__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Avifauna PR Nad Svitรกkem ________________________________________________________________________

Vojtฤ›ch Kodet, Dana Kodetovรก & Tibor Neskromnik 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Avifauna PR Nad Svitákem Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová & Tibor Neskromnik Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 5. Závěr ........................................................................................................................................ 10 6. Literatura................................................................................................................................... 11 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 12

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Realizováno v rámci hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy ve II. etapě projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a Krajem Vysočina.

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Milíčov: rašelinné louky a prameniště západně obce Milíčov podél toku Milíčovského potoka nad rybníkem Sviták, asi 500 m – 1,2 km západně od centra obce.

Katastrální území:

Milíčov u Jihlavy, Hojkov

Výměra:

14,06 ha

Nadmořská výška:

630 – 650 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6658

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast chladná, podoblast CH7 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křemešnická vrchovina Podcelek: Humpolecká vrchovina Okrsek: Čeřínecká vrchovina, Vyskytenská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Přírodní rezervace Nad Svitákem je typickou ukázkou komplexu údolního rašeliniště a bočních svahových pramenišť a rašelinných luk zasažených dlouhodobou absencí pravidelné péče. Podél gradientu vlhkosti vyznívají rašelinná společenstva ve vlhké pcháčové louky až podhorské smilkové trávníky. Poměrně bohatě je zde zastoupena křovinná vegetace mokřadních vrbin a porostů náletových dřevin vzniklých sukcesí na původních rašelinných a vlhkých loukách. Nezanedbatelnou část PR tvoří degradované porosty původních rašelinných a lučních společenstev, které vlivem dlouhodobé absence seče a přísunu nežádoucích živin ztratily původní charakter. Tvoří je druhově chudé porosty s výraznou dominancí Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Alopecurus pratensis nebo Scirpus sylvaticus. Na západním okraji území jsou tyto porosty navíc místy značně ruderalizované (např. Urtica dioica). Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v letech 2014 a 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období v letech 2014 a 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea)

VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) VU,!! Labuť velká (Cygnus olor) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) §,VU,!! Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Káně lesní (Buteo buteo) §,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§,VU,!! Chřástal polní (Crex crex) ○,! Lyska černá (Fulica atra) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

§,VU,!! Sluka lesní (Scolopax rusticola)

MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) ○ Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus) SVIŠŤOUNI (APODIFORMES) §,! Rorýs obecný (Apus apus) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) §§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla)

Výskyt 1 ad. (ryb. na SZ okraji lokality) 30.5.1998 (Kodet V.) 1 ex. (přelet) 24.6.1999 (Kodet V.), vol. ad.* 24.4.2011 (Kodet V.), 1 ex. (přelet) 7.6.2015 (Neskromnik T.), peří u tůní 30.9.2015 (Kodet V.), 1 ex. 23.12.2015 (Kodet V.) x 2 ad. (přelet) 16.4.2004 (Kodet V.) 1 ex. 24.6.1999 (Kodet V.) x 1 pár 4.5.1999 (Kodet V.), 1 M (přelet) 30.4.2001 (Kodet V.), 1 M (přelet) 12.8.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 9.6.2009 (Kodet V.), 1 vol. M* 10.6.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M 5.7.2015 (Neskromnik T.) 1 vol. M* 10.6.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (přelet) 21. a 22.4.2012 (Kodet V.) hn. se 4 vej. (rašelinná louka v přítokové části ryb. Sviták) 14.7.1982 (Slavík B. in kartotéka MVJ), skořápky vajec v hnízdě po vylíhlých ml. 21.7.1982 (Slavík in kartotéka Muzea Vysočiny), 2 ad. (1 mek. M) 4.5.1999 (Kodet V.), 2 ad. 30.5.1999 (Kunstmüller I.), 1 mek. M 24.6.1999 (Kodet V.), 1 mek. M 16.4.2004 (Kodet V.), 1 mek. M*, 1 vol. ad.* 21.5.2009 (Kodet V.), 1 mek. M* 7.4.2010 (Kodet V.), 1 mek. M*, 1 vol. ad.* 23. a 24.4.2011 (Kodet V.), 1 mek. M*, 1 vol. ad.* 21. a 22.4.2012 (Kodet V.), 1 vol. ad.* 9.6.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 3.7.2014 (Ekrtová E., Kodet V., Pokorný P.), 2 ex. 11.8.2014 (Ekrtová E., Kodet V.), 3 ex. 22.9.2014 (Kodet V., Lysák F.), 1 mek. M*, 1 vol. ad.* 21.-23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 mek. M 23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 18.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 19.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 23.12.2015 (Kodet V.) 1 vol. M* 21.5.2009 (Kodet V.), 1 vol. M* 6.4.2010 (Kodet V.), 1 vol. M* 24.4.2011 (Kodet V.), 1 vol. M* 21.-23.4.2012 (Kodet V.), 1 vol. M 6.6.2015 (Neskromnik T.) x 1 vol. M* (okolí) 10.6.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* (okolí) 23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolní obec) 24.4.2011 (Kodet V.), 1 vol. M* (okolní obec) 22.4.2012 (Kodet V.), 1 vol. M* (okolní obec) 10.6.2014 (Kodet V., Kodetová D.) okolní les 1999 (Kodet V.) 4.5.1999 (Kodet V.) 1 ex. 19.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* 23.4.2012 (Kodet V.)

8


Strakapoud velký (Dendrocopos major) LC,! Žluna zelená (Picus viridis) PĚVCI (PASSERIFORMES) §,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)

○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia)

Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Čížek lesní (Carduelis spinus) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ○ Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) §,VU,!! Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) NT Jiřička obecná (Delichon urbica) Konipas bílý (Motacilla alba) ○,! Konipas horský (Motacilla cinerea) Kos černý (Turdus merula) Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax) ○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) LC,! Linduška luční (Anthus pratensis)

○ Linduška lesní (Anthus trivialis) ○,! Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) §,VU,!! Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) ○ Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Skřivan polní (Alauda arvensis) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Strnad obecný (Emberiza citrinella) ○ Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

x 1 vol. M* 24.4.2011 (Kodet V.), 1 vol. M* 22. a 23.4.2012 (Kodet V.) 2 ad. 30.5.1998 (Kodet V.), 1 pár 4.5.1999 (Kodet V.), 2 páry 18.5.1999 (Kodet V.), 2 zp. M 30.5.1999 (Kunstmüller I.), 1 ex. 24.6.1999, 1 pár 30.4.2001 (Kodet V.), 1 zp. M 8.6.2007 (Kodet V.) 1999 (Kodet V.), 16.4.2004 (Kodet V.) x x 2 zp. M 30.5.1999 (Kunstmüller I.), 2 zp. M 24.6.1999 (Kodet V.), 1 zp. M 8.6.2007 (Kodet V.), 1 zp. M* 21.5.2009 (Kodet V.), 1 zp. M* 9.6.2009 (Kodet V.), 1 zp. M* 4.6.2010 (Kodet V.), 2 zp. M* 9. a 10.6.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 21.-23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 7.6.2015 (Neskromnik T.) 2 zp. M 4.5.1999 (Kodet V.), 1 zp. M 18.5.1999 (Kodet V.), 1 zp. M 30.5.1999 (Kunstmüller I.), 1 zp. M 30.4.2001 (Kodet V.), 1 zp. M* 3. a 4.6.2010 (Kodet V.), 1 zp. M* 23.4.2011 (Kodet V.), 1 zp. M* 9. a 10.6.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 21. a 22.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 7.6.2015 (Neskromnik T.) x x x x x 1999 (Kodet V.), 2.5.2015 (Neskromnik T.) 1 zp. M 1992 a 1993 (Kunstmüller I.) x 1 ad. 16.3.2015 (Kodet V.), 1 ex. 19.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) rodinka (nové koryto potoka) 18.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1999 (Kodet V.) 1 ex. (přelet) 4.5.1999 (Kodet V.), 5 ex. (přelet: zřejmě rodinka) 23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 19.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 6 ex. 1998 (Kunstmüller I.), 2 zp. M 4.5.1999 (Kodet V.), 6 zp. M 18.5.1999 (Kodet V.), 2 zp. M 30.5.1999 (Kunstmüller I.), 1 zp. M 24.6.1999 (Kodet V.), 1 zp. M* 23.4.2011 (Kodet V.) 1999 (Kodet V.) 16.3.2015 (Kodet V.) 1 ex. 19.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x x 1999 (Kodet V.) 1 zp. M* 22.4.2012 (Kodet V.) 19.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1999 (Kodet V.) x x x x 1 zp. M 16.4.2004 (Kodet V.), 1 zp. M* 22.4.2012 (Kodet V.), 1 ex. 7.6.2015 (Neskromnik T.) x x x

9


§,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

§,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) NT,! Vrána šedá (Corvus cornix) Zvonek zelený (Carduelis chloris) ○ Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

1 zp. M 4.5.1999 (Kodet V.), 2 M, 1 F 30.5.1999 (Kunstmüller I.), 1 M 23.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 pár (nosí potravu) 5.7.2015 (Neskromnik T.) x vol. ad.* 23.4.2012 (Kodet V.) x 1999 (Kodet V.)

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2014 - 2015 7 0 3 4 9 0 0 1 3 4 1 9 10 0 5 5 41

Celkem 1993 - 2015 14 0 4 10 20 0 0 1 9 5 5 18 24 0 12 12 68

5. Závěr První soupis avifauny PR Nad Svitákem byl pořízen ještě před jejím vyhlášením před 15 lety (KODET 1999). V rámci této studie zde byla sledována avifauna v letech 2014 a 2015. Z lokality je k dispozici také několik dalších příležitostných pozorování, z nichž některá byla publikována (KUNSTMÜLLER et KODET 2005). Dosud je z lokality a jejího nejbližšího okolí známo 68 druhů ptáků, přičemž v hnízdním období v letech 2014 - 2015 zde bylo zaznamenáno 41 druhů ptáků. Další druhy byly zjištěny na rybníce Sviták, který již nebyl do této studie zařazen. Ornitologický význam lokality spočívá zejména v pravidelném hnízdění bekasiny otavní (Gallinago gallinago, §§/EN), která vyžaduje podmáčené kosené louky či pastviny, přičemž rašelinné louky vhodně udržované mozaikovitou sečí jsou pro ni zcela ideální. Bekasina zde nově s oblibou využívá také podmáčené plochy kolem vytvořených tůní. Z vodních ptáků byla na tůních zatím zjištěna pouze kachna divoká (Anas platyrhynchos) a jako své loviště je využívá volavka popelavá (Ardea cinerea, NT). V nesečených plochách hnízdí cvrčilka říční (Locustella fluviatilis, ○), cvrčilka zelená (Locustella naevia, ○), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) a strnad rákosní (Emberiza schoeniclus, ○). Na sušších loukách je posunutý termín seče a díky tomu zde byl zaznamenán hnízdní výskyt chřástala polního (Crex crex, §§/VU) a křepelky polní (Coturnix coturnix, §§/NT). Jako své tokaniště využívá lokalitu sluka lesní (Scolopax rusticola, §/VU). Na rozptýlené dřeviny jsou vázáni krutihlav obecný (Jynx torquilla, §§/VU), ťuhýk obecný (Lanius collurio, §/NT), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěnice slavíková (Sylvia borin), pěvuška modrá (Prunella 10


modularis) a další. V minulosti zde byl zjištěn také hnízdní výskyt strnada lučního (Miliaria calandra, §§§/VU) a hýla rudého (Carpodacus erythrinus, §/VU). Některé druhy hnízdící v okolí využívají lokalitu jako své loviště, patří mezi ně moták pochop (Circus aeruginosus, §/VU), krkavec velký (Corvus corax, §/VU) a další. V minulosti hnízdili vodní ptáci, jako např. potápka malá (Tachybaptus ruficollis, §/VU) a lyska černá (Fulica atra, ○), na zarostlém rybníce na severozápadním okraji lokality, avšak tento rybník byl v 90. letech 20. století vybagrován a od té doby je bez porostů a pro vodní ptáky ztratil význam. I přesto se v rámci Vysočiny jedná o ornitologicky významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a rozmnožují chráněné a ohrožené druhy ptáků.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V., 1999: Ornitologický průzkum vybraných mokřadů v okrese Jihlava v roce 1999. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině]. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v Kraji Vysočina. – ČSOP Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava: 1-220. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

11


7. Fotodokumentace Obr. 5: Podmáčené louky jsou koseny mozaikovitě, což vytváří různorodé stanovištní podmínky pro výskyt a rozmnožování řady druhů (30.9.2015, V. Kodet).

Obr. 6: Na sušších loukách je posunutý termín seče, což umožňuje hnízdění chřástala polního (Crex crex, §§/VU) či křepelky polní (Coturnix coturnix, §§/NT, 12.8.2014, V. Kodet).

12


Obr. 7: Botanicky nejcennější část rašeliniště zarostla náletovými dřevinami, což mělo za následek vymizení těch nejvzácnějších druhů na lokalitě. Ani částečné prosvětlení plochy je zde nedostačující. Takto zarostlé plochy nejsou již vhodné ani pro bekasinu otavní (Gallinago gallinago, §§/EN, 11.9.2013, V. Kodet).

Obr. 8: Na silně degradovaných plochách v nivě potoka byla nově vytvořena soustava tůní. Podmáčené louky mezi tůněmi se staly pravidelným stanovištěm bekasiny otavní (Gallinago gallinago, §§/EN). Dříve nesečené porosty ruderálního charakteru nevytvářely vhodné podmínky pro tento druh, avšak aby byly nové plochy i nadále vhodné, bude potřeba je udržovat pravidelnou sečí (9.11.2014, V. Kodet).

13


Obr. 9: Nové tůně jsou různorodé a pozvolna přecházejí do navazujících luk (6.3.2015, V. Kodet).

Obr. 10: V tůních se držela voda i během nadprůměrně suchého léta (18.7.2015, V. Kodet).

14


Obr. 11: Luční porosty jsou většinou koseny až k okrajím tůní (30.9.2015, V. Kodet).

Obr. 12: Soustava nově vytvořených tůní ve druhém roce jejich existence (23.12.2015, V. Kodet).

15


Obr. 13: Na lokalitě bylo obnoveno koryto vodního toku (21.5.2015, V. Kodet).

Obr. 14: Nové tůně využívá jako své loviště volavka popelavá (Ardea cinerea, NT, 30.9.2015, V. Kodet).

16

Profile for Vojtech Kodet

Avifauna PR Nad Svitákem [JI] 2015  

Avifauna PR Nad Svitákem [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement