__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum Termesivských rybníků ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller, Petra Hlaváčová, Petr Tichý, Karel Šťastný, Dana Kodetová & Elena Kameníková listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum Termesivských rybníků Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ivan Kunstmüller, Petra Hlaváčová, Petr Tichý, Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., Ing. Dana Kodetová & Elena Kameníková

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 6 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 7 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků........................................ 11 5. Závěr ........................................................................................................................................ 12 6. Literatura................................................................................................................................... 12 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 13

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, obec Termesivy: kaskáda 11 rybníků napájená levostranným přítokem řeky Sázavy, cca 300 m severně od centra obce.

Katastrální území:

Termesivy

Výměra:

10,5 ha

Nadmořská výška:

416 - 442 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6359

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT5 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Hornosázavská pahorkatina Podcelek: Jihlavsko-sázavská brázda Okrsek: Pohledská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Hornosázavská pahorkatina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Kaskáda 11 rybníků s částečně vyvinutými litorály s dominantním rákosem obecným (Phragmites australis), méně zastoupeným orobincem širolistým (Typha latifolia) a vegetací vysokých ostřic. Navazující břehové porosty jsou zarostlé ruderální vegetací, kterou doplňují vzrostlé křoviny – zejména hloh (Crataegus sp.), líska obecná (Corylus avellana) a vrba jíva (Salix caprea). Bezprostřední okolí tvoří intenzivně obhospodařovaná pole.

Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

5


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

6


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon

POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,EN,!!! Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

§,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) VESLONOZÍ (PELECANIFORMES) VU,!!! Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§§,CR,!!! Bukač velký (Botaurus stellaris) §§§,CR,!!! Bukáček malý (Ixobrychus minutus)

Čáp bílý (Ciconia ciconia) Čáp černý (Ciconia nigra) Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Volavka bílá (Egretta alba) Volavka červená (Ardea purpurea) Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) §§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula)

§,NT,!! §§,VU,!! §§,EN,!!! §§,!!! §§§,CR,!!! NT,!!

§,CR,!! Čírka obecná (Anas crecca) §§,EN,!!! Hohol severní (Bucephala clangula) EN,!!! Husa velká (Anser anser) VU,!!! Hvízdák eurasijský (Anas penelope) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) §,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera) VU,!! Labuť velká (Cygnus olor)

§§,CR,!!! Lžičák pestrý (Anas clypeata) ○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula)

§§§,RE,!!! Polák malý (Aythya nyroca) ○,! Polák velký (Aythya ferina) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) §,VU,!! Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Káně lesní (Buteo buteo)

Výskyt

3 ad. 7.4.1960 (Semrád B.) 5 ad. 18.4.1962 (Semrád B.) 9 ad. 13.4.1963 (Semrád B.) 2 p. + 1 M 1.5.1963 (Semrád B.) 2 p. 1965 (Semrád B.) 2 ad. (ryb. VII.) 20.7.2015 (Šťastný K.) 2 ex. (po 1 na ryb. IV. a X.) 20.7.2015 (Šťastný K.) 1 vol. M 3.4.2008 (Kunstmüller I.) 1 ex. (foto) 13.4.2009 (Tichý P.) 1 ad. 13.4.1963 (Semrád B.) hn. s 5 ml. 5.7.1963 (Semrád B.) 5 vyved. ml. 10.7.1963 (Semrád B.) několik ad. 1965 (Semrád B.) 1 vol. M* 29. a 30.7.2009 (Kodet V.) 1 ad. (foto) 10.8.2009 (Tichý P.) 1 ad. 22.8.2009 (Hlaváč V.) 1 vol. M 15.5.2011 (Hlaváč V., Hlaváčová P.) 1 vol. M (foto) 25.5.2012 (Hlaváč V.) 1 ad. 23.5.2010 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 21.4.2014 (Kunstmüller I.) 2012 (Hlaváčová P.) 20.6.2015 (Hlaváčová P.) 1 juv. (střelen) 24.9.1963 (Semrád B.) x 2 M 27.3.2011 (Kunstmüller I.) 2 M (foto) 30.3.2011 (Hlaváč V.) 2 M 1.4.2011 (Hlaváč V., Hlaváčová P.) 7 ex. (přelet) 15.5.2011 (Hlaváč V., Hlaváčová P.) 1 pár 4.4.2015 (Tichý P.) 1 pár 21.4.2014 (Kunstmüller I.) cca 30 ex. přenocovalo na poli u rybníků ze 7. na 8.12.1962, přičemž 2 ex. zůstaly na nezamrzlé strouze do ledna 1963 (Semrád B.) 2 M, 1 F (foto) 3.4.2008 (Kunstmüller I.) x 1 pár (ryb. II.) 25.5.2015 (Šťastný K.) 1 pár 22.6.2015 (Kameníková E.) 6 imm. 4.4.2015 (Tichý P.) 2 ad. + 4 imm. (ryb. IV.) 27.4.2015 (Šťastný K.) 1 ad. + 5 imm. (1 ad. se letos zabil o el. dráty) 28.4.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 6 ex. 5.5.2015 (Hlaváčová P.) 20.6.2015 (Hlaváčová P.) pár 22.6.2015 (Kameníková E.) 1 M (foto) 2.4.2011 (Hlaváč V., Hlaváčová P.) 2 páry (ryb. I.) 25.5.2015 (Šťastný K.) 2 páry (ryb. I.) 1.6.2015 (Hlaváčová P., Kodet V., Kodetová D.) 2 rodinky (ryb. VII.) 20.7.2015 (Šťastný K.) 20.6.2015 (Hlaváčová P.) 22.6.2015 (Kameníková E.) 1 ad. 26.3.1961 (Semrád B.) 1.6.2015 (Hlaváčová P.) 1 mrtvý ex. (pod el. sloupem, foto) 15.4.2011 (Hlaváč V., Hlaváčová P.) x

7


○ §§,VU,!! §§,EN,!! §§,CR,!!! §,VU,!!

Káně rousná (Buteo lagopus) Krahujec obecný (Accipiter nisus) Moták lužní (Circus pygargus) Moták pilich (Circus cyaneus) Moták pochop (Circus aeruginosus)

§§§,CR,!!! Orel mořský (Haliaeetus albicilla) SOKOLI (FALCONIFORMES) §§,!!! Dřemlík tundrový (Falco columbarius) §§,EN,!! Ostříž lesní (Falco subbuteo) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) Bažant obecný (Phasianus colchicus) §,NT,! Koroptev polní (Perdix perdix)

§§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§§,CR,!!! Chřástal malý (Porzana parva) §§,VU,!! Chřástal polní (Crex crex) §§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus) ○,! Lyska černá (Fulica atra)

NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago) §§§,CR,!!! Břehouš černoocasý (Limosa limosa) VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) ○ Jespák bojovný (Philomachus pugnax) ○ ○ VU,!! §§,EN,!!! VU,!!! §§§,CR,!!! ○ ○ §§,EN,!!!

Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) Jespák písečný (Calidris alba) Kulík říční (Charadrius dubius) Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Racek chechtavý (Larus ridibundus) Rybák černý (Chlidonias nigra) Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) Vodouš bahenní (Tringa glareola) Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)

§§§,CR,!!! Vodouš rudonohý (Tringa totanus) ○ Vodouš šedý (Tringa nebularia) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) Holub věžák (Columba livia f. domestica) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) ○ Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus)

SVIŠŤOUNI (APODIFORMES) §,! Rorýs obecný (Apus apus)

2012 (Hlaváčová P.) 1 ex. 10.7.2015 (Tichý P.) 1 pár 16.5.2009 (Hlaváč V.) 2012 (Hlaváčová P.) 3 ad. 4.4.2015 (Tichý P.), 1 M, 2 F (ryb. III.) 27.4.2015 (Šťastný K.) 4 ad. 5.5.2015 (Hlaváčová P.) 1 M (ryb. IV.) 25.5.2015 (Šťastný K.) 1.6.2015 (Hlaváčová P.) 22.6.2015 (Kameníková E.) 1 pár (nosí potravu) 10.7.2015 (Tichý P.) 1 F (ryb. III.) 20.7.2015 (Šťastný K.) 2012 (Hlaváčová P.) 2012 (Hlaváčová P.) 1 ad. 16.5.2009 (Kodet V.) x x 1 vol. M* 1.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 20.6.2015 (Hlaváčová P.) 1 pár 22.6.2015 (Kameníková E.) okolní pole 1 vol. M 4.5.2000 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 9.6.2000 (Kunstmüller I.) 1 vol. M (okolní pole) 21.5.1999 (Kunstmüller I.) 2 vol. M 4.5.2014 (Kunstmüller I.) 1 pár (ryb. VI.) 27.4.2015 (Šťastný K.) 28.4.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) ad. vodí ml. (ryb. VI.) 25.5.2015 (Šťastný K.) 1.6.2015 (Hlaváčová P.) 1 ad. (ryb. VI.) 1.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) pár 22.6.2015 (Kameníková E.) 1 pár 5.6.2014 (Kunstmüller I.) 4 ex. 4.5.2000 (Kunstmüller I.) 1 ex. 9.6.2000 (Kunstmüller I.) 1 ex. 24.8.1999 (Kunstmüller I.) 1 pár 22.6.2015 (Kameníková E.) 1 ex. 24.9.1991 (Kunstmüller I.) 2012 (Hlaváčová P.) 6 ex. 24.8.1999 (Kunstmüller I.) 3 ex. 5.9.2000 (Kunstmüller I.) 4 ad. 4.5.2014 (Kunstmüller I.) 1 ex. 4.5.2014 (Kunstmüller I.) 6 ex. 21.4.2014 (Kunstmüller I.) 3 ex. 21.4.2014 (Kunstmüller I.) 2 ex. (foto) 15.4.2011 (Hlaváčová P.) 6 ex. 29.4.2012 (Tichý P.) 1 vol. ad.* 1.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 ex. (ryb. IX.) 20.7.2015 (Šťastný K.) 3 ex. 13.4.1963 (Semrád B.) při podzimním tahu ve větších počtech 60. léta 20. st. (Semrád B.) 2 ex. 19.4.2011 (Balková M., Fuit L.) 2012 (Hlaváčová P.) x x 1 vol. M 22.6.2015 (Kameníková E.) 5.5.2015 (Hlaváčová P.) 1.6.2015 (Hlaváčová P.) 5.5.2015 (Hlaváčová P.) 1.6.2015 (Hlaváčová P.) 1 vol. M* 1. a 2.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 20.6.2015 (Hlaváčová P.) 22.6.2015 (Kameníková E.) x

8


SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) §§,VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) Datel černý (Dryocopus martius) Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Strakapoud malý (Dendrocopos minor) Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) Strakapoud velký (Dendrocopos major) VU,!! Žluna šedá (Picus canus)

LC,!! §§,VU,!! VU,!! §,VU,!!

LC,! Žluna zelená (Picus viridis) PĚVCI (PASSERIFORMES) §§,EN,!!! Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) §,VU,! Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) §,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) §,EN,!! Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)

○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) NT,! Čečetka tmavá (Carduelis cabaret) Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Čížek lesní (Carduelis spinus) ○ Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) §§,VU,!!! Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ○ Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) §,VU,!! Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)

NT Jiřička obecná (Delichon urbica) Konipas bílý (Motacilla alba) ○,! Konipas horský (Motacilla cinerea) §§,VU,!! Konipas luční (Motacilla flava)

○ Konopka obecná (Carduelis cannabina) Kos černý (Turdus merula) §,LC Lejsek šedý (Muscicapa striata) ○ Linduška lesní (Anthus trivialis) LC,! Linduška luční (Anthus pratensis)

○,! Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) §,NT,!! Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) ○ Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) ○,! Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) ○ Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) ○ Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)

1 ex. 20.6.2015 (Hlaváčová P.) 1 ex. 22.6.2015 (Kameníková E.) 1 vol. ad.* (okolí) 2.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad. 4.5.2014 (Kunstmüller I.) 1 M 13.6.2002 (Kunstmüller I.) 1 pár (tok) 25.4.2000 (Kunstmüller I.) x 1 vol. M (u řeky) 31.3.2004 (Kunstmüller I.) 2012 (Hlaváčová P.) 1 pár 4.4.2015 (Tichý P.) 1 M 28.3.2004 (Kunstmüller I.) 1 pár 21.5.2014 (Kunstmüller I.) 6 ad. (krmení) 22.6.2015 (Kameníková E.) vyved. ml. 10.7.2015 (Tichý P.) x x x x 1 zp. M 5.5.2015 (Hlaváčová P.) 1 zp. M 1.6.2015 (Hlaváčová P.) 1 zp. M 22.6.2015 (Kameníková E.) 2014 2012 x x 2002 2014 2012 (Hlaváčová P.) x x 2014 1 zp. M 18.6.2010 (Kodet V.) 1 zp. M* 18.-20.6.2010 (Kodet V.) 1 zp. M 29.6.2010 (Hlaváč V.) 1 zp. M (foto) 1.7.2010 (Hlaváč V.) x x 2012 19.4.1958 (Semrád B.) 22.4.1959 (Semrád B.) 2.5.1960 (Semrád B.) 13.4.1962 (Semrád B.) 6.5.1963 (Semrád B.) 2014 x 1 ad. 26.5.1999 (Kunstmüller I.) 2014 zp. M* 3.6.2009 (Kodet V.) zp. M* 28.6.2009 (Kodet V.) 2012 (Hlaváčová P.) x 1 pár 4.5.2014 (Kunstmüller I.) x x x x 2012 (Hlaváčová P.) x x x 1 zp. M 16.5.2009 (Kunstmüller I.) 1 zp. M 20.4.2010 (Kunstmüller I.) x

9


§§,VU,!! Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)

○ ○ LC,!! §§,EN,!!!

§§§,VU,!!

Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Skorec vodní (Cinclus cinclus) Skřivan polní (Alauda arvensis) Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Straka obecná (Pica pica) Strnad luční (Miliaria calandra)

Strnad obecný (Emberiza citrinella) ○ Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) §§,EN,!!! Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) §,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) §,VU,!! Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Vrabec domácí (Passer domesticus) Vrabec polní (Passer montanus) Vrána černá (Corvus corone) Vrána šedá (Corvus cornix) Zvonek zelený (Carduelis chloris) ○ Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) §§,LC,!! Žluva hajní (Oriolus oriolus) §,LC LC LC NT,! NT,!

1 zp. M (ryb. IV.) 27.4.2015 (Šťastný K.) zp. M 5.5.2015 (Hlaváčová P.) zp. M 1.6.2015 (Hlaváčová P.) 1 zp. M* 1.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) zp. M 20.6.2015 (Hlaváčová P.) pár 22.6.2015 (Kameníková E.) x x 2014 x 1 ad. 22.6.2015 (Kameníková E.) x 1 pár 4.5.2014 (Kunstmüller I.) x x x 1 zp. M 3.5.2001 (Kunstmüller I.) 1 zp. M 22.5.2001 (Kunstmüller I.) x x x x 2014 x 2014 1 ex. zima 2010 (Hlaváč V.) 2014 x x 1 ad. 21.4.2014 (Kunstmüller I.) 1 ad. 4.5.2014 (Kunstmüller I.) x x 2014 x x x x 1 zp. M 9.6.2000 (Kunstmüller I.)

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

10

Hnízdní období 2015 17 0 6 11 26 0 1 2 9 8 6 16 32 3 14 15 75

Celkem 1961 - 2015 58 13 26 19 73 1 12 13 26 11 10 33 84 30 34 20 143


4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, a to jak ve vodě, tak v okolí, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost vodních ptáků závisí na způsobu rybářského hospodaření na rybnících. Základními kritérii jsou charakter a rozloha litorálů (přítomnost měkkého i tvrdého litorálu), stálá vodní hladina v době rozmnožování, průhlednost vodního sloupce a přítomnost obnažených den. Výhodou rybniční kaskády je potenciální možnost existence různých podmínek na jednotlivých rybnících v průběhu roku. Z hlediska ochrany ptáků by bylo optimální ponechání třetiny rybníků letněných, třetiny na plné vodě bez rybí obsádky a na třetině extenzivní rybochov, přičemž v jednotlivých letech by docházelo k obměně. Bylo by však potěšitelné, pokud by byl každoročně alespoň jeden rybník letněný a jeden na plné vodě bez rybí obsádky. Na zbývajících rybnících by bylo vhodné šetrné rybářské hospodaření s využitím přirozené produkce a zachováním ekologických funkcí rybníků pro široké spektrum vodních organismů při zajištění maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. Snížením intenzity rybářského hospodaření by se podpořil rozvoj měkkých litorálů a makrofytní vegetace. Tyto porosty jsou zdrojem potravy či prostorem pro rozmnožování bezobratlých tvořící významnou složku potravy, a v neposlední řadě i hnízdním prostředím. Případně na 2-3 rybnících by mohl být ponechán intenzivní rybochov. Letněné rybníky nenapouštět dokud nevyhnízdí druhy obnažených den, neboť by došlo jak k vyplavení jejich hnízd, tak i hnízd založených v suchých litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. V případě odbahňování rybníků nezasahovat do stávajících litorálů nebo umožnit jejich regeneraci, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. Ptákům by prospělo vytvoření lučních pásů kolem rybníků, které by byly mozaikovitě sklízeny. Okolí rybníků by bylo vhodné ponechávat prosvětlené bez vzrostlých dřevin a souvislých keřových porostů. Dřevinami nezarostlé rybníky jsou pro vodní ptáky atraktivnější. Proto by se měly v porostech navazujících na rybníky upřednostňovat prosvětlené plochy se solitérními keři oproti souvislému dřevinnému zápoji.

11


5. Závěr V rámci Vysočiny se jedná o ornitologicky mimořádně významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a rozmnožují chráněné a ohrožené druhy ptáků. V posledních letech je avifauna negativně ovlivňována nevhodným intenzivním hospodařením na rybnících. V současné době jsou ornitologicky nejcennější porosty rákosin s pravidelnými hnízdními výskyty chřástalů vodních, slípek zelenonohých, rákosníků velkých, cvrčilek slavíkových a opakovanými záznamy bukáčků malých. Pro hladinové ptáky je v posledních letech na lokalitě problém s průhledností vody, neexistencí měkkého litorálu ani plovoucí vegetace. Lokalita má obrovskou výhodu ve své poloze, neboť leží v bezprostřední blízkosti řeky Sázavy, která představuje tahový koridor pro řadu druhů. Vytvořením vhodných podmínek pro hnízdění ptáků bude proto lokalita rychle osídlena i vzácnějšími druhy. To částečně vysvětluje i vysoký počet na lokalitě zjištěných druhů, včetně řady chráněných a ohrožených.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

12


7. Fotodokumentace Rybník I

Rybník II

Rybník III

13


Rybník IV

Rybník V

Rybník VI

14


Rybník VII

Rybník VIII

Rybník IX

Rybník X

15

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum Termesivských rybníků [HB] 2015  

Ornitologický průzkum Termesivských rybníků [HB] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement