__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum rybníka Horní Jilmík ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Dana Kodetová & Ivan Kunstmüller listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum rybníka Horní Jilmík Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová & Ivan Kunstmüller

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků........................................ 10 5. Závěr ........................................................................................................................................ 11 6. Literatura................................................................................................................................... 11 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 12

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Hodice: průtočný rybník Horní Jilmík (někdy zvaný též Horní Ilmík) v nivě potoka Lísek pravostranného přítoku Třešťského potoka, cca 1 km jihovýchodně od centra obce.

Katastrální území:

Hodice

Výměra:

5,7 ha

Nadmořská výška:

572 – 584 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6758

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT3 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křižanovská vrchovina Podcelek: Brtnická vrchovina Okrsek: Otínská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Větší průtočný polní rybník, obklopený rákosinami (Phragmites australis), mívá vcelku pravidelně obnažené písčitohlinité dno s výskytem charakteristických společenstev jednoletých bylin svazu Eleocharition ovatae. Z významných druhů zde byla zaznamenána puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), ostřice šáchorovitá (Carex bohemica), bahnička vejčitá (Eleocharis ovata), blatěnka vodní (Limosella aquatica), kalužník šruchový (Peplis portula) a na Jihlavsku velmi vzácný kyprej yzopolistý (Lythrum hyssopifolia). Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon

Výskyt

POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) §,VU,!! Potápka roháč (Podiceps cristatus) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra)

1 ad. 21.7.2013 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 21.7.2013 (Kodet V., Kodetová D.) 2 ad. 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 ad. 19.6.2015 (Kunstmüller I.) x

NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) §§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula) §,CR,!! Čírka obecná (Anas crecca)

1 pár 26.4.2003 (Kunstmüller I.) 1 M 20.5.2001 (Kunstmüller I.) 1 M 25.6.2001 (Kunstmüller I.) 4 ex. 9.9.2004 (Hobza P., Holub K., Kodet V., Marek M.) x 1 M 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 4 páry 19.6.2015 (Kunstmüller I.) 1 pár vodí 4 ml. 22.7.2015 (Kunstmüller I.) 2 páry + 6 M 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 7 párů + 10 M 13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 6 párů 19.6.2015 (Kunstmüller I.) 1 M 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 M 13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 M 7.7.2015 (Kodet V.) 2 páry 19.6.2015 (Kunstmüller I.)

○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) §,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera)

VU,!! Labuť velká (Cygnus olor) ○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula)

○,! Polák velký (Aythya ferina)

DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) §,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus)

x 1 pár 8.5.2015 (Hruška F.) 1 pár 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. pár* 11. a 12.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 M 13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 19.6.2015 (Kunstmüller I.) 1 ex. 2.6.2006 (Kunstmüller I.)

§§,EN,!! Včelojed lesní (Pernis apivorus) SOKOLI (FALCONIFORMES) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) Bažant obecný (Phasianus colchicus) §,NT,! Koroptev polní (Perdix perdix)

x x 1 pár 8.5.2015 (Hruška F.) 1 pár vodí 11 ml. 22.7.2015 (Kunstmüller I.) vol. M (okolní pole) 14.6.1999 (Kunstmüller I.)

§§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§,VU,!! Chřástal polní (Crex crex) §§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus) ○,! Lyska černá (Fulica atra) NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

1 vol. M (okolní pole) 14.6.1999 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 10.4.2007 (Kodet V.) 2 páry vodí ml. 22.7.2015 (Kunstmüller I.) 1 vol. M* 27.4.2013 (Kodet V., Kodetová D.) 3 ad. 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ad.* 12.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 páry 19.6.2015 (Kunstmüller I.) 1 ad. 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ad.* 11. a 12.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 ad. 13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 páry 19.6.2015 (Kunstmüller I.) 2 ex. 19.6.2015 (Kunstmüller I.) 3 ex. 17.4.2015 (Kunstmüller I.) 5 ex. 26.4.2013 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ad.* 26. a 27.4.2013 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* 12.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

VU,!! Kulík říční (Charadrius dubius)

§§,EN,!!! Pisík obecný (Actitis hypoleucos) VU,!!! Racek chechtavý (Larus ridibundus) ○ Vodouš bahenní (Tringa glareola) §§,EN,!!! Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)

8


MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus)

x x 1 vol. M* 12.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 19.6.2015 (Kunstmüller I.)

SOVY (STRIGIFORMES) LC,!! Kalous ušatý (Asio otus) SVIŠŤOUNI (APODIFORMES) §,! Rorýs obecný (Apus apus) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) §§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Strakapoud velký (Dendrocopos major) LC,! Žluna zelená (Picus viridis) PĚVCI (PASSERIFORMES) §,VU,! Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) §,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

1 vol. M* 27.4.2013 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* (okolní les) 27.4.2013 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad. (okolí) 7.7.2015 (Kodet V.) x 1 ad. 17.4.2015 (Kunstmüller I.)

Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) §,EN,!! Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) ○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ○ Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Konipas bílý (Motacilla alba) ○,! Konipas horský (Motacilla cinerea) §§,VU,!! Konipas luční (Motacilla flava) ○ Konopka obecná (Carduelis cannabina) Kos černý (Turdus merula) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax) ○ Linduška lesní (Anthus trivialis) LC,! Linduška luční (Anthus pratensis) §,NT,!! Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) ○ Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) ○,! Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) ○ Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) §§,VU,!! Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) ○ Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Skřivan polní (Alauda arvensis) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Straka obecná (Pica pica) §§§,VU,!! Strnad luční (Miliaria calandra) Strnad obecný (Emberiza citrinella) ○ Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) §,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) §,VU,!! Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

9

1 pár 22.7.2015 (Kunstmüller I.) 1 zp. M* 12.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 3 páry 22.7.2015 (Kunstmüller I.) x x x x 2 zp. M 20.5.2001 (Kunstmüller I.) 2 zp. M 25.6.2001 (Kunstmüller I.) x 1999 x x x x x 2013 1 M 10.4.2007 (Kodet V.) x x 2000 x zp. M* 26.4.2013 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 19.6.2015 (Kunstmüller I.) x x x x x x x x 2 zp. M 20.5.2001 (Kunstmüller I.) 2 zp. M 25.6.2001 (Kunstmüller I.) x x x x x x 1 zp. M 14.6.1999 (Kunstmüller I.) x x 1999 x x x x x 1 M 8.5.2015 (Hruška F.) 1 M 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 17.4.2015 (Kunstmüller I.) 1 ad. 19.6.2015 (Kunstmüller I.)


x 2013 x x x

LC Vrabec polní (Passer montanus) NT,! Vrána černá (Corvus corone) NT,! Vrána šedá (Corvus cornix) Zvonek zelený (Carduelis chloris) ○ Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2015 13 0 4 9 20 0 0 2 10 5 3 19 27 3 10 14 68

Celkem 1999 - 2015 26 1 11 14 38 0 2 4 18 8 6 21 46 3 25 18 90

4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, a to jak ve vodě, tak v okolí, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost vodních ptáků závisí na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. Základními kritérii jsou charakter a rozloha litorálů (přítomnost měkkého i tvrdého litorálu), stálá vodní hladina v době rozmnožování, průhlednost vodního sloupce a přítomnost obnaženého dna. Z hlediska ochrany ptáků je důležité šetrné rybářské hospodaření s využitím přirozené produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajištění maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. Důležitá je přítomnost měkkých litorálů a makrofytní vegetace. Tyto porosty jsou zdrojem potravy či prostorem pro rozmnožování bezobratlých tvořící významnou složku potravy, a v neposlední řadě i hnízdním prostředím. Jednou za čas (třeba po 4 až 7 letech) je vhodné ponechat rybník částečně letněný, aby se podpořily druhy hnízdící na vypuštěných rybnících a rozvoj cenné vegetace obnažených den. Při letnění nenapouštět rybník v průběhu hnízdní sezóny, neboť by došlo jak k vyplavení hnízd na obnaženém dně, tak i hnízd založených v suchých litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. V případě odbahňování rybníka nezasahovat do stávajících zvodnělých litorálů nebo umožnit jejich regeneraci, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. 10


Vodním ptákům by prospělo na části rybníka vytvoření pozvolného přechodu do navazujících luk, na kterých by byla vhodná mozaikovitá seč. Žádoucí je udržovat rybník otevřený a prosvětlený bez vzrostlých dřevin a souvislých keřových porostů podél břehu. Dřevinami nezarostlé rybníky jsou pro vodní ptáky atraktivnější. Lokalita je významná též výskytem obojživelníků. Za zcela nežádoucí je nutno považovat vylévání odpadů z živočišné výroby na louky v okolí rybníka. Dne 21.6.2013 bylo zaznamenáno vylévání těchto odpadů na louku nad rybníkem přímo do míst, kde byly dne 27.4.2013 zjištěni v tůňkách volající jedinci kuňky ohnivé (Bombina bombina).

5. Závěr V rámci Vysočiny se jedná o ornitologicky významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a rozmnožují chráněné a ohrožené druhy ptáků. Aktuální stav však nemohl být v roce 2015 zhodnocen, neboť rybník byl částečně spuštěný a porosty litorálů zůstaly v hnízdní době na suchu. Lokalita má obrovský potenciál vzhledem ke své poloze v otevřené krajině, která není narušena lidským osídlením v okolí rybníka, což dokládá i vysoký počet zjištěných druhů ptáků, které využívají lokalitu jako své hnízdiště či loviště.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

11


7. Fotodokumentace

12


13


14

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum rybníka Horní Jilmík [JI] 2015  

Ornitologický průzkum rybníka Horní Jilmík [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement