__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum mokřadu Bazanovec ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Karel Šťastný, Ivan Kunstmüller, Petra Hlaváčová, Petr Tichý & Dana Kodetová listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum mokřadu Bazanovec Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., Ivan Kunstmüller, Mgr. Petra Hlaváčová, Ing. Petr Tichý & Ing. Dana Kodetová

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků........................................ 11 5. Závěr ........................................................................................................................................ 12 6. Literatura................................................................................................................................... 12 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 13

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, obec Bartoušov: mokřad Bazanovec s rybníkem Lipkou a tůní Bazanovečkem, které jsou napájené pravostranným přítokem říčky Šlapanky, cca 700 km jihozápadně od centra obce.

Katastrální území:

Bartoušov

Výměra:

7,1 ha

Nadmořská výška:

427 - 432 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6459

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT5 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Hornosázavská pahorkatina Podcelek: Jihlavsko-sázavská brázda Okrsek: Pohledská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Hornosázavská pahorkatina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Rybník s rákosinou a litorálem, který je vyvinut po 2/3 obvodu rybníka v úzkém pruhu, na který navazují podmáčené louky s dominantními druhy ostřic. Nachází se zde velmi početná populace bazanovce kytkokvětého (Lysimachia thyrsiflora). Součástí lokality je na jejím severovýchodním okraji další menší rybník či spíše velká tůň (Bazanoveček). Lokalitu lemuje niva Šlapanky s jejími břehovými porosty dřevin, rozvolněné listnaté lesy, louky a pastviny.

Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon

Výskyt

POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,EN,!!! Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

1 ad. 2.6.2003 (Kunstmüller I.) 2 páry 7.4.2004 (Kunstmüller I.) 1 pár (tok) 8.6.2015 (Kunstmüller I.)

§,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) VESLONOZÍ (PELECANIFORMES) VU,!!! Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §,NT,!! Čáp bílý (Ciconia ciconia) §§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) §§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula) §,CR,!! Čírka obecná (Anas crecca) EN,!!! Husa velká (Anser anser) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) §,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera) VU,!! Labuť velká (Cygnus olor) §§,CR,!!! Lžičák pestrý (Anas clypeata) ○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula) ○,! Polák velký (Aythya ferina) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) §,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus)

1 ex. 8.7.2009 (Kodet V.) 1 ad. 27.4.2010 (Kodet V.) 2006 x 1 pár + 1 M 19.4.2015 (Kunstmüller I.) 1 pár 19.4.2015 (Kunstmüller I.) 2 ex. 4.5.2000 (Kunstmüller I.) x 2 páry + 2 M 19.4.2015 (Kunstmüller I.) 1 pár 19.4.2015 (Kunstmüller I.) 1 M 14.4.2003 (Kunstmüller I.) 2 M 21.7.2015 (Šťastný K.) 2005 x 21.5.2015 (Tichý P.) 1 M 25.5.2015 (Šťastný K.) 1 pár* 2.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 25.6.2015 (Hlaváčová P.) 1 F 21.7.2015 (Šťastný K.)

SOKOLI (FALCONIFORMES) §§,EN,!! Ostříž lesní (Falco subbuteo) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) Bažant obecný (Phasianus colchicus) §,NT,! Koroptev polní (Perdix perdix) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§,EN,!!! Chřástal kropenatý (Porzana porzana) §§,VU,!! Chřástal polní (Crex crex) §§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

1 ex. 20.4.2010 (Kodet V.) x 2010 1 pár 8.6.2015 (Kunstmüller I.) 1 vol. M* (sousední louka) 30.7.2009 (Kodet V.) 1 vol. M 25.5.2015 (Šťastný K.), 1 vol. M 12.6.2002 (Kunstmüller I.) 2 vol. M 19.4.2015 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 21.5.2015 (Tichý P.) 2 vol. ad. 25.5.2015 (Šťastný K.) 1 vol. M 1.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M 25.6.2015 (Hlaváčová P.) 1 vol. ad.* 2.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 8.6.2015 (Kunstmüller I.) 1 ad. s 2 vyved. ml. 8.6.2015 (Kunstmüller I.)

○,! Lyska černá (Fulica atra) NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

1 mek. M 25.5.2010 (Kodet V.) 2 ad. 21.4.2014 (Kunstmüller I.) 1 ad. 12.6.2002 (Kunstmüller I.)

VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

8


○ ○ VU,!! §§,EN,!!! VU,!!!

Jespák písečný (Calidris alba) Jespák šedý (Calidris temminckii) Kulík říční (Charadrius dubius) Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Racek chechtavý (Larus ridibundus)

2 ex. 5.4.2001 (Kunstmüller I.) 3 ex. 5.4.2001 (Kunstmüller I.) 1 vol. ad.* (přelet) 1.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 ex. 29.3.2000 (Kunstmüller I.) hnízdní kolonie cca 100 párů 22.6.1993 (Kunstmüller I.) 7 ex. 29.3.2000 (Kunstmüller I.) 1 vol. ad.* 20.4.2010 (Kodet V.) 1 ex. 3.5.1997 (Kunstmüller I.)

§§,EN,!!! Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) ○ Vodouš šedý (Tringa nebularia) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)

x 1 vol. M* 2.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M 25.6.2015 (Hlaváčová P.)

KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus)

LC,!! ○,!! §,! §§,VU,!!

1 vol. M 21.5.2015 (Tichý P.) 1 vol. M* 2.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

SOVY (STRIGIFORMES) Kalous ušatý (Asio otus) Puštík obecný (Strix aluco) SVIŠŤOUNI (APODIFORMES) Rorýs obecný (Apus apus) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) Ledňáček říční (Alcedo atthis)

1 vol. M* 25.5.2010 (Kodet V.) 2001 x 1 ad. 21.5.2015 (Tichý P.) 1 ad. 25.5.2015 (Šťastný K.) 1 vol. ad.* 2.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 ex. 8.6.2015 (Kunstmüller I.)

ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor) Strakapoud velký (Dendrocopos major) VU,!! Žluna šedá (Picus canus) LC,! Žluna zelená (Picus viridis)

2010 1 pár 19.4.2015 (Kunstmüller I.) x 1 vol. M 19.4.2015 (Kunstmüller I.) 2 vol. ad. 19.4.2015 (Kunstmüller I.) 1 vol. M* 2.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

PĚVCI (PASSERIFORMES) §,VU,! Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) §,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) §,EN,!! Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) ○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Čížek lesní (Carduelis spinus) ○ Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) §§,VU,!!! Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) §,VU,!! Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) NT Jiřička obecná (Delichon urbica) Konipas bílý (Motacilla alba) ○,! Konipas horský (Motacilla cinerea) ○ Konopka obecná (Carduelis cannabina) Kos černý (Turdus merula) Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax) ○ Linduška lesní (Anthus trivialis)

9

1 pár 19.4.2015 (Kunstmüller I.) 1 pár 8.6.2015 (Kunstmüller I.) 2 páry s vyved. ml. 8.6.2015 (Kunstmüller I.) x x x x 1 zp. M 8.6.2015 (Kunstmüller I.) x x 2010 1 zp. M* 2.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 20 ex. 12.3.2007 (Kunstmüller I.) x x 1 zp. M 24.6.1993 (Kunstmüller I.) x x x x x x x 1 ad. 25.6.2015 (Hlaváčová P.) 2010


LC,! Linduška luční (Anthus pratensis) ○,! Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) §,NT,!! Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)

○,! ○ §§,VU,!!

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)

Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) ○ Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) §§,EN,!!! Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula)

§§§,VU,!! ○

§,NT,! §,VU,!! §,LC LC ○

Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Straka obecná (Pica pica) Strnad luční (Miliaria calandra) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Vrabec polní (Passer montanus) Zvonek zelený (Carduelis chloris) Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

10

2 páry 19.4.2015 (Kunstmüller I.) 2 páry 8.6.2015 (Kunstmüller I.) 2009 1 ad. 15.5.2000 (Kunstmüller I.) 1 p. + hnízdo 8.6. a 29.6.2000 (Kunstmüller I.) x x x x x x x x 1 zp. M 21.5.2015 (Tichý P.) 2 zp. M 25.5.2015 (Šťastný K.) 1 zp. M* 1. a 2.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M 25.6.2015 (Hlaváčová P.) x x 1 pár 19.4.2015 (Kunstmüller I.) 1 M (varování u hnízda) 25.5.2015 (Šťastný K.) 1 pár (nosí potravu) 25.6.2015 (Tichý P.) 4 ex. 25.6.2015 (Hlaváčová P.) x x x 2 zp. M 22.5.2001 (Kunstmüller I.) x x x x 2014 x 2014 x x x 1 pár se 2 vyved. ml. 22.7.2000 (Kunstmüller I.) x x x x


Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2015 19 0 7 12 29 0 2 3 13 5 6 23 37 2 19 16 85

Celkem 1993 - 2015 35 3 15 17 48 0 3 9 21 8 7 26 58 12 29 17 107

4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, a to jak ve vodě, tak v okolí, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost vodních ptáků závisí na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. Základními kritérii jsou charakter a rozloha litorálů (přítomnost měkkého i tvrdého litorálu), stálá vodní hladina v době rozmnožování, průhlednost vodního sloupce a přítomnost obnaženého dna. Z hlediska ochrany ptáků je důležité šetrné rybářské hospodaření s využitím přirozené produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajištění maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. Důležitá je přítomnost měkkých litorálů a makrofytní vegetace. Tyto porosty jsou zdrojem potravy či prostorem pro rozmnožování bezobratlých tvořící významnou složku potravy, a v neposlední řadě i hnízdním prostředím. Jednou za čas (třeba po 4 až 7 letech) je vhodné ponechat rybník částečně letněný, aby se podpořily druhy hnízdící na vypuštěných rybnících a rozvoj cenné vegetace obnaženého dna. Při letnění nenapouštět rybník v průběhu hnízdní sezóny, neboť by došlo jak k vyplavení hnízd na obnaženém dně, tak i hnízd založených v suchých litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. V případě odbahňování rybníka nezasahovat do stávajících zvodnělých litorálů nebo umožnit jejich regeneraci, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. Ptákům by prospěla mozaikovitá seč přilehlých podmáčených luk a redukce náletových dřevin, které tyto plochy zarůstají. Prostor, kde rybník navazuje na louky, by bylo vhodné udržovat prosvětlený bez vzrostlých dřevin a souvislých keřových porostů. Dřevinami nezarostlé rybníky a podmáčené louky jsou pro mokřadní ptáky atraktivnější. 11


5. Závěr V rámci Vysočiny se jedná se o ornitologicky mimořádně významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují chráněné a ohrožené druhy ptáků. V posledních letech je avifauna negativně ovlivňována nevhodným hospodařením na rybníce a zarůstáním mokřadu náletovými dřevinami. Z ptáků je nejvýznamnější opakovaně zjištěný hnízdní výskyt chřástala kropenatého (Porzana porzana, §§,EN,!!!) a jedná se o pravidelné hnízdiště slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula, §§,EN,!!!). Lokalita má obrovský potenciál vzhledem ke své poloze v nivě Šlapanky, která tvoří přirozený migrační koridor, a není narušena lidským osídlením v okolí mokřadu. Zlepšováním podmínek vhodných pro hnízdění ptáků bude proto lokalita rychle osídlena i dalšími vzácnějšími druhy. Význam lokality dokládá i vysoký počet zjištěných druhů.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

12


7. Fotodokumentace

13

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum mokřadu Bazanovec [HB] 2015  

Ornitologický průzkum mokřadu Bazanovec [HB] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement