__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Avifauna PR Na Oklice ________________________________________________________________________

Vojtฤ›ch Kodet, Dana Kodetovรก & Tibor Neskromnik 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Avifauna PR Na Oklice Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová & Tibor Neskromnik Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 5. Závěr ........................................................................................................................................ 12 6. Literatura................................................................................................................................... 13 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 14

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Realizováno v rámci hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy ve II. etapě projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a Krajem Vysočina.

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Milíčov: luční rašelinné prameniště, vlhké louky a pastviny mezi samotou Na Oklice a obcí Milíčov, asi 500 m – 1,5 km severně od centra obce.

Katastrální území:

Milíčov u Jihlavy

Výměra:

32,27 ha

Nadmořská výška:

642 – 665 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6558

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast chladná, podoblast CH7 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křemešnická vrchovina Podcelek: Humpolecká vrchovina Okrsek: Vyskytenská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Přírodní rezervace Na Oklice je výjimečně zachovalou ukázkou mozaiky luční a mokřadní vegetace vyšších poloh centrální části Českomoravské vrchoviny. Jedná se o rozsáhlé rašelinné svahové prameniště v široké pramenné míse, které podél gradientu vlhkosti přechází ve vegetaci vlhkých pcháčových luk, podhorských smilkových trávníků a vřesovištní vegetaci. Výjimečnost lokality spočívá především v přítomnosti vývěrů bázemi bohatých spodních vod, na které jsou vázána mimořádně cenná rašeliništní společenstva a velkém rozsahu a zachovalosti lokality, která nebyla v minulosti nijak významně narušena odvodněním a celkově vykazuje výrazně reliktní nelesní charakter. Jedinou významnou degradaci na lokalitě způsobila dlouhodobá absence hospodaření, jejímž důsledkem byla rozsáhlá expanze nežádoucích náletových dřevin především na sušších, oligotrofních typech biotopů po obvodu lokality a na části lokality výrazně expandoval rákos, který potlačil původní druhově bohatou vegetaci rašelinných pramenišť. Okrajově se negativně projevily nežádoucí eutrofní splachy z okolních zemědělských pozemků a skládkování navážek na okrajích lokality. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v letech 2014 a 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období v letech 2014 a 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §,NT,!! Čáp bílý (Ciconia ciconia) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea)

VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) §§,EN,!! Moták lužní (Circus pygargus) §§,CR,!!! Moták pilich (Circus cyaneus) §,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus)

§§§,CR,!!! Orel mořský (Haliaeetus albicilla) SOKOLI (FALCONIFORMES) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) Bažant obecný (Phasianus colchicus)

§,NT,! Koroptev polní (Perdix perdix) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix)

§§,EN,!!! Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)

KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§,VU,!! Chřástal polní (Crex crex) ○,! Lyska černá (Fulica atra)

Výskyt 3 ex. loví na rašelinné louce 9.5.1968 (Slavík B. in kartotéka MVJ) vol. ad.* (přelet) 28. a 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 9.11.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. (přelet) 23.12.2015 (Kodet V.) x x 1 pár 19.5.1998 (Kunstmüller I.) 1 M 2.5.2003 (Kunstmüller I.), 1 M (nosí hnízdní materiál) 10.5.2003 (Kodet V.), 1 F 23.12.2015 (Kodet V.) 1 M 30.4.2001 (Kodet V.), 1 pár 2.5.2003 (Kunstmüller I.), 1 pár (svatební lety) 28.4.2005 (Kunstmüller I.), 1 pár (svatební lety) 18.4.2006 (Kunstmüller I.), 1 pár 3.5.2007 (Kunstmüller I.), 1 M (okolí) 18.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 imm. 23.12.2015 (Kodet V.) x hn. s 8 vej. 9.5.1968 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 1 M 1.6.1983 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 2 vol. M 4.5.1999 (Kodet V.), 4 vol. M 18.5.1999 (Kodet V.), 3 vol. M 29.5.1999 (Kodet V.), 9 ex. (asi rodinka) 28.8.1999 (Kodet V.), 2 vol. M 30.4.2001 (Kodet V.) 1 pár 30.5.1999 (Kunstmüller I.), 1 vol. M 8.6.2007 (Kodet V.) vol. M 14.6.1998 (Doležal P.), 1 vol. M 8.6.2007 (Kodet V.), vol. M* 10.6.2009 (Kodet V.), vol. M* 28.-30.5.2012 (Kodet V.), vol. M* 5.7.7.2012 (Kodet V.), vol. M* 22. a 23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) tokající M 9.5.1968 (Slavík B. in kartotéka MVJ), podle inf. místních myslivců 5 tokajících M duben 1970 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 4 tokající M 16.5.1971 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 6 tokajících M 8.5.1972 (Slavík B. in kartotéka MVJ), v roce 1972 povolil ONV v Jihlavě mysliveckému sdružení v Milíčově odstřel 2 M (povolení k odstřelu tetřívků dostalo v roce 1972 v okrese Jihlava celkem 9 mysliveckých sdružení, Slavík B. in kartotéka MVJ), lokalita uvedena na seznamu lokalit výskytu tetřívka v r. 1977, ale mysliveckému sdružení v Milíčově již nebylo vydáno povolení k odstřelu (narozdíl od dalších 4 lokalit v okrese Jihlava z celkových 8, Slavík B. in kartotéka MVJ), 1 M 12.5.1991 (Kunstmüller I.), 3 F na kraji lesa u cesty pod keři SZ od Mešnice nad Novým Rychnovem (poslední pozorování v tomto regionu) 27.3.1992 (Čutka M. in kartotéka MVJ) 1 vol. M 26.5.2003 (Kunstmüller I.) 1 vol. ad.* (přelet) 21.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* (přelet) 21. a 22.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

8


DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

§,VU,!! Sluka lesní (Scolopax rusticola)

MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)

○ Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus) SOVY (STRIGIFORMES) §§,VU,!!! Kalous pustovka (Asio flammeus) LELCI (CAPRIMULGIFORMES) §§,EN,!!! Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius)

5 ad. (létá současně) 7.7.1966 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 1 ad. 9.5.1968 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 1 mek. M 3.5.1970 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 1 mek. M 11.5.1970 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 2 mek. M 10.5.1971 (Slavík B. in kartotéka MVJ), hn se 3 vej. 17.5.1983 (Růžička I. in kartotéka MVJ), hn. se 4 vej. (foto) 19.5.1983 (Růžička I. in kartotéka MVJ), 1 ad. létá a 1 ad. sedí na hn. (4 vej., foto) 1.6.1983 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 3 ad. 19.5.1998 (Kunstmuller I.), 3 mek. M 4.5.1999 (Kodet V.), 2 mek. M 18.5.1999 (Kodet V.), 2 mek. M 29.5.1999 (Kodet V.), 1 vol. ad. 30.5.1999 (Kunstmuller I.), 2 ad. 30.4.2001 (Kodet V.), 2 mek. M, 1 vol. ad. 16.4.2004 (Kodet V.), 1 mek. M 11.4.2007 (Kodet V.), 2 ad. 8.6.2007 (Kodet V.), 1 vol. ad.* 9.6.2009 (Kodet V.), mek. M*, vol. ad.* 6. a 7.4.2010 (Kodet V.), 1 mek. M* 15.3.2011 (Kodet V.), 1 ad. 12.5.2011 (Brom M., Kodet V., Lysák F., Růžička I.), 2 mek. M*, vol. ad.* 21.-23.4.2012 (Kodet V.), 1 ad. 5.5.2012 (Brom M., Horsák M., Kodet V., Kodetová D., Schenková V.), vol. ad.* 28.-30.5.2012 (Kodet V.), 3 ad. (1 mek. M) 14.6.2012 (Kodet V.), 1 mek. M*, 1 vol. ad.* 5.-7.7.2012 (Kodet V.), mek. M*, vol. ad.* 4. a 5.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* 16.-18.7.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 mek. M, 1 vol. ad.* 18.4.2014 (Kodet V.), 1 mek. M 21.4.2014 (Neskromnik T.), 2 mek. M*, 2 vol. ad.* 21. a 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 3 mek. M*, vol. ad.* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 3 ad. (1 mek. M) 11.6.2014 (Kodet V.), 1 ex. 21.8.2014 (Kodet V.), 1 ex. 29.9.2014 (Kodet V.), 3 ex. 19.11.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 4.12.2014 (Kodet V.), 1 ad. 13.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), F sedí na hn. 26.4.2015 (Neskromnik T.), 1 vol. ad.* 27.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 5 mek. M 10.5.2015 (Neskromnik T.), 2 mek. M*, vol. ad.* 21.-23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), F sedí na hn. (1 vej., foto, plocha bývalé rákosiny) 23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 4 ad. 9.5.1968 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 6 párů 19.5.1998 (Kunstmüller I.), 2 vol. ad. 30.5.1999 (Kunstmüller I.), vol. ad.* 17.7.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 22 ex. (přelet) 25.2.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 3 ad. 18.4.2014 (Kodet V.), 4 ad. 21.4.2014 (Neskromnik T.), 3 ad. 21.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 21. a 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 ad. 22.4.2014 (Kodet V.), 3 vol. ad. 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 3 ad. 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. 11.6.2014 (Kodet V.), 2 ad. 13.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 4 ad. 27.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 2 páry (varují) 10.5.2015 (Neskromnik T.), vol. ad.* 22.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 22. a 23.4.2012 (Kodet V.), 1 vol. ad.* 6.7.2012 (Kodet V.), 1 vol. M* 4.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 28. a 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M 25. a 26.4.2015 (Neskromnik T.), 1 vol. M* 21.-23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M 8.6.2007 (Kodet V.), 1 vol. M* 10.6.2009 (Kodet V.), 1 vol. M* 5.-7.7.2012 (Kodet V.), 1 vol. M* 28. a 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 17.7.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* 23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 16.4.2004 (Kodet V.), 1 vol. M* (okolí) 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.)

1 vol. M* 29.5.2012 (Kodet V.) 1 ex. 29.3.2003 (Kodet V.), 2 ex. 2.5.2003 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 20.7.1991 (Kunstmüller I.) 1 ad. 8.6.2007 (Kodet V.), 1 vol. ad.* (okolní les) 22.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 22.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

9


§§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Strakapoud velký (Dendrocopos major)

LC,! Žluna zelená (Picus viridis)

PĚVCI (PASSERIFORMES) §,VU,! Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) §,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

Brhlík lesní (Sitta europaea) ○,! Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)

○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia)

○ ○ ○

Červenka obecná (Erithacus rubecula) Čížek lesní (Carduelis spinus) Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)

§,VU,!! Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) NT Jiřička obecná (Delichon urbica) Konipas bílý (Motacilla alba) ○ Konopka obecná (Carduelis cannabina) Kos černý (Turdus merula) Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax) ○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) §,LC Lejsek šedý (Muscicapa striata) ○ Linduška lesní (Anthus trivialis)

1 vol. ad. 1.6.1983 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 2 vol. ad. 30.4.2001 (Kodet V.), 1 vol. ad.* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* 22.4.2012 (Kodet V.), 1 vol. ad.* 6.7.2012 (Kodet V.), 1 bub. a vol. ad.* 26.2.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. 29.3.2015 (Neskromnik T.) 1 ad. (přelet) 30.5.1999 (Kunstmüller I.), 1 vol. M 25.2.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 25. a 26.2.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ex. 29.9.2014 (Kodet V.), 2 vol. ad.* 21.-23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 M 2.5.2003 (Kunstmüller I.) 1 pár 7.7.1966 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 1 M 19.5.1983 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 4 páry 1.6.1983 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 1 pár 13.6.1985 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 1 pár 8.7.1985 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 14.6.1998 (Doležal P.), 4 zp. M 4.5.1999 (Kodet V.), 4 páry 18.5.1999 (Kodet V.), 2 M, 2 F 30.5.1999 (Kunstmüller I.), 5 zp. M 30.4.2001 (Kodet V.), 3 zp. M 8.6.2007 (Kodet V.), 1 zp. M* 30.5.2012 (Kodet V.), 1 zp. M* 4. a 5.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 27.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 21.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 22.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) okolní les 1999 (Kodet V.) 1999 (Kodet V.) x x 1 zp. M 26.6.1966 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 1 zp. M 8.5.1967 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 1 zp. M 17.7.1967 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 1 zp. M 18.5.1999 (Kodet V.), 1 zp. M 8.6.2007 (Kodet V.), 1 zp. M* 5. a 6.7.2012 (Kodet V.), 1 zp. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M 7.7.1966 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 1 zp. M 1.6.1983 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 3 zp. M 4.5.1999 (Kodet V.), 2 zp. M 18.5.1999 (Kodet V.), 2 zp. M 30.5.1999 (Kunstmüller I.), 1 zp. M 30.4.2001 (Kodet V.), 2 zp. M 8.6.2007 (Kodet V.), 1 zp. M* 9.6.2009 (Kodet V.), 1 zp. M* 28.-30.5.2012 (Kodet V.), 2 zp. M* 5.-9.7.2012 (Kodet V.), 1 zp. M* 4. a 5.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 2 zp. M* 28. a 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 16.-18.7.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 zp. M* 21. a 22.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), zp. M* 7.6.2015 (Neskromnik T.), 1 zp. M 18.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 zp. M* 22.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x zp. M* 26.2.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 9.11.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 22.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 zp. M 26.6.1994 (Kunstmüller I.) 1999 (Kodet V.) 1 ex. 10.5.2015 (Neskromnik T.), vol. ad.* 21.-23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 2 ex. 18.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1999 (Kodet V.) x x x 1 pár 16.4.2004 (Kodet V.), 1 vol. ad. (přelet) 18.4.2014 (Kodet V.) x 1 zp. M (v okolí u samoty) 11.6.2014 (Kodet V.) 1 zp. M 11.4.2007 (Kodet V.), 1 zp. M 8.6.2007 (Kodet V.), 1 zp. M* 29. a 30.5.2012 (Kodet V.), 1 zp. M* 28. a 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 27.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 10.5.2015 (Neskromnik T.), 1 zp. M* 21.-23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

10


LC,! Linduška luční (Anthus pratensis)

§,VU,!! Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)

§§§,VU,!!

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Skřivan polní (Alauda arvensis) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Straka obecná (Pica pica) Strnad luční (Miliaria calandra)

Strnad obecný (Emberiza citrinella) ○ Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus)

Sýkora modřinka (Parus caeruleus) LC Sýkora parukářka (Parus cristatus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)

7 ad. 7.7.1966 (Slavík B. in kartotéka MVJ), cca 20 párů, někteří krmí ml. 19.5.1983 (Slavík B. in kartotéka MVJ), hnízdí cca 15 párů, někteří krmí 1.6.1983 (Slavík B. in kartotéka MVJ), hn. se 4 vej. 23.6.1983 (Růžička I. in kartotéka MVJ), hn. se 3 ml. 8.7.1983 (Růžička I. in kartotéka MVJ), hn. se 3 ml. a 1 čisté vej. (kroužkování, foto) 12.7.1983 (Růžička I. et Slavík B. in kartotéka MVJ), 3 ad. 13.6.1985 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 7 ex. 8.7.1985 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 12 ex. 1998 (Kunstmüller I.), 4 zp. M 4. 5. 1999 (Kodet V.), 4 zp. M 18. 5. 1999 (Kodet V.), 5 zp. M 29. 5. 1999 (Kodet V.), 4 zp. M 30.5.1999 (Kunstmuller I.), 23.4.2001 (Kodet V.), 30.4.2001 (Kodet V.), 16.4.2004 (Kodet V.), 11.4.2007 (Kodet V.), zp. M* 9.6.2009 (Kodet V.), zp. M* 21.23.4.2012 (Kodet V.), zp. M* 29. a 30.5.2012 (Kodet V.), zp. M* 5.7.7.2012 (Kodet V.), zp. M* 4.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), zp. M* 28. a 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), zp. M* 16.-18.7.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 2 ad. 18.4.2014 (Kodet V.), 6 zp. M 21.4.2014 (Neskromnik T.), zp. M* 21. a 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 4 ad. 13.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 27.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 7 zp. M 10.5.2015 (Neskromnik T.), více párů a zp. M 21.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), zp. M* 21.-23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), ad. nosí potravu 28.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), ad. s vyvedenými ml. 18.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. (přelet) 30.4.2001 (Kodet V.), 1 ad. 23.4.2006 (Kunstmüller I.), 1 vol. ad.* 6.7.2012 (Kodet V.), 1 ex. 22.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 zp. M* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x 10 ex. 18.4.2006 (Kunstmüller I.), 6 ex. 11.4.2007 (Kodet V.) x x 1999 (Kodet V.) 1 zp. M 8.6.2007 (Kodet V.), 1 zp. M* 5.-7.7.2012 (Kodet V.) 9.5.1968 (Slavík B. in kartotéka MVJ) 1999 (Kodet V.) x x 1999 (Kodet V.) 1 ex. 18.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 zp. M 29.6.2000 (Hobza P., Kodet V.), 2 zp. M 9.7.2000 (Kodet V.), 2 zp. M 15.7.2001 (Hobza P.), 1 zp. M 2.5.2003 (Kunstmüller I.), 1 zp. M 27.5.2007 (Kunstmüller I.), 3 zp. M 17.6.2007 (Kunstmüller I.), 1 zp. M 28.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1999 (Kodet V.) x 1 zp. M* 22.4.2012 (Kodet V.), 1 zp. M* 6.7.2012 (Kodet V.), 1 zp. M* 17.7.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 2 zp. M* 26.2.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 22.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x okolní les 1999 (Kodet V.)

11


§,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

§,VU,!! Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

§,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) LC Vrabec polní (Passer montanus) NT,! Vrána šedá (Corvus cornix) Zvonek zelený (Carduelis chloris) ○ Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

1 M 7.7.1966 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 1 ex. 10.9.1979 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 1 M 18.5.1999 (Kodet V.), 5 M, 3 F, 1 pár staví hn. v šípkovém keři 30.5.1999 (Kunstmüller I.), 1 M 30.4.2001 (Kodet V.), M* 28.-30.5.2012 (Kodet V.), M* 7.7.2012 (Kodet V.), 1 pár 10.5.2015 (Neskromnik T.), 1 M 21. a 23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 2 M, 2 F (nosí potravu) 18.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 pár (varuje) 22.7.2015 (Neskromnik T.) 1 ex. 7.7.1966 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 1 ad. a 2 špatně létající vyved. ml. 1.6.1983 (Slavík B. in kartotéka MVJ), 1 ex. 12.5.1991 (Kunstmüller I.), 1 ex. 19.5.1998 (Kunstmüller I.), 1 pár 30.5.1999 (Kunstmüller I.), 1 pár 1.4.2000 (Kunstmüller I.), 1 pár 15.4.2001 (Kunstmüller I.), 1 ex 29.6.2001 (Kunstmüller I.), 1 pár 1. a 21.4.2002 (Kunstmüller I.), 1 ex. 2.5.2003 (Kunstmüller I.), 1 pár 28.4.2005 (Kunstmüller I.), 1 pár s 5 vyved. ml. 29.6.2005 (Kunstmüller I.), 1 ex. 22.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1999 (Kodet V.) vol. ad.* 5.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.) x 1999 (Kodet V.)

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě a v nejbližším okolí.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2014 - 2015 9 1 3 5 13 0 0 1 5 2 5 13 14 0 6 8 53

Celkem 1968 - 2015 24 2 9 13 32 0 2 3 12 7 8 21 32 5 15 12 87

5. Závěr První soupis avifauny PR Na Oklice byl pořízen před 15 lety (KODET 1999). Podrobný ornitologický průzkum lokality již s využitím akustických záznamníků proběhl v hnízdním období roku 2012 (KOŘÍNKOVÁ et al. 2012) a v rámci této studie zde byla sledována avifauna v letech 2014 a 2015. Z lokality je k dispozici také řada dalších příležitostných pozorování, z nichž některá byla publikována (KUNSTMÜLLER et KODET 2005). Dosud je z lokality a jejího nejbližšího okolí známo 87 druhů ptáků, přičemž v hnízdním období v letech 2014 - 2015 zde bylo zaznamenáno 53 druhů ptáků. Z pohledu ptáků má lokalita největší význam jako pravidelné hnízdiště bekasiny otavní (Gallinago gallinago, §§/EN), která vyžaduje podmáčené kosené louky či pastviny, přičemž 12


rašelinné louky vhodně udržované mozaikovitou sečí jsou pro ni zcela ideální. Na obnovené ploše podmáčených luk po vysečení rozsáhlé terestrické rákosiny v obou letech hnízdila čejka chocholatá (Vanellus vanellus, VU). Z dalších významných druhů vázaných na louky hnízdí na lokalitě křepelka polní (Coturnix coturnix, §§/NT), linduška luční (Anthus pratensis, ○) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra, §). V minulosti zde byl zjištěn hnízdní výskyt také chřástala polního (Crex crex, §§/VU), koroptve polní (Perdix perdix, §/NT), motáka lužního (Circus pygargus, §§/EN) a ojediněle i motáka pilicha (Circus cyaneus, §§/CR) a kalouse pustovky (Asio flammeus, §§/VU). Jako své tokaniště využívá lokalitu pravidelně sluka lesní (Scolopax rusticola, §/VU) a v minulosti též tetřívek obecný (Tetrao tetrix, §§/EN), který však již z celé oblasti vymizel. Na rozptýlené dřeviny jsou vázáni krutihlav obecný (Jynx torquilla, §§/VU), ťuhýk šedý (Lanius excubitor, §/VU), ťuhýk obecný (Lanius collurio, §/NT) a řada dalších běžnějších druhů. Významným zjištěním byl po mnohaleté pauze v roce 2015 zpívající samec strnada lučního (Miliaria calandra, §§§/VU). Některé druhy hnízdící v okolí využívají lokalitu jako své loviště, patří mezi ně jestřáb lesní (Accipiter gentilis, §/VU), moták pochop (Circus aeruginosus, §/VU), krkavec velký (Corvus corax, §/VU), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes, §/VU), vlaštovka obecná (Hirundo rustica, §) a další. Ojediněle zde byl v minulosti v hnízdním období zjištěn orel křiklavý (Aquila pomarina, §§§/RE). V rámci Vysočiny se jedná o ornitologicky mimořádně významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a rozmnožují chráněné a ohrožené druhy ptáků. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších lokalit pro luční druhy ptáků na Vysočině.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V., 1999: Ornitologický průzkum vybraných mokřadů v okrese Jihlava v roce 1999. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině]. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. KOŘÍNKOVÁ D., KODET V. et MRLÍK V., 2012: Monitoring ptáků a biotopů na rašeliništi Na Oklice. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online in: www.prirodavysociny.cz. KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v Kraji Vysočina. – ČSOP Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava: 1-220. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

13


7. Fotodokumentace Obr. 5: Rašeliniště v centrální části PR Na Oklice (23.12.2014, V. Kodet).

Obr. 6: Lokalita je jednou z největších udržovaných lučních rezervací na Vysočině (23.12.2015, V. Kodet).

14


Obr. 7: Podmáčená plocha vznikla v místě po odstranění náletových keřů a představuje vhodné potravní stanoviště pro bekasinu otavní (Gallinago gallinago, §§/EN, 23.12.2015, V. Kodet).

Obr. 8: Prstnatcové louky jsou hnízdištěm lindušek lučních (Anthus pratensis, ○, 21.5.2015, V. Kodet).

15


Obr. 9: Na vlhkých loukách je žádoucí mozaiková seč s ponecháváním nedosečků (30.9.2015, V. Kodet).

Obr. 10: Pastvina s jalovci byla výrazně prosvětlena vykácením části náletových dřevin (6.3.2015, V. Kodet).

16


Obr. 11: Sušší louky jsou na většině ploch lokality spásány krávami (28.6.2015, V. Kodet).

Obr. 12: V jižní části lokality probíhá pastva ovcí (30.9.2015, V. Kodet).

17


Obr. 13: Mozaika pastvy a seče s ponecháváním nedosečků vytváří na lokalitě pestrou škálu různých stanovišť, což je důležité pro výskyt a rozmnožování řady druhů (30.9.2015, V. Kodet).

Obr. 14: Jedna z nových tůní vybudovaných v méně hodnotné vegetaci (30.9.2015, V. Kodet).

18


Obr. 15: Bekasina otavní (Gallinago gallinago, §§/EN) v PR Na Oklice (18.4.2014, V. Kodet).

Obr. 16: Začátek snůšky bekasiny otavní (Gallinago gallinago, §§/EN) v PR Na Oklice v místě vysečené terestrické rákosiny (23.5.2015, V. Kodet).

19


Obr. 17: Čejka chocholatá (Vanellus vanellus, VU) v PR Na Oklice (18.4.2014, V. Kodet).

Obr. 18: Zbytky peří čejky chocholaté (Vanellus vanellus, VU) v PR Na Oklice po útoku predátora (18.4.2014, V. Kodet).

20


Obr. 19: Orel mořský (Haliaeetus albicilla, §§§/CR) v PR Na Oklice (23.12.2015, V. Kodet).

Obr. 20: Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra, §) v PR Na Oklice (20.5.2014, V. Kodet).

Obr. 21: Ťuhýk obecný (Lanius collurio, §/NT) v PR Na Oklice (18.7.2015, V. Kodet).

21

Profile for Vojtech Kodet

Avifauna PR Na Oklice [JI] 2015  

Avifauna PR Na Oklice [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement