__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Avifauna PR Šimanovské rašeliniště ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Dana Kodetová & Martin Štěrba 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Avifauna PR Šimanovské rašeliniště Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová & Martin Štěrba Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 5. Závěr ........................................................................................................................................ 11 6. Literatura................................................................................................................................... 12 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 13

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Realizováno v rámci hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy v I. etapě projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a Krajem Vysočina.

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Šimanov: rašeliniště na pravém břehu Maršovského potoka, asi 900 m jižně od centra obce Šimanov.

Katastrální území:

Šimanov na Moravě

Výměra:

4,76 ha

Nadmořská výška:

602 – 611 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6558

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT3 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křemešnická vrchovina Podcelek: Humpolecká vrchovina Okrsek: Vyskytenská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště představuje komplex rašeliništní a luční vegetace nesoucí zejména v okrajových částech výrazně patrné známky odvodnění a degradace spojené s intenzifikací zemědělství. Centrální část rašeliniště zůstala meliorace ušetřena a zachovala se i díky již léta trvající péči ve velmi dobrém stavu. Ovšem vegetační a stanovištní pestrost území byla negativními zásahy v minulosti značně ochuzena. Část lokality je ostrůvkovitě zasažena sukcesí dřevin, které zde vytvářejí vegetaci mokřadních vrbin, případně zvodnělých olšin náletového charakteru. Na navážkami narušených okrajích lokality má vegetace náletových dřevin spíše ruderální charakter. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen převážně na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v letech 2014 a 2015. Při návštěvách lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). V rámci jednotlivých řádů jsou druhy řazeny abecedně. Použité zkratky: ad. = adultní, dospělý, bub. = bubnující, ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, imm. = imaturní, nedospělý, M = samec, mek. = mekající, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován)

Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období v letech 2014 a 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů, případně údaj posledního záznamu na lokalitě. Ochrana a ohrožení VU,!!! NT,!! ○,! §,VU,!! §§,VU,!! §§§,CR,!!! §§,EN,!! §§,CR,!!!

Taxon VESLONOZÍ (PELECANIFORMES) Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) Kachna divoká (Anas platyrhynchos) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Káně lesní (Buteo buteo) Krahujec obecný (Accipiter nisus) Luňák červený (Milvus milvus) Moták lužní (Circus pygargus) Moták pilich (Circus cyaneus)

§,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus) §§,EN,!! Včelojed lesní (Pernis apivorus) SOKOLI (FALCONIFORMES) §§,EN,!! Ostříž lesní (Falco subbuteo) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) §,NT,! Koroptev polní (Perdix perdix) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix)

KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§,VU,!! Chřástal polní (Crex crex)

§§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) §,VU,!! Sluka lesní (Scolopax rusticola)

§§,EN,!!! Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)

Výskyt 25 ex. (přelet) 24.7.2011 (Štěrba M.) 1 ad. (přelet) 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 M 30.5.2005 (Kunstmüller I.) x 1 ad. 29.8.1999 (Kodet V.), 1 M 4.7.2005 (Kunstmüller I.) 1 pár s 1 vyved. ml. 4.7.2003 (Kunstmüller I.) 1 M 27.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár (krouží nad lesem v těsné blízkosti PR) 11.5.1999 (Kodet V.), 1 M 30.5.2005 (Kunstmüller I.) 1 pár 30.5.2005 (Kunstmüller I.), 1 pár 4.7.2005 (Kunstmüller I.), 1 M 26.5.2006 (Kunstmüller I.) 2 ad. 30.5.2005 (Kunstmüller I.), 1 ad. 26.5.2006 (Kunstmüller I.) 2 ad. 23.4.2006 (Kunstmüller I.) 1999 (Kodet V.), 1 M (okolní louky) 27.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M (mokřina 400 m Z od PR) 24.6.2000 (Berka T., Mašera J.), 2 páry 30.5.2005 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 26.5.2006 (Kunstmüller I.), vol. M* (okolní louky) 18. a 19.5.2009 (Kodet V., Novák T.), vol. ad.* (okolní louky) 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M 22.7.2014 (Štěrba M.) 3 vol. M (okolní louky, 1 kroužkován) 30.6.2004 (Čutka M.), 1 vol. M (okolní louky) 9.7.2004 (Hruška F., Hruška R., Valík T.), 1 vol. M 26. a 31.5.2007 (Čutka M., Hruška F.), 1 vol. M (okolní louky, kroužkován) 10.7.2014 (Čutka M., Hruška F.) 1 vol. ad.* (přelet) 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 13.6.1985 (Slavík B. in katrotéka MVJ), 4 ad. 30.5.2005 (Kunstmüller I.), 1 ad. 4.7.2005 (Kunstmüller I.), 2 ad. 8.4.2006 (Hobza P., Kněžíček T., Kodet V.), 2 ad. 26.5.2006 (Kunstmüller I.), 1 vol. ad. 14.6.2007 (Hruška F.), 1 mek. M 2.6.2008 (Hruška F.), mek. M*, vol. ad.* 18. a 19.5.2009 (Kodet V., Novák T.), 1 ad. 3.4.2010 (Štěrba M.), 1 mek. M 3.6.2010 (Kodet V.), 1 pár 4.6.2011 (Štěrba M.), 2 mek. M*, 2 vol. ad.* 21.23.4.2012 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. 5.5.2012 (Brom M., Horsák M., Kodet V., Kodetová D., Schenková V.), 1 ex. 11.10.2012 (Kodet V.), 3 ad. 16.4.2014 (Štěrba M.), 2 ad. 27.4.2014 (Štěrba M.), 2 mek. M*, vol. ad.* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. 9.7.2014 (Kodet V.), 1 ex. 11.9.2014 (Kodet V.), 1 vol. ad. (podmáčené louky S od PR) 27.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 2 mek. M*, vol. ad.* 13.-15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 ad. (přelet) 11.5.1999 (Kodet V.) 1 vol. M* 18.5.2009 (Kodet V., Novák T.), 1 vol. M* 22. a 23.4.2012 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 13. a 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

8


MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) ○ Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus) SOVY (STRIGIFORMES) §§,VU,!!! Kalous pustovka (Asio flammeus) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) §§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Strakapoud velký (Dendrocopos major) VU,!! Žluna šedá (Picus canus) LC,! Žluna zelená (Picus viridis) PĚVCI (PASSERIFORMES) §§,EN,!!! Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) §,VU,! Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) §,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) ○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia)

Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ○ Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Konipas bílý (Motacilla alba) ○,! Konipas horský (Motacilla cinerea) Kos černý (Turdus merula) Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) ○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) ○ Linduška lesní (Anthus trivialis) LC,! Linduška luční (Anthus pratensis)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

okolní les 1 pár 30.5.2005 (Kunstmüller I.), 1 pár 4.7.2005 (Kunstmüller I.), 2 páry 26.5.2006 (Kunstmüller I.) okolní obec 1 vol. M (okolní les) 1999 (Kodet V.), 1 ad. 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* (okolí) 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. 31.8.1984 (Slavík B., Toman A. in katrotéka MVJ) 1 vol. ad. (okolní les) 11.5.1999 (Kodet V.) 2 ex. 29.8.1999 (Kodet V.), 1 vol. ad.* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 22. a 23.4.2012 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ex. 29.9.2014 (Kodet V.), 1 vol. M* 13. a 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 23.4.2006 (Hobza P., Holub K., Kolmanová B.), 1 M 23.4.2006 (Kunstmüller I.) 1 pár 30.5.2005 (Kunstmüller I.), 1 pár 4.7.2005 (Kunstmüller I.), 1 M 26.5.2006 (Kunstmüller I.) 1 M 22.7.1982 (Slavík B. in katrotéka MVJ), 1 pár 13.6.1985 (Slavík B. in katrotéka MVJ), 1 M 8.7.1985 (Slavík B. in katrotéka MVJ), 3 zp. M v PR + 1 pár V od PR 11.5.1999 (Kodet V.), 2 ex. v PR a 4 ex. na okolních loukách 29.8.1999 (Kodet V.), 7 ex. 24.6.2000 (Berka T., Mašera J.), 2 páry 30.5.2005 (Kunstmüller I.), 2 páry 4.7.2005 (Kunstmüller I.), 2 páry 26.5.2006 (Kunstmüller I.), 1 pár (nesečená mokřina SZ od PR) 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 pár (podmáčené louky S od PR) 27.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 13.-15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1999 (Kodet V.) x x 1 zp. M 4.6.2011 (Štěrba M.) 2 zp. M 11.5.1999 (Kodet V.), 1 zp. M 29.8.1999 (Kodet V.), 2 zp. M 30.5.2005 (Kunstmüller I.), 1 zp. M* 18. a 19.5.2009 (Kodet V., Novák T.), 1 zp. M 24.7.2011 (Štěrba M.), 1 zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 zp. M* 13.-15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) zp. M* 21.-23.4.2012 (Kodet V., Kodetová D.) x x x 1999 (Kodet V.) x 1999 (Kodet V.) x x x x 1999 (Kodet V.) 2 ad. (nosí potravu) 8.6.1982 (Slavík B. in katrotéka MVJ), 1 ad. 22.7.1982 (Slavík B. in katrotéka MVJ), 4 ex. 8.7.1985 (Slavík B. in katrotéka MVJ), 2 zp. M (okolní louky) 11.5.1999 (Kodet V.), 2 ex. (okolní louky) 29.8.1999 (Kodet V.), 6 párů 30.5.2005 (Kunstmüller I.), 6 párů 4.7.2005 (Kunstmüller I.), 6 párů 26.5.2006 (Kunstmüller I.), 3 ex. 3.4.2010 (Štěrba M.), 2 zp. M (okolní louky) 4.6.2011 (Štěrba M.), zp. M* 21.4.2012 (Kodet V., Kodetová D.), 2 zp. M (okolní louky) 16.4.2014 (Štěrba M.), 6 ad. (PR a okolní louky) 27.4.2014 (Štěrba M.), zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 5 zp. M (PR a okolní louky) 22.7.2014 (Štěrba M.), 6 zp. M (PR a okolní louky) 16.4.2015 (Štěrba M.), 2 ad. (okolní louky) 27.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), zp. M* 13.-15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x

9


Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) ○ Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Skřivan polní (Alauda arvensis) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Straka obecná (Pica pica) §§§,VU,!! Strnad luční (Miliaria calandra)

Strnad obecný (Emberiza citrinella) ○ Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus) LC Sýkora parukářka (Parus cristatus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) §,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) §,VU,!! Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

§,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) NT,! Vrána šedá (Corvus cornix) Zvonek zelený (Carduelis chloris) §§,LC,!! Žluva hajní (Oriolus oriolus)

x x x 1 zp. M* 22.4.2012 (Kodet V., Kodetová D.) 26.5.2006 (Kunstmüller I.) 1 zp. M 4.6.2011 (Štěrba M.) okolní pole a louky x 1999 (Kodet V.) 1 pár 30.5.2005 (Kunstmüller I.), 1 pár 4.7.2005 (Kunstmüller I.), 1 pár 26.5.2006 (Kunstmüller I.), vol. ad.* 21.-23.4.2012 (Kodet V., Kodetová D.) 2 zp. M (1 v PR a 1 na mokřině 400 m Z od PR) 24.6.2000 (Berka T., Maštera J.), 2 zp. M 14.6.2007 (Hruška F.), 1 zp. M 4.6.2011 (Štěrba M.), 1 zp. M 22.7.2014 (Štěrba M.) x x x x 1 zp. M* 22. a 23.4.2012 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 zp. M 16.4.2015 (Štěrba M.) x x okolní les 1999 (Kodet V.) x 1 pár s min. 2 vyved. ml. 29.8.1999 (Kodet V.), 2 páry 30.5.2005 (Kunstmüller I.), 2 páry 4.7.2005 (Kunstmüller I.) 1 ex. 31.8.1984 (Slavík B. in katrotéka MVJ), 1 ad. 30.5.2005 (Kunstmüller I.), 1 ex. (okolí) 3.11.2009 (Hruška F.), 1 ad. (na keři na mezi SZ od PR) 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 2 ad. (sbírají u nových tůní materiál na stavbu hnízd) 27.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ad.* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 ex. (přelet) 31.8.1984 (Slavík B. in katrotéka MVJ)

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě a v nejbližším okolí.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

10

Hnízdní období 2014 - 2015 13 1 7 5 18 0 0 3 6 4 5 8 19 1 9 9 50

Celkem 1984 - 2015 25 2 14 9 34 0 2 6 14 5 7 14 36 6 18 12 79


5. Závěr První a dosud jediný soupis avifauny PR Šimanovské rašeliniště byl pořízen před 15 lety ještě před vyhlášením rezervace (KODET 1999). V rámci této studie byl pořízen druhý soupis. Z lokality jsou k dispozici další příležitostná pozorování, z nichž některá byla publikována (KUNSTMÜLLER et KODET 2005). Dosud je z lokality a jejího nejbližšího okolí známo 79 druhů ptáků, přičemž v hnízdním období v letech 2014 - 2015 zde bylo zaznamenáno 50 druhů ptáků. Z pohledu ptáků má lokalita největší význam jako pravidelné hnízdiště bekasiny otavní (Gallinago gallinago, §§/EN), která vyžaduje podmáčené kosené louky či pastviny, přičemž rašelinné louky v otevřené krajině vhodně udržované mozaikovitou sečí jsou pro ni zcela ideální. Z dalších významných druhů vázaných na louky zde byl zjištěn hnízdní výskyt motáka lužního (Circus pygargus, §§/EN), křepelky polní (Coturnix coturnix, §§/NT), strnada lučního (Miliaria calandra, §§§/VU), lindušky luční (Anthus pratensis, ○), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra, §/LC) a v minulých letech opakovaně také bramborníčka černohlavého (Saxicola rubicola, §/VU). Na okolních loukách byl doložen výskyt chřástala polního (Crex crex, §§/VU). U nově vybudovaných tůní byl zjištěn hnízdní výskyt vodouše kropenatého (Tringa ochropus, §§/EN). Z dalších nelesních druhů zde byly zastiženy cvrčilka zelená (Locustella naevia, ○), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus, ○), ťuhýk obecný (Lanius collurio, §/NT), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěnice slavíková (Sylvia borin) a další běžné druhy. V okolí lokality byl pozorován také ťuhýk šedý (Lanius excubitor, §/VU). Pravidelně zde kvorká sluka lesní (Scolopax rusticola, §/VU) a byla zde zastižena kukačka obecná (Cuculus canorus, ○). Vlaštovky obecné (Hirundo rustica, §/LC) využívaly lokalitu jako loviště a zaletovaly k vysychajícím tůním sbírat materiál na stavbu hnízd. Na přeletu byl zaznamenán chřástal vodní (Rallus aquaticus, §§/VU) a volavka popelavá (Ardea cinerea, NT). Z významnějších druhů vázaných na vzrostlé dřeviny zde byli zastiženi krutihlav obecný (Jynx torquilla, §§/VU), žluna zelená (Picus viridis, ○) a sýkora lužní (Parus montanus, ○). V minulosti zde byl zjištěn ojedinělý letní výskyt kalouse pustovky (Asio flammeus, §§/CR). Z minulosti je znám výskyt ještě dalších druhů, včetně několika dravců, pro které představuje lokalita a okolní louky vhodné loviště: jestřáb lesní (Accipiter gentilis, §/VU), krahujec obecný (Accipiter nisus, §§/VU), luňák červený (Milvus milvus, §§§/CR), moták pilich (Circus cyaneus, §§/CR), moták pochop (Circus aeruginosus, §/VU), včelojed lesní (Pernis apivorus, §§/EN), ostříž lesní (Falco subbuteo, §§/EN). Lze očekávat, že při zvýšeném počtu návštěv by většina druhů zjištěných v nejbližším okolí lokality byla zaznamenána i přímo na lokalitě. Byť se nejedná o rozsáhlou lokalitu, představuje významný ostrůvek vhodných podmínek pro pravidelný výskyt i hnízdění chráněných a ohrožených druhů ptáků v jinak intenzivně obhospodařované krajině. Jedná se proto o ornitologicky významnou lokalitu, jejíž význam dokládá i poměrně vysoký celkový počet zjištěných druhů, ačkoliv zde není přítomná větší vodní plocha, která by umožnila výskyt dalším druhům. Některé druhy by mohly postupně využít nové tůně až začnou zarůstat vodní vegetací. Ke zvýšení rozmanitosti vhodných podmínek pro ptáky by přispělo například vybudování soustavy větších tůní v dlouhodobě neobhospodařovaných degradovaných porostech u potoka východně od lokality v ochranném pásmu PR.

11


6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V., 1999: Ornitologický průzkum vybraných mokřadů v okrese Jihlava v roce 1999. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině]. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v Kraji Vysočina. – ČSOP Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava: 1-220. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

12


7. Fotodokumentace Obr. 5: PR Šimanovské rašeliniště představuje zachovalé rašelinné louky se solitérními dřevinami v otevřené krajině, která je jinak intenzivně zemědělsky obhospodařovaná. Jedná se proto o významný ostrůvek biodiverzity v krajině (10.9.2015, V. Kodet).

¨ Obr. 6: Rašelinné louky jsou na velké ploše zachovalé bez nežádoucích expanzních druhů, což představuje ideální porosty pro zavedení mozaikovité seče pro podporu stanovištní pestrosti důležité pro výskyt a rozmnožování řady druhů (8.6.2010, V. Kodet).

13


Obr. 7: Na lokalitě byla poprvé na Vysočině uplatněna šachovnicová seč. První seč byla provedena pásově, přičemž druhá též, akorát pásy byly vedeny kolmo na ty předchozí. Vznikla tak mozaika stanovišť tohoročně nesečených, sečených 2x a 1x, přičemž část ploch sečených 1x byla posečena při první seči a část při druhé seči. Takto pestrá mozaika představuje rozmanité stanovištní podmínky pro podporu vysoké biodiverzity na lokalitě. Nesečené plochy nebyly ponechány v místech výskytu vzácných mechorostů, kde naopak byly realizovány speciální zásahy na jejich podporu, a v okrajových částech rezervace, kde byly porosty degradované (16.12.2014, V. Kodet).

Obr. 8: Takto vypadaly plochy s šachovnicovou sečí na jaře v následující sezóně (27.4.2015, V. Kodet).

14


Obr. 9: Výrazným prokácením byl obnoven otevřený charakter lokality i v části zarůstající náletovými dřevinami (13.2.2015, V. Kodet).

Obr. 10: V méně hodnotných porostech byly vybudovány nové různorodé tůně (15.5.2015, V. Kodet).

15


Obr. 11: Některé tůně během roku vyschly zcela, jiné částečně a další zůstaly naplněné vodou, což vytvořilo zvýšenou žádoucí heterogenitu stanovišť pro různé mokřadní druhy (10.9.2015, V. Kodet).

16


Obr. 12: Mekající samec bekasiny otavní (Gallinago gallinago, §§/EN) v PR Šimanovské rašeliniště (4.6.2011, M. Štěrba).

17

Profile for Vojtech Kodet

Avifauna PR Šimanovské rašeliniště [JI] 2015  

Avifauna PR Šimanovské rašeliniště [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement