__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum Borského rybníka ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Petra Hlaváčová, Tomáš Kněžíček, Ivan Kunstmüller, Dana Kodetová & Pavel Hulva listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum Borského rybníka Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Mgr. Petra Hlaváčová, Tomáš Kněžíček, Ivan Kunstmüller, Ing. Dana Kodetová & Pavel Hulva

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků........................................ 11 5. Závěr ........................................................................................................................................ 12 6. Literatura................................................................................................................................... 12 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 13

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Polná: rybník Borský (neboli Bor) v nivě říčky Šlapanky, cca 0,5 km severně od centra obce.

Katastrální území:

Polná

Výměra:

7,5 ha

Nadmořská výška:

466 - 468 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6460, 6560

Kategorie ochrany:

EVL Šlapanka a Zlatý potok

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT3 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Hornosázavská pahorkatina Podcelek: Jihlavsko-sázavská brázda / Havlíčkobrodská pahorkatina Okrsek: Dobronínská brázda / Přibyslavská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Rybník s litorály a navazující podmáčená neobhospodařovaná podmáčená niva Šlapanky v přítokové části rybníka, kde bylo v minulých letech vytvořeno několik tůní. Rybník je využíván k intenzivnímu rybochovu.

Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, imm. = mladý jedinec, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající

Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon

Výskyt

POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,EN,!!! Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) §,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) §,VU,!! Potápka roháč (Podiceps cristatus)

1 pár vodí ml. 25.7.1987 (Hladík B.) 2 páry (tok) 8.5.2015 (Kunstmüller I.) 1 pár 30.5.1998 (Kunstmüller I.) 1 hn. pár 29.6.1998 (Kunstmüller I.)

BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§§,CR,!!! Bukáček malý (Ixobrychus minutus)

1 vol. M 15.5.2000 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 26.5.2004 (Kunstmüller I.) 1 ad. 10.5.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 1 ad. 27.6.2015 (Kněžíček T.) 1 ad. 6.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 17.5.2007 (Kodet V.) 1 ex. 18.4.2015 (Kunstmüller I.) 1 ex. 8.5.2015 (Kunstmüller I.) x

§,NT,!! Čáp bílý (Ciconia ciconia)

§§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) §§,!!! Volavka bílá (Egretta alba) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) §§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula) §,CR,!! Čírka obecná (Anas crecca)

2 M, 1 F 18.4.2015 (Kunstmüller I.) 1 pár 18.4.2015 (Kunstmüller I.) 1 M 8.5.2015 (Kunstmüller I.) x 4 páry 18.4.2015 (Kunstmüller I.) 1 pár 24.4.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 1 M 6.5.2015 (Kněžíček T.) 4 páry 8.5.2015 (Kunstmüller I.) 3 páry 10.5.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 1 hn. pár 24.4.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 1 pár 6.5.2015 (Kněžíček T.) 1 pár 8.5.2015 (Kunstmüller I.) 1 pár 10.5.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 1 ad. 6.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 M, 1 F 9.4.2000 (Kunstmüller I.) 2 páry 24.4.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 1 M 6.5.2015 (Kněžíček T.) 2 F vodí 6+2 ml. 22.6.2015 (Kunstmüller I.) 1 M 27.6.2015 (Kněžíček T.) 1 F 6.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 6 ad. 10.5.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 1 F vodí 4 ml. 22.6.2015 (Kunstmüller I.)

○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) §,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera)

VU,!! Labuť velká (Cygnus olor)

§§,CR,!!! Lžičák pestrý (Anas clypeata) ○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula)

○,! Polák velký (Aythya ferina) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) §,VU,!! Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Káně lesní (Buteo buteo) §§,VU,!! Krahujec obecný (Accipiter nisus) §,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus)

1 ad. 17.5.2007 (Kodet V.) x 1 M 8.5.2015 (Kunstmüller I.) 24.4.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 10.5.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 2 páry 22.6.2015 (Kunstmüller I.) 1 imm. (přelet) 24.4.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.)

§§§,!!! Orel skalní (Aquila chrysaetos) SOKOLI (FALCONIFORMES) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) Bažant obecný (Phasianus colchicus) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§,EN,!!! Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

x x 2 vol. M (okolí) 16.5.2015 (Hobza P.) 1 vol. M 8.5.2015 (Kunstmüller I.)

8


§§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

3 vol. M 18.4.2015 (Kunstmüller I.) 1 ad. 6.5.2015 (Kněžíček T.) 3 vol. M 8.5.2015 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 10.5.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 1 vol. M 16.5.2015 (Hobza P.) 1 ad. 27.6.2015 (Kněžíček T.) 2 vol. M 6.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 24.4.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 1 ad. 6.5.2015 (Kněžíček T.) 6 ad. 10.5.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 4 páry 22.6.2015 (Kunstmüller I.) 3 ad. 27.6.2015 (Kněžíček T.) 1 pár vodí 4 ml. 6.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 3 páry 18.4.2015 (Kunstmüller I.) tok 8.5.2015 (Kunstmüller I.) 1 ad. 27.6.2015 (Kněžíček T.) 2 vol. M 6.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

○,! Lyska černá (Fulica atra)

NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

4 ad. 18.4.2015 (Kunstmüller I.) 4 ad. 8.5.2015 (Kunstmüller I.) 6 ex. 17.4.1992 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 17.5.2007 (Kodet V.) 8 ex. 18.4.2015 (Kunstmüller I.) 5 ex. 8.5.2015 (Kunstmüller I.) 3 ex. 18.4.2015 (Kunstmüller I.) 1 ex. 15.4.2002 (Kunstmüller I.) 2 ex. 18.4.2015 (Kunstmüller I.) 2 ex. 8.5.2015 (Kunstmüller I.)

VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) VU,!! Kulík říční (Charadrius dubius) VU,!!! Racek chechtavý (Larus ridibundus) §§§,CR,!!! Rybák černý (Chlidonias nigra) ○ Vodouš bahenní (Tringa glareola) §§,EN,!!! Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus)

x 1 vol. M 6.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M 6.5.2015 (Kněžíček T.) 1 vol. M 27.6.2015 (Kněžíček T.) 1 vol. M 6.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

SOVY (STRIGIFORMES) ○,!! Puštík obecný (Strix aluco) SVIŠŤOUNI (APODIFORMES) §,! Rorýs obecný (Apus apus) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) §§,VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis)

1 vol. M 10.5.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) x 1 ad. 24.4.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 1 ad. 6.5.2015 (Kněžíček T.) 1 ad. 22.6.2015 (Kunstmüller I.) 1 ad. 6.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) §§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla) VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor) §,VU,!! Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) Strakapoud velký (Dendrocopos major) VU,!! Žluna šedá (Picus canus) LC,! Žluna zelená (Picus viridis)

PĚVCI (PASSERIFORMES) §,VU,! Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) §,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček menší (Phylloscopus collybita)

9

1 ad. 10.5.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 1 ad. 16.5.2015 (Hobza P.) 1 vol. ad. 8.5.2015 (Kunstmüller I.) 2 vol. ad. 10.5.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 1 pár 18.4.2015 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 19.4.2001 (Kunstmüller I.) x 1 vol. M 18.4.2015 (Kunstmüller I.) 3 vol. ad. 18.4.2015 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 24.4.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 3 vol. ad. 8.5.2015 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 10.5.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 1 vol. M 6.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 22.6.2015 (Kunstmüller I.) 2 páry 22.6.2015 (Kunstmüller I.) x x


Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) §,EN,!! Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) ○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ○ Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) NT Jiřička obecná (Delichon urbica) Konipas bílý (Motacilla alba) ○,! Konipas horský (Motacilla cinerea) ○ Konopka obecná (Carduelis cannabina) Kos černý (Turdus merula) Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax) §,LC ○ LC,! ○,!

Lejsek šedý (Muscicapa striata) Linduška lesní (Anthus trivialis) Linduška luční (Anthus pratensis) Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)

§,NT,!! Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) ○ Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) ○,! Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) ○ Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) §§,VU,!! Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)

○ ○ §§,EN,!!! §,LC,!!

○ ○

Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Straka obecná (Pica pica) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora babka (Parus palustris)

Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) LC Sýkora parukářka (Parus cristatus) Sýkora uhelníček (Parus ater)

10

x x 1 zp. M 8.5.2015 (Kunstmüller I.) x x x x x x x x x x x x x x 1 ad. 10.5.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 1 pár 6.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 27.6.2015 (Kněžíček T.) x 3 páry 18.4.2015 (Kunstmüller I.) 2 ex. 18.4.2015 (Kunstmüller I.) 1 pár 24.4.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 2 ex. 8.5.2015 (Kunstmüller I.) 1 pár 28.5.2001 (Kunstmüller I.) x x x x x x x x 1 zp. M 6.5.2015 (Kněžíček T.) 2 zp. M 8.5.2015 (Kunstmüller I.) 1 zp. M 10.5.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) 1 zp. M 16.5.2015 (Hobza P.) x x 2000 x 1 varující M 22.6.2015 (Kunstmüller I.) 1 zp. M 8.5.2015 (Kunstmüller I.) x x x x x x zp. M 24.4.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) zp. M 27.6.2015 (Kněžíček T.) x zp. M 24.4.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) zp. M 10.5.2015 (Hlaváčová P., Hulva P.) x x x


§,NT,! §,LC LC ○ §§,LC,!!

x x 1 varující M 22.6.2015 (Kunstmüller I.) x x x x 1 zp. M 21.5.2004 (Kodet V.) 1 zp. M 17.5.2007 (Kodet V.)

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Vrabec polní (Passer montanus) Zvonek zelený (Carduelis chloris) Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Žluva hajní (Oriolus oriolus)

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2015 28 2 12 14 37 0 3 5 14 6 9 24 45 7 22 16 97

Celkem 1987 - 2015 37 3 15 19 48 0 5 6 20 7 10 26 56 10 30 16 110

4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, a to jak ve vodě, tak v okolí, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost vodních ptáků závisí na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. Základními kritérii jsou charakter a rozloha litorálů (přítomnost měkkého i tvrdého litorálu), stálá vodní hladina v době rozmnožování, průhlednost vodního sloupce a přítomnost obnaženého dna. Z hlediska ochrany ptáků je důležité šetrné rybářské hospodaření s využitím přirozené produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajištění maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. Důležitá je přítomnost měkkých litorálů a makrofytní vegetace. Tyto porosty jsou zdrojem potravy či prostorem pro rozmnožování bezobratlých tvořící významnou složku potravy, a v neposlední řadě i hnízdním prostředím. Jednou za čas (třeba po 4 až 7 letech) je vhodné ponechat rybník částečně letněný, aby se podpořily druhy hnízdící na vypuštěných rybnících a rozvoj cenné vegetace obnaženého dna. Při letnění nenapouštět rybník v průběhu hnízdní sezóny, neboť by došlo jak k vyplavení 11


hnízd na obnaženém dně, tak i hnízd založených v suchých litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. V případě odbahňování rybníka nezasahovat do stávajících zvodnělých litorálů nebo umožnit jejich regeneraci, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. Ptákům by prospěla mozaikovitá seč podmáčených porostů v nivě. Prostor v přítokové části rybníka by bylo vhodné udržovat prosvětlený bez vzrostlých dřevin a souvislých keřových porostů. Dřevinami nezarostlé mokřady jsou pro ptáky atraktivnější. Proto by se měly v porostech navazujících na rybníky a na podmáčených loukách upřednostňovat prosvětlené plochy se solitérními keři oproti souvislému dřevinnému zápoji.

5. Závěr V rámci Vysočiny se jedná o ornitologicky mimořádně významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a hnízdí chráněné a ohrožené druhy ptáků. Avifauna je však negativně ovlivňována nevhodným hospodařením na rybníce. Pro hladinové ptáky je v posledních letech na lokalitě problém s průhledností vody. Regionálně výjimečný je rozsah mokřadních ploch nad rybníkem a rozsah nivy umožňuje vytvoření obdobných ploch i výše proti proudu potoka. Výjimečnost lokality podtrhuje vysoký počet zjištěných druhů.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

12


7. Fotodokumentace

13


14

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum Borského rybníka [JI] 2015  

Ornitologický průzkum Borského rybníka [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement