__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Avifauna EVL Na Ostrážné ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Avifauna EVL Na Ostrážné Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kodetová Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 5. Závěr .......................................................................................................................................... 9 6. Literatura................................................................................................................................... 10 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 10

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Realizováno v rámci hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy ve II. etapě projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a Krajem Vysočina.

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Hluboké, luční enkláva na jižně orientovaném svahu nad vodní nádrží Vír, asi 1,2 km JJZ od centra obce.

Katastrální území:

Hluboké u Dalečína

Výměra:

1,48 ha

Nadmořská výška:

510 – 570 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6463

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast chladná, podoblast CH7 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Hornosvratecká vrchovina Podcelek: Nedvědická vrchovina Okrsek: Sulkovecká vrchovina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Evropsky významnou lokalitu Na Ostrážné tvoří luční enkláva na jižně orientovaném svahu ze tří stran obklopená lesními porosty a na horním severním okraji navazující na větší luční enklávu. Jedná se o mozaiku suchých až mezofilních luk, které v místech různě silných pramenných vývěrů přecházejí ve vegetaci vlhkých pcháčových trávníků. Lokalita byla dlouhodobě bez pravidelného hospodaření. Před začátkem v rámci projektu realizovaných prací ji tvořily silně degradované trávníky s vysokou vrstvou akumulované stařiny a významným zastoupením expanzních druhů, především třtiny křovištní. Místy expandovaly ostružiníky, psárka luční a bršlice kozí noha. Plocha byla v různé míře zasažená expanzí náletových dřevin a křovin. Zejména spodní část svahu měla již téměř lesní charakter. Krvavec toten (Sanguisorba officinalis), který je živnou rostlinou hlavního předmětu ochrany – modráska bahenního (Phengaris nausithous, §2/NT), se zde vyskytoval velmi sporadicky. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v letech 2014 a 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období v letech 2014 a 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení §§,VU,!! NT,!! VU,!!

§§,EN,!! §§,NT,! ○,! NT,!!

○,!! LC,!!

Taxon BRODIVÍ (CICONIIFORMES) Čáp černý (Ciconia nigra) Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) Labuť velká (Cygnus olor) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) Včelojed lesní (Pernis apivorus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) Lyska černá (Fulica atra) Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) SOVY (STRIGIFORMES) Puštík obecný (Strix aluco) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) Datel černý (Dryocopus martius)

VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor) Strakapoud velký (Dendrocopos major) VU,!! Žluna šedá (Picus canus) PĚVCI (PASSERIFORMES) Brhlík lesní (Sitta europaea) ○,! Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ○ Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Kos černý (Turdus merula) Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax) ○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) ○ Linduška lesní (Anthus trivialis)

§,VU,!! Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis)

Výskyt 1 ad. (přelet) 12.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ad.* (přelet v okolí) 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. (přelet v okolí) 13.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 ad. (louky SZ od EVL) 5.7.2014 (Kodet V.) 1 vol. M* 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (přelet) 14. a 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (přelet) 17.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. pár* (okolní les) 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad. (okolní les) 5.7.2014 (Kodet V.), 1 vol. ad.* (okolní les) 14. a 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 14. a 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 zp. M* 14. a 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M (okolní les) 19.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 ad. 4. a 5.7.2014 (Kodet V.), 1 zp. M* 4. a 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 zp. M* (okolí) 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x x x 1 ex. 16.9.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 zp. M* (okolí) 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M (okolí) 19.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 ex. (1 ex. foto) 13.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x

8


Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) §,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

§§,LC,!! Žluva hajní (Oriolus oriolus)

x 13.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x x 1 M* 4. a 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 pár 5.7.2014 (Kodet V.), 1 M 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 pár 19.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 pár s vyvedenými ml. 12.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2014 - 2015 4 0 2 2 6 0 0 0 3 2 1 5 7 0 4 3 32

Celkem 2014 - 2015 7 0 4 3 13 0 0 1 6 4 2 7 16 0 12 4 42

5. Závěr Tato práce předkládá první ucelený soupis avifauny EVL Na Ostrážné. Z pohledu ptáků není lokalita vzhledem k izolovanosti a malé rozloze příliš významná. Na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí bylo v letech 2014 - 2015 zaznamenáno 42 druhů ptáků a z nich 32 druhů přímo na lokalitě a v hnízdním období. Většinou se však jedná o běžné druhy s vazbou na okolní les. Opakovaně zde bylo zjištěno hnízdění ťuhýka obecného (Lanius collurio, §/NT) a hnízdní výskyt dlaska tlustozobého (Coccothraustes coccothraustes, ○), lindušky lesní (Anthus trivialis, ○) a budníčka lesního (Phylloscopus sibilatrix, ○). V r. 2015 zde byla zjištěna křepelka polní (Coturnix coturnix, §§/NT), žluva hajní (Oriolus oriolus, §§) a pohnízdní výskyt ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes, §/VU). Ze šplhavců zde byli strakapoud malý (Dendrocopos minor, VU), strakapoud velký (Dendrocopos major) a žluna šedá (Picus canus, VU). Z okolního lesa se ozýval také datel černý (Dryocopus martius, LC) a ze sov puštík obecný (Strix aluco, ○). Na přeletu zde byl pozorován čáp černý (Ciconia nigra, §§/VU), který má v okolních lesích vhodné hnízdní 9


podmínky. Na okolních loukách byl zastižen včelojed lesní (Pernis apivorus, §§/EN). Na přeletu lokality či v její těsné blízkosti byly dále zaznamenány potápka malá (Tachybaptus ruficollis, §/VU), volavka popelavá (Ardea cinerea, NT), labuť velká (Cygnus olor, VU), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus, NT) a lyska černá (Fulica atra, ○). Tito ptáci jsou přitahováni plochou blízké vodní nádrže a jejich přelety nemají k lokalitě žádný vztah.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

7. Fotodokumentace Obr. 20: Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes, §/VU) v EVL Na Ostrážné (13.10.2015, V. Kodet).

10


Obr. 10: Čáp černý (Ciconia nigra, §§/VU) na přeletu v EVL Na Ostrážné (12.7.2015, V. Kodet).

Obr. 5: Ťuhýk obecný (Lanius collurio, §/NT) v EVL Na Ostrážné (12.7.2015, V. Kodet).

Obr. 5: Vzhledem k postupnému zarůstání dřevinami má lokalita spíše lesostepní charakter. Jelikož jsou zde cennější nelesní společenstva, byla část dřevin vykácena (19.5.2015, V. Kodet).

11


Obr. 5: Na lokalitě byla obnovena seč, která je prováděna mozaikovitě, čímž se vytváří stanovištní různorodost důležitá pro výskyt a rozmnožování řady druhů (13.10.2015, V. Kodet).

Obr. 5: Na lokalitě jsou přítomná také prameniště. V pozadí je vidět vodní nádrž Vír I (12.7.2015, V. Kodet).

12


Obr. 5: Ťuhýk obecný (Lanius collurio, §/NT) zde s oblibou hnízdí v keřích hlohu (13.10.2015, V. Kodet).

Obr. 5: V blízkosti lokality stojí torzo staré lípy (4.7.2014, V. Kodet).

13

Profile for Vojtech Kodet

Avifauna EVL Na Ostrážné [ZR] 2015  

Avifauna EVL Na Ostrážné [ZR] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement