__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum Černého rybníka ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Dana Kodetová & Ivan Kunstmüller listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum Černého rybníka Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová & Ivan Kunstmüller

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků........................................ 10 5. Závěr ........................................................................................................................................ 10 6. Literatura................................................................................................................................... 11 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 11

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Smrčná: větší rybník s bohatými litorály v nivě Smrčenského potoka, cca 1,5 km západně od centra obce.

Katastrální území:

Smrčná na Moravě

Výměra:

5,2 ha

Nadmořská výška:

635 – 641 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6559

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT3 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křemešnická vrchovina Podcelek: Humpolecká vrchovina Okrsek: Jeníkovská vrchovina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Rybník s různorodými litorálními porosty podél pravého břehu, kde převládají rákosiny, a v přítokové části, kde je pozvolný přechod do podmáčených luk, které však zarůstají náletovými dřevinami. Rybník bývá často vypuštěný či částečně spuštěný, kdy jsou litorály na suchu, jak tomu bylo i letos, což významně ovlivňuje složení vodního ptactva na lokalitě. Kolem rybníka je chatová osada a je zde tedy dost rušno.

Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon

Výskyt

POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,EN,!!! Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) §,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) §,VU,!! Potápka roháč (Podiceps cristatus) VESLONOZÍ (PELECANIFORMES) VU,!!! Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§§,CR,!!! Bukač velký (Botaurus stellaris)

1 ad. 19.6.1994 (Kunstmüller I.) 2012 2005 1 ex. 22.7.1988 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 17.6.2002 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 12.4.2003 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 25.5.2003 (Kunstmüller I.) 1 ad. 13.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1995

§§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) §§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula) §,CR,!! ○,! §,VU,!! VU,!! ○,! §,VU,!! §,VU,!! §§§,!!! §§,NT,! §§,VU,!!

3 M, 4 F 8.4.2005 (Kunstmüller I.) 1 pár 30.5.2005 (Kunstmüller I.) 1 pár 13.5.2001 (Kunstmüller I.) x 1998 2013 1994

Čírka obecná (Anas crecca) Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Kopřivka obecná (Anas strepera) Labuť velká (Cygnus olor) Polák chocholačka (Aythya fuligula) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Moták pochop (Circus aeruginosus) Orlovec říční (Pandion haliaetus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

1 vol. M 8.4.2005 (Kunstmüller I.) 2007 1 ex. 2.4.2000 (Kunstmüller I.) 2012 1 vol. M 19.6.2005 (Kunstmüller I.) 1 pár s vyved. ml. 4.7.2005 (Kunstmüller I.) 1 vol. ad.* (přelet) 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2005

○,! Lyska černá (Fulica atra) NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago) VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

2 ad. 8.4.2005 (Kunstmüller I.) 1 ad. 13.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ad.* 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 4 ad. (asi 2 páry) 13. a 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ad.* 13.-15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 23. a 24.5.2012 (Kodet V., Kodetová D.)

VU,!! Kulík říční (Charadrius dubius) §,VU,!! Sluka lesní (Scolopax rusticola) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) ○ Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) SOVY (STRIGIFORMES) ○,!! Puštík obecný (Strix aluco) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) VU,!! Žluna šedá (Picus canus) PĚVCI (PASSERIFORMES) §§,EN,!!! Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) §,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

x x 1 vol. M* 20.5.2009 (Kodet V.) 2006 1 vol. pár 8.4.2005 (Kunstmüller I.) 1 M 30.4.2000 (Kunstmüller I.) 1 pár 30.5.2005 (Kunstmüller I.) 1 pár 19.6.2005 (Kunstmüller I.) 1 pár 4.7.2005 (Kunstmüller I.) 1994 x 2012

○,! Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

8


Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Čížek lesní (Carduelis spinus) Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Konipas bílý (Motacilla alba) ○,! Konipas horský (Motacilla cinerea) Kos černý (Turdus merula) ○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) LC,! Linduška luční (Anthus pratensis) ○ ○,! ○ ○

§,NT,!! Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)

○,! ○ ○ §§,EN,!!!

§,NT,! §,VU,!! §,LC

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Skřivan lesní (Lullula arborea) Skřivan polní (Alauda arvensis) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Zvonek zelený (Carduelis chloris)

x x x x x x x x x x 8 ad. 8.4.2005 (Kunstmüller I.) 2 páry 30.5.2005 (Kunstmüller I.) 2 páry 19.6.2005 (Kunstmüller I.) 2 páry 4.7.2005 (Kunstmüller I.) 1 ad. 8.4.2005 (Kunstmüller I.) 1 hn. pár (hn. na bříze) 19.6.2005 (Kunstmüller I.) x x x 2006 2006 1 zp. M* 13.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* 24.5.2012 (Kodet V., Kodetová D.) 2012 x 2006 x x 2002 1 M 13.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 1.4.2001 (Kunstmüller I.) 2002 x

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

9

Hnízdní období 2015 2 0 1 1 4 0 0 0 3 1 0 11 8 0 3 5 27

Celkem 1988 - 2015 22 2 7 13 30 0 3 4 14 5 4 17 38 6 21 11 63


4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, a to jak ve vodě, tak v okolí, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost vodních ptáků závisí na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. Základními kritérii jsou charakter a rozloha litorálů (přítomnost měkkého i tvrdého litorálu), stálá vodní hladina v době rozmnožování, průhlednost vodního sloupce a přítomnost obnažených den. Z hlediska ochrany ptáků je důležité šetrné rybářské hospodaření s využitím přirozené produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajištění maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. Důležitá je přítomnost měkkých litorálů a makrofytní vegetace. Tyto porosty jsou zdrojem potravy či prostorem pro rozmnožování bezobratlých tvořící významnou složku potravy, a v neposlední řadě i hnízdním prostředím. Jednou za čas (třeba po 4 až 7 letech) je vhodné ponechat rybník částečně letněný, aby se podpořily druhy hnízdící na vypuštěných rybnících a rozvoj cenné vegetace obnažených den. Při letnění nenapouštět rybník v průběhu hnízdní sezóny, neboť by došlo jak k vyplavení hnízd na obnaženém dně, tak i hnízd založených v suchých litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. V případě odbahňování rybníka nezasahovat do stávajících zvodnělých litorálů nebo umožnit jejich regeneraci, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. Žádoucí je udržovat rybník otevřený a prosvětlený bez vzrostlých dřevin a souvislých keřových porostů podél břehu v místech navazujících luk. Dřevinami nezarostlé rybníky jsou pro vodní ptáky atraktivnější. Pro podporu ptáků podmáčených luk by bylo žádoucí zavést péči o pramenné louky nad rybníkem, které nyní leží ladem a zarůstají náletovými dřevinami.

5. Závěr V rámci Vysočiny se jedná z dlouhodobého pohledu o ornitologicky mimořádně významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují chráněné a ohrožené druhy ptáků, avšak ty vzácnější druhy jsou vázány zejména na zatopené litorály. V roce 2015 byl rybník částečně spuštěný a litorály zůstaly na suchu, proto nemohl být aktuální stav zhodnocen. Stav avifauny na rybníce je však závislý na hospodaření na rybníce. Druhy podmáčených luk jsou negativně ovlivňovány zarůstáním těchto ploch náletovými dřevinami. Z dlouhodobého pohledu je z ptáků nejvýznamnější opakovaně zjištěný hnízdní výskyt bukače velkého (Botaurus stellaris, §§§,CR,!!!).

10


6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

7. Fotodokumentace

11


12

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum Černého rybníka [JI] 2015  

Ornitologický průzkum Černého rybníka [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement