Page 1

Orkana

AKADEMISK FORLAG

KATALOG 2018

www.orkana.no


ORKANA AKADEMISK Orkana ble akseptert som poenggivende utgiver for akademisk litteratur i 2009. Flere prosjekter er under arbeid, og det er etablert et arbeidsutvalg bestående av representanter fra museer, flere universiteter og høgskoler i Norge. Har du en ide – kontakt forlegger Elisabeth Johansen e-post: elisabeth.johansen@orkana.no, tlf 913 68 260 eller redaktør Marcus Bøhn e-post: marcus.boehn@orkana.no, tlf 900 82 731.

Nyhet.................................................................................................................................3 Historie..............................................................................................................................5 Andre verdenskrig...........................................................................................................11 Fra grenseland ................................................................................................................13 Generell faglitteratur........................................................................................................17 Om litteratur og fortellinger.............................................................................................19 Bøker fra de nordiske historikerdagene i Tromsø............................................................20 Nordnorsk historie fortalt gjennom. Sparebank 1 Nord-Norges historie.........................21 Fra Arktis/Svalbard..........................................................................................................21 Kunstrelaterte utgivelser..................................................................................................22 Trilogi om Nord-Norge fra samfunnsforskere ved UiT – Norges arktiske universitet......24 Inn- og utflyttere..............................................................................................................25 Fagbøker for profesjonsmarkedet...................................................................................26 Utvalgsmedlemmer akademisk fagutvalg.......................................................................29 Kontakt oss.....................................................................................................................32

2


Nyhet «Hele livet en vandrer i naturen» Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap ISBN 978-82-8104-330-5

Henning Howlid Wærp

Bokmål/innbundet/296s/2018 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 399,Dette er den første boka som bruker økokritikken som innfallsvinkel til Knut Hamsuns forfatterskap, fra debuten med Sult (1890) til På gjengrodde stier (1949). I dagens økologiske krise er det verdt å reflektere over oppfatningen om at fremskritt er synonymt med teknologisk utvikling, økt konsum og materiell vekst. Kanskje må vi lete etter alternativer til dette og stille spørsmål ved hva det gode i livet er? Da kan det være nyttig å vende blikket bakover for å se hva som hadde verdi tidligere, og som har gått tapt. Hvordan bør vårt forhold til natur og omgivelser være? Hamsun reflekterer over slike spørsmål i sine romaner. Tittelen er hentet fra et svar Knut Hamsun ga til Illustrert biografisk leksikon i 1916 på spørsmålet: «Hvilke personer, institusjoner, begivenheter har hatt størst innflytelse på Deres utvikling og liv?» Hamsun svarer, etter å ha nevnt Bjørnson, Dostojevskij og andre russiske forfattere: «Hele livet en vandrer i naturen». Henning Howlid Wærp er professor i nordisk litteraturvitenskap ved UiT – Norges arktiske universitet. Han har lærerutdanning fra Kristiansand lærerhøgskole og underviste flere år i grunnskole og videregående skole før han tok doktorgrad i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo på en avhandling om norsk naturlyrikk. Han har jobbet to år ved universitetet i Groningen, Nederland, vært gjesteforsker ved Universitetet i Berkeley, California (2008–2009) og ved Columbia universitetet i New York (2013–2014). Wærp er lyrikkanmelder i Aftenposten. Henning Howlid Wærp har skrevet og redigert flere bøker om norsk litteratur, blant annet De upåaktede liv. Om Cora Sandels forfatterskap (2005) og Prosa­diktet i Norge (2002). I 2017 ga han ut Arktisk litteratur. Fra Fridtjof Nansen til Anne B. Ragde. Han har også skrevet skjønnlitteratur, to romaner og tre diktsamlinger, den siste, TIL ISKANTEN (dager og netter) kom i 2018. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/hele_livet_en_vandrer_i_naturen

3


Høvding, jarl, konge Nord-Norges politiske historie i vikingtid Ei annerledes fortelling ISBN 978-82-8104-301-5

Håvard Dahl Bratrein

Bokmål/innbundet/264s/2018 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 399,Samling av Norge til ett rike – skjedde det fra nord? Høvding, jarl, konge er det første forsøk på å gi en samla selvstendig beskrivelse av Nord-Norges eldre historie. Hovedvekta er lagt på å forstå utviklinga av landsdelens politiske institusjoner og hvordan den indre utviklinga i landsdelen etter hvert førte til innlemmelse av Nord-Norge i den norske riksdannelsen. Det herskende synet, som stadig bygger på Snorres hypoteser, er at riket blei samla fra sør med slaget i Hafrsfjord i 872 som startpunkt. I denne boka har hårfagreætta ingen plass i rikssamlingsprosessen. I stedet framsettes en konkurrerende hypotese om at riket blei samla fra nord, med basis i ei tidlig organisering av Hålogaland i et selvstendig jarlerike som seinere kom til å omfatte Midt-Norge. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/hovding_jarl_konge

Vekst, fall og nye muligheter Rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms, 1975–2015 ISBN 978-82-8104-286-5

Nils Alm og Bjørn Petter Finstad (red.) Bokmål/innbundet/176s/2018 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 349,Fra midten av 1970-tallet ble rekefiske og rekeindustri selve livsnerven i mange kystsamfunn i Nord-Troms. På samme tid var annen fiskeindustri i regionen og ellers i landet i tilbakegang. Moderne teknologi ble tatt i bruk for å produsere ferdigpillede, frosne reker til et globalt marked. På fartøysiden skjedde det også en omfattende modernisering og effektivisering. I denne framstillingen drøftes hvorfor rekenæringen fikk så stor betydning i denne regionen. Etter omtrent 30 år var imidlertid det moderne rekeindustrieventyret forbi i NordTroms, og i boka diskuteres hva som var årsakene til avviklingen. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/vekst_fall_og_nye_muligheter 4


TIDLIGERE UTGIVELSER PRESENTERT ETTER TEMA

Historie På ville veger? ISBN 978-82-8104-280-3

Cathrine Baglo

Bokmål/innbundet/360s/2017 Design/omslagsdesign: deTuria Design

Kr 399,Temaet er en særegen utstillingspraksis i løpet av 1800-tallet, der representanter for fremmede folkeslag ble brakt til bla dyrehager, verdensutstillinger, fornøyelsesparker, museer hvor de opptrådte med sitt hverdagsliv for store mengder besøkende. Også samer ble involvert i dette. I løpet av årene 1822–1934 (1950) deltok flere hundre på ulike utstillinger. Forfatteren imøtegår oppfatningen at dette kun var utbytting av urfolkene, og har en bred analyse av flere aspekter ved denne praksisen. Gjennomillustrert med fantastiske bilder fra utstillingene, lånt fra museer og arkiver i Europa og USA, de fleste ukjente i Norden. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/pa___ville_veger

Från kust til kyst Áhpegáttest áhpegáddáj Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område ISBN 978-82-8104-270-4

Bjørg Evjen og Marit Myrvoll (red.) Norsk/svensk/256s/2015 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 349,Pitesamisk område utgjør et smalt og langstrakt geografisk felt øst-vest fra kysten ved Bottniska viken til kysten av Norskehavet. Tekstene i denne boka handler om interessante møter i tid og rom, historiske møter, men også språkmøter og identitet i dette landskapet. Boka gir mye ny og interessant kunnskap om pitesamiske forhold. Den pitesamiske befolkningen har opp gjennom tidene blitt kalt skogssamer, reindriftssamer, sjøsamer og markesamer, mange med sterk tilknytning til grensefjellene. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/fr__n_kust_til_kyst

5


Nord-Norge og 1814 – med eller utenfor? ISBN 978-82-8104-267-4

Tor-Helge Allern og Einar Niemi (red.) Bokmål/innbundet/illustrert/320s/2015 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 399,Den vanlige forklaringen for at nordlendingene ikke nådde frem til Eidsvolltidsnok i 1814, har vært lange avstander og dårlig kommunikasjon som til sammen gjorde at det var umulig for representanter å rekke fram. Selv om representanter fra Nord-Norge ikke var til stede, betyr det ikke at engasjement og handlingsevne nordpå var fraværende. Denne boka kaster nytt lys over landsdelens historie i 1814, krigstida forut for og i dette året og over andre tema omkring Grunnloven og dens relevans for landsdelen. Boka gir derfor også et nytt bidrag til norsk historie omkring 1814. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/nordnorge_og_1814

Bergkunst nord for polarsirkelen ISBN: 978-82-8104-284-1

Bjørn Hebba Helberg

Bokmål/innbundet/illustrert/346s/2016

Design/omslagsdesign: deTuria design Kr 399,Boka omhandler helleristninger, hellemalerier og hulemalerier i Nord-Norge nord for Polarsirkelen. Dette er den første komplette og gjennomillustrerte presentasjonen av bergkunst i dette området. Forfatteren presenterer alle kjente bergkunstlokaliteter som er registrert i området, og gir detaljerte beskrivelser av alle lokalitetene og av bergkunsten på hvert enkelt sted. Finnmark har 32 lokaliteter, Troms har 15 og Nordland har 28, til sammen 75 lokaliteter som er presentert i sin store bredde. Bergkunstens rolle som kildemateriale for forskning, forvaltning og formidling er også et sentralt tema i boka. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/bergkunst_nord_for_polarsirkelen

6


Hager mot nord Nytte og nytelse gjennom tre århundrer ISBN 978-82-8104-240-7

Ingebjørg Hage, Elin Haugdal og Sveinulf Hegstad (red.) Bokmål/440s/2015 Design/omslagsdesign: Bjørk Bjarkadottir

Kr 449,Boka forteller om en sammensatt og mangfoldig hagekultur og hvordan den har fått innpass i den nordlige delen av landet. Tekstene speiler et utvidet hagebegrep, der hager blir sett i en større sosial, etnisk, geografisk og kulturell sammenheng. Boka handler også om vakre planter og estetiske kvaliteter i utformingen av små og store hager, parker, kirkegårder, grønne urbane omgivelser og storslagne landskap. Et rikt materiale av gamle og nye fotografier, kart og plantegninger illustrerer samspillet mellom hagekulturen og landsdelens ulike landskap – og endringene over et langt tidsspenn. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/hager_mot_nord

I ærfuglens rike ISBN 978-82-8104-202-5

Ann Kristin Klausen

Bokmål/innbundet/212s/2013 Gjennomillustrert Design/omslagsdesign: Tormod Steen

Kr 389,I denne boken gir forfatter Ann Kristin Klausen et bredt historisk bilde av ærfuglen i norsk kulturhistorie. Boka inneholder mye faktastoff om ærfuglen og fokuserer på den status og betydning fuglen har hatt som ressurs i kulturhistorisk sammenheng. Menneskelig tilrettelegging for hekking, sanking av egg og dun, rensing av dun og bruk av egg, dun og kjøtt har variert med tid og sted. Men det er også klare fellestrekk til tross for geografiske avstander. Disse forholdene er en del av det som skapte, og fortsatt skaper, en felles kystkultur. Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/__rfugl_issuu

7


Havsvelget i nord Moskstraumen gjennom årtusener ISBN 978-82-8104-155-4

Sigri Skjegstad Lockert

Bokmål/innbundet/187s/2011 Gjennomillustrert Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 339,Tema for denne boken er et av Nord-Norges mest kjente naturfenomener gjennom tidene, Moskstraumen. Fenomenet er en sterk tidevannsstrøm mellom øya Mosken og Moskenesøy og er i dag regnet som en av verdens sterkeste havstrømmer utenskjærs. Moskstraumen ligger lengre ut og er mer synlig for båter som går langs norskekysten, enn den mer kjente Saltstrømmen, som er en sterkere strøm. Langdistansehandel har vært utbredt langs denne leia siden slutten av 1500-tallet. Tørrfisk og tran ble fraktet fra Nord-Norge til Bergen, og europeerne fikk øynene opp for handel med Finnmark og Russland, der spesielt skinn- og pelsvarer sto sentralt. Dermed fikk strømmen betydning for ikke bare lokal og nasjonal jektefart, men også for internasjonale sjøfarere.

Å, eg minnest Nordlændingernes Forening 1862–2012 ISBN 978-82-8104-216-2

Steinar Aas

Bokmål/innbundet/318s/2012 Gjennomillustrert Design/omslagsdesign: Passion&Prose

Kr 389,Midt på 1800-tallet reiste en gruppe unge, ambisiøse menn nordfra til hovedstaden Kristiania. De skulle lese til artium slik at de kunne studere teologi. Disse ungdommene skapte Nordlændingernes Forening i 1862. I 150 år har foreningen arbeidet for nordnorske saker som infrastruktur, kultur, telegraf og et nordnorsk universitet. Det var faktisk blant sentrale medlemmer i denne foreningen at selve begrepet "Nord-Norge" ble skapt. I Oslo var foreningen et holdepunkt og et samlingssted for de mange nordlendingene som etter hvert strømmet til hovedstaden. Et eget hybelhus, Nordnorsken, ble bygget for studentene som ellers hadde vansker med å få hybel i et ikke alltid vennlig leiemarked. Historien om Nordlændingernes Forening henger sammen med den nordlige landsdels utvikling, vekst og integrasjon i samfunnet. Derfor er foreningens historie også et nytt kapittel i fortellingen om Norge.

8


Red Star in the North Communism in the Nordic Countries ISBN 978-82-8104-242-1

Åsmund Egge & Svend Rybner (Eds.) Engelsk tekst/355s/2015 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 349,Dette banebrytende verket er et resultat av et nordisk samarbeidsprosjekt med mål om en komparativ, tematisk forskning på de kommunistiske bevegelsene i de nordiske landene, som tar i betraktning det nye materialet som ble tilgjengelig etter åpningen av de russiske arkivene fra begynnelsen av 1990-tallet. Resultatet er 15 artikler med tema som strekker seg fra organisering og struktur av kommunistiske partier til deres ideologiske og programmatiske utvikling, fra det nasjonale problemet til kjønnsspørsmål, fra partienes forhold til den internasjonale kommunismen til deres forhold til sosialdemokratene – for å nevne noe. Boken belyser nye sider av kommunistbevegelsen generelt så vel som forholdet mellom kommunistisk senter og dens periferi. Boken forsøker også å gi svar på spørsmålet om det i det hele tatt på et tidspunkt har eksistert noe som kan kalles nordisk kommunisme.

Nordlysfront Hverdagsliv og vitenskap 1898-1928 ISBN 978-82-8104-243-8

Mette Bunting og Toril Jenssen Bokmål/innbundet/260s/2014 Design/omslagsdesign: Passion&Prose

Kr 389,Verdens første nordlysobservatorium rammer inn beretningen om hverdagsliv og banebrytende geofysisk forskning på fjellet Haldde i Finnmark. Innenfor fire vegger i ekstreme omgivelser på 900 meters høyde bygget beboerne et klassedelt minisamfunn med forskere, assistenter, fruer og tjenestejenter. Vi får innblikk i begivenhetsrike år på begynnelsen av forrige århundre. Barn blir født, nordlyset fotograferes og måles, forskningen utvikles, sentrale personer dør. Arbeidet resulterte i et geofysisk institutt og Værvarslinga for Nord-Norge, og var med og la grunnlaget for landets nordligste universitet. Boka bygger på private brev, erindringer og arkivmateriale om hverdagsliv, forskning og forskningens forgreininger. Mette Bunting er førstelektor ved Høgskolen i Telemark, Institutt for pedagogikk. Toril Jenssen er professor i samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. 9


Dømt til ild og bål ISBN 978-82-8104-203-2

Liv Helene Willumsen

Bokmål/innbundet/477s/2013 Gjennomillustrert Design/omslagsdesign: Blæst /Aud Gloppen

Kr 399,Bokanmeldelse Dømt til ild og bål av Liv Helene Willumsen Stilig bok. I boken Dømt til ild og bål sammenligner Willumsen trolldomsprosessene i Skottland og Finnmark. Det er blitt en vakker bok om et uhyggelig emne. Både et usedvanlig rikt bildemateriale og en stilren bokdesign gjør den tunge boken fristende lett å gå inn i. […] Sammen med minnestedet på Steilneset som ble åpnet for tre år siden, er boken et verdig minneskrift over de mange kvinnene som ble torturert til både å tilstå trolldomskunstner og til å angi andre før de mistet sine liv. […] Trygg grunn. Willumsens bok er et vitenskapelig arbeid, og både disposisjon og språk bærer preg av det. Selv om fremstillingen tidvis er omstendelig, føles denne grundigheten ekstra betryggende.[…] Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/d__mt_til_ild_og_b__l

The Protracted Reformation in Northern Norway Introductory Studies ISBN 978-82-8104-241-4

Lars Ivar Hansen, Rognald Heiseldal Bergesen, Ingebjørg Hage (red.) Engelsk/240s/2014 Design/omslagsdesign: InDevelop

Kr 299,Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/the_protracted_reformation_blaversj

10


Andre verdenskrig «Operasjon asfalt» Kald krig om krigsgraver ISBN 978-82-8104-278-0

Marianne Neerland Soleim

Bokmål/innbundet/248s/2016 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 349,Den omfattende flyttingen av levninger etter døde sovjetiske krigsfanger som fant sted i 1951, ble kalt «Operasjon asfalt». De døde ble flyttet fra de mange lokale gravplassene spredt over hele Nord-Norge til et felles krigsgravsted på Tjøtta på Helgelandskysten. Operasjonen var nær knyttet til den kalde krigens politikk, og var et resultat av mistenksomhet og frykt for russisk spionasje fra norsk side. Forfatteren beskriver årsakene til at sovjetiske krigsfanger døde, det norsk-russiske samarbeidet vedrørende flyttingen av gravene, gjennomføringen av selve «Operasjon asfalt» samt reaksjonene fra lokalsamfunn og andre. Marianne Neerland Soleim fikk Bokhandelens sakprosapris for 2017 for denne boka – vi gratulerer! Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/operasjon_asfalt

Krigsdagbok fra Murmansk ISBN 978-82-8104-291-9

Maksim Ivanovitsj Starostin

Bokmål/innbundet/768s/2017 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 399,Unik øyenvitneskildring fra den andre verdenskrig i Murmansk – Krigsdagbok fra Murmansk gjør det lettere å forstå hvordan Sovjetunionen kunne vinne krigen på østfronten. Maksim Starostins Krigsdagbok fra Murmansk fra andre verdenskrig er historien, i form av daglige nedtegnelser, om hvordan Murmansk by klarte å stå imot presset fra den tyske hæren og det tyske flyvåpenet. Fra dag til dag dokumenterer Starostin hvordan lokalbefolkningen innrettet sitt liv, mens byen ble bombet sønder og sammen. Hovedredaktør for verket er professor i historie ved UiT Norges arktiske universitet, Jens Petter Nielsen. Oversatt av Marit Bjerkeng og Steinar Gil. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/krigsdagbok_fra_murmansk 11


Krig og frigjøring i nord ISBN 978-82-8104-272-8

Fredrik Fagertun (red.)

Bokmål/184s/2015 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 299,Temaet for denne boka er andre verdenskrig i nord. I fjorten artikler diskuteres de militære forutsetningene for krigsutviklingen i nord og de storpolitiske avveiningene knyttet til forholdet mellom Norge og Sovjetunionen i forbindelse med krigsavslutningen. Artiklene reiser også spørsmål om hverdagsliv under krigen, forholdet mellom nordmenn og tyske soldater, partisanvirksomhet både i Norge og Finland og etniske minoriteter under det tysk-norske nazistyret. Noen forfattere tar også opp hvordan andre verdenskrig i årene etter krigen er blitt fortalt om og minnet, både i Norge og i Russland. Artiklene er skrevet av norske, russiske og tyske fagpersoner og historikere og bygger på foredrag holdt på en jubileumskonferanse for frigjøringen av Øst-Finnmark i Kirkenes oktober 2014. Bla i et utdrag av boken her:

https://issuu.com/orkana/docs/krig_og_frigj__ring_i_nord

Grenselos i grenseland Samisk og norsk losvirksomhet i nordre Nordland og Sør-Troms 1940–1945 ISBN 978-82-8104-252-0

Marianne Neerland Soleim, Jens-Ivar Nergård og Oddmund Andersen Bokmål /224s/2015 Design/omslagsdesign: InDevelop

Kr 389,Denne boken gir et innblikk i grenselosenes dramatiske historie under okkupasjonsårene. Det er lagt vekt på å skildre lostrafikken i et historisk perspektiv og særtrekk ved trafikken i ulike områder i nordre Nordland og Sør-Troms. Tidligere grenseloser, deres familier og flyktninger forteller om sine opplevelser og minner knyttet til lostrafikken. De samiske grenselosene fikk tvilsom behandling i etterkrigsårene både i form av urettmessige beskyldninger og manglende anerkjennelse. Grenselosenes innsats i Nordland har i lang tid vært glemt i norsk okkupasjonshistorie inntil de fikk oppreisning i 2005. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/grenselos_i_grenseland 12


Hverdag i ruinene Bodø 1940–1945 ISBN 978-82-8104-220-9

Linda Haukland

Bokmål/innbundet/284s/2012 Gjennomillustrert Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 379,Bodø by ble sønderbombet i mai 1940. I ruinlandskapet som sto igjen, måtte befolkningen håndtere husnød og matmangel. Det befant seg like mange soldater som innbyggere på Bodøhalvøya, og i områdene rundt byen ble det bygget stadig nye festningsverk. Krigsfanger ble drevet gjennom Bodøs gater, fillete og utsultede. I det farlige arbeidet med å smugle mat til fangene, spilte barna en viktig rolle. Hvordan greide bodøværingene seg gjennom disse årene? Hvordan og hvor levde de? Boken gir en unik beskrivelse av livet i Bodø under krigen. Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/hverdag_i_ruinene

Fra grenseland Philosophy in the Border Zone ISBN 978-82-8104-268-1

Viggo Rossvær & Andrei Sergeev (eds.) Engelsk tekst/250s/2015 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 299,«Hvem er den andre?» er det grunnleggende spørsmålet som går igjen i alle kapitlene i denne boka. Denne antologien ble for første gang presentert i Nikel, på den russiske siden av den norsk-russiske grensa, i 2014. Den er et bidrag til prosessen mot å skape sterkere kulturelle bånd mellom Vest-Europa og Russland. Boka er et resultat av et pågående samarbeid mellom Murmansk Statlige Humanistiske Universitet (MSHU) og Universitetet i Nordland (UiN). Det akademiske samarbeidet mellom universitetene inkluderer også en felles Master i Grensedialoger (grensestudier), som undervises ved Kunstskolen for barn i Nikel. Studiet består av 12 kurs i vitenskapsfilosofi, etikk og politisk filosofi med forelesere fra begge universitetene. Både masteren i grenseideologi og Philosophy in the Border Zone er en invitasjon til å veie Kant mot Dostojevskij. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/philosophy_in_the_border_zone 13


Grenseliv ISBN 978-82-8104-236-0

Arvid Viken og Bjarge Schwenke Fors (red.) Bokmål/heftet/183s/2014 Design/omslagsdesign:

Kr 299,Grenseliv gir nye, spennende og viktige innblikk i utviklingen i det norsk-russiske grenselandet, vel tjue år etter at grensen ble åpnet. Området har i liten grad vært gjenstand for offentlig oppmerksomhet i Norge. Siden Sovjetunionens fall har den norsk-russiske grensen på mange måter gått fra å være en barriere til å bli en bro. Men «russergrensen» er likevel stadig et markant skille, både i fysisk, sosial og kulturell forstand. Langs grensen finner man en spenning mellom åpenhet og lukkethet, integrasjon og eksklusjon, og innenfor disse spenningene utspiller grenselivet seg. Forfatterne retter blikket mot den konkrete samfunnsutviklingen. Hvordan preger grensen folks daglige liv, språk, relasjoner, fortellinger og kultur-utfoldelse? Disse spørsmålene belyses av forskere som enten arbeider spesielt med grensestudier, eller som er særlig godt kjent med den norsk-russiske grenseregionen.

Barentsregionens tilblivelse - en studie av regionale initiativ ISBN 978-82-8104-222-3

Lena Ingilæ Landsem

Bokmål/heftet/124s/2013 Gjennomillustrert Design/omslagsdesign: InDevelop

Kr 249,Oppløsningen av Sovjetunionen og slutten på den kalde krigen, åpnet for nye muligheter og var en forutsetning for at Barentsregionen kunne etableres i 1993. Men var dette nok? Kunne Barentsregionen oppstå utelukkende på bakgrunn av en sentralt fattet beslutning – eller hadde viljen og samfunnsengasjementet i lokalsamfunnene også en betydning for regiondannelsen? Denne boka viser hvordan regionale aktører ivret for samhandling på tvers av den norsk-russiske grensen perioden 1976–1993. Grasrota kjente godt til hindringene som lå i veien for en positiv utvikling, en kunnskap nasjonale myndigheter dro nytte av i konstruering av den transnasjonale Barentsregionen.

14


Caution & compliance Norwegian-Russian Diplomatic Relations 1814– 2014 ISBN 978-82-8104-158-5

Kari Aga Myklebost og Stian Bones (red.) Engelsk/heftet/202s/2012 Omslagsdesign: Fresch/Creative

Kr 249,Antologien tar for seg de diplomatiske relasjonene mellom småstaten Norge og den russiske stormakten gjennom de siste to hundre år. Artiklene er skrevet av norske og russiske historikere. De tar for seg enkeltbiografier og tematiske felt, og formidler nasjonale, så vel som regionale, perspektiver knyttet til landenes nordlige områder. I nord har Norge og Russland stått overfor saker av felles interesse, men også en rekke konfliktspørsmål, ikke minst knyttet til handel, fiskerier, folkerett og utnytting av naturressursene langs den norsk-russiske grensen. Boka har litteraturliste og register.

Forpost mot øst Fra Vardø og Finnmarks historie 1307–2007 ISBN 978-82-8104-081-6

Randi Rønning Balsvik og Jens Petter Nielsen (red.)

Bokmål/Utgitt før Orkana Akademisk-avdelingen ble opprettet Design/omslagsdesign:

Kr 279,Denne boka tar opp ulike temaer knyttet til Vardøs og Finnmarks historie – og til relasjonene mellom Norge og Russland i nord. Den starter med tida da kvener, tsjuder og karelere dominerte fangst og handel i Varanger-området. Dette var før Vardø og Vardøhus festning ble et sentrum for dansknorsk statsmakt i nord. Vi kan lese om kampen mot sjørøveri i nordlige farvann, om pater Maximilian Hells ekspedisjon til Vardø i 1768–69 for å studere Venuspassasjen og om det gåtefulle Bjarmeland. Her er artikler om forholdet til Russland i nyere tid: Utgjorde Russland en trussel mot Nord-Norge på 1800-tallet, og hvordan oppfattet russerne Norge og nordmennene i den samme perioden? Kirkas rolle som statsbygger og brobygger i nord blir drøftet, og en av bokas forfattere argumenterer for at kampen om råvarene i Arktis er nøkkelen til å forstå det som har skjedd i Vardø og Finnmark i moderne tid. Forpost mot øst formidler viktig historisk kunnskap om Finnmarks og nordområdenes betydning, spesielt for forholdet mellom Norge og Russland, et brennhett tema i vår egen tid.

Bla i et utdrag av boken her:

http://issuu.com/orkana/docs/forpost_mot_ost 15


Rural futures? Finding one‘s place within changing labour markets ISBN 978-82-8104-157-8

Unn-Doris Karlsen Bæck og Gry Paulgaard (red.)

Engelsk/innbundet/218s/2012 Design/omslagsdesign: Trygve Skogrand /Passion & Prose

Kr 339,Nordområdenes skyggeside – ungdom uten jobb føler seg som tapere: Studiene som ligger til grunn for denne boka ble gjennomført i de nordlige delene av Russland, Finland, Sverige og Norge. Boka viser at selv om lokale arbeidsmarkeder er påvirket av generelle økonomiske endringer, påvirker globale forandringer regioner ulikt, noe som leder til ujevn regional utvikling og dermed ulike muligheter for unge mennesker.

Identities, Ethnicities and Borderzones Examples from Finnmark, Northern Norway ISBN 978-82-8104-150-9

Kjell Olsen

Engelsk/innbundet/243s/2010 Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 329,Boka bygger på Kjell Olsen doktorgradsavhandling ved samme navn og belyser hvordan institusjonaliseringen av en samisk etno-politikk påvirker forståelsen av individuell identitet i kyst- og fjordstrøk i Finnmark. Analysen tar utgangspunkt i hvordan offentlige og andre institusjoner viderefører et syn på det samiske som klart avgrensbart fra en norsk kultur. I hovedsak skjer denne videreføringen ved hjelp av emblematiske symboler som har sitt utgangspunkt i en samisk reindriftskultur knyttet til indre strøk av Finnmark. Dermed blir denne formen for offisiell videreføring av samiskhet ofte stående i kontrast til lokal kultur på kysten og i fjordstrøkene av Finnmark.

16


Generell faglitteratur Nøkkelen til akademisk skriving ISBN 978-82-8104-306-0

Kristian Firing og Frode Moen

Bokmål/heftet/208s/2017 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 299,Nøkkelen til akademisk skriving er en annerledes akademisk bok om hvordan komme i gang med skrivingen – og hvordan beholde flyten i skriveprosessen. Alle studenter og forskere må skrive, og mange strever med å sluttføre oppgaver, artikler og bøker. I boken utforsker forfatterne skriveprosessen i relasjon til begrepet øvelse gjør mester. Gjennom logikk og lek, psykologi og pedagogikk, åpner boken for nye muligheter: Skrivingens strev blir assosiert med mestring, motivasjon og lært optimisme. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/nokkelen_til_akademisk_skriving

Musikk, folk og landskap ISBN 978-82-8104-273-5

Paal Fagerheim og Ove Larsen (red.)

Norsk og svensk tekst/heftet/illustrert/256s/2015 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 299,Denne artikkelsamlingen belyser ulike musikkpraksiser i nordområdene. Bidragene i boken kommer fra norske og svenske forskere innen musikkvitenskap og spenner fra forskning på nyere samisk musikk, rock, rap, reggae, til folke­musikk. Når kom egentlig The Beatles til Korgen? Er Nord-Norge og Nord-Sverige preget av mer musikalsk kreativitet enn sentrale strøk? Kan man spille samisk musikk, uten å være same? Ut fra blant annet disse spørsmålene diskuterer forfatterne sammenhenger mellom musikk og politikk, geografi og sted. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/musikk_folk_og_landskap

17


Nye høyder Framveksten av Universitetet i Nordland ISBN 978-82-8104-269-8

Linda Haukland

Bokmål/256s/2015 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 349,Dette er fortellingen om hvordan Universitetet i Nordland, det andre tyngdepunktet innen høyere utdanning i NordNorge, kunne bli en realitet den 1. januar 2011. Historien favner utviklingen fra de første kompetansemiljøene innen landbruk og fiskeri på 1800-tallet til etableringen av NKS sykepleierutdanning, Statens lærerskoleklasser i Bodø, Nordland distriktshøgskole og Høgskolen i Bodø på 1900-tallet. Boka omhandler initiativene og fagutviklingen lokalt og regionalt som ledet fram til etableringen av universitetet. Selve universitetsprosessen var et ti år langt løp med fagutvikling fra bachelor- og masterstudier til doktorgradsrett i bedriftsøkonomi, sosiologi, profesjonskunnskap og akvakultur. Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/nye_h__yder__framveksten_av_univers

18


Om litteratur og fortellinger Arktisk litteratur ISBN 978-82-8104-300-8

Henning Howlid Wærp

Bokmål/innbundet/360s/2017 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 399,Dette er en bok om nordisk polarlitteratur i vid betydning, sjangermessig og geografisk. Her presenteres de store polarekspedisjonene – lest og analysert – her møter leseren romaner og lyrikk fra nordområdene, reisebeskrivelser, fangstberetninger, overvintringsskildringer og barnebøker. Forfatteren løfter frem både sakprosa og skjønnlitteratur, i spennet fra gamle, glemte forfattere til moderne bestselgende samtidslitteratur. Henning Howlid Wærp er professor i nordisk litteraturvitenskap ved UiT – Norges arktiske universitet. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/arktisk_litteratur

Trætte mænd ISBN 978-82-8104-237-7

Arne Garborg Med etterord av Eivind Tjønneland Heftet/368s/2016 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 299,Gabriel Gram er litt av en bohem, men samtidig bundet av borgerlige konvensjoner. Lengselen etter kvinnen går i ett med lengselen etter religion og mystikk. Romanen, som er den eneste Garborg skrev på bokmål, ble til i en tid da Garborg hadde sin Nietzsche-raptus. Trætte mænd er en bok om livssyn og idebrytninger, sjelelig oppløsning og livsangst. Romanen er også et tidsdokument og inneholder en rekke psykologiske analyser. Boken er en av Norges første modernistiske romaner og et av våre viktigste bidrag til dekadense-litteraturen. Trætte mænd kom ut første gang i 1891. Etterord av professor Eivind Tjønneland, Universitetet i Bergen Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/traette_maend 19


Bøker fra de nordiske historikerdagene i Tromsø Nordic migration Research status, perspectives and challenges ISBN 978-82-8104-153-0

Christina Folke Ax, Nils Olav Østrem og Einar Niemi (red.)

Bokmål, engelsk, dansk, svensk/heftet/133s/2011 Design/omslagsdesign: Passion&Prose

Kr 249,I 1971 ble emigrasjon for første gang presentert som et hovedtema på Det nordiske historikermøte i København. Denne boka gir et innblikk i viktige sider av utviklingen innen feltet siden 1970-åra.

Nordens plass i middelalderens nye Europa Samfunnsomdanning, sentralmakt og periferier ISBN 978-82-8104-154-7

Lars Ivar Hansen, Richard Holt, Steinar Imsen, Einar Niemi (red.)

Bokmål, nynorsk, engelsk, dansk, svensk, islandsk/heftet/169s/2011 Design/omslagsdesign: Passion&Prose

Kr 249,Hva kjennetegnet utviklingen av statsmakt og styringsformer i de ulike delene av Norden i middelalderen og fremover i tidlig nytid? Hva slags maktstrukturer og samarbeidsformer ble etablert innenfor det politiske rom som Norden utgjorde?

Arverettens handlingsrom Strategier, relasjoner og historisk utvikling 1100– 2000 ISBN 978-82-8104-152-3

Per Andersen og Einar Niemi (red.)

Bokmål, engelsk, dansk, svensk/heftet/101s/2011 Design/omslagsdesign: Passion&Prose

Kr 249,Boka består av artikler som tar for seg arverettens utvikling i Norden fra middelalderen og fram til 2000-tallet. 20


Nordnorsk historie fortalt gjennom Sparebank 1 Nord-Norges historie Lokalbank og samfunnsaktør Sparebank 1 Nord-Norges historie Bind 1 1836–1989 ISBN 978-82-8104-246-9

Oddvar Svendsen

Bokmål/innbundet/gjennomillustrert/464s/2014 Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 350,Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/sparebank_1_bind_1/0

Oppdrag Nord-Norge Sparebank 1 Nord-Norges historie Bind 2 1989–2014 ISBN 978-82-8104-247-6

Ketil Zachariassen

Bokmål/innbundet/gjennomillustrert/424s/2014 Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 350,Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/sparebank_1_bind_2/0

Fra Arktis/Svalbard Tragedien i Svenskhuset ISBN 978-82-8104-204-9

Kjell Kjær og Ulf Aasebø

Bokmål/innbundet/224s/2012 Gjennomillustrert Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Før Kr 379,- Nå Kr 249,Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/svenskhuset

21


Kunstrelaterte utgivelser

Vit at jeg elsker deg – om kunst og sted ISBN 978-82-8104-251-3

Hanna Hammer Stien (red.)

Bokmål /heftet/152s/2015 Design/omslagsdesign: deTuria design

Kr 329,Under HFT 2013 – NASJONAL KUNSTFESTIVAL I HAMMERFEST ble forholdet mellom kunst og sted tematisert. Kunstfestivalen mønstret en stor bredde av kunstnere som preget byen, og det ble avholdt et fagseminar som denne antologien bygger på. I boken reflekterer en filosof, en litteraturviter, en historiker, en antropolog, to kunsthistorikere og to kunstvitere over relasjonen mellom sted og kunst i nord. Forfatterne problematiserer også kampen for og retten til de rike naturressursene og argumenterer for at myndighetenes eksport av landsdelens skatter må komme Nord-Norge til gode. Boken er gjennomillustrert med fotodokumentasjon fra kunstfestivalen. Med resonans i Hammerfest-bandet Unit Fives hit «Vit at jeg elsker deg» fra 1970-tallet, minner antologien oss om den livslange relasjonen vi har til hjemstedet vårt – selv etter at vi har forlatt det. Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/vit_at_jeg_elsker_deg

Beauty and Truth Čáppatvuohta ja duohtavuohta Dialogues between Sami art and art historical research ISBN 978-82-8104-249-0

Hanna Horsberg Hansen, Irene Snarby, Leif Magne Tangen og Tone Tingvoll (red.)

English/samisk/2014 Design/omslagsdesign: ARC Gestaltung Leipzig/Berlin

Kr 289,Beauty and Truth Čáppatvuohta ja duohtavuohta Dialogues between Sami art and art historical research Bla i et utdrag av boken her:

https://issuu.com/orkana/docs/beauty_and_truth

22


Sámi Stories Nordnorsk Kunstmuseum ISBN 978-82-8104-238-4

Sandra Lorentzen (red.)

Engelsk/innbundet/gjennomillustrert/112s/2014 Design/omslagsdesign: Ola Reibo

Kr 325,-

Sámi Stories Tromsø Museum UiT Norges arktiske universitet ISBN 978-82-8104-237-7

Marit Anne Hauan (red.)

Engelsk/innbundet/gjennomillustrert/112s/2014 Design/omslagsdesign: Ola Reibo

Kr 325,-

Virkeligheten sett gjennom kunstnerøyne ISBN 978-82-8104-219-3

Ingeborg Breines, Viggo Rossvær og Audun Øfsti (red.) Bokmål, dansk/heftet/184s/2012 Design/omslagsdesign: Inprint

Kr 289,-

Adelsteen Normann Fra Bodø til Berlin ISBN 978-82-8104-227-8

Anne Aaserud

Bokmål/innbundet/gjennomillustrert/320s/2013 Design/omslagsdesign: Bjørk Bjarkadottir

Kr 379,Bla i et utdrag av boken her:

http://issuu.com/orkana/docs/adelsteen

23


Trilogi om Nord-Norge fra samfunnsforskere ved UiT – Norges arktiske universitet

Hvor går Nord-Norge? Tidsbilder fra en landsdel i forandring (Bind 1) ISBN 978-82-8104-156-1

Svein Jentoft, Jens-Ivar Nergård og Kjell Arne Røvik (red.) Bokmål/innbundet/346s/2011 Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 339,-

Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel (Bind 2) ISBN 978-82-8104-218-6

Svein Jentoft, Jens-Ivar Nergård og Kjell Arne Røvik (red.) Bokmål/innbundet/369s/2012 Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 339,-

Hvor går Nord-Norge? Politiske tidslinjer (Bind 3) ISBN 978-82-8104-224-7

Svein Jentoft, Jens-Ivar Nergård og Kjell Arne Røvik (red.) Bokmål/innbundet/477s/2013 Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 339,-

24


Inn- og utflyttere

Landnåm fra nord Utvandring fra det nordlige Norge til Island i vikingtid ISBN 978-82-8104-210-0

Alf Ragnar Nielssen

Bokmål/innbundet/220s/2012 Gjennomillustrert Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 389,Hvem var det egentlig som utvandret til Island i vikingtida? Det tradisjonelle synet har vært at det nesten bare var vestlendinger som reiste til Island, et av de siste områdene i verden som fikk fastboende befolkning. Men de eldste islandske kildene omtaler svært mange innvandrere fra det nordlige Norge, det vil si middelalderens Hålogaland og Namdalen. Professor i historie ved Universitetet i Nordland (Bodø), Alf Ragnar Nielssen, forteller i denne boka om det nordlige innslaget i utvandringa og tar spesielt for seg 37 landnåmsfamilier som er omtalt i de gamle islandske kildene. Hvorfor forlot de heimstedene sine, og hva søkte de egentlig på Island?

Hjemme i nord – om bolyst og hverdagsliv blant innflyttere i Finnmark ISBN 978-82-8104-151-6

Mai Camilla Munkejord

Bokmål/innbundet/262s/2011 Design/omslagsdesign: Passion & Prose

Kr 329,Selv om innflyttere utgjør en stor og betydningsfull andel av befolkningen i store deler av Distrikts-Norge, er de paradoksalt nok blitt viet lite oppmerksomhet i forskning, media og politikk. Hjemme i nord bidrar til ny kunnskap om rural migrasjon gjennom en grundig presentasjon av innflyttere og deres fortellinger om bostedsvalg og hverdagsliv på to steder i Finnmark: Havøysund og Vadsø. Flere finnmarksinnflyttere forteller at de i utgangspunktet kom kun for kort tid, men at de etter hvert bestemte seg for å bli boende. I sin doktoravhandling undersøkte Munkejord årsakene til at det ble slik. Boka gir innsyn i innflytteres fortellinger om arbeid, lokalsamfunn, fritid, familieliv, klima og landskap og belyser gjennom disse noen av de mange aspektene som bidrar til å skape bolyst for ulike innbyggere i nord. 25


Fagbøker for profesjonsmarkedet

Sustainable bio-resources ISBN 978-82-8104-290-2

Beate J.Thu and Agnes C.Gundersen (Eds.) Engelsk tekst/illustrert/160s/2016 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Heftet, kr. 299,Sustainable bio-resources: Management, product development and raw material quality is the second anthology produced by Møreforsking and includes nine peer-reviewed articles covering a broad spectrum of the marine value chain, fishery management and performance, exploitation of new marine resources and processing and quality of raw materials. Through this anthology, Møreforsking Ålesund provides industry and academia with examples of basic and applied research pushing the boundaries of scientific and technological progress with respect to improving the utilization and management of marine resources. Collectively, these contributions demonstrate a great potential for sustainable utilization of marine resources. Their accessibility to the national and international scientific community, industry, decision-makers, and educational institutions will positively lift the status of knowledge for value creation from some of the important marine resources in the North Atlantic. Bla i et utdrag av boken her:

https://issuu.com/orkana/docs/sustainable_bio-resources

Blue Bio-Resources ISBN 978-82-8104-266-7

Agnes C. Gundersen og Liv Guri Velle (Red.) Engelsk tekst/illustrert/250s/2015 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Heftet, kr. 299.Blue Bio-Resources comprises 14 peer-reviewed articles covering many aspects of the marine value chain from fisheries management and performance, fish farming and fish processing to consumer preferences. Møreforsking Ålesund uses this anthology to exemplify how industry and academia are pushing the boundaries of scientific and technological progress to improve the utilisation and management of marine resources. Collectively, these examples demonstrate the great potential for value creation. Accessibility to national and international scientific communities, industries, decision-makers, and educational institutions will lift the status of knowledge on value creation and the sustainable development of blue bio-resources. Bla i et utdrag av boken her:

26

https://issuu.com/orkana/docs/blue_bio-resources


Fortelling og forskning ISBN 978-82-8104-302-2

Rita Sørly og Bodil H. Blix

Bokmål/innbundet/248s/2017 Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Kr 299,Denne boken tar opp sentrale tema knyttet til narrativ forskning. Boken retter seg mot studenter, praktikere og forskere som lytter til, forteller, eller på andre måter arbeider med fortellinger. Boken springer ut av et nordisk narrativt miljø med bakgrunn i helsevitenskap, samfunnsvitenskap, familieterapi, litteraturvitenskap og pedagogikk. Den tverrfaglige tilnærmingen til fortellinger gir et rikt og mangfoldig innblikk i et stort vitenskapelig felt som er i stadig utvikling. I boken presenteres et komplekst og kreativt forskningsmiljø hvor variasjonene viser faglig styrke og genuin interesse for fortellinger og deres muligheter. Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/fortelling_og_forskning

Ergoterapi – mangfold og muligheter ISBN 978-82-8104-256-8

Cathrine Arntzen, Astrid Gramstad og Rita Jentoft (red.) Bokmål/heftet/220s/2015 Design/omslagsdesign: Ola Reibo Kr 279,I 2015 fyller ergoterapeututdanningen ved UiT Norges arktiske universitet 25 år. I denne boken belyser et knippe ergoterapeuter ulike aspekter ved utdanning og fagutøvelse i en helsetjeneste i endring. Det blir stilt nye og høye krav til helsefaglige profesjonsutøvere. De skal ha digital kompetanse, være fleksible, ha evne til å levere kunnskapsbaserte tjenester og til å innta en innovativ og dynamisk holdning til egen rolle og yrkesutøvelse. Denne boken viser hvilke virkemidler og verktøy ergoterapeuter har for å legge til rette for å utdanne kreative og kompetente fagutøvere som skal kunne tilfredsstille de nye kravene og kunne håndtere endringer i samfunnet. I boken belyses ulike perspektiver og pedagogiske metoder for å vise sentrale forhold i ergoterapistudentenes lærings- og danningsprosess. Videre fremheves ergoterapifagets mangfold og muligheter i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Bla i et utdrag av boken her: https://issuu.com/orkana/docs/ergoterapi.pdf 27


Praksis- og profesjonskunnskap i utdanningen av barnehagelærere ISBN 978-82-8104-255-1

Anne Marit Valle og Jarle Sjøvoll (red.) Bokmål /heftet/2015 Design/omslagsdesign: InPrint

Kr 299,Den nye barnehagelærerutdanningen tok opp de første studentene høsten 2013. Utdanningskategorien førskolelærer faller nå bort og erstattes med betegnelsen barnehagelærer. Seks kunnskapsområder erstatter den gamle faginndelingen fra førskolelærerstudiet. I denne boken diskuteres kunnskapsområder som er i endring i forbindelse med oppbyggingen av den nye utdanningen. Forfatterne tar særlig tak i: Danning – Digitalisering – Forskningsbasert læring – Praksis – Profesjon Boken gir flere eksempler på fornyelser som følge av behovet for endring i barnehagens virksomhet, blant annet konsekvenser av digitaliseringsalderen i barnehage som i hjem og samfunn.

Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer – stemmer fra nord ISBN 978-82-8104-235-3

Bente Puntervold Bø, Nina Hermansen og Oddbjørn Stenberg (red.) Bokmål, nynorsk/heftet/240s/2013 Design/omslagsdesign: InDevelop

Kr 286,Forfatterne har i denne boken ønsket å gi en stemme til grupper som ikke tidligere har kommet til orde: Jenter med voldserfaring, reindriftsutøvere i møte med Nav-systemet, samiske kvinners fødselserfaringer og rusbrukeres egne diskusjoner om rusbruk. De har videre ønsket å vise hvilke nye metodiske utfordringer sosialarbeidere møter, når yrkesutøvelsen skjer på nye arenaer.

28


Utvalgsmedlemmer akademisk fagutvalg

Torunn Hamran, professor, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø. torunn.hamran@uit.no http://uit.no/ansatte/organisasjon/ansatte/person?p_document_id=41691&p_ dimension_id=88121

Foto: Kilden /Ida Irene Bergstrøm

Toril Jenssen, professor i samfunnsvitenskap, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord), UiT Norges arktiske universitet, Tromsø. toril.jenssen@uit.no http://uit.no/ansatte/organisasjon/ansatte/person?p_document_id=41753&p_ dimension_id=154287

Foto: Bjørn-Kåre Iversen /Helsefakultetet

29


Dag Leonardsen, professor i sosiologi, Avdeling for pedagogikk og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer. dag.leonardsen@hil.no

Foto: Høgskolen i Lillehammer, arkivbilde

Nils Oskal, professor, Samisk Høgskole, Kautokeino, professor II, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø. nils.oskal@samiskhs.no http://uit.no/ansatte/organisasjon/ansatte/person?p_document_id=346892&p_ dimension_id=88151

30


Gry Paulgaard, professor, Institutt for lÌrerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø. gry.paulgaard@uit.no http://uit.no/ansatte/organisasjon/ansatte/person?p_document_id=42378&p_ dimension_id=88155

Foto: Frode Lien /UiT Norges arktiske universitet

31


Orkana FORLAG

Kontakt oss Orkana forlag AS 8340 Stamsund

Oslo-kontor Industrigata 46a 0357 Oslo Tlf: 913 68 260

Forlegger Elisabeth Johansen elisabeth.johansen@orkana.no Tlf: 913 68 260

Redaktør Marcus Bøhn marcus.boehn@orkana.no Tlf: 900 82 731

Internett: www.orkana.no

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/orkana-forlag-262553539932/

Orkana FORLAG

Orkana FORLAG 8340 Stamsund www.orkana.no post@orkana.no

Oslo-kontor: Industrigata 46 A 0357 Oslo Tlf: 913 68 260

Utgivelser? • kontakt forlegger Elisabeth Johansen elisabeth.johansen@orkana.no Tlf: 913 68 260

redaktør Marcus Bøhn marcus.boehn@orkana.no Tlf: 900 82 731 •

Følg oss på

Facebook

Akademisk katalog august 2018  
Akademisk katalog august 2018  
Advertisement