a prosvětlenou bez vzrostlých dřevin a souvislých keřových porostů podél břehu. Dřevinami nezarostlé rybníky jsou pro vodní ptáky atraktivnější. Proto by se měly v porostech navazujících na rybníky upřednostňovat prosvětlené plochy se solitérními keři oproti souvislému dřevinnému zápoji. Podmáčené louky u přítoku jsou ponechány ladem a postupně zarůstají náletovými dřevinami. Žádoucí by bylo jejich prosvětlení a udržování mozaikovitou sečí.

5. Závěr V rámci Vysočiny se jedná o ornitologicky méně významnou lokalitu, ze které dosud chybí údaje o hnízdním výskytu těch nejvzácnějších mokřadních druhů. Aktuální stav však nemohl být v roce 2015 zhodnocen, neboť rybník byl částečně spuštěný a porosty litorálů zůstaly v hnízdní době na suchu. Pro ptáky podmáčených luk jsou potenciálně atraktivní plochy nad rybníkem u přítoku, pokud by došlo k jejich obnově a udržování mozaikovitou sečí.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

10


7. Fotodokumentace

11

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum rybníka Tuksa [PE] 2015  

Ornitologický průzkum rybníka Tuksa [PE] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement