__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Avifauna PP Obecník ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Avifauna PP Obecník Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kodetová Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 5. Závěr ........................................................................................................................................ 10 6. Literatura................................................................................................................................... 11 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 11

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Realizováno v rámci hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy ve II. etapě projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a Krajem Vysočina.

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Horní Libochová: rybník Obecník na severním okraji osady Dolní Hlíny.

Katastrální území:

Horní Libochová

Výměra:

4,85 ha

Nadmořská výška:

510 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6562

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT5 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křižanovská vrchovina Podcelek: Bítešská vrchovina Okrsek: Bobrovská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Přírodní památka Obecník byla vyhlášena za účelem ochrany vegetace obnažených rybničních den s bohatou populací puchýřky útlé (Coleanthus subtilis, §2/C3). Jedná se o menší rybník, kde zastoupení litorální zóny určuje především aktuální stav obsádky a hospodaření na rybníce. Zatímco vegetace obnažených den letněných rybníků je zde bohatá a velmi kvalitní. Vodní a mokřadní vegetace rybníka při plné vodní hladině rybníka není příliš dobře vyvinutá či zcela chybí. Také kvalita vody v rybníce značně kolísá v souvislosti s termínem letnění a charakterem rybí obsádky. Stabilní litorální zóna tvořená porosty vysokých ostřic je poměrně úzká a má spíše degradovaný charakter a zčásti byla zarostlá náletem dřevin. Rybník je obklopen kulturními, ruderálními nebo silně degradovanými rostlinnými společenstvy. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v letech 2014 a 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období v letech 2014 a 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) VESLONOZÍ (PELECANIFORMES) VU,!!! Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) §§,!!! Volavka bílá (Egretta alba) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea)

VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) §§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula) §,CR,!! Čírka obecná (Anas crecca) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) §,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera)

VU,!! Labuť velká (Cygnus olor) Pižmovka domácí (Cairina moschata f. domestica) ○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula)

○,! Polák velký (Aythya ferina)

DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) §§,VU,!! Krahujec obecný (Accipiter nisus) §§,EN,!! Moták lužní (Circus pygargus) §,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus) SOKOLI (FALCONIFORMES) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) Bažant obecný (Phasianus colchicus)

KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) ○,! Lyska černá (Fulica atra)

Výskyt 1 ad. 19.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 3 ex. 27.11.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 19.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. 8.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ex.* 4.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 18.8.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 4 ex. 4. a 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ex.* 4. a 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 18.8.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 12.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 M 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 53 ex. 18.8.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 F vodí 5 ml. 8.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 4 F vodí 3+8+9+10 ml. + 11 ad. 4.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 pár + 2 M 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 3 páry + 2 M 19.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 3 F vodí 11+5+min. 4 ml. 8.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad., 1 juv. 27.11.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 7 ex. 27.11.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 10 ex. (foto) 13.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 6 párů 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 2 páry 19.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 F vodí 5 ml. + 1 pár + 1 M 8.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 2 F vodí 5+13 ml. + 1 pár 12.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 F 13.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 4 M 18.8.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 páry 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), vol. M* 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 pár 12.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 ex. 18.8.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 8.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 pár krmí 3 ml. na hn. v ruderálu na V břehu rybníka (foto) 12.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 M 8.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 pár (okolní pole) 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 14.-16.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 F (+ 1 M a 1 F v okolí) 19.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 M v PP + 1 F vodí min. 3 ml. na poli V od PP 8.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 M (pod hrází) 13.10.2015 (Kodet V.) 1 pár 4.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 4. a 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 5 ad. 18.8.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 ad. 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 14.-17.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 6 ad. 19.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 3 páry, z nichž 2 páry vodí min. 2 a 3 ml. 8.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 5 párů, z nichž 2 páry vodí min. 2 a 4 ml. 12.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

8


DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

§§,EN,!!! Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) Holub domácí (Columba livia f. domestica) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)

○ Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) §§,VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) Strakapoud velký (Dendrocopos major) LC,! Žluna zelená (Picus viridis)

NT ○

§,VU,!!

PĚVCI (PASSERIFORMES) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Jiřička obecná (Delichon urbica) Konipas bílý (Motacilla alba) Konopka obecná (Carduelis cannabina) Kos černý (Turdus merula) Králíček obecný (Regulus regulus) Krkavec velký (Corvus corax)

○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) ○ Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) ○ Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Skřivan polní (Alauda arvensis) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Straka obecná (Pica pica) Strnad obecný (Emberiza citrinella) ○ Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

6 ad. (teritoriální chování) 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 14.-16.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 6 ad. (asi 3 páry), min. 1 juv. 19.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 ad. 4.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 vol. ad.* 4.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 vol. M 5.7.2014 (Kodet V.), 1 vol. M* 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 14. a 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. 19.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M 8.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M (okolní les) 12.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolní obec) 4. a 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* (okolní obec) 15. a 16.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 14.-16.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M (okolí) 8.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 5.7.2014 (Kodet V.), 1 vol. ad.* 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (okolní les) 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M 13.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x x 1 F (okolní obec) 8.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 pár (přelet) 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 13.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x x 1 zp. M (olše na hrázi) 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 15. a 16.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x 13.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x 1 zp. M* 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x

9


§,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) §,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) NT,! Vrána šedá (Corvus cornix) Zvonek zelený (Carduelis chloris) ○ Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

1 M 19.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 23 ex. (ad.+juv.: sedí na drátech v obci a loví nad ryb.) 8.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ad.* 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2014 - 2015 12 0 6 6 16 0 1 2 7 4 2 12 20 2 10 8 56

Celkem 2014 - 2015 14 0 7 7 21 0 2 2 10 4 3 15 25 3 14 8 66

5. Závěr Tato práce předkládá pravděpodobně první ucelený soupis avifauny PP Obecník. Na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí bylo v letech 2014 - 2015 zaznamenáno 66 druhů ptáků a z nich 56 druhů přímo na lokalitě a v hnízdním období. Na rybníce bylo prokázáno hnízdění potápky malé (Tachybaptus ruficollis, §/VU), kopřivky obecné (Anas strepera, §/VU), kachny divoké (Anas platyrhynchos), poláka chocholačky (Aythya fuligula, ○) a lysky černé (Fulica atra, ○). Dále zde byl zjištěn hnízdní výskyt čírky modré (Anas querquedula, §§/CR) a poláka velkého (Aythya ferina, ○). Jako loviště využívají rybník čáp černý (Ciconia nigra, §§/VU), volavka bílá (Egretta alba, §§), volavka popelavá (Ardea cinerea, NT), ledňáček říční (Alcedo atthis, §§/VU) a při jeho letnění navíc vodouš kropenatý (Tringa ochropus, §§/NT) či čejka chocholatá (Vanellus vanellus, VU). V srpnu 2014 bylo na rybníce významné pohnízdní shromaždiště (53 ex.) čírek obecných (Anas crecca, §/CR). V pohnízdní době zde byl zjištěn také výskyt labutě velké (Cygnus olor, VU) a kormorána velkého (Phalacrocorax carbo, VU). V roce 2015 vyhnízdily na obnažených podmáčených místech kolem nových tůní (přítomny asi 3 páry) čejky chocholaté (Vanellus vanellus, VU) a v neposečeném ruderálu na východním břehu rybníka pár motáka lužního (Circus pygargus, §§/EN). Z dalších druhů byl na lokalitě zaznamenán hnízdní výskyt rákosníka proužkovaného (Acrocephalus schoenobaenus, ○), strnada rákosního (Emberiza schoeniclus, ○), ťuhýka obecného (Lanius collurio, §/NT), rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus, ○), pěnice hnědokřídlé (Sylvia communis), sýkory lužní (Parus montanus, ○), zvonohlíka zahradního (Serinus 10


serinus), vrány šedé (Corvus cornix, NT), kukačky obecné (Cuculus canorus, ○), hrdličky divoké (Streptopelia turtur, ○), žluny zelené (Picus viridis, ○) a dalších běžných druhů. Jedná se o loviště vlaštovky obecné (Hirundo rustica, §), jiřičky obecné (Delichon urbica, NT), krkavce velkého (Corvus corax, §/VU) a krahujce obecného (Accipiter nisus, §§/VU). V rámci Vysočiny se jedná o ornitologicky významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a rozmnožují chráněné a ohrožené druhy ptáků.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

7. Fotodokumentace Obr. 5: Částečně letněný rybník (18.8.2014, V. Kodet).

11


Obr. 6: V místě, kde není litorál, byly při kácení břehového porostu ponechány části dřevin rostoucích nad vodou. Došlo k prosvětlení a otevření vodní hladiny do navazující louky, přičemž byly zachovány úkrytové možnosti pro některé druhy (14.5.2015, V. Kodet).

Obr. 7: Nad rybníkem byly obnoveny podmáčené louky, které byly před realizací odvodněné a zarostlé náletovými dřevinami. Obnažená podmáčená místa využily ke hnízdění čejky chocholaté (Vanellus vanellus, VU, 14.5.2015, V. Kodet).

12


Obr. 8: Je žádoucí zachovat otevřený charakter luk navazujících na rybník. Měly by zde být upřednostněny solitérní keře před vzrostlými stromy (12.7.2015, V. Kodet).

Obr. 9: Na otevřených plochách nad rybníkem byla vytvořena soustava několika tůní. V níže položených tůních vydržela voda i v nadprůměrně suchém létě (12.7.2015, V. Kodet).

13


Obr. 10: Tůně začaly postupně zarůstat rozmanitou mokřadní vegetací (13.10.2015, V. Kodet).

Obr. 11: Přikrmování v ochranném pásmu zvláště chráněného území není vhodné (13.10.2015, V. Kodet).

14


Obr. 12: Samice kopřivky obecné (Anas strepera, §/VU) s mláďaty v PP Obecník (4.7.2014, V. Kodet).

Obr. 13: Ledňáček říční (Alcedo atthis, §§/VU) v PP Obecník (5.7.2014, V. Kodet).

15


Obr. 14: Mláďata motáka lužního (Circus pygargus, §§/EN) na hnízdě v PP Obecník (12.7.2015, V. Kodet).

Obr. 15: Pižmovky domácí (Cairina moschata f. domestica) jsou volně chovány na rybníce (13.10.2015, V. Kodet).

16

Profile for Vojtech Kodet

Avifauna PP Obecník [ZR] 2015  

Avifauna PP Obecník [ZR] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement