Page 1

CIB Vlaanderen Vertegenwoordiger van de Vlaamse vastgoedmakelaars

Jaarverslag 2013


CIB Vlaanderen – voluit Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen, dat is de Vlaamse vastgoedmakelaardij. Met 1.400 leden zijn we de meest representatieve beroepsvereniging van vastgoedmakelaars en werken we samen aan de professionalisering van de sector. Naast vastgoedmakelaars vinden ook vastgoedbeheerders, -promotoren en –experten onderdak bij CIB Vlaanderen. Net zoals iedereen die in bedrijfsvastgoed en toeristisch vastgoed actief is. Onze leden kunnen rekenen op een groot netwerk, belangenbehartiging op alle niveaus en een ruime waaier van dienstverlening.


Voorwoord: “Succes omzetten in hard werk en resultaten�

1

1 Onze politieke actiepunten voor 2014

4

2 CIB-community

10

3 Alle ledenvoordelen op een rij

20

4 Schat aan informatie, waardevolle communicatie

26

5 Volwaardige gesprekspartner

32

6 Van Vastgoedacademie tot Vastgoedcongres

40

7 Sterke partnerships

48


Voorzitter Kristien Berkein:

“In het belang van de Vlaamse vastgoedmakelaars en hun klanten willen we de komende jaren constructief meedenken over het woonbeleid�


Als vertegenwoordiger van de Vlaamse vastgoedmakelaardij heeft CIB Vlaanderen de laatste jaren zwaar ingezet op de professionalisering van de sector. Zowel politiek als maatschappelijk willen we een geloofwaardige, degelijke speler zijn met een ruim gedragen en stevig onderbouwde visie. Daar bouwen we constant aan. Met die missie trokken we eind 2012 dan ook naar de vierjaarlijkse verkiezingen van het BIV, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Met succes. Dat succes zetten we nu om in hard werk en resultaten. Een eerste belangrijk resultaat daarbij is de nieuwe vastgoedmakelaarswet die op 1 september 2013 in werking trad. Na jarenlang overleg werd het regelgevend kader voor vastgoedmakelaars drastisch hertekend. We kunnen dit gerust als een ongeziene hervorming in de vastgoedsector beschouwen, die zowel voor de consument als voor elke integere vastgoedmakelaar van groot belang is. Want beiden zullen ze meer en betere bescherming genieten. Bijvoorbeeld wanneer een professional deontologisch in de fout gaat, maar eveneens in geval van oneerlijke concurrentie en wanpraktijken. De sector had vier grondige hervormingen voor ogen. Drie daarvan zijn onder leiding van CIB Vlaanderen gerealiseerd, een vierde pijler ligt nog ter bespreking op tafel. De eerste is een moderner en efficiënter tuchtrecht waardoor het BIV nu sneller en efficiënter kan optreden tegen vastgoedma-

kelaars die de deontologie met de voeten treden. Daarnaast wordt de toegang tot het beroep herzien en komt de nadruk op competentie te liggen. Ten derde wordt het voor andere beroepen minder evident om de almaar complexer wordende activiteiten van vastgoedmakelaar uit te oefenen. De laatste hervorming die we voor ogen hadden, is nog niet voltooid. Tot vandaag wordt er keihard aan gewerkt, met name aan de communautaire reorganisatie van het BIV. Deze reorganisatie is niet alleen nodig omdat beide taalgroepen verschillende noden hebben, ze kennen ook uiteenlopende visies. Dit, en de reeds gerealiseerde punten, zullen een belangrijke stap vooruit betekenen voor de professionalisering van de sector. Dat merken we vandaag al. Meedenken over betaalbaar wonen Intussen blijven we op kruissnelheid draaien. Vandaag dient zich namelijk een uiterst belangrijke ambitie aan: het garanderen van betaalbaar wonen voor iedereen. De sector heeft geen belang bij stijgende prijzen die almaar meer mensen verhinderen hun woondroom te realiseren. Ze heeft net nood aan een stabiele, betaalbare markt die zoveel mogelijk burgers toelaat te wonen volgens hun wensen en behoeften. Hoe kunnen we nu zo’n betaalbare woningmarkt realiseren? Op wondermiddelen rekenen we niet. Wel werd er via de Vastgoedacademie

Voorwoord: “Succes omzetten in hard werk en resultaten”

1


en andere forummomenten maandenlang gebrainstormd en naar specialisten ter zake geluisterd om uiteindelijk tot een ruim gedragen, doordachte visie te komen. De zesde staatshervorming zal voor het eerst de instrumenten aanreiken die nodig zijn om een volwaardig Vlaams woonbeleid uit te denken. De Vlaamse Regering zal in 2014 ingrijpende keuzes moeten maken die ook op de Vlaamse vastgoedsector een impact zullen hebben. Voor de vastgoedmakelaars is het daarom cruciaal dat hun stem wordt gehoord. Als grootste vertegenwoordigende instantie van vastgoedmakelaars neemt CIB Vlaanderen dan ook haar rol als spreekbuis van de sector op en maken we onze bezorgdheden en voorstellen aan de politieke wereld bekend. In dat opzicht heeft CIB Vlaanderen de voorbije maanden ook hard gewerkt aan het opstellen van haar memorandum. Het mag duidelijk zijn dat we in het belang van de Vlaamse vastgoedmakelaars en hun klanten de komende jaren constructief willen meedenken over het woonbeleid. Om die reden schreven we eind vorig jaar alle Colleges van Burgemeesters en Schepenen van alle Vlaamse gemeenten aan om ons engagement bekend te maken. Naar onze eigen CIB-leden volgde een oproep om zich kandidaat te stellen voor de Gecoro en/of lokale woonraad in de gemeente waar ze wonen of werkzaam zijn.

2

We mochten tevreden vaststellen dat het engagement van onze leden groot is. In meer dan één derde van de 308 Vlaamse gemeenten stelden één of meerdere CIB-leden zich kandidaat. Waarvoor dank. Het maakt onze draagkracht alleen nog sterker. Goede relaties met politiek en ruime sector Ook in Brussel kennen ze vandaag de prioritaire dossiers van de vastgoedsector. Vorig jaar stapten we, samen met het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), naar toppolitici van zowat alle Vlaamse partijen. En met succes, want de politieke wereld lijkt oor te hebben naar de gedragen visies en argumenten van de sector. Naast de politieke contacten hebben we het afgelopen jaar ook onze relaties met andere beroepsgroepen, zoals de architecten en de notarissen, verder verstevigd. Zowel met de Vlaamse architectenvereniging NAV als met de notarissen aan Vlaamse zijde werd in 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De krachtlijnen van beide samenwerkingen zullen zowel in het voordeel van de consument als van de vastgoedmakelaar spelen.

Voorwoord: “Succes omzetten in hard werk en resultaten”


Samen verder bouwen Net zoals de voorbije jaren blijft CIB Vlaanderen in de toekomst volop inzetten op vernieuwing en professionalisering. Met CIBweb hebben we het afgelopen jaar een dynamisch overkoepelend platform gecreëerd waar iedereen de nodige informatie over vastgoed kan terugvinden. Hoewel het nu al een schat aan informatie biedt, is er meer op komst. We ambiëren in de toekomst onder meer een historische databank met vergelijkingspunten en digitale toegang tot voor de vastgoedmakelaar noodzakelijke overheidsinformatie.

uitbouwen, willen we de digitale trein niet missen. En CIBweb zal nog verder uitgebreid worden. De vastgoedmakelaar zal alle attesten automatisch kunnen aanvragen, net zoals alle andere verplichte informatie. Doel is om de administratieve taken rond eender welk vastgoeddossier te vereenvoudigen en tot een minimum te beperken. Samen bouwen we verder aan een professionele sector. In het belang van iedereen: leden, kopers, verkopers, huurders en verhuurders.

Kristien Berkein Voorzitter CIB Vlaanderen

De sector ijvert al jaren voor beter toegankelijke en correcte overheidsinformatie. Kadasterfinder, de digitale ontsluiting van het Kadaster, was op dat vlak een evolutie. Hiermee kan elke erkende vastgoedmakelaar de kadastrale gegevens via zijn pc opvragen. Gedaan dus met de toestanden waarbij de vastgoedmakelaar zelf naar ‘het Kadaster’ moet rijden om de nodige documenten op te vragen. Dat E-government verhaal moeten we absoluut verder

Voorwoord: “Succes omzetten in hard werk en resultaten”

3


1

Onze politieke actiepunten voor 2014


De maatschappelijke en economische rol van de vastgoedsector is niet te onderschatten. Precies daarom doet CIB Vlaanderen er alles aan om actief mee te denken over het woon- en vastgoedbeleid in haar ruimste vorm. Dit in het voordeel van de markt en dus zowel van vastgoedmakelaars als consumenten. 2014 is daarbij een cruciaal jaar, gezien er heel wat bevoegdheden naar de gewesten worden overgedragen. Vlaanderen kan nog meer haar eigen woonbeleid uitstippelen. Om tot goed onderbouwde voorstellen te komen die ruim gedragen worden door de sector, organiseren we constant debatmomenten en wordt er actief gebrainstormd. Met een handvol prioritaire werkpunten, waarvan we hier de belangrijkste in een notendop weergeven, stappen we nu opnieuw naar de politiek.

5


WOONBONUS

REGISTRATIERECHTEN

Geleidelijk hervormen met focus op starters

Verlagen en vereenvoudigen

CIB Vlaanderen is bezorgd over de manier waarop de discussie over de woonbonus in de aanloop naar de regionalisering wordt gevoerd. Controversiële interventies die bestaande zekerheden in vraag stellen, zijn nefast voor onze gezonde en stabiele vastgoedmarkt. De sector vraagt de Vlaamse overheid dan ook om de rechtszekerheid te respecteren en de woonbonus voor de bestaande contracten te vrijwaren.

Om de betaalbaarheid van wonen te bevorderen, streven we naar een substantiële verlaging van het tarief van de registratierechten naar 5 procent. Dit moet de verhuisbereidheid en de arbeidsmobiliteit verhogen en het transactievolume doen toenemen. Tegelijkertijd kan dit de omvang verminderen van de eigen middelen die jonge gezinnen en starters voor een aankoop moeten verzamelen.

Voor de nieuwe contracten stellen we in datzelfde opzicht een zeer gerichte en geleidelijke hervorming voor, die meer kan focussen op de ondersteuning van starters. Door het fiscaal voordeel te concentreren aan het begin van de looptijd van het hypothecair krediet en het aftrekbare bedrag in die periode te maximaliseren, moet de woonbonus een veel directer verschil maken bij de aankoop van een woning. Concreet schuift de sector het voorstel naar voren om een hoog maximaal aftrekbaar bedrag in de eerste jaren te verenigen met een stapsgewijze afname na elke periode van tien jaar. Met dit voorstel dat CIB Vlaanderen in haar memorandum verder heeft geconcretiseerd, willen we de beleidsmakers overtuigen om onverkort te blijven inzetten op de ondersteuning van eigendomsverwerving.

6

Naast een verlaging van het tarief is er ook nood aan een vereenvoudiging van het stelsel van de registratierechten. Het huidige systeem met drie tarieven, diverse abattementen en de meeneembaarheid is complex en weinig transparant. Bovendien heeft het klein beschrijf door het gebruik van een vaste, niet-geïndexeerde grens van 745 euro een uitdovend karakter. Een hervorming dringt zich dus op. CIB Vlaanderen is daarbij gewonnen voor de toepassing van een vlak tarief van 5 procent in de registratierechten, gekoppeld aan één standaardabattement van 25.000 euro voor de enige eigen woning.

Onze politieke actiepunten voor 2014


PRIVATE HUURMARKT

OVERHEIDSINFORMATIE

Meer fiscale stimuli aan aanbodzijde

Een betere ontsluiting in het voordeel van sector en consument

De private huurmarkt is het zorgenkind van de woningmarkt. Zonder een coherent overheidsbeleid zal dit segment enkel dieper in het moeras wegzinken. Vermits het aanbod dalende is en de vraag toeneemt, is er volgens CIB Vlaanderen vooral nood aan ondersteuning aan aanbodzijde. Daarom is het cruciaal dat de overheid fiscaal tussenkomt en investeringen in de private verhuur meer rendabel maakt. Zo is er minstens nood aan de volgende fiscale stimuli: • Een verlaging van de successie- en schenkingsrechten tot 3 procent indien de erfgenamen of begiftigden het pand voor een periode van negen jaar verder verhuren. • Een energie-abattement stimuleert de eigenaar-verhuurder om bij de aankoop van een pand te investeren in energiezuinigheid. • Een verhuurabattement kan voorzien in een korting op het tarief van de registratierechten, indien een woning specifiek wordt aangekocht voor verhuur.

De vastgoedmakelaar heeft als dienstverlener meer dan ooit nood aan duidelijke, actuele en vlot toegankelijke vastgoedinformatie. Alleen zo kan de makelaar de informatieplichten nakomen, die hem door de overheid worden opgelegd. We vragen dat de overheid sterker inzet op het tijdig verstrekken van accurate overheidsinformatie aan vastgoedmakelaars. Hierbij streeft de sector naar een optimale samenwerking met de overheid, en dat door het ontwikkelen van nuttige tools en het verkrijgen van toegang tot belangrijke elektronische databases. Kadasterfinder, de tool die deels digitale toegang geeft tot het Kadaster, is hiervan reeds een uitstekend voorbeeld. CIB Vlaanderen wil deze ingeslagen weg verder inzetten om zo de complexiteit en het toenemende papierwerk dat bij elke transactie gepaard gaat, te verlichten. Concreet streven we op korte termijn naar een toegang voor vastgoedmakelaars tot het rijksregister, tot de EPC-databank en het Centraal Bestand van Beslagberichten.

Onze politieke actiepunten voor 2014

7


HET Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars Regionalisering leidt tot splitsing

Interesse in onze actiepunten? Deze kan je terugvinden in ons memorandum dat je kan raadplegen op www.cibweb.be

De regionalisering van heel wat federale bevoegdheden, waaronder de woonbonus, bewijst onder meer de noodzaak voor beroepsgroepen om duidelijkere regionale accenten te kunnen leggen. Op die manier kan er beter ingespeeld worden op bv. de specifieke problemen waarmee de Vlaamse vastgoedmakelaardij dagelijks geconfronteerd wordt. De sector verkreeg in 2013 haar eigen wet, bepalend voor het regelgevend kader van de vastgoedmakelaardij: de vastgoedmakelaarswet. Deze moet vandaag zowel voor een betere bescherming van de consument zorgen, als voor een betere bescherming van de bonafide vastgoedmakelaar tegen oneerlijke concurrentie en malafide praktijken. Maar ondanks deze grote vooruitgang voor de sector, is het werk nog niet af. Zo dringt zich namelijk een verregaande communautaire reorganisatie van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) op. Dit omdat beide taalgroepen niet alleen verschillende noden, maar ook divergerende visies hebben. We zijn daarom vragende partij voor een communautaire reorganisatie naar twee rechtspersonen van een federaal gereglementeerd beroep.

Onze politieke actiepunten voor 2014

9


2

CIB-community


CIB Vlaanderen, dat is de Vlaamse vastgoedmakelaardij. Want wie in Vlaanderen “vastgoed� zegt, zegt CIB. Dat geldt zeker voor de professionals, maar ook voor consumenten, politici, middenveldorganisaties en anderen. Als grootste en meest representatieve speler kan de organisatie uitpakken met een uitgebreide dienstverlening, een stevig netwerk en tal van contacten met de mensen op het terrein.

11


Vastgoedacademie Een eigen huis. Morgen nog met woonbonus? 16 mei 2013, Antwerpen


Structuur en werking van CIB Vlaanderen CIB Vlaanderen vzw Het hoogste orgaan van CIB Vlaanderen is de Algemene Vergadering. Belangrijke beslissingen en benoemingen gaan uit van deze vergadering. Hierin zetelen vertegenwoordigers van de zes provinciale CIB Kamers, de zes CIB Federaties en een vertegenwoordiger van het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding vzw (VIVO vzw) en van het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Op heden telt de Algemene Vergadering 90 leden.

• • • •

Luc Machon Luc Rosseel, eerste ondervoorzitter Johan Tackoen Filip Van der Veken

De Algemene Vergadering verkiest de leden van de Raad van Bestuur voor een termijn van twee jaar. De Raad van Bestuur is samengesteld uit één lid per provinciale CIB Kamer en één lid per CIB Federatie, telkens met plaatsvervanger, én de huidige voorzitter van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Voor de bestuursperiode 2012-2014 bestaat de Raad van Bestuur uit:

Plaatsvervangende bestuurders: • Dirk Coelus • Anjes Daems • Mark Dejaegher • Guy Delbecque • Luc Janssens • Bart Lauwers • Stefaan Leliaert • Ingrid Maes • Sophie Pouille • Gert Toye • Gerda Van der Straeten • Dirk Van d’Helsen

Effectieve bestuurders: • Kristien Berkein, voorzitter • Elie Bex • Gwenny De Vroe • Wim Christiaen • Stephan Coenen, tweede ondervoorzitter • Alain Deketelaere • Walter Devlies • Willy Haegens • Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder

De Raad van Bestuur duidt de leden van het Directiecomité aan. Zij staan in voor het dagelijks bestuur. Het Directiecomité voor de bestuursperiode 2012-2014 bestaat uit: • Kristien Berkein • Elie Bex • Gwenny De Vroe • Stephan Coenen • Jan Jassogne • Luc Rosseel

CIB-community

13


Zes CIB Kamers

Zes CIB Federaties

CIB Vlaanderen vzw telt zes provinciale afdelingen, één voor elke Vlaamse provincie en, gezien het specifieke karakter van het (toeristisch) vastgoed aan onze kust, één voor de kustregio. Elke Kamer heeft een eigen structuur met een eigen Algemene Vergadering, een eigen Raad van Bestuur en een eigen voorzitter.

Naast vastgoedmakelaars vinden ook andere vastgoedberoepen zoals vastgoedbeheerders, vastgoedpromotoren, vastgoedexperten, maar ook wie actief is binnen het bedrijfsmatig en toeristisch vastgoed onderdak bij CIB Vlaanderen. Deze zes deelberoepen hebben zich binnen de CIB-structuur gegroepeerd in zes Federaties.

CIB Antwerpen vzw Voorzitter: Elie Bex

CIB Federatie Bedrijfsvastgoed vzw Voorzitter: Luc Janssens

CIB Kust vzw Voorzitter: Dirk Coelus

CIB Federatie Toeristisch vastgoed, huurvakantiewoningen en tweede Verblijven vzw Voorzitter: Dirk Coelus

CIB Limburg vzw Voorzitter: Ingrid Maes CIB Oost-Vlaanderen vzw Voorzitter: Willy Haegens CIB Vlaams-Brabant - Brussel vzw Voorzitter: Patrick Boterbergh CIB West-Vlaanderen vzw Voorzitter: Guy Delbecque

14

CIB Federatie Vastgoedbeheerders vzw Voorzitter: Jacques Wollaert CIB Federatie Vastgoedexperten vzw Voorzitter: Hendrik De Vos CIB Federatie Vastgoedmakelaars vzw Voorzitter: Alain Deketelaere CIB Federatie Vastgoedpromotoren vzw Voorzitter: Willy Haegens

CIB-community


Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw Het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw wordt ook wel de CIB Studiedienst genoemd. Tot de kerntaken behoren het in kaart brengen van de vastgoedwetgeving en het opstellen en actueel houden van modelovereenkomsten. Binnen de CIB Studiedienst loopt ook een specifiek project, namelijk het Kennisplatform Vastgoed, dat alle kennis over vastgoed onder de vorm van didactisch materiaal zoals syllabi, e-learning en modelcontracten verder ontsluit voor derden en organisaties waar een samenwerkingsovereenkomst mee wordt afgesloten. De CIB Studiedienst verleent ook haar medewerking aan studiedagen en werkgroepen. Raad van Bestuur • Kristien Berkein, voorzitter • Elie Bex • Gwenny De Vroe • Stephan Coenen • Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder • Luc Rosseel, ondervoorzitter

CIB-community

Vlaams Instituut Vastgoedopleiding vzw VIVO vzw, het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding vzw, staat in voor de permanente vorming van de vastgoedprofessional. Het hele jaar door organiseert VIVO allerlei opleidingen en actualiteitsgebonden studiedagen. De opleidingen worden gegeven door deskundigen die zelf in de vastgoedpraktijk staan of er vaak mee te maken krijgen. Raad van Bestuur • Kristien Berkein, voorzitter • Elie Bex • Gwenny De Vroe • Stephan Coenen • Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder • Luc Rosseel, ondervoorzitter

15


CIB Vlaanderen is een beroepsorganisatie die zich vandaag - in alle bescheidenheid - met de grote jongens mag meten. Waar de dienstverlening zich in de beginjaren vooral tot juridisch advies beperkte, zien we vandaag een uitgebreid gamma van diensten voor elke vastgoedmakelaar. Denk maar aan diverse online toepassingen, modeldocumenten, syllabi, vormings- en netwerkmomenten, en allerlei ledenvoordelen en kortingen. Maar ook een aantal structurele, commerciële partnerships zorgen ervoor dat de organisatie net dat ietsje meer kan bieden. Bovendien schuiven we geregeld mee aan de politieke onderhandelingstafel en trachten we zo de sectorbelangen te verdedigen. Maar niets is voor CIB Vlaanderen belangrijker dan haar immens netwerk en de sterke regionale verankering. Noem het de CIB-community. Of gewoon: een gigantisch team van vastgoedmakelaars dat op een jarenlange ervaring kan bouwen. Dat betekent meteen ook dat CIB Vlaanderen de nodige voeling met de realiteit heeft. Dat, in combinatie met de nodige portie maatschappijvisie, bombardeert de organisatie tot een interessante informatiebron voor de professional an sich. Maar ook voor de consument, de politiek, en andere beroepsgroepen. Want laat het duidelijk zijn: ze biedt niet alleen informatie en diensten, CIB Vlaanderen heeft ook een visie.

CIB-community

“De CIB-community: een gigantisch team van vastgoedmakelaars dat op jarenlange ervaring bouwt” CONTACTEN MET HET WERKVELD Centraal in haar werking staan de nauwe contacten met de mensen op het werkveld. Om dat te realiseren heeft de organisatie ledenconsulenten die letterlijk van deur tot deur gaan. Daarnaast zijn er nog de netwerk- en brainstormmomenten, te beginnen met deze die georganiseerd worden door de zes provinciale CIB Kamers. Zo verzamelen per provincie - en de Kust - alle leden één keer per maand om van gedachten te wisselen. En wees gerust, zo’n provinciale CIB-Kamer is meer dan een praatbarak. Elke keer opnieuw worden prominente sprekers uitgenodigd om de meest actuele thema’s te bespreken. Finaal wordt er automatisch teruggekoppeld met het CIB-hoofdkwartier, waarna de machine pas echt in gang schiet.

17


VOLWAARDIGE GESPREKSPARTNER Het hele regionale web wordt ondersteund door een team van gedreven mensen en diensten. Een belangrijke spil daarin speelt het Vlaams Instituut Vastgoedopleidingen, kortweg VIVO. Het hele jaar door organiseert deze dienst allerlei opleidingen en actualiteitsgebonden studiedagen, zodat de leden up-to-date blijven. Iets dat zowel de professionals als hun klanten ten goede komt. Een andere, voorname partner in het hele CIB-verhaal is het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen, zeg maar de CIB Studiedienst. Een gespecialiseerd juristenteam houdt minutieus de constant wijzigende vastgoedwetgeving bij en actualiseert de syllabi en modeldocumenten. En niet onbelangrijk: samen met de beleidsmedewerkers bereidt ze ook het politiek overleg voor. Wordt er gedacht aan een nieuwe informatieplicht? Stelt er zich op het terrein een probleem dat ze in de Wetstraat nog niet kennen? Een aantal CIB-medewerkers van verschillende diensten houdt het politieke front zorgvuldig in de gaten en zorgt voor de nodige contacten met alle stakeholders. Daarvoor wordt er op alle vlakken geparticipeerd. Als klankbord van de vastgoedsector laat de organisatie haar stem horen binnen diverse organisaties, adviesraden en commissies, gaande van het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector, het Beroepsinstituut van

18

Vastgoedmakelaars tot de Vlaamse Woonraad, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO en het Steunpunt Wonen. Daarnaast zetelt de organisatie nog in diverse andere werkgroepen, rondetafels, zelfstandigenorganisaties, enz. De overheid ziet CIB Vlaanderen niet alleen als een volwaardige gesprekspartner, maar ook als dĂŠ vertegenwoordiger van de sector. Dat is grotendeels te danken aan het draagvlak waarnaar steeds opnieuw wordt gezocht. Noem het de basis van CIB Vlaanderen, de kracht van deze organisatie. Een goed uitgebouwde communicatiedienst speelt daarbij een cruciale rol. Niet alleen informeren en sensibiliseren ze de leden, ze kaarten ook bepaalde opinies, visies en problemen in de pers aan. Waarna het debat pas echt kan beginnen.

BIV EN SF 323 Waar we zeker nog bij moeten stilstaan, is de vertegenwoordiging in het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars en het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector. CIB Vlaanderen is zo al jarenlang de stuwende kracht van het BIV, het controleorganisme van de vastgoedmakelaars. Niet alleen wordt er gewaakt over de deontologisch correcte toepassing van het beroep, democratisch verkozen vastgoedmakelaars timmeren er eveneens samen aan een weg van professionalisering.

CIB-community


Een andere belangrijke rol vervult CIB Vlaanderen in het Sociaal Fonds 323, dat zich voornamelijk bezighoudt met het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen voor werknemers uit de sector. Denk maar aan de eindejaarspremies, syndicale premies, aanvullende pensioenen, outplacement en gratis vorming. CIB Vlaanderen heeft een lange traditie bij het SF 323 en koestert de stabiele band tussen werkgevers en werknemers. Maar ze koesteren nog meer: bijvoorbeeld de connecties met de notarissen en de architecten. Samen sterk is de laatste jaren meer dan ooit onze leuze. Samen met verschillende beroepsgroepen vormt de organisatie geregeld front om haar punt duidelijk te maken. Maar het is meer dan dat: de informatie-uitwisseling komt de sector ten goede, net zoals het feit dat er samen actief wordt nagedacht over belangrijke vastgoedthema’s.

GEËNGAGEERD EN BEKOMMERD Dit alles maakt van ons een sterke partner voor alles wat ook maar enigszins met vastgoed te maken heeft. Volgens cijfers van het BIV telt ons land vandaag een recordaantal vastgoedmakelaars. Alleen in Vlaanderen al zijn het er intussen iets meer dan 5000. Eén op drie daarvan is intussen lid van CIB Vlaanderen. En dat aantal blijft groeien. Als we niet naar de individuele makelaars kijken maar naar het aantal kantoren, mag de organisatie zelfs nog trotser zijn: CIB Vlaanderen vertegenwoordigt vandaag meer dan de helft van alle Vlaamse vastgoedkantoren. Samen tonen ze zich meer dan ooit geëngageerd en bekommerd om de sector, haar klanten, en iedereen met een hart voor vastgoed.

Dat dit niet zonder resultaat blijft, wordt trouwens steevast duidelijk tijdens het Vastgoedcongres, de grootste bijeenkomst van vastgoedmakelaars in ons land. Of tijdens één van de vele Vastgoedacademies, de high-level brainstormdagen over specifieke vastgoedthema’s. Vastgoedmakelaars, maar ook andere beroepsgroepen gaan er samen in debat om zo tot gemeenschappelijke, ruim gedragen voorstellen te komen. Met resultaat overigens.

CIB-community

19


3

Alle ledenvoordelen op een rij


CIB Vlaanderen biedt haar leden een grote waaier van diensten aan: informatie, juridische ondersteuning, opleiding en vorming, maar ook allerlei andere ledenvoordelen en kortingen.

21


Vastgoedacademie De private huursector uit het moeras? 20 juni 2013, Gent


Gratis toegang tot alle vastgoedinformatie

steeds wijzigende wetgeving. Op CIBweb kunnen leden deze contracten en syllabi downloaden.

Leden hebben gratis toegang tot alle informatie op CIBweb. Dit digitale sectorplatform biedt een schat aan informatie voor de vastgoedmakelaar: modelcontracten, syllabi en uitgebreide dossiers over diverse actuele thema’s en wetgeving. Maar evenzeer kan je er een zeer ruime bibliotheek terugvinden met alle vastgoedthema’s die de laatste jaren aan bod zijn gekomen, en bijvoorbeeld ook de meest recente visies en politieke voorstellen van CIB Vlaanderen. In de agenda vind je een overzicht van alle ledenvergaderingen, CIB-evenementen, federatievergaderingen en VIVO-opleidingen. Voor het aanwerven van nieuwe kantoorbedienden en/of stagiairs kan je trouwens een gratis vacature op het platform plaatsen en bovendien zijn er ook tal van online tools terug te vinden.

Up-to-date informatie via diverse kanalen

Juridische ondersteuning Leden kunnen voor een eerste oriënterend juridisch advies gratis terecht bij de advocaten van hun provinciale Kamer en per mail via studiedienst@cib.be. Binnen de CIB Studiedienst loopt bovendien het project ‘Kennisplatform Vastgoed’. Dat ontsluit alle kennis over vastgoed onder de vorm van didactisch materiaal zoals syllabi, e-learning en modelcontracten voor derden en organisaties waarmee een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten. Deze documenten worden permanent aangepast aan de

Alle ledenvoordelen op een rij

CIB Vlaanderen houdt haar leden via diverse kanalen op de hoogte van wat leeft binnen onze beroepsvereniging en binnen de vastgoedwereld. Wij informeren onze leden via digitale nieuwsbrieven, maar ook via geschreven publicaties en onze website.

Professionele vorming VIVO vzw, het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding van CIB, staat het hele jaar door garant voor een zeer ruim aanbod van opleidingen voor vastgoedprofessionals. Zowel juridische, technische als commerciële vastgoedthema’s komen hierbij aan bod. CIB-leden krijgen minstens 20% korting op deze opleidingen. Het volledige aanbod is te vinden op www.cibweb.be, waar je ook online kan inschrijven. Voor opleidingen kan je ook terecht bij het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF 323), dat dag in dag uit vorming voor de werknemers verzorgt. In 2013 richtten CIB Vlaanderen en VIVO de Vastgoedacademie op. De Vastgoedacademie organiseert exclusieve studie- en netwerkmomenten die mensen met een hart voor vastgoed samenbrengen om actuele vastgoedtopics uit te diepen. Een aantal toonaangevende politici, academici en andere deskundigen leiden het geheel telkens in goede banen.

23


Lidgeld snel terug verdiend Tal van interessante kortingen zorgen ervoor dat leden hun lidgeld snel terugverdienen. CIB-leden krijgen zo bv. korting op beurzen, zoals het driedaags vastgoedevent Realty in het Brusselse Tour & Taxis, en op hun deelname aan het CIB Vastgoedcongres. Ook de Reprobelbijdrage voor leden wordt betaald door CIB Vlaanderen.

Forse kortingen voor verzekeringen Concordia is al jaren de vaste verzekeringspartner van CIB Vlaanderen. CIB-leden genieten van forse kortingen op verzekeringen, zoals de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De polis omvat de verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating, beroepsaansprakelijkheid en borgstelling. Ook op andere polissen krijgen CIB-leden korting bij Concordia. Een overzicht van deze polissen is te vinden op CIBweb.

Extra service voor de klant Dankzij de partnerships van CIB Vlaanderen kunnen de leden extra diensten aanbieden aan hun klanten. Om de keuringen van elektrische installaties vlot te laten verlopen, sloten we een samenwerkingsovereenkomst af met het erkend keuringsbureau BTV. Dat staat tevens in voor het afleveren van energieprestatiecertificaten (EPC). Met de combinatiecontrole biedt BTV de leden een uniek product bij de

24

verkoop en verhuur van woningen. Dit is een controle van elektriciteit, gecombineerd met de opmaak van het EPC. Dankzij de samenwerking met gas- en elektriciteitsleverancier Luminus regelen CIB-leden bij een verhuis de overdracht van de meterstanden van gas en elektriciteit voor hun klanten op een vlotte manier. Daarnaast kan de vastgoedmakelaar bij de overdracht beroep doen op de unieke service van de afdeling Immo & Bouw van Luminus. Deze dienst verwerkt uitsluitend dossiers die door de vastgoedmakelaars worden aangebracht en verzekert zo een snelle en efficiĂŤnte afhandeling. Via Concordia kunnen CIB-leden van een interessant polis BA-beroepsaansprakelijkheid genieten. Op Hebbes.be kunnen CIB-leden hun aanbod extra in de kijker plaatsen.

Gratis publicaties Op aha.be kunnen vastgoedmakelaars terecht met hun aanbod. CIB-leden kunnen gratis gebruikmaken van deze website voor de publicatie van hun panden. Zowel op CIBweb als op vastgoedabc.be kan de vastgoedconsument op zoek gaan naar een vastgoedmakelaar in zijn of haar buurt. CIB-leden zijn in deze databases opgenomen.

Alle ledenvoordelen op een rij


Toegang tot Kadasterfinder Eind 2011 richtten het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV) en de FOD FinanciĂŤn in samenwerking met CIB Vlaanderen de online dienst Kadasterfinder op. Kadasterfinder versnelt en vereenvoudigt het werk van vastgoedmakelaars aanzienlijk. Zo krijg je online toegang tot het Kadaster en kan je als vastgoedmakelaar van zowat elk perceel zowel het kadastraal uittreksel als het grondplan verkrijgen. Via een rechtstreekse link naar Kadasterfinder kunnen leden deze handige tool op CIBweb raadplegen.

Politiek overleg in het belang van de sector CIB Vlaanderen behartigt actief de belangen van de sector. Als grootste beroepsorganisatie zetelen we in tal van politieke commissies, raden en werkgroepen, en hebben we ook een directe lijn met diverse kabinetten en politici. Heb je oog voor bepaalde sectorale problemen of bekommernissen, dan kunnen we deze in elk geval bespreekbaar proberen te maken. Bovendien trachten we ook voor lokale verankering te zorgen, bv. door je wegwijs te maken in diverse interessante raden en commissies op gemeentelijk of provinciaal niveau.

Alle ledenvoordelen op een rij

COVAST: snel je vastgoedportefeuille uitbreiden COVAST is het online biedingssysteem voor de verkoop van vastgoed van overheden en bijzondere opdrachtgevers. Dit verkoopplatform wordt exclusief ondersteund door CIB Vlaanderen. Voor de vastgoedmakelaar betekent COVAST een eenvoudige en gratis manier om zijn vastgoedportefeuille uit te breiden. Verkopende overheden vinden in COVAST een commercieel aantrekkelijk alternatief voor het soms stroeve systeem van openbare verkoop. Ze kunnen daarbij rekenen op de beroepservaring, de marktkennis en de lokale netwerkcapaciteiten van alle 5500 Vlaamse vastgoedmakelaars. GeĂŻnteresseerden kunnen zich voor COVAST registreren via www.covast.be.

Diverse online tools Naast Kadasterfinder en Covast kunnen leden op CIBweb gebruikmaken van een set van handige online tools. Bijvoorbeeld: het digitaal loket Toeristische Verhuur, de Premiezoeker, de Huurcalculator, de Sneltest Verzekering Gewaarborgd Wonen, enz.

25


4

Schat aan informatie, waardevolle communicatie


Een CIB-vastgoedmakelaar is een goed opgeleide en uitstekend geïnformeerde beroepsbeoefenaar, die op de hoogte is en blijft van de evoluties op de markt en die zich permanent bijschoolt. CIB Vlaanderen informeert en sensibiliseert haar leden op regelmatige basis over het reilen en zeilen binnen onze beroepsvereniging en binnen de vastgoedsector. Niet via één, maar via een uitgebreide mix van kanalen.

27


Publicaties

Digitale communicatie

CIB Vlaanderen informeert haar leden op regelmatige basis over het reilen en zeilen binnen onze beroepsvereniging en binnen de vastgoedsector. Om dit optimaal te doen, gebruiken we een waaier van kanalen.

We informeren onze leden ook via digitale nieuwsbrieven, zoals CIB bericht, CIB flits, CIB partner en CIB (t)huis. Ook opleidingsinstituut VIVO stuurt een eigen nieuwsbrief uit waarin actuele opleidingen en studiedagen in de kijker worden gezet: VIVO vorming training opleiding.

In het wekelijkse Vastgoedflitsen geven we duiding over de vastgoedactualiteit en nemen we de nieuwe wetgeving en relevante rechtspraak met betrekking tot de vastgoedsector onder de loep. Het driemaandelijks magazine CIB info brengt een mix van vastgoedactualiteit, nieuws vanuit het CIB-huis en vastgoedreportages en -portretten. Jaarlijks publiceert CIB Vlaanderen een jaarverslag. Op het Vastgoedcongres van 22 november 2013 stellen we ook ons memorandum Betaalbaar wonen voor. Dit plan geeft weer hoe CIB Vlaanderen het ideaal van de betaalbare woning wil realiseren. Het memorandum wordt na het Vastgoedcongres overgemaakt aan de beleidsmakers.

CIB Vlaanderen is ook online aanwezig. Al onze websites zijn sinds vorig jaar ondergebracht onder één grote koepelsite, waar zowel leden als niet-leden en consumenten vastgoedinformatie vinden: CIBweb (www.cibweb.be). Op dit overkoepelend platform zijn alles sites en alle informatie van onze beroepsvereniging geïntegreerd. COVAST, Kadasterfinder, VIVO-opleidingen, modelovereenkomsten, … Via deze site kan je ook doorklikken naar alle andere sites, zoals websites met informatie over onze evenementen (www.real-estate-awards.be en www. vastgoedcongres.be). CIBweb vormt de basis voor een echt up-to-date kennisplatform van en voor de vastgoedsector. Via dit platform kan je ook terecht op www.vastgoedabc.be, een website voor de consument met basisinformatie over kopen, verkopen, huren en verhuren. Bovendien stelt de site heel duidelijk waarom het beter werken is met een makelaar en via de module ‘vind een vastgoedmakelaar in je buurt’ vindt de consument in slechts één muisklik een makelaar in zijn of haar buurt. Een onmisbaar instrument dus voor iedereen met vastgoedplannen!

Schat aan informatie, waardevolle communicatie

29


28

Sociale media

Face-to-face

CIB Vlaanderen twittert en facebookt zoals het tegenwoordig hoort. Via deze sociale media willen we onder meer ons standpunt en het nieuws over onze beroepsvereniging bekendmaken. Bovendien krijgen onze leden zo de kans om zelf te reageren en om hun stem te laten horen. Zo is er ook de CIB LinkedIn-groep en zijn we aanwezig op Facebook (www.facebook.com/cibvlaanderen) en Twitter (www.twitter.com/cibvlaanderen). Voorzitter Kristien Berkein en afgevaardigd bestuurder Jan Jassogne sturen eveneens hun tweets de wereld in. Onze consumentenwebsite vastgoedabc.be is te volgen op Facebook (www.facebook.com/vastgoedabc) en Twitter (www.twitter.com/vastgoedabc). Hier brengen wij een mix van actueel vastgoednieuws en leuke vastgoedweetjes.

Rechtstreeks contact levert vaak nog het meest op. Daarom toeren onze ledenconsulenten dagelijks door Vlaanderen om onze leden te bezoeken. Zij informeren hen over de voordelen van hun lidmaatschap en gaan na hoe onze dienstverlening n贸g beter kan. Maar ze gaan ook langs bij niet-leden die willen weten wat CIB Vlaanderen voor hen kan betekenen. Daarnaast zijn onze ledenconsulenten aanwezig op de ledenvergaderingen en op andere CIB-evenementen. Met juridische vragen kunnen leden terecht bij de advocaten van de provinciale Kamers en per mail via studiedienst@cib.be. Vorig jaar werd de adviesgroep modeldocumenten in het leven geroepen, voor de toetsing van de modelcontracten met de praktijk. Vragen over deze contracten kunnen de leden richten aan modeldocumenten@cib.be.

Schat aan informatie, waardevolle communicatie


Vlaamse vastgoedmakelaars in de media Als vertegenwoordiger van de Vlaamse vastgoedmakelaardij laat CIB Vlaanderen, samen met het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), geregeld haar stem in de media horen. Naast het economische aspect beseffen de vastgoedmakelaars in Vlaanderen namelijk dat ze ook een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Zo kwamen onze visies en voorstellen de voorbije jaren en maanden dikwijls in de pers. Telkens opnieuw proberen we daarbij op een constructieve en positieve manier de spreekbuis van de sector te zijn. Uiteraard worden de actuele problemen op de markt aangekaart, maar ook nieuwigheden, diverse trends en positieve acties worden in de kijker gezet. Bovendien kunnen we ook op de nodige aandacht rekenen voor de sectorvoorstellen, die de marktwerking moeten optimaliseren en ervoor zorgen dat de vastgoedmakelaardij mee in het publieke debat zit. Belangrijk daarbij is dat we er steeds voor zorgen dat de voorstellen die geformuleerd worden ook representatief zijn en ruim gedragen worden.

Schat aan informatie, waardevolle communicatie

31


5

Volwaardige gesprekspartner


Met de nodige dossierkennis in handen verdedigt CIB Vlaanderen de belangen en standpunten van de vastgoedsector op verschillende niveaus (Europees, Belgisch, Vlaams, provinciaal en lokaal). Op die manier kunnen we een actieve rol spelen binnen het wettelijke besluitvormingskader. CIB Vlaanderen vertegenwoordigt haar leden in de volgende organisaties, adviesorganen en commissies.

33


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) Wie als zelfstandige vastgoedactiviteiten (bemiddeling en beheer) wil uitoefenen in ons land, moet ingeschreven zijn bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en kan zich bijgevolg een erkend vastgoedmakelaar noemen. Als controleorganisme heeft het Beroepsinstituut drie wettelijke functies: het controleren van de toegang tot het beroep, ervoor zorgen dat de deontologie wordt nageleefd, het bijhouden van het tableau van beoefenaars en de lijst van stagiairs. Om de vier jaar worden de mandatarissen van het BIV verkozen door alle vastgoedmakelaars. www.biv.be

Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (sf 323) Sociale fondsen zijn sociale zekerheidsinstellingen die werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen oprichten in de schoot van de paritaire comités. Dit is geregeld door de Wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid. Het Paritair Comité 323 (voluit: het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden) heeft een eigen sociaal fonds opgericht: het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF 323). Dit fonds financiert en kent sociale voordelen toe aan werknemers uit de sector, zoals eindejaarspremies, syndicale premies en aanvul-

34

lende pensioenen. Daarnaast staat het in voor de permanente vorming van de werknemers. Ook het financieren en het organiseren van outplacement voor werknemers ouder dan 45 jaar behoort tot het takenpakket. CIB maakt als werkgeversorganisatie deel uit van de Raad van Bestuur. www.sf323.be

CIB België vzw CIB Vlaanderen en Federimmo (CIB Wallonie-Bruxelles) zijn autonome organisaties die samen verenigd zijn in CIB België vzw. CIB België vzw biedt een platform voor overleg op federaal niveau en vormt herhaaldelijk ook de basis voor vertegenwoordiging van de CIB-familie op Belgisch, Europees en internationaal niveau.

Federatie van de Toeristische Industrie (FTI) De Federatie van de Toeristische Industrie verenigt beroepsfederaties van de private toeristische actoren, zoals de touroperators, reisbureaus, autocarondernemingen, horeca, recreatieondernemers en de vakantieverhuur. CIB heeft twee leden in de Raad van Bestuur van FTI, waarvan één ondervoorzitter is. www.fit-fti.be

Volwaardige gesprekspartner


Conseil européen des Professions immobilières (CEPI)

Vlaams Overleg Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (VLORO)

Deze Europese beroepsfederatie volgt de vastgoedreglementering binnen de Europese Unie op de voet. Ze verenigt de belangrijkste beroepsfederaties van vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders uit de 28 lidstaten van de Europese Unie. Voor CIB Vlaanderen is het een ideaal forum om gedachten en informatie uit te wisselen met Europese collega’s. Het belang van CEPI groeit gestaag omwille van de eveneens toenemende beslissingsbevoegdheden van Europa. www.cepi.eu

VLORO is een overlegorgaan van verschillende federaties met als doelstelling een constructieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie en het Vlaams beleid inzake Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu. CIB Vlaanderen is een van de lidorganisaties van VLORO. www.vloro.be

The International Real Estate Federation (FIABCI) FIABCI vormt het overlegforum voor internationale (commerciële) contacten tussen individuele vastgoedmakelaars over heel de wereld. www.fiabci.org

GDI-raad (Geografische Data-infrastructuur)

Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA) CIB Vlaanderen heeft een samenwerkingsakkoord met VOKA. Met meer dan 18.000 leden-ondernemingen vergroot VOKA de slagkracht van de Vlaamse ondernemingen via standpuntbepaling, belangenbehartiging (bij beleidsverantwoordelijken en in het overleg met de sociale partners) en netwerking. CIB Vlaanderen is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van VOKA. www.voka.be

De GDI-raad geeft strategisch advies over de uitbouw van de Geografische Data-infrastructuur.

Volwaardige gesprekspartner

35


Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV)

In 2008 sloot CIB Vlaanderen een samenwerkingsakkoord met UNIZO. De band met UNIZO versterkt onze positie in sectoroverschrijdende dossiers. Door deze samenwerking maken we ook deel uit van onder meer de commissie vastgoed die de problematiek van de vastgoedmarkt bestudeert. www.unizo.be

SARIV adviseert de Vlaamse regering bij de totstandkoming van haar buitenlands beleid, haar beleid inzake internationaal ondernemen, toerisme en internationale samenwerking. www.sariv.be

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) Deze federale adviesraad heeft een tweevoudige wettelijke opdracht: adviseren en vertegenwoordigen. Als overlegforum groepeert de Hoge Raad meer dan 150 organisaties die de belangen van de zelfstandigen en de KMO verdedigen. Vertegenwoordigers van CIB Vlaanderen zetelen in de commissie ‘Andere vrije en intellectuele beroepen’, ook wel Sectorcommissie 15 genoemd. Deze commissie geeft adviezen aan de minister van Middenstand over onder andere de wetgeving met betrekking tot het beroep van vastgoedmakelaar. www.hrzkmo.fgov.be

36

Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) De SARO brengt advies uit aan de Vlaamse regering of het Vlaams parlement over strategische beleidsvraagstukken en over de hoofdlijnen van het beleid inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. De raad heeft bovendien een klankbordfunctie en draagt bij tot het vormen van een beleidsvisie en het interpreteren van maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. www.sarovlaanderen.be

Toeristische Comités en Commissies In het kader van de uitvoering van het logiesdecreet werden het Adviescomité, de Beroepscommissie en de Technische Commissie Brandveiligheid opgericht. Bestuurders van CIB zetelen in deze drie commissies.

Volwaardige gesprekspartner


Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen SYNTRA Vlaanderen is een belangrijke vormingsverstrekker voor de vastgoedsector. De Sectorcommissie Vastgoed waarin CIB is vertegenwoordigd, geeft advies over vastgoedvormingen. Daarnaast zijn er ook beroepscommissies die de opleidingsprogramma’s voor de ondernemersopleiding vastgoedmakelaar concreet uitwerken. Hierin is CIB eveneens vertegenwoordigd. www.syntravlaanderen.be

Vlaamse Woonraad De Vlaamse Woonraad brengt adviezen en standpunten uit over het Vlaamse woonbeleid. De Vlaamse Woonraad formuleert zijn adviezen en standpunten vanuit de dialoog met het maatschappelijk middenveld, onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van lokale besturen. Het bijeenbrengen van deze invalshoeken resulteert in overlegde en onderbouwde adviezen en standpunten. Vanuit deze unieke positie levert de Vlaamse Woonraad een constructieve bijdrage aan het woonbeleid in Vlaanderen. www.vlaamsewoonraad.be

Volwaardige gesprekspartner

Werkgroepen, workshops, rondetafels en jury’s CIB Vlaanderen plaatst de rechten en de noden van de vastgoedsector binnen tal van werkvergaderingen, ad hoc en andere werkgroepen en overlegplatformen op diverse niveaus op de agenda. Zo participeren we onder meer aan het vier jaar lopende onderzoek van het Steunpunt Wonen via de ‘Begeleidingsgroep private verhuurders’. Het Steunpunt Wonen is een samenwerkingsverband van de KU Leuven, de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst (Sint-Lucas Brussel-Gent), de Provinciale Hogeschool Limburg, de Universiteit Antwerpen en het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft (Nederland). Binnen het Steunpunt verzamelen onderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines objectieve gegevens over de woningmarkt en het woonbeleid. Via gedegen wetenschappelijke analyses wensen de onderzoekers bij te dragen tot een langetermijnvisie op het Vlaamse woonbeleid.

Onderzoeksproject ontsluiting overheidsinformatie De vastgoedsector ijvert al jaren voor de digitale ontsluiting van overheidsinformatie. De Hogeschool Gent en het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw startten daarom in 2013 een onderzoeksproject op dat de behoefte aan overheidsinformatie van de sector moet aantonen. Ook het BIV, de Algemene Administratie van de Patrimo-

37


CIB Vlaanderen en de notarissen aan Vlaamse zijde zetten in 2013 hun handtekening onder een historisch samenwerkingsprotocol


niumdocumentatie (AAPD) en Oris nv verlenen hun medewerking. Om het onderzoek zo representatief mogelijk te maken, organiseerden de onderzoekers een grootschalige enquĂŞte, gericht aan alle BIV-erkende vastgoedmakelaars. De onderzoeksresultaten mogen in de loop van 2014 verwacht worden.

Samenwerkingsprotocol Vlaamse architecten en notarissen Eind 2012 sloten CIB Vlaanderen en NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, een samenwerkingsintentie om hun belangen nog beter te kunnen verdedigen. Via hun samenwerking streven beide sectoren naar een vlottere digitale ontsluiting van overheidsinformatie. Verder moet de samenwerking een positieve impact hebben op de ledenwerking van beide beroepsorganisaties. Zo zullen de opleidingsinstituten VIVO (CIB Vlaanderen) en Vitruvius Academy (NAV) proberen om gemeenschappelijke opleidingen te organiseren. Ook het uitwisselen van kennis en informatie moet zorgen voor een nog sterkere dienstverlening. In 2013 ontstond er voor het eerst in de vastgoedgeschiedenis een akkoord tussen de vastgoedmakelaars en notarissen aan Vlaamse zijde om het verkoopproces nog vlotter en efficiĂŤnter te laten verlopen. Daarbij gaat het om een reeks praktische werkafspraken en gedragscodes, die in de dagelijkse praktijk heel wat moeten vergemakkelijken.

Volwaardige gesprekspartner

39


6

Van Vastgoedacademie tot Vastgoedcongres


CIB Vlaanderen draagt een persoonlijk contact met haar leden hoog in het vaandel. Onze ledenconsulenten toeren dagelijks door Vlaanderen om onze leden te bezoeken. Op die manier weten we wat bij hen leeft. Daarnaast organiseert CIB Vlaanderen allerlei evenementen waar leden elkaar kunnen ontmoeten en kunnen netwerken.

41


Vastgoedacademie

Ledenvergaderingen

De Vastgoedacademie organiseert exclusieve studie- en netwerkmomenten die mensen met een hart voor vastgoed samenbrengen om actuele vastgoedtopics uit te diepen. Een aantal toonaangevende politici, academici en andere deskundigen leiden het geheel telkens in goede banen.

De verschillende provinciale CIB Kamers organiseren op regelmatige tijdstippen ledenvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen komen actuele vastgoedthema’s aan bod, maar daarnaast zijn het vooral ontmoetingsmomenten voor onze leden. Naast andere leden ontmoeten ze er ook onze ledenconsulenten, vertegenwoordigers van de structurele partners van CIB Vlaanderen en de CIB-huisadvocaten.

De Vastgoedacademie ging in 2013 van start met de studiereeks Betaalbaar wonen. Via drie studiemomenten wilde CIB Vlaanderen drie voor de vastgoedsector belangrijke thema’s uitdiepen. De conclusies van deze drie studiedagen gaven mee richting aan het memorandum van CIB Vlaanderen dat op het Vastgoedcongres van 22 november 2013 werd voorgesteld, en dat zal worden overgemaakt aan de beleidsmakers. Studiedag 1:

Een eigen huis. Morgen nog met woonbonus? (16 mei 2013)

Studiedag 2:

De private huursector uit het moeras. (20 juni 2013)

Studiedag 3:

Van community tot kangoeroe. Alternatieve woonvormen in Vlaanderen (26 september).

www.vastgoedacademie.be

Van Vastgoedacademie tot Vastgoedcongres

43


Vastgoedcongres Kennis opdoen, tijd nemen voor reflectie en netwerking: dit zijn de hoofdingrediënten van het CIB Vastgoedcongres dat jaarlijks in november plaatsvindt. Jaar na jaar mag CIB Vlaanderen ruim 1.000 vastgoedprofessionals, maar ook opinie- en beleidsmakers en vertegenwoordigers uit andere beroepsgroepen verwelkomen. De deelnemers kunnen een keuze maken uit een ruim aanbod van workshops over actuele thema’s in vastgoedland. Daarnaast is er een centrale sessie rond een uitgelicht congresthema. Deze centrale sessie is het forum voor debat. En natuurlijk is er een dag lang ruim de tijd om te netwerken. In 2013 vindt het Vastgoedcongres opnieuw plaats in Kursaal Oostende, en meer bepaald op vrijdag 22 november. Thema dit jaar is ‘Betaalbaar wonen: onze ambitie’. Hoe wil de vastgoedsector wonen in de toekomst betaalbaar houden? Tijdens het congres wordt naar een antwoord op deze vraag gezocht. CIB Vlaanderen heeft haar oplossingen dit jaar in een verkiezingsmemorandum gegoten dat op het Vastgoedcongres wordt voorgesteld. Het CIB Vastgoedcongres is dit jaar aan haar veertiende editie toe. Volgende thema’s kwamen in de loop van de jaren aan bod.

2013 Betaalbaar wonen: onze ambitie (Oostende) 2012 De nieuwe vastgoedmakelaarswet: evolutie of revolutie? (Oostende) 2011 Vastgoedinformatie. Rechten – Plichten – Lusten – Lasten (Oostende) 2010 Wonen, kopen, huren. Wie wikt en wie beschikt? (Oostende) 2009 Morgen begint vandaag (Oostende) 2008 De toekomst van het vastgoed (driedaags internationaal congres, Gent) 2007 Wonen: nog haalbaar en betaalbaar (Oostende) 2006 De vastgoedsector aan boeien: roeien zonder riemen? (Oostende) 2005 De vastgoedmakelaar: geleid of bevrijd (Oostende) 2004 Informatieplicht van de vastgoedmakelaar (Brussel) 2003 Investeren in Vlaams vastgoed (Hasselt) 2002 E-government en vastgoed (Gent) 2001 Het medialandschap en de vastgoedbemiddeling (Antwerpen) 2000 De makelaardij in Vlaanderen, België en Europa (Brussel)

www.vastgoedcongres.be

Van Vastgoedacademie tot Vastgoedcongres

45


Real Estate Awards Met de Real Estate Awards, ook wel de Vlaamse vastgoedoscars genoemd, bekroont CIB Vlaanderen het harde werk en de inzet die binnen de vastgoedsector worden geleverd. Met deze awards wil CIB Vlaanderen de vastgoedsector een hart onder de riem steken. Wie goed werk levert, verdient immers een pluim. In 2013 vond de zevende editie plaats in Congresen Erfgoedcentrum Lamot in Mechelen. Elk jaar worden twee bijzondere awards uitgereikt. De Pieter Pourbusprijs wordt uitgereikt aan een politicus of organisatie die zich op een positieve manier inzet voor de vastgoedsector. De Georges De Wandeleerprijs gaat naar een lid van CIB Vlaanderen omwille van zijn of haar bijzondere inzet voor de vastgoedwereld en voor de eigen beroepsvereniging. Daarnaast reikte CIB Vlaanderen dit jaar de volgende awards uit: de Real Estate Award Press, Marketing, Innovation, Best Mentor en Starter. Tot slot zetten we elk jaar de vastgoedstudent met het beste eindwerk in de schijnwerpers met de Erasmusprijs. De winnaars werden dit jaar bekendgemaakt tijdens een wervelende show, gepresenteerd door Francesca Vanthielen. Daarna volgde een walking dinner, met tijd voor netwerking en live muziek.

De winnaars van 2013 waren: Pieter Pourbusprijs Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN), vertegenwoordigd door Adrienne Spaepen en Peter Verhaegen. Georges De Wandeleerprijs Guy Delbecque, voorzitter CIB West-Vlaanderen

Real Estate Award Innovatie Yves Heylen - Walls Vastgoedmakelaars - Antwerpen Real Estate Award Marketing Koenraad Belsack - Upgrade Estate - Gent Real Estate Award Best Mentor Anneleen Desmyter - Quares - Antwerpen Real Estate Award Starter Alex Verscheure - A&V Consulting - Kortrijk Erasmusprijs Jens Rombouts - Hogeschool Gent Eindwerk ‘Verhuren aan de vennootschap of een gesplitste aankoop’

www.real-estate-awards.be

Van Vastgoedacademie tot Vastgoedcongres

47


7

Sterke partnerships


CIB Vlaanderen kan op een aantal structurele partners rekenen die de vooruitgang van de ledenorganisatie mee sturen. Dagelijks staan deze partners paraat om met hun service de CIB-leden dat ietsje meer te bieden. BTV, Concordia, HEBBES.be en Luminus: elk op hun manier zijn zij van toegevoegde waarde voor de vastgoedmakelaar. Alle partnervoordelen zijn uitgebreid te raadplegen op www.cibweb.be.

49


50

BTV

Concordia

BTV is de vaste partner van CIB Vlaanderen voor het uitvoeren van verschillende wettelijke controles voor vastgoedmakelaars. BTV biedt exclusief voor CIB-leden een combiproduct aan waarbij de elektriciteitscontrole en de opmaak van het energieprestatiecertificaat tijdens één zelfde keuring gebeuren en dit tegen een voordeeltarief. Vlaamse & Brusselse vastgoedprofessionals kunnen keuringen online bestellen via www.cibweb.be. Dankzij het prepaid systeem verlopen zowel de keuring als de administratieve afhandeling sneller én eenvoudiger. En de service van BTV reikt verder. Zo is BTV er ook voor syndici en projectontwikkelaars. Voor die laatste groep biedt BTV een zeer uitgebreid gamma van keuringen aan: veiligheidscoördinatie op bouwwerven, ventilatiemetingen, EPB-verslaggeving. CIB-leden worden vergoed voor hun werk voor het aanvragen en opvolgen van de keuring.

Concordia is een van de meest toonaangevende verzekeringsmakelaars in de Benelux. Concordia is gespecialiseerd in zowel klassieke verzekeringsoplossingen als nicheproducten en op maat gemaakte pakketten voor bedrijven, federaties en non-profit organisaties. Al meer dan zes jaar is Concordia de vaste verzekeringspartner van CIB Vlaanderen. CIB-leden kunnen bij Concordia onder meer terecht voor hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een verplichte verzekering die een must is voor iedere professionele vastgoedmakelaar. Daarnaast biedt Concordia nog heel wat andere producten aan die speciaal op maat van de makelaar worden gemaakt. Zo ontwikkelde Concordia in nauw overleg met CIB Vlaanderen de polis CIB Huurinsolventie/Huurschade ter bescherming van de eigenaar. CIB-leden genieten niet alleen van een korting maar ook van uitgebreidere waarborgen.

www.btvcontrol.be

www.concordia.be

Sterke partnerships


HEBBES.be

EDF Luminus

De website HEBBES.be van mediagroep Concentra vierde in 2012 haar 10e verjaardag. Op de website kunnen kopers en verkopers terecht voor de meest uiteenlopende producten: van vastgoed, auto’s, motoren tot kunst en kleding,… De samenwerking tussen HEBBES.be en CIB Vlaanderen focust zich op het vastgoedgebeuren. HEBBES.be/immo is uitgegroeid tot een vaste waarde in Vlaanderen. Iedereen die op zoek is naar een huis of appartement te huur of te koop kan op www.HEBBES.be/immo terecht voor een uitgebreid vastgoedaanbod door professionals. Maar naast de site is Hebbes.be ook dé zoekertjesbijlage bij Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. En dan is er nog het HEBBES-immomagazine, dat verdeeld wordt via opvallende displays bij makelaars en op drukbezochte winkelpunten. Het immomagazine verschijnt in vijf edities: Antwerpen, Limburg, Kempen-Vlaams Brabant, Oost-West-Vlaanderen en Kust.

EDF Luminus is de tweede grootste speler op de Belgische energiemarkt met 20% marktaandeel en is zowel producent van elektriciteit als energieleverancier voor gas en elektriciteit. Deze positie als ‘challenger’ wordt bevestigd met een aanwezigheid in de top 5 best gepositioneerde producten qua prijs en een 5 sterren service op de VREG website. CIB Vlaanderen sloot met EDF Luminus een samenwerkingsakkoord af dat CIB-leden heel wat voordelen biedt. Ten eerste kunnen CIB-leden bij een verhuis, leverancierswissel of een nieuwe aansluiting hun klanten op vlotte wijze bijstaan bij de overdracht van de meterstanden en de verwerking van contracten voor gas en elektriciteit. Ten tweede krijgen ze een persoonlijke service agent toegewezen die bereikbaar is op een rechtstreeks telefoonnummer en e-mailadres en die zorgt voor een snelle en continue opvolging van de dossiers. Door deze samenwerking en persoonlijke service konden reeds tienduizenden klanten van de CIB-makelaars vlot en zorgeloos hun energieverhuis regelen. Steeds meer tevreden klanten, daar zetten ze bij Luminus 100% op in.

www.hebbes.be/immo

www.luminus.be

Sterke partnerships

51


Meer weten over CIB Vlaanderen? Voor meer informatie over CIB Vlaanderen, surf naar www.cibweb.be

Vragen aan CIB Vlaanderen? Communicatie: communicatie@cib.be Ledenservice: ledenservice@cib.be Modeldocumenten: modeldocumenten@cib.be Studiedienst: studiedienst@cib.be Verzekering: verzekeringen@cib.be Vorming: info@vivo.be

Perscontact Woordvoerder van CIB Vlaanderen is Dajo Hermans. 0478/84 42 45 dajo.hermans@cib.be @dajo_hermans

52


Kortrijksesteenweg 1005 | 9000 Gent Tel. 09 222 06 22 info@cib.be www.cibweb.be @CIBVlaanderen CIB Vlaanderen

CIB Vlaanderen Jaarverslag 2013  

CIB VLaanderen Jaarverslag 2013

CIB Vlaanderen Jaarverslag 2013  

CIB VLaanderen Jaarverslag 2013

Advertisement