__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Avifauna PP Dobrรก Voda ________________________________________________________________________

Vojtฤ›ch Kodet & Dana Kodetovรก 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Avifauna PP Dobrá Voda Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kodetová Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 5. Závěr ........................................................................................................................................ 10 6. Literatura................................................................................................................................... 10 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 11

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Realizováno v rámci hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy ve II. etapě projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a Krajem Vysočina.

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Vídeň, jižní enkláva přírodní památky, rybníček a vlhké louky nad ním v nivě potoka Mastník, cca 1 km sv. od kaple v obci.

Katastrální území:

Dobrá Voda u Křižanova

Výměra:

5,21 ha

Nadmořská výška:

508 – 512 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6562, 6662

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT5 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křižanovská vrchovina Podcelek: Bítešská vrchovina Okrsek: Bobrovská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Přírodní památka Dobrá Voda je tvořená čtyřmi navzájem oddělenými enklávami vlhkých až rašelinných luk v údolí potoka Mastník a její součástí jsou i tři menší rybníky s omezenými litorálními porosty, okrajově jsou zastoupeny skupiny náletových dřevin, které podél toku potoka mají místy charakter až potočních olšin. Kvalita rostlinných společenstev se mezi jednotlivými enklávami liší. Realizace zde hodnoceného projektu se týkala pouze jižní enklávy, a tak veškeré další komentáře se budou týkat pouze této části PP. Tato na toku potoka nejníže položená enkláva patří k nejvíce degradovaným částem PP. Tok potoka byl v těchto místech částečně regulován, luční porosty byly zřejmě v minulosti částečně zkulturněny. Dominujícím typem vegetace jsou zde vlhké pcháčové louky rozdílného stupně degradace. Podél regulovaného koryta toku byl přítomný různě zapojený nálet dřevin (především olše lepkavé). Luční enkláva je úzká, uzavřená mezi dvěma lesními porosty na svazích údolí a je poměrně stinná. Rybník na jižním okraji enklávy je silně zastíněný v hustém a silně ruderalizovaném náletu dřevin, vodní sloupec zde má trvale nulovou průhlednost a slouží k intenzivnímu rybochovu. Od luční části enklávy je oddělen vysokou silně ruderalizovanou deponií zarostlou náletem dřevin. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: Orientační poloha PP Dobrá Voda, přičemž studie se zabývala jižní enklávou.

4


Obr. 3: Bližší vymezení jižní enklávy PP Dobrá Voda.

5


Obr. 4: Bližší vymezení jižní enklávy PP Dobrá Voda na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v letech 2014 a 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období v letech 2014 a 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) HRABAVÍ (GALLIFORMES) Bažant obecný (Phasianus colchicus)

§§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) ○,! Lyska černá (Fulica atra) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) ○ Slučka malá (Lymnocryptes minimus) §§,EN,!!! Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) §§,VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis)

ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius)

Strakapoud velký (Dendrocopos major) LC,! Žluna zelená (Picus viridis)

○ ○ ○

○ ○,!

PĚVCI (PASSERIFORMES) Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Červenka obecná (Erithacus rubecula) Čížek lesní (Carduelis spinus) Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Konipas bílý (Motacilla alba) Konipas horský (Motacilla cinerea) Kos černý (Turdus merula) Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus)

Výskyt 1 vol. ad.* (přelet) 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 vol. M* (okolí) 4. a 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* (okolí) 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (horní enkláva) 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (přelet) 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. 4.4.2015 (Lysák F.) 1 ex. 12.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 16.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 16.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. (ryb. Žofka, foto) 4.7.2014 (Kodet V.), 1 vol. ad.* 4. a 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* (ryb. Žofka) 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (okolí) 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* (okolí horní enklávy) 14. a 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad. (okolí) 13.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x 1 zp. M* 4.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x 13.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x 1 zp. M* 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. (ryb. Žofka) 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 12.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x

8


○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) ○,! Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) §,VU,!! Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) ○ Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)

Skřivan polní (Alauda arvensis) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) §,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Zvonek zelený (Carduelis chloris) ○ Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

13.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 18.8.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (okolní les) 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 zp. M* 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 14. a 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x 1 zp. M* 4. a 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 14.19.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 pár krmí vyved. ml. 12.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) přelety zpívajících M x x x x x 1 zp. M* 14. a 16.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x přelety a příležitostné loviště x 1 zp. M* 4. a 5.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.)

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

9

Hnízdní období 2014 - 2015 6 0 3 3 8 0 0 1 3 1 3 11 11 1 4 6 49

Celkem 2014 - 2015 6 0 3 3 8 0 0 1 3 1 3 15 12 1 4 7 53


5. Závěr Tato práce předkládá první ucelený soupis avifauny PP Dobrá Voda. Na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí bylo v letech 2014 - 2015 zaznamenáno 53 druhů ptáků a z nich 49 druhů v hnízdním období. Většinou se však jedná o běžné druhy s vazbou na okolní les. Rybník byl při opakovaných kontrolách téměř vždy bez přítomnosti jakýchkoliv vodních ptáků, neboť voda byla vzhledem k intenzivnímu rybochovu neprůhledná. I výskyt kachny divoké (Anas platyrhynchos) byl pouze občasný, přesto zde překvapil hnízdní výskyt ledňáčka říčního (Alcedo atthis, §§/VU). V minulosti zde lovil čáp černý (Ciconia nigra, §§/VU), který sice nebyl aktuálně potvrzen, avšak u nově vybudovaných tůní byly stopy brodivých ptáků, kteří sem zaletovali lovit, a mohlo se jednat nejspíše o čápa černého či volavku popelavou (Ardea cinerea, NT). Volavky by však jistě byly odhaleny instalovanými zvukovými záznamníky, neboť minimálně při příletech či odletech by se hlasově projevovaly. U nově vytvořené největší tůně byl v roce 2015 zastižen vodouš kropenatý (Tringa ochropus, §§/EN). Na tahu zde byla pozorována slučka malá (Lymnocryptes minimus, ○). Z čistě nelesních pěvců zde byli zjištěni cvrčilka říční (Locustella fluviatilis, ○), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), konipas horský (Motacilla cinerea), konipas bílý (Motacilla alba), pěnice pokřovní (Sylvia curruca, ○) a pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis). Jako příležitostné loviště využívala lokalitu vlaštovka obecná (Hirundo rustica, §). Z nepěvců byli zaznamenáni hrdlička divoká (Streptopelia turtur, ○), kukačka obecná (Cuculus canorus, ○), žluna zelená (Picus viridis, ○). Z okolního lesa se ozýval datel černý (Dryocopus martius, LC) a z pěvců ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes, §/VU). Pouze na přeletu byly zaznamenány potápka malá (Tachybaptus ruficollis, §/VU) a lyska černá (Fulica atra, ○). Tyto vodní druhy nemají na lokalitě vhodné hnízdní podmínky, a to ani na jednom z rybníků na všech enklávách přírodní památky. V rámci Vysočiny se jedná o ornitologicky málo významnou lokalitu, což je dáno zejména její malou rozlohou, ale i nevhodným způsobem hospodaření na rybnících. Pokud by došlo ke zlepšení podmínek pro výskyt a hnízdění vodních ptáků na rybnících (dostatečná průhlednost vody a přítomnost litorálů), bude lokalita rychle osídlena vzácnějšími druhy.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

10


7. Fotodokumentace Obr. 5: Rybník Žofka v PP Dobrá Voda (5.7.2014, V. Kodet).

Obr. 6: Jedna z nových tůní v PP Dobrá Voda (14.5.2015, V. Kodet).

11


Obr. 7: Některé tůně během léta vyschly (12.7.2015, V. Kodet).

Obr. 8: Největší z nových tůní v PP Dobrá Voda, která nevyschla ani v extrémně suchém létě roku 2015 a u které byl zastižen 12.7.2015 vodouš kropenatý (Tringa ochropus, §§/EN, 13.10.2015, V. Kodet).

12


Obr. 9: Ledňáček říční (Alcedo atthis, §§/VU) na ryb. Žofka (4.7.2014, V. Kodet).

Obr. 10: Stopy brodivého ptáka, pravděpodobně čápa černého (Ciconia nigra, §§/VU), u jedné z nových tůní (12.7.2015, V. Kodet).

13

Profile for Vojtech Kodet

Avifauna PP Dobrá Voda [ZR] 2015  

Avifauna PP Dobrá Voda [ZR] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement