__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum Bukovských rybníčků ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Dana Kodetová & Ivan Kunstmüller listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum Bukovských rybníčků Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová & Ivan Kunstmüller

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků.......................................... 9 5. Závěr ........................................................................................................................................ 10 6. Literatura................................................................................................................................... 10 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 11

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Buková: soustava 5 malých rybníků, cca 1 km severozápadně od centra obce.

Katastrální území:

Buková u Třešti

Výměra:

4,16 ha

Nadmořská výška:

583 – 592 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6658

Kategorie ochrany:

Přírodní památka (vyhl. 1982)

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT3 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křižanovská vrchovina Podcelek: Brtnická vrchovina Okrsek: Špičácká vrchovina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Soustava 5 rybníčků s fragmenty ohrožených rostlinných společenstev rašelinných luk a mokřadů. Horninové podloží je tvořeno migmatity, rulami a v nivě potoka fluviálními písčitohlinitými sedimenty, vyvinuty jsou gleje, které ve svazích přecházejí v kambizemě. V rybníčcích se nacházejí společenstva vodních makrofyt Lemnetae a Potametea, přecházející v litorálech ve společenstva svazů Phragmition communis a ostřicovým společenstvům svazu Caricion rostratae. V okolí rybníčků se nachází iniciální olšiny svazu Alnion incanae a degradační stadia vlhkých luk svazu Calthion.

Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon

POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§§,CR,!!! Bukač velký (Botaurus stellaris) §§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) §§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula) §,CR,!! ○,! §,VU,!! VU,!! ○,! ○,!

§§,VU,!! ○,! NT,!!

○,! §§,VU,!!

Čírka obecná (Anas crecca) Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Kopřivka obecná (Anas strepera) Labuť velká (Cygnus olor) Polák chocholačka (Aythya fuligula) Polák velký (Aythya ferina) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Lyska černá (Fulica atra) Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) KUKAČKY (CUCULUFORMES) Kukačka obecná (Cuculus canorus) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) Ledňáček říční (Alcedo atthis)

ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor) Strakapoud velký (Dendrocopos major) LC,! Žluna zelená (Picus viridis) PĚVCI (PASSERIFORMES) Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) ○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Kos černý (Turdus merula) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) §,LC Lejsek šedý (Muscicapa striata) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) ○ Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)

Výskyt

2 páry 18.5.1998 (Kunstmüller I.) 2 páry 3.6.1998 (Kunstmüller I.) 1 pár 20.6.1998 (Kunstmüller I.) 1 ad. 23.7.2004 (Kodet V.) 1 ad. 26.4.1996 (Kunstmüller I.) 1 vol. ad.* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 M 3.6.1998 (Kunstmüller I.) 1 M 20.6.1998 (Kunstmüller I.) 1 M 16.6.1996 (Kunstmüller I.) x 1 pár. (ryb. V.) 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 10.4.2007 (Kodet V.) 1 pár. + 1 M (ryb. I.) 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 M 23.6.1997 (Kunstmüller I.) x 1 ad. 23.7.2004 (Kodet V.) 1 vol. ad.* 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (přelet) 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. (ryb. IV.) 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. (ryb. III.: přelet) 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. (olšina u ryb. II.) 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x 1 zp. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1998 x x x x x x 1 zp. M (olšina u ryb. II.) 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x 1998

8


○ Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) §,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) §,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) NT,! Vrána šedá (Corvus cornix) §§,LC,!! Žluva hajní (Oriolus oriolus)

2 zp. M (u ryb. III. a IV.) 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M 20.7.2015 (Hobza P.) x x x x x x 2007 x 1 pár (okolní keře: nosí hn. materiál) 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár (varování u hnízda) 7.7.2015 (Kodet V.) x 1 vol. ad.* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár (hráz ryb. V.) 7.7.2015 (Kodet V.)

Tab.2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2015 6 0 2 4 12 0 0 0 3 4 5 9 15 0 7 8 43

Celkem 1996 - 2015 12 1 5 6 19 0 3 0 7 4 5 10 23 1 13 9 53

4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, a to jak ve vodě, tak v okolí, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost vodních ptáků závisí na způsobu rybářského hospodaření na rybnících. Základními kritérii jsou charakter a rozloha litorálů (přítomnost měkkého i tvrdého litorálu), stálá vodní hladina v době rozmnožování, průhlednost vodního sloupce a přítomnost obnaženého dna. Výhodou přítomnosti více rybníků v kaskádě je potenciální možnost existence různých podmínek na jednotlivých rybnících v průběhu roku. Z hlediska ochrany ptáků by bylo optimální ponechání jednoho až dvou rybníků letněných, jednoho až dvou rybníků na plné vodě bez rybí obsádky a na zbývajících rybnících extenzivní rybochov, přičemž v jednotlivých letech by docházelo k obměně. Bylo by však potěšitelné, pokud by byl každoročně alespoň jeden rybník 9


letněný, jeden na plné vodě bez rybí obsádky a na zbývajících rybnících šetrné rybářské hospodaření s využitím přirozené produkce a zachováním ekologických funkcí rybníků pro široké spektrum vodních organismů při zajištění maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. Důležitá je přítomnost měkkých litorálů a makrofytní vegetace. Tyto porosty jsou zdrojem potravy či prostorem pro rozmnožování bezobratlých tvořící významnou složku potravy, a v neposlední řadě i hnízdním prostředím. Letněné rybníky nenapouštět v průběhu hnízdní sezóny, neboť by došlo jak k vyplavení hnízd na obnaženém dně, tak i hnízd založených v suchých litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. V případě odbahňování rybníků nezasahovat do stávajících zvodnělých litorálů nebo umožnit jejich regeneraci, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. Mokřadním ptákům by prospěl razantnější zásah do dřevinných porostů, které obklopují rybníky. Dřevinami nezarostlé rybníky jsou pro ně podstatně atraktivnější. Proto by se měly v porostech navazujících na rybníky upřednostňovat prosvětlené plochy se solitérními keři oproti souvislému dřevinnému zápoji. Ideální by bylo vytvoření pozvolného přechodu do navazujících luk na jihozápadní straně rybníků, které by byly mozaikovitě sečené (alespoň v ochranném pásmu přírodní památky).

5. Závěr V současné době se jedná o ornitologicky málo významnou lokalitu, ačkoliv v minulosti bývala významná. Avifauna je negativně ovlivňována nevhodným hospodařením na rybnících. Na všech rybnících je celoročně špatná průhlednost vody a litorály jsou jen velmi úzké či zcela chybí. Žádoucí by bylo odstranění dřevin na celé jihozápadní straně rybniční soustavy, aby byly rybníky osluněné a otevřené do krajiny. Lokalita má obrovský potenciál vzhledem ke své poloze v otevřené krajině, která není narušena lidským osídlením v okolí rybníků, a vzhledem k existenci více rybníků v kaskádě, kde mohou být na jednotlivých rybnících různé podmínky pro různé druhy. Vytvořením podmínek vhodných pro hnízdění ptáků bude proto lokalita rychle osídlena i vzácnějšími druhy.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

10


7. Fotodokumentace

11


12


13

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum Bukovských rybníčků [JI] 2015  

Ornitologický průzkum Bukovských rybníčků [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement