__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Avifauna PP Jezdovické rašeliniště ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Avifauna PP Jezdovické rašeliniště Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kodetová Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 5. Závěr ........................................................................................................................................ 10 6. Literatura................................................................................................................................... 10 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 11

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Realizováno v rámci hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy v I. etapě projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a Krajem Vysočina.

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Jezdovice: drobné rašelinné prameniště na polovině cesty mezi Jezdovicemi a Spělovem, asi 1,6 km západně od kaple v obci Jezdovice.

Katastrální území:

Jezdovice

Výměra:

1,60 ha

Nadmořská výška:

575 – 579 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6658

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT3 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křižanovská vrchovina Podcelek: Brtnická vrchovina Okrsek: Špičácká vrchovina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Přírodní památka Jezdovické rašeliniště představuje typickou ukázku bázemi bohatých rašelinných pramenišť, která byla dříve pro celou oblast širšího okolí města Třešť typická. Dnes se jedná o jeden z posledních zbytků této významné a cenné vegetace v tomto regionu. Vegetace je tvořena rašelinnými, vlhkými a krátkostébelnými smilkovými loukami v různém stadiu degradace. Jedná se o nevelké slatinné prameniště, které bylo v minulosti částečně narušené odvodněním a silně zasažené sukcesí dřevin. Většina ostrůvkovitých zbytků nelesní vegetace byla v posledním desetiletí pravidelně kosena, k potlačování náletu dřevin zde ale nedocházelo. Lesní a křovinnou vegetaci zde tvoří nálety dřevin na původním bezlesí. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen převážně na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v letech 2014 a 2015. Při návštěvách lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). V rámci jednotlivých řádů jsou druhy řazeny abecedně. Použité zkratky: ad. = adultní, dospělý, bub. = bubnující, ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, imm. = imaturní, nedospělý, M = samec, mek. = mekající, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován)

Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období v letech 2014 a 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů, případně údaj posledního záznamu na lokalitě. Ochrana a ohrožení

Taxon VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) §§,EN,!! Včelojed lesní (Pernis apivorus) SOKOLI (FALCONIFORMES) §§,EN,!! Ostříž lesní (Falco subbuteo) HRABAVÍ (GALLIFORMES) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) ○,! Lyska černá (Fulica atra) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) §,VU,!! Sluka lesní (Scolopax rusticola) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) SOVY (STRIGIFORMES) ○,!! Puštík obecný (Strix aluco) §§,VU,!! Sýc rousný (Aegolius funereus) §,EN,!! Výr velký (Bubo bubo) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius)

Strakapoud velký (Dendrocopos major) PĚVCI (PASSERIFORMES) §,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček menší (Phylloscopus collybita) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) ○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia)

Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Čížek lesní (Carduelis spinus) ○ Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ○ Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Konipas bílý (Motacilla alba)

Výskyt přelet 22.2.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 ad. (přelet) 3.4.1999 (Batroš M., Stejskal D.), 1 ad. 31.7.1999 (Stejskal D.) 1 vol. M* 26. a 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M (okolní pole) 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* (okolní pole) 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ad.* (přelet) 26.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. (okolní pole) 4.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 26. a 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* (okolní les) 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M (okolní les) 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolní les) 22.2.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolní les) 22. a 23.2.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolní les) 23.2.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

1 ex. 26.8.1999 (Batroš M.), 1 vol. ad.* (okolní les) 23.2.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* (okolní les) 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 24.9.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 zp. M* (okolní louky) 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* (okolní louky) 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) mimohnízdní výskyt x 1 zp. M* (okolní louky) 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* (okolní louky) 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* (okolní louky) 26. a 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 23.2.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 zp. M* 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M (okolní les) 23.2.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 16.3.2015 (Kodet V.), 1 ad.* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

8


Kos černý (Turdus merula) Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax) ○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) ○ Linduška lesní (Anthus trivialis) §,VU,!! Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) Skřivan polní (Alauda arvensis) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Straka obecná (Pica pica) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) LC Sýkora parukářka (Parus cristatus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) §,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) NT,! Vrána šedá (Corvus cornix)

§§,LC,!! Žluva hajní (Oriolus oriolus)

x x x 1 ex. 24.9.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 zp. M* 26. a 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad. 23.2.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 24.9.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x okolní pole x vol. ad.* 23.2.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x 1 zp. M* 23.2.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x 2 ex. 26.6.1999 (Stejskal D.), 1 pár krmí 2 vyved. ml. 31.7.1999 (Stejskal D.) vol. ad.* 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 13 ex. (okolní pole) 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 23.2.2015 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. (okolí) 23.8.2005 (Hruška F.)

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě a v nejbližším okolí.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

9

Hnízdní období 2014 - 2015 5 0 2 3 9 0 0 1 3 2 3 10 10 0 5 5 41

Celkem 1999 - 2015 11 0 5 6 15 0 0 3 5 3 4 13 18 0 11 7 52


5. Závěr Tato práce předkládá první soupis avifauny PP Jezdovické rašeliniště. Dosud je z lokality a jejího nejbližšího okolí známo 52 druhů ptáků, přičemž v hnízdním období v letech 2014 - 2015 zde bylo zaznamenáno 41 druhů ptáků. Z čistě nelesních druhů zde byly zastiženy pouze cvrčilka zelená (Locustella naevia, ○), konipas bílý (Motacilla alba), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěvuška modrá (Prunella modularis) a strnad obecný (Emberiza citrinella), se kterými se však setkáme i na větších lesních pasekách. Další nelesní druhy, cvrčilka říční (Locustella fluviatilis, ○) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra, §/LC), se vyskytovaly na podmáčené dlouhodobě nesečené louce jihovýchodně od PP. Na přeletu byla zjištěna lyska černá (Fulica atra, ○), pro kterou stejně jako pro všechny ostatní vodní druhy ptáků zde chybí dostatečná vodní plocha. Vytvořené tůně jsou pro trvalý výskyt vodních ptáků malé. Pravidelně zde kvorká sluka lesní (Scolopax rusticola, §/VU), která má vhodné podmínky v podmáčené olšině na lokalitě. Dalším charakteristickým druhem olšin je sýkora lužní (Parus montanus, ○). Z čistě lesních druhů, kterým postačují okolní smrčiny, zde byly zastiženy ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes, §/VU), sýkora parukářka (Parus cristatus, LC), hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula, ○), čížek lesní (Carduelis spinus, ○), křivka obecná (Loxia curvirostra, ○), drozd brávník (Turdus viscivorus, ○), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) a další běžné druhy. Opakovaně zde byly zaznamenány vrány šedé (Corvus cornix, NT) a pouze jednou v mimohnízdním období krkavec velký (Corvus corax, §/VU) a dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes, ○). Z druhů vázaných na lesní okraje zde pravděpodobně hnízdili v r. 2014 ostříž lesní (Falco subbuteo, §§/EN) a v obou letech linduška lesní (Anthus trivialis, ○). Z okolního lesa se ozývali výr velký (Bubo bubo, §/EN), sýc rousný (Aegolius funereus, §§/VU), puštík obecný (Strix aluco, ○) či datel černý (Dryocopus martius, LC) a z okolních polí křepelky polní (Coturnix coturnix, §§/NT) a čejky chocholaté (Vanellus vanellus, VU). Z minulosti je z lokality známo hnízdění ťuhýka obecného (Lanius collurio, §/NT) a výskyt včelojeda lesního (Pernis apivorus, §§/EN). Lze očekávat, že při zvýšeném počtu návštěv by většina druhů zjištěných v nejbližším okolí lokality byla zaznamenána i přímo na lokalitě. Vzhledem k malé rozloze lokality má řada druhů hnízdní vazbu na okolní biotopy a vlastní lokalitu mohou využívat třeba jen jako příležitostné loviště, anebo zde byly zastiženy pouze na přeletu (viz výsledky). Z pohledu ptáků se tedy nejedná o významnou lokalitu, která představuje malý fragment rašelinných luk z velké části již zarostlý dřevinami, takže tu převažovaly běžné lesní druhy, a to i po vykácení části lokality.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. KOŘÍNKOVÁ D., KODET V. et MRLÍK V., 2012: Monitoring ptáků a biotopů na rašeliništi Na Oklice. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online in: www.prirodavysociny.cz. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

10


7. Fotodokumentace Obr. 5: Před realizací projektu zůstala na lokalitě jen malá část nezarostlá náletovými dřevinami (20.3.2014, V. Kodet).

Obr. 6: Vykácením části náletových dřevin proběhla obnova rašelinných luk (13.2.2015, V. Kodet).

11


Obr. 7: Torzo smrku určené k ponechání na lokalitě (16.12.2013, V. Kodet).

Obr. 8: Starší porosty olšin již nebyly káceny (4.4.2015, V. Kodet).

12


Obr. 9: Obnovené rašeliniště a louky po vykácení části náletových dřevin (4.4.2015, V. Kodet).

Obr. 10: Ačkoliv došlo vykácením dřevin k otevření lokality do okolní krajiny, jedná se o malý fragment, který zřejmě neumožní trvalý výskyt ptáků podmáčených luk. Pro zajištění větší rozlohy by muselo dojít k propojení s podmáčenými dlouhodobě nesečenými loukami, které jsou podél potůčku jihovýchodně od lokality - na snímku v pozadí (10.6.2015, V. Kodet).

13


Obr. 11: Na lokalitě bylo v degradovaných částech nově vytvořeno několik drobných tůní (10.6.2015, V. Kodet).

Obr. 12: Na lokalitě byla nově zavedena mozaikovitá seč důležitá pro výskyt a rozmnožování řady druhů (24.9.2015, V. Kodet).

14

Profile for Vojtech Kodet

Avifauna PP Jezdovické rašeliniště [JI] 2015  

Avifauna PP Jezdovické rašeliniště [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement