Page 1

Orkana FORLAG

ORKANA AKADEMISK

KATALOG

Juni 2017

www.orkana.no


ORKANA AKADEMISK Orkana ble akseptert som poenggivende utgiver for akademisk litteratur i 2009. Flere prosjekter er under arbeid, og det er etablert et arbeidsutvalg bestående av representanter fra museer, flere universiteter og høgskoler i Norge. Har du en ide – kontakt forlegger Elisabeth Johansen e-post: elisabeth.johansen@orkana.no, tlf 913 68 260 eller redaktør Marcus Bøhn e-post: marcus.boehn@orkana.no, tlf 900 82 731. Utgivelser 2017.................................................................................................................3 Historie..............................................................................................................................6 Generell faglitteratur........................................................................................................12 Norsk skjønnlitteratur......................................................................................................14 Bøker fra de nordiske historikerdagene i Tromsø...........................................................15 Nordnorsk historie fortalt gjennom Sparebank1 Nord-Norges historie..........................16 Fra Arktis/Svalbard .........................................................................................................16 Kunstrelaterte utgivelser..................................................................................................17 Andre verdenskrig...........................................................................................................19 Fra vår grense mot Russland .........................................................................................22 Trilogi om Nord-Norge av samfunnsforskere ved UiT – Norges arktiske universitet .......23 Inn- og utflyttere .............................................................................................................24 For profesjonsmarkedet .................................................................................................25 Akademisk fagutvalg.......................................................................................................27 Kontaktinformasjon ........................................................................................................30

2


UTGIVELSER 2017 På ville veger? ISBN 978-82-8104-280-3

Cathrine Baglo

Bokmål/innbundet/360s/2017 Design/omslagsdesign: deTuria Design

Kr 399,Temaet er en særegen utstillingspraksis i løpet av 1800-tallet, der representanter for fremmede folkeslag ble brakt til bla dyrehager, verdensutstillinger, fornøyelsesparker, museer hvor de opptrådte med sitt hverdagsliv for store mengder besøkende. Også samer ble involvert i dette. I løpet av årene 1822–1934 (1950) deltok flere hundre på ulike utstillinger. Forfatteren imøtegår oppfatningen at dette kun var utbytting av urfolkene, og har en bred analyse av flere aspekter ved denne praksisen. Gjennomillustrert med fantastiske bilder fra utstillingene, lånt fra museer og arkiver i Europa og USA, de fleste ukjente i Norden.

Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/arktisk_litteratur

3


Arktisk litteratur ISBN 978-82-8104-300-8

Henning Howlid Wærp

Bokmål/innbundet/360s/2017 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 399,Dette er en bok om nordisk polarlitteratur i vid betydning, sjangermessig og geografisk. Her presenteres de store polarekspedisjonene – lest og analysert – her møter leseren romaner og lyrikk fra nordområdene, reisebeskrivelser, fangstberetninger, overvintringsskildringer og barnebøker. Forfatteren løfter frem både sakprosa og skjønnlitteratur, i spennet fra gamle, glemte forfattere til moderne bestselgende samtidslitteratur. Hvis man kun ser for seg Arktis som øde havområder, is, tundra og dyreliv, glemmer man at det bor fire millioner mennesker nord for polarsirkelen. For noen er Arktis et fremmed sted, for andre et hjem. Henning Howlid Wærp er professor i nordisk litteraturvitenskap ved UiT – Norges arktiske universitet.

Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/arktisk_litteratur

4


Krigsdagbok fra Murmansk ISBN 978-82-8104-291-9

Maksim Ivanovitsj Starostin

Bokmål/innbundet/768s/2017 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 399,NYHET FOR ALLE MED INTERESSE FOR ANDRE VERDENSKRIG Unik øyenvitneskildring fra den andre verdenskrig i Murmansk – Krigsdagbok fra Murmansk gjør det lettere å forstå hvordan Sovjetunionen kunne vinne krigen på østfronten. Maksim Starostins Krigsdagbok fra Murmansk fra andre verdenskrig er historien, i form av daglige nedtegnelser, om hvordan Murmansk by klarte å stå imot presset fra den tyske hæren og det tyske flyvåpenet. Fra dag til dag dokumenterer Starostin hvordan lokalbefolkningen innrettet sitt liv, mens byen ble bombet sønder og sammen. Starostin var førstesekretær i Kommunistpartiets komite for Murmansk fylke, medlem av den sovjetiske 14. armés og Nordflåtens militærråd samt formann i Murmansk bys forsvarskomite. Han hadde fra sin lederposisjon oversikt over krigens gang og stod uopphørlig i forbindelse med Stalin, Mikojan og andre av lederne i Kreml. Starostins dagbok er en unik kilde til krigen i nordområdene, og gir et sjeldent innblikk i mentaliteten til en representant for en ny sovjetisk lederskapsgenerasjon, som var ubetinget lojal overfor Stalin, men samtidig uredd og selvstendig i sine avgjørelser. Her er dramatiske dag til dag-rapporter i bomberegn fra en by som tilslutt lå i ruiner. Hovedredaktør for verket er professor i historie ved UiT Norges arktiske universitet, Jens Petter Nielsen. Oversatt av Marit Bjerkeng og Steinar Gil.

Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/krigsdagbok_fra_murmansk

5


Historie Nord-Norge og 1814 – med eller utenfor? ISBN 978-82-8104-267-4

Tor-Helge Allern og Einar Niemi (red.) Bokmål/innbundet/illustrert/320s/2015 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 399,I 2014 ble 200-årsjubileet for Grunnloven feiret og markert over hele landet. I litteraturen så langt hadde Nord-Norge fått en marginal plass, først og fremst fordi landsdelen ikke ble representert verken i den grunnlovgivende forsamlingen på Eidsvoll om våren 1814 eller på det ekstraordinære Stortinget om høsten. Den vanlige forklaringen har vært lange avstander og dårlig kommunikasjon som til sammen gjorde at det var umulig for representanter å rekke fram. Selv om representanter fra Nord-Norge ikke var til stede, betyr det ikke at engasjement og handlingsevne nordpå var fraværende. Denne boka kaster nytt lys over landsdelens historie i 1814, krigstida forut for og i dette året og over andre tema omkring Grunnloven og dens relevans for landsdelen. Boka gir derfor også et nytt bidrag til norsk historie omkring 1814. Alle kapitlene i boka er basert på ny og til nå lite publisert forskning. Det tas et oppgjør med oppfatningen om fravær av engasjement og handling lokalt, og det påvises en påfallende forskjell mellom amtene nordpå. Landsdelens særegne forhold til Trondheim og stiftamtet vies også oppmerksomhet. Flere kapitler bidrar med inngående studier av krigstida og nødsåra. Og til slutt kastes det nytt lys over Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet og pressen i Nord-Norge og over språket og Grunnloven.

Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/nordnorge_og_1814

6


Bergkunst nord for polarsirkelen ISBN: 978-82-8104-284-1

Bjørn Hebba Helberg

Bokmål/innbundet/illustrert/346s/2016

Design/omslagsdesign: deTuria design Kr 399,Bergkunst nord for Polarsirkelen av Bjørn Hebba Helberg omhandler helleristninger, hellemalerier og hulemalerier i Nord-Norge nord for Polarsirkelen. Boka er den første komplette og gjennomillustrerte presentasjonen av bergkunst i dette området. Forfatteren presenterer alle kjente bergkunstlokaliteter som er registrert i området, og gir detaljerte beskrivelser av alle lokalitetene og av bergkunsten på hvert enkelt sted. Finnmark har 32 lokaliteter, Troms har 15 og Nordland har 28, til sammen 75 lokaliteter som er presentert i sin store bredde. Bergkunstens rolle som kildemateriale for forskning, forvaltning og formidling er også et sentralt tema i boka. Bergkunst nord for Polarsirkelen er en grundig og god veiviser for dem som vil bli kjent med de nordnorske bergkunstlokalitetene og om hvordan mennesker i fjern fortid uttrykte seg. Boka er gjennomillustrert med massevis av flotte bilder av lokaliteter og detaljbilder av fortidens vakre bergkunst. Her er eksempelvis det berømte helleristningsfeltet i Alta bredt presentert. Her er også de unike feltene fra Nordland med slipte ristninger, disse antas å være de eldste ristningene i Skandinavia. Denne typen finnes fra Lødingen i nord til og med Meløy kommune i sør og består nesten utelukkende av store landpattedyr som elg, rein og bjørn samt kvaler og seler. De er framstilt i omtrent i riktig målestokk. Bjørn Hebba Helberg har magistergrad i arkeologi, og de siste 20 åra har han arbeidet med dokumentasjon, skjøtsel og forvaltning av bergkunst ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet.

Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/bergkunst_nord_for_polarsirkelen

7


Från kust til kyst Áhpegáttest áhpegáddáj Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område ISBN 978-82-8104-270-4

Bjørg Evjen og Marit Myrvoll (red.) Norsk/svensk/256s/2015 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 349,Pitesamisk område utgjør et smalt og langstrakt geografisk felt øst-vest fra kysten ved Bottniska viken til kysten av Norskehavet. Tekstene i denne boka handler om interessante møter i tid og rom, historiske møter, men også språkmøter og identitet i dette landskapet. Boka gir mye ny og interessant kunnskap om pitesamiske forhold. Den pitesamiske befolkningen har opp gjennom tidene blitt kalt skogssamer, reindriftssamer, sjøsamer og markesamer, mange med sterk tilknytning til grensefjellene, som i denne joiken: Forskerne som har bidratt i denne boka, samer som ikke-samer, kommer fra flere fagfelt innenfor samfunnsfagene og humaniora, fra Norge og Sverige. Kapitlene utfyller hverandre, og hver enkelt tekst er dypdykk i utvalgte temaer fra området. Til sammen gir dette et omfattende bilde av det pitesamiske området. Begge redaktørene er født og oppvokst i pitesamisk område. Bjørg Evjen er oppvokst i Sulitjelma, er historiker, professor dr. art, emeritus, og har ledet prosjektet «Áhpegáttest áhpegáddáj – Från kust til kyst». Marit Myrvoll er oppvokst i Bodø, er sosialantropolog (PhD) og museumsleder ved Várdobáiki samisk senter.

Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/fr__n_kust_til_kyst

8


Hager mot nord Nytte og nytelse gjennom tre århundrer ISBN 978-82-8104-240-7

Ingebjørg Hage, Elin Haugdal og Sveinulf Hegstad (red.)

Bokmål/440s/2015 Design/omslagsdesign: Bjørk Bjarkadottir

Kr 449,Hager mot nord – nytte og nytelse gjennom tre århundrer forteller om en sammensatt og mangfoldig hagekultur og hvordan den har fått innpass i den nordlige delen av landet. Tekstene speiler et utvidet hagebegrep, der hager blir sett i en større sosial, etnisk, geografisk og kulturell sammenheng. Boka handler også om vakre planter og estetiske kvaliteter i utformingen av små og store hager, parker, kirkegårder, grønne urbane omgivelser og storslagne landskap. Samlet gir artiklene et mangfoldig bilde av hagekunsten i den nordlige delen av landet og den menneskelige skaperkraften som utløses når internasjonale perspektiver møter lokale tradisjoner og naturvilkår. Et rikt materiale av gamle og nye fotografier, kart og plantegninger illustrerer samspillet mellom hagekulturen og landsdelens ulike landskap – og endringene over et langt tidsspenn. Redaktørene er alle ansatt ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet: Ingebjørg Hage, arkitekt og professor i kunstvitenskap Elin Haugdal, kunsthistoriker og førsteamanuensis i kunstvitenskap Sveinulf Hegstad, historiker og fotoarkivar v/Tromsø Museum, Universitetsmuseet

Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/hager_mot_nord

9


Red Star in the North Communism in the Nordic Countries ISBN 978-82-8104-242-1

Åsmund Egge & Svend Rybner (Eds.) Engelsk tekst/355s/2015 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 349,Dette banebrytende verket er et resultat av et nordisk samarbeidsprosjekt med mål om en komparativ, tematisk forskning på de kommunistiske bevegelsene i de nordiske landene, som tar i betraktning det nye materialet som ble tilgjengelig etter åpningen av de russiske arkivene fra begynnelsen av 1990-tallet. Resultatet er 15 artikler med tema som strekker seg fra organisering og struktur av kommunistiske partier til deres ideologiske og programmatiske utvikling, fra det nasjonale problemet til kjønnsspørsmål, fra partienes forhold til den internasjonale kommunismen til deres forhold til sosialdemokratene – for å nevne noe. Boken belyser nye sider av kommunistbevegelsen generelt så vel som forholdet mellom kommunistisk senter og dens periferi. Boken forsøker også å gi svar på spørsmålet om det i det hele tatt på et tidspunkt har eksistert noe som kan kalles nordisk kommunisme.

Nordlysfront Hverdagsliv og vitenskap 1898-1928 ISBN 978-82-8104-243-8

Mette Bunting og Toril Jenssen Bokmål/innbundet/260s/2014 Design/omslagsdesign: Passion&Prose

Kr 389,-

Havsvelget i nord Moskstraumen gjennom årtusener ISBN 978-82-8104-155-4

Sigri Skjegstad Lockert

Bokmål/innbundet/187s/2011 Gjennomillustrert Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 339,-

10


Å, eg minnest Nordlændingernes Forening 1862–2012 ISBN 978-82-8104-216-2

Steinar Aas

Bokmål/innbundet/318s/2012 Gjennomillustrert Design/omslagsdesign: Passion&Prose

Kr 389,-

Dømt til ild og bål ISBN 978-82-8104-203-2

Liv Helene Willumsen

Bokmål/innbundet/477s/2013 Gjennomillustrert Design/omslagsdesign: Blæst /Aud Gloppen

Kr 399,Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/d__mt_til_ild_og_b__l

The Protracted Reformation in Northern Norway Introductory Studies ISBN 978-82-8104-241-4

Lars Ivar Hansen, Rognald Heiseldal Bergesen, Ingebjørg Hage (red.) Engelsk/240s/2014 Design/omslagsdesign: InDevelop

Kr 299,Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/the_protracted_reformation_blaversj

Identities, Ethnicities and Borderzones Examples from Finnmark, Northern Norway ISBN 978-82-8104-150-9

Kjell Olsen

Engelsk/innbundet/243s/2010 Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 329,-

11


TIDLIGERE UTGIVELSER PRESENTERT ETTER TEMA

Generell faglitteratur Musikk, folk og landskap ISBN 978-82-8104-273-5

Paal Fagerheim og Ove Larsen (red.)

Norsk og svensk tekst/heftet/illustrert/256s/2015 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 299,Denne artikkelsamlingen belyser ulike musikkpraksiser i nordområdene. Bidragene i boken kommer fra norske og svenske forskere innen musikkvitenskap og spenner fra forskning på nyere samisk musikk, rock, rap, reggae, til folke­musikk. Når kom egentlig The Beatles til Korgen? Er Nord-Norge og Nord-Sverige preget av mer musikalsk kreativitet enn sentrale strøk? Kan man spille samisk musikk, uten å være same? Ut fra blant annet disse spørsmålene diskuterer forfatterne sammenhenger mellom musikk og politikk, geografi og sted. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/musikk_folk_og_landskap

Nye høyder Framveksten av Universitetet i Nordland ISBN 978-82-8104-269-8

Linda Haukland

Bokmål/256s/2015 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 349,Dette er fortellingen om hvordan Universitetet i Nordland, det andre tyngdepunktet innen høyere utdanning i Nord-Norge, kunne bli en realitet den 1. januar 2011. Historien favner utviklingen fra de første kompetansemiljøene innen landbruk og fiskeri på 1800-tallet til etableringen av NKS sykepleierutdanning, Statens lærerskoleklasser i Bodø, Nordland distriktshøgskole og Høgskolen i Bodø på 1900-tallet. Boka omhandler initiativene og fagutviklingen lokalt og regionalt som ledet fram til etableringen av universitetet. Selve universitetsprosessen var et ti år langt løp med fagutvikling fra bachelor- og masterstudier til doktorgradsrett i bedriftsøkonomi, sosiologi, profesjonskunnskap og akvakultur. Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/nye_h__yder__framveksten_av_univers 12


Philosophy in the Border Zone ISBN 978-82-8104-268-1

Viggo Rossvær & Andrei Sergeev (eds.) Engelsk tekst/250s/2015 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 299,«Hvem er den andre?» er det grunnleggende spørsmålet som går igjen i alle kapitlene i denne boka. Denne antologien ble for første gang presentert i Nikel, på den russiske siden av den norsk-russiske grensa, i 2014. Den er et bidrag til prosessen mot å skape sterkere kulturelle bånd mellom Vest-Europa og Russland. Boka er et resultat av et pågående samarbeid mellom Murmansk Statlige Humanistiske Universitet (MSHU) og Universitetet i Nordland (UiN). Det akademiske samarbeidet mellom universitetene inkluderer også en felles Master i Grensedialoger (grensestudier), som undervises ved Kunstskolen for barn i Nikel. Studiet består av 12 kurs i vitenskapsfilosofi, etikk og politisk filosofi med forelesere fra begge universitetene. Både masteren i grenseideologi og Philosophy in the Border Zone er en invitasjon til å veie Kant mot Dostojevskij. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/philosophy_in_the_border_zone

I ærfuglens rike ISBN 978-82-8104-202-5

Ann Kristin Klausen

Bokmål/innbundet/212s/2013 Gjennomillustrert Design/omslagsdesign: Tormod Steen

Kr 389,Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/__rfugl_issuu

Rural futures? Finding one‘s place within changing labour markets ISBN 978-82-8104-157-8

Unn-Doris Karlsen Bæck og Gry Paulgaard (red.)

Engelsk/innbundet/218s/2012 Design/omslagsdesign: Trygve Skogrand /Passion & Prose

Kr 339,-

13


Norsk skjønnlitteratur Trætte mænd ISBN 978-82-8104-237-7

Arne Garborg Med etterord av Eivind Tjønneland Heftet/368s/2016 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 299,NYUTGIVELSE AV EN AV NORGES FØRSTE MODERNISTISKE ROMANER Gabriel Gram er litt av en bohem, men samtidig bundet av borgerlige konvensjoner. Lengselen etter kvinnen går i ett med lengselen etter religion og mystikk. Romanen, som er den eneste Garborg skrev på bokmål, ble til i en tid da Garborg hadde sin Nietzsche-raptus. Trætte mænd er en bok om livssyn og idebrytninger, sjelelig oppløsning og livsangst. Romanen er også et tidsdokument og inneholder en rekke psykologiske analyser. Boken er en av Norges første modernistiske romaner og et av våre viktigste bidrag til dekadanse-litteraturen som var en viktig del av nordisk og europeisk 1890-tallslitteratur. På mesterlig vis håndterer Garborg temaer som åndelig forfall og meningstap, seksualitet, kjønnsroller, tungsinn og desperasjon. Romanen er nyskapende også formmessig, der den bryter med realismens og naturalismens linære strukturmønster, og fremstilles som hovedpersonens dagboknotater. Trætte mænd kom ut første gang i 1891. • • •

Første gang originalutgaven nyutgis Etterord av professor Eivind Tjønneland, Universitetet i Bergen Aktuelt om årsaker til åndelig forfall og tapet av mening

Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/traette_maend

14


BØKER FRA DE NORDISKE HISTORIKERDAGENE I TROMSØ Nordic migration Research status, perspectives and challenges ISBN 978-82-8104-153-0

Christina Folke Ax, Nils Olav Østrem og Einar Niemi (red.)

Bokmål, engelsk, dansk, svensk/heftet/133s/2011 Design/omslagsdesign: Passion&Prose

Kr 249,-

Nordens plass i middelalderens nye Europa Samfunnsomdanning, sentralmakt og periferier ISBN 978-82-8104-154-7

Lars Ivar Hansen, Richard Holt, Steinar Imsen, Einar Niemi (red.)

Bokmål, nynorsk, engelsk, dansk, svensk, islandsk/heftet/169s/2011 Design/omslagsdesign: Passion&Prose

Kr 249,-

Arverettens handlingsrom Strategier, relasjoner og historisk utvikling 1100–2000 ISBN 978-82-8104-152-3

Per Andersen og Einar Niemi (red.)

Bokmål, engelsk, dansk, svensk/heftet/101s/2011 Design/omslagsdesign: Passion&Prose

Kr 249,-

15


NORDNORSK HISTORIE FORTALT GJENNOM SPAREBANK 1 NORD-NORGES HISTORIE Lokalbank og samfunnsaktør Sparebank 1 Nord-Norges historie Bind 1 1836–1989 ISBN 978-82-8104-246-9

Oddvar Svendsen

Bokmål/innbundet/gjennomillustrert/464s/2014 Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 350,Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/sparebank_1_bind_1/0

Oppdrag Nord-Norge Sparebank 1 Nord-Norges historie Bind 2 1989–2014 ISBN 978-82-8104-247-6

Ketil Zachariassen

Bokmål/innbundet/gjennomillustrert/424s/2014 Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 350,Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/sparebank_1_bind_2/0

FRA ARKTIS/SVALBARD Tragedien i Svenskhuset ISBN 978-82-8104-204-9

Kjell Kjær og Ulf Aasebø

Bokmål/innbundet/224s/2012 Gjennomillustrert Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Før Kr 379,- Nå Kr 249,Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/svenskhuset

16


KUNSTRELATERTE UTGIVELSER

Vit at jeg elsker deg – om kunst og sted ISBN 978-82-8104-251-3

Hanna Hammer Stien (red.)

Bokmål /heftet/152s/2015 Design/omslagsdesign: deTuria design

Kr 329,Under HFT 2013 – NASJONAL KUNSTFESTIVAL I HAMMERFEST ble forholdet mellom kunst og sted tematisert. Kunstfestivalen mønstret en stor bredde av kunstnere som preget byen, og det ble avholdt et fagseminar som denne antologien bygger på. I boken reflekterer en filosof, en litteraturviter, en historiker, en antropolog, to kunsthistorikere og to kunstvitere over relasjonen mellom sted og kunst i nord. Forfatterne problematiserer også kampen for og retten til de rike naturressursene og argumenterer for at myndighetenes eksport av landsdelens skatter må komme NordNorge til gode. Boken er gjennomillustrert med fotodokumentasjon fra kunstfestivalen. Med resonans i Hammerfest-bandet Unit Fives hit «Vit at jeg elsker deg» fra 1970-tallet, minner antologien oss om den livslange relasjonen vi har til hjemstedet vårt – selv etter at vi har forlatt det. Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/vit_at_jeg_elsker_deg

Beauty and Truth Čáppatvuohta ja duohtavuohta Dialogues between Sami art and art historical research ISBN 978-82-8104-249-0

Hanna Horsberg Hansen, Irene Snarby, Leif Magne Tangen og Tone Tingvoll (red.) English/samisk/2014 Design/omslagsdesign:

Kr 289,Bla i et utdrag av boken her:

https://issuu.com/orkana/docs/beauty_and_truth

17


Sámi Stories Nordnorsk Kunstmuseum ISBN 978-82-8104-238-4

Sandra Lorentzen (red.)

Engelsk/innbundet/gjennomillustrert/112s/2014 Design/omslagsdesign: Ola Reibo

Kr 325,-

Sámi Stories Tromsø Museum UiT Norges arktiske universitet ISBN 978-82-8104-237-7

Marit Anne Hauan (red.)

Engelsk/innbundet/gjennomillustrert/112s/2014 Design/omslagsdesign: Ola Reibo

Kr 325,-

Adelsteen Normann Fra Bodø til Berlin ISBN 978-82-8104-227-8

Anne Aaserud

Bokmål/innbundet/gjennomillustrert/320s/2013 Design/omslagsdesign: Bjørk Bjarkadottir

Kr 379,Bla i et utdrag av boken her:

http://issuu.com/orkana/docs/adelsteen

Virkeligheten sett gjennom kunstnerøyne ISBN 978-82-8104-219-3

Ingeborg Breines, Viggo Rossvær og Audun Øfsti (red.) Bokmål, dansk/heftet/184s/2012 Design/omslagsdesign:

Kr 289,-

18


ANDRE VERDENSKRIG

«Operasjon asfalt» Kald krig om krigsgraver ISBN 978-82-8104-278-0

Marianne Neerland Soleim

Bokmål/innbundet/248s/2016 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 349,Den omfattende flyttingen av levninger etter døde sovjetiske krigsfanger som fant sted i 1951, ble kalt «Operasjon asfalt». De døde ble flyttet fra de mange lokale gravplassene spredt over hele Nord-Norge til et felles krigsgravsted på Tjøtta på Helgelandskysten. Operasjonen var nær knyttet til den kalde krigens politikk, og var et resultat av mistenksomhet og frykt for russisk spionasje fra norsk side. Forfatteren beskriver årsakene til at sovjetiske krigsfanger døde, det norsk-russiske samarbeidet vedrørende flyttingen av gravene, gjennomføringen av selve «Operasjon asfalt» samt reaksjonene fra lokalsamfunn og andre. I tillegg skildres forvaltningen av jugoslaviske og polske krigsgraver i etterkrigsårene i regi av norske myndigheter og hva som har preget minnekulturen knyttet til de østeuropeiske ofrene etter andre verdenskrig. Tyngdepunktet i boken er imidlertid lagt på de sovjetiske ofrene for tysk brutalitet i Norge. Marianne Neerland Soleim fikk Bokhandelens sakprosapris for 2017 for denne boka – vi gratulerer!

Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/operasjon_asfalt

19


Krig og frigjøring i nord ISBN 978-82-8104-272-8

Fredrik Fagertun (red.)

Bokmål/184s/2015 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 299,Temaet for denne boka er andre verdenskrig i nord. I fjorten artikler diskuteres de militære forutsetningene for krigsutviklingen i nord og de storpolitiske avveiningene knyttet til forholdet mellom Norge og Sovjetunionen i forbindelse med krigsavslutningen. Artiklene reiser også spørsmål om hverdagsliv under krigen, forholdet mellom nordmenn og tyske soldater, partisanvirksomhet både i Norge og Finland og etniske minoriteter under det tysk-norske nazistyret. Noen forfattere tar også opp hvordan andre verdenskrig i årene etter krigen er blitt fortalt om og minnet, både i Norge og i Russland. Artiklene er skrevet av norske, russiske og tyske fagpersoner og historikere og bygger på foredrag holdt på en jubileumskonferanse for frigjøringen av Øst-Finnmark i Kirkenes oktober 2014. Bildet på forsiden av boka er tatt i Kirkenes sentrum tidlig i november 1944 av sovjetisk krigskorrespondent. Motivet viser russiske marinesoldater og -offiser med et trofé de har funnet – et tysk krigsflagg. Bildet er skaffet av Rune Rautio i Kirkenes som har en stor samling unike bilder fra andre verdenskrig. Redaktør er Fredrik Fagertun. Han er historiker og leder for Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet. Han har arbeidet med både norsk og internasjonal politisk og sikkerhetspolitisk historie fra det siste hundreåret, og er nå medlem av en forskergruppe som planlegger et større prosjekt om andre verdenskrig i nord. Om denne artikkelsamlingen sier Fredrik Fagertun: «Denne boka inneholder artikler med tema som i liten grad har vært har vært tatt opp tidligere. Hva var for eksempel tyskernes egentlige hensikt med å ville erobre Murmansk? Hva slags virksomhet bedrev sovjeternes egne partisaner i Finland? Hva tenkte tyske soldater om sin tilværelse i nord? Hva tenkte tyske og norske nazister om samene i nord? Hvordan er andre verdenskrig blitt minnet i Russland og Norge gjennom årene?»

Bla i et utdrag av boken her:

https://issuu.com/orkana/docs/krig_og_frigj__ring_i_nord

20


Grenselos i grenseland Samisk og norsk losvirksomhet i nordre Nordland og Sør-Troms 1940–1945 ISBN 978-82-8104-252-0

Marianne Neerland Soleim, Jens-Ivar Nergård og Oddmund Andersen Bokmål /224s/2015 Design/omslagsdesign: InDevelop

Kr 389,Denne boken gir et innblikk i grenselosenes dramatiske historie under okkupasjonsårene. Det er lagt vekt på å skildre lostrafikken i et historisk perspektiv og særtrekk ved trafikken i ulike områder i nordre Nordland og Sør-Troms. Tidligere grenseloser, deres familier og flyktninger forteller om sine opplevelser og minner knyttet til lostrafikken. Arbeidet som grenselos var slitsomt og farefullt, og flere av losene utsatte både seg selv og sin familie for livsfare. Boken viser det omfattende arbeidet tyskerne la i å forhindre flukt over grensen til Sverige, og hvor avgjørende grenselosens kunnskap om fjellet var for å bringe flyktningene i sikkerhet. Vi får også et innblikk i hvordan både grenseloser og flyktninger ble mottatt av svenske myndigheter. De samiske grenselosene fikk tvilsom behandling i etterkrigsårene både i form av urettmessige beskyldninger og manglende anerkjennelse. Grenselosenes innsats i Nordland har i lang tid vært glemt i norsk okkupasjonshistorie inntil de fikk oppreisning i 2005. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/grenselos_i_grenseland

Hverdag i ruinene Bodø 1940–1945 ISBN 978-82-8104-220-9

Linda Haukland

Bokmål/innbundet/284s/2012 Gjennomillustrert Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 379,Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/hverdag_i_ruinene

21


FRA VÅR GRENSE MOT RUSSLAND

Grenseliv ISBN 978-82-8104-236-0

Arvid Viken og Bjarge Schwenke Fors (red.) Bokmål/heftet/183s/2014 Design/omslagsdesign:

Kr 299,-

Barentsregionens tilblivelse - en studie av regionale initiativ ISBN 978-82-8104-222-3

Lena Ingilæ Landsem

Bokmål/heftet/124s/2013 Gjennomillustrert Design/omslagsdesign: InDevelop

Kr 249,Caution & compliance Norwegian-Russian Diplomatic Relations 1814–2014 ISBN 978-82-8104-158-5

Kari Aga Myklebost og Stian Bones (red.) Engelsk/heftet/202s/2012 Omslagsdesign:

Kr 249,Forpost mot øst Fra Vardø og Finnmarks historie 1307–2007 ISBN 978-82-8104-081-6

Randi Rønning Balsvik og Jens Petter Nielsen (red.)

Bokmål/Utgitt før Orkana Akademisk-avdelingen ble opprettet Design/omslagsdesign:

Kr 279,Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/forpost_mot_ost

22


TRILOGI OM NORD-NORGE FRA SAMFUNNSFORSKERE VED UIT – NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Hvor går Nord-Norge? Tidsbilder fra en landsdel i forandring (Bind 1) ISBN 978-82-8104-156-1

Svein Jentoft, Jens-Ivar Nergård og Kjell Arne Røvik (red.) Bokmål/innbundet/346s/2011 Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 339,-

Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel (Bind 2) ISBN 978-82-8104-218-6

Svein Jentoft, Jens-Ivar Nergård og Kjell Arne Røvik (red.) Bokmål/innbundet/369s/2012 Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 339,-

Hvor går Nord-Norge? Politiske tidslinjer (Bind 3) ISBN 978-82-8104-224-7

Svein Jentoft, Jens-Ivar Nergård og Kjell Arne Røvik (red.) Bokmål/innbundet/477s/2013 Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 339,-

23


INN- OG UTFLYTTERE

Landnåm fra nord Utvandring fra det nordlige Norge til Island i vikingtid ISBN 978-82-8104-210-0

Alf Ragnar Nielssen

Bokmål/innbundet/220s/2012 Gjennomillustrert Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 389,-

Hjemme i nord – om bolyst og hverdagsliv blant innflyttere i Finnmark ISBN 978-82-8104-151-6

Mai Camilla Munkejord

Bokmål/innbundet/262s/2011 Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 329,-

24


FAGBØKER FOR PREOFESJONSMARKEDET Blue Bio-Resources ISBN 978-82-8104-266-7

Agnes C. Gundersen og Liv Guri Velle (Red.) Engelsk tekst/illustrert/250s/2015 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Heftet, kr. 299.Blue Bio-Resources comprises 14 peer-reviewed articles covering many aspects of the marine value chain from fisheries management and performance, fish farming and fish processing to consumer preferences. Møreforsking Ålesund uses this anthology to exemplify how industry and academia are pushing the boundaries of scientific and technological progress to improve the utilisation and management of marine resources. Collectively, these examples demonstrate the great potential for value creation. Accessibility to national and international scientific communities, industries, decision-makers, and educational institutions will lift the status of knowledge on value creation and the sustainable development of blue bio-resources.

Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/blue_bio-resources

Ergoterapi – mangfold og muligheter ISBN 978-82-8104-256-8

Cathrine Arntzen, Astrid Gramstad og Rita Jentoft (red.) Bokmål/heftet/220s/2015 Design/omslagsdesign: Ola Reibo Kr 279,I 2015 fyller ergoterapeututdanningen ved UiT Norges arktiske universitet 25 år. I denne boken belyser et knippe ergoterapeuter ulike aspekter ved utdanning og fagutøvelse i en helsetjeneste i endring. Det blir stilt nye og høye krav til helsefaglige profesjonsutøvere. De skal ha digital kompetanse, være fleksible, ha evne til å levere kunnskapsbaserte tjenester og til å innta en innovativ og dynamisk holdning til egen rolle og yrkesutøvelse. Denne boken viser hvilke virkemidler og verktøy ergoterapeuter har for å legge til rette for å utdanne kreative og kompetente fagutøvere som skal kunne tilfredsstille de nye kravene og kunne håndtere endringer i samfunnet. I boken belyses ulike perspektiver og pedagogiske metoder for å vise sentrale forhold i ergoterapistudentenes lærings- og danningsprosess. Videre fremheves ergoterapifagets mangfold og muligheter i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/ergoterapi.pdf 25


Praksis- og profesjonskunnskap i utdanningen av barnehagelærere ISBN 978-82-8104-255-1

Anne Marit Valle og Jarle Sjøvoll (red.) Bokmål /heftet/2015 Design/omslagsdesign:

Kr 299,Den nye barnehagelærerutdanningen tok opp de første studentene høsten 2013. Utdanningskategorien førskolelærer faller nå bort og erstattes med betegnelsen barnehagelærer. Seks kunnskapsområder erstatter den gamle faginndelingen fra førskolelærerstudiet. I denne boken diskuteres kunnskapsområder som er i endring i forbindelse med oppbyggingen av den nye utdanningen. Forfatterne tar særlig tak i: Danning – Digitalisering – Forskningsbasert læring – Praksis – Profesjon Boken gir flere eksempler på fornyelser som følge av behovet for endring i barnehagens virksomhet, blant annet konsekvenser av digitaliseringsalderen i barnehage som i hjem og samfunn. – Det innføres nå en ny barnehagelærerutdanning i Norge. Første opptak til den nye utdanninga ble foretatt høsten 2013. Innholdet i utdanninga er nå organisert i kunnskapsområder, ikke fag som før og intensjonene er kvalitetsheving, noe vi som arbeider med feltet har stor tro på vil finne sted, sier Sjøvoll og Valle som er redaktører for boka og fagpersoner med lang erfaring. – Røe-Isaksen hevder at det som i særlig grad trengs her til lands er kvalitetsheving i barnehagen og etter vår erfaring er ulikhet er det som mest kjennetegner norske barnehager - kvalitativ ulikhet, noe vi har stor tro på vil utjevnes med den nye standarden for utdanningene, sier Valle og Sjøvoll og legger til at dette bokprosjektet er resultat av et nordnorsk samarbeid om å heve interessen for barnehageforskning ved utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge. Boken har bidrag fra alle utdanningsinstitusjonene for barnehagelærere i Nord-Norge.

Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer – stemmer fra nord ISBN 978-82-8104-235-3

Bente Puntervold Bø, Nina Hermansen og Oddbjørn Stenberg (red.) Bokmål, nynorsk/heftet/240s/2013 Design/omslagsdesign: InDevelop

Kr 286,-

26


UTVALGSMEDLEMMER AKADEMISK FAGUTVALG fra 1. juli 2017

Torunn Hamran, professor, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø. torunn.hamran@uit.no http://uit.no/ansatte/organisasjon/ansatte/person?p_document_id=41691&p_ dimension_id=88121

Foto: Kilden /Ida Irene Bergstrøm

Toril Jenssen, professor i samfunnsvitenskap, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord), UiT Norges arktiske universitet, Tromsø. toril.jenssen@uit.no http://uit.no/ansatte/organisasjon/ansatte/person?p_document_id=41753&p_ dimension_id=154287

Foto: Bjørn-Kåre Iversen /Helsefakultetet

27


Dag Leonardsen, professor i sosiologi, Avdeling for pedagogikk og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer. dag.leonardsen@hil.no

Foto: Høgskolen i Lillehammer, arkivbilde

Nils Oskal, professor, Samisk Høgskole, Kautokeino, professor II, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø. nils.oskal@samiskhs.no http://uit.no/ansatte/organisasjon/ansatte/person?p_document_id=346892&p_ dimension_id=88151

28


Gry Paulgaard, professor, Institutt for lÌrerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø. gry.paulgaard@uit.no http://uit.no/ansatte/organisasjon/ansatte/person?p_document_id=42378&p_ dimension_id=88155

Foto: Frode Lien /UiT Norges arktiske universitet

29


Orkana FORLAG

Kontakt oss Orkana forlag AS 8340 Stamsund

Oslo-kontor Industrigata 46a 0357 Oslo Tlf: 913 68 260

Forlegger Elisabeth Johansen elisabeth.johansen@orkana.no Tlf: 913 68 260

Redaktør Marcus Bøhn marcus.boehn@orkana.no Tlf: 900 82 731

Internett: www.orkana.no

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/pages/orkana-forlag/262553539932?fref=ts

Orkana FORLAG

Orkana FORLAG 8340 Stamsund www.orkana.no post@orkana.no

Oslo-kontor: Industrigata 46 A 0357 Oslo Tlf: 913 68 260

Utgivelser? • kontakt forlegger Elisabeth Johansen elisabeth.johansen@orkana.no Tlf: 913 68 260

redaktør Marcus Bøhn marcus.boehn@orkana.no Tlf: 900 82 731 •

Følg oss på

Facebook

Akademisk katalog juni 2017  
Akademisk katalog juni 2017  
Advertisement