Page 1

CIB VLAANDEREN Vertegenwoordiger van de Vlaamse vastgoedmakelaars

2016


COLOFON REDACTIE FOTO’S VORMGEVING VERANTWOORDELIJK UITGEVER

CIB Vlaanderen Bart Cloet EntityOne Stephan Coenen - CIB Vlaanderen - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent


VOORZITTER STEPHAN COENEN: “VERDER BOUWEN AAN STEVIGE FUNDAMENTEN”

1

1

ONZE REALISATIES IN 2016

3

2

DE DIGITALE OMSLAG

17

3

ONZE ACTIEPUNTEN VOOR 2017

25

4

ONZE STRUCTUUR EN WERKING

29

5

ONZE GESPREKSPARTNERS

43


VOORZITTER STEPHAN COENEN: “VERDER BOUWEN AAN STEVIGE FUNDAMENTEN”

“ALONE WE CAN DO SO LITTLE, TOGETHER WE CAN DO SO MUCH.” Dat CIB Vlaanderen vandaag bekend staat als een sterk kwaliteitslabel, is het resultaat van teamwork. Samenwerking binnen CIB Vlaanderen enerzijds en tussen de provinciale CIB-afdelingen anderzijds. Het voorbije jaar legde ik heel wat kilometers af om de werking van elke afdeling te mogen aanschouwen. Die tocht leidde me van Hasselt tot Grimbergen, van Antwerpen tot Gent, en van Roeselare tot Oostende. Waar ik ook kwam, telkens weer keerde ik als een tevreden voorzitter huiswaarts. Eén voor één zetten de afdelingen de meerwaarde van ons beroep op hun manier in de verf. De complexiteit van een vastgoedtransactie is de laatste jaren in die mate toegenomen, dat de professionele bijstand van de vastgoedmakelaar meer dan ooit het verschil maakt. Een kwalitatief verschil.

1

Interview met voorzitter Stephan Coenen

Waken over een gezonde vastgoedmarkt Die toegevoegde waarde willen we ook bij CIB Vlaanderen bieden. Om te beginnen als een volwaardige gesprekspartner voor de overheid, een rol die we de voorbije jaren sterk hebben verstevigd. Het afgelopen jaar sloegen we op tafel in de Wetstraat, kabinetten en commissies wanneer voorgestelde regels hun doel voorbijschoten. Of het nu om buitensporige boetes gaat bij een verkeerde ingave van het EPC of de invoer van praktijktesten, als spreekbuis van de vastgoedmakelaars verdedigen we dag in dag uit de sectorbelangen en kaarten we de nodige knelpunten aan waar nodig. Het constructieve werk dat onze studiedienst dit jaar heeft geleverd, mag gezien worden. De conceptnota Private Huur waarin verschillende speerpunten van CIB Vlaanderen weerklank vonden, het behouden van de aanmeldingsplicht binnen het Logiesdecreet, een meer werkbare regeling bij de minnelijke ontbinding van verkoopovereenkomsten, … het zijn slechts enkele voorbeelden van de successen die in 2016 werden geboekt. Waken over een gezonde en stabiele vastgoedmarkt, dat is onze core business. Daarbij kunnen we steeds rekenen op de steun van onze collega’s uit promotorenland, de architecten- en de notarissenwereld. Net zoals we de onvoorwaardelijke steun van onze structurele partners kunnen genieten.


Comfortzone vergroten Op het vlak van communicatie hebben we het voorbije jaar de nodige stappen vooruitgezet. Onze magazines CIB info en Vastgoedflitsen ondergingen een grondige makeover om onze lezers nog beter van dienst te kunnen zijn. Ook digitaal staan we sterk. De opvallende “stop talking, start doing� speech die digitaliseringsexpert Jo Caudron vorig jaar gaf tijdens het CIB Vastgoedcongres, is niet in dovemansoren gevallen. Denk maar aan de verdere uitbouw van digitale projecten als bizLocator, MyRent Pro, en het lanceren van een nog gebruiksvriendelijkere versie van Kadasterfinder. Allemaal hebben deze tools hetzelfde doel: het werk van de vastgoedmakelaar vergemakkelijken en de comfortzone van de CIB-leden vergroten. Niet alleen doen, maar ook luisteren blijft belangrijk. Luisteren naar de noden van onze leden, naar hen die met beide voeten in de realiteit staan. Zij vormen het hart van een sector die bruist van ondernemerschap en innovatie, die vooruit wil. Deze boodschap hebben we binnen CIB Vlaanderen duidelijk begrepen. In 2017 zullen CIB Vlaanderen, haar medewerkers en aanhangers verder bouwen aan de reeds stevige fundamenten. Met de handen in elkaar.

Stephan Coenen Voorzitter CIB Vlaanderen


ONZE REALISATIES IN 2016


1

CIB Vlaanderen zat het afgelopen jaar niet stil, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Op wetgevend vlak slaagden we er mee in om een aantal zaken te verwezenlijken, na en in dialoog met de overheid. Zaken die het werk voor de vastgoedmakelaar eenvoudiger maken, maar die ook de vastgoedconsument ten goede komen. Want het belang van de klant, dat is wat primeert voor elke vastgoedmakelaar. Ook op gebied van vorming en communicatie hebben we afgelopen jaar een versnelling hoger geschakeld. Een overzicht van onze voornaamste verwezenlijkingen in 2016.


GESLAAGD OVERLEG MET DE OVERHEID EEN GEZONDE PRIVATE HUURMARKT Op 15 juli 2016 werd de conceptnota Private Huur goedgekeurd door de Vlaamse regering. In die conceptnota verduidelijkt Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans welk beleid ze gedurende de rest van de legislatuur wil voeren voor de private huurmarkt. CIB Vlaanderen pleit al jaren voor een versterking van dat marktsegment. We zijn tevreden dat enkele van onze speerpunten weerklank hebben gevonden.

HUURPRIJSHERZIENING BIJ RENOVATIE In ons memorandum van 2014 vroegen we duidelijk naar meer mogelijkheden om de huurprijs in onderhandeling met de huurder te herzien in ruil voor een kwaliteitsverbetering van het pand. Minister Homans is het met ons eens en wil bekijken hoe en onder welke voorwaarden de huurprijs vlotter kan worden aangepast na het uitvoeren van (duurzame) renovatiewerken.

HUURWAARBORG Vanuit huurdersverenigingen gingen de afgelopen jaren stemmen op om alle huurwaarborgen te verzamelen in één centraal huurwaarborgfonds. Zo zouden alle private huurwaarborgen onder het beheer van de overheid worden gebracht. Vanuit CIB Vlaanderen hebben we ons daar altijd tegen verzet. We zitten hiermee op dezelfde lijn als de Vlaamse regering: in de conceptnota is geen sprake van een centraal huurwaarborgfonds. Wel komt er een systeem van huurwaarborgleningen, gericht op huurders die moeite hebben om het volledige bedrag van de waarborg in één keer te betalen. En dan is er

5

Onze realisaties in 2016

nog de kwestie van de grootte van de huurwaarborg. Dat twee maanden waarborg vaak onvoldoende is om huurachterstallen en huurschade te compenseren hebben we vanuit CIB Vlaanderen consequent aangekaart. De boodschap van minister Homans is hoopgevend: zelf is ze expliciet voorstander van een verhoging tot drie maanden.

SANCTIONERING INBREUK WONINGKWALITEITSNORMEN De sanctionering van inbreuken op de woningkwaliteitsnormen is al langer een pijnpunt. De eigenaar wordt op absolute wijze verantwoordelijk geacht voor alle gebreken en heeft geen enkel verhaal indien de huurder deze heeft veroorzaakt. Volgens de conceptnota moet een evenwichtig regime uitgewerkt worden dat helder en rechtvaardig is. Het moet ook een einde maken aan de momenteel heersende rechtsonzekerheid, doordat vrederechters in de praktijk verschillende gevolgen koppelen aan het bestaan van gebreken in de verhuurde woning. De conceptnota beklemtoont de gedeelde verantwoordelijkheid van zodra de huurder het pand betrekt. Als de huurder verantwoordelijk blijkt voor schade waardoor een woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard, zal deze in de toekomst ook geen aanspraak meer kunnen maken op een Vlaamse huursubsidie of de versnelde toewijzing van een sociale woning. Ook dat was een expliciete vraag van CIB Vlaanderen.


EEN DRAAGLIJKE VASTGOEDFISCALITEIT De fiscaliteit is bepalend voor het welvaren van onze vastgoedmarkt. Dat bleek eind 2014 toen de besparingen op de woonbonus zorgden voor een ‘rush op vastgoed’. In tijden van budgettaire krapte moeten we vanuit de sector nog sterker vasthouden aan een draaglijk fiscaal kader. Net nu worden immers met de regelmaat van de klok ballonnetjes opgelaten om vastgoed zwaarder te belasten. Denken we maar aan de voorstellen om de woonbonus integraal af te schaffen. Door elke stimulans en ondersteuning voor eigendomsverwerving weg te nemen zou de fiscale last een heel stuk toenemen. En het doel van het woonbeleid kan toch niet zijn om eigendomsverwerving te bemoeilijken?

BTW-STATUUT SYNDICI De vastgoedfiscaliteit moet draaglijk zijn voor zowel de consument als de vastgoedprofessional. Denken we bijvoorbeeld aan de professionele syndici. De voorbije jaren werden achtereenvolgens de notarissen en de advocaten BTW-plichtig. Op 1 juni 2016 was het de beurt aan de rechtspersonen-bestuurders: het keuzestelsel werd afgeschaft. Toen de plannen hieromtrent in 2015 werden aangekondigd, vroeg CIB Vlaanderen de nodige garanties aan de FOD Financiën opdat dit geen impact zou hebben op de sector van de professionele syndici. Die garanties hebben we ook gekregen en ze zijn in 2016 nogmaals formeel bevestigd. Het keuzestelsel blijft onverkort behouden. Zo kunnen we concurrentieverstoring tussen natuurlijke personen en rechtspersonen binnen de syndic vermijden. De mede-eigenaars blijven gespaard van een aanzienlijke kostenverhoging voor het ereloon.

MINNELIJKE ONTBINDING COMPROMIS Zeker op fiscaal vlak geldt het oude adagio: the devil is in the detail. Denken we aan de standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Nu Vlabel bevoegd is voor vrijwel alle aspecten van de registratiebelastingen verschijnen geregeld nieuwe interpretaties die stof doen opwaaien. In 2016 ging het over het scenario waarbij het compromis en de minnelijke ontbinding tezamen later dan vier maanden na de ondertekening van het compromis worden geregistreerd. Vroeger volstond de fiscus met een vast recht van € 25 per document. Vanaf 1 januari 2015 redeneerde Vlabel strikter: van zodra het compromis niet tijdig was geregistreerd, werd een boete van 20% van de verschuldigde belasting opgelegd, ook als het compromis tezamen met de minnelijke ontbinding werd geregistreerd. De kopers werden zo met een aanzienlijke bijkomende factuur geconfronteerd. Gelukkig konden we de toezegging bekomen dat men naar het oude systeem zou terugkeren. Dus: geen boetes meer bij de laattijdige registratie van het compromis, tezamen met de minnelijke ontbinding.

Onze realisaties in 2016

6


AANDACHT VOOR ELK SEGMENT VAN DE VASTGOEDMARKT De vastgoedmarkt heeft talloze facetten en bestaat uit meer dan residentieel vastgoed alleen. Elke vastgoedmakelaar krijgt wel eens een bijzonder pand in portefeuille, of specialiseert zich in commercieel of toeristisch vastgoed.

TOERISTISCH VASTGOED Het regelgevend kader voor het toeristisch vastgoed is het Vlaamse Logiesdecreet. Eind 2015 namen enkele parlementsleden van de meerderheidspartijen het initiatief om dat decreet te vervangen. Doel was om het hele systeem van aanmelding en vergunning administratief te vereenvoudigen en nieuwe logiesvormen zoals Airbnb onder het toepassingsgebied te brengen. Op 27 januari 2016 werd het nieuwe Logiesdecreet gestemd in het Vlaams Parlement. Vreemd was dat in het aanvankelijk ontwerp geen enkele vorm van aanmelding of registratie was behouden. Daardoor zou eigenlijk niemand nog zicht hebben op welke logiezen beschikbaar zijn, een serieuze hinderpaal voor een degelijke binnenland- en buitenlandpromotie. Uiteindelijk heeft de redelijkheid gezegevierd en werd het voorstel van CIB Vlaanderen weerhouden. Er zal nog een verplichte aanmelding bestaan, maar met maximale laagdrempeligheid.

7

Onze realisaties in 2016

STUDENTENVASTGOED Begin februari 2016 werd in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement een hoorzitting gehouden over de huur van studentenkamers. Aanleiding was een conceptnota van CD&V die pleitte voor de invoering van een apart huurregime. Hiermee wil CD&V de rechten van de student-huurder beter beschermen. Dit bijvoorbeeld inzake de huurwaarborg: voorgesteld werd om het bedrag te beperken tot één maand huur en om te verplichten dat de waarborg op een afzonderlijke bankrekening gestort moet worden. CIB Vlaanderen was op de hoorzitting aanwezig en vertolkte de visie van de sector aan de hand van een uitgebreide standpuntennota. De invoering van een apart huurregime zou de contractuele vrijheid en flexibiliteit van de partijen ernstig schaden. Het risico op overregulering wordt zo zeer reëel. Nochtans is de markt voor studentenverblijven de voorbije jaren steeds evenwichtiger geworden: het aanbod is in vrijwel alle steden minstens gelijk aan de vraag. De slagkracht van de student-huurder is daardoor heel wat groter geworden. In die omstandigheden zijn er weinig gegronde redenen om de contractvrijheid te verlaten en vormt het gemeen huurrecht een goede basis.


WERKBARE INFORMATIEPLICHTEN De overheid heeft er de afgelopen jaren een prioriteit van gemaakt om de vastgoedconsument meer te informeren, bij voorkeur door het invoeren van nieuwe attesten bij verkoop en verhuur of decretale informatieplichten. Op zich kunnen we het belang van voldoende informatie bij vastgoedtransacties enkel onderschrijven, maar het totaalplaatje moet natuurlijk realistisch en haalbaar blijven.

NIEUWE PLICHTEN Er zijn het voorbije jaar weer heel wat suggesties gelanceerd voor nieuwe informatieplichten. Denken we maar aan een attest dat de aan- of afwezigheid van asbest in beeld zou brengen. Of aan de piste om een mobiliteitsscore in te voeren, die een zicht geeft op de vlotte bereikbaarheid van voorzieningen in de buurt van vastgoed. In het kader van het Renovatiepact wordt een informatieplicht vooropgesteld voor de verwarmingsattesten (onderhoud en audit), alsook een EPC+ en een renovatieadvies. Op stedenbouwkundig vlak worden een as-builtattest en een stedenbouwkundig legaliteitsattest in het vooruitzicht gesteld.

AANPASSINGEN Ook aanpassingen aan bestaande informatieplichten kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Het doel is immers vrijwel altijd hetzelfde: meer informatie opnemen en een zo ruim mogelijk toepassingsgebied bekomen. Zo is op aandringen van het Vlaams Energieagentschap in 2016 de uitzondering voor woningen zonder verwarming in het kader van het EPC

geschrapt. Voor de overstromingsgevoeligheid denkt de administratie eraan een soort score in te voeren, gelijkaardig aan het EPC. Zo wil men aan de kritiek op de term ‘mogelijk overstromingsgevoelig gebied’ tegemoetkomen. Nu de Vlaamse regering haar engagement rond administratieve vereenvoudiging bij vastgoedtransacties lijkt te laten varen, is de rol van CIB Vlaanderen belangrijker dan ooit. Absolute waakzaamheid is geboden om ervoor te zorgen dat het geheel allemaal nog realistisch en haalbaar blijft.

HANDHAVING Ook handhaving blijft een belangrijk aandachtspunt. Vanuit de sector worden ons bijvoorbeeld al enige tijd gevallen gemeld waarbij zonder meer boetes worden opgelegd voor elke inbreuk op de EPC-informatieplicht, ongeacht of het nu gaat om een kleine materiële fout dan wel een structurele tekortkoming. De boetes bedragen bovendien altijd 500 euro. CIB Vlaanderen was pleitbezorger voor een meer proportioneel boetesysteem, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de overtreding. Met resultaat! Op 10 december 2015 werd de minimale boete verlaagd tot 250 euro.

Onze realisaties in 2016

8


EEN DOORDACHT RENOVATIEBELEID De energiezuinigheid van het Vlaamse woningbestand staat steeds meer in de kijker. In het kader van de klimaatdoelstellingen is het de beleidsmakers menens om de energie-efficiëntie van gebouwen te verhogen. Via het Renovatiepact wil de Vlaamse regering tegen 2050 het woningenpark gemiddeld aan de E60-norm laten voldoen (equivalent: EPC-kengetal van 100 à 110 kWh/m²). Om dat te bereiken, moet het renovatieritme stevig worden opgetrokken.

RENOVATIES Sinds begin 2015 buigen verschillende werkgroepen zich over de invulling van het Renovatiepact. Vooral de bouwlobby is zeer sterk vertegenwoordigd in dit traject. Zo opperde ze het idee dat de koper binnen een termijn van bijvoorbeeld drie jaar na de aankoop verplicht bepaalde renovatiestappen zou moeten uitvoeren. CIB Vlaanderen heeft zich steevast verzet tegen dit soort beleidsvoorstellen. Mensen moeten vrij zijn om een aangekochte woning te verbouwen op een ritme dat ze zelf kiezen en in functie van de beschikbare middelen. De politiek is ons daarin gevolgd en daar kunnen we alleen maar blij om zijn.

9

Onze realisaties in 2016

MINIMALE WONINGKWALITEITSEISEN Waken over een stabiele vastgoedmarkt, daar is het ons om te doen. Neem nu bijvoorbeeld het verhaal van de minimale woningkwaliteitseisen. Het is, zacht gezegd, opmerkelijk hoe zowel de Vlaamse administraties als belangenorganisaties staan te springen om deze verder te verstrengen. Wat men echter soms vergeet, is het risico op ongewenste effecten voor de woningmarkt. Het verplichten van verhuurders tot te zware investeringen die elkaar al te snel opvolgen kan leiden tot huurprijsverhogingen of een uitval aan de aanbodzijde. Het voorbije jaar werd de druk sterk opgevoerd. Met een nieuwe norm voor dubbel glas als resultaat. Oorspronkelijk waren de plannen nog grootser. Zo stonden ook nieuwe normen voor spouwmuurisolatie en hoogrendementsverwarming op het verlanglijstje. Gelukkig legde CIB Vlaanderen tijdig de nodige tegenargumenten op tafel waardoor die voorstellen in extremis werden afgevoerd. Of hoe belangenbehartiging ook synoniem kan staan met erger vermijden.


VORMING IN AL ZIJN VERSCHIJINGSVORMEN “Met z’n allen langer en mét goesting aan de slag blijven.” Dat is wat men met ‘werkbaar werk’ wil bereiken. Wie werkbaar werk heeft, heeft meer plezier in het werk, leert meer en blijft langer aan de slag. Stichting Innovatie en Arbeid (SIA) en de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV) hebben drie sleutels geïdentificeerd die toelaten om de werkbaarheid van werk te evalueren: werk dat een evenwichtige werkprivé balans mogelijk maakt; werk dat niet te veel stress oplevert; en werk dat voldoende leerkansen biedt, dat motiverend is. De overheid zet vandaag sterk in op werkbaar werk, maar ook op organisatieniveau kunnen inspanningen worden geleverd om werk werkbaarder te maken. Vorming, training en opleiding (VTO) zijn hierin drie belangrijke pijlers. ‘Bijblijven’ en ‘meezijn’ zijn essentieel om taken naar behoren te kunnen uitvoeren en om mee te kunnen. De opleidingstak van CIB Vlaanderen, VIVO, zet hierop sterk in, samen met het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF 323). VIVO en SF 323 hebben alles in huis om vastgoedmakelaars de kans te geven om een gezonde VTO-politiek in hun organisaties op poten te zetten. Onder ‘vorming’ verstaan we leeractiviteiten, waarbij voornamelijk wordt ingezet op ‘houdingen en gedragingen’, bijvoorbeeld klantgerichtheid of assertieve communicatie. ‘Training’ is eerder het leren werken en omgaan met veranderende of nieuwe middelen, zoals computertrainingen of leren werken in ‘de cloud’. Onder ‘opleiding’ ten slotte valt het aanleren van nieuwe zaken, bijvoorbeeld de basisprincipes van het boekhouden in mede-eigendom.

RUIM AANBOD VIA VIVO VIVO, het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding van CIB, zorgde het afgelopen jaar voor een ruim aanbod voor vastgoedmakelaars, waarin deze drie pijlers (vormingtraining-opleiding) aan bod kwamen. Voor deze vormingen, trainingen en opleidingen doet VIVO beroep op een uitgebreid team van ervaren en gespecialiseerde docenten die zelf in de vastgoedpraktijk staan of er vaak mee te maken krijgen. VIVO organiseerde in 2016 een 80-tal opleidingen op verschillende locaties in Vlaanderen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Zowel technische, juridische als commerciële topics kwamen aan bod. Enkele van de meest populaire opleidingen in 2016 waren: ‘9 prospectiestrategieën voor de vastgoedsector’, ‘Geopunt in de vingers’, ‘Interessante websites voor de vastgoedmakelaar’, ‘Telefonische prospectie’, ‘Inkopen in 15 stappen voor beginners’ , ‘Gelegenheidspromotor: zo brengt u een project tot een goed einde’, ‘Een waterdicht verkoopdossier’, ‘Conflicten m.b.t. huur en huurschade’ en ‘Successie- en vermogensplanning’. Deze opleidingen worden ook erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) in het kader van de verplichte permanente vorming. Elke vastgoedmakelaar is verplicht om 20 uur opleiding per twee jaar te volgen. www.vivo.be

Onze realisaties in 2016

10


VASTGOEDACADEMIE VOOR EXCLUSIEVE STUDIEDAGEN Naast deze ‘gewone’ vormingen, trainingen en opleidingen organiseert VIVO via de Vastgoedacademie ook meer exclusieve studie- en netwerkmomenten. In 2016 kwamen de volgende onderwerpen aan bod: ‘Energieregelgeving vandaag en in de toekomst: impact op de vastgoedsector’, ‘Vastgoedrecht in beweging: update 2016’, ‘Vastgoedpromotie, een handleiding’ en ‘Omgevingsvergunning en handhaving: eindelijk duidelijkheid’. www.vastgoedacademie.be

COACHING EN BEGELEIDING VIA SF 323 Het Sociaal Fonds dat in de eerste plaats een vormingsfonds voor werknemers is, biedt hetzelfde opleidingsaanbod aan, in een samenwerkingsverband met VIVO, zodat ook werknemers samen met hun werkgevers kunnen ‘bijblijven’. SF 323 gaat hierin nog een stuk verder met onder andere coachings (begeleiding bij conflicten, suboptimaal functioneren), loopbaanbegeleiding (begeleiding met als doel optimaal functioneren na te streven, bijvoorbeeld in het kader van een promotie), coaching op de werkvloer (waarbij werknemers die manuele beroepen uitoefenen op de werkvloer begeleid worden om hen te helpen tot een betere uitvoering van hun taken te komen), taalcoachings voor de werknemers (anderstaligen helpen om de voor hun job essentiële woordenschat en sleutelzinnen te verwerven in de context van de werkvloer). Voor bedrijven biedt SF 323 hulp bij het implementeren van ‘competentiemanagement’. Hierbij worden op basis van een analyse van de competenties van de medewerkers, opleidingsplannen en VTO– trajecten opgesteld en uitgewerkt. www.sf323.be

Vorming in al zijn verschijningsvormen is met andere woorden een essentiële sleutel tot werkbaar werk, en CIB Vlaanderen, VIVO en SF 323 dragen hiertoe in ruime mate bij.

11

Onze realisaties in 2016


DRUK BIJGEWOONDE EVENTS CIB Vlaanderen organiseert allerlei evenementen voor de vastgoedsector. Deze events zijn belangrijke informatiemomenten, maar evengoed zijn het de momenten bij uitstek om elkaar te ontmoeten en om te netwerken met andere vastgoedmakelaars, politici, mensen uit het middenveld en vertegenwoordigers van andere beroepsgroepen.

VASTGOEDCONGRES: HÉT ONTMOETINGSMOMENT VOOR DE SECTOR Het CIB Vastgoedcongres is uitgegroeid tot dé jaarlijkse afspraak voor meer dan 1.200 vastgoedmakelaars, syndici en rentmeesters. Maar ook opinie- en beleidsmakers, vertegenwoordigers van andere beroepsorganisaties en middenveldorganisaties wonen het congres jaar na jaar bij. Naast een ruim aanbod aan inspirerende workshops over actuele vastgoedthema’s is er telkens een centrale sessie over het algemene congresthema. Tijdens het 17de Vastgoedcongres ‘Zuurstof voor het vastgoedberoep’ op vrijdag 25 november in Kursaal Oostende stond de leefbaarheid van het beroep centraal. Moderator Michaël Van Droogenbroeck (VRT) ging in gesprek met enkele belangrijke spelers uit de vastgoedsector en met Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen. Samen zochten ze uit hoe het vastgoedberoep meer zuurstof kan krijgen.

2016 Zuurstof voor het vastgoedberoep (Oostende) 2015 The digital generation (Oostende) 2014 Vastgoedfiscaliteit. De puzzel wordt gelegd (Oostende) 2013 Betaalbaar wonen: onze ambitie (Oostende)

13

Onze realisaties in 2016

2012 De nieuwe vastgoedmakelaarswet. Evolutie of revolutie? (Oostende) 2011 Vastgoedinformatie. Rechten – Plichten – Lusten – Lasten (Oostende) 2010 Wonen, kopen, huren. Wie wikt en wie beschikt? (Oostende) 2009 Morgen begint vandaag (Oostende) 2008 De toekomst van het vastgoed (driedaags internationaal congres, Gent) 2007 Wonen: nog haalbaar en betaalbaar (Oostende) 2006 De vastgoedsector aan boeien: roeien zonder riemen? (Oostende) 2005 De vastgoedmakelaar: geleid of bevrijd (Oostende) 2004 Informatieplicht van de vastgoedmakelaar (Brussel) 2003 Investeren in Vlaams vastgoed (Hasselt) 2002 E-government en vastgoed (Gent) 2001 Het medialandschap en de vastgoedbemiddeling (Antwerpen) 2000 De makelaardij in Vlaanderen, België en Europa (Brussel) www.vastgoedcongres.be


REAL ESTATE AWARDS: VASTGOEDMAKELAARS IN DE PRIJZEN Met de Real Estate Awards stimuleren en inspireren we het ondernemerschap in de sector. We gaan hierbij op zoek naar sterke ondernemersverhalen. Een professionele jury buigt zich over de ingediende kandidaturen, waarna het aanwezige publiek – meer dan 350 vastgoedprofessionals – tijdens de uitreiking meebepaalt wie zich uiteindelijk Vastgoedondernemer en Vastgoedbelofte van het Jaar mogen noemen. De Real Estate Awards werden dit jaar uitgereikt op donderdagavond 2 juni in Hôtel de la Poste op de site van Tour & Taxis in Brussel. Daarna volgde een walking dinner, afterparty en was er uitgebreid de tijd om te netwerken.

De winnaars van 2016 Vastgoedondernemer van het Jaar Marleen De Vijt – Azull (Antwerpen) Vastgoedbelofte van het Jaar Hendrik Tanghe – Vinta (Kortrijk) Vastgoedstudent van het Jaar Ria Hens – Syntra Limburg Campus Genk Eindwerk ‘Bemiddeling bij verkoop van een appartement, onder het toepassingsgebied van de Wet Breyne, waarbij de bouwpromotor failliet gaat’ CIB Vlaanderen reikt elk jaar ook twee bijzondere awards uit: de Pieter Pourbusprijs voor een politicus of organisatie die zich positief inzet voor de sector, en de Georges De Wandeleerprijs voor een verdienstelijk CIB-lid. Pieter Pourbusprijs 2016 Steunpunt Wonen Georges De Wandeleerprijs 2016 Gert Toye – ERA Immo Toye (Grimbergen)

www.real-estate-awards.be De volgende editie van de Real Estate Awards vindt plaats op donderdag 1 juni 2017 in Hôtel de la Poste in Brussel.

15

Onze realisaties in 2016


COMMUNICATIE OPGEFRIST

CIB Vlaanderen houdt eraan haar leden snel en duidelijk te informeren. We doen dit via diverse kanalen. In 2016 peilden we naar de doeltreffendheid van onze communicatiemiddelen. De grote respons op deze enquête toonde alvast dat de CIB-vastgoedmakelaar nauw betrokken is bij zijn beroepsvereniging en dat hij een vlotte informatiedoorstroming belangrijk vindt. Het resultaat vertaalde zich in een grote onderscheiding: 81,3 procent van de leden gaf aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de informatievoorzieningen en communicatie vanuit CIB Vlaanderen. Maar zoals een zekere Mark Uytterhoeven ooit verklaarde: “Alles kan beter.” Daarom besloten we niet op onze lauweren te rusten en alvast in 2016 onze communicatiemiddelen op te frissen. Zo steekt ons driemaandelijks magazine CIB info voortaan in een nieuw kleedje. Een frisse lay-out, scherpe interviews, nog meer diepgang en inzoomend op de mens achter de makelaar. Dit zijn de belangrijkste ingrediënten van de vernieuwde CIB info.

worden massaal geraadpleegd. Ook opvallend is dat onze digitale nieuwsbrief door meer dan 75% van de leden elke week trouw wordt gelezen. Items als nieuwe wetgeving, vastgoedactualiteit en vraag & antwoord spreken het meest aan. CIB Vlaanderen is al enkele jaren actief op sociale media. Op dit vlak is echter een inhaalbeweging nodig. 70,1% antwoordt CIB Vlaanderen niet te volgen via Facebook, Twitter of LinkedIn. CIB Vlaanderen richt zich in eerste instantie naar haar leden. Daarnaast versturen wij ook nieuwsbrieven naar de consument en de overheid, en is er op CIBweb.be een apart luik voorzien voor deze doelgroepen. Naar de consument toe willen we vooral de meerwaarde van de vastgoedmakelaar verduidelijken. Naar de overheid toe is het belangrijk om onze standpunten aan te reiken. Dit laatste doen we ook naar de pers via onze persberichten.

Ook ons wekelijks magazine Vastgoedflitsen kreeg een grondige make-over. Sinds 1 april verschijnt het magazine in een nieuwe frisse lay-out, maar ook aan de inhoud werd gesleuteld. Het accent ligt nog steeds op een overzicht van wat in de media over vastgoed verscheen. Maar daarnaast staat de CIB studiedienst elke week in voor enkele vaste bijdragen, zoals rechtspraak en vraag & antwoord. VIVO plaatst elke week een van haar opleidingen in de kijker. Uit de bevraging bleek dat het gebruik van onze website CIBweb.be goed is ingeburgerd met meer dan 18.000 bezoekers per maand. Vooral de modeldocumenten

Onze realisaties in 2016

16


DE DIGITALE OMSLAG


2

De digitale evolutie staat niet stil, ook niet in de vastgoedwereld. Daarom vindt CIB Vlaanderen het belangrijk om de trein van de digitalisering niet te missen. Een missie die al enkele jaren geleden is gestart, maar het voorbije jaar duidelijk is geĂŻntensiveerd. Daarbij telkens in het achterhoofd houdende dat de oplossing het werk van onze leden makkelijker en vlotter moet laten verlopen. ICT-poot Oris zette daarom de ontwikkeling van enkele bestaande tools verder en kwam ook met nieuwe tools op de markt.


De digitale (r)evolutie was eind vorig jaar hĂŠt thema van het Vastgoedcongres. Meteen werd voor velen duidelijk dat er op dat vlak de komende jaren heel wat op ons af zou komen. Onze leden wapenen voor de digitale toekomst is ook voor CIB Vlaanderen dĂŠ uitdaging.

KADASTERFINDER De online dienst Kadasterfinder, opgestart in 2011, heeft al een tijdje een vaste plaats verworven binnen de werking van de meeste vastgoedkantoren. Via deze tool krijgt de vastgoedmakelaar online toegang tot het Kadaster.

Geregistreerde kantoren

Het afgelopen jaar onderging Kadasterfinder een opfrissingsbeurt en werd de dienst nog gebruiksvriendelijker gemaakt door nu ook het opzoeken op het adres van een perceel mogelijk te maken. Deze nieuwe functionaliteit geeft toegang tot de bebouwde percelen en hun eigenaars. Daarnaast werd ook de betalingswijze vereenvoudigd. De uitbreiding van de opzoekingsmogelijkheden heeft haar effect niet gemist. Daar waar het aantal opzoekingen sinds de lancering van de eerste versie rond de 15.000 schommelde, kreeg Kadasterfinder na de implementatie van de nieuwe mogelijkheden een boost met op zes maanden tijd meer dan 25.000 opzoekingen. Opvallend daarbij is dat maar liefst 90% van de opzoekingen nu gebeurt op basis van adres of perceel. Op maat van de vastgoedmakelaar innoveren, heeft dus meteen effect.

19

De digitale omslag

Opzoekingen


MYRENT PRO

Geregistreerde kantoren

Eenzelfde succesverhaal is de tool MyRent Pro die CIB Vlaanderen samen met het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en de FOD FinanciĂŤn eind 2014 lanceerde. Via MyRent Pro kunnen vastgoedmakelaars hun huurovereenkomsten (ĂŠn plaatsbeschrijvingen) gratis en online registreren. Inmiddels is de kaap van de duizend kantoren die gebruik maken van deze tool overschreden en kwamen er alleen al in 2016 een kleine vijfhonderd kantoren als gebruiker bij. Elke werkdag worden meer dan honderd dossiers aangemaakt met op piekdagen zelfs een kleine tweehonderd dossiers. Het totaal van aangemaakte dossiers zit inmiddels boven de 25.000. De mooie groeicurve van MyRent Pro toont aan dat onze beroepsorganisatie ook hier de juiste weg is ingeslagen.

Aangemaakte dossiers

Aangemaakte dossiers per provincie

De digitale omslag

20


BIZLOCATOR

ANTIWITWAS-TOOL

Met bizLocator lanceerde CIB Vlaanderen vorig jaar in samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen en het stadsbestuur in Gent een proefproject om op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze vraag en aanbod van bedrijfsvastgoed samen te brengen. Het proefproject liet toe om het systeem te optimaliseren om zo een verdere uitrol naar de rest van Vlaanderen voor te bereiden.

In het kader van de antiwitwaswetgeving werd in 2016 - als resultaat van een samenwerking tussen Oris, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), de Cel voor FinanciĂŤle Informatieverwerking (CFI) en de Federale Overheidsdienst Economie - de AntiWitwastool ontwikkeld. Ook hier weer was de insteek het werk van de vastgoedmakelaar verlichten.

Inmiddels is in 2016 met de stad Kortrijk en de gemeenten uit de intercommunale Leiedal een tweede partner in het project gestapt en zet de gestage groei zich verder. Oostende, Lokeren, Brugge, Aalst en Wetteren zijn vragende partij om de tool op te starten. Waar bizLocator aangeboden wordt, kan ook gebruik gemaakt worden van ROMi. Met deze online dienst kun je meteen je aanvraag voor een stedenbouwkundige inlichting indienen bij het lokaal bestuur van een gemeente. De tool bizMart laat dan weer toe dat je je panden automatisch van je website kan laten overnemen op de website van de gemeente of zelf manueel kan toevoegen.

21

De digitale omslag

Deze nieuwe tool heeft als doel de vastgoedmakelaar te begeleiden en te adviseren bij het vervullen van zijn verplichtingen inzake antiwitwas. De AntiWitwastool zal de makelaar toelaten de betrokken partijen te identificeren en hierbij de nodige bewijsstukken te verzamelen. Ook de nodige informatie voor het opmaken van het jaarverslag zit verwerkt in de toepassing.


OVERIGE TOOLS Logeren aan Zee biedt een extra kanaal om als CIBvastgoedmakelaar je vakantiewoningen aan de kust gratis in de kijker te zetten. Met tot 12.000 bezoekers per maand spreekt deze boekingssite de consument duidelijk aan. Onze website CIBweb.be onderging het afgelopen jaar een vereenvoudiging op het vlak van de inlogprocedure. Naast het feit dat onze tools makkelijk te raadplegen zijn via onze website is het dĂŠ plaats bij uitstek voor onze leden om de meer dan 700 beschikbare en steeds aan de wetgeving aangepaste modeldocumenten, opgesteld door onze studiedienst, gratis en onbeperkt te downloaden. Voor het online aanvragen van keuringen kunnen CIB-leden gebruik maken van de BTV-tool. Dankzij de recente samenwerking met Proximus genieten CIBleden van telecomvoordelen voor hun bedrijf, kunnen ze voordelen aanbieden aan hun medewerkers en hun eindklanten een mooie korting aanbieden. Ook dit proces kan via CIBweb.be volledig digitaal gebeuren.

De digitale omslag

22


COVAST De naam Covast zal de meeste vastgoedmakelaars vandaag bekend in de oren klinken. In heel wat vastgoedkantoren heeft dit online biedingssysteem zijn intrede gemaakt. En daar was het CIB Vlaanderen bij de oprichting van Covast ook om te doen. Op het einde van de rit willen we alle vastgoedmakelaars toegang geven tot de bemiddeling bij de verkoop van overheidsvastgoed. In korte tijd heeft Covast zich geprofileerd als een betrouwbare speler op de markt. Of het nu gaat om verkoopsopdrachten voor stads- of gemeentebesturen, OCMW-besturen of non-profitorganisaties, telkens weer kunnen de opdrachtgevers rekenen op een transparante en objectieve aanpak van hun verkoopdossier. Bij de lancering van Covast heerste er nogal wat twijfel bij overheden en vastgoedmakelaars. Maar naarmate uitstekende resultaten gerealiseerd worden op het vlak van snelheid van verkoop, behaalde verkoopprijzen en rechtszekerheid is de verkoopportefeuille almaar groter geworden. De combinatie van een sterk dossier - opgemaakt en gecoĂśrdineerd door Covast - en marktkennis van de betrokken vastgoedmakelaars heeft in tal van moeilijke gevallen uiteindelijk tot de verkoop geleid. Heel wat overheden halen opgelucht adem wanneer ze eindelijk een koper hebben gevonden voor een moeilijk te verkopen onroerend goed dat al vele jaren zonder succes te koop stond.

23

De digitale omslag

Wat maakt dan dat Covast erin slaagt te doen wat anderen niet kunnen? Het antwoord is simpel: de sterkte van de Covast-procedure, gecombineerd met de commerciĂŤle kracht van de vastgoedmakelaardij. De vastgoedmakelaars van De Panne tot Maasmechelen zijn het eerste inkoopapparaat en enige verkoopapparaat van Covast. Natuurlijk moet het online biedingsplatform feilloos werken, en moeten alle verkoopdossiers volledig op punt staan. Daarvoor rekent Covast op een team van gedreven en ervaren medewerkers. Dat team werd begin september overigens versterkt met een relatiebeheerder.


COVAST IN CIJFERS Verder groeien zonder in te leveren op de kwaliteit blijft de boodschap. Het aantal vastgoedmakelaars dat zich inmiddels heeft geregistreerd bij Covast, is nog steeds in stijgende lijn. Dagelijks melden nieuwe kantoren zich aan. Na één jaar hadden 67 vastgoedmakelaars zich geregistreerd. Dat aantal nam jaar na jaar toe. Vorig jaar werd de kaap van 1.000 meewerkende vastgoedmakelaars overschreden. Vandaag telt Covast maar liefst 1.483 geregistreerde makelaars.

Een belangrijke vraag is wat dit nu allemaal opbrengt. De honoraria die Covast voor de gerealiseerde transacties ontvangt, dienen om de meewerkende vastgoedmakelaars correct te vergoeden en om de eigen werking te betalen. De bescheiden winst die Covast maakt, wordt volledig geïnvesteerd in de verdere groei: meer aanbod, meer verkopen, meer omzet voor de meewerkende vastgoedmakelaars.

Geregistreerde vastgoedmakelaars Covast

Elke BIV-erkende vastgoedmakelaar kan zich aanmelden op www.covast.be. Eens dat gebeurd is, heb je toegang tot de tools en documenten voor de vastgoedmakelaar. Voor meer info, contacteer Covast op 09 24 24 995 of stuur je vraag en/of voorstel naar info@covast.be.

De digitale omslag

24


ONZE ACTIEPUNTEN VOOR 2017


3

De maatschappelijke en economische rol van de vastgoedsector is niet te onderschatten. Precies daarom doet CIB Vlaanderen er alles aan om actief mee te denken over het woon- en vastgoedbeleid in haar ruimste vorm. Met een handvol prioritaire werkpunten, waarvan we hier de belangrijkste in een notendop weergeven, laten we in 2017 opnieuw onze stem horen in het politieke besluitvormingskader.


VVEEN EVENWICHTIG WONINGHUURRECHT De grote beleidslijnen voor het Vlaamse woninghuurrecht zijn uitgezet in de conceptnota Private Huur van minister Homans. Nu moet er werk worden gemaakt van het uitschrijven van de noodzakelijke decreetteksten. CIB Vlaanderen is een van de vijf stakeholders die daarbij betrokken zal zijn. Zo kunnen we erover waken dat de voornaamste prioriteiten van de sector uit de conceptnota effectief gerealiseerd zullen worden. Het doel is en blijft een evenwichtig en duurzaam wettelijk kader voor woninghuur.

VVEEN BETERE WONINGKWALITEITSNORMERING Al van bij het begin van de legislatuur heeft minister Homans aangekondigd dat er in het najaar van 2016 een globale evaluatie van het woningkwaliteitsinstrumentarium zou worden georganiseerd. Deze evaluatie moet zicht geven op de knelpunten of kritische bedenkingen bij zowel de technische verslagen als de handhavingsmethodiek. Een belangrijke vraag is hoe moet worden omgegaan met vragen vanuit verschillende sectoren en beleidsdomeinen om extra normen in te voeren. Vanuit CIB Vlaanderen hebben we de voorbije jaren op heel wat knelpunten gewezen. Zo is er de kwestie van de oorzakelijkheid van gebreken. Ook worden meer en meer ernstige gebreken ingeschreven, die op zich reeds kunnen resulteren in een verklaring tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid. Het

27

Onze actiepunten voor 2017

strafpuntenaantal voor ongeschiktheid blijft gelijk, terwijl meer en meer gebreken worden toegevoegd. Deze en vele andere topics wil CIB Vlaanderen bij de evaluatie-oefening aankaarten.

VVEEN GOED GEĂ‹VALUEERDE WET OP DE MEDE-EIGENDOM Sinds de nieuwe wet op de mede-eigendom op 1 september 2015 vijf jaar oud werd, heeft CIB Vlaanderen, samen met een aantal andere organisaties, bij minister Geens aangedrongen op een evaluatie. Dit om de toepassing van de wet in het veld nader te bekijken. Meer zelfs, CIB Vlaanderen heeft na een interne evaluatie een hele reeks knelpunten gebundeld in een overzichtelijke nota. Zo bleek dat er in de praktijk nog heel wat werk aan de winkel was. Onder andere op vlak van renovatie en vernieuwing van appartementsgebouwen. Deze nota ligt nu voor bij het evaluatietraject dat in het najaar van 2016 verder zal lopen. Hier trekken we naartoe met als doel: het werk van de syndicus weer wat vlotter laten verlopen en rechtszekerheid voor de mede-eigenaars garanderen.


VVEEN GEOPTIMALISEERDE HANDELSHUURWET Zowel N-VA als CD&V hebben in het Vlaams parlement conceptnota’s ingediend over de modernisering van de Handelshuurwet, waarvoor de gewesten sinds de zesde staatshervorming zijn bevoegd. Tijdens twee hoorzittingen op 20 september en 4 oktober 2016 werden de voorstellen afgetoetst met de stakeholders, waaronder ook CIB Vlaanderen. CIB Vlaanderen verdedigde daarbij de visie van de leden die actief zijn in de bemiddeling en/of het beheer van bedrijfsmatig vastgoed. Waar mogelijk moet nodeloos formalisme worden teruggedrongen. Op het vlak van duurtijd pleiten we voor het behoud van de standaardhuur van negen jaar, met een uitzonderingsregime voor huur van korte duur. Voor verhuur van minder dan één jaar is er het pop-updecreet. Huurcontracten van 36 jaar zijn niet meer actueel. Het aantal huurhernieuwingen wordt daarom best teruggebracht tot één. Daarna kan worden overgeschakeld op automatische verderzetting of vrijwillige huurhernieuwingen. Deze en andere prioriteiten zullen we verder verdedigen bij de evaluatie en de modernisering van de Handelshuurwet. Het eindresultaat moet verder bouwen op de sterktes van de bestaande wet en de knelpunten waar mogelijk wegwerken.

VVEEN UITVOERBAAR NIEUW LOGIESDECREET Na de parlementaire goedkeuring van het nieuwe Logiesdecreet wordt nu gewerkt aan de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten. Die worden door de administratie opgesteld, in nauw overleg met de sectoren. Begin 2016 hebben we vanuit CIB Vlaanderen, in samenwerking met Logeren in Vlaanderen en HPGL vzw, de prioriteiten voor de sector van de vakantiewoningen opgelijst. Daaronder vallen ook heel wat zaken die belangrijk zijn voor de toeristische verhuurkantoren, zoals de geldigheidsduur van attesten. Vandaag is het brandveiligheidsattest bijvoorbeeld maar zeven jaar geldig voor een toeristische verhuring. Elektrische keuringsattesten zijn maar vijf jaar geldig, terwijl dat normaal gezien 25 jaar is. Doel is om tot redelijkere termijnen te komen, waardoor de administratie voor de verhuurkantoren ook wat lichter wordt. Ook voor de tweede evacuatiewegen willen we een werkbare oplossing, net als voor de vereiste verzekeringen. En er is nood aan modernisering, bijvoorbeeld binnen de comfortclassificatie. Een laatste aandachtspunt ligt bij de digitalisering. We willen garanderen dat de toeristische verhuurkantoren net als vandaag de aanmelding automatisch via de Kruispuntbank Vakantiewoningen kunnen laten verlopen.

Onze actiepunten voor 2017

28


ONZE STRUCTUUR EN WERKING


4

Al bijna 80 jaar staat CIB Vlaanderen ten dienste van de vastgoedmakelaar en de syndicus. In de loop van de jaren zijn we uitgegroeid tot de meest complete dienstenorganisatie voor iedereen die professioneel actief is binnen de vastgoedsector. Dankzij de inzet en het enthousiasme van onze bestuursleden, mandatarissen en medewerkers, maar ook dankzij de steun van onze leden, slagen wij dagelijks in onze opdracht.


BESTUUR CIB Vlaanderen wordt bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. Het Directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding. Alle provinciale afdelingen zijn vertegenwoordigd in deze bestuursorganen.

RAAD VAN BESTUUR ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ

Stephan Coenen, voorzitter Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder Luc Rosseel, eerste ondervoorzitter Elie Bex, tweede ondervoorzitter Daniel Buschman Marc Cloetens Dirk Coelus Aidan Coppens Alain Deketelaere Guy Delbecque Walter Devlies Gwenny De Vroe Bart Lauwers Luc Machon Sophie Pouille Rik Schepens Johan Tackoen Filip Van der Veken Karen Van De Woestijne

31

Onze structuur en werking

DIRECTIECOMITÉ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ

Stephan Coenen, voorzitter Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder Luc Rosseel, eerste ondervoorzitter Elie Bex, tweede ondervoorzitter Gwenny De Vroe Filip Van der Veken


PROVINCIALE AFDELINGEN

STUURGROEPEN

CIB Vlaanderen telt zes provinciale afdelingen, één voor elke Vlaamse provincie en – gezien het specifieke karakter van het (toeristisch) vastgoed aan de Kust – één voor de kustregio.

Om bepaalde sectorproblemen concreet aan te pakken heeft CIB Vlaanderen verschillende stuurgroepen in het leven geroepen. Deze stuurgroepen zijn samengesteld uit vastgoedmakelaars, medewerkers van CIB Vlaanderen en externe specialisten.

CIB ANTWERPEN Voorzitter: Daniel Buschman

Momenteel zijn de stuurgroepen ‘Vastgoedbeheer’, ‘Verkoop & Verhuur’ en de Adviesgroep Modeldocumenten actief.

CIB KUST Voorzitter: Dirk Coelus CIB LIMBURG Voorzitter: Marc Cloetens CIB OOST-VLAANDEREN Voorzitter: Karen Van De Woestijne CIB VLAAMS-BRABANT BRUSSEL Voorzitter: Aidan Coppens CIB WEST-VLAANDEREN Voorzitter: Filip Van der Veken

Onze structuur en werking

32


DIENSTEN

LEDENDIENST Het rechtstreeks contact met onze leden is van groot belang. Daarom toeren onze ledenconsulenten dagelijks door Vlaanderen om vastgoedmakelaars te bezoeken. Zij maken de meerwaarde van CIB Vlaanderen duidelijk en gaan na hoe de dienstverlening nog beter kan.

STUDIEDIENST (VSKC) Het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen (VSKC), kortweg de studiedienst van CIB Vlaanderen, bestaat uit een gespecialiseerd team van juristen dat alle voor de vastgoedsector relevante weten regelgeving op de voet volgt. Daarnaast verdiept de studiedienst zich in de beleidsmateries vastgoed en wonen, geeft ze juridisch advies en ondersteunt ze CIB Vlaanderen in heel wat interne en externe werkgroepen. Verder wordt ook didactisch materiaal aangeboden aan de CIB-leden onder de vorm van syllabi, e-learning en modeldocumenten.

COMMUNICATIE & EVENEMENTEN CIB Vlaanderen informeert haar leden via diverse kanalen. Deze dienst staat ook in voor de organisatie van onze vastgoedevents, zoals het jaarlijkse Vastgoedcongres en de uitreiking van de Real Estate Awards.

33

Onze structuur en werking

OPLEIDINGEN (VIVO) VIVO, het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding, staat in voor de permanente vorming van de vastgoedmakelaar. Het hele jaar door organiseert VIVO allerlei opleidingen en actualiteitsgebonden studiedagen. Deze opleidingen worden gegeven door deskundigen die zelf in de vastgoedpraktijk staan of er vaak mee te maken krijgen.

INFORMATICA (ORIS) ICT-specialist Oris houdt zich bezig met het informaticaluik van CIB Vlaanderen. De voorbije jaren werden heel wat praktische tools ontwikkeld die het werk van de vastgoedmakelaar makkelijker maken. Oris stond tevens mee aan de wieg van het vastgoedplatform CIBweb.be. Daarnaast heeft Oris zich gespecialiseerd in de ontsluiting van overheidsinformatie voor de vastgoedsector.

FINANCIĂ‹N & PERSONEEL (CIBVAST) De dienst FinanciĂŤn & Personeel staat in voor het financieel beleid en de boekhouding van alle entiteiten van de groep. Ook het volledige personeelsbeleid van alle entiteiten valt onder deze dienst.


Het managementteam van CIB Vlaanderen. V.l.n.r.: Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder; Mieke Thysebaert, directeur FinanciĂŤn & Personeel; Kristophe Thijs, directeur Communicatie; Hilde Lippens, directeur VIVO; Peggy Verzele, directeur VSKC; Stephan Coenen, voorzitter.


ONZE LEDEN Steeds meer vastgoedmakelaars weten de dienstverlening van CIB Vlaanderen te appreciëren. Jaar na jaar kan CIB Vlaanderen rekenen op een stijgend ledenaantal. In 2008 telde CIB Vlaanderen zo’n 1.000 leden, in 2012 was dat aantal toegenomen tot bijna 1.400 en vandaag tellen we bijna 1.600 leden. CIB Vlaanderen vertegenwoordigt hiermee meer dan de helft van de vastgoedkantoren in Vlaanderen. Als we naar de activiteitsgraad kijken, dan zien we dat onze leden effectief tot die groep behoren die voor 75 procent van de omzet instaat.

Leden per provinciale afdeling

WAT BIEDEN WIJ ONZE LEDEN AAN?

HANDIGE WERKINSTRUMENTEN CIB Vlaanderen heeft de afgelopen jaren al dan niet in samenwerking met andere instanties heel wat tools ontwikkeld die de vastgoedmakelaar ondersteunen in de dagelijkse praktijk. MEER DAN 700 MODELDOCUMENTEN Heel belangrijk zijn de ruim 740 modeldocumenten. Naar aanleiding van nieuwe of aangepaste wetgeving worden de bestaande documenten steeds aangepast of worden er nieuwe documenten opgemaakt. Enkele voorbeelden van afgelopen jaar: verhuur van popup stores, opstalovereenkomsten, niet-exclusieve bemiddelingsovereenkomsten, opdracht tot opmaak plaatsbeschrijving, bemiddelingsovereenkomst tot verkoop van een handelszaak, … Onze leden kunnen de modeldocumenten gratis en onbeperkt downloaden op CIBweb.be. De documenten zijn beschikbaar voor de verschillende gewesten (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) en in verschillende talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels). Elk document kan je in Word- of pdf-versie downloaden en sinds dit jaar zijn de meest gebruikte documenten voor de Mac-gebruikers ook in Pages-formaat beschikbaar. CIB-leden maken massaal gebruik van deze modeldocumenten. Zo worden gemiddeld 5.000 documenten per maand gedownload. Tot de top drie behoren de onderhandse verkoopovereenkomst voor het Vlaams Gewest, de huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats voor het Vlaams Gewest en de onderhandse verkoopovereenkomst appartement voor het Vlaams Gewest.

35

Onze structuur en werking


CORRECTE EN DUIDELIJK INFORMATIE

DIGITALE TOOLS ICT-poot Oris ontwikkelde de afgelopen jaren verschillende digitale tools die het werk van de vastgoedmakelaar sterk vereenvoudigen. Nieuw sinds dit jaar is de AntiWitwas-tool die de vastgoedmakelaar helpt om zijn antiwitwas-verplichtingen op een correcte manier na te leven. Dit jaar werd ook de 2.0-versie van Kadasterfinder gelanceerd met nieuwe opzoekingsmogelijkheden. bizLocator, het online platform voor bedrijfsvastgoed, werd na Gent in juni van dit jaar ook gelanceerd in Kortrijk en de gemeenten van Leiedal. De uitbreiding naar de rest van Vlaanderen staat momenteel ingepland. Andere bekende en veelgebruikte tools zijn de BTV-tool, MyRent Pro, Logeren aan Zee en Covast.

Het is belangrijk om als vastgoedmakelaar- en beheerder steeds op de hoogte te zijn van de snel veranderende wet- en regelgeving. Als beroepsorganisatie vinden we het daarom heel belangrijk om onze leden voortdurend te informeren en sensibiliseren. Op die manier weten zij wat leeft in de sector, en kunnen zij correct blijven werken. Informeren en sensibiliseren doen wij via verschillende kanalen. Via onze nieuwsbrieven, magazines en onze website CIBweb.be verneemt de CIB-vastgoedmakelaar de nieuwe wet- en regelgeving en andere nieuwigheden in de sector uit eerste hand. Onze studiedienst levert bovendien voortdurend degelijk onderbouwd studiewerk af, in de vorm van dossiers en syllabi. Nieuwe syllabi van het afgelopen jaar zijn onder meer ‘Rentmeesterschap’ en ‘Verhuur van studentenkamers’. Voor een eerste oriënterend juridisch advies kunnen onze leden gratis terecht bij de CIB-huisadvocaten.

Lees alles over de digitale tools in hoofdstuk 2 - De digitale omslag.

Onze structuur en werking

36


OPLEIDINGEN EN EVENTS Als vastgoedmakelaar moet je je voortdurend bijscholen. CIB Vlaanderen organiseert daarom het hele jaar door opleidingen en studiedagen. Deze komen in aanmerking voor de verplichte permanente vorming van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Onze leden kunnen deze opleidingen bijwonen aan een voordeeltarief. Tegelijkertijd zijn het belangrijke netwerkmomenten. Ook onze events, zoals het jaarlijkse Vastgoedcongres en de uitreiking van de Real Estate Awards, zijn de momenten bij uitstek om andere CIB-leden te ontmoeten, maar ook onze partners en huisadvocaten, vertegenwoordigers van andere beroepsorganisaties en beleids- en opiniemakers.

BELANGENBEHARTIGING OP ALLE NIVEAUS CIB Vlaanderen behartigt actief de belangen van haar leden. Zo zetelen we in tal van organisaties en adviesorganen, en hebben we contacten met beleidsmakers op alle niveaus. Op die manier brengen wij bepaalde sectorale problemen of bekommernissen onder de aandacht en zoeken we naar oplossingen. Daarnaast werkt CIB Vlaanderen samen met aanverwante beroepen. Zo zijn er de samenwerkingsverbanden met de notarissen (KFBN), de architecten (NAV) en de vastgoedpromotoren (BVS). Het doel dat we hierbij voor ogen hebben is steeds hetzelfde: de sector en het beroep professionaliseren ten voordele van de klant, de vastgoedconsument. Zo werd in 2016 in samenwerking met het notariaat, na het succes van de Vlaamse en Brusselse verkoopovereenkomst, ook een modeldocument rond de Wet Breyne opgesteld voor de aankoop van een appartement of woning op plan of in aanbouw door zowel één als twee kopers. Wie werkt met deze eenvormige overeenkomsten, kan zijn klant niet alleen maximale rechtszekerheid bieden, maar ook een vlotter en efficiënter verloop van het verkoopproces.

Een overzicht van alle organisaties waarin CIB Vlaanderen is vertegenwoordigd vind je in hoofdstuk 5 - Onze gesprekspartners.

37

Onze structuur en werking


COMMERCIËLE VOORDELEN DANKZIJ STERKE PARTNERSHIPS CIB Vlaanderen heeft een structurele samenwerking met BTV, Concordia, HEBBES.be en EDF Luminus. Sinds eind vorig jaar is ook Proximus partner van CIB Vlaanderen. BTV BTV is al tien jaar de vaste partner van CIB Vlaanderen voor het uitvoeren van wettelijke controles, zoals de elektriciteitscontrole, de opmaak van het energieprestatiecertificaat, de gebouwenaudit, veiligheidscoördinatie op bouwwerven, … Ledenvoordeel? CIB-leden kunnen de BTV-keuringen bestellen tegen een voordeeltarief. De keuringen kunnen via de BTV-tool online worden aangevraagd en opgevolgd. Dankzij het prepaid systeem verlopen zowel de keuring als de administratieve handeling sneller en voordeliger. Het digitale verslag zorgt ervoor dat de resultaten onmiddellijk en op een overzichtelijke manier beschikbaar zijn. “CIB Vlaanderen verdedigt als vertegenwoordiger van de vastgoedsector de belangen van de vastgoedmakelaar naar onder andere de overheid toe. Bij BTV zorgen we ervoor dat diezelfde vastgoedmakelaar beroep kan doen op kwalitatieve én vlot geregelde technische keuringen. Zo kan de vastgoedmakelaar zich focussen op zijn kernactiviteiten. Ik omschrijf onze samenwerking dan ook als een win-win.”

CONCORDIA Al bijna tien jaar is Concordia de vaste verzekeringspartner van CIB Vlaanderen. De verzekeringsmakelaar is gespecialiseerd in zowel klassieke verzekeringsoplossingen, als nicheproducten en op maat gemaakte pakketten voor bedrijven, federaties en non-profit organisaties. Ledenvoordeel? CIB-leden kunnen bij Concordia terecht voor producten die speciaal op maat van de vastgoedmakelaar zijn gemaakt. Als CIB-lid geniet je niet alleen van de beste voorwaarden, maar ook van uitgebreidere waarborgen. Concordia heeft ook een aanvullende polis ontwikkeld met hogere verzekerde kapitalen en bijkomende dekkingen bovenop de collectieve BIV-polis voor de verplichte beroepsaansprakelijkheid. “Net zoals de vastgoedmakelaar een meerwaarde vormt voor de consument, willen wij een meerwaarde zijn voor de makelaar. Onze op maat gemaakte producten zorgen ervoor dat CIB-leden maximaal beschermd zijn bij de uitoefening van hun beroep.” Steve Sartor CEO Concordia

Joris Breugelmans Commercieel directeur BTV professional.btvcontrol.be/nl www.btvcontrol.be

39

Onze structuur en werking

www.concordia.be


HEBBES.BE HEBBES.be is het multimediaal zoekertjesplatform voor vastgoed. Sinds de lancering in 2002 groeide de website uit tot een vaste waarde voor iedereen die op zoek is naar vastgoed in Vlaanderen.

EDF LUMINUS EDF Luminus is de tweede grootste leverancier en producent van energie in België, heeft meer dan 1,8 miljoen klanten en biedt producten aan die 100% groen en Belgisch zijn.

Ledenvoordeel? CIB-leden zijn via een aparte zoekmotor op HEBBES.be terug te vinden en bovendien te herkennen aan hun CIB-logo. Nieuwe leden krijgen een gratis proefpakket om kennis te maken met de advertentiemogelijkheden van HEBBES.be.

Ledenvoordeel? Het Real Estate Development (RED) team van Luminus werkt intensief samen met de vastgoedmakelaars en zorgt ervoor dat verhuizers snel worden geholpen bij de overdracht van gas en elektriciteit en bij ketelonderhoud.

“HEBBES.be kiest er bewust voor om enkel panden van professionals aan te bieden. Dat garandeert de kwaliteit van het aanbod. Het partnership met CIB Vlaanderen sluit hierbij perfect aan. HEBBES.be koos weloverwogen voor een samenwerking met CIB Vlaanderen als grootste professionele sectororganisatie.” Yves Vanderveken Manager HEBBES.be

www.hebbes.be

“Dankzij de nauwe samenwerking met CIB Vlaanderen kan Luminus heel klantgericht werken en alle zorgen rond energie wegnemen voor de klanten van de vastgoedmakelaar. Samen maken we het verschil.” Bob Serneels Sales Director Residential Business market Retail EDF Luminus

www.luminus.be www.edfluminus.be

Onze structuur en werking

40


PROXIMUS Eind 2015 sloeg CIB Vlaanderen de handen in elkaar met telecombedrijf Proximus. Proximus is de belangrijkste Belgische leverancier van telefonie, internet, televisie en ICT-diensten op netwerkbasis. Ledenvoordeel? Proximus verzekert een telecomoplossing van het allerhoogste niveau aan aantrekkelijke voorwaarden voor de vastgoedmakelaar, zijn medewerkers en zijn klanten. De Proximus Bizz Experts staan in rechtstreeks contact met de vastgoedkantoren en zorgen ervoor dat de kantoren extra slagkracht krijgen want hun klanten-verhuizers worden snel en efficiënt geholpen. “Een verhuis is een sleutelmoment in het leven van een consument. Dankzij de samenwerking met CIB Vlaanderen kan Proximus aanwezig zijn op dit sleutelmoment en een extra service aanbieden aan verhuizers. Wij hebben hierbij éénzelfde doel als de vastgoedmakelaar voor ogen: de consument de beste klantenervaring bieden.” Koen Van Hove Partnership Manager Proximus

www.proximus.be

41

Onze structuur en werking

TIJDELIJKE SAMENWERKINGEN Naast deze structurele partnerships sluit CIB Vlaanderen geregeld al dan niet tijdelijke samenwerkingen af. Zo is er sinds 2015 een samenwerking met tankstation Q8 en uitgeverij Die Keure.


CIB VERSUS HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is het controleorganisme van de vastgoedsector dat onder voogdij van de minister van Middenstand staat. Het BIV heeft drie wettelijke taken: de toegang tot het beroep controleren en organiseren; toezien op de naleving van de deontologie en de nodige sancties nemen in geval van deontologische tekortkomingen; mensen die onwettig het beroep uitoefenen uit de markt verwijderen. Een deontologisch correcte toepassing van het beroep is voor onze beroepsorganisatie van groot belang. Onze democratisch verkozen mandatarissen timmeren binnen het BIV samen verder aan de weg van professionalisering.

CIB VERSUS HET SOCIAAL FONDS VOOR DE VASTGOEDSECTOR Een andere belangrijke rol vervult CIB Vlaanderen binnen het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector 323 (SF 323). Dit houdt zich voornamelijk bezig met het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen voor werknemers uit de sector. Denk maar aan de eindejaarspremies voor de arbeiders, syndicale premies en aanvullende pensioenen. Daarnaast staat het Sociaal Fonds in voor de permanente vorming van werknemers. Ook het financieren en het organiseren van outplacement voor werknemers ouder dan 45 jaar behoort tot het takenpakket. CIB Vlaanderen heeft een lange traditie bij het SF 323 en koestert het sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers.

Onze structuur en werking

42


ONZE GESPREKSPARTNERS


5

Met de nodige dossierkennis in handen verdedigt CIB Vlaanderen de belangen en de standpunten van de vastgoedsector op verschillende niveaus: Europees, Belgisch, Vlaams, provinciaal en lokaal. Zo kunnen we een constructieve rol spelen binnen het wettelijke besluitvormingskader. CIB Vlaanderen laat als klankbord van de vastgoedsector haar stem horen in de volgende organisaties en adviesorganen.


ORGANISATIES BINNEN DE VASTGOEDSECTOR Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) www.biv.be CIB België Association européenne des Professions immobilières (CEPI-CEI) www.cepi-cei.eu Federia www.federia.be Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF 323) www.sf323.be

ADVIESORGANEN Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) www.sarovlaanderen.be Vlaamse Woonraad www.vlaamsewoonraad.be Woonraad Antwerpen Toeristische comités en commissies

45

Onze gesprekspartners

INTERPROFESSIONELE ORGANISATIES Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) www.unizo.be Federatie Vrije Beroepen www.federatievrijeberoepen.be Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA) www.voka.be Federatie van de Toeristische Industrie (FTI) www.fit-fti.be Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) www.hrzkmo.fgov.be

SAMENWERKINGSVERBANDEN MET ANDERE BEROEPEN NAV, Vlaamse Architectenorganisatie www.nav.be KFBN, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat www.kfbn.be BVS, Belgische beroepsvereniging van bouwpromotoren, verkavelaars en vastgoedbeleggers www.upsi-bvs.be


ONDERWIJSINSTELLINGEN Sectorcommissie Vastgoed van Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen www.syntravlaanderen.be Faculteitsraad HoGent www.hogent.be Medewerking aan diverse strategische basisonderzoeken van universiteiten en hogescholen

ONDERZOEKSINSTELLINGEN Begeleidingsgroepen Steunpunt Wonen www.steunpuntwonen.be

WERKGROEPEN CIB Vlaanderen plaatst de rechten en de noden van de vastgoedsector ook op de agenda binnen tal van werkvergaderingen, werkgroepen en overlegplatformen op diverse niveaus, en tijdens contacten met administraties.

Onze gesprekspartners

46


Meer weten over CIB Vlaanderen? www.cibweb.be

VRAGEN AAN CIB VLAANDEREN? 09 222 06 22 - info@cib.be VRAGEN OVER JE LIDMAATSCHAP OF WIL JE LID WORDEN? Contacteer onze ledenconsulenten Kust en Antwerpen: Guillaume Dragonetti 0473 77 77 89 - guillaume.dragonetti@cib.be Vlaams-Brabant en Brussel: Ernst-Jan Driezen 0479 39 80 52 - ernst.driezen@cib.be Limburg: Michel Engelbosch 0473 83 97 61 - michel.engelbosch@cib.be Oost- en West-Vlaanderen: Koen Rosselle 0473 18 19 67 - koen.rosselle@cib.be

ONZE PARTNERS


Kortrijksesteenweg 1005 | 9000 Gent  09 222 06 22  info@cib.be  www.cibweb.be 

@CIBVlaanderen  CIB Vlaanderen  CIB Vlaanderen 

CIB Vlaanderen – voluit Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen – vertegenwoordigt de Vlaamse vastgoedmakelaardij. Onze beroepsorganisatie telt vandaag meer dan 1.500 leden. Naast vastgoedmakelaars vinden ook vastgoedbeheerders, -promotoren en -experten onderdak bij CIB Vlaanderen. Net zoals iedereen die in bedrijfsvastgoed en toeristisch vastgoed actief is. Onze leden kunnen rekenen op een ruime dienstverlening, een groot netwerk en belangenbehartiging op alle niveaus.

CIB Jaarverslag 2016  
CIB Jaarverslag 2016  
Advertisement