Page 1

1912 2012

a 100 éves Mozdulatművészet a magyar tradíciójú - modern tánc irányzat, amely 100 éve a magyar kultúra szerves része, más kifejezéssel

az Orkesztika amely a mozdulatok művészetét és tudományát jelenti - Az emberi test természetes felépítésén és mozgásán alapuló, a szellem szabad működése által vezérelt általános és nyitott mozdulat- és viselkedésrendszert. 1912-ben így nevezte el Dr. Dienes Valéria mozdulatrendszerét és iskoláját.


MOZDULATMUVÉSZÉT ORKÉSZTIKA Ma a 21. században talán furcsának tűnhet a szó - orkesztika, a műfaj - mozdulatművészet, de elgondolkodtat és kérdéseket vet fel a mögöttes tartalmakat illetően. Fenyves Márk gondolatai: „Nehéz műfaj a tánc. A modern civilizációban, mikor az ember olyan messzire került a természetes környezetétől, mikor a napi mozgás az ’egér klikkekre’ korlátozódik, a közönség mozgásos nevelése nagyon fontos. Furcsa ellentmondás a tánc (meg)értésére nevelni az embert.” A művészeti nevelés ugyanolyan fontos része az oktatásnak, mint a többi terület. Mozgásunk nagy részének közvetett célja van, egy adott helyre megyek, egy adott céllal. Művészi értéke nincs, mert a funkciója volt maga a cél, amelyben a tevékenység kimerült. De másmilyen indíttatásúak azok a mozdulataink, melyek érzelmeinket fejezik ki. Saját kis mozgáskinccsel rendelkezünk, amelyek ránk jellemzőek érzelmi világunk közvetítői a külvilág felé. Legyen az kitörő lelkesedés vagy kétségbeesett zokogás. Erre sokan felkapnák a fejüket, „akkor én táncművész vagyok?”. Dr. Dienes Valéria szerint: „A valódi tánc mindannyiunknak ugyanaz, hisz csak a testen át (nem pedig kulturális előképen át) mindenkinek érthető. A tánc az embertest beszéde (nem a nyelve).”

Érthető és átélhető a mondanivaló a mozdulat a közönség számára, hiszen nem kell könyveket bújnom ahhoz, hogy tudjam mely gesztussal épp mit akart mondani az előadó. Ilyen elgondolások után indult el a 20. századi moderntánc mozgalom mozdulatművészet, mozgásművészet elnevezésekkel - 1912-ben Magyarországon. Képviselőit nagyfokú szabadság, individuális stílus, előadásmód és technika jellemezte, tehát minden iskola egyedi volt. Azért is nevezzük „szabad táncnak”, mert megjelenésükig ekkora fokú egyénre jellemző szabadság nem volt tapasztalható egyetlen táncművészeti mozgalomban sem. Mozdulattartományának csak a mozdulatlehetőségek szabják a határt, maga a mozdulatművész egyszerre alkotó, előadóművész és művészpedagógus is lehet egy személyben. Naprakész műfaj, mert az individualitás jelenleg is jellemzi a műveket, tanítási metódusokat.

2


Dienes Valeria Magyarországra dr. Dienes Valéria hozta, aki filozófus, fordító, koreográfus, mozdulatművész, (tánc) pedagógus, táncteoretikus is volt. Életművének három fő célja a test harmóniája, a szellem szabadsága és a lélek békéje, mint a kiegyensúlyozott élet előfeltételei. Ő maga hozta Magyarországra a Raymond Duncan óráin látott mozgásrendszert, sőt túllépve a táncon, megalkotta az emberi mozdulatok tudományos rendszerét. Filozófiai, pedagógiai és rendszertani munkássága mellett, 1917-44 között Budapesten széleskörű koreográfiai munkásságot is fejtett ki, több száz táncművet is komponált. Ezeket az Orkesztika Iskola, majd később az Orkesztika Intézet növendékei adták elő, több amatőr csoport kíséretében, olykor több száz fő részvételével is. Átlagban évi 10-12 előadást adtak, az ezen eseményekből fennmaradt plakátokból, feljegyzésekből, kritikákból, fényképekből rekonstruálható a magyarországi mozdulatművészet ezen fontos vonalának alakulása. Az 1917. április 1-i bemutatkozást kétszer meg kellett ismételni az Uránia Színházban. Sok előadás és külföldi vendégszereplők idelátogatása pezsdítette, színesítette a Mozdulatművészet műfaját Magyarországon. Volt olyan év is, mikor 10-15 külföldi mozdulatművész adott műsort a fővároson kívül vidéki városokban is. 1935-ben „A gyermek útja” c. darab 1000 szereplős előadás volt a Városligetben.

3


Végül a sok ezer fiatalt megmozgató táncművészeti és pedagógiai tevékenysége után az iskola a működő mozdulatművészeti iskolák közti „koreográfiai verseny” harmadik fordulójával zárta be a kapuit 1944. március 18-án este.

a Mozdulatmuveszetet 1949 utan allamilag es szakmailag megbenítottak …azota sem rehabilitaltak 1948 és 1951 közt a baloldali kultúrreform osztályidegen (burzsoá-dekadens, a szocialista embertípustól idegen, pesszimisztikus, spirituális, stb.) művészetnek nyilvánította (szemben a haladó hagyományokkal, mint néptánc és balett), és rendeletekkel, intézményrendszerének felszámolásával, valamint a szakmai szervek elítélésének bevonásával, ellehetetlenítette a művelését. A korszak szakmai és szakmapolitikai csúcsszerve a Táncszövetség mondta ki szakmaiatlanságát, és művelőit egyszerűen csak dilletánsnak minősítette. "Ennek érdekében a mozgásművészetet nyilvánosan reakciós irányzatnak nyilvánítjuk, amelynek a mi épülő tánckultúránkban helye nincs sem egészében, sem részleteiben. Ezt a kérdést a közvélemény elé visszük, nyilvános ankéton és a sajtón keresztül." - részlet a mozgásművészetet kiértékelő minisztériumi ülés jegyzőkönyvéből. 1950. július A politika és szakmapolitika beavatkozásából - a "betiltásból" - származó "rögzült redukciók" vagy nevezzük egyszerűen előítéleteknek, sokféle formában továbbélve, gátolják mind a mai napig a táncszakma egészséges kommunikációját és fejlődését,

4


és szakmai szinten kihat azóta is minden újító táncműfajra. A mindenkori táncszakma képviselői között ismétlődő "tradíció kontra progresszió" vita keretében ismétlődik mindaz, ami akkor a modern tánc teljes tiltásával ért véget. A mozdulatművészek közül sokan szakmai - és sokan politikai - "átnevelés" után, mégis munkásságukkal gazdagították a magyar táncművészet egészét, és a műfaj sajátos, főként pedagógiai, módszertani, és táncelméleti tapasztalatait átültették más műfajokba is. Sokan illegálisan vagy legálisan más szakterületeken folytatták tovább munkásságukat (sport, egészségügy, gyermekpedagógia, táncelmélet, tánctudomány), így lehetséges, hogy a műfaj gyakorlata nem veszett el teljesen. De a színpadi ága 1980-as évekig elhalt. A műfaj és művelőinek rehabilitációja a mai napig nem történt meg se szakmai, se politikai téren.

Dr. Dienes Valéria sem tudta nyomtatásban megjelentetni rendszerét. Az eltelt évek során a mozdulatművészeti törekvéseket - melyek állandó működésű iskolára és tanítási program kialakítására törekedtek- elnyomták. Érdekes a mozulatművészet abból a szempontól is, hogy belőle nőttek ki a mai gimnasztikai, fitnesz-wellnes, gyógytorna és egyéb irányzatok elődei. Hiszen a munkájuk befejezésére kényszerült oktatók más ágazatokba vándoroltak, de tradicionális mozdulatkincsük, az írásos és tárgyi emlékek egy része megmaradt. A Mozdulatművészeti Mozgalom sok száz növendéke közül többen kiemelkedő tevékenységet folytattak - a későbbi években is, volt amelyikük saját iskolájával is; néhány közülük: Bertalan Vera, Markos György, Mirkovszky Mária, dr. Dienes Gedeon, E. Kovács Éva, Geguss Kornélia, Berczik Sára, Szentpál Olga, Szöllősi Ágnes, Kállai Lili és még sokan mások.

5


Dr. Dienes Gedeon

növendékei Fenyves Márk és Pálosi István azok, akik napjainkban is oktatják a következő generációt. Ők azok az alkotók, akik „belenőttek” ebbe a műfajba, így hitelesen tudják közvetíteni azt a gondolkodást és szellemiséget, ami a szabad tánc fénykorát jellemezte Magyarországon. 1991-ben pedig létrejött az Orkesztika Alapítvány mely egy országos hatáskörű, közhasznú tevékenységet folytató társadalmi szervezet.

Létrejöttével új fejezet íródott a Magyar Mozdulatművészet történetéhez…

6


az Orkesztika Alapítvany Célja: kiemelten a rendszer megalkotójának Dr. Dienes Valéria életművének ápolása. Az alapítók a Duncan-Dienes rendszer, az orkesztika gyakorlati megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat tűzték ki célul: ●

● ● ● ●

Az orkesztika és a mozdulatművészet hagyományainak megőrzése, ápolása és továbbfejlesztése; Az orkesztika és mozdulatművészeti képzés, oktatás megszervezése, felügyelete és fejlesztése, tudományos, művészeti (előadói és koreográfiai) valamint pedagógiai vonalon; Ismeretterjesztés; A Duncan-Dienes rendszer művészi célú alkalmazásai: bemutatók szervezése és rendezése; Szakmai alapon díjak, ösztöndíjak és támogatások odaítélése; Kapcsolatteremtés haza is és külföldi intézményekkel, iskolákkal, alapítványokkal, amelyek hasonló céllal működnek.

Az Alapítvány programjai: Programjában és célkitűzései között a modern tánc, a mozdulatművészet tradícióinak ápolása, továbbá a táncművészethez kapcsolódó egyéb területek átfogó támogatása szerepel. Ez magában foglalja a legkülönfélébb tánc- és más színházi produkciók létrejöttéhez és bemutatásához nyújtott minden lehető segítséget (beleértve többek között a próba - és játszóhely, valamint a technikai és egyéb feltételek díjmentes biztosítását),az Alapítványhoz kapcsolódó önálló fesztiválok, amatőr és szakmai képzési programok szervezését, bemutatkozási lehetőséget társművészeti ágak képviselői számára, kutatások támogatását (melyekhez audiovizuális gyűjtemény és szakmai könyvtár áll rendelkezésre), valamint egy teljes körű elméleti és történeti hagyatékfeltáró program gondozását. Az Alapítvány a szakmai szférán túl kiemelt figyelmet fordít a kifelé történő kommunikációra webes felületei és nyitott programjai segítségével. Rövidebb-hosszabb távú ideiglenes megoldásokat követően mára állandó táncműhellyel rendelkezik (XI. Tagló u. 11-13.), amely minden igényt kielégítő módon áll a Társulat és vendégei rendelkezésére.

7


Mozdulatmuveszeti Studio

Oktatási - képzési program: Ennek az 100 éves hagyománynak a megismerésére,a 2001-ben alapított Mozdulatművészeti Stúdióban van lehetőség. Egy Stúdió látogatótól: Alkotó és hagyományőrző műhely, ahol minden adott ahhoz, hogy a maga komplexitásában megismerjük ezt a magyar tradicionális táncművészeti ágat -a mozdulatművészetet. Nem csak egy felszerelt terem, plakátokkal és berendezéssel. A gyakorlatilag szükséges feltételeken kívül, írásos, képi és tárgyi emlékeivel a falakról ránk tekintő mozdulatművészek, táncosok fotóival a régmúlt és a jelenkort tárja elénk. Vizuálisan is felidézi a hangulatot, akaratlanul is megakad a szemem a gyűjtemény részein: a képi anyagokon, a bekeretezett írásos emlékeken, elém tárja a mozgásvilágot és magát a történelmi kort idézi, ahol ez a műfaj született. Mintha a régen élt alapítók, mozdulatművészek szellemi munkája, a mondanivaló ott élne a falakban. Ez a különleges atmoszféra az, ami elindítja a fantáziát és érthetőbbé teszi, segíti az átélést, az alkotók gondolat- és érzelemvilága iránt. S mi több magával ragadja az ide betérőt. Felkészülve az órára ezen az „előszobán” jut keresztül az orkesztika/mozdulatművészet órára érkező. A teljes körű véleményalkotáshoz saját tapasztalatainkon keresztül juthatunk, így

8


hát Fenyves Márk mozdulatművészet óráját ki kell próbálni, hogy a testünkbe költözvén a mozgásanyag megmozgassa szellemiségünket is. Elméleti és történeti hagyatékfeltáró program, publikációs program (1995-től): A program keretein belül az Alapítvány 1995 óta gondozza nyilvános gyűjteményét. Többek között a Dienesdokumentumok összegyűjtésén és tudományos feldolgozásán keresztül az önálló orkesztikai, mozdulatművészeti képzés megszervezéséhez és újraindításához szükséges elméleti bázis rendszerezését szolgálja. A folyamatos kutatás a Dienesdokumentumokon felül más mozdulatművészek hagyatékára és munkásságára is irányul, valamint az adatbázis nagy mennyiségű digitalizált anyagot tartalmaz a hazai és külföldi kortárstánc területéről.

Mozdulatmuveszeti Gyujtemeny A Mozdulatművészeti Gyűjtemény az, ahol a képek életet kapnak. Megelevenednek a múlt században élt táncművészek, alkotók, az orkesztika iskola tanulói és tanárai a több száz fős előadások helyszínei. Az archívumban digitálisan is elérhető, kiváló állapotú, egyedi beállítású fotográfiákról, szórólapokról, társulati ismertetőkről, műsorfüzetekről van szó, melyek 9


hangulata magával ragadó. Főképp a kor számunkra szokatlan de érdekes jelmezeivel, díszletekkel, régi iskolák berendezésével, kellékeivel és még sorolhatnánk; mindezekért nagyon informatívak is. A gyűjteményben még régen kiadott diplomákat, oktatási engedélyt stb. is megtalálhatunk, ezek mind mind a kor „kincsei” és a Magyar Kultúra fontos részét képezik. Fenyves Márk gyűjti, őrzi és dolgozza fel az emlékeket, ez folyamatosan bővülő és mindenki számára hozzáférhető az anyag, archívum és online gyűjtemény. Könyvtárában könyvek, folyóiratok, szakdolgozatok, médiatárában közel 600 órányi táncelőadás tekinthető meg. A kutatómunka eredményei digitális feldolgozásra kerülnek, ez az anyag több webes felületen (www.orkesztika.hu, Első Magyar Mozdulatművészeti Oldal, tancpedia.hu) is hozzáférhető. Szakmai segítő tevékenységek (előadó-művészeti területen) : A legkiemelkedőbb a Szabad Próbaterem Program (1999-től) : Ez a nyitott program minden amatőr vagy profi egyéni alkotó és társulat számára az általuk tervezett produkció létrehozásához szükséges próbaterem, valamint technikai és egyéb feltételek díjmentes biztosítását tűzte ki célul.

SzoloDuo Nemzetkozi Tanc Fesztival SzólóDuó Nemzetközi Tánc Fesztivál (1999-től): Az egyedi rendszerű, nyitott pályázati formában működő fesztivál célja, hogy mind a szakma, mind a közönség számára láthatóvá és elérhetővé tegye a modern táncművészet új és eredeti alkotóit és produkcióit. A 2001 óta nagy sikerrel működő fesztivál 2006-tól kezdve külföldön megrendezett előkörök szervezésére is vállalkozik, hosszú távú célkitűzése pedig ebben az esetben a szakmai elismerésen és a bemutatkozási lehetőség

10


biztosításán túl a táncszakma hazai és külföldi képviselőinek találkozása egymással és az érdeklődőkkel.

Meglepetés Esték - Befogadó program (1999-től): A Meglepetés Esték keretein belül országos viszonylatban elsőként az Alapítvány díjmentesen segítséget nyújt a kezdő alkotók számára a kísérleti jellegű műhelymunka és a bemutatkozás tekintetében. Nem csupán a táncművészet, hanem előképzettségtől és stílustól függetlenül egyéb előadóművészeti ágak képviselői is páratlan lehetőséget kapnak itt a közönséggel való találkozásra, igény szerint teljes körű szakmai tanácsadással és a szükséges technikai körülmények biztosításával együtt. Befogadott Műhely Program (kis alkotóműhelyek támogatása) (1999től): Hasonlóan a Meglepetés Estékhez, ez a program is a kezdő, fiatal alkotók munkáját kívánja segíteni attól függetlenül, hogy az itt dolgozó egyéni művész vagy társulat teljes mértékben (szakmai és technikai szinten) támogatott munkafolyamata eredményez-e előadható produktumot vagy sem. Az Alapítvány stúdiója a szakmai és kifelé irányuló kapcsolatok más helyütt nehezen elérhető színtere kíván lenni ezen kis alkotóközösségek számára. Mezítlábas Galéria - Kiállítás szervezés (1998-tól): Az Alapítvány időszakosan a tánchoz kapcsolódó képzőművészeti kiállítások szervezését is magára vállalja amatőr és profi alkotók műveiből egyaránt. Ezen kívül állandó utazó kiállítással is rendelkezik történeti dokumentumokat és fotóművészeti anyagokat tartalmazó gyűjteményén alapulva. Web projektek (1999-től): Az Alapítvány webes felületein keresztül közvetetten évente 100.000-150.000 főt ér el, aktívan jelen van a szakmai portálokon felül a jelentős közösségi portálokon is. Eddig több mint 1 000 000 ember látta oldalunkat. Részben a digitalizált szakmai adatbázis elemeinek hozzáférhetővé tételével, részben az érdeklődőkkel való folyamatos és aktualizált kapcsolattartással igyekszik mindenki számára megközelíthetővé válni. Jelenleg futó web projektek: orkesztika.hu (az Alapítvány oldala), mozdulatmuveszet.hu (a mozdulatművészeti portál oldala), szoloduo.com (a fesztivál hivatalos oldala), magyartanctudomany.hu (tánckutatási oldal), tancpedia.hu (táncművészeti tudástár), EUDRID címlista (az Unesco projekt lezárt adatbázisa), a Facebook-on elérhető felületek (SzólóDuó közösségi oldal, Ork_Kota_Platform, Mozdulatművészeti Stúdió közösségi oldal).

11


Ork_Kota_Platform (2009-től): 2010 januárjában rendezte meg első ízben az Alapítvány a Kontakt Táncért Alapítvánnyal közösen az Egypercesek táncfilmre néven is futó Ork_Kota_Platformot. A filmek bármilyen audiovizuális eszközzel készülhettek Test_Tánc_Kép témakörben. A kiválasztott filmek több színházi helyszínen és az interneten is megtekinthetőek és értékelhetőek voltak. Az Alapítvány a program folytatását és kiegészítését tervezi.

Tancnepszerusíto tevekenyseg Táncnépszerűsítő tevékenység (pl. nyitott táncórák, nyílt napok) (2004-től): Ezen program keretében az Alapítvány különféle ingyenes és kedvezményes alkalmak biztosításával segíti minden korosztály számára nem csupán a tánctanulás elkezdését, de a tánc mint életforma, az egészséges testtudat népszerűsítését is szolgálja. Nyílt heteket minden év februárjában és szeptemberében egy héten keresztül tartunk, ekkor több mint 20 féle táncórát próbálhat ki díjmentesen minden érdeklődő. A Tánc Világnapján (április 29.) szintén egész nap ingyenesen látogatható táncórákat szervez a Stúdió. Más szervezetekkel is együttműködünk a tánc népszerűsítése céljából: (Body Moving - Tánc Mindenkinek, Műhely Alapítvány Táncmaraton, stb.). Emellett külső helyszíneken (Boráros tér, Andrássy út stb.) is népszerűsítjük tevékenységünket. Társadalmi szerepvállalás (1993-tól): Az Alapítvány számára kiemelten fontos a szakmai érdekképviseletek szervezeteiben való részvétel, részben, mert az új idők kihívásainak szakmai közegben kell megfelelnie, részben pedig, mert területének egyedüli képviselőjeként elengedhetetlen számára a szakmai fórumokon való markáns jelenlét. Tagjai között tartja számon a Kortárs Táncszínházi Egyesület, a Magyar Táncművészek Szövetsége, a Magyar Tánctudományi Társaság, a Független Színházak Szövetsége és a Befogadó Színházak Társulása.

12


Magyar Mozdulatmuveszeti Tarsulat Napjainkban, az 1995-ben Budapesten - Még 1 Mozdulatszínház - névvel Fenyves Márk és Pálosi István vezetésével megalakuló Magyar Mozdulatművészeti Társulat az, akik jelenleg a műfaj egyetlen hiteles hagyományőrzői és továbbvivői. Első önálló estjüket "Vágy Variációk" címmel 1998 szeptemberében mutatták be a MU Színházban. Olyan idős mesterektől sajátították és sajátítják el tudásukat, akik aktív szereplői voltak a modern táncművészet magyarországi hajnalának, és még mozdulatművészeti oklevéllel rendelkeznek (P. Berczik Sára, E. Kovács Éva, dr. Dienes Gedeon, Szöllősi Ágnes, Kármán Judit). Vállalt feladatuk része a mozdulatművészet új generációjának nevelése, és közönségének megkeresése. Ezért ismeretterjesztő előadásokat tartanak, tanfolyamokat szerveznek, és lehetőséget biztosítanak tagjaiknak a tanításra.

Fő céljuk a tradicionális modern tánc (a magyar mozdulatművészet) hagyományainak megőrzése, korunknak megfelelő továbbvitele és tanítása.

13


Az "összművészet" jegyében, a táncos és képzőművészeti képiség, és a zeneiség szerves egységére, sajátos, harmónián alapuló formanyelv kialakítására törekszik. Szabadstílusú színház, amelynek tagjai folyamatosan alakítják annak arculatát. Egy színház a mozdulatért a kifejezés tükrében és nem valamely mozdulattechnika stílusában. A társulat a klasszikus és kortárs terület között és mellett, a magyar moderntánc hagyományokból építkező, de kortárs szellemiségű stílust képvisel. Egyedi mozdulatművészeti stílust, a „klasszikus-modern” tánc műfaját. A társulat repertoárja 4 részből áll össze: 1.

2.

3.

4.

a klasszikus mozdulatművészet gyöngyszemeit bemutató rekonstrukciók, mely a XX. század első felében alkotott műek felújításai, mint például Dienes Valéria: Hajnalvárás mozdulatkórusa (1925), Mennyei színjáték (1915), Berczik Sára darabjai: 1941-ből Halál és a Lányka és az Ötszólamú fúga, 1946-ból Koncertetűd fátyollal, vagy E. Kovács Éva: Elemek Táncszvitje 1943-46-ból. új (ha úgy tetszik kortárs) mozdulatművészeti alkotások, mint az In memoriam Dienes Valéria, Örökkör, Szárnyak Nélkül, Castor és Pollux, Rítus, Bóják, Tükörfényben, stb. Ezek egy része reflektál a felújítások során megtapasztalt stílusjegyekre. gyermek és ifjúságnak szóló előadások, a Karnevál – az Állatok farsangja, Vadhattyúk, Répa, retek, mogyoró – Konyha-só és a Babits verstánc est. A vendég koreográfus program keretében készült kortárs produkciók. A társulatulattal dolgozott Földi Béla, Mándy Ildikó, Horvát Csaba és Anna Piotrowska.

14


Az idei évadban is több előadást láthattak a nézők, az Évszakok és a Babits Est (verstáncok) előadást valamint a Karnevál és a Répa, retek, mogyoró c. gyerekdarabokat, melyeket Budapesten és vidéken is többször adtuk elő.

A darabok hangvétele tükrözi a Mozdulatművészet műfajának önálló, tradicionális voltát. Közönségünk sokféle, darabjaink mindenkinek szólnak, mindenkiben más érzéseket gondolatokat indítanak el. A gyermekdarabokkal a legkisebb korosztállyal (3-12 éves gyerekekkel) szeretnénk a táncszínház műfaját megszerettetni. Interaktív módon részt is vehetnek a látott eseményekben. Fontos, hogy ez a korosztály pozitív élményhez kapcsolja az első színházi látogatását. Mindig nagy örömmel fogadják nekik szóló darabjainkat.

15


„Orkesztika – Mozdulatművészet Egy gondolkodó táncirányzat. Nem lépésekről szól, nem bizonyos tempójú zenékről, hanem az emberi test tudatosságáról.” (Fenyves Márk – Mozdulatművész, Esztétikus testképző – Kinetológus, orkesztész, koreográfus, pedagógus, kutató, a Tánctudományi Társaság elnöke).

16


A Magyar Mozdulatmuveszeti Tarsulat eddig szerzett elismeresei Legjobb Táncszínházi előadás - 6. Alternatív Színházi Szemle: (2000) „A Tánc Fesztiválja” különdíja - A veszprémi III. Országos Kortárs Összművészeti Fesztivál, (2000) „Legjobb Táncelőadás” - közönségdíj - 7. Alternatív Színházi Szemle: (2001) „Legjobb Táncelőadás” - közönségdíj - 8. Alternatív Színházi Szemle: (2002) Különdíj A Tánc Fesztiválján – IX. Országos és Nemzetközi Kortárs Összművészeti Találkozó Veszprém: (2006) „Legjobb Duó” előadói díj - SZ A SZ SZ – a XII. Alternatív Színházi Szemle, Szeged - Thealter International 2006 keretein belül (2006) „Red Prize” A legkifejezőbb előadásért járó előadói díj - IX. „King – Fairy Tale” - Nemzetközi Színházi Fesztivál Velikiy Novgorod, Oroszország (2007) A Társulat vezetői (Fenyves Márk és Pálosi István) 2006-ban a „Táncművészetért” díjban részesültek

Fellepesek A Társulat a következő országokban, vidéki városokban szerepelt számos budapesti színház mellett az elmúlt években: Wiesbaden – Németország (1998); Ginosa – Olaszország: az Unesco Nemzetközi Táncművészeti Fesztiválja a Béke jegyében (2000); Krakkó – Lengyelország: európai Független Színházak Nemzetközi Fesztiválja (2001); Moszkva – Oroszország: a Modern Táncművészet 100 évéről rendezett Nemzetközi Konferencia és Fesztivál – 3 előadást adtunk (Többek közt a Great Tchaikovsky Concert Hall-ban is fellépett társulatunk 1200 ember előtt) (2005); Varsó – Lengyelország (2005-2 alkalom, 2006, 2007, 2009); Prága – Csehország (2006 – 2 alkalommal); Velikiy Novgorod – Oroszország (2007); Köln – Németország (2010-2011); Kostroma – Oroszország: az első magyar társulat, aki a Nemzetközi Kortárstánc Duettek fesztiválján részt vett (2008); Poznan – Lengyelország (2008); Lodz – Lengyelország: XII. Katolikus Művészeti Fesztivál (2008); Pozsony – Szlovákia (2008, 2009). Bak, Budakalász, Csongrád, Debrecen, Dobogókő, Eger, Gödöllő, Győr, Hatvan, Ipolytölgyes, Kaposvár, Kisrécse-Kendlimajor, Martfű, Miskolc, Monostorapáti, Mórahalom, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Ózd, Paks, Piliscsaba, Rum, Salgótarján, Sopron, Szeged, Szekszárd, Szentendre, Szolnok, Szombathely, Taliándörögd, Tatabánya, Törökbálint, Veszprém. Düsseldorf – International Tanzmesse - kiállító (2008, 2010)

17


A tarsulatot es az alapítvanyt tamogattak Nagyösszegű támogatóink (1 000 000 felett): Antenna Hungária Zrt. Delta csoport Market Építő Zrt. MinDig Tv MOL MvM Seat Index.hu Zrt. Teva Magyarország Zrt. További támogatóink: Budapest Bank Lapker Zrt. Kemikál Rt. A társulatot és az alapítványt pályázati keretekben támogatta: Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága - Színházi Alap Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, OKM, NKÖM Nemzeti Kulturális Alap - Táncművészeti Kollégium, Fotóművészeti Kollégium, Közművelődési Kollégium Nemzeti Táncszínház Orkesztika Alapítvány – Mozdulatművészeti Stúdió Soros Alapítvány NCA Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány A társulatot és az alapítványt támogatta még: Lengyel Intézet - Budapest Pro Helvetia Goethe Intézet Varsó Magyar Intézet Prága Magyar Intézet Pozsonyi Magyar Intézet Moszkvai Magyar Intézet

18


www.mozdulatmuveszet.hu www.mozdulatmuveszet.hu/studio www.mozdulatmuveszet.hu/m1 www.mozdulatszinhaz.hu www.orkesztika.hu www.orkesztika.blogspot.com www.mozdulatkorus.blogspot.com www.szoloduo.com www.szoloduo.com/1min Közösségi oldalaink: Orkesztika Alapítvány - Mozdulatművészeti Stúdió (3.0) 99.év (MMS) http://www.facebook.com/pages/Orkesztika-Alap%C3%ADtv%C3%A1nyMozdulatm%C5%B1v%C3%A9szeti-St%C3%BAdi%C3%B3-30-99%C3%A9vMMS/221102611263033 Magyar Mozdulatművészeti Társulat http://www.facebook.com/pages/Magyar-Mozdulatm%C5%B1v%C3%A9szetiT%C3%A1rsulat/154015457959714 Mozdulatművészeti Gyűjtemény http://www.facebook.com/pages/Mozdulatm%C5%B1v%C3%A9szetiGy%C5%B1jtem%C3%A9ny/210986508959670 Dr. Dienes Valéria http://www.facebook.com/pages/Dr-Dienes-Val%C3%A9ria/109797479107484 www.szoloduo.com http://www.facebook.com/pages/wwwszoloduocom/249244548510 ORK_KOTA_platform - 1 percesek táncfilmre http://www.facebook.com/pages/ORK_KOTA_platform-1-percesekt%C3%A1ncfilmre/216231822251

19


a 100 éves magyar Mozdulatművészet Támogatói köre és a Mozdulatművészek Támogatói és Baráti köre Felajánlásaival, adományaival ön fennmaradásunkhoz, fejlődésünkhöz!

is

hozzájárulhat

létezésünkhöz,

Kérjük tegye meg! Mai világunkban a művészetre fordított minden forint számít. Sok kicsi sokra megy! Gondoljunk bele, havi 1000 forint támogatás - nem nagy összeg - de ha 100 ember cselekszik így az már 100 000 forint, éves szintem 1 200 000 forint. Támogathat bennünket adója 1%-val is! (adószámunk: 19701840-1-43) Támogathat azzal is, ha jelen van rendezvényeinken, programjainkon, és utána másnak is elmondja mindazt, amiért bennünket jó választani. Támogathat munkájával, önkéntes segítőkre – dolgos kezekre, kreatív agyakra mindig szükségünk van! Támogathat azzal, hogy segít előadásokat - rendezvényeket megvalósulni, akár újakat előszervezni, lehetőségeket keresni. Támogathat azzal, ha megvásárolja kiadványainkat, akár úgy, hogy támogatásként magasabb árat fizet. Támogathat azzal, ha kedvezményes – vagy díjtalan reklám lehetőségeket, nyomdát, kiadót talál, ha bármely szolgáltatást kedvezőbb feltételekkel tesz elérhetővé számunkra. Támogathat másképp is – lehet szabadon gondolkodni a lehetőségeken. És persze támogathat pénzzel is bennünket, vagy ha felhívja a figyelmét a lehetséges támogatóknak arra, hogy bennünket érdemes… , vagy létrehozhat – lebonyolíthat akár egy támogatási kapcsolatot is. Mecénás kerestetik!


Mint társ is támogathat bennünket, ezért indítjuk el a Mozdulatművészek Támogatói és Baráti körét, azoknak - akik barátaink vagy rendszeres támogatóink szeretnének lenni. Havi, kéthavi rendszerességgel találkozásokat tervezünk. A Baráti körbe azokat várjuk, akik hajlandók havi minimum 2500 forinttal vagy többel – vagy rendszeres segítő munkájukkal támogatni bennünket. Szeretnénk azokat is meghívni a Baráti körbe, akik már eddig is támogattak. Jelentkezni az info@mozdulatmuveszet.hu címen lehet.

21


Tamogatoi címek 2012 a 100 eves Mozdulatmuveszet Támogatója 2012 magánszemélyként: havi 1000 Forint (min. 12 000) cégnek 100 000 Forint értékű felajánlással támogatja a 100 éves Magyar Modern Tánc - a Mozdulatművészet ügyét,

a 100 eves Mozdulatmuveszet Adományozója 2012 magánszemélyként: ha 25.000 Forint vagy magasabb cégeknek 250 000 Forint vagy magasabb értékű felajánlással támogatja a 100 éves Magyar Modern Tánc - a Mozdulatművészet ügyét,

a 100 eves Mozdulatmuveszet Jótevője 2012 magánszemélyként: ha 75.000 Forint vagy magasabb cégeknek 500 000 Forint vagy magasabb értékű felajánlással támogatja a 100 éves Magyar Modern Tánc - a Mozdulatművészet ügyét,

a 100 eves magyar Mozdulatmuveszet Patrónusa 2012 Ha 150. 000 Forint vagy magasabb cégeknek 1 000 000 Forint vagy magasabb értékű felajánlással támogatja a 100 éves Magyar Modern Tánc - a Mozdulatművészet ügyét,

a 100 eves magyar Mozdulatmuveszet Mecénása 2012 Ha 500. 000 Forint vagy magasabb cégeknek 10 000 000 Forint vagy magasabb értékű felajánlással támogatja a 100 éves Magyar Modern Tánc - a Mozdulatművészet ügyét,

22


Konyvvasar es egyben Jotekonysagi akcio A megvásárolt könyvek árával vagy túlfizetéssel támogathatja az Orkesztika Alapítványt. Akár a Duncan-Dienes füzetek (A Duncan-Dienes Mozdulatrendszer Mozdulatművészet történetét ismertetik).

teljes sorozatát megvásárolhatja. - orkesztika- elméletét és Magyar

Jótékonysági Kiadványvásár lehetőségei: 1. csomag: Két könyvet tartalmazó csomag ára: 5000 Ft (darabonként 3000 Ft értékűek, szabadon választható) 2. csomag: 3000 ft-os ár helyett - 1 könyvet 5000 ft-os vagy afeletti áron vásárol meg. Plusz ajándékként: meghívást kap egy Mozdulatművészeti órára!! 3. csomag 25.000 ft és vagy afeletti értékű vásárlással támogat bennünket, akkor a szabadon választhatja a könyv mellé az alábbiakat ajándékul + Meghívás egy Mozdulatművészeti órára és + Mozdulatművészeti Társulat egyik előadására kérhet 1 Tiszteletjegyet!! 4. csomag Ha 75.000 ft és vagy afeletti értékű vásárlással támogat bennünket, akkor a szabadon választhatja a könyv mellé az alábbiakat ajándékul + Meghívás egy Mozdulatművészeti órára és + a Mozdulatművészeti Társulat egyik előadására kérhet 1 Tiszteletjegyet!! + a Mozdulatművészeti Gyűjtemény printjei közül választhat egyet 5. csomag Ha 150. 000 Ft vagy afeletti értékű vásárlással támogat bennünket, akkor a szabadon választhatja a könyv mellé az alábbiakat ajándékul + Meghívás egy Mozdulatművészeti órára és + a Mozdulatművészeti Társulat egyik előadására kérhet 1 Tiszteletjegyet!! +a Mozdulatművészeti Gyűjtemény printjei közül választhat egyet

23


Jotekonysagi akcio Reprodukciok a Mozdulatmuveszeti Gyujtemeny fotoibol 1. A Mozdulatművészeti Gyűjteményből választható archív felvétel (30*40 printben): 1 print: 5000 Ft 2. 5000 ft-os ár helyett- 1 printet 25 000 Ft-os áron vásárol meg. Plusz ajándékként: meghívást kap egy Mozdulatművészeti órára!! 3. Ha 75.000 ft és vagy afeletti értékű vásárlással támogat bennünket, akkor plusz ajándékként: + Meghívjuk egy Mozdulatművészeti órára és + Mozdulatművészeti Társulat egyik előadására kérhet 1 Tiszteletjegyet!! 4. Ha 150. 000 Ft vagy afeletti értékű vásárlással támogat bennünket, akkor plusz ajándékként: + Meghívjuk egy Mozdulatművészeti órára és + a Mozdulatművészeti Társulat egyik előadására kérhet 1 Tiszteletjegyet!! *természetesen a printek mérete a támogatások arányában növelhető

24

a 100 éves Magyar MOZDULATMŰVÉSZET (2012-2.0verz)  

a 100 éves Magyar MOZDULATMŰVÉSZET

a 100 éves Magyar MOZDULATMŰVÉSZET (2012-2.0verz)  

a 100 éves Magyar MOZDULATMŰVÉSZET

Advertisement