__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

________________________________________________________________________

Avifauna PP Hajnice ________________________________________________________________________

Vojtฤ›ch Kodet & Dana Kodetovรก 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Avifauna PP Hajnice Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kodetová Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 5. Závěr ........................................................................................................................................ 10 6. Literatura................................................................................................................................... 11 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 12

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Realizováno v rámci hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy ve II. etapě projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a Krajem Vysočina.

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Branišov a Šimanov: vlhké až rašelinné a krátkostébelné louky v pramenné oblasti Hejnického potoka v prostoru od západního okraje Šimanova a východně až severovýchodně od obce Branišov.

Katastrální území:

Šimanov na Moravě, Branišov u Jihlavy

Výměra:

31,69 ha

Nadmořská výška:

590 – 600 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6558

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT3 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křemešnická vrchovina Podcelek: Humpolecká vrchovina Okrsek: Jeníkovská vrchovina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Přírodní památka Hajnice je rozsáhlým komplexem velmi kvalitních lučních společenstev. Jedná se o prostorovou mozaiku vlhkých pcháčových až rašelinných luk, které ostrůvkovitě na sušších místech přecházejí ve vegetaci podhorských smilkových trávníků. Kvalita většiny porostů je velmi vysoká. Jedná se o dlouhodobě obhospodařované, druhově bohaté porosty, často s nepřerušenou kontinuitou hospodaření. Zkulturněných nebo dlouhodobou absencí seče degradovaných luk je z pohledu celkové rozlohy lokality omezené množství. Na ploše PP je jeden rybník s částečně vyvinutými litorály, ale v posledních letech ovlivněný poměrně intenzivním chovem ryb. Ostatní rybníky jsou již zaniklé a porostlé ruderální vegetací. Nápadnou složkou území je mozaika mokřadních vrbin, případně mezofilních křovin a náletu pionýrských dřevin soustředěná především do okrajových částí lokality. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v letech 2014 a 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období v letech 2014 a 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu.

Ochrana a ohrožení

Taxon POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) §,VU,!! Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Káně lesní (Buteo buteo) §§,VU,!! Krahujec obecný (Accipiter nisus) §§,EN,!! Včelojed lesní (Pernis apivorus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§,VU,!! Chřástal polní (Crex crex) ○,! Lyska černá (Fulica atra) NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

§,VU,!! Sluka lesní (Scolopax rusticola)

MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) ○ Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus)

SOVY (STRIGIFORMES) ○,!! Puštík obecný (Strix aluco) SVIŠŤOUNI (APODIFORMES) §,! Rorýs obecný (Apus apus) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) §§,VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Výskyt 1 vol. ad.* 22.4.2012 (Kodet V.), 1 vol. ad.* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 29.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ad.* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 ad. 13.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 ad. 18.7.2006 (Hruška F.), 1 ad. 25.7.2006 (Hruška F.) 1 ad. 10.6.2006 (Hruška F.), 1 ad. 18.7.2006 (Hruška F.) vol. M* 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), vol. M* 16. a 17.7.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M 3.7.2014 (Šterba M.) 2 vol. M (1 M kroužkován) 25.7.2014 (Hruška F.) 1 vol. ad.* (přelet) 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (přelet) 28.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* (přelet) 13.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) F sedí na hn. (4 vej.) 10.6.2006 (Hruška F.), 1 mek. M 30.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 mek. M*, 1 vol. ad.* 13.-15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), F sedí na hn. (4 vej.) červen 2015 (Kuzmov D.S., Pokorný P.) 1 vol. M* 21. a 23.4.2012 (Kodet V.), 1 vol. M* 28. a 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 13.-15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 28.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolní obec) 22.4.2012 (Kodet V.), 1 vol. M* (okolní obec) 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* (okolní obec) 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M (okolí) 21.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. F* (okolní les) 4.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. F* 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. 25.7.2006 (Hruška F.) 1 ex. (tůně nad rybníkem) 10.9.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

8


ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) Strakapoud velký (Dendrocopos major) VU,!! Žluna šedá (Picus canus) PĚVCI (PASSERIFORMES) §,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

Brhlík lesní (Sitta europaea) ○,! Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)

○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia)

Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Čížek lesní (Carduelis spinus) ○ Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ○ Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) NT Jiřička obecná (Delichon urbica) Kos černý (Turdus merula) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax) ○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) ○ Linduška lesní (Anthus trivialis)

LC,! Linduška luční (Anthus pratensis)

○,! Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) §,VU,!! Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) ○ Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) §§,EN,!!! Skřivan lesní (Lullula arborea) Skřivan polní (Alauda arvensis) §,LC,!! Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Straka obecná (Pica pica) Strnad obecný (Emberiza citrinella)

1 vol. ad.* (okolní les) 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 28. a 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.) 2 zp. M 8.5.2006 (Hruška F.), 1 pár + 1 zp. M 10.6.2006 (Hruška F.), 1 zp. M* 5.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 14. a 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 zp. M* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 zp. M 10.6.2006 (Hruška F.), 1 zp. M 18.7.2006 (Hruška F.), 1 zp. M* 17.7.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 14. a 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 3 zp. M 8.5.2006 (Hruška F.), 1 zp. M* 4. a 5.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 28.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 13.-15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 ex. 18.7.2006 (Hruška F.), 1 zp. M* 14. a 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x 1 zp. M* 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x x 2 vol. ad.* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. (přelet) 3.7.2014 (Šterba M.) 1 ex. 10.6.2006 (Hruška F.), 1 ex. 18.7.2006 (Hruška F.) 1 zp. M* 16.-18.7.2013 (Kodet V., Kodetová D.), zp. M* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 10.6.2006 (Hruška F.), 1 ad. 25.7.2006 (Hruška F.), 1 zp. M* 22.4.2012 (Kodet V.), 1 zp. M* 28.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. 21.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 24.3.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 8.5.2006 (Hruška F.), 10 ex. 25.7.2006 (Hruška F.) 1 ad. 8.5.2006 (Hruška F.), 1 vol. ad.* 23.4.2012 (Kodet V.) x x x x x x 1 zp. M* (okolní obec) 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* (okolní obec) 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* 4. a 5.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 13.15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 pár 8.5.2006 (Hruška F.) x x

9


○ Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus)

Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) §,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

§,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) NT,! Vrána šedá (Corvus cornix)

Zvonek zelený (Carduelis chloris)

1 M 8.5.2006 (Hruška F.), 1 zp. M 10.6.2006 (Hruška F.), 1 zp. M 25.7.2006 (Hruška F.) x x 1 ad. 8.5.2006 (Hruška F.), 1 zp. M* 8. a 9.4.2011 (Kodet V.), 1 zp. M* 22.4.2012 (Kodet V.), 1 zp. M* 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 18.7.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 22.2.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x x x 1 hn. pár (hn. s 1 vej.) + 2 M 10.6.2006 (Hruška F.), 1 pár krmí vyvedená ml. 18.7.2006 (Hruška F.), 1 pár 25.7.2006 (Hruška F.), 2 páry 3.7.2014 (Šterba M.), 1 M 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x vol. ad.* 23.4.2012 (Kodet V.). vol. ad.* 5.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 29.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 22.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2014 - 2015 12 0 4 8 18 0 0 1 6 6 5 14 22 0 12 10 58

Celkem 2006 - 2015 18 0 8 10 24 0 0 3 10 6 5 19 30 1 17 12 72

5. Závěr Z přírodní památky Hajnice a jejího bezprostředního okolí je znám výskyt 72 druhů ptáků, přičemž v hnízdním období v letech 2014 - 2015 zde bylo zaznamenáno 58 druhů. Bylo zde prokázáno hnízdění bekasiny otavní (Gallinago gallinago, §§/EN), která je vázána na podmáčené louky. Na sušší louky jsou zde vázáni chřástal polní (Crex crex, §§/VU) a křepelka polní (Coturnix coturnix, §§/NT), pro které je důležitá mozaiková seč, respektive posunutí termínu seče alespoň na části luk. V roce 2015 volali na lokalitě 2 samci chřástala polního. Z dalších významnějších druhů zde hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio, §/NT), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra, §) a linduška luční (Anthus pratensis, ○). V obou hnízdních sezónách zde zpíval slavík obecný 10


(Luscinia megarhynchos, §) a pravidelně zde kvorká sluka lesní (Scolopax rusticola, §/VU). V r. 2013 zde zpíval také skřivan lesní (Lullula arborea, §§/EN). Byly zde zaznamenány potápka malá (Tachybaptus ruficollis, §/VU) a slípka zelenonohá (Gallinula chloropus, NT), ale na rybníce nevyhnízdily. V mimohnízdním období byl zastižen u nově vybudovaných tůní ledňáček říční (Alcedo atthis, §§/VU). Na lokalitě byl zaznamenán hnízdní výskyt puštíka obecného (Strix aluco, ○), kukačky obecné (Cuculus canorus, ○), lindušky lesní (Anthus trivialis, ○), budníčka lesního (Phylloscopus sibilatrix, ○), dlaska tlustozobého (Coccothraustes coccothraustes, ○), sýkory lužní (Parus montanus, ○), cvrčilky zelené (Locustella naevia, ○), cvrčilky říční (Locustella fluviatilis, ○), rákosníka zpěvného (Acrocephalus palustris), pěnice hnědokřídlé (Sylvia communis), pěvušky modré (Prunella modularis), hýla obecného (Pyrhula pyrhula, ○), čížka lesního (Carduelis spinus) a dalších běžných druhů. Jedná se o loviště vlaštovky obecné (Hirundo rustica, §), jiřičky obecné (Delichon urbica, NT), krkavce velkého (Corvus corax, §/VU), čápa černého (Ciconia nigra, §§/VU), krahujce obecného (Accipiter nisus, §§/VU), jestřába lesního (Accipiter gentilis, §/VU) a vzácně zastiženého i včelojeda lesního (Pernis apivorus, §§/EN). Občas nad lokalitou loví i rorýs obecný (Apus apus, §). V rámci Vysočiny se jedná se o ornitologicky významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a hnízdí chráněné a ohrožené druhy ptáků. Významná je díky své rozloze a zastoupení různých biotopů. Pro vodní druhy ptáků by lokalitu zatraktivnilo vytvoření podmínek pro vznik většího litorálu u rybníka.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

11


7. Fotodokumentace Obr. 5: Lokalita představuje mozaiku různých biotopů (15.5.2015, V. Kodet).

Obr. 5: Významné jsou podmáčené prstnatcové louky (29.5.2013, V. Kodet).

12


Obr. 5: Podmáčená místa rašelinných luk jsou vyhledávanými stanovišti bekasiny otavní (Gallinago gallinago, §§/EN) pro sběr potravy (29.5.2013, V. Kodet).

Obr. 5: Louky jsou udržovány mozaikovou sečí, která umožňuje výskyt a rozmnožování širokého spektra druhů (11.9.2014, V. Kodet).

13


Obr. 5: Rybník má vyvinutý pouze velmi úzký litorál a převážná část jeho břehů je obrostlá náletovými dřevinami (15.5.2015, V. Kodet).

Obr. 5: Meandrující koryto potoka (24.3.2015, V. Kodet).

14


Obr. 5: Jedna z nově vybudovaných tůní, nad kterou vysedával ledňáček říční (Alcedo atthis, §§/VU, 10.9.2015, V. Kodet).

Obr. 5: V nových tůních je průzračná voda a zarůstají pestrou mokřadní vegetací. Jejich vytvoření v homogenních chrasticových porostech je přínosem pro biodiverzitu lokality (10.9.2015, V. Kodet).

15

Profile for Vojtech Kodet

Avifauna PP Hajnice [JI] 2015  

Avifauna PP Hajnice [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded