Page 1

Revista 28-29

P !""#$% &$'!( ) Mi: 10.07. - Ma: 23.07.2013

     

     

      

    

     

     

       

       

       


MULTIMEDIA

2

NOU

TV 56 LED 2204 • • • • • •

 $

   #%& # ' * Tuner DVB-T (MPEG 4) PVR Ready +  

44371714

579

*

90 ,

cu TVA

TV 81 LED 32HL602

 !"# #

• • • • •

• Tuner DVB-T/DVB-C (MPEG 4) •   RMS 21798079

   

   Tuner DVB-T/C (MPEG 4) PVR ready

21912829

399

*

90 ,

cu TVA

     

899

*

WWW.SELGROS.RO

90 ,

cu TVA


MULTIMEDIA

3

TV 81 LED 32EH5000 • • • •

' , ; "<= *   , <; #%& # ' *, #%& * #>?@, *F* 

31376155

*

TV 102 LED 40LS240

TV 106 LED 42F5300 â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

'   K # *Q Q X; Z$

#%& # ' * @ #%& *, #    PVR ready Tuner DVB-T/C/S2 !X[, \ # =

1.349

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

NOU

 ; Q = $

   Tuner DVB-T/C (MPEG4) *, Q< ] ^ _>

39376231

43038843

2.749

90

*

cu TVA

,

HOMECINEMA BLURAY 3D HT-F4200

â&#x20AC;¢ Redare: CD-R(W), DVD±R(W), (3D) Blu-ray, DIVX (HD), MP3, MKV

â&#x20AC;¢ Putere: 250 W RMS â&#x20AC;¢ 2.1 canale â&#x20AC;¢ Dolby Digital, Dolby True HD, DTS â&#x20AC;¢ Anynet Plus â&#x20AC;¢ Radio FM

1.699

*

NOU

21402854

1.099

*

     

90

250

cu TVA

,

WWW.SELGROS.RO

90

cu TVA

,

90

,

cu TVA


MULTIMEDIA

4

LAPTOP E1-531-B8304G50MNKS â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

Procesor: Intel Dual Core B830 1,8 GHz 464797% ; Video Intel HD 3000 '""<# < =#<> 97 ? 

30072789

1.299

*

90

,

cu TVA

LAPTOP EI-531>b+Z[c

@' E"7=J ?9% @464797% ; â&#x20AC;¢ Video Intel HD 3000 @'""<# < @=#<> 97 @? 

!X*f* " ?Z +

CADOU

â&#x20AC;¢ Procesor: Intel Core i5-3230M, ?9%(L<?9%" @464797= =N'"% ; @ ) OE7E?Q U?J @'""<# < @? 

39571047

21914429

ROUTER WIRELESS

INTERNET SECURITY

1.599

*

     

90

cu TVA

,

MOUSE

2.109

*

WWW.SELGROS.RO

90 ,

cu TVA


MULTIMEDIA

5

!X*f* F#"X*X# +Z z'E"=7=J ?9% z4647% ; 

Video: Intel HD

z

z'""<# < z? 

17751355

CADOU

+"X[o !X*f* p f_"

1.179

*

90 ,

cu TVA

**

BOXE STEREO Z120

LAPTOP SATELLITE Z? 

â&#x20AC;˘ Putere: 1,2W RMS â&#x20AC;˘ _`## â&#x20AC;˘ ="#

Procesor: Intel Core I3 2310M, 2,1 GHz z Ecran LED HD z[% ; z Video: Intel HD 3000 z=#<\ 977 z;]&J^;]&J^ z Bluetooth z

Ă&#x17D;N PERIOADA CATALOGULUI PENTRU GAMA LOGITECH

16842247

21178991

* ]

*61,99 cu TVA ! =j kjl ;

49

*

99

cu TVA

,

     

1.699

*

WWW.SELGROS.RO

90

cu TVA

,

ff[))(j=7k]j'm<) (pq") " ')#"^


MULTIMEDIA

6

X>!"o * F# z'J; (?9% z'$pU z

RAM 512 MB

z4647( " #" " z[% ; z=#<? z=#("

X>!"o * "fX> \_[ â&#x20AC;¢ 'J; (?9% â&#x20AC;¢ '$pU U â&#x20AC;¢ RAM 1 GB DDR3 â&#x20AC;¢ 4647( " #" " â&#x20AC;¢ [% ; â&#x20AC;¢ =#< U â&#x20AC;¢ [("?& â&#x20AC;¢ '# <"QU â&#x20AC;¢ &("? 7$;" F[!_#"

â&#x20AC;¢ =#(" # &7

# &7

z? 

44335362

KIT AUTO

17399353

249

*

90

,

cu TVA

X>!"o * Kb#

499

*

90

cu TVA

,

â&#x20AC;¢ '> [U=";? % â&#x20AC;¢ '$pU U" = â&#x20AC;¢ RAM 512 MB â&#x20AC;¢ 46=7( " #" " â&#x20AC;¢ [% ; â&#x20AC;¢ =#<? â&#x20AC;¢ =#(" # &7

NOU

42104323

NETBOOK R103 @' =";[`= ( ?9% @'$p?= @4647% ; '% " % '" @=#(" ? 7$ @=#(" # &7 @;]&J @=#<\ 43923911

349

*

90

cu TVA

,

     

499

*

WWW.SELGROS.RO

90

cu TVA

,


MULTIMEDIA

7

FOTOGRAFIEZI ... X"o \ff #F+FX!o X z

Senzor CCD

zE&k#;^ z=#("

&7v9=w&7x=

23429954

] =j ; k ^  ; = 

**

* ]

*495,88 cu TVA ! =j kjl ;

399

*

X"o \ff #F+FX!o ST150F Senzor CCD z&" %" #$ ) $ " z&' ""E&k #; zQ #97 ( z4'% " cu TVA z=" '#"( z=#(" v# w&7v9=w z#" ' z

279

*

90

,

F[!_#"

42563262

90

,

|[oof, K_o, CARD SD 4 GB

cu TVA

$$$ qF fK"wF

MEMORIE USB z

?J

CARD SDHC • ='< • "%<(L<# • "p#< Q97

* ? b,bb = X 22013734 z

32 GB

* ? b,bb = X 22032908 z

z?J

45036555

8 GB

24

*33,47 cu TVA

99

! =j kjl ;

,

MEMORIE USB MINI 32 GB

*

b,b = X 43847722

8 GB

* b,bb = X

99

ÎN PERIOADA CATALOGULUI PENTRU CARDURILE SD HAMA

cu TVA

,

NOU

23865546

K## "}"[ ,Z~ ELEMENTS

?J

23887193

69

26

cu TVA

z

z

**

* ]

21994611

z

{'^

99

cu TVA

,

     

• ["<"'m#; # UJ{' • (# • ]&J^ • ? 

z

2 TB

* bb,b = X 86312865

WWW.SELGROS.RO

3 TB 42017129

*

589

90

cu TVA

,

xx f]j ^% j z Q = ; k % * { l ] =; ;= =;j


8

>FfFo

HÃ&#x201A;RTIE COPIATOR A4 ANDALAS

HÃ&#x201A;RTIE COPIATOR A4 XEROX TRANSIT

z

${#2 ("( z ("(

z

z

z

* ?

,b = X 36658250

* ? ,b = X 14127294

z z

${#2 ("( z ("(

"( {" ("(

10

z z

36677631

99

,

#fX X!> qF[o

â&#x20AC;¢ ^{'" â&#x20AC;¢ ( ^

81031262

12

98 ,

cu TVA

>F>!FfX\ X@,Z MARMORAT

â&#x20AC;¢ (

^

18774067

42957449

0

cu TVA

"( {" ("(

27 ,

cu TVA

\F!" *f"F" X

â&#x20AC;¢ ^{'" â&#x20AC;¢ # 

â&#x20AC;¢ ('" 43150762

3

3

79 ,

cu TVA

BIBLIORAFT PP A4 Z@ 

â&#x20AC;¢ 7 ' â&#x20AC;¢ ( ^ 25941923

79 ,

cu TVA

3

99 ,

WWW.SELGROS.RO

cu TVA


>FfFo

SCAUN DIRECTORIAL US 16

SCAUN VIZITATOR

zU" ]}=

z7 #' v6;; w 

z&(<"$# 

;;

# z =)#""(  ( $ <

z[$

z

zU '#

'

(!< # z7 #' v6;; w ;;vw# z( ^

per 

18036475

37556222

Culori:

Culori: negru

z

z

z

z

negru

z

#

gri bej

69

99

cu TVA

,

SCAUN DIRECTORIAL SPACE

â&#x20AC;˘ U" ]}#' â&#x20AC;˘ &(<"$# â&#x20AC;˘ U '#) ' â&#x20AC;˘ [$ (!< # â&#x20AC;˘ 7 #' v6;; w 

279

89

cu TVA

,

SCAUN DIRECTORIAL _ \_[F" #" XXÂ

â&#x20AC;˘ 7 #' ; ;v w# â&#x20AC;˘ U" ]}= â&#x20AC;˘ J%<#"<} #" â&#x20AC;˘ [$ (!< # â&#x20AC;˘ U '#) '' $<

 ;;vw#

â&#x20AC;˘ ' $<m"'( " â&#x20AC;˘ J " â&#x20AC;˘ ( ^

$))m"'( " â&#x20AC;˘ ~# <m ""' ) ; â&#x20AC;˘ & '"#)#' ! (" â&#x20AC;˘ ( ^

18129122

18058446

Culoare:

Culoare: z$ }

z

negru

399

90

cu TVA

,

negru

479 WWW.SELGROS.RO

90

cu TVA

,

9


10

ELECTROCASNICE

APARAT DE AER f[#FFf[X KXK? 

â&#x20AC;¢ 7 '(N6=7 â&#x20AC;¢ # â&#x20AC;¢ U)m < }!<% â&#x20AC;¢ Q ))%# ) p â&#x20AC;¢ Q ))%$ " $"< â&#x20AC;¢ "'""' "#"<

#)'( â&#x20AC;¢ & '"#)) $'" q (" "#"< â&#x20AC;¢ =( "")< ^\ â&#x20AC;¢ =( "")!<% ^ \ 46159533

VENTILATOR CU *_!"FwX" X*o XHMF 4000T

â&#x20AC;¢ " \ â&#x20AC;¢ [%)(< â&#x20AC;¢ #  â&#x20AC;¢ #)< â&#x20AC;¢ & '"#(" q #<%$ 52868817

1.049

*

90 ,

cu TVA

249

*

90

cu TVA

,

oFf X" OA1-H180R zQ

[< ]# ) p p ~<% z Control electronic z"(") "%< zQ ' "#"< z=( ""< #3{ z"!<% \ z#)< z[ ("(" "" z # zQ "( p z#"(< z& '

VENTILATOR CU PICIOR ST-FN8262

â&#x20AC;¢ " \ â&#x20AC;¢ 7 #" # â&#x20AC;¢ "% â&#x20AC;¢ k'  â&#x20AC;¢ ~< #$ < â&#x20AC;¢ " '(!<% * ? x ,bb = X â&#x20AC;¢ 24422453

31187271

VENTILATOR DE BIROU ?\[

â&#x20AC;¢ Putere: 20 W â&#x20AC;¢ 7 #" # â&#x20AC;¢ "%

249

*

24441206

90

cu TVA

,

     

49

*

99

cu TVA

,

     TRANSPORT GRATUIT      !   "   # # #    


ELECTROCASNICE

11

\F+F#" _qF ##"[Z#p z#m $ )" 

\F+F#" _qF GN2601

z#$""  z7 '(N" 

z#m $ )" 

z="" "#("<

z#$"" 

Ventilator z=#(" #"Â = z7%"(< z& '"#U" Â&#x201A;> z7 #' v ;;w  ; ;## z

z<

 $ <

z#(' z7 #' v ;;w ;;##

 

17114562

235 L

f7'" '!(

440L

2.069

*

90

*

cu TVA

,

,

cu TVA

f>F[o \F+fF\Fo Xc [\p

f>F[o \F+fF\Fo #>c }p z#m $ )" 

â&#x20AC;˘ #m $ )" â&#x20AC;˘ #$""  â&#x20AC;˘ 7 '(N" â&#x20AC;˘ Control electronic al

292 L

z#$""  z]q '

749

90z&("'" 

312 L

"#("

 â&#x20AC;˘ & '"#< 4=kQ'"Q â&#x20AC;˘ "

$#q m" â&#x20AC;˘ &("< â&#x20AC;˘ Ventilator â&#x20AC;˘ 7 #' v ;;w ; ;##

zm" '"

 z7 #' v ;;w ; ;## 52868775

f7'" '!(

f7'" '!(

46845053

1.299

90

*

     

cu TVA

,

1.399

*

WWW.SELGROS.RO

90

cu TVA

,


ELECTROCASNICE

12

WESTLINE XqF[o X_fXo #" *o!X _\"

â&#x20AC;¢ & '"#"" â&#x20AC;¢ # ) ; ) â&#x20AC;¢ Picioare ajustabile â&#x20AC;¢ 7 #' v ;;w 

16

XqF[o X_fXo #" *o!X _\" > Xp

â&#x20AC;¢ Control electronic, pq647 â&#x20AC;¢ $# # ' "" L< ( )) " â&#x20AC;¢ Q

'( ('(< <" ($ "< m<<<" â&#x20AC;¢ 7 #' v ;;w ;;##; ;## 38172888

44155075

699

*

90

,

879

*

cu TVA

90

cu TVA

,

XqF[o X_fXo #" *o!X _\" ## \# #

XqF[o X_fXo #" *o!X _\" AWE 6316

â&#x20AC;¢ Q

'(  ($#'" # " ($#$ â&#x20AC;¢ 7 #' v ;;w ; ;##

â&#x20AC;¢ $# '(<L< '(<#< '(<% < ($#( ) â&#x20AC;¢ Q

($# !"L% "<('(< <" "' <'" "%<" m$ â&#x20AC;¢ $#"" â&#x20AC;¢ =<7(( 10 ani $ â&#x20AC;¢ 7 #' v ;;w  ;;##

44374437

43339266

18 24

1.049

*

     

90

cu TVA

,

1.529

*

90

cu TVA

,

     TRANSPORT GRATUIT      !   "   # # #    


ELECTROCASNICE

1400 \F" #" o!X + b@

1800 \F" o!X X

â&#x20AC;¢ Q "< â&#x20AC;¢ (<"Â&#x201A; â&#x20AC;¢ ="  

z(<" )"< z=( ""%(< # z7

13

") ${# ^

46198529

zQ ( %{'(N z& '"#"< z& '"#" 

21954615

74

*

52

*

99

cu TVA

,

1500

X*XX #" o!X VERTICAL FA5649-1

â&#x20AC;¢ 6$ #" # â&#x20AC;¢ J !(" â&#x20AC;¢ =( "" â&#x20AC;¢ &")"'( 

99

,

cu TVA

1600

ASPIRATOR SC4320 z"'( \ z=( """  z

21734645

 ;"'( 

z\EO= #

30113369

*

199

,

90

cu TVA

199

,

90

cu TVA

2200

ASPIRATOR RC190 z")'(  \

2000 X*FXf \b

zO )%$#" )J

z")'( \

z ")("

Perie TRI-ACTIVE; " "'( 

 z=( ""' z'

( (" ( # < z

z&";"  z=

*

zQ "94

"" #

 

*

194

,

90

cu TVA

     

*

499

90

,

WWW.SELGROS.RO

cu TVA


14

ELECTROCASNICE

Kfo Xc" 

• #"" "% • " '  #„{ • Q "#  # * ? ,b = X 45096930

ARAGAZ ARDENT

• O#<%<" • & $<(" • =() '" < • 7 #' v ;;w 

ARAGAZ CSG62110DX z%<"$%

ARAGAZ NM5512S

z( )" <

;;##

z#'""

45515780

z7 #' v ;;w

zO#<%<" 

;;##

z'

"<("$<"

46190765

z7 #' v ;;w 

;;## 42765529

699

*

90

,

cu TVA

1.049 459 90

*

cu TVA

*

,

90

cu TVA

,

PACHET ECONOMIC ÎNCORPORABILE INOX 22636914

XqF[o fX X[" MG1200TA

• =( "" `${# • Q ' • ' ")"< {{ ## • = ") ; 38849782

1200

Kfo !XFf F[f} z6$ # # z"#" ; \ zE# z"(") "%< z=( ""

#3{ 

'  

zO %$#" )J zQ "" $<' ## 

 

zQ ' ;

*!Fo +Xw F[f}

zQ ' ; z%<"($% z( )" <"#"< z)' $< z%<"( ) z%<"'# ( ) z%<"; 

CUPTOR ELECTRIC INOX zmzm" ; z" ")< "$ z#'"" zE# " < z]q<$#) z=( "" z='<$" < 

KF_"o F["

*

149

z (#"  ;E&E

90

cu TVA

,

     

zU#)< z="q) '# zQ '#"

1.599

*

zQ ' &#" 

BATERIE ACCEL

* *=<

90

cu TVA

,

     TRANSPORT GRATUIT      !   "   # # #    


ELECTROCASNICE

20 L 800

 L 

CUPTOR MICROUNDE "? X@>f!

CUPTOR MICROUNDE X+ 

• Q

$<" })$ • O (" • pq) • k( ' '"#'v { w

• Q

$<" })$ • O (" • #

23499551

*

15

31051188

279

*

90

cu TVA

,

CUPTOR ELECTRIC CT45P

,

cu TVA

CUPTOR f["F" OCH-622

• #'""$ = • ( "" v \\w • # # " 37407756

164

90

• #'""$ …= • Q

$ 

45 L

$<" (< 

1400

26447185

12 L

*

249

90

cu TVA

*

*!Fo "!"Fo #_>!o HDHP-2500

45315330

*

94

,

99

cu TVA

     

cu TVA

,

,

• " \}\ • 7 #"'(m<!<% ##}## • #'""$ • " '(!<% 

114

90

HOT PAN 47715214

z      z    z   z

 

  z! "  

  

 z#   "         

 $ z    "  z   z%  

*

109

90

,

WWW.SELGROS.RO

cu TVA


ELECTROCASNICE

16

\F" #" o!X \""f" \bb 

• Q<< † • & '"#" "$"  • [!<" < %<$# < • & '"#4'NQ ;' '"#) " '$ • & '"#"&"#'"%<

1000 *"F" fXFo CF9250

2400

"#("q !m ) " ()'<"<'"" • (<]"$ )7 mm' • _") ${# • "<

z'"< "%<" z'"< "#("< z

Jet aer rece

z& '"#  z(

) #"{## z ! q# 

23230113

38849501

354

*

MIXER VERTICAL DD100

26139972

74

,

99

cu TVA

,

*

cu TVA

350

• [ ( "$)" # • "%< • 7' $$# 

*

90

FRESH EXPRESS F[Ffof # Z F}" ‚[o ABM11A

! q" )"

• ) ' (" <% $' <{p< m $' <{p< #< • $) #" • & '"#)' $<

23179542

46706131

200

• "% • ) #" • ) ('" 

*

84

99

*

cu TVA

1300

45006988

z=( "" $ z'"< $"" ${ $ z'"< $))# '"

z ($#

<

zQ # )

45094927

239

90

cu TVA

,

     

90

cu TVA

,

z($#

*

800

239

APARAT PREPARAT PÂINE OW1010

• 2 site

cu TVA

,

,

XqF[o DE TOCAT ME205

199

90

*

349

WWW.SELGROS.RO

90 ,

cu TVA

600


ELECTROCASNICE

MIXER VERTICAL COMBI

• "% • '

) ; ) • =( ""'  • 7 'm • J)#< • U ;)#L< • U ;" 

400ROBOT o_[F" MULTI 400

17

400

• '$)"( "" # • =(' '"#)' $< • " "(" #< 

#'"" #< $ < • "(") "%<

 

47119144

144

*

90 ,

cu TVA

ASPIRATOR VC 2410 W

2400

z")'( \ zQ "94

*z&";" ( "" z"(")p"

87

99 ,

cu TVA

ASPIRATOR VC200

• =( ""' • &";" • Filtru HEPA • "(" • "'( #"

2200

 

a aerului "'( ; zE) "'( z ("# < q "(  z

46844965

289

90

*

cu TVA

*

,

229

90 ,

cu TVA

X#FF" qF F[fXF" #" *"" X[F

 X_+_ Z FXX $ F[+" >"""Xwo *FX XqF[o #" __ \_[Ff[X!o$

" |[\FF["Xwo F$$ F[+" „ f*X[…

XqF[ƒ #" __ ANNIVERSARY 155

• ($#) %< v('"'<" # "w • ='<" )("q !% $%$ '<" '" #)) )

• ='<"< % <(" buton de selectare " ( )'<"< • 4; " <!(q

• Q ''"

• '

'( !("

XqF[o #" __ X#FFf[ Z z($#)

%<

z #(' {# z'<" '" 

#)) )

 zQ !"< '<" z4; 

" <!(q 

zQ ''" 

61246708*

499

90 ,

cu TVA

     

*

599

WWW.SELGROS.RO

90 ,

cu TVA


18

MENAJ

GÄ&#x201A;TIT RAPID Č&#x2DC;I SÄ&#x201A;NÄ&#x201A;TOS

UČ&#x2DC;OR DE CURÄ&#x201A;Č&#x161;AT

ECOLOGIC

UTILIZARE Ă&#x17D;NDELUNGATÄ&#x201A;

@Tigaie 24 cm

@Tigaie 28 cm

@Tigaie Wok 28 cm

@<;#

@? ;#

* ? b,bb = X

* ? ,b = X

* ? b,b = X

* ? b,b = X

* ? b,b = X

@ $ <" "# @per buc.

19158344

19178656

19334291

19235670

19255611

* ? ,bb = X 19447879

@per buc.

@per buc.

Imaginile prezentate sunt cu titlu informativ.

@per buc.

@per buc.

WWW.SELGROS.RO

@per buc.


MENAJ

_FF #F[ F!o *"[_ X!F"[" â&#x20AC;&#x153;FRIGOVERREâ&#x20AC;?

XX\o F!o ! CU CAPAC

z=(('" 

z

z<""<

z7("$ < z

z

per buc.

* ? b,bb = X 46706412

* ? ,bb = X 42061754

per buc.

* ? ,bb = X 92631902

per buc.

z[")< z

per buc.

P - 26,99 cu TVA 42061762

PAHAR COLOR â&#x20AC;&#x153;SORGENTEâ&#x20AC;? z# z7 '

z z z

11

[")<# per buc. 

 

  

   

   

  %   $

 #

  

 

 & 

"   

  

 $ 

   

  

42061747

9

49 ,

cu TVA

CUTII DIN PLASTIC PENTRU ALIMENTE â&#x20AC;&#x153; FRESH & GOâ&#x20AC;? Nr. cod LEI cu TVA  4,49  8,99  5,49  ,b 8,99  ,bb

DOU + CA tie o cu Go & Fresh ml 250

z

3

z

per buc.

z"'("

per buc.

8

99

,

*Ă&#x17D;n limita stocului disponibil!

per buc.

z

* ? ,bb = X 16241143, 17069394

#

z

per buc.

BOL MIXER 5L z= (" {)

* ? ,bb = X 17014911, 16185894

z

per buc.

17050212, 16221954

,

cu TVA

* ? b,bb = X 10402337

z= (" {)

99

TIGAIE CU INTERIOR CERAMIC

z= (" {)

SUPORT TACĂ&#x201A;MURI

NOU

10522282, 10522258

cu TVA

>f! F}" ,! z

('")#

10522241

800 ML

36313161

,

cu TVA

* ? b,bb = X

z z

99

_*o #""@ |[+K"Xo 250 ML â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2DC;TULIPâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;

z7 '#)

DIMENSIUNE 500 ml, 2 l 2,9 l 3 l

per buc.

28098671

z z

10

# per buc.

10411775

99 ,

cu TVA  

  ' 

 

 

  "& $ () &

+ 

 

   

 

 

  

 / - .

 : 

69

WWW.SELGROS.RO

99 ,

cu TVA

NOU

19


20

MENAJ

Xo #" o!X ~FX~

MOP STYLE CU MÃ&#x201A;NER

zQ"'"

z(

<'(m" < (# < 

z<%"<' '"#)$ !< #

(L< # z&("p)<" z7 #'  " ;# z7 #' #'< ;; # z?"")# '< `$ ( ^

^

* ? ,bb = X 46706370

43801216

"w"o f* Â&#x2026;!" z(

^

46706362

9

129

z(

^

  

cu TVA

fq _\"

40

zv")w30035802

* ? ,bb = X zE# " "" z(

,

+o!"Xo ! _ fof

90

,

99

cu TVA

^

99

cu TVA

,

CUTIE DEPOZITARE zE# " " z7 '

z(

^

z7 #' ;;#{

* ? ,bb = X 52870813 z;;#{

* ? ,bb = X 52870805

z 

Bej: 20266037 Alb: 30703714 Maro: 44152577

zv)("$ w

47115787

61 15 99

cu TVA

,

E#$ (%""'"" " m#" ^

WWW.SELGROS.RO

99

cu TVA

,


AUTO 21

ACCESORII BAIE ‘‘GELAMOR’’

RAMA WC PP ALB z(

_*f K‚F" F+F"[Fo

* ,bb = X

43306109

* b,bb = X z(

CAPAC WC EUROPA

^

z(

^

42448126

SUPORT PROSOP DUBLU * Z,bb = X z(

^

42447979

SUPORT PROSOP INEL * ,bb = X z(

^

42447961

SUPORT PAHAR DUBLU * ,bb = X z(

SUPORT PERIE WC * b,bb = X

^

42447912

_*f o*_[ fX * ,bb = X z(

^

42448100

ffXq >XF" z;# zŽ z(

CUIER * b,bb cu TVA

^

42448001

z(

# ^

z(

19

^

42447953

99

cu TVA

,

14

99

,

cu TVA

\__[ #_q Z oXqo #_>!o z(

^

*

,bb = X 52687332

* ,bb = X 37026010

\__[ #_q  oXqo #_>!o z(

  +<

" ffXq" >XF" z; {;# z(

^

^

* ,bb = X 52687340

*Xo #_q \_[FF z(

37108529

^

44830768

28

99 cu TVA

,

COVOARE BAIE BAMBUS z;# z(

11

99

*"#"X #_q ““#" !_}"”” z;# z(

47562939

^

18134221

99 cu TVA

,

cu TVA

,

z7 '#)

^

49

^

17941527

9

WWW.SELGROS.RO

99 cu TVA

,


22

AUTO

\"##… !X#o \F+fF\Fo AUTO 12 V 30 L

z&( ("'" z7 m<"#("<

 " {;" (; #" …= * ? b,b = X 45102878

*XK" XF" X#Ff "FF"?""*F" p X["[o X#Ff "FF"@""*F" z")# ' \QU{U z&" ) U" '")) z& "#"q # zJ( zE# '" < zQ )& zQ )4U? zJ"'""< 22050157

MOBICOOL !X#o \F+fF\Fo AUTO 12 V 25 L

z& '"#) <"  z"#" \ z7 #'  ; ;# 33159484

169

99

,

329

cu TVA

z(

z? 

^

* ? b,b = X 43989383

24880965, 24899312, 24917908, 25184326

^

57

ULEI AUTO TOTAL QUARTZ ENERGY 10W40 - 4 L

99

z(

cu TVA

,

^

AMPERAJ ART. NR.LEI CU TVA 70 AH

 

379,90

90 AH

 

479,90

56 AH 44986495

^

* ? b,bb = X 44833333

ACUMULATORI AUTO S3 z(

,

X["[o Z p _*f MAGNETIC

ULEI AUTO TOTAL QUARTZ ENERGY 5W40 - 4 L

q"+ofX" *X>Fw X"fF[ 47,5; 50; 53; 55 CM z(

90

cu TVA

ACEST ACUMULATOR TREBUIE PREDAT UNUI COLECTOR AUTORIZAT #_*o _F!FwX"

259

90

cu TVA

,

6(pq"!'"<($ <(" #"

"')<$m" Ž) ((%"L)m#$ '  ! $)(% " '#<p ""<() #"%"^

ULEI AUTO MOBIL SUPER 3000 X 1 5 W-40 - 4 L z(

^

* ? b,bb = X 51343127

ULEI AUTO MOBIL SUPER 3000 X 1 5W-40 - 4 L ESP FORMULA z(

^

51343135

109

WWW.SELGROS.RO

90

cu TVA

,

ACEST ULEI TREBUIE PREDAT UNUI COLECTOR AUTORIZAT #_*o _F!FwX"


AUTO 23

CHEMSOL LICHID *o!X" *X>Fw CLEAR VISION ESTIVAL z< z z( ^

PARASOLAR AUTO MAXI z %}$# "m< z;# z( ^ * ? b,bb = X

46842225

* ? ,b = X 20028866

PARASOLAR LATERAL BUTTERFLY z ^{'" z('"

* ?

,bb = X

16527269

JETXPERT LICHID *o!X" *X>Fw PREMIUM CU TEFLON z< z z( ^

PARASOLAR ECO z; # z( ^

34875401

37118791

13

99

cu TVA

,

ODORIZANT AUTO UNDER SEAT X[F!!X@ OUTDOOR BREEZE * ? ,bb = X 26095919, 26106443

5

99

,

cu TVA

#_X "c K_o X_f  _ "[F!XF" z" "('" m z" #"("$) " z='#)'$ z #" zO )%$#")' zU< # '< 26130690

SET HUSE AUTO

z7 '#)q 

z('" 48575450

99

99 cu TVA

,

WWW.SELGROS.RO

119

99 cu TVA

,


24

TIMP LIBER

BAZIN CRISTAL BLUE 7 #' ;# ( ^

z z

* ? ,bb = X 22190060

PISCINA SOFT SIDE 7 #' ;#

z

z(

^

22149348

7 #'  ;# z( ^ z

29

40165599

99

cu TVA

,

PISCINA FAMILY

69

99

cu TVA

,

z7 #'  ;;# z( ^

90434119

159

90

cu TVA

,

z7 #'  ; ;#

PISCINA EASY _ *f*o

z(

z7 #' ; #

*FF[o _ X_[" ^

z('"

43149178

90435058

179

90

cu TVA

,

349

WWW.SELGROS.RO

90

cu TVA

,


+o#F[o

25

*XF!Ff[ z

Dimensiuni: 3 x 3 x 2,5 m

zÂ&#x201C;'<"<q"< zU" 4v( " <w

_>"!o [Â&#x2026;!f[ z z

z= z

Diametru: 180 cm per buc.

<

per buc.

43804491

80017569

26

79

99

cu TVA

,

X_[ f[f>!f X#FX[

99 ,

cu TVA

Xo #"*_[+KF_!Xo z

Dimensiuni (L x l): 120 x 70 cm

Culori: verde, gri, maro z per buc. z

Culori: verde, gri, maro z per buc. z

46706081, 57838559, 57838567

57838534, 57838542, 46706032

21

,

!X#o \F+fF\Fo ! * ? ,bb = X z

69

99

cu TVA

99

cu TVA

,

!"F[f *X *!XF "#" z z

Dimensiuni (L x l): 192 x 71 cm per buc.

17252222

per buc.

20345666

X__!XfF \F+f + z z

2 buc. per set per set

69338192

3

99

cu TVA

,

WWW.SELGROS.RO

144

90

cu TVA

,


26

TIMP LIBER

MANGAL 3 KG

#F #" \f[o Z 

CEAUN INOX 14 LITRI

z('

* ? Zb,bb = X z( ^

42689653

z

( ^

25083080

24991309

CEAUN EMAIL 30 L * ? b,bb = X 25010448

TREPIED CEAUN z

8

( ^

24955643

44

99

cu TVA

,

119

99

cu TVA

,

+Xo !Xo fc z%<")

90

cu TVA

,

Â&#x201D;\

z%<""Â&#x201D;\ z&(m<$<" " ;# z7 #' v ;;w 

 ;;# z

+oX \f[o

z

17579319

z7 #" # z(

[< < '< ( ^

^

47562533

49

99

,

299

cu TVA

,

CORT NEVADA

CORT POP UP 2 PERSOANE z(

90

cu TVA

^

z7 #'  ;;# z(' z( q) z)< # z( ^

POP-UP Montare în 2 secunde

41057720

43551696

WWW.SELGROS.RO

,

#

129

90

cu TVA

# #

#

#

,

#

139

90

cu TVA

#


+o#F[o

27

% 0 5 % 0 1 I R E C U  D  RE

    CAMPING

TERMOS METALIC 750 ML z(

^

26667170

* [f_ * ^=<

19

99

,

cu TVA

9

PAVILION ALB

99

z7 #' ;# zU" 4( " <

cu TVA

,

z(

^

32770836

FELINAR CAMPING z #" 

"

 ;[v 'w z( ^ 42094839

* [f_

174

90

cu TVA

,

* ^=<

249

90

cu TVA

,

* [f_

* ^=<

14

99

,

cu TVA

8

99

cu TVA

,

+oX ROTUND

GARNITURà „YORK” z&""< ""('" z= #'•

< q m"

( z7 #' v6;; w #'< ;;# ( ;; # m" ;; # z( ^ 23905086

z7 #' v;; w 

;; # z( ^ 86311149

* [f_

* [f_

* ^=<

37

19

,

cu TVA

25

99

cu TVA

,

% 0 5 I R E C REDU

olectia GO c in d le ii r ca JA la toate ju LEGO NIN

WWW.SELGROS.RO

699

90

cu TVA

,

* ^=<

999

90

cu TVA

,


28

TIMP LIBER

TRACTOR _ *"#X!" qF "fo

FF!"o _ *XXf!X z[#)"(

 

zL'"#)"< 

$""#; #<`$ z& '"#("" ) (" z( ^

z7 #' v6;; w ;;# z(

^

46734554

15966559

159

219

90

cu TVA

,

90

cu TVA

,

>FF!"o > Â&#x201D;Â&#x201D;

>FF!"o f*FF Â&#x2DC;

@=)#") <''(' @QLm<'("J` @& # <" "% @_ # 

z=) zQL<J` z'

 ' ( (" $ qm< "<" z( ^

44415800

40824021

229

399

90

cu TVA

,

>FF!"o FÂ&#x2026; Â&#x2DC;

=))#<{ < 

QL<m<J` zJ"'(" z_ #  z'

 ' q#" ' z z

(#(<' '"# # vm}) #w ( ^

z

20493326, 20548228

359

90

,

cu TVA

WWW.SELGROS.RO

90

cu TVA

,


TEXTILE

RUCSAC

TROLLER EVA

z;; #

z7 #' 

z(

^

* ? b,bb = X 36513083

62 X 39 X 25 CM z(

29

^

P ? bb,b = X 80028392

+"X[o fFX CU TROLLER z ;; # z(

72 X 42 X 25 CM z(

^

P ? bb,bb = X 16721649

^

+"X[o _o

P ? b,b = X 80028343

z; ;# z(

^

P ? ,bb = X 16704041

52 X 35 X 20 CM z(

^

80028400

CEARCEAF JERSEY

139 119

90

cu TVA

,

90

,

@Ž # @7 '

@7 #' 

\Xo *"[o ""…

@Ž # @7 '

@7 #' 

cu TVA

TROLLER POLICARBONAT

+"X[o fFX [Fc"

z7 #' 

z; ;#

NOU

69 X 48 X 31CM

@(

^

P ? b,b = X

 

79 X 55 X 34 CM

@(

z(

^

P ? Zb,bb = X 35758416

NOU +"X[o fFX@X_[o

^

* ? b,b = X 23662729

z;; z(

^

35448646

59 X 40 X 25 CM

@(

^

23621931

169

90

cu TVA

,

39

WWW.SELGROS.RO

99

cu TVA

,


30

TEXTILE

PROSOAPE FROTIR

LENJERIE PAT

zŽ

zŽ

# [m z7 ' #( # q 

z7 #' 

# 

z${# z7 #' 

*"fX[o

70 X 140 CM

z

z=m(" ;#

z(

z=m( "< ;#

^

* ? ,bb = X 24892044

zm<(< ; # z('"

* ? b,bb = X 27023522

2 PERSOANE

50 X 90 CM

z=m(" ;#

z

z=m( "< ;#

z(

zm(< ; #

24871170

z('"

^

14

* ? b,bb = X 41451741

"}X!X+o z=m(" ;# z=m( "< ;# zm(< ; # z('"

* ?

b,b = X

99

cu TVA

,

41451758

74

LENJERIE PAT 3 PIESE 2 PERSOANE zm(< ; # z9'<( "< ;# z('"

43802529

LENJERIE PAT zŽ

# (" z7 ' #( # q 

z7 #' 

99

,

cu TVA

*"[o X[XfFo z7 #' z;# z(

^

15012263

29

,

*"[o Ff\F>o z

2 PERSOANE

^('"

z7 #' 

z=m(" ;# z=m( "< ;#

50 X 70 CM

zm(< ; #

z(

z('"

^

* ? ,bb = X

* ? b,b = X 49095508; 49091085

22918882

70 X 70 CM

"}X!X+o

z(

z=m(" ;#

^

* ? ,bb = X

z=m( "< ;#

24828485

zm(< ; # z('"

* ? b,b = X 29410925

*"fX[o z=m(" ;# z=m( "< ;# zQ<(< ; #

40 X 40 CM z(

z('"

^

22844740

49135445; 49132467

109

99

cu TVA

90

cu TVA

,

6

99

cu TVA

,

WWW.SELGROS.RO

  &

   '(() *

    "  +,    +

   . * * / 

+ 10  0


TEXTILE

SUTIEN

SUTIEN PUSH UP

zŽ

# Ž'" zU< # J{= = z= $ z( ^

zŽ( # )<

Ž'" zU< # J

* ? b,bb = X 43684489

z= 

$ ^

z(

* ? b,bb = X 43685726

  %   /5 4 

     

>f}"F >o>XF z Ž # Ž'" z= $ $ zU< # &xx6 z ^('" z( ^

* ? ,bb = X 20025714

KF!f >o>XF z Ž # Ž'" z= $ $ zU< # Uxx6 z ^('" z( ^

22355135

KF!f@>f}" #Xo z Ž

# Ž'" zU< # &6 z= $ z( ^

 3$  

* ? ,bb = X 44985927, 44985836

KF!f #Xo BRAZILIAN z Ž( # )<

Ž'" zU< # &{U–6 z= 

$ ^

z(

43686328

 *"

   / 

14

*FXX #Xo@>o>XF

@Ž # @7 ' @U< # )#< &x6

99

cu TVA

,

5

49

cu TVA

,

qf"" >o>XF

 < Uxx6 @( ^

z

Ž

# Ž( # )< Ž'" zU< # z( ^

17376138, 17358763

* ? ,b = X 30094056

qf"" #Xo z

Ž

# Ž( # )< Ž'" zU< # z( ^ * ? , b = X 25059189

qf"" f*FF z Ž # Ž( # )< Ž'" zU< # z( ^ 

24

46843256

99

cu TVA

,

WWW.SELGROS.RO

2

99

cu TVA

,31


f#o

32

Ff_ #Xo z

Diverse culori

32854481; 44377166

* ^=<

14

99

cu TVA

,

* [f_

8

99

cu TVA

,

TRICOU >o>XF z

Diverse culori 29406014

BERMUDE #Xo@>o>XF z

* ^=<

29

Diverse culori

30412282; 29162203

* [f_

* ^=<

29

99

cu TVA

,

17

99

cu TVA

,

* [f_

17

99

cu TVA

,

99

cu TVA

,

Ff_ >o>XF z

100% bumbac

z7 ' #( # q 

zU< # &xxx6

qf >o>XF

17137365; 17337056 * ^=<

104

z z

90

cu TVA

15148455; 16824104

,

* ^=<

105

* [f_

*X[f\F *f #Xo@ >o>XF z

100% poliester Diverse modele zU< # &xx6

Diverse culori

73

43

cu TVA

,

39

cu TVA

,

* [f_

73

77

cu TVA

,

zU< # 

86318672; 86318698 * ^=<

74

99

* ^=<

cu TVA

,

* [f_

52

* [f_

49

*X[f\F *f #Xo@>o>XF

cu TVA

z= $%Â&#x2013;

,

zU< # 

31035066;31074768

WWW.SELGROS.RO

)

229

160

90

cu TVA

,

93

cu TVA

,

Articolele sunt prezentate cu titlu informativ.

Orlo331  
Orlo331  
Advertisement