__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Avifauna PR Rybník Pařez ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Avifauna PR Rybník Pařez Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kodetová Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 5. Závěr .......................................................................................................................................... 9 6. Literatura................................................................................................................................... 10 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 11

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Realizováno v rámci hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy ve II. etapě projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a Krajem Vysočina.

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, rybník s rašelinnou výtopou, asi 700 m jižně od centra osady Staré Hutě.

Katastrální území:

Kaliště

Výměra:

4,38 ha

Nadmořská výška:

567 – 572 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6357

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT3 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křemešnická vrchovina Podcelek: Humpolecká vrchovina Okrsek: Melechovská vrchovina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Rybník Pařez představuje typickou ukázku mezotrofního rybníka a na něj vázaných mokřadních biotopů v mělkém údolí na horním toku Meziklaského potoka. Nachází se zde plošně nevelká, ale celkem pestrá vegetační mozaika porostů vodních makrofyt, mezotrofních bahnitých substrátů a vysokých ostřic, přechodových rašelinišť a rašelinných luk doplněná polykormony mokřadních vrbin a náletů dřevin.

Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v letech 2014 a 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období v letech 2014 a 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea)

○,!

§,VU,!!

NT,!! §,VU,!! §§,VU,!!

○ §§,VU,!!

LC,!

○ ○ ○

VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) Kachna divoká (Anas platyrhynchos) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) Moták pochop (Circus aeruginosus) SOKOLI (FALCONIFORMES) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) Sluka lesní (Scolopax rusticola) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub doupňák (Columba oenas) Holub hřivnáč (Columba palumbus) Holub domácí (Columba livia f. domestica) Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) SOVY (STRIGIFORMES) Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) Strakapoud velký (Dendrocopos major) Žluna zelená (Picus viridis) PĚVCI (PASSERIFORMES) Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Červenka obecná (Erithacus rubecula) Čížek lesní (Carduelis spinus) Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)

Konipas bílý (Motacilla alba) ○,! Konipas horský (Motacilla cinerea) Kos černý (Turdus merula) Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus)

Výskyt 1 pár vodí 2 ml. 23.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) příležitostné loviště nález peří 21.7.2014 (Kodet V.), 1 ex. 20.8.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 18.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ex.* 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 F vodí 7 ml. 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 pár 17.6.2011 (Myška O.) 1 ex. 23.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 23.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 18. a 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolní les) 18. a 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 vol. M* (okolí) 18.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 20.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. ad. 23.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x 1 zp. M* 18.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x 1 zp. M* 19. a 20.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 21.7.2014 (Kodet V.), 20.8.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 18. a 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x mimohnízdní pozorování x x x

8


§,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax) ○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) ○,! Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) ○ Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) LC Sýkora parukářka (Parus cristatus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) §,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) §,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Zvonek zelený (Carduelis chloris)

20.8.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 vol. ad.* 18. a 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 3 ex. (přelet) 23.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 23.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 zp. M* 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x x x x x x x x 1 M (nosí potravu východně od PR) 18. a 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2014 - 2015 7 0 3 4 9 0 0 0 6 1 2 8 8 0 7 1 45

Celkem 2011 - 2015 9 0 3 6 13 0 0 0 7 3 3 10 14 0 9 5 52

5. Závěr Tato práce předkládá první ucelený soupis avifauny PR Rybník Pařez. Z lokality a jejího bezprostředního okolí je znám výskyt 52 druhů ptáků, přičemž v hnízdním období v letech 2014 2015 bylo na lokalitě zaznamenáno 45 druhů. Díky velmi vhodným podmínkám, které vznikly na rybníce po jeho napuštění, zde v r. 2015 vyhnízdila potápka malá (Tachybaptus ruficollis, §/VU) 9


a v pohnízdním období byla zjištěna i slípka zelenonohá (Gallinula chloropus, NT). Jedná se o druhy, které budou z proběhlé revitalizace profitovat, pokud bude na rybníce zachováno extenzivní hospodaření. Na nově napouštěném rybníce byl z významných druhů zjištěn hnízdní výskyt vodouše kropenatého (Tringa ochropus, §§/EN) a dále konipase bílého (Motacilla alba), konipase horského (Motacilla cinerea). Za potravou sem zalétá čáp černý (Ciconia nigra, §§/VU) či volavka popelavá (Ardea cinerea, NT). V minulosti zde bylo zaznamenáno hnízdění motáka pochopa (Circus aeruginosus, §/VU). Nad rybníkem loví vlaštovka obecná (Hirundo rustica, §). Nebyly zde zjištěny žádné charakteristické luční druhy ptáků, což je dáno malou rozlohou tohoto biotopu, jeho izolovaností a zarůstáním náletovými dřevinami. Z dalších významnějších druhů zde byla zjištěna pěnice pokřovní (Sylvia curruca, ○), která je vázána na křoviny, a dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes, ○), který je vázán zejména na listnaté dřeviny. Jelikož je lokalita obklopena lesy, setkáme se zde také s řadou lesních druhů, které sem zalétají za potravou nebo byly zjištěny v hnízdní době na přeletech, např. strakapoud velký (Dendrocopos major), krkavec velký (Corvus corax, §/VU), čížek lesní (Carduelis spinus), hýl obecný (Pyrhula pyrhula, ○), křivka obecná (Loxia curvirostra, ○) a další. Byl zde zjištěn houkající samec kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum, §§/VU) a kvorkající samec sluky lesní (Scolopax rusticola, §/VU). Mezi významnější druhy ptáků zjištěné v hnízdním období v bezprostředním okolí lokality patří holub doupňák (Columba oenas, §§/VU) a ťuhýk obecný (Lanius collurio, §/NT).

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

10


7. Fotodokumentace Obr. 5: Většina litorálů zůstala při odbahňování rybníka zachována (18.6.2015, V. Kodet).

Obr. 6: Na rybník navazují fragmenty rašelinných luk (18.6.2015, V. Kodet).

11


Obr. 7: Část litorálu tvoří rákosina (23.10.2015, V. Kodet).

Obr. 8: Místy je vyvinut pás orobincového porostu (23.10.2015, V. Kodet).

12


Obr. 9: Při extenzivním hospodaření je umožněn také rozvoj plovoucích makrofyt (23.10.2015, V. Kodet).

Obr. 10: Vykácením dřevin a vytrháním pařezů byl vytvořen pozvolný přechod vodní hladiny do navazujících rašelinných luk (18.6.2015, V. Kodet).

13


Obr. 11: Biotop vzniklý v místě nově vytvořeného pozvolného přechodu je velmi významný pro řadu druhů (23.10.2015, V. Kodet).

Obr. 12: Zachování pestré vegetační mozaiky je žádoucí udržovat pravidelnou sečí (23.10.2015, V. Kodet).

14


Obr. 13: Pro potápku malou (Tachybaptus ruficollis, §/VU) byly na lokalitě obnoveny vhodné podmínky pro hnízdění (23.10.2015, V. Kodet).

Obr. 14: Krkavci velcí (Corvus corax, §/VU) se pravidelně ozývají v okolí rybníka a lze je pozorovat při přeletech nad lokalitou (23.10.2015, V. Kodet).

Obr. 15: Holub domácí (Columba livia f. domestica) v PR Rybník Pařez (21.7.2014, V. Kodet).

15

Profile for Vojtech Kodet

Avifauna PR Rybník Pařez [PE] 2015  

Avifauna PR Rybník Pařez [PE] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement