Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum Mohelničky ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Dana Kodetová & Tomáš Skříček listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum Mohelničky Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová & Tomáš Skříček

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků.......................................... 9 5. Závěr ........................................................................................................................................ 10 6. Literatura................................................................................................................................... 10 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 11

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Lhánice: hluboce zaříznuté údolí potoka Mohelnička, levostranného přítoku řeky Jihlavy, JJZ od obce.

Katastrální území:

Lhánice

Výměra:

21,16 ha

Nadmořská výška:

256 – 360 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6863

Kategorie ochrany:

Přírodní rezervace (vyhl. 1996)

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT11 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Jevišovická pahorkatina Podcelek: Znojemská pahorkatina Okrsek: Mohelenská vrchovina Fytogeografická jednotka:

Znojemsko-brněnská pahorkatina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Příkré skalnaté svahy s mrazovými sruby a svahovými roklemi. Zářez potoka Mohelnička je typickou ukázkou inverzního údolí. Ve vyšších polohách údolí jsou extrémní stanoviště se skalními výstupy, v nižších polohách suťové svahy. Horninový podklad tvoří světlé migmatity a jemnozrnné granulity, které obsahují menší tělesa hadců (serpentinitů). Na nivních sedimentech se vyvinula fluvizem, na svazích kambizem. Na prudkých suťových svazích se nacházejí břekové doubravy (Sorbo torminalis-Quercetum), jejichž stromové patro tvoří dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), borovice lesní (Pinus sylvestris) a na skalnatých výchozech roste i mahalebka obecná (Padellus mahaleb) či dřín jarní (Cornus mas). Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon

Výskyt

BRODIVÍ (CICONIIFORMES) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) HRABAVÍ (GALLIFORMES) Bažant obecný (Phasianus colchicus) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus) SOVY (STRIGIFORMES) ○,!! Puštík obecný (Strix aluco)

x x 1 vol. M (okolí) 25.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolí) 25.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 vol. M* 5.5.2015 (Skříček T.) 1 vol. pár* 5.5.2015 (Skříček T.) 1 vol. pár s vyved. ml.* 24.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolí) 24.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

§,EN,!! Výr velký (Bubo bubo) SVIŠŤOUNI (APODIFORMES) §,! Rorýs obecný (Apus apus) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) §§,EN,!!! Dudek chocholatý (Upupa epops)

x 1 vol. M* 5.5.2015 (Skříček T.) 1 vol. M* 25.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor) §,VU,!! Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)

Strakapoud velký (Dendrocopos major) VU,!! Žluna šedá (Picus canus) LC,! Žluna zelená (Picus viridis) PĚVCI (PASSERIFORMES) Brhlík lesní (Sitta europaea) ○,! Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) NT Jiřička obecná (Delichon urbica) Kos černý (Turdus merula) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax) ○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) NT,!! Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) §,LC Lejsek šedý (Muscicapa striata) ○ Linduška lesní (Anthus trivialis)

8

1 vol. ad.* 5.5.2015 (Skříček T.) 1 vol. ad.* 24.-26.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 13.6.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M 24.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 vol. M 25.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 26.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 5.5.2015 (Skříček T.) 1 vol. M* 25. a 26.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 5.5.2015 (Skříček T.) x 2014 (Poláková S.) x x x x x x x x 1 ex. (přelet) 2014 (Poláková S.) 13.6.2014 (Kodet V., Kodetová D.) zp. M* 5.5.2015 (Skříček T.) 1 ex. 2014 (Poláková S.) x


LC

§,LC ○ §§,LC,!!

x x x x x x x zp. M* 25.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 13.6.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x zp. M* 5.5.2015 (Skříček T.)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Skřivan polní (Alauda arvensis) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora babka (Parus palustris) Sýkora koňadra (Parus major) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora parukářka (Parus cristatus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Žluva hajní (Oriolus oriolus)

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2015 7 0 3 4 13 0 0 2 3 4 4 9 14 1 9 4 44

Celkem 2014 - 2015 9 0 3 6 16 0 0 2 4 4 6 11 16 1 10 5 49

4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost lesních ptáků závisí na způsobu lesnického hospodaření na lokalitě a na charakteru lesních porostů. Základními kritérii jsou zastoupení listnatých a jehličnatých dřevin, přítomnost vzrostlých doupných stromů, odumírajících a odumřelých stromů, množství tlejícího 9


dřeva, ale i existence rozvolněných porostů a světlin. K rozmanitosti lokality přispívá její svažitost, expozice a přítomnost balvanových či suťových polí a skalních útvarů. Významným fenoménem jsou kaňonovitá skalnatá údolí s pestrou škálou stanovišť, kde se vyskytují jak výslunné xerotermní porosty, tak stinné biotopy suťových lesů. Z hlediska ochrany ptáků je důležité šetrné lesnické hospodaření, kdy jsou upřednostňovány přírodě blízké způsoby hospodaření s udržováním prostorově a věkově rozrůzněných porostů s přirozenou druhovou skladbou. Zásadní je zachování klidu od lesnických prací v hnízdním období. Některé druhy dravců a sov mohou začít hnízdit již v únoru. Případné lesnické práce je proto žádoucí směrovat zejména do podzimního období. U lesních porostů navazujících na otevřenou krajinu je vhodné udržovat pestré rozvolněné přechody do okolí, které mají charakter spíše rozvolněné dřevinné zeleně s přítomností keřů.

5. Závěr V rámci Vysočiny se jedná se o ornitologicky mimořádně významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a hnízdí chráněné a ohrožené druhy ptáků. Lokalita je důležitým hnízdištěm dutinových druhů. Z ptáků je nejvýznamnější opakovaně zjištěný hnízdní výskyt dudka chocholatého (Upupa epops, §§,EN,!!!) a lokalita je též pravidelným hnízdištěm strakapoudů prostředních (Dendrocopos medius, §,VU,!!).

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

10


7. Fotodokumentace

11


12


13

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum Mohelničky [TR] 2015  

Ornitologický průzkum Mohelničky [TR] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded