Page 1

  Companys  i companyees  Ens adreceem a vosaltrres des de laa Coordinaddora Calaf D Decideix.    Des de fa aaproximadaament un paarell de messos, hem en ngegat a Calaf la coord inadora Callaf Decideixx  amb la inteenció d'orgaanitzar la co onsulta sob re la indepe endència de e Catalunyaa el proper 1 10 d'abril deel  2011.    Som consccients que aquesta és l''última opoortunitat d'o organitzar le es consultess, doncs am mb la tongad da  del 10 d'ab bril i coincid dint amb la cconsulta a B Barcelona é és clourà aquest cicle qque començà a Arenys de  Munt el 133 de setemb bre del 2009 9.    omençat a ttreballar i innformar‐no os de tot el q que implicaa l'organització  Des de Calaf ja hem co d'aquestess.    ments en qu ue ens vam  reunir, va ssorgir la idea a d’ampliar  la iniciativaa a altres  Des dels prrimers mom pobles de l'Alta Segarrra i així seguir amb l'em mpenta dels Prats de R Rei ,Torà, Agguilar de Se egarra i Santt  Marti de Seesgueioles que ja l'han n celebrat.   Estem segu urs que ampliant la con nvocatòria dde les consultes a tots els pobles qque manqu uen de l'Altaa  Segarra sumem i som més forts. Guanyem een notorietaat, en capaccitat organittzativa, divu ulgadora aixxí  com tambéé teixim unaa xarxa entrre municipi s que de be en segur pott servir per  algun que aaltre projeccte.    És per això ò que us fem m arribar aq quest mail. EEls municipis que reste em per orgaanitzar les consultes so om  els següents:     Calaf, Santt Pere Sallavinera, Puja alt, Castellffollit, Calon nge de Segarra, La Mol sosa, Vecia ana, Coponss i  Rubió    Ens agradaaria poder u unir‐nos perr formar l'A ltaSegarra Decideix, un coordinaddora que en ns agrupés aa  tots els mu unicipis quee decideixin ajuntar‐se  al projecte i així compartir recurs os poder orrganitzar less  consultes cconjuntameent.    Però per a poder tirarr endavant aaquest proj ecte cal que us impliqu ueu des dells municipiss, i decidiu ssi  voleu partiicipar de la iniciativa.  L'objectiu d d'aquest co orreu és form malitzar la cconvocatòrria d'una reunió inform mativa sobre  l'organitzaació de conssultes sobre e la indepenndència als nostres mu unicipis, prooposada perr al proper  dimarts diaa 16 de novvembre a le es 20h a la CCasa Felip d de Calaf (a ssota de l'Ajuuntament).  El caràcterr de la reuniió seria ABSSOLUTAMEN NT INFORM MATIU, sense e que l'assisstència a la mateixa siggui  CAP MENA A DE COMPR ROMÍS, simplement peer tantejar ssi seria posssible la cooordinació en ntre els  diferents m municipis i vveure quine es són les taasques que e caldria asssumir (i com m organitzar‐les) de cara  a tirar endavant les co onsultes.  Podeu contactar amb nosaltres aa través del  correu calaafdecideix@ @gmail.com     PD: Si creieeu que a algguna person na conegud a li pot inte eressar el prrojecte, si uus plau no dubteu a  reenviar‐li aquest com municat  Gràcies. 


Comunicat creació alta segarra decideix  

Creació alta segarra decideix

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you