Page 1


Úvodem 2

Co je skauting  4  |  Statistiky  5  |  Rok 2013  6  |  Hospodaření  8  |  Středisko JOŽKY KNAPPA  10  |  Středisko STOPA  11  |  Středisko 5.KVĚTEN  12  |  Středisko ICHTHYS  13  |  Středisko STŘELA  14  |  Středisko KROKODÝL  15  |  Středisko LIMBA  16  |  Přístav OMAHA  17  |  Poděkování  18  |  Kontakty  18 


Rok 2013 byl pro plzeňské skauty nabitý stejně jako roky předešlé. Podobně jako diverzant ve známém filmu Jana Hřebejka Pelíšky nesmí projet za žádnou cenu, tak stejně tak to „projet” nesmí ani plzeňští skauti. Náš úkol je vcelku jasný - být středobodem zájmové činnosti v západočeské metropoli a podpořit práci desítek dobrovolníků, kteří se dennodenně věnují dětem, starají se o ně, vymýšlí pro ně program a vedou oddíly. I když úkolem okresní rady Junáka je hlavně podpora materiální, administrativní a produkční, je vždy velice milé dostat se mezi ty, pro které to všechno děláme - mezi děti. Proto se i v roce minulém, tedy v roce 2013, konalo mnoho akcí, které už vnímáme takřka rutinně a neumíme si představit, že bychom je nepořádali nebo na nich nebyli. Střediska a oddíly pořádají dobrodružné akce v klubovnách, výpravy do přírody a v létě samozřejmě tábory. V rámci okresu Plzeň – město se konalo také mnoho akcí, na kterých jsme mohli prezentovat skautskou činnost. Takovými akcemi jsou třeba květnové Slavnosti svobody, přehlídka volnočasových organizací Bambiriáda, účast na pietních akcích města Plzně či roznášení Betlémského světla v prosinci. Tradičně jsme také pořádali Reprezentační skautský ples, který se opět konal v sále Alfa na Americké třídě. Nedaleko Plzně, na vodním hradě Švihov, se v září sešlo třináct stovek mladých lidí na akci Obrok 2013 a akce se zúčastnila i řada plzeňských skautů. Za zmínku také stojí říci, že skauti byli po složkách IZS a dobrovolných hasičích největší dobrovolnickou hybnou silou při bleskových červnových povodních, kdy ukázali, že jsou skutečně připraveni pomoci bližnímu svému. A aby toho nebylo málo - nevynecháváme ani vzdělávací stránku naší činnosti - uspořádali jsme zdravotnický kurz, pro mladší vedoucí čekatelský kurz Tokaheya či rádcovský kurz Prak, pro ty starší vůdcovský kurz Pavučina, na kterém se budoucí vůdci oddílů mohli dozvědět to nejdůležitější z oblastí jako je pedagogika, psychologie, bezpečnost, ale také ekonomika či právo. Během letních prázdnin se uskutečnilo několik desítek táborů, kterých se zúčastnilo bezmála tisíc dětí. Jsme si vědomi, že některé děti se na tábory do přírody nedostanou, i pro plzeňská střediska zvládla zařídit alternativu ve formě příměstských táborů. Nezapomínáme ani na ty, kteří nemají v životě mnoho štěstí a narodili se například s nějakým handicapem. A jsme moc rádi, že se nám to daří. Rok 2013 byl rokem beze zbytku nabitým. Rok se čtyřkou na konci nebude jiný, máme před sebou spoustu práce. Ta nás ale těší a zároveň zavazuje. My jsme však přesvědčeni, že má smysl. Děkuji tímto všem, kteří se na skautské činnosti v Plzni podílejí a dělají plzeňský skauting takovým, jakým je. Mgr. Martin Štěrba předseda okresní rady Junáka Plzeň − město


Co je skauting Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou. Skautská výchova ctí především hodnoty √ hrát fér, √ spolupracovat s ostatními, √ být ohleduplný k okolnímu prostředí, √ mít vztah k přírodě. Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

4

Junák – svaz skautů a skautek ČR sdružuje 50 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.


√ 48 tisíc členů ve 2 108 oddílech √ 25 000 dětí na letních táborech √ Junáka podporuje přes 7 000 dobrovolníků

Statistiky

√ skautské hnutí existuje v 216 zemích a teritoriích √ na světě je celkem 40 milionů skautů √ nepřetržitý růst od roku 1907

√ 1 400 členů ve 44 oddílech v 8 střediscích √ 29 dětských letních táborů a 5 běhů příměstských táborů pro plzeňské děti

5 2% 20%

1350

do 6 let

1300

do 15 let

34%

14% 66% 56%

do 18 let

1250

do 26 let

1200

1.323

1.294

1.294

nad 26 let děti

8%

1.399

1400

1150

dospělí 2011

√ Složení členské základny v Plzni (1/2014)

2012

2013

2014

√ Vývoj členské základny v Plzni (1/2011 − 1/2014)


2013

Skautský ples

Slavnosti svobody

Skautský Kontejner k světu

Ples je podle Wikipedie společenskou událostí obvykle slavnostní povahy, která je spojena se společenským tancem za zvuků taneční hudby. Skautský ples 2013 se opět konal v centru Plzně a to ve společenském sále Alfa. Nechybělo slavnostní zahájení, tango, polka, dobré pití, dobrá nálada, závod o nejrychlejší postavení stanu a ani bohatá tombola.

Květnové Slavnosti svobody připomínají osvobození Plzně americkou armádou a konec 2. světové války. Skauti se stávají průvodci veteránů a také si připravili skautské aktivity pro veřejnost.

V květnu a červnu se po celé Plzni objevilo více než 30 kontejnerů. Ty byly součástí velkého festivalu, které pořádalo sdružení k světu. Kontejner u bazénu na Slovanech patřil skautům. Některé oddíly v něm uspořádaly pravidelné schůzky, konaly se i besedy a promítání.

2

6

4

6

1 Čtyřka LARP, boulder, kulečník, deskovky, lasergame, ale i debaty o symbolickém rámci a skautském programu. To byly aktivity setkání starších skautů a činovníků s názvem Čtyřka.

3 Maškarák Dospělí se baví na plese, děti s maskami. Na Maškarák 2013 dorazily dvě stovky dětí ve věku od čtyř do 14 let. Pro všechny byly připraveny taneční vystoupení, živá kapely, doprovodné hry, soutěže a samozřejmě také vyhlášení nejlepší masky.

5 Bambiriáda Prezentace všemožných občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času - to je Bambiriáda. Junák jako největší nezisková organizace v Plzeňském kraji nemohla ani v roce 2013 na Bambiriádě chybět. Díky naší účasti se stovky dětí a jejich rodiče mohli seznámit se skautskou činností a také se dozvěděli, kde mají skauti v Plzni své klubovny.


Pomoc při červnových povodních

Betlémské světlo

“Řadě z nás déšť překazil plány na víkend. Ale přibývají lidé, kterým voda změní život na další měsíce. Pojďme tedy dokázat, že nám roverské heslo „SLOUŽÍM“ není cizí v jakémkoliv věku.” Tak zněla červnová výzva plzeňských skautů v rámci nečekaných povodní, které zasáhly celou Českou republiku. A že jsou skauti připraveni dokázal i fakt, že jsme byli hlavní hybnou silou v rámci odklízení povodňových škod.

Již od roku 1990 přivážíme do Plzně Betlémské světlo. Staráme se o to, aby sesvětlo dostalo k co nejvíce zájemcům, pravidelně proto držíme služby v plzeňských kostelích 23. - 24. 12. a rozdáváme ho všem, kdo si pro něj přijdou. Pro zájemce připravíme každoročně asi 6 000 lampiček. Tomu, kdo ze zdravotních důvodů nemůže přijít, nosíme světlo až domů. Akci každým rokem zajišťuje středisko Ichthys.

9

12

11

8

10 Pavučina Kurz Pavučina připravuje skautské vedoucí na práci s dětmi a vedení oddílů. Během pěti víkendů, které probíhají od listopadu do března, se téměř 30 účastníků seznamuje se základy psychologie, pedagogiky, práva, hospodaření, bezpečnosti, nového programu Junáka nebo skautské metodiky. V listopadu začal 10. ročník.

7 Letní tábory Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů. Junák tradičně zaujímá prvenství v pořadatelství letních dětských táborů. Tisícovka plzeňských dětí vyrazila na tři desítky táborů, které se konaly po celém Plzeňském kraji, některé oddíly vyjely i za hranice.

Skauti Dětem Skauti Dětem (někdy zkráceně „SkaDět“) je společný název pro všechny akce, které plzeňští skauti připravují pro děti z řad veřejnosti. Akce se koná první víkend v září a naším cílem je ukázat skautskou činnost v praxi.

Prak Vůdce je vedoucím oddílu. Oddíl se dělí obvykle na tři až čtyři družiny. A takové družiny vede rádce. A právě pro ně je kurz PRAK, kde se rádcové učí jak pracovat s dětmi, zásadám bezpečnosti, psychologie a také si zkouší zažít i vymyslet netradiční hry a aktivity.


Hospodaření Účetnictví účetní jednotky bylo vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Vedení podvojného účetnictví je zajištěno externí účetní. Činnost ORJ PM byla v roce 2013 zajištěna těmito zdroji financování: √ členskými příspěvky, √ účastnickými poplatky a vstupným, √ dotacemi od MŠMT, Magistrátu města Plzně a Městského obvodu Plzeň 3. Náklady pak byly vynaloženy především v souvislosti:

8

√ se zajištěním akcí určených nejen členům, ale i veřejnosti (účast na Slavnostech svobody a Bambiriádě, organizace Skautského plesu a dětského Maškaráku, charitativní akce Kapka, setkání činovníků Čtyřka), √ se zajištěním vzdělávacích akcí (čekatelský kurz Tokaheya, vůdcovský kurz Pavučina), √ se zabezpečením běžného chodu ORJ PM, √ se zajištěním materiálového vybavení podřízených jednotek a jimi pořádaných akcí.

I v roce 2013 bylo naší snahou využívat co nejvíce k naší činnosti cizí zdroje financování a vlastní prostředky šetřit pro případ, kdy bychom byli nuceni být po nějakou dobu bez dalších prostředků. Tato rezerva nabývá na důležitosti i s novou povinností nadřízené jednotky, která je od 1. 1. 2014 dle nového Občanského zákoníku povinna ručit za závazky každé své podřízené jednotky částkou 100.000,- Kč. Snažíme se hospodařit vyrovnaně nebo s mírným ziskem, ztráta vzniklá v r. 2013 ve výši 26 tis. Kč byla způsobena opravou účtování energií ve výši 24 tis. a způsobem účtování darů do nákladů ve výši 12 tis. Kč. Nebýt těchto skutečností, hospodaření ORJ PM by skončilo se ziskem 10 tis. Kč.

Rozvaha (v tis. Kč) Aktiva k 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky k DHM Pohledávky Pokladna Bankovní účet Jiná aktiva Aktiva celkem

Částka

Pasiva k 31. 12. 2013

188 Jmění -188 Výsledek hospodaření 2013 25 Nerozdělený zisk 9 Krátkodobé závazky 389 Jiná pasiva

Částka 407 -26 15 28 2

3 426 Pasiva celkem

426

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Náklady za r. 2013 Spotřebované nákupy Spotřeba energie Služby Ostatní náklady

Částka

Výnosy za r. 2013

228 Tržby z prodeje služeb

Částka 68

59 Ostatní výnosy

105

388 Přijaté příspěvky

418

11 Přijaté členské příspěvky

125

Poskytnuté členské příspěvky

286 Provozní dotace

230

Náklady celkem

972 Výnosy celkem

946

Výsledek hospodaření ORJ PM = okresní rada Junáka Plzeň − město

-26


9


Středisko JOŽKY KNAPPA Rok 2013 byl pro středisko Jožky Knappa, které působí na Slovanech, rokem úspěšným. Podařilo se rozšířit oddílové řady, i díky tomu, že některé oddíly začaly pracovat s předškoláky. V září vznikl nový oddíl Sedmnáctka se zaměřením na rodinný skauting, kde jsou převážně bývalí členové oddílů, kteří již nyní zakládají své vlastní rodiny. Uskutečnil se střediskový sněm, který zvolil nové vedení pro následující tři roky. Na jaře se tehdy ještě všech šest oddílů sešlo v centru Plzně, aby společně poznávalo blízké centrum plné historických budov. Jednotlivé skupinky dětí zjišťovaly informace o památných domech a osobnostech našeho města. Tradiční akcí, kterou chystá středisko Jožky Knappa pro ostatní děti z Plzně, je závod Malé mlsné opice. Tento ročník se těšil jedné z největších účastí - závodu se zúčastnilo na 100 dětí. Jednotlivá stanoviště jsou vždy propojena určitým aktuálním tématem.

10

Začátek června byl ve znamení dvou odpolední, kdy středisko připravilo program „Pohádkové odpoledne se Zlatovláskou“, pro MŠ v Topolové a Zelenohorské ulici k příležitosti Dne dětí. Cílem těchto akcí bylo připravit zábavné odpoledne pro děti a zároveň prezentovat skautskou činnost veřejnosti. O letních prázdninách vrcholí oddílová činnost, oddíly vyrážejí tábořit do přírody na dva až tři týdny, jeden oddíl se vypravil tábořit za hranice republiky do německého Neuschönau.

Název: Středisko „Jožky Knappa“ Plzeň IČO: 49777955 Evidenční číslo: 323.01 Počet členů: 172 (1/2014) Vedoucí střediska: Jiří Dlouhý Web: www.skauti-plzen.cz

Podzim je v Plzni tradičně věnovaný prezentační akci Skauti dětem. Na konečné tramvaje číslo jedna na Slovanech středisko Jožky Knappa připravilo Strašidelný les, kde rodiče s dětmi z řad členů i veřejnosti mohli projít mezi pohádkovými strašidly. Druhý den byl ve znamení aktivit pro širokou veřejnost, tentokrát středisko představilo tradiční skautské aktivity – například řezání dříví nebo stavbu stanu na čas.


Středisko STOPA Středisko Stopa sdružuje čtyři oddíly působící ve středu města, u Seneckého rybníka, na Plzeňské cestě a ve Skvrňanech. V roce 2013 proběhly jako vyvrcholení celoroční činnosti letní tábory, plné nezapomenutelných zážitků, dobrodružství a kamarádství. Čtyřech táborů, které se konaly například v Hrádku u Sušíce se nebo na Kosím potoce, se zúčastnilo na 200 táborníků. Stopa každoročně pořádá několik akcí pro veřejnost, výjimkou nebyl ani rok 2013. Rodiče s dětmi mohli v červnu zavítat do Pohádkového lesa u Seneckého rybníku. Děti vyzkoušely svou odvahu na vysoké lanové překážce, zařádily si na trampolíně, vyzkoušely si scrapbook při výrobě originální záložky či se projely na lodičce. Na akci zavítalo 140 dětí.

11

Nejzajímavější akcí pro veřejnost byla procházka Strašidelným lesem, pořádaná každoročně na začátku školního roku v rámci plzeňské akce Skauti Dětem u Seneckého rybníka. V roce 2013 se účastníci po průchodu osvětlenou hvězdnou branou ocitli v dimenzi plné mimozemských strašidel a nástrah. Skupinky dobrodruhů provedl neohrožený průvodce až k netrpělivě očekávanému pokladu. Tradiční podzimní Drakiáda se konala i v roce 2013 nad Hradištěm. Děti s vlastnoručně vyrobenými draky mohly soutěžit v disciplínách krása a let draka. Výherci obou kategorií byli oceněni dorty a sladkými balíčky.

Název: Středisko „STOPA“ Plzeň IČO: 49777963 Evidenční číslo: 323.02 Počet členů: 289 (1/2014) Vedoucí střediska: Ing. Zdeněk Chval Web: www.stopaplzen.webnode.cz

FOTO: David Fiedler

Severácké šmoulování stejně jako Kovbojské hrátky a Odpoledne jako HROCH se uskutečnilo v září jako prezentace činnosti jednotlivých oddílů střediska Stopa. Na 300 dětí si vyzkoušelo v místě kluboven řadu činností jako je střelba z luku, jízda na šlapací motokáře, házení lasem na cíl, výroba větrníků či malování na obličej.


Středisko 5.KVĚTEN Pro středisko 5. květen byl rok 2013 rokem změn. Na jaře došlo u doubraveckých skautů k obměně vedení střediska. Na sněmu byl zvolen nový vůdce Daniel Soutner a jeho zástupce, kterým se stal bývalý vůdce střediska, Kryštof Horn. Vedení se obměnilo i v jednom z oddílů. Dále se jeden z oddílů (Jestřáb) stal roverským kmenem a jiný oddíl se přejmenoval z Lasiček a Stopařů na Sirius. Mimo mnoha schůzek ve skautském areálu pod Chlumem a tradičních i netradičních výprav oddílů do přírody i za krásami měst, proběhlo několik dalších významnějších akcí. V únoru uspořádal oddíl Vlaštovek Skautské zpívánky v D-klubu, na sklonku zimy vyjelo pár nadšenců na pětidenní zimní táboření na Broumovsku. V květnu proběhl tradiční závod na památku padlých doubraveckých skautů - letců za druhé světové války a o prázdninách vyjely oddíly na letní tábory, kterých se zúčastnilo více než 100 dětí. Září pak patřilo náboru nových členů. Tentokrát akce nesla název „Skautské komiksové dobrodružství“, kdy hlavním motivem byli kreslení hrdinové z vlastního komiksu a karetní hry. Před Vánocemi oddíl Kalahari zanesl Betlémské světlo do nemocnice sv. Jiří a domova důchodců.

12

Díky finanční podpoře městské části Plzeň 4 a grantu MŠMT se podařilo postavit opěrnou gabionovou zeď nad příjezdovou silnicí, plot u hřiště, veřejné osvětlení a další drobné úpravy ke zvelebení areálu kluboven.

Název: Středisko „5.květen“ Plzeň IČO: 49777971 Evidenční číslo: 323.03 Počet členů: 166 (1/2014) Vedoucí střediska: Ing. Daniel Soutner Web: www.plzen-doubravka.skauting.cz


Středisko ICHTHYS Středisko Ichthys, má v současné době čtyři oddíly, přičemž jeden oddíl je kmen dospělých, jehož členové pomáhají s chodem střediska. Ichthys existuje už od roku 1989 a i v roce 2013 zaznamenal nárůst členské základny. Společným rysem střediska Ichthys je křesťanská orientace, oddíly se tedy snaží nabídnout svým členům co nejvíce duchovní podpory. Klubovny se nacházejí na Slovanech (v zahradě Dominikánského kláštera na Jiráskově náměstí) a na Severním předměstí v Komenského ulici při místní farnosti. U kostela sv. Jiří má středisko skautskou základnu, kterou využívá na víkendové akce a střediskové porady. Ichthys pravidelně zajišťuje rozvoz Betlémského světla (více na str. 7) a podniká spolu s německými skauty sv. Jiří z Regensburgu přejezd na kolech s názvem „Hledejme cesty – Verbindung (Er)fahren“. Téměř 200km z Plzně do Regensburgu (nebo v opačném směru) zvládnou skauti ujet za dva dny. Díky této akci mají možnost nahlédnout do fungování skautingu v zahraničí, překonávat jazykové bariéry a získávat nové přátele za hranicemi. Každý rok se takto vydá na cestu okolo stovky lidí. Tato akce je plně otevřená pro členy ostatních středisek i pro širokou veřejnost.

13

Název: Středisko „ICHTHYS“ Plzeň IČO: 49777980 Evidenční číslo: 323.04 Počet členů: 185 (1/2014) Vedoucí střediska: Václav Lehečka Web: www.ichthys-plzen.skauting.cz


Středisko STŘELA Pro největší plzeňské středisko byl rok 2013 velmi pestrý, avšak kromě radosti oddíly zažily i smutek. Rok 2013 středisko odstartovalo již tradičními nácviky na předtančení pro skautský ples a návštěvou plesu samotného. V březnu se konalo oblíbené Setkání vůdců, které slouží jako výměna zkušeností a je platformou pro zpětnou vazbu a plánování činnosti střediska. Na jaře se oddíly dále snažily zvelebit venkovní i vnitřní prostory svých kluboven v rámci společné střediskové brigády. O měsíc později se světlušky a vlčata z celého střediska vydaly na dobrodružnou expedici Nyangátom. Vedle toho se uskutečnila i výprava pro výchovné skupiny skautů a skautek a akce speciálně zaměřená pro rádce. Mezi sportovní akce, kterých se členové střediska zúčastnili, patří například Koloběžkový závod. V létě středisko Střela uspořádalo celkem 6 táborů na nejrůznější témata: Čtyřlístek, Harry Potter, Odysseovy cesty, středověk Karla IV., severská mytologie a Stroj času.

14

Střela pořádala také akce pro širokou veřejnost. Plzeňská prezentační akce Skauti dětem je v Českém údolí pořádaná jak pro členy oddílů, tak i pro děti a rodiče z řad veřejnosti, kteří zde mají příležitost seznámit se s činností jednotlivých oddílů. Druhou podobnou akcí byl „Divoký západ,“ který se uskutečnil v rámci Dne pro Borský park.

Název: Středisko „STŘELA“ Plzeň IČO: 49777998 Evidenční číslo: 323.05 Počet členů: 303 (1/2014) Vedoucí střediska: Bc. Dana Lukášová Web: www.strela.skauting.cz

Konec roku se již tradičně nesl v duchu služby. Středisko každý rok připravuje „Vánoční stánek“, jehož výtěžek v roce 2013 putoval do MŠ pro zrakově postižené a vady řeči. Smutnou událostí byla ztráta dvou kluboven. Modrá střelka se musela vystěhovat ze své klubovny u Seneckého rybníka a Žlutá střelka přišla o svoji klubovnu při požáru, který způsobil začátkem září neznámý pachatel. Na podzim došlo ke změně ve vedení střediska. Novou vedoucí se stala Dana Lukášová a jejím zástupcem Martin Jonáš.


Středisko KROKODÝL Poměrně malé středisko Krokodýl o třech oddílech (Bílý bůvol, Bílá růže a Bílý vlk) působí v Tlučné u Plzně. Ve třetím zmíněném oddíle jsou registrováni starší členové, zatímco první dva jsou dětské oddíly - Bílý bůvol je dívčí oddíl a Bílou růži navštěvují pouze chlapci. V roce 2013 vzrostl počet členů střediska z 65 na 71. Na jaře se konal volební sněm, který potvrdil dosavadní vedení střediska. K běžné oddílové činnosti patří samozřejmě i letní tábory - skauti a skautky z Tlučné vyjeli do Rozněvic. Táborů Krokodýlu se zúčastnilo 55 osob, tedy většina střediska. A to, že byly bohaté na zážitky, dokládá zápis z tábora roverů a rangers: „Ještě ani pořádně nezačaly prázdniny a skupina roverů a rangers ze střediska Krokodýl Tlučná již vyrazila na svůj každoroční rádcovský tábor do Rozněvic u Pernarce, kde ve starém indiánském území ležel zakopaný starý aztécký poklad. Ale naším úkolem nebylo ten poklad najít, nýbrž připravit prostor k obydlení pro opravdové hledače pokladů. A tak jsme několik dní stavěli naše obydlí a další místečka, kam jsme se mohli schovat před pálivým slunkem divokého západu. Jenže nic nebylo tak lehké, jak jsme si zpočátku mysleli. Pozdější průzkumy odhalily, že okolí tábora není bezpečné, a proto se muselo postavit dodatečné opevnění, brána a později i sherifská strážnice. A pak přišlo to, co nikdo nečekal. Tuto část země obývali staří indiáni, kteří nechtěli, abychom žili na jejich prastaré půdě a rušili duše předků z jejich spánku. Proto jsme museli vyrobit čtyři velké totemy, aby duše uklidnily a oni mohli dále odpočívat. Přesně ve chvíli, kdy byl jeden z posledních totemů položen do země, přišli hledači a honba za pokladem mohla začít.“

15

Název: Středisko „Krokodýl“ Tlučná IČO: 18245030 Evidenční číslo: 323.06 Počet členů: 71 (1/2014) Vedoucí střediska: Vlastimil Šilhán Web: www.junak-tlucna.cz


Středisko LIMBA Středisko Limba v současné době sdružuje dva smíšené oddíly mladších členů a jeden roverský kmen. Byť se stále řadí mezi menší střediska, jeho členská základna se díky kvalitnímu programu a průběžné propagaci neustále rozšiřuje. Napříč oddíly tak má členy všech věkových kategorií, od předškoláků až po oldskauty. Svoji činnost a potažmo celý skauting středisko prezentuje v rámci tradičních akcí, s jejichž přípravou zároveň i pomáhá. Jedná se například o Apriliádu se soutěží „Plzeňský skautský visatec“, pochod okolo Boleveckých rybníků nebo Historický víkend. Ročně tak Limba skauting prezentuje stovkám dětí. Děti v oddílech se, kromě každotýdenních schůzek, pravidelných výprav do přírody, za kulturou nebo sportem a každoročně pořádaných táborů, účastní také skautských závodů i dalších akcí pořádaných v Plzni a okolí. Pravidelně navštěvují Malou mlsnou opici, závod Stopou bratra Šiwy, Maškarák, Vánoční stánek nebo Velké klání v uzlování, které připravuje sama Limba. Žlutá družina z oddílu Šipka se dokonce v roce 2013 probojovala až do celostátního kola Svojsíkova závodu. Oddíly pravidelně vyjíždí i na několikadenní akce - na střediskové Velikonoce, Zálesácké vánoce nebo na společnou výpravu dětí a rodičů.

16

Název: Středisko „LIMBA“ Plzeň IČO: 49778005 Evidenční číslo: 323.07 Počet členů: 92 (1/2014) Vedoucí střediska: Mgr. Jan Sedlák Web: www.limba.skauting.cz

Většina členů roverského kmene, který se letos „omladil“ novou generací, se aktivně podílí na vedení oddílů, což jim ale nebrání v tom mít vlastní roverský program. Letos podnikli několik výprav pod širák, strávili týden ve Finsku, zajeli se podívat na Ukrajinu, ale připravili i hravé odpoledne pro dětský domov. A nechyběli ani na Obroku, republikovém setkání roverů na Švihově.


Přístav OMAHA Přístav „OMAHA“ Plzeň je jediným přístavem vodních skautů v Plzeňském kraji. Celkem se v něm v roce 2013 registrovalo 120 členů – dětí ve věku 5 až 18 let a dospělých. Přístav se skládá ze čtyř oddílů mladších členů (91. OVS Kotva, 92. OVS Kotva, 93. OVS Delfíni a 99. OVS Žlutý Kvítek) a jednoho klubu kmene dospělých (50. OVS Černá střela). Přístav v roce 2013 připravil každoroční Přístavní setkání na základně Javorná a dále Odemykání i Zamykání plzeňských řek, vždy s počtem účastníků přibližně 70 osob. Hlavním pořadatelem odemykání a zamykání řek je oddíl Žlutý kvítek. Úspěchem střediska je dokončení kolaudace objektu klubovny Černé střely u Boleveckého rybníka a její zápis do katastru nemovitostí.

17

Oddíly připravily nebo se zúčastnily mnoha akcí, jak na vodě, tak a souši. Děti jely na letní prázdniny do Nymburka či na Horskou Kvildu. 92. oddíl Kotva se zúčastnil akce Prahou plnou strašidel, kde se několik dětí z oddílu umístilo na vysokých příčkách. A ani v roce 2013 nemohly chybět letní tábory, jelo se například do Kozojed. Na podzim Kotva připravila dvě úspěšné náborové akce pro děti od pěti do deseti let.

Název: Přístav „OMAHA“ Plzeň IČO: 49778013 Evidenční číslo: 323.09 Počet členů: 121 (1/2014) Vedoucí střediska: Ing. Michal Hoznedl, Ph.D. Web: www.omaha.skauting.cz


Poděkování Děkujeme za podporu skautské činnosti. √ Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně √ Martin Zrzavecký, ekonomický náměstek primátora města Plzně √ Irena Rottová, členka Rady města Plzně pro sport, školství, mládež a životní prostředí √ ÚMO Plzeň 1 v čele se starostou Mgr. Miroslavem Brabcem √ ÚMO Plzeň 2 v čele se starostou Ing. Lumírem Aschenbrennerem √ ÚMO Plzeň 3 v čele se starostou Jiřím Strobachem √ ÚMO Plzeň 4 v čele se starostou Bc. Michalem Chalupným √ komise pro školství a sport MMP √ odbor prezentace a marketingu MMP √ společnost KPMG Česká republika, s. r. o. √ společnost Plzeň 2015, o. p. s. √ společnost Panasonic √ občanské sdružení k světu, o. s. √ outdoroová prodejna Liman sport √ železářství Votrubec

Kontakty Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29, 301 00 PLZEŇ IČO: 40523683 DIČ: CZ40523683 Bankovní spojení: 2900524052/2010 Předseda okresní rady Junáka Jiří Dlouhý (do 21. 11. 2013) Mgr. Martin Štěrba (od 21. 11. 2013) E-mail: plzen@skaut.cz Web: http://plzen.skauting.cz Facebook: http://facebook.com/skautplzen


FOTO: David Fiedler

19


FOTO: David Fiedler a další

Výroční zpráva 2013  

Výroční zpráva Junák, svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město www.plzen.skauting.cz

Výroční zpráva 2013  

Výroční zpráva Junák, svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město www.plzen.skauting.cz

Advertisement