__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Avifauna PR Doupský a Bažantka ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Avifauna PR Doupský a Bažantka Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kodetová Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 6 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 7 5. Závěr ........................................................................................................................................ 10 6. Literatura................................................................................................................................... 10 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 11

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Realizováno v rámci hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy ve II. etapě projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a Krajem Vysočina.

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Doupě: Doupský rybník a na něj navazující údolní rašeliniště na západním až jihozápadním okraji obce, asi 100 – 700 m jihozápadně od centra obce.

Katastrální území:

Doupě, Řídelov

Výměra:

11,2 ha

Nadmořská výška:

593 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6758

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT3 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křižanovská vrchovina Podcelek: Brtnická vrchovina Okrsek: Třešťská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Českomoravské vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Rašeliniště Bažantka je typickou ukázkou rozsáhlého údolního rašeliniště vázaného na mělké široké údolí mezi rybníky Drdák a Doupský. Bohužel lokalita byla v minulosti zasažena drastickou meliorací spojenou s částečnou regulací původního toku potoka. Následoval ústup pravidelného hospodaření na obtížně zkulturnitelných plochách nejhlubší části rašeliniště a pak pokračovala celková devastace plochy v důsledku přirozené sukcese dřevin a šíření expanzního rákosu a třtiny šedavé. Původní společenstva se v lepším stavu zachovala jen na menší části původního rašeliniště za rybníkem Doupský. Kromě bohatě vyvinuté vodní vegetace tvořené stulíkem menším (Nuphar pumila) na ploše Doupského rybníka jsou zde zastoupena především mezotrofní rašeliništní společenstva v různém stupni degradace, která podél gradientu vlhkosti přecházejí ve vegetaci rašelinných až vlhkých pcháčových luk. V různě zazemněných kanálech, degradovaných plochách původního rašeliniště a jen okrajově v litorálu rybníka je vyvinutá vegetace vysokých ostřic. Značnou část lokality zaujímají terestrické porosty rákosin nebo různě zvodnělá vegetace s dominantní třtinou šedavou (Calamagrostis canescens). Z dřevinné vegetace jsou přítomné různě rozsáhlé porosty mokřadních vrbin a mokřadních olšin až okrajově fragmenty rašelinných březin. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

5


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v letech 2014 a 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

6


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období v letech 2014 a 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

§,VU,!! Potápka roháč (Podiceps cristatus) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea)

VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) §§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) ○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) §§§,CR,!!! Luňák červený (Milvus milvus) §,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

○,! Lyska černá (Fulica atra)

NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

Výskyt 1 vol. ad.* (přelet) 29.4. a 1.5.2012 (Kodet V.), 1 vol. ad.* (přelet) 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* (přelet) 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár vodí 3 ml. (ryb.) 19.7.2015 (Hruška F.) 1 ex. (okolní louka) 1.8.1999 (Bartoš M.), 1 ex. (okolní louka) 7.8.1999 (Bartoš M.), 1 ex. (ryb.) 24.8.1999 (Bartoš M.) vol. ad.* 8.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 29. a 30.6.2013 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 26.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 ad. (ryb.) 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. (ryb.) 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. (ryb.) 13.1.2015 (Kodet V.), 2 ad. (ryb.) 4.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

1 F sedí na hn. (1 vej.) 27.5.1975 (Slavík B. in kartotéka MVJ) x 2 F vodí ml. (ryb.) 19.7.2015 (Hruška F.) 1 ex. 29.6.2001 (Berka T., Hobza P., Maštera J.) 1 M 4.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. M* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), více vol. M (okolní pole) 19.7.2015 (Hruška F.) vol. ad.* 10.4.2010 (Kodet V.), 3 vol. M 11.4.2012 (Čutka M., Hruška F.), 2 vol. M* 28.4.-1.5.2012 (Kodet V.), 2 vol. ad.* 7. a 8.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 30.6.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M 13.4.2014 (Čutka M., Hobza P., Hruška F.), vol. ad.* 26. a 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 vol. M 4.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M 4.5.2015 (Bartoš M., Čutka M., Hobza P., Hruška F., Šimková I.), 1 vol. M* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (ryb.) 1.5.2012 (Kodet V.), vol. ad.* (přelet) 26. a 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* (ryb.) 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* (přelet) 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (přelet) 29.4.2012 (Kodet V.), 1 vol. ad.* (přelet) 26.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* (ryb.) 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* (přelet) 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) mek. M*, vol. ad.* 10.4.2010 (Kodet V.), 6 ad. (tok) 11.4.2012 (Čutka M., Hruška F.), mek. M*, vol. ad.* 28.4.-1.5.2012 (Kodet V.), 1 mek. M*, 2 vol. ad.* 7. a 8.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 mek. M*, 1 vol. ad.* 29. a 30.6.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. 13.4.2014 (Čutka M., Hobza P., Hruška F.), 1 mek. M 22.4.2014 (Kodet V.), 3 ad. 26.4.2014 (Kodet V.), 2 mek. M*, 2 vol. ad.* 26. a 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 vol. ad. 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 ad. 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 mek. M*, vol. ad.* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 ex. 20.8.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 ex. 18.9.2014 (Kodet V.), 4 ex. 22.9.2014 (Kodet V., Lysák F.), 2 ex. 29.9.2014 (Kodet V.), 2 ad. 4.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 pár + 1 mek. M 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.),

7


VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

○ Slučka malá (Lymnocryptes minimus) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) ○ Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus) SOVY (STRIGIFORMES) ○,!! Puštík obecný (Strix aluco) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) §§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla) VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor) Strakapoud velký (Dendrocopos major) LC,! Žluna zelená (Picus viridis) PĚVCI (PASSERIFORMES) §,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) ○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia)

Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Čížek lesní (Carduelis spinus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Konipas bílý (Motacilla alba) ○,! Konipas horský (Motacilla cinerea) Kos černý (Turdus merula) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax) ○ §,LC ○ LC,!

Křivka obecná (Loxia curvirostra) Lejsek šedý (Muscicapa striata) Linduška lesní (Anthus trivialis) Linduška luční (Anthus pratensis)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice slavíková (Sylvia borin)

1 mek. M*, 1 vol. ad.* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 10.4.2010 (Kodet V.), 2 ad. 11.4.2010 (Kodet V.), vol. ad.* 11.4.2010 (Kodet V.), vol. ad.* (okolí a přelety) 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad. (okolní louka) 4.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. 11.4.2012 (Čutka M., Hruška F.), 1 ex. 26.4.2014 (Kodet V.), 1 ex. 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 7. a 8.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 29.6.1.7.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M 19.7.2015 (Hruška F.) 1 vol. M* (okolní obec) 1.7.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* (okolní obec) 26. a 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* (okolní obec) 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolí) 22. a 23.2.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* 29.4.-1.5.2012 (Kodet V.), 1 vol. ad.* 8.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 2 vol. ad.* 26. a 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 F 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M 4.5.2015 (Bartoš M., Čutka M., Hobza P., Hruška F., Šimková I.) x 1 vol. ad. 30.1.2015 (Kodet V.), 1 vol. M (olšina nad ryb.) 4.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* 29.4.2012 (Kodet V.), 1 zp. M* 8.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 20.8.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x x x 1 zp. M 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* 28.4.-1.5.2012 (Kodet V.), 1 zp. M* 7. a 8.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 26. a 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 4.5.2015 (Bartoš M., Čutka M., Hobza P., Hruška F., Šimková I.), 1 zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 19.7.2015 (Hruška F.) x x x x x x x 1 ex. 29.9.2014 (Kodet V.), 1 vol. ad. (okolí) 22.2.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 zp. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* 29.4.2012 (Kodet V.) min. 3 páry 5.5.2001 (Kunstmüller I.), min. 6 párů 4.5.2003 (Kunstmüller I.), 1 zp. M* 30.4.2012 (Kodet V.), zp. M* 26. a 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M (okolní louka) 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. (okolní louka) 4.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. 4.5.2015 (Bartoš M., Čutka M., Hobza P., Hruška F., Šimková I.), 2 ad. (okolní posečené louky) 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), zp. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x

8


Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) ○ Rákosník proužkovaný (A. schoenobaenus) §§,VU,!! Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Skřivan polní (Alauda arvensis) §§,EN,!!! Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula)

Straka obecná (Pica pica) Strnad obecný (Emberiza citrinella) ○ Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major)

○ Sýkora lužní (Parus montanus)

§,NT,! §,VU,!! §,LC NT,!

Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Vrána šedá (Corvus cornix)

Zvonek zelený (Carduelis chloris) §§,LC,!! Žluva hajní (Oriolus oriolus)

x x x 1 zp. M* 8.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.) x x x 1 zp. M* 28.4.-1.5.2012 (Kodet V.), 1 zp. M* 29.6.-1.7.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M (kroužkován) 13.4.2014 (Čutka M., Hobza P., Hruška F.), 1 zp. M* 26. a 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 4.5.2015 (Bartoš M., Čutka M., Hobza P., Hruška F., Šimková I.), 1 zp. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x

1 zp. M* 28.4.-1.5.2012 (Kodet V.), 1 zp. M* 7. a 8.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. 4.5.2015 (Bartoš M., Čutka M., Hobza P., Hruška F., Šimková I.) x x 1 pár krmí vyvedená ml. 22.7.1999 (Kodet V.) 3 již létající ml. (hráz Doupského ryb.) 2.6.1979 (SLAVÍK 1980) x vol. ad.* 29.4.2012 (Kodet V.), vol. ad.* 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* (okolí) 23.2.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 zp. M* 8.5.2013 (Kodet V., Kodetová D.)

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

9

Hnízdní období 2014 - 2015 10 0 5 5 17 0 0 2 7 4 4 13 21 1 10 10 55

Celkem 1975 - 2015 19 1 9 9 26 0 2 2 11 5 6 17 31 2 17 12 68


5. Závěr Tato práce předkládá první ucelený soupis avifauny PR Doupský a Bažantka. Z lokality byla zatím uváděna pouze příležitostná pozorování, z nichž některá byla publikována (KUNSTMÜLLER et KODET 2005). Dosud je z lokality a jejího bezprostředního okolí znám výskyt 68 druhů ptáků, přičemž v hnízdním období v letech 2014 - 2015 zde bylo zaznamenáno 55 druhů. Z ptáků je lokalita významná především jako pravidelné hnízdiště bekasiny otavní (Gallinago gallinago, §§/EN), pro kterou je zde ideální mozaikovitá seč rašelinných luk a jejíž biotop se rozšířil částečným vykácením náletových dřevin a částečnou redukcí dlouhodobě nesečené rákosiny. V posledních letech se jedná také o pravidelné hnízdiště slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula, §§/EN), kterému vyhovuje mozaika zarůstajících a otevřených ploch na podmáčených místech. V podmáčených rákosinách a vrbinách pravidelně hnízdí chřástali vodní (Rallus aquaticus, §§/VU), přičemž v posledních letech zde bývá zastiženo i více volajících samců. Z dalších významnějších druhů zde byl zjištěn hnízdní výskyt čejky chocholaté (Vanellus vanellus, VU), křepelky polní (Coturnix coturnix, §§/NT), motáka pochopa (Circus aeruginosus, §/VU), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra, §), ťuhýka obecného (Lanius collurio, §/NT), lindušky luční (Anthus pratensis, ○). V minulosti bylo na lokalitě prokázáno hnízdění čírky modré (Anas querquedula, §§/CR) a ťuhýka šedého (Lanius excubitor, §/VU). Jedná se o loviště volavky popelavé (Ardea cinerea, NT). Na porosty starých olší, vrba a bříz jsou vázáni krutihlav obecný (Jynx torquilla, §§/VU), strakapoud malý (Dendrocopos minor, VU), žluna zelená (Picus viridis, ○), lejsek šedý (Muscicapa striata, §), sýkora lužní (Parus montanus, ○) a další běžné druhy. Na rybníce bylo zaznamenáno hnízdění potápky roháče (Podiceps cristatus, §/VU). Na tahu byla na rašelinných loukách zastižena slučka malá (Lymnocryptes minimus, ○). V rámci Vysočiny se jedná se o ornitologicky významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a hnízdí chráněné a ohrožené druhy ptáků. Pro vodní druhy ptáků by lokalitu zatraktivnilo vytvoření podmínek pro vznik většího litorálu u rybníka či vytvoření větších tůní v nesečené rákosině.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v Kraji Vysočina. – ČSOP Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava: 1-220. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. SLAVÍK B., 1980: Závěrečná zpráva - resortní úkol MK ČSR - R 21/73. – Ms. [depon. in: Muzeum Vysočiny Jihlava]. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

10


7. Fotodokumentace Obr. 5: Rašelinné louky jsou hnízdištěm bekasiny otavní (Gallinago gallinago, §§/EN, 4.4.2015, V. Kodet).

Obr. 6: Na silně podmáčených místech v degradovaných částech rašeliniště lze zastihnout chřástaly vodní (Rallus aquaticus, §§/VU, 4.4.2015, V. Kodet).

11


Obr. 7: Doupský rybník nemá téměř žádné litorály (22.9.2014, V. Kodet).

Obr. 8: Obnovené plochy rašelinných luk s mozaikou tůní po vykácení náletových dřevin (4.4.2015, V. Kodet).

12


Obr. 9: Jedna z nových tůní na lokalitě (10.6.2015, V. Kodet).

Obr. 10: Starší porosty vrbin jsou hnízdištěm dutinových ptáků (4.4.2015, V. Kodet).

13


Obr. 11: Bekasina otavní (Gallinago gallinago, §§/EN) je nejvýznamnějším pravidelně hnízdícím druhem ptáka na rašeliništi Bažantka (29.6.2013, V. Kodet).

Obr. 12: Prasata divoká (Sus scrofa) jsou v regionu přemnožená a lze se s nimi často potkat i na lokalitě. Mají negativní vliv na ptáky hnízdící na zemi (7.2.2004, V. Kodet).

14

Profile for Vojtech Kodet

Avifauna PR Doupský a Bažantka [JI] 2015  

Avifauna PR Doupský a Bažantka [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement