__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum Doležalova a Horního rybníka ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Dana Kodetová & Ivan Kunstmüller listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum Doležalova a Horního rybníka Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová & Ivan Kunstmüller

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 6 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 7 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků.......................................... 9 5. Závěr ........................................................................................................................................ 10 6. Literatura................................................................................................................................... 10 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 11

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, obec Šachotín: kaskáda tří rybníků, cca 0,6 km severně od centra obce.

Katastrální území:

Šachotín

Výměra:

6,2 ha

Nadmořská výška:

497 – 498 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6460

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, rozhraní podoblastí MT3 a MT5 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Hornosázavská pahorkatina Podcelek: rozhraní Jihlavsko-sázavská brázda / Havlíčkobrodská pahorkatina Okrsek: rozhraní Pohledská pahorkatina / Přibyslavská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Hornosázavská pahorkatina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Doležalův rybník s rozsáhlejší rákosinou a souborem relativně zachovalých vodních i mokřadních biotopů se značnou druhovou pestrostí a výskytem ohrožených druhů. Horní rybník i na mapách bezejmenný rybník nad ním mají litorály chudší a jsou tvořené převážně orobincem a břehy jsou částečně obrostlé mokřadními vrbinami. Z jižní strany navazují louky a pole, ze severní strany středně staré převážně smrkové monokultury. Hráze rybníků jsou porostlé staršími listnatými dřevinami (jasan ztepilý, topol osika). Doležalův rybník byl v roce 2015 částečně spuštěný a porosty litorálů zůstaly na suchu. V obou rybnících nad ním byla špatná kvalita vody kvůli intenzivnímu rybochovu. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

5


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

6


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon

Výskyt

POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,EN,!!! Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

1 ad. 15.5.2000 (Kunstmüller I.) 2 ad. 29.6.2000 (Kunstmüller I.) 1 pár vodí 3 ml. 13.7.2000 (Kunstmüller I.) 2 páry 21.5.2014 (Kunstmüller I.) 1 ad. 11.6.2002 (Kunstmüller I.)

§,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) §,VU,!! Potápka roháč (Podiceps cristatus) VESLONOZÍ (PELECANIFORMES) VU,!!! Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§§,CR,!!! Bukáček malý (Ixobrychus minutus) §,NT,!! Čáp bílý (Ciconia ciconia) §§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) §§,EN,!!! Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) §§,!!! Volavka bílá (Egretta alba) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) §§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula) §,CR,!! Čírka obecná (Anas crecca) §§,EN,!!! Hohol severní (Bucephala clangula) ○ Hoholka lední (Clangula hyemalis) VU,!!! Hvízdák eurasijský (Anas penelope) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) §,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera) §§§,RE,!!! Ostralka štíhlá (Anas acuta) ○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula) §§§,RE,!!! Polák malý (Aythya nyroca) ○,! Polák velký (Aythya ferina) ○ Turpan černý (Melanitta nigra) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) §§,VU,!! Krahujec obecný (Accipiter nisus) §,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus) §§§,CR,!!! Orel mořský (Haliaeetus albicilla) §§§,!!! Orlovec říční (Pandion haliaetus) §§,EN,!! Včelojed lesní (Pernis apivorus) SOKOLI (FALCONIFORMES) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) §,NT,! Koroptev polní (Perdix perdix) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§,EN,!!! Chřástal kropenatý (Porzana porzana) §§,VU,!! Chřástal polní (Crex crex) §§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

1 ex. 28.6.1947 (Semrád B.) 1-2 páry 50. léta 20. st. (Semrád B.) 1 ad. 2.6.2003 (Kunstmüller I.) 1 ad. 19.4.2014 (Kunstmüller I.) 1 ex. 23.7.1944 (Semrád B.) 2 ex. 8.5.2003 (Kunstmüller I.) x 1 pár (Horní ryb.) 4.5.2014 (Kunstmüller I.) 1 pár 22.5.2001 (Kunstmüller I.) 1 M 26.3.1950 (Semrád B.) 1 juv. 7.10.1948 (Semrád B.) 2 M, 1 F 26.3.1950 (Semrád B.) x 2 páry + 2 M 19.4.2014 (Kunstmüller I.) 2 M, 5 F 29.3.1950 (Semrád B.) 1 M 8.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 M 21.8.1949 (Semrád B.) 2 M 28.6.2009 (Kunstmüller I.) 1 M 14.2.1941 (Semrád B.) 2014 1 M 30.3.2004 (Kunstmüller I.) 1 M 8.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. 13.4.2006 (Kunstmüller I.) 1 ex. 8.3.2004 (Kunstmüller I.) 1 pár 8.6.1988 (Kunstmüller I.) 2014 1 pár 4.5.2014 (Kunstmüller I.) 2 vol. M (okolí) 4.5.2014 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 18.6.1991 (Kunstmüller I.) 1 vol. M (okolní louky) 11.6.2000 (Kunstmüller I.) 2 vol. M 19.4.2014 (Kunstmüller I.) 2 vol. M 4.5.2014 (Kunstmüller I.) 12 ex. 2.4.1950 (Semrád B.) 2010 2 vol. M (po 1 na každém z horních ryb.) 8.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

§§§,CR,!!! Jeřáb popelavý (Grus grus) ○,! Lyska černá (Fulica atra) NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago) §§§,CR,!!! Břehouš černoocasý (Limosa limosa) VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

3 ex. (tok) 2.5.1993 (Kunstmüller I.) 2 ex. 8.5.2003 (Kunstmüller I.) 3 páry 19.4.2014 (Kunstmüller I.) 3 páry 4.5.2014 (Kunstmüller I.) 1 varující pár 8.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. 5.4.2001 (Kunstmüller I.)

○ Jespák křivozobý (Calidris ferruginea)

7


○ VU,!! §§,EN,!!! VU,!!! ○ §§§,CR,!!! ○ §§,EN,!!!

Jespák obecný (Calidris alpina) Kulík říční (Charadrius dubius) Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Racek chechtavý (Larus ridibundus) Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) Rybák černý (Chlidonias nigra) Vodouš bahenní (Tringa glareola) Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)

§§§,CR,!!! Vodouš rudonohý (Tringa totanus) ○ Vodouš šedý (Tringa nebularia) ○ Vodouš tmavý (Tringa erythropus) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) §§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla) VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor) Strakapoud velký (Dendrocopos major) LC,! Žluna zelená (Picus viridis) PĚVCI (PASSERIFORMES) §,VU,! Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) §,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Brhlík lesní (Sitta europaea) ○,! Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) §,EN,!! Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) ○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) ○ Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Konipas bílý (Motacilla alba) ○,! Konipas horský (Motacilla cinerea) ○ Konopka obecná (Carduelis cannabina) Kos černý (Turdus merula) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax) §,LC Lejsek šedý (Muscicapa striata) ○ Linduška lesní (Anthus trivialis) LC,! Linduška luční (Anthus pratensis) ○,! §,NT,!!

○,! ○ §§,VU,!!

○ ○ §§,EN,!!!

§§§,VU,!!

9 ex. 5.4.2001 (Kunstmüller I.) 1 vol. ad.* 2. a 3.7.2009 (Kodet V.) 1 ex. 8.5.1998 (Kunstmüller I.) 2 ex. 1.4.2003 (Kunstmüller I.) 1 juv. 24.8.1950 (Semrád B.) 1 ex. 27.6.1949 (Semrád B.) 1 ex. 26.3.2003 (Kunstmüller I.) 1 ex. 8.3.2004 (Kunstmüller I.) 2 ex. 30.3.2004 (Kunstmüller I.) 1 ex. 2.5.2002 (Kunstmüller I.) 3 ex. 8.5.1998 (Kunstmüller I.) 1 ex. 8.5.1998 (Kunstmüller I.) x 1 vol. M 8.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2014 2001 1 M 13.4.2004 (Kunstmüller I.) x 2014

1 M 6.3.2002 (Kunstmüller I.) 2 páry 21.5.2014 (Kunstmüller I.) 2014 1989 x 2014 x 1 zp. M 4.5.2014 (Kunstmüller I.) x 2001 2014 2014 2014 x 2004 2001 x 1 vol. ad. 8.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1995 2014 2 páry 4.5.2014 (Kunstmüller I.) 2 páry 21.5.2014 (Kunstmüller I.) Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2014 Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 1 ad. 15.5.2000 (Kunstmüller I.) x Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 2014 Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 1994 Pěnice slavíková (Sylvia borin) 2014 x Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) 2014 Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 2014 x Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 2 zp. M 4.5.2014 (Kunstmüller I.) 2 zp. M 21.5.2014 (Kunstmüller I.) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 2014 Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 2014 Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 2014 Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 2014 Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) 1 M 2.4.1950 (Semrád B.) Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2009 Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2014 Straka obecná (Pica pica) 2014 Strnad luční (Miliaria calandra) 1 zp. M 22.5.2001 (Kunstmüller I.) 1 zp. M 17.6.2001 (Kunstmüller I.) x Strnad obecný (Emberiza citrinella) x Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

8


x x 2014 2014 x 2014 x 2014 1 ad. 19.4.2014 (Kunstmüller I.) 1 ad. 4.5.2014 (Kunstmüller I.) 2014 2004 2014 2014 1 zp. M 2.6.1992 (Kunstmüller I.)

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) §,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) §,VU,!! Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) LC Vrabec polní (Passer montanus) NT,! Vrána šedá (Corvus cornix) Zvonek zelený (Carduelis chloris) ○ Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) §§,LC,!! Žluva hajní (Oriolus oriolus)

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2015 2 0 0 2 5 0 0 0 3 2 0 7 8 0 5 3 24

Celkem 1941 - 2015 46 12 18 16 54 2 8 10 20 8 6 31 67 23 26 18 116

4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, a to jak ve vodě, tak v okolí, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost vodních ptáků závisí na způsobu rybářského hospodaření na rybnících. Základními kritérii jsou charakter a rozloha litorálů (přítomnost měkkého i tvrdého litorálu), stálá vodní hladina v době rozmnožování, průhlednost vodního sloupce a přítomnost obnažených den. Z hlediska ochrany ptáků je důležité šetrné rybářské hospodaření s využitím přirozené produkce a zachováním ekologických funkcí rybníků pro široké spektrum vodních organismů při zajištění maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. Důležitá je přítomnost měkkých litorálů a makrofytní vegetace. Tyto porosty jsou zdrojem potravy či prostorem pro rozmnožování bezobratlých tvořící významnou složku potravy, a 9


v neposlední řadě i hnízdním prostředím. Jednou za čas (třeba po 4 až 7 letech) je vhodné ponechat rybník částečně letněný, aby se podpořily druhy hnízdící na vypuštěných rybnících a rozvoj cenné vegetace obnažených den. Při letnění nenapouštět rybník v průběhu hnízdní sezóny, neboť by došlo jak k vyplavení hnízd na obnaženém dně, tak i hnízd založených v suchých litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. V případě odbahňování rybníka nezasahovat do stávajících zvodnělých litorálů nebo umožnit jejich regeneraci, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. Vodním ptákům by prospělo udržovat rybníky otevřené a prosvětlené bez vzrostlých dřevin a souvislých keřových porostů podél jejich jižních břehů, kde navazují louky, a zejména v přítokových částech v okolí litorálů. Dřevinami nezarostlé rybníky a podmáčené louky jsou pro mokřadní ptáky atraktivnější. Žádoucí by bylo vytvoření pozvolného přechodu do navazujících luk, na kterých by byla vhodná mozaikovitá seč. Přínosné by bylo zavedení péče o podmáčené louky nad Doležalovým rybníkem, které zarůstají terestrickou rákosinou a náletovými dřevinami.

5. Závěr V rámci Vysočiny se jedná z dlouhodobého pohledu o ornitologicky mimořádně významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a rozmnožují chráněné a ohrožené druhy ptáků. Aktuální stav však nemohl být v roce 2015 zhodnocen, neboť nejvýznamnější Doležalův rybník byl částečně spuštěný a porosty litorálů zůstaly v hnízdní době na suchu. Na zbývajících dvou rybnících byl vzhledem k intenzivnímu rybochovu stav pro vodní ptáky nepříznivý. Avifauna na rybnících je závislá na způsobu hospodaření. Druhy podmáčených luk jsou negativně ovlivňovány zarůstáním těchto ploch terestrickou rákosinou a náletovými dřevinami. Lokalita má obrovský potenciál vzhledem ke své poloze a díky jižní straně otevřené do volné krajiny, která není narušena lidským osídlením v okolí rybníka. Význam lokality dokládá i historicky zjištěný vysoký počet druhů ptáků, které využívají lokalitu jako své hnízdiště či loviště.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189

10


7. Fotodokumentace

11


12

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum Doležalova a Horního rybníka [HB] 2015  

Ornitologický průzkum Doležalova a Horního rybníka [HB] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement