Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

Page 1

Maiju Ahlgrén Saila Härkki Outi Leinonen Reijo Markku Päivi Meuronen Kasper Strömman
Julkaisija  Publisher Grafia ry ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry Association of Visual Communication Designers in Finland Grafia and Finnish Association of Designers Ornamo artikkelit ja toimitus Articles and editing Petra Ilonen, Ornamo Käännökset Translations Jonathan Hutchings Graafinen suunnittelu Graphic Design Dog Design Henkilökuvat Portraits Jeremy Barrois Painotyö  Printing Aldus Oy ISSN 1797-7851

Sisältö Content 4

Esipuhe Preface

6

Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

7

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry Finnish Association of Designers Ornamo

7

Grafia ry Association of Visual Communication Designers in Finland Grafia

8

Vuoden Tekstiilitaiteilija Textile Artist of the Year

20 Vuoden vaatesuunnittelija Fashion Designer of the Year 32 Vuoden Keramiikkataiteilija Ceramic Artist of The Year 44 Vuoden teollinen muotoilija Industrial Designer of the Year 56 Vuoden Sisustusarkkitehti Interior Architect of the Year 68 Vuoden Graafikko Graphic Designer of the YearMuotoilun vaikuttavuus yhteiskunnassa The impression design makes on society

Salla Heinänen Toiminnanjohtaja, Ornamo Executive Director, Ornamo Marita Sandelin Toiminnanjohtaja, Grafia Executive Director, Grafia

Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

4

Muotoilun ammattilaisten kädenjälki näkyy yhteiskunnassa kaikkialla. Rakennettu ympäristömme on suunnittelijoiden suun­nittelemaa. Julkinen muotoilu yleensä yhdistetään puiston penkkeihin, kadun valaistukseen, tieopasteisiin tai linja-autoihin. Tunnettuja, mutta vähemmän tiedostettuja suunnittelukohteita ovat esimerkiksi koulujen, sairaaloiden leikkaussalien tai niiden laitteiden, kalusteiden, sisustusten ja palvelujärjestelmien suunnittelu. Julkinen taide on osa alueiden ja tilojen suunnitteluprosessia. Kulttuurin ja taiteen avulla voidaan tukea ihmisten hyvinvointia. Suunnittelija luo arkiympäristöjä. Arki, joka on helpommin lähestyttävä, toimiva, kestävä, turvallinen, esteetön ja visuaalinen. Suunnittelija on harvoin yksin. Hän työskentelee tuotekehityksessä yhteistyössä eri alojen suunnittelijoiden, markkinoinnin ja myynnin ammattilaisten kanssa. Yhteistyötaitojen merkitys on keskeinen, koska suunnitteluprosessissa on mukana monia eri tahoja, mukaan lukien kaikkein tärkeimmät, eli käyttäjät. Suunnittelija on osa kokonaisuutta. Julkinen taloudellinen tilanne ja väestön ikääntyminen haasta­vat myös kuntatalouden. Muotoiluosaamisen avulla voidaan kehittää käyttäjälähtöises­ti laadukkaampia palveluita ja lisätä hyvinvointia sekä viestinnän ymmärrettävyyttä. Muotoilun avulla palveluprosessit, tilat, infrastruk­tuuri ja logistiset haasteet voidaan ratkaista kokonaisuutena. Tavoitteena on esteetön, saavutettava palvelu, joka on laadukasta, oikeinajoitettua ja mitoitettua kuntalaiselle ja kustannustehokkaampaa kunnille.

The professional touch left by designers can be seen everywhere in society. The constructed environment around us has been planned by designers. Public design is usually associated with park benches, streetlights, road signs or public transport. Also known, yet less commonly acknowledged objects of design, are schools, hospital operating theatres or appliances and equipment therein, interiors and service systems. Public art, then is part of the design process for regions and facilities. We can support People’s well-being with art and culture. A designer creates an everyday environment. An everyday that is easier to approach, to work in, that lasts, is uninhibited and visual. A designer is seldom alone. He or she works in product development alongside the planners, marketing and sales professionals from other fields. The ability to collaborate well is fundamental because there are many different aspects involved in the planning process, amongst them, the most important, the end user. The designer is part of the entity. Public sector economics and an ageing population also stretch community finances. Designer skills can be used to improve the quality of services for end users, and enhance their well-being and understanding of communications. Challenges in service processes, premises, infrastructures and logistics can also be solved as a whole by using design. The objective is an uninhibited, feasible solution, which is high quality, well timed and tailor-made for the community whilst still being cost-effective.


Suomalaisen teollisuuden vahvuus on laadukkaassa suunnittelussa, kun valmistava teollisuus on merkittävästi siirtynyt ulkomaille. Yrityksen kilpailukyky ja kasvutavoitteet, sen valittu strategia, ohjaa suunnittelijaa työssään. Suomalaisen muotoiluintensiivisen yrityksen menestyminen kotimarkkinoilla on hieno osoitus muotoilun vaikuttavuudesta. Kuitenkin asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen edellyttää, että kansainvälistyvän yrityksen suunnitteluosaaminenkin liikkuu kansainvälisesti. Suomalaisilla muotoilijoilla on korkean tason osaamista mutta nyt tarvitaan tietotaitoa sen ulkomaille viemiseen.

The strength behind Finnish industry lies in its quality design, while so much preparative industry has shifted abroad. The competitiveness and growth targets of a company, its chosen strategy, are what steer the designer’s work. The success of Finnish design-intensive business domestically, is a good example of the impression that design makes on society. However, the need to meet customer demands, means that a company aspiring to go international must have international design skills, too. Finnish designers are highly skilled, but now they need the knowhow to take their skills abroad.

5


Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

Suomalaiset muotoilijajärjestöt Grafia ja Ornamo ovat huomioineet ansioituneita jäseniään ammattikunnan myöntämillä tunnustuksilla vuodesta 1981 lähtien. Palkitsemisen kriteereinä ovat mm. innovatiivisuus, ajankohtaisuus, kiinnostavuus tai ansiokas ura. Muotoilijat ’13 julkaisussa esitellään Grafian palkitsema Vuoden Graafikko ja Ornamon palkitsemat Vuoden teollinen muotoilija, Vuoden vaatesuunnittelija, Vuoden sisustusarkkitehti, Vuoden tekstiili­ taiteilija ja Vuoden keramiikkataiteilija.

Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

6

The Finnish designer organisations Grafia and Ornamo have awarded their commendable members with professional recognition since 1981. The criteria for the presentation of awards include innovation, topicality, interest value or a meritorious career. The Finnish Designer Awards ‘13 Publication presents the Graphic Designer of the Year awarded by Grafia, and the Industrial Designer of the Year, Fashion Designer of the Year, Interior Architect of the Year, Textile Artist of the Year and Ceramic Artist of the Year awarded by Ornamo.


Ornamo ja Grafia ornamo and grafia

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry

Finnish Association of Designers Ornamo

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on vuonna 1911 perustettu muotoilijoiden ammatillinen järjestö. He toimivat teollisen muotoilun, tekstiili-, vaatetus- ja huonekalusuunnittelun, sisustusarkkitehtuurin ja nykytaidekäsityön aloilla. www.ornamo.fi

The Finnish Association of Designers, Ornamo was established in 1911. The members working in the fields of industrial design, interior architecture, furniture, fashion and textile design as well as crafts and applied arts. www.ornamo.fi

Grafia ry

Association of Visual Communication Designers in Finland Grafia

Grafia ry on visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö, jonka tarkoituksena on edistää visuaalisen viestinnän suunnittelun tietämystä ja tuntemusta sekä sekä kehittää ja tukea alan ammattillisen toiminnan yleisiä edellytyksiä. Järjestö on perustettu vuonna 1933 ja siihen kuuluu yli tuhat jäsentä. www.grafia.fi

Grafia is association of visual communication designers, which seeks to promote expertise in and understanding of graphic design, and to look after the professional, juridical and economical interests of its members. Association is founded in 1933 and has over thousand members. www.grafia.fi

7


Vuoden tekstiilitaiteilija textile artist of the Year

”Haluan viedä taidetta sinne missä sitä ei vielä ole. Pienilläkin teoilla voi parantaa elinympäristöä ja tuoda hyvinvointia niille, joilta sitä puuttuu.”

“I want to take art to wherever it doesn’t yet exist. Even the smallest actions can enhance the habitat, and bring well-being to those who do not yet have it.”

Maiju Ahlgrén Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

8Arkipäiväisiä ongelmia ratkomassa

Vaikka tekstiilitaiteilijan nimikkeestä pursuaa materiaali, niin hän voi luoda paljon muutakin kuin kangasta: ilmapiiriä, väriä ja muotoa. Maiju Ahlgrén tekee ympäristö- ja yhteisötaidetta ihmisille, jotka asuvat laitoksissa. Hänen empaattinen ajattelutapansa luo uusia toimintamalleja vakiintuneisiin yhteiskunnan rakenteisiin. ”Olen pohtinut muun muassa sitä ongelmaa, että hoitokodeissa ei juurikaan käy vierailijoita. Tein Kontulan vanhustenkeskukseen kaksitoista Piknik-kantokassia, jotka sisältävät asianmukaiset välineet: pöytäliinan, termospullon, kahviastiat, servietit ja vieraskirjan. Kussakin kokonaisuudessa on oma tunnelmansa. Niitä voivat käyttää vierailijat tai henkilökunta asukkaiden kanssa, ihan miten vaan. Tarjoan mahdollisuutta hauskaan yhdessä­ oloon, joka tuo myös visuaalista inhimillisyyttä laitosympäristöön”, Ahlgrén kertoo. Sosiaali- ja terveyspuolella on paljon tilausta Maiju Ahlgrénin kaltaisille taiteilijoille, jotka pyrkivät ratkomaan arkipäiväisiä ongelmia monesta näkökulmasta. Julkisten palvelujen budjeteissa ei kuitenkaan ole varaa ’ylimääräisiin’ toimintoihin. Ahlgrén hankkikin Piknik kahviretki -projektiin itse rahoituksen. Hän on tehnyt muitakin omarahoitteisia työpajoja esimerkiksi nuorisopsykiatrisessa laitoksessa. Hänen periaatteensa on, että jos hän saa julkista apurahaa, on työn tuloksen tultava veronmaksajien saataville.

Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

10

Solving everyday problems

Although the name Textile Artist obviously suggests material, he or she can be the creator of far more than just cloth: atmosphere, colour and form. Maiju Ahlgrén makes environment and community art for those people who are in institutions. Her empathy creates new blueprints for old well established community structures. “Among other things, I’ve contemplated problems in nursing homes, including the fact that not many visitors go there. For the Elderly Centre in Kontula, I made a dozen picnic carrier bags, complete with the necessary kit: a tablecloth, thermos flask, coffee set, serviettes and a guest book. Each set has its own mood. They can be used by visitors or the staff with the residents, anyway you please. I offer a pleasant time shared with visitors and something that brings visual compassion to otherwise institutional surroundings”, comments Ahlgrén. On the social and health side, there are plenty of orders for artists like Maiju Ahlgrén, who are trying to solve everyday problems from various angles. However, budgets for public services can’t afford to stretch for any ‘extra’ activities. Ahlgrén procured the financing for her Picnic coffee trip project herself. She’s done other privately financed projects, too, such as for the Adolescent Psychiatric Centre. She works on the principle that if she gets public funding, the results of her work must be available to taxpayers.


Piknikit – kahvihetkiä nurmikolla ja muuallakin, 2011–12 Picnics – coffee moments on grass and elsewhere, 2011–12 Kuva Photo ©Susanna Kataja

11


Sama taivas, Kontulan vanhustenkeskuksen Hiljaisen huoneen seinäteos, 2010 Same Sky, art work in the Silent Room, Elderly Centre in Kontula, 2010 Kuva Photo ©Maija Toivanen & Yehdi Eweis, Helsingin taidemuseo

Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

12


Terveisiä täältä jostakin, kuvataidetta sängyssä liikuntakyvyttömien vanhuksien iloksi, 2004 Greetings from somewhere here, art work in bed for immobilized elderly, 2004 Kuvat Photos ©Maiju Ahlgrén


Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

14

Saumatonta yhteistyötä laitoksen henkilökunnan kanssa

Seamless cooperation with staff in residential hospitals

Uudisrakennuksiin on olemassa ns. prosenttiperiaate, jonka mukaan n. 2% rakentamisen kustannuksista on käytettävä taiteen hankkimiseen tai taiteelliseen suunnitteluun. Maiju Ahlgrén pääsi jo aiemmin Helsingin taidemuseon valitsemana ’prosenttitaiteilijana’ toteuttamaan tekstiili­ teoksia Helsingin Kontulan vanhustenkes­kuksen uudisrakennukseen. ”Osallistuin henkilökunnan työvaatekäytäntöä uudistavaan työryhmään. Katsoin asiaa molemmilta kanteilta – vanhusten ja henkilökunnan näkökulmasta. Muistinsa menettäneet vanhukset säilyttävät värien hahmottamisen kyvyn. Ajattelin, että heitä auttaisi, jos hoitajien yllä olisi värejä yhtenäisen univormun lisäksi – kuka on omahoitaja ja kenen kanssa jutteli, vaihtuiko jo vuoro? Henkilökunnalle se taas on yksilöllinen tapa erottua joukosta”, Ahlgrén kuvailee. Tuloksena oli 320 esiliinan Color Mobile-teos. Jokaiselle työntekijälle tehtiin kaksi essua, yhteensä 160 heidän itse valitsemaansa lempiväriä. Koko työprosessin oleellisena osana olivat henkilökunnan kanssa käydyt keskustelut. ”Laitoksissa potilaat usein myös kuolevat yksin, ilman omaisia. Hoitajat peittelevät vainajan valkoiseen kuolinliinaan ja pitävät hiljaisen hetken. Tilanne tuntui kylmältä. Suunnittelin vainajan päälle laitettavat kirjotut Jää hyvästi -peitteet, joiden tehtävänä on taata rauhallinen jäähyväishetki. Kauniissa silkkivillapeitteissä kirjotut pilvimaisemat muodostavat seppele­ mäisen kuvion. Niissä ei ole uskonnollisia symboleja”, Ahlgrén kertoo.

New buildings can nowadays spend up to 2% of construction costs on the procurement of art or artistic design. Maiju Ahlgrén was already chosen by Helsinki Museum of Art as the “Percentage Artist” to implement textile works for the new Elderly Centre building in Kontula. “I worked with the group on the renewal of the staff work clothes. I approached it from both points of view – that of the elderly and that of the staff. Elderly inmates who have lost their memories can still perceive colours. I thought it would help them if, in addition to their standard uniforms, nurses wore colours – who is my personal nurse? To whom was I just talking? Have they changed shifts yet? Meanwhile, for staff members it’s a way of standing out from the group”, Ahlgrén explains. The result was Color Mobile art work, including 320 aprons. I made two aprons for each nurse according to their personal favourite colours, 160 in all. The most essential part of the work was discussing the matter with staff members. “Patients often die alone in the Centre, without their relatives. Nurses cover the deceased with a white shroud and observe a moment’s silence. It seemed such a cold situation. I designed “Farewell” blankets to be placed over the deceased in order to ensure a peaceful testimonial moment. Embroidered cloudy landscapes form a garland-like shape on the beautiful blankets. The covers don’t have any religious symbols”, Ahlgrén explains.


Color Mobile, värielämyksiä Kontulan vanhustenkeskukseen, 2007–10 Color Mobile, Colour experiences at Elderly Centre in Kontula, 2007–10 Kuva Photo ©Maiju Ahlgrén

15Villainen kädenpuristus, yhteisötaideteos leipäjonon asiakkaille, 2012 Wooly handshake, communal art work for people queuing for charity bread, 2012

Kuvat Photos ©Olli Varis, Maiju Ahlgrén

17


Villainen kädenpuristus

Eräänä hyisenä ja tuulisena helmikuun päivänä Maiju Ahlgrén istui raitiovaunun kyydissä Helsinginkadulla. Hän alkoi ihmetellä apteekin aukiolle muodostunutta väsynyttä jonoa. ”Katsoin tarkemmin ja tajusin, että se on Hurstin leipäjono ja niitä ihmisiä oli ihan jumalaton määrä. Täytyi olla tosi tarpeesta kysymys, että seisoi siinä. Samaan aikaan otsikoissa puhuttiin virkavirheen tehneen kaupunginjohtajan saamasta muhkeasta ’kultaisesta kädenpuristuksesta’. Toteutin oman ’villaisen kädenpuristuksen’ syksyllä 2012 jakamalla leipäjonolaisille 50 paria virkkaamiani villalapasia. Vastalahjaksi pyysin saada ottaa valokuvan. Lapasten tekoohjeet löytyvät netistä. Toivon, että ihmiset virkatessaan itselleen samanlaisia lapasia, ajattelevat kuvassa olevaa henkilöä”, Ahlgrén pohtii. www.maijuahlgren.net www.villainenkadenpuristus.net

Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

18

A wooly handshake

On a freezing, windy day in February, Maiju Ahlgrén was travelling by tram along Helsingin­ katu Street, when she noticed a long, tired queue near the local Chemists. “On closer inspection, I realized it was masses of people queuing for bread and clothes at Hursti’s Charity Organization. You had to be really in dire need to stand there. Meanwhile headlines were complaining about a City Councilor having received some sort of ‘golden handshake’. Well, in Autumn 2012, I gave them my own ‘wooly handshake’ and handed out 50 pairs of my handcrocheted wooly mittens to those in the queue. In return, I asked permission to photograph them. You can find instructions for making mittens on the net. I hope that when people are crocheting themselves similar mittens, they think about those people in the photos”, Ahlgrén ponders. www.maijuahlgren.net www.villainenkadenpuristus.net


MindMap ©Maiju Ahlgrén, 2012


Vuoden vaatesuunnittelija fashion designer of the Year

”Suunnittelijalle uuden malliston aloittaminen on aina haastavaa, mutta samalla niin jännittävää ja innostavaa. Suurinta iloa tuntee silloin, kun näkee suunnittelemansa vaatteen tyytyväisen asiakkaan päällä.”

“It’s always such a challenge when starting on a new collection, yet still so exiting and exhilarating. Most pleasure is gained, though, when seeing your design actually being worn by a satisfied customer.”

Saila Härkki Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

20Luovuutta ja arkista aherrusta

Saila Härkki on ollut luomassa Icepeak-vaatemerkin menestystarinaa. Liikevaihto on kasvanut kymmenen vuoden aikana 2,5:sta huikeaan 112:een miljoonaan euroon. Icepeak on suurin L-Fashion Groupin tuotemerkeistä. Paremmin Luhtana tunnettu suomalainen perheyritys on perustettu vuonna 1907 Lahdessa, jossa sijaitsee edelleen sen pääkonttori. Yritys työllistää lähes 1800 henkilöä. Saila Härkki on Icepeakin pääsuunnittelija, jonka lisäksi hänen uutena aluevaltauksenaan ovat koirien Rukka-asut. ”Teollinen suunnittelu on tiimityötä, jossa minä toimin ideamoottorina. Olen suunnittelijana uskalias, monen alueen taitaja, joka rakastaa haasteita. Innostun väreistä, uusista materiaaleista ja teknisistä keksinnöistä. Icepeakin alla saan toteuttaa rohkeasti luovuuttani, mutta työhön liittyy myös paljon arkista ahertamista tietokoneella, matkustamista messuille ja tuotantopäähän Kiinaan. Kuuntelen mielelläni markkinoinnin ajatuksia kentältä, he tietävät mikä myy”, Saila Härkki kertoo. Icepeakin mallistot ovat vapaa-aikaan sekä ammattimaiseen ulkoiluun, kuten vuorikiipeilyyn tai lasketteluun tarkoitettuja vaatteita. KeskiEuroopassa saavutettu kaupallinen menestys on tulosta raikkain värein suunnitellusta mallistosta sekä yritysjohdon älykkäästä strategiasta kansainvälisessä kilpailussa; vaatteiden hinta-laatu -suhde on kohdallaan.

Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

22

Creation and everyday hard work

Saila Härkki has been involved in creating the success story of the Icepeak fashion brand. In ten years the annual turnover has grown from 2.5 to a staggering 112 million euros. Icepeak is the biggest brand in the L-Fashion Group. The family business, better known as Luhta, was founded in 1907 in Lahti, which is still home to its headquarters today. The company employs a staff of nearly 1800. In addition to being Icepeak’s main designer, Saila Härkki’s latest conquest is her range of Rukka-outfits for dogs. “Industrial design is team work and I drive the ideas engine. As a designer, I’m am adven­ turous, versatile artist who loves a challenge. I’m enthusiastic about colours, new materials and technical innovations. With Icepeak I can really put my creativity into practice, but my job also involves the routine toil on the computer, visiting fairs and trips to production in China. I like to listen to what’s going on in marketing circles, they know what sells”, says Saila Härkki. Icepeak collections are designed for both leisure and professional outdoor use, clothes for activities like mountaineering or alpine skiing. Commercial success in Central Europe is mainly due to a combination of our freshly coloured collections and intelligent corporate strategy in international competitions; clothing with a favourable right price/quality ratio.

Icepeak Ski Icezone laskettelumallisto, syksy/talvi 2010–11 Icepeak Ski Icezone alpine skiing collection, Fall/Winter 2010–11

Kuva Photo ©Elina Sirparanta
Icepeak Ski Icezone laskettelumallisto, syksy/talvi 2013–14 icepeak Ski Icezone alpine skiing collection, Fall/Winter 2013–14 Kuva Photo ©Louis Garnier

Icepeak Mountaineering -mallisto, syksy/talvi 2012–13 Icepeak Mountaineering collection, Fall/Winter 2012–13 Kuva Photo ©Claudia Ziegler

25


Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

26

Suunnittelijan pitää osata ymmärtää eri kohderyhmiä

Designers must be able to understand different target groups

Kuluttajan korvaan kuulostaa huonolta Made in China, mutta kun muistetaan, että vaatteet on Suunniteltu Suomessa, on juttu aivan toinen. Pelkästään Icepeak -merkki työllistää pääsuunnittelija Saila Härkin lisäksi kotimaassa yli kolmekymmentä henkilöä, Kiinan Suzhoussa sijaitsevassa L-Fashion Groupin tytäryhtiössä 76 henkilöä sekä sata maailmalla ahertavaa myyntimiestä. Icepeak -merkkiä myydään 46:een maahan; nousevat vientimaat ovat Yhdysvallat ja Venäjä. ”Suunnittelijan pitää uudistua, pysyä ajan hermolla, osata ymmärtää eri kohderyhmien makua ja kulutustottumuksia kun vaatteita myydään ympäri maailmaa. Surffailen netissä ja ammennan visuaalisia virikkeitä ympäristöstä – pohjoismainen puhtaus, luonto ja teknologia ­ ovat nyt kovassa huudossa”, Saila Härkki sanoo.

To a consumer, “Made in China” might not sound too good, but when one remembers that the clothes have actually been designed in Finland, it’s a different matter altogether. In addition to the head designer, Saila Härkki, the Icepeak brand alone employs over 30 people in Finland, the L-Fashion group’s sister company in Suzhou, China, another 76 employees and a further 100 diligent salesmen throughout the world. The Icepeak brand sells to 46 countries, with upcoming exports to USA and Russia. “A designer has to innovate, keep up-to-date, understand tastes and consumer trends for various target groups when selling clothes globally. I surf the internet and draw my visual inspiration from the environment – our Nordic purity, environment and technology are in great vogue right now”, says Saila Härkki.


Icepeak Ski Icezone laskettelumallisto, syksy/talvi 2012–13 Icepeak Ski Icezone alpine skiing collection, Fall/Winter 2012–13

Kuva Photo ©Thomas Brouman

Icepeak Ski Icezone laskettelumallisto, syksy/talvi 2012–13 Icepeak Ski Icezone alpine skiing collection, Fall/Winter 2012–13

Kuva Photo ©Claudia Ziegler

Icepeak Mountaineering -mallisto, syksy/talvi 2012–13 Icepeak Mountaineering collection, Fall/Winter 2012–13 Kuva Photo ©Claudia ZieglerIcepeak Ski Icezone laskettelumallisto, syksy/talvi 2012–13 Icepeak Ski Icezone alpine skiing collection, Fall/Winter 2012–13

Kuva Photo ©Claudia Ziegler

Rukka -koira-asu mallisto, 2012–13 Rukka Dogs outfits collection, 2012–13

29


Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

30

Tehdas valmistaa vaatteet reseptin mukaan

The factory produces clothes according to the recipe it’s given

Teollisuudessa täsmällisen tiedon siirto on tärkeää koska tuotantoketjuun liittyy niin monta eri tahoa. Virheitä ei saa päästää eteenpäin. Saila Härkin yhtenä tehtävänä on laatia ohjeet eli ammattikielessä ’reseptit’ tehtaalle, jossa vaatteet valmistetaan. ”Monet yritykset ovat luovuttaneet ohjat Kauko-Idälle. Meille kuitenkin laatu on niin tärkeää, että haluamme antaa täältä käsin täsmälliset vaatteenteko-ohjeet tehtaalle. Vaatteissa on satoja yksityiskohtia, jotka pitää ottaa huomioon valmistuksessa aina kankaan leikkauksesta valmiiden vaatteiden pakkaukseen asti. Resepteihin kirjataan kaikki tiedot päällikankaasta huolittelulankoihin, muut yksityiskohdat sekä tekniset menetelmät merkataan vielä erikseen. Malli­ kuvasta näkee värillisen vision valmiista vaatteesta”, Härkki kertoo. Kun mallikappaleet ovat valmiit, hän matkustaa Suzhoun konttoriin tarkistamaan ne ja tekemään tarvittavat muutokset. Sitten tehdas voikin aloittaa valmistuksen. Saila Härkki on silloin jo ideoimassa seuraavan malliston värimaailmaa… www.icepeak.fi

Accurate data transfer is essential in industry because there are so many differing links to the production chain. Errors must not be carried forward. One of Härkki’s jobs is to give directions, or as they say in the trade, “recipes”, to the factory producing garments. “Many companies have handed over the reins to East Asia. Quality is so important to us, though, that we prefer to send accurate manufacturing instructions to factories from here. Making clothes entails hundreds of details which have to be taken into account during manufacture; from cutting material to packing the finished product. The recipe includes full information from outer material to elaborate stitching, other details and technical methods are defined separately. A model picture will show a vision of the design, in colour”, says Härkki. When samples have been made, she travels to Suzhou to inspect them and make any necessary alterations. Then the factory can start production. By now, though, Saila Härkki is already contemplating the colours for the next collection. www.icepeak.fi


MindMap ©Saila Härkki, 2012 Kuva Photo ©Claudia Ziegler


Vuoden keramiikkataiteilija ceramic artist of the Year

”Edustan tässä maailmassa hitautta – keramiikan tekeminen on aikaa vievää ja se vaatii äärimmäistä kärsivällisyyttä. Jokaisen teoksen syntyyn liittyy uusien asioiden oivaltaminen.”

“In today’s world, I represent slowness – working with ceramics is time consuming and demands a great deal of patience. Every new creation involves understanding new things.”

OUTI leinonen Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

32Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

34

Taidekäsityöläinen ei voi oikaista

Noone working in Arts & Crafts can take shortcuts

Keraamikko Outi Leinosen työhuone on kuin merenranta: sieltä täältä löytyy erilaisia mereneläviä; valtavia simpukoita, kilpikonnien kuoria ja kasvien siemeniä sekä ihmisen jälkeensä jättämiä vaatekappaleita, pehmoleluja ja muita esineitä. Niin toden oloisia, ettei ajattele niiden olevan keramiikkaa. ”Kutsun tekotapaani fossiloinniksi. Jotkut piirtävät, minä teen malleistani keramiikkaa. Teokseni aiheet löytyvät ympäristöä tarkkailemalla – joku asia koskettaa ja sen haluaa tallentaa. Keramiikkakilpikonnien mallit sain lainaksi eläinmuseolta. Konnat alkoivat kiinnostaa minua, koska siihen hitaasti etenevään elämäntapaan oli helppo samaistua. Käsityöläinen ei voi oikaista tekotapaansa eikä massatuottaminen ole yksin mahdollista”, Outi Leinonen sanoo. Realistiset keramiikkaveistokset ovat kiertäneet paljon maailmaa näyttelyissä. Mereneläviä, hyönteisiä ja muita keraamisia luontokappaleita on ollut näytteillä eri puolilla Eurooppaa, aina Egyptissä asti.

Outi Leinonen’s atelier is like the seashore: there’s sea-life here and there; enormous seashells, turtle shells and the seeds of plants mixed with people’s cast-off clothes, cuddly toys and so on. All so true-to-life that it’s hard to believe they are actually ceramics. “I call my way of working “Fossilizing”. Some artists draw, I turn my models into ceramics. I get my subjects by observing the environment – something I see touches me, and I want to capture it. I borrowed those ceramic turtle models from the Natural History Museum. I became interested in turtles because I found it easy to identify with their slow life-style. If you’re working with Arts & Crafts, you can’t take shortcuts in working methods, and mass production isn’t possible on your own,” says Outi Leinonen. Her lifelike ceramic sculptures have been exhibited all over the world. Sea-life, insects and other ceramic versions of natural subjects have been exhibited all across Europe, as far afield as Egypt.

Talvipäivänseisaus, kivitavara á 37 x 26 x15 cm, 2001 Winter Solstice, stoneware á 37 x 26 x15 cm, 2001 Kuva Photo ©Johnny KorkmanKatoavaa kauneutta, kivitavara 16 x 8 x 1 cm, 2011 Disappearing Beauty, stoneware 16 x 8 x 1 cm, 2011 Kuva Photo ©Johnny Korkman

Kylvyssä, kivitavara 14 x 8 x 13 cm, 1977 In Bath, stoneware 14 x 8 x 13 cm, 1977

Kuva Photo ©Johnny Korkman


37


Teosta hoidetaan kuin lasta

Outi Leinonen käyttää teoksissaan savea, jonka seassa on paljon samottia eli poltetun saven murskaa. Se auttaa pitämään työt paremmin ehjänä saven muovauksessa ja poltossa. Joissain teoksissa on käytetty paperisavea, jolloin lopputulos on kevyempi ja hauraampi. Saveen luodaan pinta kuvioimalla, värjäämällä ja lasittamalla. Lopuksi teos poltetaan Leinosen työhuoneen perällä olevassa keramiikkauunissa. ”Kuivuvaa teosta pitää hoitaa kuin lasta, ettei se kuivuessaan halkea. Kuivattelen sitä ensin tyynyn päällä ja muovin alla, varovasti käännellen. Uuniin se asetellaan piikkien päälle, ettei lasitukseen tule jälkiä”, hän kertoo.

Il sole, paperisavi 40 x 16 x 5 cm, 1998 Il sole, paper clay 40 x 16 x 5 cm, 1998

Kuva Photo ©Johnny Korkman

Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

38

Creations are treated like children

Outi Leinonen works with clay, which contains a lot of chamotte which is crushed burnt clay. It helps keep the sculpture together when moulding and burning the clay. Some creations use paper clay which produces lighter and more fragile results. Clay surfaces are patterned, coloured and glazed. Finally, the product is burnt in the kiln in the rear of Leinonen’s atelier. “As the work dries, it’s treated like a child, to make sure it doesn’t crack whilst drying. First I dry it on top of a cushion, under plastic, and carefully turn it. In the kiln it’s placed on spikes to prevent any marks appearing on its glazed surface”, she explains.


Kiinansininen, kivitavara 40 x Ø 20 cm, 2006 China Blue, stoneware 40 x Ø 20 cm, 2006

Kuva Photo ©Johnny Korkman

Sphinx pinastri, kivitavara 10 x 10 cm, 2005 Sphinx Pinastri, stoneware 10 x 10 cm, 2005 Kuva Photo ©Johnny Korkman

Cucullia umbratica, kivitavara 10 x 10 cm, 2005 Cucullia Umbratica, stoneware 10 x 10 cm, 2005 Kuva Photo ©Johnny Korkman


Kissanristiäiset, kivitavara 10,5 x 7,5 x 11,5 cm, 2012 Kissanristiäiset, stoneware 10,5 x 7,5 x 11,5 cm, 2012 Kuva Photo ©Johnny Korkman

Muistikirjoja, kivitavara 20 x 17 x 1 / 17x 11 x 2,5 / 13 x 9 x 1,5 cm, 2011 Notebooks, stoneware 20 x 17 x 1 / 17x 11 x 2,5 / 13 x 9 x 1,5 cm, 2011

Kuva Photo ©Johnny Korkman

Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

40


Öökki, kivitavara 15 x 24 x 15 cm, 2008 Öökki, stoneware 15 x 24 x 15 cm, 2008

Kuva Photo ©Johnny Korkman


Maailman vanhin ammatti?

Pot Viapori – yhdistyksen viimekesäistä 40-vuotispäivää päätettiin juhlistaa teemalla Kekkerit. Naisten savityötä joskus vitsaillaan leipomiseksi. Niinpä Outi Leinonen ja yhdistyksen muut jäsenet vaivasivat, kaulitsivat, muovailivat ja paistoivat savesta kakkuja, pullia ja leivoksia. ”Leivottiinpa kerrankin oikein kunnolla! Keramiikan tekemisessä on loputtomasti tekotapoja ja aina voi keksiä uutta. Olen esimerkiksi savustanut teoksia kalansavustuspussissa. Kokeilemalla oppii. Minun intohimonani ovat himmeät pinnat, jotka sopivat aiheisiini. En halua, että muoto katoaa kiiltävän pinnan alle”, hän kuvailee. Outi Leinosen työhuone ja koti ovat saman katon alla. Kuisti avautuu häntä inspiroivaan luontoon ja talon toisella puolella on koulu, jonka pihan elämä eri vuodenaikoina on antanut aiheita keraamisiin laattoihin. Aiheet tallentuvat ensin valokuvaan ja siirtyvät sitten taiteilijan käsissä saveen. ”Savi taipuu mihin vain. Eikös se ihminenkin luotu savesta?”, Outi Leinonen naurahtaa ja ottaa uunista ulos vielä lämpimän keramiikkateoksen. www.kolumbus.fi/vuorinen.leinonen

Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

42

Oldest profession in the world?

Pot Viapori – The Union’s 40th anniversary, held last summer, was given the name “Bash”. Sometimes women’s clay working is referred to jokingly as baking. So Outi Leinonen and other union members kneaded, rolled and baked cakes, buns and pastry out of clay. “We really baked well, once and for all! There are endless ways of working ceramics and you can always come up with new ones. I’ve even smoked some jobs in fish smoker bags. You learn by trial and error. I have a passion for matt finishes that suit my themes. I don’t want the shape to disappear under some shiny surface”, she explains. Outi Leinonen’s atelier and home are all under the same roof. Her veranda looks straight on to inspiring countryside, and life in the school yard on the other side of the house has provided subjects for ceramic tiles through the various seasons of the year. Subjects are first captured on camera and then transferred to clay by the artist herself. “Clay does whatever you want it to. Clay is so easy to work with. People are made of clay, aren’t they?”, Leinonen says, with a laugh, and removes yet another freshly made ceramic creation, still warm, from her kiln. www.kolumbus.fi/vuorinen.leinonen


MindMap ©Outi Leinonen, 2012 Kuvat Photos ©Johnny Korkman


Vuoden teollinen muotoilija industrial designer of the Year

”Teollinen muotoilu on paljon muutakin kuin esineiden suunnittelua. Parhaimmillaan se on kokonaisuuksien luomista yhteistyössä loppukäyttäjien, insinöörien ja markkinoinnin ammattilaisten kanssa.”

“Industrial design is so much more than designing objects. At its best, it’s creating entire projects in collaboration with end-users, engineers and marketing experts.”

reijo markku Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

44Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

46

Tuodaan liikuntavälineet sinne missä ihmiset ovat

Taking fitness equipment to the people

Helsinkiläisten suosimalle lenkkeilyreitille on ilmestynyt kuntosaleja joissa hiki ei haise – heräteliikuntaan houkuttelevat välineet ovat taivasalla ja vapaasti kaupunkilaisten käytössä. Idea alkoi kehittyä jo kauan aikaa sitten: ”Kiinassa jo muinoin tajuttiin, että puistoihin kannattaa laittaa liikuntalaitteita jotta työläiset pysyvät virkeinä. Minulle lamppu syttyi 6 vuotta sitten Los Angelesissa, jossa kuntosalilaiteita oli tuotu vilkkaalle rantabulevardille – miksei samaa ajatusta voisi soveltaa Suomeen? Helsingin kaupungin liikuntavirasto innostui asiasta, koska sen strategiana on tuoda laitteet sinne missä ihmiset jo ovat”, Reijo Markku kertoo. Markun luotsaama 25-vuotias Design Reform Oy on suunnitellut Muotoile itsesi –palvelukonseptin ja monikäyttöiset ulkoliikuntavälineet yhdessä liikuntaviraston ja alihankkijoina toimineiden Lappsetin ja Betonipallaksen kanssa. Töölönlahdelle sijoitetut prototyypit ovat osa WDC Helsinki2012 muotoilupääkaupunkivuotta.

Helsinki jogging tracks have recently been equipped with fitness centres that don’t smell of sweat - new exercise-enticing equipment has been installed outdoors, and is there for all town dwellers to use. The idea got going ages ago: “Long ago in China, they realized it would be worth installing fitness equipment in parks, so that workers would be able to stay alert. It hit me 6 years ago in Los Angeles, where they had brought fitness equipment from a gym and stuck it right onto the beach boulevard – why couldn’t the same idea work in Finland? The City of Helsinki Sports Department loved the idea, because they have the same policy, to bring equipment to where people already are”, Reijo Markku explains. Design Reform Ltd, piloted by Markku for 25 years, has designed the Format Yourself Project – a service concept using versatile fitness equipment, together with Helsinki Sports Department and the sub-contractors, Lappset and Betonipallas. The prototypes installed around Töölönlahti Bay are part of the World Design Capital Helsinki 2012.

Muotoile itsesi, yhteistyössä teollinen muotoilija Juhana Karhu ja graafinen suunnittelija Soile Kesäkoski, Helsingin liikuntavirasto, Helsinki World Design Capital 2012 Get in Form, in cooperatin with industrial designer Juhana Karhu and graphic designer Soile Kesäkoski, City of Helsinki Sports Department, Helsinki World Design Capital 2012 Kuvat Photos ©Design Reform OyMuotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

48


Sasmo maisemaikkuna, Saastamoinen Oy, 1987–89 Sasmo landscape window, Saastamoinen Ltd., 1987–89 Kuva Photo ©Design Reform

Helsingin Jokeri-linjan visuaalisen palveluympäristön suunnittelu, Helsingin seudun liikenne Fennia Prize 2007 kunniamaininta Jokeri bus route in Helsinki, visual design of the service environment, Helsinki Region Transport Fennia Prize 2007 honorary mention Kuvat Photos ©Hannu Bask


Mainio tapa markkinoida

”Puhdista elementtien päät roskasta ja pölystä”, neuvoo suojapukuun pukeutunut mies. Näkyviin tulee vilkas rakennustyömaa. Nosturit nyökkäilevät ja betonimylly pyörii. Mies ei kuitenkaan ole todellinen henkilö vaan kovin todentuntuinen animaatioukko kuvitteellisella työmaalla. Elpohormin asennusvideosta asentaja saa havainnollisemman kuvan tulevasta työstään kuin piirrettyä manuaalia lukemalla. ”3D-animaatio voidaan tehdä ennen kuin yrityksellä on edes koko tuotetta olemassa. Aloimme Design Reformissa tarjota animaatioita asiakkaillemme, koska se on mainio tapa myydä ja markkinoida tuotetta tai palvelua. Muotoili­joilla on paljon annettavaa markkinointiin”, Reijo Markku kuvailee. Animaatiolla voidaan havainnollistaa esimerkiksi vedenpuhdistuslaitoksen toimintaperiaatetta, tuulivoimalan asennusta tai ydinvoimalan turvallisuusjärjestelmää. Design Reformissa 3D-mallinnukseen ja animaatioihin erikoistunut Juhana Karhu loihtii animaatioihin hienoja yksityiskohtia: miten vesi välkehtii ja väreilee, kuinka kiiltävät kettingit kolisevat tuulessa ja miten ihanasti työnsä päätökseen saava työmies virnistää.

Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

50

Great way of marketing

“Clean the dust and rubbish off the element”, advises an overall clad labourer. We see a busy construction site. Cranes are lifting and a concrete mixer’ trundles away. The man isn’t real, however, but a very life-like animated man on an imaginary site. An installer gets a clearer picture of his installation job from this Elpo Chimney (Elpo-hormi) installation animation video than any pictures in a manual. “3D animation can even be made before the company has ever produced a product. At Design Reform, we started offering our clients animation, because it’s a great way to sell and market a product or service. Designers have so much to offer to marketing”, says Reijo Markku. With animation you can demonstrate all sorts of things, like the working principles of a water purification plant, installation of a wind farm, or the security system of a nuclear power plant. Design Reform’s Juhana Karhu, who specializes in 3D modelling and animation, conjured up some brilliant details in the animation: how water glitters and ripples, how shiny chains clatter in the wind and how wonderfully the labourer grins as he gets his work day done.

Piko Thermal Cycler, DNA-diagnostiikkalaite, Finnzymes Oy, 2005–07 Fennia Prize 2007 kunniamaininta Piko Thermal Cycler DNA diagnostic equipment, Finnzymes Ltd., 2005–07 Fennia Prize 2007 honorary mention Kuva Photo ©Kaj EwartMuotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

52


Painesuodatin, 3D-animaatio, Outotec Oyj, 2011 Pressure filter, 3D animation, Outotec Oyj, 2011 Kuva Photo ŠOutotec

53


Mennään bussilla!

Muotoilijana Reijo Markku on luonteeltaan kokonaisuuksien hallitsija. Design Reform on ollut mukana suunnittelemassa Helsingin seudun liikenteessä erottuvaa Jokeri-bussilinjaa. Toimiva järjestelmä poikii myös muotoilutoimistolle lisää töitä kun HSL toteuttaa uusia joukkoliikenteen runkolinjoja. ”On hienoa olla mukana kehittämässä julkista liikennettä. Tämä on työnä sitä palvelumuotoilua, josta paljon puhutaan. Suunnittelijalle se on haaste tehdä asiat helpommin lähestyttäviksi, ymmärrettäviksi ja toimiviksi. Yhteistyön merkitys on tärkeää, koska projektissa on mukana monia eri tahoja, mukaan lukien kaikkein tärkeimmät, eli matkustajat”, Markku sanoo. Reijo Markku on myös muotoilun puuhamies – hän on ollut kehittämässä alaa Teolliset muotoilijat TKO ry:n puheenjohtajana sekä perustajajäsenenä Suomen muotoilutoimistot ry:ssä. Viime vuosina hän on myös ollut mukana Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland -merkin kehittämisessä ja levittänyt suomalaisen muotoilun viestiä aina Kiinaan ja Meksikoon. Vastapainoksi Markku rentoutuu taiteilemalla. Siinä ei tarvitse ajatella asiaa monelta kantilta vaan voi tehdä vapaasti – muun muassa tussitöitä kiinalaisen hotellihuoneen ikkunasta taifuuniveteen kastetulle paperille... www.designreform.fi

Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

54

On the buses!

As a designer, Reijo Markku is by nature the Lord of entities. Design Reform took part in designing the outstanding ‘Joker’ bus route, serving the greater Helsinki region. The up and running system will spawn more design work when HSL implement further public transport routes. “It’s great to be involved in developing public transport. As a job, this is the very service that really gets talked about a lot. For a designer, it’s a challenge to make things easier to approach, understand and work. The implications of collaboration are all important because there are so many facets involved, amongst them the most important, the passengers”, says Markku. Reijo Markku is also quite the man when it comes to working for design – he’s been developing the industry as the Chairman of Industrial Designers Finland TKO and as a founding member of the Finnish Design Business Association. In recent years, he has also been helping to develop the Design from Finland brand in the Association of Finnish Work and spread the Finnish design message as far away as China and Mexico. In contrast Markku relaxes by painting and drawing. You don’t have to weigh things up all the time, you just work away freely – like in a Chinese hotel room, using a marker pen on typhoon dampened paper… www.designreform.fi


MindMap ŠReijo Markku / Design Reform, 2012


Vuoden sisustusarkkitehti interior architect of the Year

”Haluan tehdä oivaltavia sisustuksia, jotka jäävät mieleen. On tärkeää suunnitella hyviä arkiympäristöjä ­– päiväkoteja, kouluja, kirjastoja.”

“I want to create clever interior architecture that will be remembered. It’s important to design good everyday surroundings – day care centres, schools, libraries.”

Päivi meuronen Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

56
Taloa suunnitellaan kokonaisuutena

Äiti, äiti, mehän ollaan tultu satumaahan, kiljuu lapsi neuvolan eteisaulassa. Mitä ihmettä? Espoon Saunalahden Lastentalo ei olekaan ihan tavallinen paikka. Siellä on poimuilevia pehmeitä seiniä ja jättimäisiä istuinrenkaita. Ikkunasta näkyy Kummelivuori. Mato Matala -nimimerkillä arkkitehtuurikilpailun voittanut rakennus avattiin neuvola- ja päiväkotikäyttöön toissavuonna. ”Olen töissä JKMM-arkkitehtitoimistossa, joten suunnitteluun pääsee mukaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Meillä suunnittelu on tiimityötä. Ei synny sellaista päälle liimattua sisustusta, vaan kokonaisuutta mietitään alusta asti yhdessä. Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa mukaan tulevat myös muut suunnittelijat, insinöörit, rakentajat ja käyttäjän edustajat. Saunalahden Lastentalossa tärkeitä olivat tietenkin lapset. Että talossa on turvallista, mukavaa ja vähän jännääkin”, Päivi Meuronen kertoo.

Seinäjoen kirjasto, 2012 Seinäjoki Public Library, 2012 Kuvat Photos ©Tuomas Uusiheimo

A house is designed as an entity

Mummy, Mummy, we’re in fantasy land, shrieks child in the lobby of the post-natal clinic. Whatever is going on? The Saunalahti Children’s House in Espoo is no normal building. There are soft, corrugated walls and gigantic inner tubes as seats. The building, which was the winner of an architectural competition with the screen name Lowly Worm, was opened for post natal and day care purposes, two years ago. “I work for JKMM Architects, so I get involved with planning at a very early stage. To us, planning means teamwork. We don’t create some interior design that you can just paste on, rather we contemplate an entity together, from the very start. During the planning and construction stages, we are joined by other planners, engineers, builders and end-users. The most important aspect of the Saunalahti Children’s House was, of course, the children. The building has to be safe, comfortable and even a bit thrilling”, explains Päivi Meuronen.Koloja joihin voi kiivetä lukemaan

Sisustusarkkitehdin työssä pitää ajatella käytännön vaatimuksia; kauneus ja visuaalisuus eivät yksin riitä. Kouluissa ja päiväkodeissa turvallisuus on etusijalla, lapset eivät aina käyttäydykään niin kuin on oletettu. Tarvitaan erilaisia tiloja rauhoittumiseen ja toimintaan. Myös akustiikalla ja kulutuksen kestolla on suuri merkitys. ”Mietin aina miten tiloista saisi uudenlaisia. Ettei kirjaston lastenosastolla olisi vain matalammat kirjahyllyt ja pehmoleluja. Parasta on, kun sisustuksen ja kalusteet saa liitettyä osaksi arkkitehtuuria”, Päivi Meuronen sanoo. Viime syksynä avautuneeseen Seinäjoen kirjastoon Meuronen suunnitteli seinän, joka on täynnä amebamaisia aukkoja. Erikokoisiin koloihin voi kiivetä lukemaan yksin tai kavereiden kanssa. Ne on verhoiltu värikkäillä tekstiilimatoilla ja toimivat samalla äänenvaimentimina tilassa. Turun pääkirjaston lastenosastolla taas pohjapiirustus muistuttaa asemakaavaa; hyllyt muodostavat kirjataloja, väliin jää kulkureittejä ja toriaukio. Saunalahden Lastentaloon Meuronen kehitteli mm. uudenlaisen kuivurin. Seinästä tuleviin rei’itettyihin terästappeihin on yhdistetty sähkö ja ilmanvaihto. Kun hiekkaiset kengät ja rukkaset ovat kuivat, tapit voi irrottaa ja pestä astianpesukoneessa.

Kirnu – Suomen paviljonki, The World Expo Shanghai, 2010 Kirnu – Finnish Pavillion, The World Expo Shanghai, 2010 Kuva Photo ©Derryck Menere

Hollows you can climb into to read

An interior architect has to consider practical demands; beauty and visuality alone aren’t enough. In schools and kindergartens safety is a priority, children don’t always behave as we’d expect. We need different spaces for relaxation and action. Acoustics and duration are also really important. “I always contemplate how to make a space look novel. Not just equipping the children’s section in the library with low shelves and soft toys. The best is when the decor and furniture can be combined as part of the architecture”, says Päivi Meuronen. Meuronen designed a wall with amoeba-like openings in it for the Seinäjoki Library, which opened last Autumn. There are various sized hollows to climb into and read, either alone or with friends. They’re upholstered in colourful textile matting and work well as sound insulated areas, too. In turn, the layout of the children’s section of the Main Library in Turku resembles the Turku City Plan; shelves form houses made of books, with passages and the market square in between. For the Saunalahti Kindergarten, Meuronen designed a new kind of dryer. There’s a wall with perforated metal pins on it, which carry both electricity and ventilation. Once sandy boots and gloves have dried out, the pins can be removed and washed in a dishwasher.

61


Saunalahden lastentalo, 2011 Saunalahti Children’s House, 2011 Kuva Photo ©Mika Huisman

Turun pääkirjasto, 2007 Turku City Library, 2007

Kuva Photo ©Michael Perlmutter

Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

62
WOW, 2007 WOW, 2007

Kuva Photo ©Chikako Harada

Viikin kirkko, 2005 Viikki Church, 2005

Kuva Photo ©Kimmo Räisänen

Viikin kirkko, alttarin yksityiskohta, 2005 Viikki Church, detail of the altar, 2005

Kuva Photo ©Päivi Meuronen


Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

66

Tärkeintä ovat kaikkien yhteiset tilat

Communal facilities are most important

Päivi Meurosen sisustuksissa toistuu hänen leikkisä ja toiminnallinen ajattelutapansa. ”Suunnittelun alussa ajattelen aina: kenelle tilaa suunnitellaan? Mitä haluan viestiä kävijälle? Millaisessa rakennuksessa ollaan? Mitä näkyy ikkunoista, ollaanko kaupungissa vai metsän keskellä? Sitten alkaa työni hauskin osuus – luova hulluus, jolloin voi keksiä mitä mieleen juolahtaa. Sen jälkeen pitää olla aika insinööri, kun ideat viedään paperille ja mietitään teknisiä ratkaisuja. Joskus ne mahdottomimmatkin ideat jalostuvat toteuttamiskelpoisiksi”, hän kertoo. Monet tunnistavat jo Päivi Meurosen WOWrenkaan – lystikkään ja sosiaalisen kalusteen, joka kerää ihmiset yhteen. Julkisissa tiloissa niitä pääsi kokeilemaan ensimmäisenä Turun uudessa pääkirjastossa. Kalusteista tuli niin suosittuja, että Adi Kalusteet Oy otti ne tuotantoonsa. Nyt niitä saa siis kotiinkin, vaikka suunnittelija ei halua puuttua kotien sisustukseen. Hänelle tärkeintä ovat kaikkien yhteiset tilat. www.jkmm.fi

Päivi Meuronen’s interior designs always echo her functional yet playful approach. “When I start on a design, I always ask: Who is the space for? What do I want to tell the visitor? What sort of building are we in? What can be seen from the windows, are we in the city or middle of the woods? Then the fun starts – creative madness, and I can contrive whatever springs to mind. After that, you have to become quite an engineer, put ideas to paper and focus on technical solutions. Sometimes, though, even the most impossible of ideas do become feasible”, she explains. Many know Päivi Meuronen’s WOW-ring – a fun and sociable piece of furniture, which brings people together. The new Main Library in Turku was the first public place where one could try it out. The rings became so popular that furniture company Adi Kalusteet Ltd added them to their production line. Now you can even have one in the home, even thought the designer doesn’t want to concern herself with home furnishing. Communal facilities are the most important to her. www.jkmm.fi


MindMap ŠPäivi Meuronen, 2012


Vuoden Graafikko Graphic designer of the Year

”Koen olevani muotoilun kentällä viihdyttäjän roolissa. Perustin The Kasper Stromman Design Blogin designpääkaupunkivuoden kunniaksi. Haluan tarkastella muotoilua kansanomaisesta näkökulmasta ja tuoda esiin sen hauskan puolen.”

“I feel like I’m the entertainer of the design world. I set up The Kasper Strömman Design Blog in honour of Helsinki becoming Design Capital City. I want to examine design from manin-the-street angle and bring out its funny side.”

Kasper Strömman Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

68Muotoilua ja mielikuvitusta

Parodia lienee sallittua, vaikka puhutaan suomalaisesta muotoilusta. Sen on todistanut Kasper Strömman, joka muun muassa neuvoo miten tehdä ite-muotoilua jos ei ole varaa ostaa fiskarsia, artekkia, iittalaa tai muita suomalaisen muotoilun arvokkaita ikoniesineitä. Kirpputorilta löydät helposti halvan nelijalkaisen pallin. Ei kun yksi jalka poikki ja valkoista tarraa pintaan niin sinulla on oma aaltopalli. Tarkemmat ohjeet löytyvät The Kasper Stromman Design Blogista sekä The Kasper Stromman Illustrated Design Encyclopediasta, kuvitetusta muotoilun tietosanakirjasta. ”Teen päivätyökseni kuvitusta ja graafista suunnittelua. Ajattelin, että jos perustan blogin omalla nimelläni, niin se jää mieleen ja saan sitä kautta lisää kuvitustöitä. Nyt vaikuttaa siltä, että tavoite on täyttynyt”, Kasper Strömman kertoo. The Kasper Stromman Design Blogissa on yli kymmenen tuhatta kävijää kuukaudessa. Kasper Strömman on rakentanut nettiin fiktiivisen imperiumin, jossa muka tiedetään ja muka myydään. Näin tapahtuukin, mutta mukaan mahtuu paljon mielikuvitusta. Blogi ei ole mikään muotoilijoiden sisäpiirin kehusivusto vaan Kasper Strömmanin henkilökohtainen näkemys ympäröivästä maailmasta ja sen muodoista.

Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

70

Design and imagination

Parody is allowed after all, even if it’s a question of Finnish design. That has been proved by Kasper Strömman, who among other things explains how you can make your own design, if you can’t afford Fiskars, Artek, Iittala or other valuable icons of Finnish design. A cheap four-legged stool can easily be found at the flea-market. Just chop off one of the legs, slap on a white sticker, and you’ve got yourself an Alvar Aalto stool. More detailed instructions can be found on The Kasper Strömman Design Blog and in The Kasper Strömman illustrated Design Encyclopedia. “My day job involves illustration and graphic design. I though if I set up a blog in my own name, people would remember it and that would lead to more illustration work. Now it seems that goal has been reached”, says Kasper Strömman. There are over ten thousand hits per month on The Kasper Strömman Design Blog. Kasper Strömman has created a fictitious empire on the net, where knowledge is apparently given and things are apparently sold. That actually does happen but there’s a lot of imagination involved, too. The blog isn’t some sort of inside clique page for designers, but Kasper Strömman’s personal view of the world and its form around him.

Tee se itse -konsepti, Aalto-jakkara, 2012 Do It Yourself concept, Aalto stool, 2012

Kuva Photo ©Kasper StrömmanMuotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

72


Aiheet syntyvät vaikkapa kaupassa

Kasper Strömmanin ajattelu pursuilee ja rönsyilee ja kiteytyy lopulta kuviksi ja sanoiksi. Hän saattaa jäädä pohtimaan vaikkapa sitä, että miksi on niin paljon suomalaisia sinisiä tuotteita? Suklaa on sinistä, makkara on sinistä ja olutkin on sinistä. Onko se niin yksinkertaista, että kun ollaan tuhansien järvien maassa, taivas on sininen, silmät on siniset ja sitä kautta kaikki muukin on sinistä? Siinä taas aihetta blogiin. ”Päivitän blogiani yleensä pari tuntia illalla, sen jälkeen kun lapset on laitettu nukkumaan. Päivisin kannan usein mukanani kameraa ja napsin kuvia aina kun näen jotain mielenkiintoista. Sitä kautta aiheet syntyvät, vaikkapa kaupassa. Tiesitkö muuten, että S-etukortti on kaupan mukaan kuumaa palvelumuotoilua? Siihen konseptiin halutaan liittää ihan kaikki elämässä tarvittavat, juuri sinulle räätälöidyt palvelut aina hautajaisiin saakka”, Kasper Strömman toteaa.

Ideas can even be born whilst shopping

Kasper Strömman’s thoughts gush out, straggle a while and finally crystallize into words and pictures. He might just start wondering why there are so many Finnish products branded with the colour blue? Chocolate is blue, Sausages are blue and so is Finnish beer. Is it really so simple, that as we live in the land of a thousand lakes, the sky is blue, eyes are blue, thereby making everything blue? There’s another subject for his blog. “I usually update my blog for a couple of hours in the evening, once the kids have been put to bed. I often take my camera with me during the day and snap anything that takes my interest. So, that’s how ideas are born, even whilst shopping. Did you know, by the way, that according to the S-Shopping Group, their discount card is hot service design? They want to make all things you need in life tailor-made to that concept just for you, right up to your funeral, Kasper Strömman says.

Tee se itse -konsepti, Phiskarz työkalut, Kindermunat & Aarikka-lammas, 2012 Do It Yourself concept, Phiskarz tools, Kinder Easter eggs & Aarikka sheep, 2012

Kuvat Photos ©Kasper Strömman

73


Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

74

Helsingin ja Vantaan kaupunginosavaakunoita Coats of Arms of Helsinki and Vantaa neighbourhoods Kuvitukset Illustrations ©Kasper StrömmanLogot: Lista WSOY & Napa Illustrations Logos: Lista WSOY & Napa Illustrations Kuvitukset Illustrations ©Kasper Strömman

Kirjankansia Book covers

Kuvitukset Illustrations ©Kasper Strömman

Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

76


Toim. Kasper Strömman

KIITOS ESTEBAN 2002–2010

1


Hyvää läppää

Kasper Strömman ei halua olla kriitikko. Hänellä ei ole minkäänlaista tarvetta julistaa, että Helsingin uusi raitiovaunu on ruma tai että designpääkaupunkivuosi oli turha. ”Negatiivinen kirjoittelu voi muokata koko kansan mielipiteen tiettyyn suuntaan ilman, että kukaan ehtii muodostaa omaa mielipidettään asiasta. Minä haluan yksinkertaisesti tarkkailla asioita ja kommentoida niitä. Lukijat kiinnostuvat muotoilusta helpommin huumorin kautta. Saan paljon hyviä ehdotuksia aiheiksi myös blogin lukijoilta”, Kasper Strömman kertoo. Mutta Kasper Srömman ei aio jämähtää bloginpitäjäksi. Hän suunnittelee jo seuraavaa itsensä brändäystä jonkin tyyppiseksi elämänviisausguruksi – koska sellaiset tuntuvat olevan kovin suosittuja. Hän osaa klassiset brändinrakentamisen keinot, mutta lisää siihen päälle hyvää läppää, The Kasper Stromman läppää. kasperstromman.tumblr.com

Muotoilijat ’13 Finnish Designer Awards

78

Funny comment

Kasper Strömman doesn’t want to be a critic. He has no desire at all to proclaim that Helsinki’s latest trams are ugly, or that the Design Capital of the Year was a waste of time. “Writing negatively can influence a whole nation before its citizens have even had a chance to form their own opinions. I simply want to examine things and then make a comment. Readers get more easily interested in design through humour. I get loads of great suggestions for subjects from readers of my blog”, says Kasper Strömman. Kasper Strömman won’t, however, stagnate in his as a blogger role. He’s already planning what he’s going to be next, and brands himself a guru of life’s wisdoms – because gurus seem to be really popular nowadays. He already knows how to create the classic brand, but adds a jovial remark, the Kasper Strömman remark. kasperstromman.tumblr.com


MindMap ©Kasper Strömman, 2012
KALEVI-tuoli

Design Marika H채kkinen

www.lepo.firecycled to last

DURAT projektimyynti ja showroom Lemuntie 3–5, 00510 Helsinki Puh 020 787 1894 Fax 020 787 1899 DURAT Huhdantie 4, 21140 Rymättylä Puh 020 787 1880 Fax 020 787 1899 E-mail info@durat.com www.durat.com

Seinäjoen kirjasto, JKMM/Päivi Meuronen


HSL on hyv채채 muotoilua vuodesta toiseen Reijo Markku Vuoden teollinen muotoilija 2013 HSL runkolinjat ja Jokeri-linja Kokoro&Moi Vuoden graafikko 2012 HSL visuaalinen identiteetti Lauri Eriksson Vuoden muotikuvaaja 2011 HSL valokuvat Korkealaatuiset Nextel ja Alexit sisustus-, kaluste- ja teollisuuspinnoitteet  

 Maahantuonti ja myynti  Finterium Oy / www.finterium.fi www.nextel-coating.com / www.mankiewicz.com  

  
Maiju Ahlgrén Saila Härkki Outi Leinonen Reijo Markku Päivi Meuronen Kasper Strömman

www.ornamo.fi www.grafia.fi