__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum rybníka Broum ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Dana Kodetová & Ivan Kunstmüller listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum rybníka Broum Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová & Ivan Kunstmüller

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků........................................ 10 5. Závěr ........................................................................................................................................ 11 6. Literatura................................................................................................................................... 11 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 12

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Buková: rybník s bohatými litorály, cca 1 km severozápadně od centra obce.

Katastrální území:

Buková u Třešti

Výměra:

5,5 ha

Nadmořská výška:

591 - 594 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6658

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT3 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křižanovská vrchovina Podcelek: Brtnická vrchovina Okrsek: Špičácká vrchovina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Kromě hráze jsou po obvodu rybníka bohatě vyvinuty litorální porosty (především vysokých ostřic a orobince), které v přítokové části přecházejí v rašelinné a pcháčové louky a mokřadní vrbiny. Hráz je porostlá starými duby spolu s několika topoly osika a v podrostu lísky obecné. Blízké okolí je tvořeno intenzivně obhospodařovanými poli.

Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon

Výskyt

POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,EN,!!! Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

2 páry 30.4.2005 (Kunstmüller I.) 2 páry sedí na hn. 12.6.2005 (Kunstmüller I.) 1 ad. vodí 3 ml. 20.7.2015 (Hobza P.) 2010

§,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) §,VU,!! Potápka roháč (Podiceps cristatus) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §,NT,!! Čáp bílý (Ciconia ciconia) §§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) §§,!!! Volavka bílá (Egretta alba) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) §§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula) §,CR,!! Čírka obecná (Anas crecca)

1 ex. 18.5.1998 (Kunstmüller I.) 1 ad. 23.7.2004 (Kodet V.) 1 ex. 29.6.2010 (Kodet V.) x 1 pár 13.5.2008 (Kunstmüller I.) 1 pár 30.4.2005 (Kunsmüller I.) 1 M 12.6.2005 (Kunsmüller I.) 1 M 10.4.2007 (Kodet V.) x 2 páry 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár + 1 F 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2010 1 pár 15.4.2007 (Kunsmüller I.) x 1 pár 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

VU,!!! Hvízdák eurasijský (Anas penelope) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) §,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera) Labuť velká (Cygnus olor) Lžičák pestrý (Anas clypeata) Polák chocholačka (Aythya fuligula) Polák velký (Aythya ferina) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) §§§,CR,!!! Luňák červený (Milvus milvus) VU,!! §§,CR,!!! ○,! ○,!

x 1 ex. 8.5.2013 (Hobza P., Kodet V., Kodetová D., Kunstmüller I.) 1 M 27.5.2000 (Kunstmüller I.) 1 M 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. + 1 imm. 8.5.2005 (Hruška F.) 1 ex. 20.7.2007 (Hruška F.)

Moták lužní (Circus pygargus) Moták pochop (Circus aeruginosus) Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Včelojed lesní (Pernis apivorus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus) ○,! Lyska černá (Fulica atra)

§§,EN,!! §,VU,!! §§§,CR,!!! §§,EN,!!

1 vol. M* (okolní pole) 15.6.2009 (Kodet V.) 1 vol. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 páry + 1 ad. 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 3 páry vodí ml. (celk. min. 8 ml.) 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) ad. vodí ml. 7.7.2015 (Kodet V.) 1 pár vodí 3 ml. 20.7.2015 (Hobza P.) 1 vol. M* 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M 20.7.2015 (Hobza P.)

NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

§§,EN,!! VU,!! VU,!! VU,!!!

DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Kulík říční (Charadrius dubius) Racek chechtavý (Larus ridibundus)

1 mekající M 30.4.2005 (Kunstmüller I.) 1 ad. 13.5.2008 (Kunstmüller I.) 1 pár 2.6.2006 (Kunstmüller I.) 1 ex. 3.4.1999 (Bartoš M., Hobza P.) 1 ex. 4.4.1999 (Stejskal D.) 1 vol. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 ex. 10.5.1999 (Kunstmüller I.) 1 p. (tok) 10.5.1999 (Kunstmüller I.)

§,VU,!! Sluka lesní (Scolopax rusticola) §§,EN,!!! Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) §§§,CR,!!! Vodouš rudonohý (Tringa totanus) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus) SOVY (STRIGIFORMES) §,EN,!! Výr velký (Bubo bubo)

x 1 vol. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M (okolní les) 15.6.2009 (Kodet V.)

8


ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) Strakapoud velký (Dendrocopos major) LC,! Žluna zelená (Picus viridis) PĚVCI (PASSERIFORMES) §,VU,! Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)

x x 2003

§,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) ○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Čížek lesní (Carduelis spinus) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Konipas bílý (Motacilla alba) Kos černý (Turdus merula) Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) ○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) NT,!! Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) §,LC Lejsek šedý (Muscicapa striata) ○ Linduška lesní (Anthus trivialis) LC,! Linduška luční (Anthus pratensis) §,VU,!! Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) ○,! Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) ○ Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) ○ Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) §§§,VU,!! Strnad luční (Miliaria calandra) Strnad obecný (Emberiza citrinella) ○ Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) §,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) §,VU,!! Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) NT,! Vrána šedá (Corvus cornix)

9

1 M 30.4.2005 (Kunstmüller I.) 1 pár krmí ml. na hn. 12.6.2005 (Kunstmüller I.) 1 M 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x 2010 x x x 2010 x x x x 2009 2009 1 M 24.4.2004 (Kunstmüller I.) 1 zp. M (hráz) 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* (hráz) 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2005 1 vol. ex. (okolní les) 23.7.2004 (Kodet V.) x x x x x x x x 2004 x x 1 zp. M 12.6.2005 (Kunstmüller I.) x 2010 x x 1 zp. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 2010 1 M 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. 13.3.1999 (Kodet V.) x


Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2015 8 0 1 7 12 0 0 0 5 4 3 13 17 0 8 9 49

Celkem 1998 - 2015 29 4 10 15 40 0 6 6 16 7 5 17 47 9 24 14 85

4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, a to jak ve vodě, tak v okolí, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost vodních ptáků závisí na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. Základními kritérii jsou charakter a rozloha litorálů (přítomnost měkkého i tvrdého litorálu), stálá vodní hladina v době rozmnožování, průhlednost vodního sloupce a přítomnost obnaženého dna. Výhodou přítomnosti více rybníků v kaskádě navazujících pod rybníkem je potenciální možnost existence různých podmínek na jednotlivých rybnících v průběhu roku. Z hlediska ochrany ptáků je důležité šetrné rybářské hospodaření s využitím přirozené produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajištění maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. Důležitá je přítomnost měkkých litorálů a makrofytní vegetace. Tyto porosty jsou zdrojem potravy či prostorem pro rozmnožování bezobratlých tvořící významnou složku potravy, a v neposlední řadě i hnízdním prostředím. Jednou za čas (třeba po 4 až 7 letech) je vhodné ponechat rybník částečně letněný, aby se podpořily druhy hnízdící na vypuštěných rybnících a rozvoj cenné vegetace obnažených den. Při letnění nenapouštět rybník v průběhu hnízdní sezóny, neboť by došlo jak k vyplavení hnízd na obnaženém dně, tak i hnízd založených v suchých litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. V případě odbahňování rybníka nezasahovat do stávajících zvodnělých litorálů nebo umožnit jejich regeneraci, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. Ptákům by prospěla mozaikovitá seč přilehlých lučních porostů, včetně dlouhodobě nesečených podmáčených luk nad rybníkem a jejich obnova vykácením náletových dřevin. Prostor, kde rybník navazuje na louky, by bylo vhodné udržovat prosvětlený bez vzrostlých dřevin a souvislých 10


keřových porostů. Dřevinami nezarostlé rybníky jsou pro vodní ptáky atraktivnější. Proto by se měly v porostech navazujících na rybníky upřednostňovat prosvětlené plochy se solitérními keři oproti souvislému dřevinnému zápoji.

5. Závěr V rámci Vysočiny se jedná se o ornitologicky významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a hnízdí chráněné a ohrožené druhy ptáků. Důležitá je existence pestrých litorálů a průhlednost vody. Druhy podmáčených luk jsou negativně ovlivněny zarůstáním podmáčených ploch nad rybníkem náletovými dřevinami. Lokalita má obrovský potenciál vzhledem ke své poloze v otevřené krajině, která není narušena lidským osídlením v okolí rybníka. Zlepšováním podmínek vhodných pro hnízdění ptáků bude proto lokalita rychle osídlena i dalšími vzácnějšími druhy.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

11


7. Fotodokumentace

12


13

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum rybníka Broum [JI] 2015  

Ornitologický průzkum rybníka Broum [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement