__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Avifauna PR Rašeliniště Loučky ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Avifauna PR Rašeliniště Loučky Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kodetová Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 5. Závěr ........................................................................................................................................ 10 6. Literatura................................................................................................................................... 11 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 11

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Realizováno v rámci hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy ve II. etapě projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a Krajem Vysočina.

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Loučky: vlhké a rašelinné louky v pramenné oblasti Loučského potoka, asi 2 km západně od centra obce.

Katastrální území:

Loučky u Jihlavy

Výměra:

5,92 ha

Nadmořská výška:

590 – 600 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6659

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT3 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křižanovská vrchovina Podcelek: abrtnická vrchovina Okrsek: Otínská pahorkatina, Kosovská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Rašeliniště Loučky patřilo v minulosti k nejvýznamnějším lokalitám Českomoravské vrchoviny. Jednalo se o rozsáhlé minerotrofní rašeliniště se zastoupením různě bázemi bohatých vod a hloubkou rašelinného profilu a na ně vázaných rašeliništních společenstev. Bohužel v důsledku hospodářských změn lokalita podlehla od 50. let minulého století sukcesi dřevin a zůstaly zde zachovány pouze fragmenty původních společenstev. Bázemi bohatá rašelinná prameniště a rašelinné louky zde nacházíme pouze okrajově, maloplošně a ve značně degradované formě. Reliktní vegetace mezotrofních rašelinišť zde v podstatě již zanikla. Ve větší míře se zachovaly porosty kyselejších až mezotrofních typů rašelinných luk. Případně částečně ochuzené porosty kyselých přechodových rašelinišť. Na sušších místech po okrajích lokality jsou zachovány fragmenty vlhkých pcháčových luk a podhorských smilkových trávníků. Ve značném rozsahu je zde zastoupena lesní vegetace prameništních až podmáčených olšin, která vznikla sukcesí na původních rašeliništích a rašelinných loukách. Dále se zde nacházely tři drobné tůně vytvořené v nedávné minulosti ve zvodnělých, druhově i vegetačně uniformních porostech vysokých ostřic až přechodových rašelinišť v nivě Loučského potoka. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v letech 2014 a 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období v letech 2014 a 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) §,VU,!! Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Káně lesní (Buteo buteo) HRABAVÍ (GALLIFORMES) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix)

KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) ○,! Lyska černá (Fulica atra) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

§,VU,!! Sluka lesní (Scolopax rusticola)

MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus) SOVY (STRIGIFORMES) ○,!! Puštík obecný (Strix aluco)

§§,VU,!! Sýc rousný (Aegolius funereus) SVIŠŤOUNI (APODIFORMES) §,! Rorýs obecný (Apus apus) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius)

§§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Strakapoud velký (Dendrocopos major) VU,!! Žluna šedá (Picus canus) PĚVCI (PASSERIFORMES) §,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Brhlík lesní (Sitta europaea)

Výskyt 1 ad. (přelet v okolí, foto) 21.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. (krouží nad lesem J od PR) 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ad.* 26. a 27.4.2012 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 5. a 6.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolní les) 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x vol. M* (okolní úhor) 5. a 6.7.2012 (Kodet V., Kodetová D.), vol. M* (okolní úhor) 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (přelet) 21.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* (přelet) 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 mek. M*, 1 vol. ad.* 5. a 6.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 mek. M*, 2 vol. ad.* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 mek. M 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 mek. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 25. a 26.4.2012 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 5. a 6.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 28. a 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 11. a 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 5.7.2012 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolí) 5.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. pár* 5.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. F* 6.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* (okolní les) 28. a 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. F* 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolní les) 27.4.2012 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 5.7.2012 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ad.* 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* 28. a 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. pár* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* 26.4.2012 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M 13.5.2015 (Kodetová D.) 1 zp. M* 6.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 11. a 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* 8.6.2012 (Kodet V., Kodetová D.)

8


○,! Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) ○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia)

Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Čížek lesní (Carduelis spinus) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ○ Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) §,VU,!! Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) Kos černý (Turdus merula) Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax)

○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) ○ Linduška lesní (Anthus trivialis)

§,VU,!! Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) Skřivan polní (Alauda arvensis) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus)

Sýkora modřinka (Parus caeruleus) LC Sýkora parukářka (Parus cristatus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) NT,! Vrána šedá (Corvus cornix) Zvonek zelený (Carduelis chloris) §§,LC,!! Žluva hajní (Oriolus oriolus)

1 zp. M* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 zp. M* 8.6.2012 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 3.7.2012 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* 7. a 8.6.2012 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 3.7., 4.7., 6.7. a 8.7.2012 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 11.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x ad.* 25.-27.4.2012 (Kodet V., Kodetová D.), ad.* 8.6.2012 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 zp. M 11.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x x x vol. ad.* 26.4.2012 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 pár 5.2.2015 (Kodet V.), vol. ad.* 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x zp. M* 26. a 27.4.2012 (Kodet V., Kodetová D.), zp. M* 7.-9.6.2012 (Kodet V., Kodetová D.), zp. M* 4.-6.7.2012 (Kodet V., Kodetová D.), zp. M* 5. a 6.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), zp. M* 28. a 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 2 zp. M* 21. a 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 zp. M 11.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), zp. M* 11. a 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad. 13.8.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x okolní pole x x x x 1 zp. M* 26. a 27.4.2012 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 9.6.2012 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x vol. ad.* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* 4.7.2012 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.)

9


Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2014 - 2015 6 0 2 4 10 0 0 1 4 2 3 11 14 0 7 7 43

Celkem 2012 - 2015 13 0 6 7 16 0 0 1 9 2 4 14 22 0 13 9 57

5. Závěr První soupis avifauny PR Rašeliniště Loučky byl pořízen v r. 2012 (KOŘÍNKOVÁ et al. 2012), kdy bylo na lokalitě v hnízdním období zjištěno 37 druhů ptáků. V rámci této studie bylo na lokalitě v hnízdním období v letech 2014 - 2015 zaznamenáno 43 druhů ptáků. Z lokality a jejího bezprostředního okolí je znám výskyt celkem 57 druhů ptáků, přičemž v letech 2012 - 2015 bylo zaznamenáno 50 druhů přímo na lokalitě a v hnízdním období. V minulosti se jednalo o pravidelné hnízdiště bekasiny otavní (Gallinago gallinago, §§/EN), avšak po absenci pravidelného obhospodařování, kdy lokalita přestala být kosena a značně zarostla i náletovými dřevinami, nebyla bekasina na lokalitě zjištěna. Až po obnově seče celé lokality a po vykácení části náletových dřevin se zde zdržovala v hnízdní době opět v r. 2014. Z dalších významných druhů vázaných na louky zde byla zjištěna křepelka polní (Coturnix coturnix, §§/NT), jejíž volající samci jsou ale většinou slyšet z polního úhoru vedle rezervace. Pravidelně jsou zde zaznamenávány kvorkající sluky lesní (Scolopax rusticola, §/VU), které zde mají vhodné hnízdní a potravní podmínky v podmáčených olšinách. Z dalších druhů se zde setkáme se cvrčilkou zelenou (Locustella naevia, ○), sýkorou lužní (Parus montanus, ○), pěnicí hnědokřídlou (Sylvia communis), pěvuškou modrou (Prunella modularis), linduškou lesní (Anthus trivialis, ○), čížkem lesním (Carduelis spinus), hýlem obecným (Pyrhula pyrhula, ○) a dalšími běžnými druhy. Ojedinělý zde byl v r. 2014 výskyt také zpívajícího samce hýla rudého (Carpodacus erythrinus, §/VU), v r. 2013 zpívajícího samce žluvy hajní (Oriolus oriolus, §) a v r. 2012 volajícího krutihlava obecného (Jynx torquilla, §§/VU). Výskyt bramborníčků hnědých (Saxicola rubetra, §) je znám zatím jen z minulosti. Z významnějších druhů hnízdících v okolních lesích byli přímo na lokalitě zastiženi krkavec velký (Corvus corax, §/VU), žluna šedá (Picus canus, VU) a datel černý (Dryocopus martius, LC). Z okolního lesa se ozývá jestřáb lesní (Accipiter gentilis, §/VU), sýc rousný (Aegolius funereus, §§/VU) a puštík obecný (Strix aluco, ○), kteří mohou na lokalitu zaletovat lovit. V blízkém okolí byl pozorován také čáp černý (Ciconia nigra, §§/VU). 10


6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. KOŘÍNKOVÁ D., KODET V. ET MRLÍK V., 2012: Monitoring ptáků a biotopů na rašeliništi Loučky. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online in: www.prirodavysociny.cz. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

7. Fotodokumentace Obr. 5: Na podmáčených loukách probíhá mozaikovitá seč pro zajištění různých stanovištních podmínek důležitých pro výskyt a rozmnožování řady druhů (12.11.2013, V. Kodet).

11


Obr. 6: Některá místa v nivě jsou silně podmáčená (12.11.2013, V. Kodet).

Obr. 7: Na lokalitě proběhla rozsáhlá obova rašelinných luk, které po skončení pravidelného obhospodařování postupně zarostly náletovými dřevinami (5.2.2015, V. Kodet).

12


Obr. 8: Nově bylo na lokalitě vytvořeno několik tůní (11.5.2015, V. Kodet).

Obr. 9: Čáp černý (Ciconia nigra, §§/VU) na přeletu v blízkosti lokality (21.4.2014, V. Kodet).

13

Profile for Vojtech Kodet

Avifauna PR Rašelinistě Loučky [JI] 2015  

Avifauna PR Rašelinistě Loučky [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement