Page 1

Ormsle v Kolt sogne • 8. å rga ng nr. 1 • de c e mbe r • ja nua r • fe brua r 2010/2011

Kirkebladet

Kirkebøgerne


KIRKEBØGERNE I Danmark har vi kirkebøger helt tilbage fra slutningen 1500-tallet, men det var først i 1646 under Christian d. 4., at det blev forordnet ved lov, at der skulle føres kirkebog over hele landet. Den ældst bevarede kirkebog fra Ormslev og Kolt sogne går tilbage til 1683. Den begynder med ordene ”I Jesu Nafn” (I Jesu navn). Den begyndelse bruges i mange af de senere kirkebøger, hver eneste gang de tager hul på et nyt år. I vore dage er vendingen ikke overraskende gledet ud; men måske var den ikke så tosset. Kirkebogen vidner jo om mange markante begivenheder i sognefolkets liv, og det liv er kirkeligt set ikke bare et liv på jord, men også et liv under Guds himmel. Hver eneste dag i vort ”hjertes hjem hernede”, som H. C. Andersen kalder Danmark, er også en dag i vort ”hjertes hjem foroven”. Nemlig en dag, vi tillidsfuldt har lov at begynde ”I Jesu Nafn”. Med dette ønsker redaktionen alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. God læselyst.

2

Vidste du, at – når et lille barn bliver døbt, så føres ikke bare barnet og dets forældre ind i kirkebogen. Også fadderne kommer med, ligesom det nedfældes, hvem der bar barnet ved dåben. – de sønderjyske kirkebøger er anderledes end i resten af landet på grund af Sønderjyllands helt særlige historie. – man i årene 2000-2004 gik fra håndskrevne protokoller til elektronisk kirkebogsføring i Danmark. – kirkebøger siden 1813 er blevet ført i to eksemplarer: Ministerialbog og Kontraministerialbog.


PRÆSTENS KLUMME Erik Kelstrup

SOGNETS BØGER OG LIVETS BOG ”Hvad er det for en svøbe, der har pisket menneskene ud af den øvrige søskendekreds af jordens krybende og gående og hoppende og klatrende og flyvende skabninger, ud hvor de kan betragte deres verden og deres liv oppefra og udefra, med kolde fremmede øjne, og finde ud af, at det hele er småt og ikke noget værd?” Sådan spørger ”Dr. Glas” i Hjalmar Söderbergs roman af samme navn. Og vi kender vel godt tanken. Det, at når vi hæver os op over alting – når vi forsøger at se livet udefra, på afstand, i det store perspektiv, så har verdens beboere det med at syne af ganske lidt. Som i en gammeltestamentlig salme: ”Menneskets liv er som græsset, (…) når vinden blæser over det, er det der ikke mere” (Sl 103,15-16).

VORE SPOR Ja, vor tid under solen er egentlig ret kort. Snart er vi borte. Men forinden kan vi have sat os spor i verden. Det gælder særligt folk, som udfører store bedrifter. Nogle mennesker synes nærmest at have skrevet sig ind i historiebøgerne med uudsletteligt blæk.

Udsnit af Michelangelos ”Dommedag”, Det Sixtinske Kapel, 1535-41. Engle forkynder, hvad der står i livets bøger. Hos Michelangelo er der to af slagsen, så han i tråd med kompositionen i sit billede kan lade en bog gælde for hhv. de frelste og de fortabte. Gæt hvilken bog, der er den største? Skønt renæssancemaler, så holder Michelangelo fast ved middelalderens kontante helvedesforkyndelse.

dag sidder og kigger på en lille ting, vi efterlod. Et minde om det, vi havde sammen.

SPOR I KIRKEBØGERNE Et sted får den almindelige dansker helt sikkert lov at sætte sig spor. Nemlig i vort lands kirkebøger. I over 350 år har vi registreret døbte, konfirmerede, viede og døde. Det siger sig selv, at det er en enestående kilde til slægtsforskning og historiske studier. Men det er også nutid. Stadigt føres landets indbyggere ind i et centralt register, og de fleste altså også i kirkebogen. Meget forståeligt – den danske stat må have et vist kendskab til sine borgere. Der ligger vel også noget prisværdigt i, at vi fra fødslen bliver taget med i fællesskabet. Vi bliver så at sige lige fra begyndelsen af skrevet ind i landets historie – også den kirkelige. I gamle dage foregik det med sirlig håndskrift på fint papir. I vor effektive tidsalder bliver man kodet ind på en central harddisk. Men man er trods alt med. Og det er vel ikke så tosset. Dog, et navn i en kirkebog – syner det ikke af meget lidt? Jo, der skal selvfølgelig kød og blod på – levet liv og gjort gerning. Alligevel kan man ind imellem blive forundret over, hvor meget man kan finde i vore gamle kirkebøger. Især når man går tilbage i tiden. Dengang kunne præsterne nemlig finde på i ny og næ at knytte små kommentarer til det skrevne.

Men også de, der ikke rigtig er noget, bliver af og til husket. Man kan nemlig få sine spor i verden foræret. Tænk på tolderen Zakæus. Der var ikke meget godt at fortælle om ham. Men så en dag kom Jesus forbi. En udstrakt hånd midt i en trist tilværelse, og siden har han været på en hel verdens læber.

EN PRÆST I PROBLEMER

Også vi andre kan være så heldige, at vi foræres spor i verden, alene fordi vi er elskede. Måske bærer en kær ven eller slægtning os med sig i sjælens skatkammer. Måske fortæller man kærligt om os længe efter, at vi er døde og borte. Måske er der én, som en

Tag nu præsten i Ormslev-Kolt fra midten af 1700-tallet: Hans Christian Nissen. Han havde i en periode et noget anstrengt forhold til herskabet på Constantinsborg. Af kirkebogen fremgår det blandt andet, at herskabet d. 22. august 1755 vælger en fremmed præst til at vie den unge frk. Margrethe Carisii og hendes

3


udkårne. Det har gået H. C. Nissen noget på. Han skriver i kirkebogen, at de er blevet viet af ”Wiby Præst Hans Key Lagesen, siden ieg ey kunde være god noch”!

”Menneskets liv er som græsset, (…) når vinden blæser over det, er det der ikke mere, (…) Men Herrens troskab varer fra evighed til evighed.”

Sådan! Ærgrelsen bobler ud af det skrevne. Og det er ikke den eneste modgang for H. C. Nissen, kirkebogen kan berette om. Han måtte begynde sin præstegerning med nogle tunge slag af skæbnen. Det er let at finde disse ting, for han har lavet et tegn i margen, når det handler om noget personligt.

Fra vi er små, skrives vi ind i landets kirkebøger. Vort liv sætter sig spor. Der står blandt andet, hvornår vi blev døbt. Og ved dåben bliver vi skrevet ind i endnu en bog. I hvert fald, hvis man spørger vore salmedigtere.

Hvad skete der? Han blev i løbet af kort tid ramt af tre triste dødsfald. Først mistede han sin elskede hustru, Maria, i oktober 1750. Hun var 25 år gammel og døde formodentlig i barselssengen, for lige ved siden af i kirkebogen berettes det, at deres første datter, Anna Margrethe, bliver døbt. Tænk sig at skulle begrave sin unge kone og døbe sin første datter i de samme dage! Det må have været lidt af en udfordring for en ung præst. Men det skulle blive værre endnu. Datteren blev kun ét år gammel, så døde hun også. Og få måneder efter kom så det tredje dødsfald, H. C. Nissens forgænger i embedet: hans egen far.

Grundtvig skriver i en salme, at den døbte også skrives ind af Gud i Livets bog. At være med dér, er ifølge Grundtvig at være indskrevet med Jesu ”rosenblod… blandt Gud Faders børnetal”. Ja, nok skal vi en dag blæses bort som græs. Men vi vil dog være at finde i landets kirkebøger – og hos vor trofaste Fader i himmelen. Han, som skrev os ind i Livets bog den dag, vi blev døbt, for at huske på os i al evighed. Erik Kelstrup

KLUMMEN SKRIVES PÅ SKIFT AF SOGNETS 3 PRÆSTER

LIVETS BOG Jo, dykker man ned i kirkebøgerne, så kan man få øje på mange skæbner, og måske giver man sig så til at grunde over, hvor små vi mennesker egentlig er i en stor verden. ”En svøbe” at vide dét, skriver Hjalmar Söderberg; men sådan er det ikke for salmisten. Han ved, at der er mere i menneskelivet end dets forgængelighed. Med til vort liv hører også en guddommelig trofasthed. Læg mærke til salmens fortsættelse:

4

Gitte Adelgaard

Erik Kelstrup

Liselotte Ringtved


FRA PEN TIL PC – OG HVAD DERAF FØLGER! Kirkebøgerne blev i mange år ført med pen og blæk.

I de snart 32 år, jeg har været tilknyttet Ormslev-Kolt pastorat, er der på mange område sket en voldsom udvikling, også på områder hvor jeg ved ansættelsen ikke troede det muligt. Da jeg så min første ”egen” kirkebog, eller ministerialbog som den udtømmende betegnelse er, var der ikke en kat, der troede, at de gamle folianter skulle blive udskiftet med en diffus størrelse, som ”noget der skal kunne nås gennem en telefonledning”! I begyndelsen af min ansættelse var mit foretrukne skriveredskab stadig et penneskaft monteret med en stålpen, som i lunefuldhed tangerede en katastrofe. Bæstet klattede og efterlod en autograf, som ikke kunne bortforklares hverken overfor den visiterende provst eller den ubønhørlige eftertid, som med beviset i hånd kunne pege fingre ad misdæderen, der ikke kunne styre griflen. Ved nærmere bekendtskab med pennen opstod der dog efterhånden en symbiose, som medførte, at man næsten kom til at holde af den. Den havde nemlig den indbyggede kvalitet, at den satte ens tempo ned og den fremmede selv en problematisk håndskrift til et niveau, hvor den kunne læses både af én selv, men ikke mindst i al fremtid af hvem der måtte få lejlighed til at studere det skrevne. Efter flere år kom en ordning i stand, hvor pennen efterhånden blev overhalet af mere moderne redskaber: først en fyldepen som dog havde en kort levetid, da det forordnede blæk nærmest opløste dens ædlere dele, siden kom der godkendte kuglepenne. De var i mange henseender ganske acceptable, dog blev brugen skæmmet af et tilbagefald for håndskriften, da skrivehastigheden igen blev øget. En af hovedårsagerne til dette tilbagefald var uden tvivl et ønske om større produktivitet, et ønske som end ikke i skrivende stund er aftaget i det moderne samfund med snart forkromede løsninger på både dette og hint. En af disse løsninger skabte i mit fag en revolution. De gamle bøger, som i udseende knapt havde ændret sig i århundreder, blev nemlig angrebet af den digitale udvikling, der skulle sætte endnu mere skub i de medarbejdere, som åbenbart havde drevet den af i alle de foregående årtier. En påstand somme fandt uretfærdig. Ikke desto mindre holdt PC-en sit indtog på kordegnekontorerne, og i løbet af ganske kort tid kunne man dårligt sætte et punktum, uden at det skulle foregå fra dette ”vidunder”.

For rigtigt at vise at vi i kirken var helt fremme i skoene, blev der ofte klippet en hæl og hakket en tå, for at vise vort fremsyn. Fra centralt hold satte man gang i udviklingsarbejder, der skulle ende med at personalet kunne række over flere arbejdsområder. Der blev sat et servicecirkulære i omløb, som skulle resultere i en bedre betjening af kontorernes kunder, en betjening som desværre alligevel kom til at lide, da det samtidig betød at den almindelige lønudvikling for assistenter og vikarer i andre sammenhænge blev nævnt som en hæmsko for kirkens fremtidige virke. Man overser, at for at betjene mennesker er den bedste ordning for alle, at der er et menneske i begge ender af dialogen. Alle de samtaler, der er ført i tidligere tider mellem borger og kirkernes repræsentanter, bliver nu negligeret i forsøget på at effektivisere. Den kvalitet der lå i, at man kunne komme på kontoret eller ved sognepræsten for at udføre de egentlige kirkebogstransaktioner medførte ofte, at dialogen udviklede sig i andre retninger, et forhold der umiddelbart ikke er et udtryk for produktivitet, men alligevel havde en umålelig kvalitet, der gav kontoret profil og nærvær. Vi kunne således distancere os fra opfattelsen af at være et almindeligt skrankested. Desværre bliver forholdene fremtidigt trangere. Om føje tid vil man se angreb på kirkens gamle dyder, hvor mange discipliner i vort virke bliver centraliseret. Flere aktiviteter bliver overladt til borgeren selv, som via internettet skal og forhåbentligt også kan udføre vigtige transaktioner ved hjemme-PC’en. Måske kan der så blive et lille korps, som kan gå til hånde, når borgerens evner slipper op. I den forbindelse kan man jo sagtens forestille sig, at der er en større del af borgerne, der stadig er fremmede for den nyeste udvikling med selv-service i højsædet. Jeg ønsker for dem, der skal følge de nye tiltag til dørs, at de er mere opmærksomme på de værdier, der for øjeblikket ikke regnes for andet end ligegyldige følerier. Hvis vi ikke skal sælge ud af alle de hidtidige dyder, må vi igen have øje for de ikke målbare kvaliteter i kirkens dagligdag. Der skal være plads til at bruge både tid og energi på den menneskelige kontakt, som i dagens rationaliseringsbrynde stedse lider nederlag. Kordegn i Ormslev-Kolt Erik H. Madsen

5


EFTERLYSNING FRA LOKALARKIVET På en tilfældig side i Ormslev kirkebog med Døde Mandskjøn fandt vi Poul Hansen Gylling, død den 21.4.1877, 59 år, med den lakoniske anmærkning: Dannebrogsmand og fattig. Hvad var han for en person? Ved tællingen i 1850 var han indsidder, daglejer, fraværende, indkaldt til krigstjeneste. Constabel PHG blev udnævnt til Dannebrogsmand den 9.9.1849, og Ridderkorset blev tilbageleveret den 11.6.1877. (Oplyst fra Ordenskapitlet, Amalienborg). I arkivet fortsættes arbejdet med at få flere oplysninger om hans krigsdeltagelse og ikke mindst baggrund for udnævnelse til Dannebrogsmand. Han må have foretaget sig noget ekstraordinært, da udnævnelsen skete under krigen, mens han stadig var i krigstjeneste. Man er meget interesseret i at høre fra efterkommere af sønnen Hans Peter Poulsen Gylling, gift 15.4.1868 med Mette Pedersen. De døde begge i Ormslev, hun d. 3.3.1923 og han d. 15.11.1926. De fik mindst 11

KONKURRENCE For børn op til 12 år

børn med efternavnet Poulsen. Fornavnene var med fødselsår anført i ( ): Birgitte (1869), Johanne Petrine (1871), Poul Hansen (1874), Karen (1875), Marie (1877), Petrine (1879), Johannes (1880), Niels Peter (1883), Hansine Mette (1885), Hans (1888), Eline (1890) og Marie (1898), plejebarn (og barnebarn). Gylling blev således ikke videreført som familienavn. Poul Hansen Poulsen blev gift i 1892 med Kirstine Marie Nielsen fra Hadbjerg sogn, Randers Amt. Han blev skovfoged på Constantinsborg ca. 1910 og var stadig skovfoged ved folketællingen i 1925. Han var da 52 år, og kan derfor være blevet i stillingen mange år derefter. Oplysninger vedr. nævnte sag modtages med interesse af: Hanna Thinesen på e-mail ormslevkoltlokalhistorie@gmail.com eller Ole Friis Sørensen, tlf. 86 57 15 99, e-mail dfs@post11.tele.dk

BØRNEKONKURRENCEN I SIDSTE BLAD

Hvem kan lave det flotteste familiestamtræ? Præmie til de 3 flotteste. Sendes pr. mail til arnholtz-jensen@oncable.dk eller lægges i postkassen, Rosendalvej 28, Stautrup Husk navn, alder, adresse og telefonnummer.

6

Tillykke til Silje 10 år, Mia 8 år, Jonathan 7 år, for de tre flotteste græskar!


KOMMENDE ARRANGEMENTER

NOVEMBER GUDSTJENESTE MED FROKOST & FILM i Kolt Kirke og Sognegård Søndag den 21. november kl. 10.30 Efter gudstjenesten kl. 10.30 vil der først være en let frokost i Sognegården og derefter vil vi på storskærm se en film og efterfølgende snakke om den over en kop kaffe. Frokosten koster 30 kr. Filmens titel vil blive offentliggjort på kirkens hjemmeside. Tilmelding nødvendig på listen i våbenhuset eller direkte via kirkens hjemmeside www.koltkirke.dk senest mandagen forud for arrangementet.

SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 23. november kl. 13.30-15.30 Tidl. docent fra musikkonservatoriet Claus Jørgensen: ”1800-tallets udødelige sange og melodier”

”MIN GUDSTJENESTE” ved tidligere borgmester Louise Gade i Kolt Kirke Torsdag den 25. november kl. 20.00 Vicedirektør Louise Gade, Aarhus Universitet er uddannet jurist og advokat, men er nok mest kendt fra sine år som borgmester og rådmand i Århus. Louise er præget af sin opvækst på landet på den lille halvø Thyholm, hvor hun voksede op med stærke værdier om personligt ansvar, medmenneskelighed, taknemmelighed og ordentlighed. Værdier som har præget og præger hendes tilgang til livet, samfundet og jobbet – også når det har omkostninger.

GUD OG SPAGHETTI – Kirke på børnenes præmisser i Kolt Kirke Fredag den 26. november kl. 16.30 Tema: Advent & Jul Vi begynder hver gang i kirken med en kort og enkel gudstjeneste, som varer ca. 25 min. Herefter går vi i sognegården, hvor der vil være forskellige aktiviteter for børnene og hyggeligt samvær. Maden sørger vi for i fællesskab eller henter ude fra, og der er tilbud om fællesspisning kl. 18.00. Det står enhver frit for, om man blot vil med til gudstjenesten eller tager hele programmet med. Tilbuddet gælder for såvel Kolt som Ormslev Sogn, så man er meget velkommen til at krydse sognegrænserne. Kontakt personer: Annette Lysdal Pedersen – tlf. 86 28 02 54 E-mail: anette.lysdal@gmail.com Karen Sæderup – tlf.: 86 28 00 31 E-Mail: karenogjan@hotmail.com Sognepræst Liselotte Ringtved – tlf.: 28 85 85 90 E-mail:lring@km.dk

ADVENTSMØDE i Ormslev Kirke og Ormslev Borgerhus Søndag den 28. november kl. 14.00 Den første søndag i advent tager vi hul på et nyt kirkeår med gudstjeneste i Ormslev kirke, hvor kirkens kor medvirker. Bagefter er der adventshygge i Ormslev Borgerhus. Her vil der blive serveret en forfriskning, og vi vil naturligvis tage hul på julens sange. Det hele tilsættes vanen tro forskellige underholdende indslag. Kirkebilen kører som normalt + en ekstra tur fra borgerhuset.

Efter gudstjenesten er alle velkomne i Sognegården til hyggeligt samvær og en uformel snak om gudstjenesten. Der bydes på ost & rødvin (30 kr. pr. person).

7


DECEMBER DE 9 LÆSNINGER i Kolt Kirke Søndag den 5. december kl. 20.00 Traditionen tro afholdes der også i år som optakt til julen ”De ni læsninger” i Kolt Kirke, hvor Det rytmiske kor Off Beat under ledelse af Anne Rossau medvirker.

JULEKONCERT med Århus Pigekor ved dirigent Helle Høyer i Kolt kirke Onsdag den 15. december kl. 19.30

I løbet af den stemningsfyldte gudstjeneste skildres Guds frelseshistorie i salmesang, musik og centrale læsninger fra det gamle og det nye testamente. Teksterne læses af medlemmer af menigheden, vekslende med korsang og fælles julesalmer.

JULEKONCERT med Kirsten Østergaard Johansen sang, Murray Stewart, orgel og udvalgte brass-musikere fra Det Jydske Musikkonservatorium i Ormslev kirke Tirsdag den 7. december kl. 20.00 Dette til lejligheden specielt sammensatte ensemble vil synge julen ind med herlige engelske Christmas Carols og danske julesalmer i forskellige arrangementer, afvekslende med julemusik for brass og orgel. Murray Stewart har stor erfaring som organist og kantor fra mange musikalske sammenhænge, mens Kirsten Ø. Johansen er freelance sangerinde, som har haft sin gang i Den Jyske Opera i Århus samt andre sangmiljøer i Danmark og England. Fri entre

8

Efter sidste års fantastiske koncert med pigekoret har man i år mulighed for et herligt gensyn. Koret består af ca. 30 piger i alderen 15 - 23 år og holder til på Århus Musikskole. På trods af deres unge alder danner pigerne et kor i verdensklasse, der så sent som i sommer ved en konkurrence i Canada vandt 1. prisen i kategorien "ungdomskor" og 2. prisen i kategorien "ny musik". Efter koncerten er der som sædvanligt kaffe og kage i samarbejde med Hasselager Borgerforening, ekstranumre med koret og den traditionelle julehistorie v/ Gitte Adelgaard. Klik ind på www.aarhuspigekor.dk Fri entré

NYTÅRSAFTEN i Kolt Kirke Torsdag den 31. december kl. 16.00 Igen i år vil vi holde gudstjeneste nytårsaftensdag, – en smuk og stemningsfuld gudstjeneste, hvor eftertanken over det forgangne år blandes med forventningen til det nye. Gudstjenesten varer ca. 45 min., hvorefter vi ønsker hinanden godt nytår over et glas champagne i våbenhuset og slutter med at sende en smuk raket mod himlen!


JANUAR

STUDIEAFTEN i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 18. januar kl. 19.30

GUDSTJENESTE MED ”FROKOST & FILM” i Kolt Kirke og Sognegård Søndag den 16. januar kl. 10.30

”Isak på postmodernistisk – final call..!”

Vi fortsætter vinterens ”Frokost & Film”. Efter gudstjenesten kl. 10.30 vil der først være en let frokost i Sognegården og derefter vil vi på storskærm se en film og efterfølgende snakke om den over en kop kaffe. Frokosten koster 30 kr.

Først mødtes vi i juni, så i september. Nogle har været med én gang, nogle to gange, og nu er der nogle, som synes det kunne være spændende med en tredje gang. Det er som om, fortællingen om Abraham og Isak ikke vil slippe sit tag i os. Og materiale er der nok af. Så hvorfor ikke? Hvad laver vi? Vi bruger kunst og kommentarer, musik og poesi fra alverdens kloge hoveder til at kaste forskellige vinkler ind over fortællingen. Og så snakker vi om indtryk og udtryk. Gør hinanden klogere, men også mere forundrede over alle de tanker, den gamle fortælling kan sætte i gang. Her er der virkelig drama, kærlighed, gru og forløsning.

Filmens titel vil blive offentliggjort på kirkens hjemmeside. Af hensyn til frokosten bedes man skrive sig på listen i våbenhuset eller tilmelde sig direkte via kirkens hjemmeside www.koltkirke.dk senest mandagen forud for arrangementet.

LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 18. januar kl. 19.30 Ida Jessen: Børnene Gyldendal 2009 Efter en efterårspause er litteraturkredsen igen på banen! I den kommende vinter inviteres alle læseheste og litteratur-interesserede i såvel Ormslev som Kolt sogne til at deltage endnu en sæson i den fælles læsekreds. Vi mødes i STAVTRUP SOGNEGÅRD. Vel mødt og go’ læselyst! TILMELDING: Sognepræst Liselotte Ringtved, tlf.: 28 85 85 90 eller LRIN@km.dk.

Alle er velkomne til denne tredje og sidste gang. Man kan sagtens være med, selv om man ikke har været med før. Tilmelding dog nødvendig til Erik Kelstrup, tlf.: 86 28 00 65 eller erik.kelstrup@mail.dk) ”MIN GUDSTJENESTE” v. skuespiller Merete Hegner i Kolt Kirke Torsdag d. 20. januar kl. 20.00 Merete Hegner er uddannet 1974 fra Skuespillerskolen ved Århus Teater og har siden arbejdet på Svalegangen, Ålborg Teater, Folketeatret, Århus Teater, Filuren, Teatret ved Sorte Hest, Jysk Opera og Sommerteater på Nationalmuseets Frilandsmuseum. Hun har medvirket i lidt over 100 forestillinger, fra børne/familieforestillinger og musicals, til klassikere og ny dansk og udenlandsk dramatik. Fra hendes Tvoptrædener husker vi hende nok især fra rollen som stuepigen Oda i Matador. Merete siger selv: ”Jeg glæder mig til at stå for en aftengudstjeneste med udgangspunkt i mit eget virke: Skuespilleriet. Det første jeg tænkte på da jeg blev spurgt var, at

9


Kirken forkynder, og har svar på Livets store spørgsmål, og at Teatret underholder(forhåbentlig) og stiller alle spørgsmålene. Men fælles for begge huse er, at man ikke behøver at skamme sig i nogen af de 2 huse, for begge steder tumler med at finde ud af, hvad det mærkelige dyr, kaldet et Menneske, er for en størrelse, og hvorfor det ikke altid er lige elegant, hvordan det behandler sig selv og sine medmennesker. Jeg glæder mig og ser frem til den 20. januar 2011.”

SOGNE-SAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 27. januar kl. 13.30-15.30 ”Du kom med alt det der var dig / og sprængte hver en spærret vej” – sådan synger vi fra højskolesangbogen og ved godt, hvad det handler om. Alle kender vi til, at andre mennesker åbner nye veje for os. Det er også det, vi vil med Sogne-Samvær i Ormslev sogn.

Sangene strækker sig fra iørefaldende pop over funky soul og sprød rock til smukke, intense ballader. Repertoiret byder bl.a. på numre af kunstnere som Prince, Toto, Bobby McFerrin, Alicia Keys og Justin Timberlake, alt sammen selvfølgelig akkompagneret af vokalpercussion, også kendt som human beatboxing! Besøg også www.sonovokal.dk. Fri Entré.

Vi samles om spændende fortællere udefra, der beriger os med mere plads i hjerterummet, mere fut i hjernebarken og et bredere blik på verden omkring os. Samværet står i højsædet. Kaffekanderne er fyldte, bordene pyntede og højskolesangbogen i flittig brug. Det er ret så fornøjeligt.

GUD OG SPAGHETTI – Kirke på børnenes præmisser i Kolt Kirke Fredag den 28. januar kl. 16.30 Tema: Noas ark

FEBRUAR VINTERKONCERT MED VOKALGRUPPEN SONO i Kolt kirke Tirsdag den 8. februar kl. 19.30 Vokalgruppen Sono består af en snes sangere i alderen 20-35 år. Repertoiret spænder vidt indenfor vokalmusik / rytmisk kormusik, fortrinsvis indenfor genrerne pop og R&B. Vokalarrangementerne er originale og er skræddersyede til SONO, dels af dirigent Tine Ohrt Højgaard og dels af anerkendte eksterne vokal-arrangører samt vokalgruppens egne medlemmer.

10

”FINGEREN PÅ PULSEN” Temaet på forårets 3 foredrag i Stavtrup Sognegård FOREDRAG I STAVTRUP SOGNEGÅRD Torsdag den 10. februar kl. 19.30 Niels Villemoes ”Hvor går UDVIKLINGEN hen, mens vi sover? Nu er jeg i gang med at skrive en bog om ledelse fra A til Z: "Luk Lederskabet Op!”. Der er 29 forskellige ståsteder eller synsvinkler. Hver gang vi betragter tingene fra en ny vinkel, åbner sig en række nye muligheder. Ledelse er et spørgsmål om at se! Det er sandt, som skrevet står, at der ikke er meget nyt under solen, men heldigvis flytter solen sig hele tiden, så vi kan se alt dét, der er, i nye sammenhænge og der ud fra indrette os på nye måder ... Jeg holder foredrag om ledelse og udvikling i den store sammenhæng, men også på det personlige plan og midt i mellem, hvor det drejer sig om udvikling af virksomheder, foreninger og institutioner. "Hvorfor skal alting hele tiden laves om?" hedder mit foredrag – eller: "Hvor går udviklingen hen, mens vi sover?". Det er det samme foredrag, men det udvikler sig hele tiden, lidt efter lidt... Entre kr. 50 Billetsalg ved indgangen 1. time før.


FOREDRAG I STAVTRUP SOGNEGÅRD I marts, datoen kommer i næste blad. Kontorchef i Udenrigsministeriet Søren Kelstrup FOREDRAG I STAVTRUP SOGNEGÅRD Torsdag den 7. april kl. 19.30

film og efterfølgende snakke om den over en kop kaffe. Frokosten koster 30 kr. Filmens titel vil blive offentliggjort på kirkens hjemmeside. Af hensyn til frokosten bedes man skrive sig på listen i våbenhuset eller tilmelde sig direkte via kirkens hjemmeside www.koltkirke.dk senest mandagen forud for arrangementet.

Mette Bock

MARTS

LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 22. februar kl. 19.30

STUMFILMSKONCERT med Carl Th. Dreyers "Jeanne D'Arcs lidelse og død" ledsaget af Ronen Thalmay, pianist ved Det Danske Filminstitut i Kolt sognegård Onsdag den 2. marts kl. 19.30

Herta Müller: Mennesket er en stor fasan i verden Balzer & Co. 2009 TILMELDING: Sognepræst Liselotte Ringtved tlf. 28 85 85 90 – LRIN@km.dk.

SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 24. februar kl. 13.30-15.30 Så er vi klar til endnu et forår med hyggeligt samvær omkring veldækkede borde med kaffekopper og højskolesangbøger i Stavtrup Sognegård. Det hele naturligvis kronet af fortællere, som vi henter ind fra nær og fjern til at berige både hjerterum og eftertanke.

GUD OG SPAGHETTI – Kirke på børnenes præmisser i Kolt Kirke Fredag den 25. februar kl. 16.30 Tema: Jesus og tolderen Zakæus GUDSTJENESTE MED ”FROKOST & FILM” i Kolt Kirke og Sognegård Søndag den 27. februar kl. 10.30 Efter gudstjenesten vil der først være en let frokost i Sognegården og derefter vil vi på storskærm se en

"Jeanne D'Arc" er netop blevet kåret til verdens bedste film endda foran Citizen Kane – så det er en stor musikalsk og billedlig oplevelse, der venter publikum. Ronen Thalmay er filmkomponist og mangeårig medarbejder ved Filminstituttet og han vil også sørge for en kort introduktion udi kunsten at sætte musik til levende billeder. Fri entré.

Vidste du, at de fleste kirkebøger findes på landsarkiverne, hvor man kan hente oplysninger. Man kan også se (grove) indscanninger via hjemmesiden: www.sa.dk.

Ormslev-Kolt Lokalhistoriske Samling Kolt Østervej 45 8361 Hasselager ÅBNINGSTID: Mandag i alle lige uger mellem kl. 18.00 – 20.00. Den første torsdag i måneden mellem kl. 14.00 – 16.00 Tlf. Nr. 87 13 63 64 Email: Ormslevkoltlokalhistorie@Gmail.Com

11


SIDEN SIDST I KOLT

MIN GUDSTJENESTE:

Derefter havde Gitte et oplæg, hvor hun talte over Prædikerens bog kap. 3 ”Alting har en tid”. Dette oplæg knyttede sig til det digt, som Jo Dam Kærgaard nu læste. Digtet er skrevet under et ophold i et kloster i en lille by i Italien, og det beskriver på en meget intens måde, hvordan livet levedes i denne by. Vi kunne følge dagligdagens stille og dog pulserende liv bl.a. med den scooterkørende ungdom med et flimrende solskin som baggrund. Hvert vers havde som afslutning en sætning, der indeholdt ordene” – en lille Fiat på den anden side af bjerget”. Det blev efterhånden klart, at denne afslutning lagde op til en større tragedie. Det idylliske indtryk af byen bliver således totalt slået ud af kurs, og hvor ville Jo Dam Kærgaard hen med sit digt? Forklaringen er vel egentlig meget enkel, idet digtet fortæller, at livet ikke er lutter idyl, selvom det er en hård måde, det tilkendegives på. Sammenlagt med Gittes oplæg fik digtet sin berettigelse, og kunne rette op på et lille gran af sortsyn.

Første aftengudstjeneste-koncept løb så af stabelen den 23.september i Kolt Kirke. Vi, der overværede dette arrangement, samledes i kirken kl. 20.00, hvor Gitte indledte med at præsentere aftenens gæst, Jo Dam Kærgaard, og fortalte, at denne havde valgt, hvad der ønskedes sunget denne aften, og netop ”Fred hviler over land og by” var et fint valg.

Vidste du, at man kan få lov at få oplysninger fra kirkebøger, som er mere end 50 år gamle. Dog kan man få oplysninger om dødsfald allerede efter 10 år.

12

Ovenstående lille omtale fortæller vel også, at vi må have negativiteten med i livet, for at det kan balancere? Aftenen sluttede med en sammenkomst i Sognegården til rødvin og ost, hvor vi også fik at vide, at Jo Dam Kærgaard, der foruden at skrive digte også maler billeder. En del af disse ville hun eventuelt udstille i Sognegården, og det kunne være interessant at se forfatterinden fra denne kant. Bent Mikkelsen Hasselager


SIDEN SIDST I ORMSLEV OG KOLT

Stavtrup Sognegård. Nye højskolesange, Dan Frunza og Erik Kelstrup, den 13. oktober.

Ormslev Kirke. Høstgudstjeneste den 26. september.

Stavtrup Sognegård. Sognesamvær, tidl. højskoleforstander Frederik Christensen, den 28. oktober.

Kolt Kirke og Sognegård. Min gudstjeneste ved musikchef Palle Kjeldgaard, den 28. oktober.

Vidste du, at kirkebøgerne er en af de vigtigste kilder til slægtsforskning. Stavtrup Sognegård. Sognesamvær. Projektleder Kaj Henningsen, den 30. september.

Vidste du, at man indtil 1814 også førte trolovede ind i kirkebøgerne.

Bliv venner med din kirke på Facebook! Gruppen Kolt Kirke informerer om særlige arrangementer og åbner mulighed for debat.

13


KIRKELIGE HANDLINGER (Godkendt til offentliggørelse) i Ormslev og Kolt kirker i Perioden 1. juni til 31. august 2010. En del navne er ikke nævnt, da der har været vikar på, og der ikke er blevet spurgt om godkendelse til offentliggørelse

DØBTE I ORMSLEV KIRKE Simon Bjørn Wilhardt Sigrid Thit Ousager Jacobsen Viktor Kjærgaard Thomsen Carl Lindstrøm Koue

DØBTE I KOLT KIRKE

SYNG I KOR! Vi øver onsdage kl. 19.30 i Stavtrup Sognegård, Råhøjvej 5. For tiden er vi 18 medlemmer, men vi er altid på udkig efter flere sangglade damer og herrer. Der er intet krav om nodekundskaber – vi lægger snarere vægt på, at du er stabil og kan lide at synge varierede genrer. Yderligere oplysninger fås hos organist Dan Frunza, tlf. 86 11 27 46. E-mail: frunza@gmail.com

Silas Blankholm, Benjamin Stoltz Tilsted, Isabella Schmidt Nielsen Bertram Tolstrup F Mogensen Elias Grann Brandes Rahbek, Marie Lausdahl Jacob Thousgaard, Benjamin Lund Damkjær Frederik Holm Balslev, Emil Steppat Skov Mikkel Bjørnholdt Hoffmann Mathilde Kunnerup Rantala Pelle Leth Kjelstrup

VIEDE I ORMSLEV KIRKE Julie Sandell Jacobsen og Kenneth Sandell Henriksen

MENIGHEDSRÅDSMØDER I ORMSLEV Torsdag den 20.-01. kl. 19.30 i Stavtrup Sognegård Torsdag den 24.-02. kl. 19.30 i Stavtrup Sognegård

VIEDE OG VELSIGNEDE I KOLT KIRKE Sofie Louise Anderson Gravesen og Morten Anderson Gravesen Tina Kamp Smedegaard og Nikolaj Spottag Smedegaard Alice Kaag Thomsen og Knud Krogh

MENIGHEDSRÅDSMØDER I KOLT Mandag den 06.-12. kl. 19.30 i Kolt Sognegård

KIRKEBIL FOR ORMSLEV SOGN Til gudstjenesterne kl. 10.30 i Ormslev Kirke er opsamlingsstederne følgende;

DØDE I ORMSLEV Poul Ejvind Hougaard Andersen

Kl. 10.00 Kl. 10.05 Kl. 10.07 Kl. 10.10

- Lokalcenter Søholm - Jarlsmindevej/Søskrænten - Stavtruphus på Stavtrupvej - Råhøjparkens fælleshus (ikke afgang før 10.05) Kl. 10.15 - Ankomst til Ormslev Kirke Returkørsel fra kirken ca. kl. 11.30 Spørgsmål kan rettes til sognepræst Erik Kelstrup (86 28 00 65).

14

DØDE I KOLT Kirsten Marie Sørensen Edith Lilly Kjær Svend Aage Ovesen Inge Sørensen Jørn Jensen Peder Kurt Danielsen Anneck Lykke Al-Mais Karsten Groth Alexander Miguel L Correia Martins


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Alle henvendelser vedrørende fødsler, dåb, vielser, dødsfald og attestudstedelse bedes rettet til kordegnen. Kordegn: Kordegn Erik Honoré Madsen Ormslev-Kolt Kordegnekontor, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J. Tlf. 86 28 02 08 E-mail: ehma@km.dk Åbningstider: Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag tillige kl. 16 -18. Præster: Sognepræst Gitte Adelgaard (kbf.) Kolt Præstegård, Kunnerupvej 115, Kolt, 8361 Hasselager Tlf. 86 28 00 27 E-mail: gra@km.dk Træffes bedst kl. 10.30-11.30, fredag undtaget. I øvrigt efter aftale.

MENIGHEDSRÅDENE: Ormslev menighedsråd: Formand: Lene Arnholtz Jensen Rosendalvej 28, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf. 86 28 16 52, mobil 29 60 82 35 E-mail: arnholtz-jensen@oncable.dk Kirkeværge og kasserer: Jørn Søgaard Rugbjergvej 87, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf. 86 28 36 61 E-mail: jsoeg@mail.tele.dk

Kolt Menighedsråd: Formand: Bo Jørgensen Pilegårdsvej 77, Kolt, 8361 Hasselager Tlf. 24 68 79 31 / 60 83 35 40 E-mail: bojoer77@gmail.com Kirkeværge: Finn Guldmann P. Langs Vej 7 8270 Højbjerg Tlf. 86 28 36 90 E-mail: finnguldmann@webspeed.dk

Sognepræst Liselotte Ringtved Mobil 28 85 85 90 E-mail: l.ringtved@email.dk Træffes i Ormslev på tlf. 86 77 00 65 Træffes bedst kl. 10.30-11.30, mandag undtaget. I øvrigt efter aftale.

Kasserer: Lene Toft Hasselbakken 1 8361 Hasselager Tlf. 20 27 41 81 E-mail: leneto@hotmail.com

Organist (begge kirker): Dan Frunza Pilegårdsvej 251, 8361 Hasselager Tlf. 86 11 27 46. E-mail: frunza@gmail.com Mandag fri.

Se i øvrigt: www.koltkirke.dk

Graver Kell Laursen Kolt Kirke / Kolt Kirkegårdskontor Kunnerupvej 113, 8361 Hasselager Tlf. 86 28 48 29 Træffes tirsdag til fredag, bedst mellem kl. 12.00-13.00 E-mail: Kolt.Kirkegaard@mail.dk Stavtrup Sognegård Råhøjvej 5, Stavtrup. Tlf. 86 28 08 55 tirsdag til fredag kl. 09.00-14.00 Kolt Sognegård: Kunnerupvej 113, Kolt

Tumlinge (0.-2. klasse) Kontaktperson: Jane Bloch Hansen. Mail: janeblochhansen@sol.dk Væbnere (3.-6. klasse) Kontaktperson: Karsten Holm. Mail: holm159@gmail.com Alle er velkomne til at kigge forbi på vor mødeaften mandag.

Se i øvrigt: www.ormslev-kirke.dk

Sognepræst Erik Kelstrup Ormslev Præstegård, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J Tlf. 86 28 00 65 E-mail: erik.kelstrup@mail.dk Træffes bedst kl. 10.30-11.30, mandag undtaget. I øvrigt efter aftale.

Graver Steen Sejersen Ormslev Kirke Ormslevvej 455, 8260 Viby J. Tlf. 86 28 08 55 Træffes tirsdag til fredag kl. 09.00-12.00

FDF Århus 5. kreds Riisgården, Kunnerupvej 176

KFUM-Spejderne i Stavtrup. Til alle piger og drenge: Bliv spejder hos KFUMspejderne i Stavtrup. Vi mødes hver onsdag i spejderhuset, Bispevej 27. Hvis du har lyst til at deltage så kom ned i spejderhuset en onsdag. ULVENE (1.-3. klasse) Onsdag kl. 17.30-19.00 JUNIOR (4. klasse) Onsdag kl. 19.00-20.30 SPEJDERE (5.-7. klasse) Onsdag kl. 19.00-20.30 SENIOR (8.-10. klasse) Onsdag kl. 19.00-20.30

Kolt Sognegård: Kaffe efter begravelse og bisættelse kan bestilles på tlf. 60 83 35 40.

Se også vores hjemmeside www.flammegruppen.dk

Stavtrup Sognegård: Kaffe efter begravelse og bisættelse kan bestilles på tlf. 86 28 08 55.

Stof til Kirkebladet Afleveres til redaktionen. Ulla Eising: E-mail: eising@post11.tele.dk Lene Arnholtz Jensen: E-mail: arnholtz-jensen@oncable.dk – helst på e-mail eller diskette. Næste nummer udkommer den 1. marts 2011

Deadline er den 5. januar 2011. Kirkebladet i Ormslev og Kolt sogne udgives af menighedsrådene og udkommer hvert kvartal. Redaktionen modtager gerne bidrag til bladet i form af debatoplæg, artikler eller andet.

15


GUDSTJENESTER

ORMSLEV

KOLT

Søndag d. 28. november

1. s. i advent

Søndag d. 5. december

2. s. i advent

14.00 EK Adventsmøde m. kirkekor (kirkebil) 10.30 EK (kirkebil)

10.30 EK

Jesu indtog i Jerusalem Kristi genkomst

09.00 LR

20.00 GA De 9 læsninger 10.30 LR

Søndag d. 12. december

3. s. i advent

Jesus er mere end en profet

Søndag d. 19. december

4. s. i advent

10.30 GA (kirkebil)

09.00 GA

Johannes døbers bekendelse

Fredag d. 24. december

Juleaften 1. juledag

13.00 LR, 14.30 GA, 16.00 GA 10.30 GA

Jesu fødsel

Lørdag d. 25. december

14.00 LR, 15.00 EK, 16.30 EK 10.30 LR (kirkebil)

Søndag d. 26. december

2. juledag

10.30 EK (kirkebil)

Fredag d. 31. december

Nytårsaften

Søndag d. 2. januar

Jesu fødsel Jerusalem dræber sine profeter

16.00 GA

Helligtrekonger 09.00 LR

10.30 LR

De vise mænd fra Østerland

Søndag d. 9. januar

1. s. e. H3K

10.30 EK (kirkebil)

09.00 EK

Den 12 årige Jesus i templet

Søndag d. 16. januar

2. s. e. H3K

09.00 GA

10.30 GA Frokost & Film

Brylluppet i Kana

20.00 GA

Torsdag d. 20. januar Søndag d. 23. januar

3. s. e. H3k

10.30 LR (kirkebil)

09.00 LR

MIN gudstjeneste" v. Merete Hegner En spedalsk helbredes

Søndag d. 30. januar

4. s. e. H3K

10.30 EK (kirkebil)

10.30 LR

Jesus stilner stormen

Søndag d. 6. februar

5. s. e. H3K

09.00 GA

10.30 GA

Søndag d. 13. februar

S. s. e. H3K

10.30 EK (kirkebil)

09.00 EK

Lignelsen om ukrudtet i hveden Forklarelsen på bjerget

Søndag d. 20. februar

Septuagesima 09.00 LR

10.30 LR

Arbejderne i vingården

Søndag d. 27. februar

Seksagesima

10.30 GA Frokost & Film

Lignelsen om sædemanden

10.30 EK (kirkebil)

GA: Gitte Adelgaard • EK: Erik Kelstrup • LR: Liselotte Ringtved

„Søholm“ Mens Søholm bliver renoveret er der ingen gudstjenester på Søholm.

Torsdag Fredag Torsdag Torsdag Torsdag

den 2. december den 17. december den 6. januar den 3. februar den 3. marts

kl. 13.45 v. GA kl. 13.45 v. GA kl. 13.45 v. GA kl. 13.45 v. TF kl. 13.45 v. GA

Alle gudstjenester på Koltgården er med altergang Henvendelser vedr. transport til gudstjenester, tlf. 87 33 31 00 LAYOUT/TRYK: LINDE TRYK, ÅRHUS

Forbehold for trykfejl.

Gudstjenester på „Koltgården“

Ormslev og Kolt Sognes Kirkeblad  
Ormslev og Kolt Sognes Kirkeblad  

Kirkebøgerne

Advertisement