Page 1

Fenyves Márk

Mozdulatművészet Orkesztika Iskola - Dr. Dienes Valéria és Berczik Iskola - Berczik Sára

1


2


Mestereimnek - az „Őrzőknek” Berczik Sára, Dr. Dienes Gedeon, E. Kovács Éva, Kármán Györgyné (Vidor Judit) és Szöllősi Ágnes Akik közel 60 évig titokban mentették a tudást - melyet nekünk ajándékoztak Hálával hogy tanítványuk lehettem - az útjukat járhatom - eszményeikért élhetek 22 éve FOM 2012.09.07.

2013.10.08. szerkesztett verzió Copyright 2012 - All right reserved Minden jog fenntartva Orkesztika Alapítvány, Fenyves Márk és a fotográfiák szerzői Felhasználásról, idézésről, stb. - Kérem küldjön értesítést! e-mail: info@mozdulatmuveszet.hu web: www.mozdulatmuveszet.hu

3


4


Fenyves Márk

Mozdulatművészet Orkesztika Iskola - Dr. Dienes Valéria és Berczik Iskola - Berczik Sára

2012. szeptember 7-én az Iparművészeti Múzeumban – a Mozdulatművészet 100 évét bemutató kiállítás azonos - Mozdulat című szimpóziumán elhangzott előadás lejegyzett verziója. Köszönet Nikodémné Fülöp Évának a lejegyzésben nyújtott segítségéért.

5


6


Re pi sz ky Ta má s dé le l őt t a z z a l k ez d te e l őa d á sá t M a dz sa r A li ce - r ó l: c sa lá dta g ké nt n eh éz me gsz ó la l n o m . Én, a k i 2 1 é ve va g y ok a m oz d ula t mű vé sz e k c sa lá d já na k ta g ja sz i n té n ne hez en ta lá l om a sz a va ka t , ne héz ol ya nr ó l be sz é l ne m, a mi a na p i va l ósá g o m , a mi a z éle te m leg fo n t osa bb ré sz e ké t év tiz ede. M o nd o m ez t a z ér t, me rt M a a z a f e la da t o m, a z t ka pta m ör ö kü l a me st ere i mt ő l, h o gy e ne me s műfa j t vi gy e m to vá b b l eg j ob b tudá s o m é s me g gy őz őd ése m sz er i nt. Én ne m i s mere tl e n - v i z sgá la nd ó tá rg yr ó l, ha ne m a z él mé n yek ke l me gé lt sz emé l ye s é let e mr ől i s b esz é le k , me sé le k , é s ha úg y te k in te k rá a műf a j ö tö de a z én mu n ká ssá g o m má r a 1 0 0 évb ő l. Itt é s mo s t a p ro gra m sz er i nt D ie ne s Va lér iá ró l kel le ne csa k b esz é l ne m. De n e m me he te k e l a me ll et t, h o gy a z el ma ra d t e l őa dá s ka pc sá n Be r cz i k S á rá r ól ne m o nd ja k né há ny sz ó t. M e rt k é t m oz d ula t mű vé sz et i a n ya i s ko lá m va n, mel ye t e g yf or má n f o nt o s na k érz e k . A Di e nes é s a Bercz ik i sk o la . Bercz ik S á ra sz e mé ly e és a t őle ta n ul t „ gya k o rla t i ” a n ya g v ol t a z , a me l ye n kere sz tü l si ker ü lt m egé l ne m mi n da z t, a m ir ő l ez a mű f a j sz ó l, ha úg y tet s z ik ő v ol t a k orka p oc s a b ba n a f ol ya ma t ba n m el y e n ge m a gy ö ker ek i g e lvez ete tt . Éle te ut o ls ó 3 évé be n l ehe tt e m a n öve nd ék e t ö bbe k k öz t a Ka pá sba n és a M oz d ula t ku lt úra Eg ye sü le t pe da g ó gu s ké pz ő j ébe n a Ha y na l I m re E g é sz s ég tud o má n yi Eg ye te me n . M i nt fia ta l k ol lé gá va l re n ge te get besz él ge tet t vel e m a rr ól h o g ya n ker ül t ő e g yá l ta lá n a m oz d ula t mű vé sz ek k ö z é , mi t é s h og ya n képz el te k, g on do lta k, a ka r ta k , te tt ek . Ki s sz eá n sz a i n k he ti k étsz er z a j lo tta k a z ó rá i n k e lő tt .

7


8


Berczik Iskola - Berczik Sára Bercz ik S á ra b a ler i ná na k ta n u lt, M i s k olc o n sz ül ete tt é s De brec en be n n eve l ked ett k i slá n y ké nt. É let ra jz i a da t oka t ne m m on do k , me rt a z o k k öz i s me rte k. P á rh uz a mo sa n z ene i é s ba l et t ta nu l má ny o ka t f o ly ta t ot t. E k ét ta n u lmá n y eg y f u rc sa f elf edez és hez vez et te 1 5 évese n. Pá r huz a m o ka t ker ese t t a ta n u lt z e ne é s m o z gá s k öz t. A kla s sz i ku s z e ne és ba let t sz a bá l yr end sz e ré ne k viz sgá la tá n tú l ju tva , ész re ve tte , h o g y a z e ne i fe jl őd és me ll et t a tá nc u gya na z a k la ssz i ku s f or ma ma ra d t. A z a g on do la ta tá ma dt, ho gy a z e n ei m od u lá c ió t kö ve tve a m oz gá s bó l i s me gp ró bá l ha t ó mo der n f o rm a a la kítá s, a m oder n z e né hez ha so n l óa n. A D ebr ece nb en i s mer t csa lá d ve nd ég ei ne k p e rsz e m in di g v o lt b e mu ta tá s , mi t i s tud a k is lá ny, mí g ne m eg y ke dve s i s mer ő s ú rie mb er a z t ne m m o nd ta , ép p m o st jö v ök Bé cs b ől a h o l po nt i l ye n m oz d ula t oka t lá tta m. Ez ek a m oz d u la t o k a Wi es en t ha l tes tv ére ké v ol ta k . A k is S á r ika a dd ig n ya g ga t ta a sz ü l ők et , h og y Ka r ola né ni ve l f élé vre B éc s be m en te k a hír es n ő vére k tő l é s E l l en Te ll st ő l m oder n tá n co t ta n ul n i. Nev el ő a n y ja , Ka r ola né n i ( Pe rcz e l Ka ro la ) per sz e n e m néz te j ó sz e m me l m i n dez t, de m i nt ér te l mi sé gi n ő ne m ti lt o tta , sőt az u ta z á s sa l , ma jd sz ó ló ko nc er t sz er vez é sév el se gí te tt ék is a k i slá n y a mb íci ó it. A ta nu l má ny út ere dmé n ye ké nt 1 9 2 1 - be n a pe st i Vi ga d óba n Per cz el S á ri név en m uta t koz i k be, ré sz b en sp icc ci p ős és ré sz be n m ode rn mez í tlá ba s t á nc o kka l . A k öve tk ez ő évb en ped i g má r csa k mez í tlá ba s tá nc o kb ó l. Ez en a z e s te n ké sz ül t a z a köz i sm ert f o t ó, m el ye n S á ri ka a z u n. el őz ő sz a la d ó he lyz et é be n lá t ha t ó. Ez t a sz ó l ót Wag n e r Tű zv a ráz sá r a , a ho g y ő m o nd ta , vö rö s g ö rö g in g be n, sa ru ba n , ki bo n to tt ha j ja l tá nc o l ta e gy k is pód i u mo n. El m es é lés e a la p já n e k k or má r

9


me g gy őz ődé s é vé le tt a z , h o g y a m od er n út já rha tó é s a z , h og y ő t csa k ez ér de k li . E kk or ér te ő ke t a z a t ra g édia , me ly me g sz a k ít o tta a z ind u ló sz ól ó ka rr ie rt é s S á ri ká t vég érv én ye se n p eda g ó gu ssá , k or eo grá f u ss á tet te. A k öz i s mer t Ka r ola né ni , a v ol t ba ler i na , a debre ce ni tá n c me ste r bet eg let t. A csa lá d a rra bá t or ít o tta ta n ul j o n to vá b b é s k ész ü lj ö n f el a z is k ola á tv éte lé re , és h o gy a z egz isz te nc ia mé g b iz t osa bb le g ye n a tá nc t a nu l má ny o k me ll é z e nei d ip l o má t sz erz e tt a z e nea ka d é mia z o n go ra és én ek ta ná r sz a ká n. 1 9 3 2 - be n f e j ez te be ta nu l má nya i t. Ek ko r sa já t d ö nt és e a la p já n, B uda p es te n n yi t i s k olá t a Teréz k ör út o n ( ha a r r a já r u nk , e gy et le ne gy há z va n ma , a mi m od er n ép ü let , eg y ba n k - b iz t o sít ó é pü let , o tt a me ll et te l év ő ki s utc á ba n a z ö t ödi k e me le te n, a há t s ó sa r ok ba n v o lt) , a me l y a le gf ia ta la b b, é s a z 1 9 4 0 - e s éve kre a le gm od er ne bb m oz gá s mű vé sz et i is k ola le tt. Kez d et be n ba let t é s m oz gá s m űvé sz e t ok ta tá sa z a j lo t t. De r ö vi d id ő n bel ü l ( ta lá n 1 9 3 6 - 1 9 3 7 ? ) S á r i ka a Ná da s i is k olá ba irá n yí to t ta n öve n dé kei t ba let t ta n ul má n yo kra és a ba l et t ta ní tá st vé g le g bef e jez t e. A Bercz i k S á ri és i sk o l á ja f urc sa e jt őe r ny ő s n ek sz á mít o tt a m oz d ula t mű vé sz e k k öz t. S o ká ig n e m ér ez ték k öz ül ü k va l ó na k , s o k e g ye sü let i d o ku m en t um el le n őriz et le n is k olá na k e ml ít i. S á r ik a ne m vé gz e tt m oz d ul a tm űv ész et i is k olá t, é s a dip l o má já t sa já t be va l lá s a sz eri n t a mi n i sz té ri u mt ó l „ c sa k úg y ka pta ” , ma jd h o gy a vi sz o ny ne le gy e n a nn y ira mé g se mér ge s , a K á lla i I s k olá n kere sz tü l le ga liz á lt a ( M oz d ula tk u lt úra Egy es ül et n yi lvá nta rtá sa i sz eri n t a n öve nd ék ek di pl o má já h oz i s a n ya i sk o lá na k Ká l la i va n be je gyez ve) . F urc sá n tek i nt et te k rá ( és n ö ve ndé ke ire) a ba l et to so k i s, mer t ne m ért et t é k a te ch n iká t m iér t á l d o z ta fe l a „ tec h ni ká tla n sá g ért” . M ert t ec h ni ká t la nsá g o t je le nt et t a

10


k öz eg ü kbe n , má r m a ga a té ny h o g y a ki fe jez é s érde kéb en vá l o ga t ta t o tt ki a m oz du la ti a n y a g, ho g y a z á ll a z e l őt érb e n , a h el yet t h og y a m in de nk i sz á má ra j ól f el is me rh et ő, k öz i s mer t poz íc ió k , t est h el yz e te k tec h ni ka i fel m uta tá sa , bri ll ír oz á sa le gy en a k öz p o nt ba n , a z ene is ég kérd ése me g ér tel m ez h ete t le n vo lt . Í g y mű k öd i k ké t a ssz i s z te ns éve l, a ki k e g y ébk én t két ge nerá ci ó t ké pv i s el te k a z is k olá bó l , a de bre c en i éve k bő l má r m űv ész ké n t Ha j ó s K lá ra , a k i kés ő bb k ol l égá ja v o lt a Buda i Tá nc k lu bba n, é s a f ia ta l ok k öz ül S z ö ll ő si Á g ne s , a ki a ha lá lá ig seg ít ő je ma ra d. Eg ye tl e n fé rfi n ö ve ndé ke és tá nc osa W i nte r J óz s ef v ol t e k k or ( a m ű so r o ko n M á t hé J óz sef, a k öz sz ere te tt J oc ó) . A ko rsz a kba n sz ü let et t m űve k z e ne i i ndí tta tá s úa k , erre a leg j ob b pé lda a z 1 9 4 1 . évi Ze nea ka dé m ia i bem uta t ó a Z en e i fo rm á k a t á nc ba n cí m ű es t . Ha j ó s K l á ra , Wi n ter J óz sef sz ó li s tá k sz ere plé sé vel , a z ő sz ere p ei ket ké s őbb E. K o vá c s Éva és S z öl l ős i Á g ne s ve t ték á t , a k i kb ő l ké ső bb a z i s ko la na gy m oz d ula t mű vé sz d uet tj e l et t . A z e stb ő l re ko n st r uá l tu n k ké t e t űd öt a M a gya r M oz d ula t mű vé sz e ti T á rs ula t sz á má ra 2 0 0 3 - ba n S z ö ll ő si Á g ne ss el. Ö t szó lam ú f úg a - F o rm a a tá nc b a n a lcí m me l, té ma a z i nt el le kt uá l is me g k öz el íté s, viz uá l is sá tet t tö bb sz óla m úsá g, é s a D rám a a t á nc ba n - H a lá l és a lá ny ka k ore o grá fiá ja a z é rz el mi me g k öz el íté s ű z ene i a la pú k ore o grá fiá va l . A há b or ú sz ü ne te t je le nt et t a f e jl ődé s b en, a tö bb i is k olá va l eg y üt t 1944. má r ci u s 18-án b ez á r ni ké ny sz e rü lt ek és ez e n a he ly sz í ne n má r n e m ny i to tta k me g. A z é let a z t h oz ta , h o gy ez vo l t a z egy et le n bo m ba ta lá la t ot ka p o tt há z a T eréz K ör út o n . A n öve nd ék ek se gít sé gé vel a ta ní tá s és a tá ncc s op or t a

11


M A D IS Z A nd rá s s y úti hel y sé géb e n ind ul t ú jra . M oz d ula t mű vé sz e ti I s k ola ké nt ut ol já ra a z új la k hel ye n a S z en t Is tvá n pa r k ba n , egy na gy t et őt era s z os la ká sba mű k öd ö tt, eg ész e n a ddi g, mí g - ha j ól e ml ék sz e m – 1 9 5 1 - be n a la ká s ér t f el je le nte tt e a sz o m s z éd . S á r ika díj u gra t ó- ba jn o k f ér je , t isz t v o lt é s ez e lé g o k v o lt a rra , h og y ki te le pít sé k v id é kre. A há b or ú u tá n, a Be rcz i k Tá nc cs op o rt é s ki s Ber cz i k Tá n cc so p ort ( ez a p eda g ó gu s n ö ve ndé ke kb ő l á ll t), a M A D IS Z pr og ra mo k ba be ka pc s ol ód va e gy re t öb be t sz ere pe l ( n öve nd ék ek me sé l ne k te hera ut ó s uta z á s ok ró l , sz a ba d tér i S z e nt i vá n é ji á l o mr ól) . M a j d a cs op or t és S á ri ka lesz erz őd ik - a h og y ő m es él te k ore o grá f us na k a z Op ere tt sz í n há z é s a M a dá c h S z í n há z j o gel őd j eké n t mű k öd ő F ő vá r os i Rev üsz ín há z h oz ( i tt ké sz ül ne k a né pi f eld o lg oz á s ok) . A ki te lep íté s ko r a k ol lé gá k, n öve nd ék ek mi n de nt m eg m oz ga t na k : kb. eg y év utá n vi s s z a h oz tá k . De e k ko r má r ti lt o tt m űfa j.

a

m oz gá s m űvé sz e t - m oz du la t m űvé sz e t

Bercz ik S á ra a z t a ne me s f e la da t o t ka p ta , h o gy a Tes t nev elé s i Fő i sk o l á n az o tt „ ha m v á ba hu ll t” tá n cg i m na sz ti ka sz a k hel ye tt a m oder n ne k, m eg né ha sz a ba d na k ne vez e tt gi m na sz t iká na k a ta ná ra le g ye n. K öz öl té k ve le a né me t te r mi n us o kr ó l l e k e ll m o nda n i , mű vé sz e tr ől, va g yi s a gya k or la t ba n a Be rcz ik m ód sz er ta n ha r ma di k f e jez e tér ő l, az a ffek tí v m oz d ula tta n r ó l, a k if ejez ő m oz gá s o kr ól sz ó s em le he t . S á ri né ni el me sé lé se a la p já n na g y s ért et ts ég ébe n, mi k or me g kérd ez té k mi le gy en a n eve a n na k , a m it ta ní t ma j d , a vá la sz t rá bíz ta a z o tt lé v ő ti t ká r n őre, í gy lett m űv és zi t or na a z e l nev ez é s , a m it Ő ké s őb b új ra g o nd o lva e szt éti ku s t est k ép z és n ek nevez et t á t ( ez a g ya k or la t i a n ya g

12


a z els ő ké t f e jez e t na g y ré sz é t fed i l e M ód sz er be n, a z e mlí te tt ha r ma d i k né lk ül ) .

a

Bercz ik

M u nká s sá gá na k k öv et kez ő á l lo má sa a z E. K ová cs Évá va l va l ó eg y üt t mű k ö d és a M ész á r os ut ca i mu n ka k öz ö s sé gbe n ( Tor ná sz vá l oga t ot t - k eret, D óz sa to rna sz a k osz tá l y ) , ma jd a S z í nia ka dém ia n ői m oz gá s ta ná ra , a m it S z ol lá s Erz sé be tte l a Ka pá s ut c a i Buda i Tá nc k lu b ba n va l ó ta n ítá s k ö vet te, egé sz e n a ha lá lá ig, 1 9 9 9 - i g. Hi he te tle n m e nn y is é gű tá nc o ln i vá g y ó em ber ne k o koz o tt é let re sz ó ló é l mé n yt a Ber c z i k Is k o l a peda g ó gia i tevé ke n y ség e . Gya k o rla t i la g m in de nfa jta á tsz í nez és ell e nére ( k is ebb m ód os ítá s ok ka l a mű vé s z eti m u nka el ha g yá sa m ia tt) , ug y a na z z a l a z e sz tét i ka i sz e ml él et tel és m ód sz er ta n na l 1 9 3 2 - tő l má ig (2 0 1 2 ) , he tve n é ve mű k öd i k. Kü l ö nb öz ő elá ga z á s o k sz ü le tte k. P éld á ul na g y o n kev es en tud já k a z t, h o gy a ma g ya r or sz á gi gy ó g yt or na a 6 0 - a s év ek t ől in du l ó új ge ne rá ci ó ja sz á má r a a Bercz i k Is k ola a m eg ha tá r oz ó in téz mé n y. A ber cz i ke se k ne vé hez f űz ődi k a z A T G ( A la p oz ó T es tk épz ő G i m na s z ti ka ) é s a z ET G (E sz tét i ku s Te st k épz ő G im na sz t i ka ) me g ho n o sítá sa a g y óg y to rná sz képz és be n é s a g y ó gyá sz a tb a n . M e g ke ll em lí te ne m M e s tere m et, a 2 0 1 1 - be n e l hu n yt Ká r má n ( Vid o r) Jud it o t , a k in ek a ne vé hez k ö tő di k ez ek n ek a ta n tá r g ya k na k a b evez e té se , a k i a ki s B ercz i k Tá n cc so p ort na k v o lt a ta g ja , m i nt m oz dula t mű vé sz ped ig 1 9 4 9 - be n a z u t ol s ó ( ö ssz ev o nt ta nre nd ű) á lla m i ta nf o l ya m o n v égz et t . Ha ez e n a v o na l o n ha la d u n k em lí te ne m k el l D évé n y A n ná t, E. K ová c s É v a és Ber cz i k S á r a k öz ö s n öve nd ék é t a M ész á r o s u tc a ko rs z a ká b ó l . A z

13


a fa nta sz t ik u s krea tí v gy ó g yt or na , a mi vel ő ma g y óg yí t, a m oz d ula t mű vé sz et t ová bb vi tel é ne k e gy i k si ker e . Bercz ik S á r i él et m űvé t á t ha t ja a m oz d ula t é s a z ene , a z in te ll ek tuá l is me g köz elí té s és a m ód sz ere s g ya ko rla t ha r m ó niá ja , a z e sz té t i ku m kere sé se, a ma ga s fo k ú z en ei mű ve lt sé g , a z ér tő és m eg ért ő , krea tí v , i ns pi ra tí v peda gó g ia . Ő a z ut o l só t or na je gyz eté be n i s j elz i a z t, h og y a z e ne e sz té ti ká já n ker esz tü l k ell m ode r n mű vé sz e t te l ( é s a n na k elve ive l) á l ta lá n o ssá gba n e mb ert ne vel n i, ol ya n e mbe rt, a ki ne k mi nd enf a j ta k ul tú rá ra , a z em bere kr e é s a v i lá g ra n yi t ot tsá ga va n . Teh á t í gy r ö vi de n, en ny i t m i nde n kép p m o nda no m m es ter e mr ől Ber cz i k S á r ir ó l.

14

el

ke l le tt


15


16


Orkesztika Iskola - Dr. Dienes Valéria A ki r ől hi va ta lb ó l i s be sz é ln e m ke ll , a k i 2 1 év e á tha t ja a z éle te m m i nde n per cé t - Die ne s Va lé ria . Ne m sz e ret né k a z életra jz á va l f og la l k oz n i m o st , mé g h oz z á a z ért ne m, mer t ú g y g o nd o lo m , h og y ma má r mi nd en ki ne k t ud n ia ke ll a z t , h o gy ki v ol t ez a z se n iá l i s P rófé ta n ő , a te ore ti ku s - peda g óg u s - k öz ö s sé gi E MBE R, a k in ek a mű h el yé be n g ya k orla ti la g t öb b k or sz a ko n k ere sz t ü l na gy o n- na g y o n s oka n n őt te k f e l , és a k i g o nd ola ta i va l mér té ke t sz a b o tt . A ki ki je l öl te sz á m u nk ra , m oz d ula t mű vé sz ek sz á má ra a z in te ll ek tuá l is irá n y t a kez d e t kez det é n a mű f a j el i nd ulá sa k o r . Eg y sz em él yb en ma t e ma t ik u s, f i l oz ó f us és moz du la t mű vé sz ez k öz t ud ot t. Az kev ésb é, hogy a Z e nea ka dé m iá n z ene sz e rz és t é s z o n go rá t is ta nu l t. Lexi k o n ok ba tá n cc ik ke ke t í rt és s z á m os t ud o má ny ter ü le te n f ord ít o tt f orrá s m űv e ke t. Eb be n a 2 5 perce s el őa dá s b a n ne m le he t a z ő te l je s éle té t é let m űv ét me g mu ta t n i , íg y a rra vá l la l k oz om mo s t , né h á n y sz eg me n sé t kie m e lj e m. Ő v o lt a z el s ő, a ki a m űvé sz e t i gé n yé ve l l épe tt f el M a g ya r or sz á g o n a m ode rn tá nc tek i nt eté be n . A lk o tá s ra sz á nta , ez v ol t a cé l ja , ta ní t ot ta , h o gy k i ne vel je a z oka t, a ki k k épe se k le sz ne k rá , a k ik be n a sz a ba dsá g é s tel je s sé g m u nká lk o di k ma jd , e me ll et t a t ud o má n y ig én yé ve l pr óbá lta ö ssz ef o g la l n i a gya k or la t sz űr ő jé n á tsz űr t, me g sz erz e tt t udá s t , m i nda z t, a m it Eur ópa ez e r éve s h iá n y ké nt ha gy ot t a m oz d ula ti sz fé rá ba n . Ez a ket t ős sé g á t ha tja tá nc os m u nká s sá gá t, a rá c ió é s k reá c i ó eg yü tt já rá sa é s kö lc s ö n ha tá sa , a t el je s hu m á nu m ( ért sd em ber - sz a bá s ú, - ki i n dulá s ú , - é rté k ű ) m in tá z a tá na k me g je le nít és e a peda g óg ia , a m űvé sz e t és a t udo má n y há r ma sá ba n .

17


S z á z éve , 1 9 1 2 - be n i n dul t el a z Or ke sz t i ka Is k ola , a mi t hi va ta l osa n D u nca n - D ie ne s f é le I s ko lá na k h ív u n k (ez a ma i j og ut ód i n téz m én y ne ve i s) . A z O rke sz ti ka el nev ez é st 1 9 1 7 - b e n ka p ta a z el s ő n y il vá n os sz í n há z i be mu ta t ó k or. A Di e nes Is k o la k ül ö nb öz ő ko rsz a ka i na g y o n sa já to sa k és s o ksz or e lle n t m on dóa k e g y má s na k ( ez eg y má s ik ta n u lmá n y t é má ja le h et ma j d) . E lev e ös sz e t ett a die ne s i k on cep ci ó, me l y e gy e l mé le ti re n dsz ert kívá n t me gva l ós íta n i - a z o n tú l , h o g y lé tez i k e gy peda g ó gia i sz i n tj e és lét ez i k e gy gya k orla t i, m űv ész et i sz in t je i s. Ez eke t a Re nd sz e r - M ódsz er - Tec h ni k a és mű fa j kif ej ez é se kb ől le h et ne ma jd j ól k if e j te ni. S z a va k é s k ife jez ése k, egy edi ta r ta l m uk va n , ez so k sz or na gy o n má s, m i nt a tö bb i m oz d u la t m űv ész e ti is k ola ese téb en va gy a ká r a sz oká s os - h ét k öz na p i - b ö lc sész et i sz ó ha sz ná la tba n , it t e lha n gz ot t má r a z el ő a dá s ok ba n a ren dsz er, m ó dsz er , m oz d u la t m űvé sz e t , m oz gá s m űvé sz e t, kü l ö nb öz ő e l nev ez é se k , t er mi n u so k … Di e nes Va l ér ia t ud ó s v ol t, sz á má ra f o n to s v o lt a sz e lle m i t i sz ta sá g, é s na g y o n - na g y o n fo n t os v ol t a z , h og y a sz a va ka t é s a tud o má n y sz i nt jé t te l j ese n e gz a kt m ód o n kez el je , ú gy h og y k öz be n k el l ő sz a ba d sá ga ma ra d j o n, é s t el ít őd j ö n a va ló sá gga l (a gya k or la t ba n érz et t él mé n yér té k ke l) . S z á má ra O R KE S ZTI KA O R CH E O LÓ GI A , va gy is a Die n es - re nd sz er eg y el mé le ti tud o má n yt (é s m űvé s z ete t) je le n t, lé tez e tt m ód sz er ta n a is, a m i a z el mé le t g ya k orla tra v o na t k oz ó va ló sá g a . A mi t a z ös sz e s t öb bi is k ola , rend sz er ta n na k ne vez , a z en nek a gya k or la t i sz i n t ne k f ele l me g , h iá ba a ren dsz erta n el nev ez é s . A te ch n ik a , ped i g a k o nk rét k iv ite lez é s i m ód ot je le nte tt e, h o g y k o nk réta n e gy gya k or la t ho g ya n

18


va l ós u lt me g . A m oz dula t é s m oz gá s köz t i te ore ti k us kü l ö nb sé get s o k sz or is me rte tt e m j ó ma ga m , és D ie ne s Ged e on m es ter e m i s , ez ért m o st n e m fej te m ki . Á lta lá n os sá gba n m i n den k i má s a m oz gá s m űv ész e t el nev ez é sse l é l, csa k D ie ne s Va lér ia (és ba rá t nő j e M a dz sa r A li ce) h a sz ná l ja a m oz d u la t m űvé sz e t kif ej ez é st, h i sz e n a nna k ko m o ly , te o ret i ku s o ka va n . A D ie ne s I sk o la k or a i p er ió du s a a z i n té z mé n ye sü lé s mi n de n for ma i el emé t n él kü l öz i (a korá bb i el őa dá so k ba n e l ha ngz ot t má r a g öd öl l ői mű v é sz t ele p, il le tve a Ga l i lei k ö r) , le he t ne m ég s or o l n i a z oka t a sz e lle m i k öz eg ek et és k ör ök et, h el y sz í ne ket , a me l ye k a ta g ja i g ya k or la ti la g v a la mi ly en sz e mé l yes ka pc s o la t o n kere sz tü l, va g y m u nk a ka pc s o la t ba n D ie ne s Va l ériá h oz k öt őd ne k. Em lí te nd ő, h og y it t - k on kr éta n a z e l őa dá s he ly sz í né n az Ipa r mű vé sz e ti M úz e u m ép üle té be n z a jl o tta k or ke sz t ika fo g la l k oz á so k . Err ől ta nú s k odi k fe nt, a z a kiá ll ít o tt ipa r mű vész e ti s gya k or la t i óra vá z l a t , a z is k o l a ké sz ü l őd ő je lírá s - ter v ez eté ve l tel eír t je g yz etfüz et la p . A z Ipa r mű vé sz et i I s k o la a d ta a z e gy i k e l ső s z ól i stá já t a z 1 9 1 7 - es fe ll épé s ne k, Ré vé sz Il u st, a k ib e , a h o gy a le ge nda f e nn ma ra dt , Ba bi ts M i há l y k öl t ő n k sz er el me s vo lt é s v er se ket i s írt h oz z á . If j. M a rk o s G y ör gy n él , a k i a z els ő férf i sz ól is tá ja a műf a j na k, i s fel té te l ez he t jü k ez t a ka p cs o l ód ó ipa r m űv ész sz á la t. A gy er me k M ir k ov sz k y M á ria sz i nt é n ez e n a vo na lo n kev ered i k e l, a ma má n ( Gr eg us s Giz el la i pa r mű vé sz ) k ere sz t ül , a Tisz tv i sel ő tel epe n é lő Di en es csa lá d udva rá ba , a h ol a n em ren dsz ere s or ke sz t i ka ta n ítá s z a j li k - spá r ta i va gy g ör ö g to rna né ve n. M ert e z vo lt a z e l s ő ma g ya r m oder n tá nc órá k e l nev ez é se, íg y a h og y Ra y m o nd hí vta . ( Érde ke ss ég ké n t, mi va g yu n k a z e g ye tle n lét ez ő o l ya n

19


Du n ca n i s k ola mel y Ra y m o nd D u nca nt ő l , e redez te ti ma gá t . Ra j tu n k kí vü l, mű k öd ő n e m I sa dora vo na lú is k olá ró l c sa k e gy r ől tud o k, a z is i tt K öz é p - Eu ró pá ba n Prá gá ba n a D u nca n Ce nte r, a mi a z E li sa bet h D u nca n vo na lá n ere d. ) A ko ra i p er ió du sba n1 9 1 4 - tő l má r va la mif él e sz er vez e tt ta nf o l ya m i je lle g is vo lt. E rr ől ta nú s k od ik 1 9 1 5 - ö s Di e nes c i kk me lle t t , a M a gya r Ipa r mű vé sz e tbe n me g je le nt hir det és . A Ba rt ók Bé la ú t on le he tet t a z a he ly sé g, a ho l Ber ta l a n Vera ta n ít o tt Di ene s Va lér ia me gb íz á sá bó l, a z á lt a la m i s s o ksz or i dé z ett mó do n . Berta la n V era a z óra e lő tt , me gta n ul ta a z t a ta na n ya go t, a mi t m eg k el le t a z na p ta ní ta n i, é s Di e nes V a lér ia beá l l t le ghá tra . Di pl o má sk é nt sz é gy el lte a z t, h o gy tá n cca l f o gla lk oz i k - a m i m eg a rra na g yo n jó pél da , h o g y a kk or iba n M a g ya r or s z á g on m il ye n v i sz o n y ok k öz ö tt ke lle tt a tá nc m űv ész e k nek lé tez n i , ső t né ha úg y é rz e m, h og y a ma i na p i g ez ek k öz ö tt a vi sz o n yo k köz ö tt lét ez ü n k. A k ora i per i ód us e gé sz e n 1 9 1 7 - i g ta rt o tt , a mi k or i s a n öve nd ék ek é s ba rá t o k k öz ö l ték va la ho g y íg y - D rá ga Va l i, ne m l eh et ez t í g y a t ová bb ia kba n f ol y ta t ni , te s sé k kiá ll n i, fe lvá lla l ni a z t, h o gy it t a z ért el m i sz er z ő , a z Di e nes Va lér ia . 1 9 1 7 . á pr il is 1 - é n a z U rá n ia S z í n há z ba n , mi n t ma t i né el őa dá s, m uta t koz o tt be a z Or ke sz t ika I s k o la (sz ór ól a p sz er i nt Orc he sz t i ka i) , r ész b en r en dsz er ma gya rá z a t o ka t és ta n ul má n yo ka t, ré sz be n a z el s ő sz ó li sz ti ku s jel le g ű mű ve k kel de bü tá l t a ma g ya r m od er ntá nc . A z o n a sz i m bo l ik u s hel ye n, a h ol meg sz ül et ik a m od er n tá n c mű vé sz et, h isz e n Isa d ora D un ca n 1 9 0 2 - be n i tt lép f el él eté be n el s őre , ö ná l l ó, n y il vá n o s m űs or ra l. Í g y

20


m o nd ha t j uk e l mi ma gya ro k, h og y M a gya ro rsz á g a m oder n tá nc m űvé sz e t sz ü l ő ha z á ja . Eli nd u l a d ia da l - ka r rier , a mi a Bá rd o s A rt úr fé le Du na pa rt i S z í n há z i g f ut 1 9 1 9 - 1 9 2 0 - ra ( i tt fedez i k fe l Da r va s L i li sz í né sz nő ne k a tá n cka rt ny ú jt ó or ke sz t iká s o k köz t) . Az i s ko la mé g is m i nd ig tere m g o nd ok ka l k üz d, és évr ő l é vre vá n do ro l. A ta ná cs k öz tá rsa sá g va g y, a h og y a kk or hí vtá k a ko m m ü n utá n M ir k ov sz ky M á ria és f ér je D etre S z i lá rd vez et és éve l ha la d u nk tová bb, me rt Die n es Va lér ia Bécs be m en ek ü l a f érj e mia tt . Va lér ia út m uta tá sa i sz er i nt D etr e S z ilá r d ( a ki t va l ód i me gé rt ő n öve n dé kn ek ne vez l eve le ibe n , o l ya n na k , a k i va l óba n é rt i a z el mé let i ren dsz ert ) a z i ga z ga t ó , M ir k ov sz ky ped i g fe lel a mű ve k beta ní tá sá ér t é s a nev el ő mu n ká ér t , ma jd p edi g Di en es Niz z á ba ( D un ca n - k o l ó niá ba ) va l ó tá v oz á sa utá n te l jes e n ö ná l l ós u l a z in téz m én y ke tt ő j ük v ez et é sév el . E tt ő l kez d ve lé tez ik a z a k i véte le s j o g os ít vá n y, a mi t a z i sk o la tö rté ne té be n e g yed ül M ir k ov sz ky M á r ia ka p m eg , a Di e nes Is k olá t ól f üg g etl en ü l, a n na k a sz e ll emé be n, de tel je se n ö ná ll óa n mű k öd i k. De tre S z i lá rdd a l f ol yta t ot t lev elez és b ől t ud ha t j u k a z t i s, h o g ya n sz ü let i k me g a ver stá nc o k viz s gá la tá va l a n em „ ha ll ha tó” m oz d ula t , és ne m „ lá t ha t ó” ha ng elv e, a m el y b ő l a wa g ner i o pe ra mű fa j m i ntá já ra ki do l g oz ha t ó o rk esz ti ka i o pera v o na lá n á t, 1 9 2 5 - be n a m o z dula t kó ru s sz e ll e mi és fo r ma i f elv eté se és m eg va l ó s ulá sa le sz . A z o rk esz ti ka re nd sz e rta na , 1 9 1 7 - re a la p ja ib a n a ma i va l a z o n os. A m oz d ula t n ég y ös sz e te vő b ől ép ü l fel, há r o m ez ek bő l a f iz i ka i - es z tét i ka i té n yez ő k, é s va n e gy psz ic hi ka i - k if e jez és be l i ö s sz et ev ő. A té r – id ő - er ő kif ej ez é s v o na t k oz á sá ba n f o ga lma z z a m eg Di e nes ez e ket a z a la pe lve ke t, é s a ta nf o lya m i re nd sz e r is kö ve ti

21


osz tá ly o n ké nt ez ek et a lépc s ő ket . A re nd sz erta n ez e ke t 4 sz e m sz ög b ől 4 f ejez et be n tá rg ya lja – Pl a sz ti ka , R it m ika , D i na mi ka , S z im b ol i ka . Ek ko r sz ü le ti k m eg a pr of il - é s a f ro n tá l pla sz t ika , a há r ma s ta g oz a t i b o n tá s ú b esz é d - z e ne - m oz d ula t rit m i ka , a z el m oz d u lá s f or má k ( tra n sz lá ci ó) a la p f or má i a két - és há r o me le m ű ek, me ly ek be n ot t re j tez i k má r a rit m i ko- di na m ika a la p ja ( é s d i na mi ka i h u llá me l mél et e) , va la m in t a z or ke sz ti k a i műf a j o k b ó l ( orc he má k) a líra i, or na me nt i ka i és drá m a i tá nc o k , k öz t ü k a v e rstá n co k . A z 1 9 2 5 - ö s re nd sz e rt a n má r e g y k ié rle l teb b , a tr ié der ren dsz er el s ő ve r z ió já t is m eg m uta tó r ö gz í té s ( há r o m sí kú, va g yi s t el je s m oz d ula ti t ere t fel ha sz ná l ó m oz d ula t oka t v iz s gá ló r e ndsz er ta n i fe j ez e t) , ami gya k or la t ba n mé g i n ká bb re nd sz e r - k eve rés i m ód ot je le nt et t, a z t a h o g y a sí kg eo m etr i ku s m o z dula t oka t a térb e , a te rep re le he t á t vez e t ni, í g y a d v a ma ga sa b b sz a ba d sá gf ok o t a t á n c olá s na k . A tri éder é s a sz i mb o li ka f e jez e t a ha r m i nca s - ne gy ve ne s éve k vé gé re f e j l őd ik ki te l je se n, é s a t riéd er tel je s gya k or la t i b evez e té se rész be n a há b or ú mia tt e l ma ra d t . A re nd sz er ta n a t il t á s k o rsz a ká ba n i s f ol ya ma to sa n f ej l őd öt t, ma jd jó ma g a m, Di e nes G ede o n n a l 1 9 9 5 ó ta f o ly ta t tu k ez t a te ore t ik u s m u nká t, vá la sz o k a t ker es ve a gya k or la t ba n f el m erü l ő p ro bl é má kra . Ú gy a h og y 1 9 1 7 tő l az Or ke sz t i ka i Tá rsa sá g ké nt n yi lvá n ta rt o tt peda gó g us é s m űv ész cs o po rt, ma jd kés őb b a z Or ke sz t ika In téz e tb en a Teore ti k us c s op or t ker eté be n f o ly t a z a köz ö s ség i mu n k a , a mi ne k a k on k lúz i ói t Di e nes Va lér ia f e k t et t e le . 1 9 1 7 és 1 9 1 9 kör n yé ké n k ia la k ul a z or ke sz t i ka i no tá c i ós ren dsz er e i s, a m it O R CH E O G R ÁFI Á na k ne vez ne k e l.

22


A rc hív u mu n kba n 4 - 5 verz ió lé tez ik erre, a Di e nes i lle tv e a M ir k ov sz k y ha g ya téká ba n, r ész be n Di ene s Pá l t ól , rész be n if j. M a r ko s G yö rg y tő l, M ir k ov sz k y M á r iá t ó l, De tre S z ilá rdt ó l é s ma gá t ól D ie ne s Va lé riá t ól a do ku m en tu m o k k öz t . Husz o n öt so r os k o tt á ba , a z ene i k ot ta a lá ír t, v íz sz i n tes re nd sz erb e fu t ó s tru k túrá ba n je lö l ő re nd s z er, me ly a u n. f iz i ka i - esz té ti ka i ha tá roz má n ya i sz eri n t ele mez et t m oz du la to k ö ssz ete v ői t rö gz í ti ge o me tr ik u s je lz é se kk el , a te s t a la k ta ná na k me gfe le lő e n . A z 1 9 2 5 kö rü l ír t ork esz ti ka j eg yz et be n a vég le ge s ne k go nd o lt v erz i ó me g ta lá l ha t ó ( ez t e gé sz ít i k i ma jd a tr ié der gy or sí r á so s sz á mre nd sz er e – KLT F C (ka r lá b- tö rz s- fe j- ce n tru m elm oz d u lá sa it ír ja le a ny ol c tér sz a ka sz ba n) , va la mi n t l eg ú ja b bk é nt a pá r év e kia la kít o tt m oz du la t - térra jz í rá s k ot ta re n dsz er e) , de a me n n yir e eddi g i s me rem a d ok u me nt u m ok a t, s o ha ne m ha sz ná l já k ez t a rész let es m ód ot mű ve k l eje g yz é sére , in ká bb e g ye s moz dula t ok te or et ik u s ele mz é sé hez peda gó g ia i cé lz a t ta l. Ne m is v ol t rá sz ük sé gü k h isz e m a ren dsz erta n i a n ya gb ó l ki a la ku lt ( m i nde n ork esz té sz sz á má ra j ól i s mer t) mű vé sz i n ye lv e z et hez , az eg ysz erű sí te tt gy or sí r á s - re nd sz e r s o kka l p ra kt i ku sa b b vo lt a r ra , ho g y a ta n á ro k é s a n öv en dé ke k p il la na t o k a la t t e gy - ké t so rba n l e t ud ja na k ír n i h o s sz a bb gya k or la tf üz ér ek et, pr of il - , f r o ntá l - , tr iéde r ( ren dsz erta n i ta g oz a to k ne ve i, mi n deg y ik ne k sa já t sz a bá ly re nd sz ere vo l t ) ku lc s ok se gít sé gé ve l. Ez u t óbb i sz i n té n e kk o r a la k ul k i. Di e nes Va lér iá na k s o ha se v o lt a k k ora va gy o na , va g y le het ő sé ge h o gy e lm él eti é s m oz du la t m űv és z eti mű vei t ö ná l l óa n pu bl i ká l ha ss a . A neg y ve ne s éve k be n sz á m os f ot ó k ész ü l eg y - a ny a gi ok o kb ó l - me g ne m va l ó su l ó ren dsz erta n i k ö te th ez , re ndsz erta n i írá sa it je gyz et ké n t

23


so k sz or os ít o ttá k a z Or ke sz t ika I nt éz et és a z „ á lla m i” ta nf o l ya m sz á má ra , i l l etve a k éz i ra t o kb ól i s mer h et jü k . Tö bb el őa d ó ér i nte tt e ma a ba let t és má s s tí l us o k, a nép i ku lt úra ka pcs o la tá t é s ha tá sa it a m oz d u la t m űvé sz e tre. A ha gya té k f e ld ol g oz á s el m ú lt két évb e n fo ly ó úja bb sz a ka sz á ba n, ér dek es do ku m en tu m o k ker ü lt ek e l ő a r ra vo na tk oz ó la g, h o gy 1 9 3 5 - tő l á l la m i re nde le t ír ha t t a el ő a z t, ho g y a ta ní tá sba n é s a sz í npa d o n 5 0 sz á z a l ék ba n ma gya r m űvé sz e t n ek k el le tt me gva ló s ul n i (a gya k or la t ba va l ó á tü lte té sér ő l a g y űj te mé n yb en ta lá l ha t ó ta ná ro k sz á má ra „ ki s o ko s” ) . K éz e nfe kv ő m ód ja vo lt a z , ho g y ma g y a r , k ortá rs é s ré gi z ene sz e r z ő k mű ve ire, il le tv e né pr a jz i ered et ű m űv ek re tá n co l ta k, va g y s ti liz á l t ma g ya r tá n c oka t a dta k e lő . La z á n le h ete tt érte l mez i ez t a re nde lk ez és t , ma g ya r te ma ti ká va l a ká r Bra h m s i s le he te tt a z . Ná l un k a k és ő i per ió du sba n M o lná r I st vá n f é m je l z i a nép i v o n ula to t, va l ósz í nű le g gy ű jt ése k i s le het te k , a m ib e Hir s hb er g Erz sé be t é s Ge gu s s Ko r n él ia i s tevé ke n ye n ré sz t vet t (t öb b gy ű jt em é ny be n is ta l á lk oz ta m á lta lu k le je gyz et t né pi m ot iv i ká va l) , ha a p ro gra m ok ba n ma gya r tá nc o k é s n ép i ih le te tt sé gű tá n c ok f ord u l na k e l ő íg y fe lt éte lez het j ü k , a z o k ne m e g y sz er ű en ka ra k ter tá n c oka t je le n tet te k, ha ne m me gv o lt ez e kn e k a né pi g yö ke re . A z 1 9 2 9 - e s á lla m i en gedé l yez é s t kö ve tő e n a ba le tta l mi n t a k öz ös , az eur ópa i tá nc ku l túra e g yi k ha gy o má nyá h oz - va l ó v isz o n y me g vá l to z i k . A z i sk o lá n bel ül , m i nt s tí lu s t ta ní to ttá k má r , s ő t s pi ccel te k i s a f ot ó k sz e ri n t . ( D ie n es ba let tr ó l va l ó n é z ete i kü l ö n ta n u lmá n yt érde m el n éne k.) Ne m ki se bb sz emé l yi sé g e k ta n ít ot t á k, m i nt Ná d a s i M a r cel la é s Z se d én yi Ká r o ly,

24


ma jd k és őb b a Pá r iz s bó l ha z a ér kez ő M o l ná r Ist vá n na k vo lt a z a fela da ta , h og y a z is k o lá t ez en a tére n i s mű ve l je é s nev el je , h a so n l óa n, a ho g y L őr i nc G y ör gy a S z en tpá l os o k ná l , a k in ek sz i n té n mo der n é s k la ssz i ku s tudá sa is v ol t. M ol ná r Is tvá nt Di en es Va lér ia ki em el ked ő t e het sé g ne k t a r t ot ta , m i k or Pá riz sb ó l ha z a t ért f el ka r ol ta , rá let t bíz va a z a kk or i nd ul ó Or ke sz t ika i Já t ék sz í n, a mi a Ve nde l u tcá ba n a Ra n old er In téz e t K lá ra N ői s ko l á já ba n m ű kö d öt t, a h o l e g y e gé sz sz i n tet é pí tet te k err e a célra a z a pá cá k (M o z dula t - tere m és S z í n há z ), a c ik ke k sz er in t ez v o lt a k k or B uda p es t vi lá g ítá ssa l le g jo bba n f el sz ere lt tá nc sz í n pa d a . A k el et a ha r ma d i k ter ü let , a m i a k ora i per i ód us t ól je le n va n, va l lá s i - f il oz óf ia i té te le kbe n lá t ha t ju k, e l őa dá s ok ba n ( ver stá nc o kba n) , de tud j uk a z t is j óga ta ní tá s v o lt a Di e nes I sk o lá ba n ( S el v a Ra ja Ye s udia n) . A z i sk o la é let ébe n na g y t ör és t o koz o tt a há b or ú. D ie ne s Ged e on , ne ke m Gede o n bá c si , j óv o ltá b ól t ud o m, ő , m i nt a pá r iz s i bé k e k öté s be n r ész t vev ő di pl o ma ta , a ma má na k a z t ja va s o lt a , h og y ez a z i sk o la ne n y is s o n me g ú jra ( me rt f e le sl e ge s a z ú j ha ta l m i v isz o ny o k k öz t a rra a pá r évr e) . Di e ne s Va l éria é s Lá bá n R ud olf k öz t lét re j ön a ta lá l k oz á s 1 9 4 8 - ba n , a mel y ne k k o n kl úz i ó ja a z , h og y u g ya na z t t et té k és u g ya na rra ju to t ta k, ho g y n i nc s és ne m l e het ú j a m oz dula t ok t ud o má n yá ba n m i nt a mi t elér te k (ez t a ta lá l k oz á s t Ged eo n h oz ir t l eve le ib ő l tud ha t ju k). A z Or ke sz ti ka I n téz e t 1 9 4 4 u tá n ne m n yi t ot t me g, de az ut ód in téz mé n ye k t o vá bb mű k öd te k ( M ir k ov sz k y, Ge gu ss , H ir sc hb er g , Já rma y, K ová cs , Vég h el yi , Ha l my, R óz sa , s tb. ) , a m edd ig csa k le he te tt. .. , és a m ik or má r ne m le he tet t, a k k or is t ová bb , re jt ve, má s cél o kka l, e gé sz e n a 1 9 7 4 utá n i ú jra kez dés i g, és a 1 9 9 0 - es éve kbe li új b ól i sz a k ma i mű k ödé si g a z O rk esz ti ka

25


A la pí tvá n y, a M a gy a r M oz d u la t m űvé sz e ti kere te ibe n , va gy i s v el ün k, Pá l os i I s tvá n na l.

Tá rs ula t

Zá rá s ké nt Rá cz Bea tri x ot i déz né m, a k i vel e g yü tt kez d te m tá n c ol n i: „ Or ke sz t ika n él k ül ne m le he t é ln i” . M i, a ki k é ri n tv e va gy u nk , hi t ün k ke l és me g gy őz ődé s ün k ke l, te st ü nk ke l és le l kü n kk el, mi n da n n y ia n va la m if é le tel je s el k öt elez e tt sé gb e ker ül tü n k a m oz du la t mű vé sz e tte l . Ez a műf a j va la m iér t él ni a ka r. T ú lé lt e gy e ls ő v ilá g há b or út, t ú lé l t e g y á lla m i ma jd ne m ti l tá s t, eg y na g y ga z da sá g i vi l á gvá lsá g ot , tú lé lt e gy má s odi k v ilá g há b or út , tú lé lt e a z ide ol ó gia i a la p ú be ti ltá s t, a t á nc sz a kma te l jes ti l tá sá t és a tá n csz a k ma t el je s k öz ö ny ét , a sz a k ma i é rde kfé lté s t - 6 0 évi g - mé gi s a ma i n a pi g l étez i k é s 2 0 1 2 - b en má r sz á z éve s. Mi m oz d ula t mű vé sz ek t ud j uk, a mí g in te ll ek tuá l isa n a ka r v a la k i k öz e lí te n i a m oz dula t ok h oz , a tel je s e m ber t - a va l ósá g o t ke re sve á lt a la - a dd ig lét ez n i f o g a m oz d ula t mű vé sz e t !

26


oa - m g y- e da r jelzet: be rcz i k_ ve gs o

fo m - d- 2 0 1 2 0 9 0 7 _ o r ke sz tika

27

ĂŠs

Profile for Orkesztika Alapítvány - Fenyves Márk

Fenyves Márk - Mozdulatművészet 2012 (2 kistanulmány) szerkesztve 20131004  

Fenyves Márk - Mozdulatművészet 2012 (2 kistanulmány) Berczik Iskola - Berczik Sára Dienes Iskola - Dienes Valéria

Fenyves Márk - Mozdulatművészet 2012 (2 kistanulmány) szerkesztve 20131004  

Fenyves Márk - Mozdulatművészet 2012 (2 kistanulmány) Berczik Iskola - Berczik Sára Dienes Iskola - Dienes Valéria

Advertisement