Page 1

Nr 4/2011, 2 V 2011 – 12 VI 2011 r., Katalogi 7-8

Szwedzki szyk w zasi´gu r´ki Kampania rekrutacyjna w Katalogu 8

Nowy Dyrektor Generalny Oriflame w Polsce

Aplikacja Katalog Oriflame

na iPada

t u l a S lame! Orif

w ó r o t k e r y D Balaryskim stylu wp


8

6 Nowy Dyrektor Sprzeda˝y Oriflame Poland 28 marca 2011 roku stanowisko Dyrektora Sprzeda˝y w Oriflame Poland objà∏ Christian Manhusen. Christian rozpoczà∏ swojà prac´ w Oriflame w styczniu roku 2004 w Kairze jako Mened˝er ds. Rozwoju Biznesu. Nast´pnie pe∏ni∏ funkcj´ Dyrektora Generalnego w 2 ró˝nych krajach. B´dàc Dyrektorem Generalnym Egiptu w znacznym stopniu przyczyni∏ si´ do szybkiego rozwoju tego rynku poprzez prac´ w terenie oraz skupienie na rozwoju liderów. Przez ostatnie 3 lata by∏ Dyrektorem Generalnym w Chile. Christian studiowa∏ ekonomi´ i zarzàdzanie w biznesie w Sztokholmie. W jego ˝yciu bardzo wa˝ne sà wartoÊci Oriflame: byciem razem, duch i pasja. Spora wiedza Christiana na temat SARPIO, nastawienie na wygranà, ogromny zapa∏ do pracy w Oriflame oraz jego umiej´tnoÊç tworzenia nowych, silnych liderów b´dà na pewno wa˝nymi czynnikami pozwalajàcymi na zdobycie pozycji nr 1 na rynku sprzeda˝y bezpoÊredniej wÊród firm kosmetycznych w Polsce. Christian jest ˝onaty i ma dwoje dzieci. Wolny czas lubi poÊwi´caç rodzinie i przyjacio∏om. Uwielbia podró˝owaç, czytaç i oglàdaç dobre filmy. Lubi te˝ sport. JeÊli tylko czas mu na to pozwala, gra w tenisa lub jeêdzi na nartach.

18

9

TYLKO U NAS 3 KALEJDOSKOP 14 NATURALNIE SUKCES Gratulujemy zdobywcom tytu∏ów w Katalogach 4/2010 i 5/2011 20-LECIE ORIFLAME 12 JAK ORIFLAME ZMIENI¸O MOJE ˚YCIE Czas na zmiany u Marii MaÊlanki 13 20 NIEZAWODNYCH SPOSOBÓW NA PI¢KNY WYGLÑD Magdalena Górska na 20-lecie Oriflame BIZNES NOWY DYREKTOR GENERALNY ORIFLAME POLAND List Johana Larssona do Konsultantów i Liderów 5 POZNAJ WYTWORNY ÂWIAT KOSMETYKÓW ORIFLAME Program Witamy dla nowych Konsultantów w Katalogu 7 6 SZWEDZKI SZYK W ZASI¢GU R¢KI Kampania rekrutacyjna w Katalogu 8 8 SPRZEDA˚ BEZPOÂREDNIA NA WY˚SZYM POZIOMIE Wszystko na temat aplikacji Katalog Oriflame na iPada 16 FINANSE TO JEJ SPECJALNOÂå Wywiad z Dorotà Steciuk-Godziebà 18 SAMOCHÓD VOLVO W ZASI¢GU R¢KI Na czym polega Program Samochodowy?

4

WYDARZENIA ”DNI OTWARTE” W BIURACH REGIONALNYCH Imprezy promujàce Oriflame 9 SALUT ORIFLAME! Co to by∏ za bal… Relacja z Balu Dyrektorów 17 TO BY¸ NIESAMOWITY WIECZÓR Dzielimy si´ wra˝eniami z Gali SARPIO 20 W 80 DNI DOOKO¸A MARZE¡ Co spotka∏o Mistrzowskie Dru˝yny w Maroku

5

Magazyn Oriflame nr 4/2011 2 maja 2011 – 12 czerwca 2011, Katalogi 7-8 Redakcja: Ma∏gorzata ¸akomiec Opracowanie graficzne i sk∏ad: Barbara Turska-Knyziak redakcja@oriflame.com.pl

2 Bussines & Beauty – Magazyn Oriflame

URODA 19 ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE DLA PRZYSZ¸YCH MAM Ekspert Oriflame radzi jak dbaç o siebie podczas cià˝y


KaLeJDOskOP Dzieƒ Kobiet

z Oriflame

Dzieƒ Kobiet okaza∏ si´ doskona∏ym powodem do zorganizowania wielu akcji prospektingowych w ca∏ej Polsce. Z pewnoÊcià ten wyjàtkowy dzieƒ Klientkom Galerii i Centr Handlowych kojarzyç si´ b´dzie z Oriflame! Dla wielu oznaczaç b´dzie poczàtek pozytywnych zmian w ich ˝yciu. Na miejscu czeka∏y liczne atrakcje: pokazy makija˝u, zabiegi kosmetyczne, porady w zakresie badania cery. Profesjonalnie przygotowane stoiska Oriflame przyciàga∏y t∏umy kobiet, a zaanga˝owanie naszych Konsultantów prezentujàcych mo˝liwoÊci, jakie stwarza wspó∏praca z naszà firmà zaowocowa∏o zarejestrowaniem ponad 2 tysi´cy nowych Konsultantów. Gratulujemy sukcesu!

SzeÊcioletni Tomek

szuka hulajnogi! Tomek chodzi do zerówki. Bardzo lubi si´ uczyç i kolegowaç z innymi ch∏opcami. Ostatnio pokazali mu superhulajnog´. Od tamtej pory Tomek marzy, by takà mieç. A mo˝e Ty móg∏byÊ pomóc mu jà znaleêç? Jest wiosna, zaraz b´dà wakacje. Czy widzisz ju˝ uÊmiech radoÊci na twarzy malucha? Zajrzyj na www.akukurodzina.pl – widzia∏am tam superhulajnog´ dla Tomka.

Nowa wyprawa Oribusa

Ju˝ po raz 15-ty Oribus goÊciç b´dzie na imprezach organizowanych przez mniejsze i wi´ksze miasta w ca∏ej Polsce! W czasie naszego tournée po Polsce odwiedzimy wiele ciekawych zakàtków i zaproponujemy mas´ atrakcji: pokazy makija˝u, konkursy z fantastycznymi nagrodami, prezentacj´ szans i mo˝liwoÊci w Oriflame oraz kàcik Lego dla najm∏odszych. Szukaj na swojej wakacyjnej trasie zielonego Oribusa i przygotuj si´ na lato pe∏ne przygód z Oriflame! Aby mieç pewnoÊç, ˝e zdà˝ysz na nasz autobus, koniecznie zapoznaj si´ z harmonogramem imprez, w których b´dziemy uczestniczyç! Dok∏adny „rozk∏ad jazdy” znajdziesz na stronie www.oriflame.pl, w zak∏adce „Mo˝liwoÊci”. Baw si´ razem z nami tego lata!

Oriflame laureatem konkursu

Prix de Beauté Wyg∏adzajàcy scrub do twarzy Swedish Spa zosta∏ nagrodzony w konkursie Prix de Beauté Cosmopolitan 2011! Czytelniczki pisma Cosmopolitan doceni∏y kosmetyk przyznajàc mu kryszta∏owà statuetk´ w kategorii popularne kosmetyki do piel´gnacji twarzy. To nasza druga nagroda w tym konkursie. Jest to ju˝ 13 edycja presti˝owego konkursu Prix de Beauté w Polsce. Konkurs jest organizowany przez wszystkie mi´dzynarodowe edycje magazynu Cosmopolitan. Celem plebiscytu Prix de Beauté Cosmopolitan jest wyró˝nianie i lansowanie najciekawszych propozycji kosmetycznych i metod piel´gnacji urody. W zesz∏ym roku Oriflame zosta∏o nagrodzone przez jury w kategorii kosmetyki m´skie za krem przeciwzmarszkowy Total Age Control.

Z∏ota Idea w konkursie Idea Awards

dla Oriflame Telewizyjna reklama Oriflame „Midnight Pearl” zosta∏a g∏ównym laureatem XX edycji presti˝owego konkursu bran˝y reklamowej - Idea Awards, w kategorii „moda i uroda”. W konkursie co roku ocenianych jest kilkaset reklam, które poddawane sà surowej ocenie - najpierw internautów, a nast´pnie jury. Cz∏onkami jury konkursu Idea Awards sà uznane postacie ze Êwiata reklamy oraz dyrektorzy marketingu firm odnoszàcych sukcesy na polskim rynku. Idea Awards to jeden z najstarszych konkursów w Polsce, w którym oceniane sà reklamy. Odbywa si´ ju˝ od 20 lat, a jego g∏ównym celem jest podniesienie standardów reklam poprzez uhonorowanie najlepszych z nich. Bussines & Beauty – Magazyn Oriflame 3


BIZNES

Nowy Dyrektor Generalny

Oriflame w Polsce! Przed nami jasny cel na nadchodzàce lata; zamierzamy staç si´ Firmà nr 1 w sprzeda˝y bezpoÊredniej wÊród firm kosmetycznych w Polsce oraz najszybciej rozwijajàcym si´ rynkiem w Êwiecie Oriflame!!!

Drogi Konsultancie i Liderze Oriflame, Na poczàtku chcia∏bym si´ Wam przedstawiç. Nazywam si´ Johan Larsson i jestem nowym Dyrektorem Regionu EMEA Centralna, w sk∏ad którego wchodzà takie kraje jak Polska, Czechy, S∏owacja i W´gry, a tak˝e nowym Dyrektorem Generalnym Oriflame Poland. Pochodz´ ze Szwecji i mam 38 lat. Mam OGROMNE serce i mnóstwo entuzjazmu do pracy z Wami – Liderami i Konsultantami Oriflame! Polska jest 6 krajem, dla którego b´d´ pracowa∏ w Oriflame. Zanim przeprowadzi∏em si´ tutaj, mieszka∏em w wielu ró˝nych krajach – Serbii i Czarnogórze, Egipcie, Bu∏garii, na W´grzech oraz w Turcji. Od 1 marca 2011roku mieszkam i pracuj´ w Polsce. W tym miejscu chcia∏bym podzi´kowaç Oriflame w Turcji! Jestem bardzo dumny z tego, ˝e mog∏em byç cz´Êcià Oriflame w tamtym kraju, a teraz jestem dumny z tego, ˝e mog´ rozpoczàç wspó∏prac´ z Wami – niewàtpliwie staniecie si´ istotnym elementem mojego ˝ycia! Chcia∏bym tak˝e podzi´kowaç Magnusowi Alsterlind za fantastycznà prac´, jakà wykona∏ dla Oriflame Poland – DZI¢KUJ¢ MAGNUS! Wiem, ˝e zarówno pracownicy Oriflame jak i Konsultanci z ca∏ego kraju darzà Ci´ ogromnà sympatià. Mam nadziej´, ˝e moja wspó∏praca z Wami u∏o˝y si´ równie pomyÊlnie i ju˝ nie mog´ si´ doczekaç tego, co czeka nas w nadchodzàcych latach. Mia∏em ju˝ wczeÊniej okazj´ goÊciç w Polsce i jestem w PE¸NI przekonany, ˝e przed Oriflame Poland rysuje si´ Êwietlana przysz∏oÊç obfitujàca w sukcesy. Cieszy mnie niezmiernie, ˝e b´d´ teraz mia∏ przyjemnoÊç mieszkaç i pracowaç w Polsce. Wasz kraj jest pi´knym krajem i s∏ysza∏em wiele dobrego o Polakach. S∏ysza∏em tak˝e wiele dobrego na Wasz temat, Konsultanci Oriflame Poland, przez co z ogromnà niecierpliwoÊcià czekam na nasze wspólne osiàgni´cia.

4 Bussines & Beauty – Magazyn Oriflame

Przed nami jasny cel na nadchodzàce lata. Zamierzamy staç si´ firmà nr 1 w sprzeda˝y bezpoÊredniej wÊród firm kosmetycznych w Polsce oraz najszybciej rozwijajàcym si´ rynkiem w Êwiecie Oriflame!!! Jestem bardzo dumny z tego, ˝e mog´ pracowaç w tak wspania∏ej firmie, jakà jest Oriflame. Daje ona mo˝liwoÊci ka˝demu, niezale˝nie od wieku, p∏ci, narodowoÊci czy wyznania i dlatego czuj´ si´ w niej tak dobrze. Drodzy Konsultanci, Klienci i Pracownicy. Gdy patrz´ w przysz∏oÊç, widz´ wspania∏e rzeczy przed nami. Ju˝ po krótkim okresie, jaki sp´dzi∏em w Polsce, jestem w pe∏ni przekonany, ˝e Oriflame Poland ma przed sobà przysz∏oÊç pe∏nà sukcesów! ˚ycz´ Wam powodzenia w Waszej pracy w Katalogach 7 i 8. Nie zapominajcie, ˝e Wy WSZYSCY mo˝ecie odnieÊç sukces razem z Oriflame. Wystarczy, ˝e b´dziecie ci´˝ko pracowaç i uwierzycie w siebie! Gwarantuj´ Wam, ˝e postaramy si´ s∏u˝yç Wam pomocà i wesprzeç w Waszych dà˝eniach! ˚ycz´ Wam wszystkim wielu sukcesów w Oriflame, jednak˝e nie zapominajcie po drodze o tym, by dbaç o swoich najbli˝szych. Ostatnia rzecz jakà chcia∏bym si´ z Wami podzieliç: Osiàganie sukcesów w Oriflame nie zawsze jest ∏atwe… ale jest za to BARDZO, BARDZO satysfakcjonujàce! Serdecznie pozdrawiam,

Johan Larsson Regionalny Dyrektor EMEA Centralna & Dyrektor Generalny Oriflame POland


BIZNES Oferta tylko dla nowych konsultantów wa˝na w Katalogu 7 (2 - 22 maja 2011)

Poznaj wytworny Êwiat

kosmetyków Oriflame

1

etap Programu Witamy

Z∏ó˝ swoje pierwsze punktowane zamówienie mi´dzy 2 a 22 maja i uzbieraj co najmniej 100 PP*, a otrzymasz pierwszà nagrod´**: najs∏ynniejszy kosmetyk Oriflame - krem uniwersalny (15 ml) za jedyne 1 z∏!

2

etap Programu Witamy

3

W kolejnym Katalogu powtórz swój sukces i zrób zakupy o ∏àcznej wartoÊci co najmniej 100 PP*, a otrzymasz drugà nagrod´**: krem intensywnie nawil˝ajàcy na noc Aqua-Rhythm (50 ml) za jedyne 1 z∏!

etap Programu Witamy

W trzecim Katalogu zrób zakupy o ∏àcznej wartoÊci co najmniej 100 PP*, a otrzymasz trzecià nagrod´**: perfumowanà wod´ toaletowà Mirage (50 ml) za jedyne 1z∏!

1z∏

1z∏ 1z∏

„Dni Otwarte” w Biurach Regionalnych Obchodzony 8 marca Dzieƒ Kobiet oraz rocznica 20-lecia Oriflame w Polsce okaza∏y si´ wspania∏ymi okazjami do tego, by Konsultanci prowadzàcy Biura Regionalne zorganizowali imprezy promujàce mark´ Oriflame. Dzi´ki akcji pod has∏em „Dni Otwarte” zarówno klienci, jak i mieszkaƒcy ich miejscowoÊci mieli szans´ z bliska przyjrzeç si´ kolorowemu Êwiatu naszych kosmetyków i poznaç nieograniczone mo˝liwoÊci, jakie oferuje wspó∏praca z naszà firmà. Dzi´ki zaanga˝owaniu i kreatywnoÊci organizatorów, nasze placówki zamieni∏y si´ w te dni w miejsca niezwyk∏e, pe∏ne niespodzianek i atrakcji. Cieszymy si´ ogromnie, ˝e otrzymaliÊmy tak wiele zg∏oszeƒ – znaczna liczba Biur Regionalnych wyrazi∏a ch´ç udzia∏u w konkursie na najciekawiej zorganizowane Dni Otwarte”. Rywalizacja ” pomi´dzy nimi by∏a zaci´ta, a poziom

walki niezwykle wyrównany. Nie oby∏o si´ bez wewn´trznych sporów w sk∏adzie jury, gdy˝ nie mogliÊmy nagrodziç wszystkich. A by∏o o co walczyç. Zwyci´zcy otrzymali profesjonalne nagrody o ∏àcznej wartoÊci 2000 z∏.! Nagrod´ g∏ównà otrzyma∏o Biuro Regionalne Milicz prowadzone przez Panià Anet´ Ku∏akowskà. Oprócz tego, nagrodzone zosta∏y dwie placówki – Biuro Regionalne Prudnik prowadzone przez Panià Violett´ Zajàc oraz Biuro Regionalne Rypin prowadzone przez Panià Justyn´ Pawlewicz. Wierzymy, ˝e wygrane flipcharty na co dzieƒ pomogà w jeszcze lepszym rozwoju Biur. Dzi´ki nim prowadzone szkolenia zyskajà na profesjonalizmie i jeszcze bardziej fachowym przygotowaniu spotkaƒ. Wszystkim serdecznie dzi´kujemy i gratulujemy!

BR Milicz

BR Rypin

BR Prudnik

Bussines & Beauty – Magazyn Oriflame 5


BIZNES

Kampania rekrutacyjna w Katalogu 8 (23 maja - 12 czerwca 2011)

Szwedzki szyk w

Dok∏adamy wszelkich staraƒ, by produkty, które Ci oferujemy by∏y najwy˝szej jakoÊci. Dlatego te˝ podj´liÊmy wspó∏prac´ z Valerie Aflalo. Szwedzka projektantka mody i Oriflame to idealne po∏àczenie z wielu powodów. Jej ciep∏a i przyjazna osobowoÊç razem z przedsi´biorczym i nigdy nie poddajàcym si´ usposobieniem, stanowi wielkà inspiracj´ dla wielu z nas.Valerie reklamuje swoje projekty pod has∏em naturalnej, szwedzkiej elegancji i bardzo dobrze zna Oriflame – 10 lat temu by∏a modelkà, którà mogliÊmy oglàdaç w naszych Katalogach. DziÊ zaprojektowa∏a stylowà kolekcj´ z typowymi szwedzkimi akcentami po to, by wyeksponowaç Twoje naturalne pi´kno i dodaç Ci pewnoÊci siebie. Kolekcja jest dost´pna w kampanii rekrutacyjnej w Katalogu 8.

Skorzystaj z wyjàtkowego Programu Witamy! Zdobàdê kolekcj´ Stockholm o wartoÊci 297 z∏!

Niezapomniany poczàtek! ETAP

1

W dniach od 23 maja do 12 czerwca, zrób zakupy o ∏àcznej wartoÊci co najmniej 100 PP* z Katalogu 8, a otrzymasz pierwszà nagrod´**: kosmetyczk´ z kolekcji Stockholm za jedyne 1 z∏!

Pozwól chwili trwaç! ETAP

2

W Katalogu 9, mi´dzy 13 czerwca a 3 lipca, powtórz swój sukces i zrób zakupy o ∏àcznej wartoÊci co najmniej 100 PP*, a otrzymasz drugà nagrod´**: przeciws∏oneczne okulary oraz etui z kolekcji Stockholm za jedyne 1 z∏!

Mocny finisz! ETAP

3

W Katalogu 10, mi´dzy 4 a 24 lipca, za zakupy o ∏àcznej wartoÊci co najmniej 100 PP* otrzymasz trzecià nagrod´**: torb´ z kolekcji Stockholm za jedyne 1 z∏!

*Ka˝dy produkt oferowany przez Oriflame ma przypisanà okreÊlonà wartoÊç punktów premiowych, którà sprawdzisz w aktualnym cenniku lub na stronie www.oriflame.pl **Ka˝da z nagród w Programie Witamy zostanie do∏àczona do punktowanego zamówienia w kolejnym Katalogu. Op∏ata wpisowa 1 z∏ obowiàzuje dla nowych Konsultantów, którzy zarejestrujà si´ i z∏o˝à swoje pierwsze punktowane zamówienie w Katalogu 8 2011 r.


BIZNES

zasi´gu r´ki WartoÊç 59 z∏

Nagrody dla sponsorów

Kosmetyczka z kolekcji Stockholm Elegancko i ekskluzywnie zaprojektowana kosmetyczka Valerie Aflalo. Idealna kiedy chcesz podró˝owaç majàc przy sobie niewielki baga˝. Ma z∏otà przywieszk´ z napisem „Valerie for Oriflame Sweden”. Zapinana na zamek b∏yskawiczny, w Êrodku posiada dodatkowà kieszonk´.

Za pierwsze dwie osoby spoÊród Twoich nowych Konsultantów, które rozpocznà Program Witamy w Katalogu 8, otrzymasz torb´ z kolekcji Stockholm za 1 z∏*. Za ka˝dà kolejnà par´ spoÊród Twoich nowych Konsultantów, którzy rozpocznà Program Witamy w Katalogu 8, otrzymasz kolejne akcesoria z kolekcji Stockholm – eleganckie okulary przeciws∏oneczne w etui oraz podr´cznà kosmetyczk´ za 1 z∏*. *Odbiór nagrody nastàpi po spe∏nieniu warunków, od Katalogu 8 do koƒca Katalogu 11. Szczegó∏y Programu dla Sponsorów znajdziesz w Regulaminie dost´pnym w placówkach Oriflame Poland oraz na stronie www.oriflame.pl

WartoÊç 89 z∏

Okulary z kolekcji Stockholm Idealna para czarnych okularów z logo Oriflame na oprawkach. Zaprojektowane przez Valerie Aflalo. Bia∏e etui do∏àczone do okularów stanowi wspania∏e dope∏nienie torby i kosmetyczki.

Torba z kolekcji Stockholm WartoÊç 149 z∏

Dla TOP 10 Mened˝erów 12 – 18%* 10-ciu najlepszych Mened˝erów za najwi´kszà iloÊç nowych Konsultantów w Grupie Mened˝erskiej**, którzy zrealizujà 1 etap Programu Witamy, otrzyma iPada - wspania∏e, mobilne narz´dzie sprzeda˝owe, zapewniajàce natychmiastowy dost´p do Êwiata Oriflame. IPad posiada aplikacj´ Katalog Oriflame, która niezwykle usprawnia i uatrakcyjnia prac´. * tytu∏ na koniec Katalogu 7 ** warunek: minimum 30 osób. Szczegó∏y Programu dla Mened˝erów znajdziesz w Regulaminie dost´pnym w placówkach Oriflame Poland oraz na stronie www.oriflame.pl

RozjaÊnij swój wizerunek torbà zaprojektowanà przez Valerie Aflalo. Przyciàgajàcy spojrzenia bia∏y kolor dodaje czystej elegancji ka˝dej stylizacji. Ràczka torby ozdobiona jest z∏otà przywieszkà z napisem „Valerie for Oriflame Sweden”.Torba zamykana jest na zamek b∏yskawiczny. W Êrodku znajduje si´ dodatkowa kieszonka z zamkiem. Bussines & Beauty – Magazyn Oriflame 7


BIZNES

Sprzeda˝ bezpoÊrednia na wy˝szym poziomie

Aplikacja Katalog Oriflame na iPada

dla Konsultantów i klientów

Natychmiastowy dost´p do aktualnego Katalogu Oriflame oraz najnowszych produktów i ekscytujàcych ofert jest ju˝ mo˝liwy. Dzi´ki atrakcyjnemu przedstawieniu produktów oraz ofert, Konsultanci mogà w bardziej zach´cajàcy sposób zapoznaç swoich klientów z Oriflame. Katalog na iPada wyglàda identycznie jak jego wersja drukowana po to, by Konsultanci mogli swobodnie przestawiç si´ na u˝ywanie aplikacji, jako pomocnego narz´dzia sprzeda˝owego. Aplikacja jest dost´pna w iTunes Appstore. Michael Cervell, Senior Vice President Global Direct Sales w Oriflame mówi: ”Raz jeszcze pokazaliÊmy, ˝e wychodzimy Konsultantom i ich klientom naprzeciw z najnowoczeÊniejszymi technologiami. To nasz pierwszy krok w tej dziedzinie. Zamierzamy rozszerzyç dzia∏alnoÊç w miar´ rozwoju tej technologii. Pojawienie si´ aplikacji Katalogu Oriflame to krok milowy w sposobie w jaki Oriflame wspó∏pracuje z Konsultantami oraz klientami na ca∏ym Êwiecie.To wspania∏e narz´dzie sprzeda˝owe pozwala na sta∏y dost´p do najnowszych wiadomoÊci o Oriflame. Aplikacja Katalogu Oriflame b´dzie dost´pna w 33 j´zykach. Na dzieƒ dzisiejszy mo˝na

jej u˝ywaç w 14 krajach w regionie EMEA i 6 krajach regionu CIS.” Jak mo˝na u˝ywaç aplikacji na iPada?

Aplikacja Katalogu Oriflame na iPada zosta∏a stworzona dla Konsultantów w celu uzupe∏nienia lub zastàpienia wersji drukowanej Katalogu podczas prezentacji produktów klientom. Jest adresowana do klientów, którzy chcà mieç sta∏y dost´p do najnowszego Katalogu, aby móc przeglàdaç najnowsze produkty i oferty zawsze i wsz´dzie, by podejmowaç z wyprzedzeniem decyzje o zamówieniu przez Internet lub poprzez Konsultanta. Dlaczego postanowiliÊmy wprowadziç aplikacj´ w∏aÊnie teraz?

Kiedy aplikacja b´dzie dost´pna?

Katalog Oriflame na iPada jest ju˝ dost´pny dla g∏ównych rynków regionu EMEA. JednoczeÊnie pracujemy nad udoskonaleniem jej mo˝liwoÊci.

Smartfony i tablety nie sà jedynie technologicznà nowinkà, sà cz´Êcià codziennego ˝ycia milionów ludzi na ca∏ym Êwiecie. Chcemy rozszerzyç ten obszar ˝ycia naszych Konsultantów i klientów dajàc im nieograniczony dost´p do Êwiata Oriflame, gdziekolwiek sà.

Jakie sà ró˝nice w wersjach aplikacji dla ró˝nych krajów?

Czy za wprowadzeniem takiej aplikacji kryjà si´ jakiÊ idee ekologiczne?

Aplikacja powsta∏a we wspó∏pracy z czo∏owymi programistami, specjalistami od komunikacji medialnej i marketingu oraz aplikacji mobilnych i przemys∏u zwiàzanego ze sprzeda˝à bezpoÊrednià.

Oriflame ma na uwadze prowadzenie biznesu w taki sposób, by pokazywaç swoje zaanga˝owanie w ochron´ Êrodowiska. Poszukujemy sposobów na to, by u˝ywaç nowych, ekologicznych technologii, które b´dà jeszcze mniej szkodliwe dla Êrodowiska ni˝ te, stosowane dotychczas.

Pytania i odpowiedzi P: Czy Konsultant mo˝e po prostu pobraç aplikacj´ z App Store, a jeÊli tak, to czy wià˝e si´ to z jakàÊ op∏atà? O: Mo˝na najzwyczajniej pobraç aplikacj´. Nie pobieramy za to op∏aty. P: Czy aplikacja jest dost´pna tylko dla Konsultantów? O: Jest ona dost´pna dla wszystkich Konsultantów i klientów. P: Kiedy korzystajàcy z aplikacji majà dost´p do nowego Katalogu? O: Katalog powinien byç dost´pny tego samego dnia (lub nocy), kiedy rozpoczyna si´ okres jego obowiàzywania. P: Czy ponosi si´ jakieÊ koszty zwiàzane z pojawieniem si´ w aplikacji ka˝dego nowego Katalogu? O: Nie ponosi si´ ˝adnych kosztów. Wi´cej informacji znajdziesz po zalogowaniu na stronie www.oriflame pl, w sekcji Rozrywka i wydarzenia/Aplikacje Oriflame. 8 Bussines & Beauty – Magazyn Oriflame

rozszerzyç aplikacj´ na inne platformy, kiedy tylko b´dzie to technologicznie mo˝liwe. IPad Apple jest wiodàcym tabletem na globalnym rynku, zatem rozsàdne jest rozwijanie takich narz´dzi, które b´dà dost´pne dla najwi´kszej liczby Konsultantów i klientów. Uwa˝nie Êledzimy trendy pojawiajàce si´ na rynku, dlatego te˝ b´dziemy gotowi na dostarczenie aplikacji na inne platformy, jeÊli tylko nasi odbiorcy b´dà tego potrzebowali i kiedy pojawià si´ efektywne sposoby dystrybucji.

Czy planujecie stworzyç aplikacj´ tak˝e na inne platformy mobilne?

To dopiero nasz pierwszy krok w tym obszarze. Planujemy

Informacje dost´pne w aplikacji sà specjalnie dostosowane dla konkretnych krajów. U˝ytkownicy zobaczà oferty, które sà najbardziej odpowiednie dla ich kraju. Kto zaprojektowa∏ aplikacj´?

Jakie sà g∏ówne funkcje aplikacji?

Aplikacja posiada atrakcyjny, intuicyjny dla u˝ytkownika interfejs, który oferuje mo˝liwoÊç przeglàdania Katalogu i opcj´ wyszukiwania produktów. Jest bardzo prosta w obs∏udze i zdecydowanie u∏atwia proces sk∏adania zamówienia lub wysy∏ania proÊby o zamówienie.


WYDARZENIA

5 marca 2011 w Hotelu Hilton w Warszawie, odby∏ si´ coroczny Bal Dyrektorów, któremu w tym roku przyÊwieca∏o has∏o „Salut Oriflame!”. Dekoracje, wyst´py oraz para prowadzàcych rodem z Francji: Pascal Brodnicki i najbardziej polska Francuzka – Elizabeth Duda, sprawi∏y, ˝e wszyscy przenieÊliÊmy si´ na t´ jednà noc do jednego z najbardziej malowniczych zakàtków Êwiata – do Pary˝a. Nowych tytu∏ów Dyrektorskich gratulowa∏ Konsultantom ca∏y zarzàd Oriflame: Johan Larsson, Magnus Holm Alsterlind, Ma∏gorzata Cecherz-Kowalska, Jacek Biedrzycki oraz Dorota Steciuk-Godzieba. Portret Agaty Bontkiewicz, która w 2010 roku zdoby∏a najwy˝szy tytu∏ – Dyrektora Szafirowego – na oczach zebranych zosta∏ wymalowany na ekranie niewidzialnà r´kà artysty. Oprócz oficjalnych prezentacji, zadbano równie˝ o atrakcyjnà cz´Êç artystycznà dla goÊci. Mogli oni podziwiaç dynamiczne i zarazem zmys∏owe wyst´py rewii w nowoczesnej choreografii, bazujàcej na kulturze francuskiego kabaretu. Nie zabrak∏o utworów z musicalu „Dzwonnik z Notre Damme” czy te˝ kultowego „Milord”, rozs∏awionego przez Edith Piaf. Kwintesencjà wieczoru by∏ wyst´p polskiego wokalisty Andrzeja Piasecznego. Artysta zaprezentowa∏ zebranym swój najlepszy repertuar. Po koncercie goÊcie bawili si´ do póênych godzin nocnych.

! e m a l f i r O t u Sal


tora Szafirowego tkiewicz - nowego Dyrek Gartulacje dla Agaty Bon

P a r i s

Klubu Oriflame Nowi Z∏oci Dyrektorzy

˚andarmi i panie taƒczàce kankana - wspólny wyst´p Konsultantów i pracowników Oriflame

Oriflame Nowi Dyrektorzy Klubu

10 Bussines & Beauty – Magazyn Oriflame


Nowi Dyrekto rzy Klubu Orif lame

Elizabeth Duda i Paskal Brodnicki poprowadzili bal w iÊcie paryskim stylu

Nowi Dyrektorzy Klubu Oriflame

Niezapomnian y wyst´p Gwiaz dy Wieczoru - An drzeja Piaseczn ego

Bussines & Beauty – Magazyn Oriflame 11


Czas na zmiany

H

Has∏o „Make that change” towarzyszàce obecnie nam, Konsultantom Oriflame, jest wspania∏ym podsumowaniem tego, co wydarzy∏o si´ w moim ˝yciu przez ostatni rok. Rejestracja w Oriflame pod koniec 2009 roku w ˝aden sposób nie zapowiada∏a tego, co zdarzy∏o si´ póêniej.

Poznaj historie Konsultantów wspó∏tworzàcych histori´ Oriflame!

W ekspresowym tempie otworzy∏am w∏asne biuro w miejscowoÊci oddalonej 60 km od mojego miejsca zamieszkania, majàc tam tylko 5 Konsultantek i ˝adnych znajomych osób. Zacz´∏am sama przeprowadzaç spotkania, pokazy i prezentacje. Chyba nawet na maturze ustnej z historii nie by∏am tak zestresowana, jak czeka-

Tradycyjnie, jak w przypadku wi´kszoÊci z nas, zarejestrowa∏am si´ po to, by kupowaç kosmetyki taniej. MyÊla∏am sobie, ˝e mo˝e ewentualnie uda si´ zebraç jakieÊ zamówienia wÊród znajomych, ale to si´ dopiero oka˝e. Ponadto w moim przypadku by∏ to kolejny powrót do firmy – rejestrowa∏am si´ w Oriflame ju˝ po raz czwarty. Powiedzenie „do trzech razy sztuka” w moim przypadku si´ nie sprawdzi∏o. By∏ to czas, kiedy po powrocie do kraju szuka∏am pracy i miejsca dla siebie. Mà˝ mia∏ koncepcj´ w∏asnego biznesu i zaj´ty walkà z urz´dami, da∏ mi wolnà r´k´ do dzia∏ania.

Maria MaÊlanka, Starszy Mened˝er Klubu Oriflame

nia, pomoc i ogromne wsparcie sponsorki, a do tego mà˝ z niewyczerpanà iloÊcià pomys∏ów i energià do ich realizacji sprawi∏y, ˝e w∏aÊnie koƒcz´ kwalifikacj´ na Dyrektora i Êmia∏o spoglàdam w przysz∏oÊç. Przecie˝ tytu∏ Z∏otego Dyrektora jest w zasi´gu moich mo˝liwoÊci!

Poczàtkowo by∏a to pe∏na swoboda kupowania kosmetyków i akcesoriów Oriflame. Jedno, drugie, trzecie zamówienie i sponsorka zaprosi∏a mnie na spotkanie liderskie, na które pojecha∏am czujàc si´ jakoÊ wyjàtkowo, bo zosta∏am przez Kasi´ wybrana. W zasadzie nie wiedzia∏am nawet czym jest spotkanie liderskie, ale sama nazwa brzmia∏a interesujàco. W trakcie spotkania nie czu∏am si´ ju˝ tak dobrze, bo kiedy s∏ucha∏am wypowiedzi innych osób, myÊla∏am sobie: „Co ja tutaj robi´ z moimi 400 punktami i jakie zamówienia nale˝y sk∏adaç, by dostaç procenty?” Na kolejnym spotkaniu Kasia wszystko mi wyjaÊni∏a, a mi pojawi∏ si´ w g∏owie pewien pomys∏. Kiedy wróci∏am do domu, przedstawi∏am swojà koncepcj´ m´˝owi, a on, jak to in˝ynier, pomyÊla∏, policzy∏ i jeszcze raz pomyÊla∏ i policzy∏, po czym stwierdzi∏: „Tutaj mo˝na zarobiç”.

Oriflame to zwrot o 180 stopni w moim ˝yciu – owszem du˝o pracy i maksymalnie zape∏niony kalendarz, ale jaka zmiana perspektywy widzenia! Zarobki, dzi´ki którym mog´ sobie pozwoliç na wiele i absolutny brak jakichkolwiek ograniczeƒ w rozwoju. Oriflame to ka˝dy dzieƒ ca∏kowicie inny od poprzedniego, pe∏na swoboda dzia∏ania, a przede wszystkim wspaniali ludzie, których bez Oriflame nigdy bym nie spotka∏a. Oriflame to mo˝liwoÊç doskonalenia samej siebie – zdobywania nowych umiej´tnoÊci, doÊwiadczeƒ, wyznaczania sobie celów i ich realizacja. Dzi´ki Oriflame nauczy∏am si´ bardzo wa˝nej rzeczy – nigdy, przenigdy nie mo˝na skreÊlaç i szufladkowaç ludzi. Przyk∏adem sà moje dwie liderki, dla których poczàtkowo 100 punktowe zamówienie by∏o problemem.Teraz tak z∏apa∏y wiatr w ˝agle, ˝e mo˝na braç z nich przyk∏ad.

Jak Oriflame

zmieni∏o moje ˝ycie

Z dnia na dzieƒ ja, osoba nieÊmia∏a, bardzo bojàca si´ oceny innych, widzàca w sobie tysiàc powodów, dla których nie powinnam si´ zajmowaç kosmetykami – taka bran˝a przecie˝ zobowiàzuje – zacz´∏am odwiedzaç ca∏kowicie mi obce zak∏ady fryzjerskie i umawiaç pokazy makija˝u.

12 Bussines & Beauty – Magazyn Oriflame

jàc na pierwsze warsztaty w moim biurze. Z oÊmiu zaproszonych osób przysz∏y tylko dwie i chwa∏a Bogu, bo to, co ja wtedy naopowiada∏am, to po prostu brak s∏ów. Pracujàc u kogoÊ, pewnie bym si´ ju˝ pakowa∏a, ale w Oriflame dopiero rozwija∏am skrzyd∏a i uczy∏am si´ wszystkiego od poczàtku. Jednym z moich pierwszych odkryç by∏o to, ˝e wszystko zale˝y od mojej pracy i zaanga˝owania. JeÊli sama siebie przekonam, ˝e osiàgn´ sukces, to uda si´ szybciej ni˝ myÊl´.Tutaj liczy si´ aktywne dzia∏anie, a nie mówienie, ˝e si´ czegoÊ chce. O rezygnowaniu i marudzeniu nie ma mowy, bo to si´ du˝o szybciej udziela innym ni˝ pozytywna energia. Kursy, szkole-

Owszem, zdarza si´, ˝e Oriflame to odmowy, przykre sytuacje, rozczarowania i zazdroÊç, jednak nale˝y wyciàgaç z nich wnioski i wyrzucaç z pami´ci. Oglàdanie si´ na innych, dopasowywanie si´, czy czekanie na to, by ktoÊ zrobi∏ coÊ za Ciebie w Oriflame nie majà przysz∏oÊci.Tutaj Ty jesteÊ kowalem w∏asnego losu i to od Ciebie zale˝y wynik, jaki osiàgniesz ostatniego dnia Katalogu. Has∏o „make that change” sama dla siebie t∏umacz´ jako „weê si´ do pracy”.To w∏aÊnie zrobi∏am, a wynik przeszed∏ moje najÊmielsze oczekiwania.


goÊç -lecia Oriflame

20

20. urodziny to niezwyk∏a okazja, tak wi´c i goÊcie zaproszeni na Êwi´towanie naszego jubileuszu sà wyjàtkowi. Przedstawiamy cykl inspirujàcych felietonów autorstwa utalentowanych, ambitnych i pe∏nych pasji osób, które doskonale znacie z pierwszych stron gazet i szklanego ekranu. W tym numerze goÊcimy aktork´ m∏odego pokolenia Magdalen´ Górskà.

Magdalena Górska

FOTO: AGENCJA WBF

Zadebiutowa∏a w teatrze jako 12-latka w sztuce Bankructwo ma∏ego Jacka”. Na srebrnym ekranie ” po raz pierwszy pojawi∏a si´ w serialu Klan” ” w wielku lat 15, wcielajàc si´ w postaç Sandry Stec. W 2004 roku ukoƒczy∏a studia na Akademii Teatralnej w Warszawie. Na swoim koncie Magdalena ma kilka przygód serialowych. Gra∏a m.in. w Kryminalnych”, M jak mi∏oÊç”, Glinie”, ” ” ” Pensjonacie pod Ró˝à”, Magdzie M.” czy ” ” „Pierwszej mi∏oÊci”. Mo˝na jà by∏o oglàdaç równie˝ w filmach takich, jak „Testosteron”, „Skazany na bluesa”, „Wszyscy jesteÊmy Chrystusami” czy w „Wiedêminie”. 9 lutego 2011 roku by∏a goÊciem specjalnym na naszej konferencji prasowej Bioclinic.

Magdaleny Górskiej 20 niezawodnych sposobów na pi´kny wyglàd D Dla ka˝dej kobiety dbanie o siebie – piel´gnowanie skóry oraz w∏osów – powinno byç czymÊ zupe∏nie naturalnym. Dla aktorki jest to nawet czymÊ wi´cej ni˝ powinnoÊcià. Godziny pracy w ekstremalnych warunkach, ogromne iloÊci filmowego czy teatralnego makija˝u – to wszystko odbija si´ na skórze. W aktorstwie higiena pracy i odpowiednie kosmetyki sà po prostu bezcenne. Dlatego trzeba umieç wyznaczyç sobie zasady i si´ ich trzymaç. Chcia∏abym podzieliç si´ w Wami kilkoma sposobami, które na co dzieƒ pomagajà mi zachowaç pi´kny wyglàd:

1. Zawsze wstaj´ z uÊmiechem, bo dobre samopoczucie uskrzydla i upi´ksza. 2. Staram si´ nie malowaç na co dzieƒ. Wystarczy, ˝e na planie mam doÊç mocny makija˝, dlatego w dni wolne pozwalam mojej skórze odpoczàç, chyba ˝e szykuje si´ jakaÊ wyjàtkowa okazja, np. kolacja z ukochanym. 3. Wybieram sprawdzone kosmetyki – tylko dobre marki, takie jak Oriflame! 4. Zwracam szczególnà uwag´ na dobry podk∏ad – wa˝ne, by nie wysusza∏ skóry i nie by∏ za ci´˝ki. 5. Latem u˝ywam regularnie kremów nawil˝ajàcych na dzieƒ, a wieczorem skór´ lekko nat∏uszczam, zimà robi´ odwrotnie – na dzieƒ u˝ywam lekko t∏ustego kremu, na noc zaÊ nawil˝am skór´. 6. Zawsze nosz´ ze sobà w torebce b∏yszczyk do ust - nie ma nic gorszego ni˝ wysuszone czy sp´kane usta. 7. Unikam klimatyzowanych pomieszczeƒ. 8. Stosuj´ kosmetyki do twarzy z filtrem. 9. Ograniczam u˝ywki (nie pal´ papierosów!). 10. Staram si´ jeÊç du˝o owoców i warzyw. 11. Omijam fast foody.

12. Nie objadam si´ na noc. 13. Pij´ du˝o wody mineralnej. 14. Wybieram produkty zawierajàce cynk i magnez Czasem uzupe∏niam niedobór cynku w postaci tabletek – ten minera∏ jest wa˝ny dla cery. 15. Najlepszy kosmetyk to zdrowy sen. Staram si´ spaç 6-8 godzin na dob´, choç nie zawsze w biegu i tempie pracy si´ to udaje. 16. Aktywnie sp´dzam czas wolny: joga, chodzenie po górach, jazda na rowerze, albo po prostu d∏ugie spacery. Sport jest dobry zarówno dla cia∏a, jak i dla ducha. 17. Od czasu do czasu lubi´ pójÊç na saun´ i oczyÊciç si´ z toksyn. 18. Ucz´ si´ dystansu do mniej wa˝nych spraw. Nic nie wp∏ywa na wyglàd tak êle, jak stres. 19. Odwiedzam czasem salony SPA – id´ wtedy na masa˝ albo na zabiegi nawil˝ajàce. Wybieram te nieinwazyjne! 20. Najlepszym sposobem na pi´kny i zdrowy wyglàd jest mi∏oÊç. Energia mi∏osna upi´ksza najbardziej.

Bussines & Beauty – Magazyn Oriflame 13


LUDZIE SUKCESU

naturalnie

SUKCES! Gratulujemy ludziom sukcesu:

KATALOG 4/2011 PATRYCJA FURGALI¡SKA

443389

GRA˚YNA KOZUBA¸A

2001-05-29 - rejestracja

2008-07-03 - rejestracja

marzec 2011 - Dyrektor

marzec 2011 - Dyrektor

MyÊlàc Oriflame, myÊl´… … wysokiej jakoÊci kosmetyki i nieograniczone mo˝liwoÊci. … wspaniali ludzie, nierozerwalne wi´zi i przyjaênie. … radoÊç tworzenia i nieustanna nauka. … praca nad sobà i zmiany. Wiele ju˝ zmieni∏am i wiem, ˝e to nie koniec, a dopiero poczàtek. Wiele jeszcze przede mnà: „Ka˝dy przecie˝ poczàtek to tylko ciàg dalszy, a ksi´ga zdarzeƒ zawsze otwarta w po∏owie”. 10 lat temu pozna∏am cudownà osob´, od której ucz´ si´ jak tworzyç biznes „lepszy ni˝ dobry”, jak dzia∏aç zgodnie z zasadami, zwracajàc uwag´ na szczegó∏y. Osoba ta to Patrycja Niedbalska, która jest moim przyjacielem, nauczycielem i sponsorem w jednym. Dzi´ki Pati! Dzi´kuj´ Eleonorze Sowiƒskiej za wsparcie oraz wszystkie nadmorskie i Êlàskie spotkania oraz szkolenia. Za ogromne wsparcie dzi´kuj´ tak˝e mojej rodzinie.

1209852

Wspó∏praca z Oriflame daje mi wiele radoÊci i spe∏nia moje marzenia Ciesz´ si´, ˝e wykupi∏am kart´ do klubu Oriflame. By∏ to strza∏ w dziesiàtk´! Zawsze marzy∏am o lepszej stabilizacji finansowej, a Oriflame da∏o mi takà szans´. Co ciekawe, ka˝dy mo˝e z niej skorzystaç, a mnie w∏aÊnie si´ to uda∏o. Chcia∏abym serdecznie podzi´kowaç mojej Dyrektorce – Alicji Sójce, bo bez jej pomocy nie uda∏oby mi si´ tyle osiàgnàç. OczywiÊcie nie zapomn´ o moich dziewczynach z grupy, którym ˝ycz´ dalszych sukcesów. W mojej pracy pomog∏a mi te˝ rodzina, która mnie wspiera i cieszy si´ z moich sukcesów. Dzi´kuj´ Wam wszystkim!

18% 15% 12%

1413177 Micha∏ Chodkowski 1411450 Alina Swoboda vel Swobodziƒska

1246318 Wanda Stachurska

PIOTR KOÂMIDER

1366311

Katarzyna Antczak Joanna Bolek Romana Ewa Czaja Marzena Gawryluk Ilona Goyke Izabela Gruca Ledwoƒ 1435530 Krzysztofa Janowska 1426858 1459181 1424233 1408576 1342419 1408598

2010-02-19 - rejestracja

marzec 2011 - Dyrektor

1321812 Agnieszka Miciukiewicz 1392245 Katarzyna Staniszewska 1358904 El˝bieta Szmyt 1296444 El˝bieta Zambrzycka 1432016 Ewa Zg∏obicka

KATALOG 5/2011 EWA ÂLEDZIONA

1132045

2007-06-15 - rejestracja

kwiecieƒ 2011 - Dyrektor

„Ludzie wierzà, ˝e aby odnieÊç sukces trzeba wstawaç wczeÊnie. Otó˝ nie! – trzeba wstawaç w dobrym humorze.” – Marcel Achard Jestem w Oriflame, poniewa˝ lubi´ u˝ywaç kosmetyków i chcia∏am kupowaç taniej. Z czasem okaza∏o si´, ˝e to jest w∏aÊnie to, co lubi´ czyli liczne kontaky z ludêmi, a tutaj ciàgle poznaj´ nowe i pe∏ne pomys∏ów osoby. JeÊli robisz to, co lubisz i jeszcze ci za to p∏acà to czego chcieç wi´cej? Tytu∏ Dyrektora to zas∏uga moich wspania∏ych spon-

14 Bussines & Beauty – Magazyn Oriflame

sorów Wioli i Romana Skurzyƒskich, którzy przedstawili mi mo˝liwoÊci, jakie oferuje Oriflame. Dzi´kuj´ ca∏ej mojej grupie – bez Was nie spe∏ni∏abym swojego marzenia. Najwi´kszà satysfakcj´ daje mi mo˝liwoÊç uczestniczenia w Waszym rozwoju i wspólna radoÊç z Waszych osiàgni´ç. ˚ycz´ Wam spe∏nienia marzeƒ i wytrwa∏oÊci w drodze do sukcesu. Z pewnoÊcià pomog∏a mi moja rodzina. Dzi´kuj´ za cierpliwoÊç i wyrozumia∏oÊç. Trzymam kciuki za Wasze sukcesy w Oriflame!


LUDZIE SUKCESU

EL˚BIETA MEDALIS

ANNA BIESZCZAD-IMAM

1240294

2008-11-10 - rejestracja

2009-04-29 - rejestracja

kwiecieƒ 2011 - Dyrektor

marzec 2011 - Dyrektor

"Skoro nie mo˝na si´ cofnàç, trzeba znaleêç najlepszy sposób, by pójÊç naprzód." – Paulo Coelho Kiedy zapisywa∏am si´ do Oriflame, nie do koƒca wierzy∏am, ˝e to b´dzie mój sposób na ˝ycie. Podj´∏am to wyzwanie koƒczàc licencjat w Szczecinie. PomyÊla∏am sobie, ˝e to Êwietny sposób na zarobienie dodatkowych pieni´dzy. Pilnie uczy∏am si´ od moich Dyrektorów. Wtedy jeszcze nie wiedzia∏am, ˝e Oriflame wywróci mój Êwiat do góry nogami! Mia∏am chwile kryzysu, ale jak pisa∏ w swojej ksià˝ce Brian Tracy "Kryzys daje zawsze szanse, ale to od Ciebie zale˝y jak go wykorzystasz!" Uczy∏am si´ na b∏´dach i zawsze mog∏am liczyç na doÊwiadczenie moich Dyrektorów, wsparcie mojego m´˝a, który jest do mnie niezwyk∏à inspiracjà! DziÊ koƒcz´ studia drugiego stopnia i spe∏ni∏am moje marzenie – uzyska∏am tytu∏ Dyrektora! Ale to nie koniec wyzwaƒ i celów, to dopiero poczàtek... Dzi´kuj´ moim Dyrektorom za cudowne chwile owocnej nauki Biznesu Oriflame, a jednoczeÊnie mojemu Tacie i Krysi. Nie znajduj´ s∏ów, by wyraziç wdzi´cznoÊç za to, ˝e pokazaliÊcie mi nowà drog´, nie zawsze prostà, ale ze znakami, które pokazywa∏y mi cel. Dzi´kuj´ mi∏oÊci mojego ˝ycia – mojemu m´˝owi Radkowi, który wspiera∏ mnie, inspirowa∏ i w dalszym ciàgu daje si∏´ do podejmowania wyzwaƒ. Bawimy si´ na BALU! Dzi´kuj´ moim Konsultantom, którzy pokazujà mi, ˝e moja praca ma sens. Szczególne podzi´kowania nale˝à si´ Wiesi Janickiej za zaufanie i szczeroÊç. Wiesiu, Kasiu, Ma∏gosiu i Joasiu – teraz kolej na Wasze tytu∏y! Dzi´kuj´ Kierownikowi Regionu, Piotrowi Bia∏ce, za pomoc i mi∏e s∏owa. Dzi´kuje pracownikom filii w Gdyni za ˝yczliwoÊç na co dzieƒ. Pozdrawiam serdecznie.

TERESA DWORAK-KWINTAL

Do Oriflame do∏àczy∏am, poniewa˝ szuka∏am sposobu na niezale˝noÊç zarówno finansowà, jak i ˝yciowà. Marz´ o podró˝owaniu po Êwiecie i ˝yciu w dostatku. Dlatego te˝ od zawsze anga˝owa∏am si´ w ró˝nego rodzaju biznesy, wierzàc, ˝e w ten sposób uzyskam upragnionà wolnoÊç. Niestety, zamiast niej doÊwiadczy∏am ci´˝kiej pracy, miesi´cy bez dnia odpoczynku, braku czasu na rodzin´. A˝ pewnego dnia zapyta∏am sama siebie czego oczekuj´ od mojej przysz∏oÊci? Wiedzia∏am, ˝e nie zosta∏am stworzona do pracy dla pracy, ale do celebrowania ˝ycia. Dlatego zaraz pomyÊla∏am: kto powiedzia∏, ze mam pracowaç d∏ugo? Dlaczego nie przejÊç by na emerytur´ w wieku 40 lat? Kiedy tak sobie myÊla∏am jakie by to by∏o wspania∏e, zacz´∏am to czuç. A kiedy to poczu∏am, to uwierzy∏am. I znalaz∏am partnera do realizacji mojej wizji – Oriflame i AÊk´ Wiktorczyk, która zosta∏a moim liderem i wprowadzi∏a mnie w swój Êwiat. Z poczàtku patrzy∏am na ten biznes tylko poprzez pryzmat celu jaki mog´ w nim osiàgnàç, sukcesu jaki na mnie czeka i wyp∏at jakie za nim pójdà. Ale wraz z rozwojem zrozumia∏am, jak wa˝ni sà w nim ludzie, którzy mnie zmienili, których zmieniam ja. Dzi´kuj´ Asi Wiktorczyk za wiele motywacji i wsparcia i za to, ˝e nie pozwoli∏a mi zrezygnowaç, kiedy mia∏am na to ochot´. Dzi´kuj´ mojemu m´˝owi Mohamedowi za jego wyrozumia∏oÊç i wiar´ w to, ˝e jestem najlepsza. Dzi´kuj´ Dominice Naorniakowskiej za wiele inspirujàcych rozmów, Panu Waldkowi ˚mijewskiemu za wieczny uÊmiech i pomoc w sprawach, które wydawa∏y si´ nie do za∏atwienia, ale przede wszystkim dzi´kuj´ moim liderom. Kasiu Szczepaniak - jesteÊ sercem naszego zespo∏u, Paulino Klukowska – wzorujemy si´ na Twoim profesjonalizmie, Aneto Kaszczyszyn – ka˝dy z nas chce rozmawiaç z ludêmi tak jak Ty, Kasiu Pastor – jesteÊ wschodzàcà gwiazdà. Nie mog´ si´ doczekaç Waszych sukcesów. Poka˝cie wszystkim na co Was staç!!

862142

2004-07-16 - rejestracja

kwiecieƒ 2011 - Dyrektor

Starszy mened˝er Dyrektor 1181830 Maja Smoràg Dominika Naorniakowska 1411450 Alina Swoboda vel Swobodziƒska Rafa∏ Dudkowski

21% 18% 15%

1413177 Micha∏ Chodkowski 1411450 Alina Swoboda vel Swobodziƒska

1126835 Milena Antczak 1334066 Agnieszka Frankowska-Pietrasiak 719302 Katarzyna Korzeƒ

1331129 Ewa Kostrzewska 1210631 Katarzyna Mucha 842930 Ma∏gorzata Poznaƒska

1390398 1287231 1396617 1336479 1257517 1159577 1408355

1203797 Natalia Pawlus 1245755 Anna RumiƒskaPerkowska 304532 Agnieszka Skrobacz 1294776 Anna S∏owik 1180627 Edyta Wyrzykowska

Katarzyna Basiak Aneta Boruchowska Joanna Cimoch Wojciech Dani∏ko Iwona Guz Gra˝yna Iwaƒska Anna Liegmann

1287687

1249309 1334186 1285810 1429058 1197923 1346483 1241862 1311739 1405001 1460251 1405656 1352186 1424774 1436630 1433456 1436617 1257886 1313128 859000 1171368 1410864 1417265 1427132 1322640 1360363 1425261 867623

Ewa Aleksiej Monika BarnaÊ Martyna Bieniek Anna Bogacka Adriana Bombrych Anna Celejewska Grzegorz Celejewski Paula Chy˝yƒska Monika Dmochowska Jadwiga DoboszChruÊcik Aleksandra Dràg Aneta Eizenchart Monika Gajos Katarzyna Grzegorczyk Edyta Gumieniak Magdalena Guzek Baraƒska Agnieszka Herzog Judyta Iwan Dorota Izydorczyk Monika Janiak Lucyna Kacprzykowska Marek Kalinowski Anna Kedziora Marcin Kisilewicz Agnieszka Kulawiak Jadwiga Kuropatwa Dorota Kwiatkowska

1266364 1448166 1293890 1295742 659490 1381181 1433485 1264620 1468908 1451748 1336411 1395736 1406343 1396967 1424768 1220188 1407182 1448707

12%

1348572 1367712 1447031 1382834 1457348 1372135 1424776 1456711 1403413 1351607

Monika ¸azar El˝bieta Mazan Wioleta Mo∏oƒ Iwona Mytnik Agnieszka Niedba∏a Mariola Osiƒska Marta Plecha Tadeusz PodleÊ Barbara Proborszcz Zofia Pudlak Katarzyna Romaƒczyk Beata Rozmus Czes∏awa Rzeszuto Ewa Salamaga Joanna Siwek Monika Sobór Ma∏gorzata Soroka Aniela SzczukaStabrawa Aneta Szwaguliƒska Izabela Âliwiƒska Monika Tobiasz Romana Tusk Zygmunt Uss vel Wàsowicz Katarzyna WiÊniewska Piotr Woliƒski Anna Wójcik Beata Wróbel Agnieszka Zi´tkiewicz

Bussines & Beauty – Magazyn Oriflame 15


BIZNES

Finanse

to jej specjalnoÊç

Dorota Steciuk- Godzieba opowiada nam z czym zetkn´∏a si´ pracujàc na Ba∏kanach, jak tam wyglàda praca Konsultanta oraz o tym, na czym polegajà jej nowe obowiàzki i jaka jest sytuacja Oriflame na Êwiatowym rynku kosmetycznym. D.S-G: Zasadniczo jest podobna, choç Przez 7 lat by∏aÊ dyrektorem finanmo˝na znaleêç ró˝nice. Na Ba∏kanach, sowym Oriflame Poland. Nast´pnie z uwagi na du˝à liczb´ pogodnych dni, obj´∏aÊ stanowisko Regionalnego ∏atwiej zorganizowaç akcje prospektingowe. Dyrektora Finansowego na Ale warunki ekonomiczne sà tam trudniejsze Ba∏kanach. Czy coÊ w tamtej pracy ni˝ w Polsce. Ci´ zaskoczy∏o? W zwiàzku z tym wiele Dorota Steciukosób szuka sposobu, by Godzieba: Polska jest Wyniki firmy sà wesprzeç domowy najwi´kszym rynkiem bardzo dobre. bud˝et i chce do∏àczyç Oriflame, co oznacza, Oriflame na Êwiecie do grona Konsultantów ˝e organizacja polska jest Oriflame. W niektórych najbardziej skomwspó∏pracuje ju˝ krajach trudniej jest natoplikowana: 300 pracowz 3,6 milionem miast znaleêç klientów, ników, 12 placówek, 270 Konsultantów którzy mogà pozwoliç biur regionalnych, pó∏tora w ponad 60 krajach. sobie na kosmetyki miliona faktur rocznie. Oriflame. W Macedonii, Sprzeda˝ wszystkich 10 na przyk∏ad, co trzeci krajów razem wzi´tych, za mieszkaniec ˝yje poni˝ej poziomu ubóstwa. które odpowiada∏am – Bu∏garii, Serbii, Chc´ jednak podkreÊliç, ˝e Macedoƒczycy Czarnogóry, Kosowa, Chorwacji, BoÊni majà ogromnà wol´ rozwoju i nie poddali si´, i Hercegowiny, Macedonii, Bu∏garii oraz gdy kryzys bardzo mocno dotknà∏ ich kraj. S∏owenii – jest mniejsza ni˝ Polski. Zatem z punku widzenia finansów, nie by∏o zaskoczenia. Ale na Ba∏kanach trzeba by∏o Od stycznia 2011 pe∏nisz funkcj´ si´ zmierzyç ze zró˝nicowanymi systemaDyrektora Finansowego Oriflame mi prawnymi dziesi´ciu paƒstw. Nie Poland, a tak˝e Regionalnego wszystkie us∏ugi dost´pne w Polsce sà Dyrektora Finansowego na Europ´ dost´pne w innych, mniej zamo˝nych kraCentralnà.W jaki sposób te obowjach Europy. Na przyk∏ad w Macedonii nie iàzki ró˝nià si´ od tych, które mia∏aÊ jest mo˝liwy leasing samochodu przez poprzednio pracujàc w Polsce? Czy osob´ fizycznà. to dla Ciebie du˝e wyzwanie? Na Ba∏kanach skomplikowane bywajà te˝ D.S-G: Tak, to du˝e wyzwanie, zw∏aszcza, ˝e relacje mi´dzy narodami. W krajach by∏ej teraz oprócz bezpoÊredniego zarzàdzania Jugos∏awii pami´ç o konflikcie wojennym finansami Polski, zarzàdzam równie˝ finansajest wcià˝ bardzo ˝ywa. Pod tym wzgl´dem mi regionu Europy Centralnej, na który praca w tamtym regionie wymaga oprócz Polski sk∏adajà si´ Czechy, S∏owacja wra˝liwoÊci, delikatnego post´powania. i W´gry. Te 4 kraje to prawie 40% obrotów Warto podkreÊliç, ˝e we wszystkich krajach wszystkich 23 krajów europejskich. Oznacza regionu ludzie sà bardzo goÊcinni, ciekawi to, ˝e region ten jest regionem strategicznym, osób zza granicy. Ale jeÊli chodzi o negoniezwykle wa˝nym dla organizacji. Od sukcecjacje biznesowe, sà twardzi. Nie idà na su Polski i regionu Centralnego zale˝y ust´pstwa. powodzenie rynku Europejskiego. Dlatego jest to bardzo odpowiedzialne zadanie. Czy praca Konsultanta Oriflame w Polsce ró˝ni si´ od tej w krajach Czy doÊwiadczenia zdobyte w pracy ba∏kaƒskich, np. Chorwacji, Serbii, na Ba∏kanach pomagajà Ci w pracy, Macedonii, czy Kosowie? którà obecnie wykonujesz?

16 Bussines & Beauty – Magazyn Oriflame

Dorota Steciuk-Godzieba, przez 7 lat pracowa∏a jako Dyrektor Finansowy Oriflame Poland. Nast´pnie pe∏ni∏a funkcj´ Regionalnego Dyrektora Finansowego na Ba∏kanach. Wróci∏a do Polski i od stycznia ponownie zajmuje si´ finansami Oriflame Poland. Jest tak˝e Regionalnym Dyrektorem Finansowym na Europ´ Centralnà w sk∏ad której wchodzà: Polska, Czechy, S∏owacja i W´gry.

D.S-G: Ba∏kany pozwoli∏y mi dostrzec, ˝e sposób ˝ycia Serbów, Chorwatów, Bu∏garów czy mieszkaƒców Czarnogóry ró˝ni si´ diametralnie od tego, z jakim spotyka∏am si´ na co dzieƒ w Polsce. U nas, na przyk∏ad, nie doceniliÊmy wagi kryzysu, gdy˝ tak naprawd´ uda∏o nam si´ przejÊç go w sposób doÊç ∏agodny. Na Ba∏kanach kryzys dotkliwie da∏ si´ we znaki mieszkaƒcom. To doÊwiadczenie poszerzy∏o moje horyzonty, pozwoli∏o mi spojrzeç na wiele spraw z innej, bardziej rozleg∏ej perspektywy, co okazuje si´ bardzo przydatne w mojej aktualnej pracy, gdy˝ nie myÊl´ ju˝ wy∏àcznie kategoriami polskimi. Jestem bardziej Êwiadoma ró˝nic wynikajàcych z odmiennoÊci krajów. Jak prezentujà si´ aktualne wyniki finansowe grupy Oriflame? Jaka jest nasza sytuacja na Êwiatowym rynku kosmetycznym? D.S-G: Wyniki firmy sà bardzo dobre. Oriflame na Êwiecie wspó∏pracuje ju˝ z 3,6 milionem Konsultantów w ponad 60 krajach. Sprzeda˝ w 2010 roku przekroczy∏a 1,5 miliarda EURO, co oznacza 15% wzrost sprzeda˝y w porównaniu do zesz∏ego roku. Takimi wynikami mo˝e si´ pochwaliç niewiele firm gie∏dowych. Dlatego te˝ warto byç Konsultantem Oriflame, byç cz´Êcià sukcesu firmy i uczestnikiem ekscytujàcych wydarzeƒ, które nas czekajà w roku, w którym Oriflame Êwi´tuje 20-lecie obecnoÊci na rynku Polskim.


WYDARZENIA

G

Gala zakoƒczonej 15 marca br. Akademii SARPIO 2010. Za nami prawie rok wspólnej pracy Dyrektorów Klubu Oriflame i Regionalnych Kierowników Sprzeda˝y. Ponad 60 dni szkoleƒ stacjonarnych, niemal 2500 godzin przeznaczonych na coaching i szkolenia praktyczne. RadoÊç i ∏zy, chwile niepowodzeƒ i codzienne sukcesy, odwaga i synergia pracy w cudownych zespo∏ach! Co to by∏ za czas!

To by∏ niesamowity

wieczór

Pragn´ podzi´kowaç za to, ˝e zosta∏am zaproszona do tej EDYCJI SARPIO. Dzi´ki niej mog∏am przeanalizowaç swoje dzia∏ania i czerpaç wiedz´ z doÊwiadczenia innych Dyrektorów! Zweryfikowa∏am swoje podejÊcie i postaw´ wzgl´dem osób z mojego kluczowego zespo∏u. Ciesz´ si´, ˝e du˝o uwagi poÊwi´ci∏am osobistej rekrutacji, co pomaga mi w odnajdywaniu kolejnych "pere∏ek", które chc´ zaprosiç do sta∏ej wspó∏pracy. Wierz´ w to, ˝e uporzàdkowana praca przynosi rezultaty nam i ludziom, którzy z nami wspó∏pracujà. Dzi´ki dobremu wzorcowi ∏atwiej realizuje si´ plany i marzenia! SARPIO to nie RECEPTA, ale model pracy, na podstawie którego mo˝emy uporzàdkowaç swoje obowiàzki. Alicja Sójka (Ryszard Sójka, Z∏oty Dyrektor Klubu Oriflame) Dzi´ki szkoleniu SARPIO otrzyma∏am ogromny zasób wiedzy teoretycznej i umiej´tnoÊci praktycznych. To nad czym postanowiliÊmy popracowaç z moim zespo∏em kluczowym to w pierwszej kolejnoÊci rekrutacja w grupie. Podstawà oczywiÊcie by∏o zdobycie kontaktów. Pomog∏y akcje prospektingowe (wykorzystaliÊmy zdrapki, zaproszenia i ankiety), a tak˝e powrót do dawno zapomnianych znajomych. Pozosta∏o zrobiç precyzyjny plan dzia∏ania, co da∏o fantastyczny efekt, ale przede wszystkim odÊwie˝y∏o naszà prac´, da∏o nowego ducha i mnóstwo pozytywnej energii. Zadzia∏a∏a duplikacja! To by∏o niesamowite szkolenie, goràco je polecam. Ewa Janiec (Z∏oty Dyrektor Klubu Oriflame) Jak projekt Sarpio zmieni∏ mój biznes? Do projektu do∏àczy∏am w szóstym miesiàcu cià˝y. Oczekiwa∏am wówczas trzeciego dziecka. Nie by∏o ∏atwo, ale mój wysi∏ek si´ op∏aci∏. W ramach szkoleƒ otrzyma∏am zestaw narz´dzi prostych do duplikacji. „Podstawy Biznesu” to pakiet efektywnych szkoleƒ. Na okreÊlonych poziomach Konsultanci otrzymujà odpowiednie, potrzebne im informacje. Zbudowa∏am pr´˝ny zespó∏ kluczowy, deleguj´ zadania i lepiej organizuj´ prac´ Konsultantów. Moja praca sta∏a si´ l˝ejsza i bardziej efektywna. DziÊ z optymizmem planuj´ kolejne awanse w mojej grupie. Agnieszka Nowakowska (Dyrektor Klubu Oriflame) Ach, co to by∏ za bal. Firma zapraszajàc mnie do projektu umo˝liwi∏a mi wzi´cie udzia∏u w serii profesjonalnych szkoleƒ przygotowanych przez kadr´ Regionalnych Kierowników Sprzeda˝y. Zaproszenie na gal´ by∏o dla mnie ogromnym wyró˝nieniem. Pi´kny hotel, cudowni ludzie i wyró˝nienia za prac´, którà kocham. Tylko Oriflame tak docenia ludzi. Polecam! Katarzyna Jaworska-Skrzypczak (Dyrektor Klubu Oriflame)

Dyrektorzy Klubu Oriflame, na zakoƒczenie Akademii SARPIO 2010 otrzymali pamiàtkowe, profesjonalne teczki z logo SARPIO. Âwi´towaliÊmy sukcesy osiàgni´te w rekrutacji i rozwoju Mened˝erów. Wys∏uchaliÊmy wystàpieƒ wspania∏ych osób, dla których udzia∏ w Akademii SARPIO 2010 by∏ wyjàtkowym czasem, czasem na zmian´, czasem na sukces. Na koniec zaprosiliÊmy ka˝dego Abiturienta do odebrania wyjàtkowego prezentu. By∏ nim… AKADEMICKI UBIÓR! Jeszcze raz dzi´kujemy Wam za zaufanie, zaanga˝owanie i uÊmiech! Regionalni Kierownicy Sprzeda˝y Oriflame

Bussines & Beauty – Magazyn Oriflame 17


BIZNES

Dlaczego nie chcesz wziàç

samochodu Volvo?

Co to za dziwne pytanie? Jak to nie chc´? Czy nie taka odpowiedê pojawia si´ w pierwszej chwili w Twojej g∏owie? Przecie˝ korzyÊci z Planu Marketingowego sà wszystkim znane! Warto rozwijaç struktury nie tylko ze wzgl´du na zdobywanie coraz wi´kszych korzyÊci finansowych, popraw´ warunków ˝ycia, spe∏nianie marzeƒ w∏asnych i tych, które majà najbli˝si. Emocje i pozytywne relacje z ludêmi nie majà ceny. Pragniemy dzia∏aç wspólnie, wspierajàc wspó∏pracowników w rozwoju i zdobywaniu kolejnych sukcesów. Satysfakcja jest przecie˝ obopólna. Program Samochodowy to dodatkowy atut wynikajàcy z rozwoju struktur, dzi´ki któremu korzyÊci ze zdobycia tytu∏u Z∏otego Dyrektora sà zwielokrotnione! Po pierwsze – rozwijasz si´. Po drugie – poprzez wspieranie struktur masz bezpoÊredni wp∏yw na rozwój i zdobywanie sukcesów Twoich wspó∏pracowników. Po trzecie – zdobywasz nagrod´ 2000$, zaproszenie na Bal Dyrektorów i mo˝liwoÊç uczestniczenia w Z∏otej Konferencji. Po czwarte – co Katalog uzyskujesz Premi´ Z∏otà wynikajàcà z obrotów struktury. Po piàte – uzyskujesz mo˝liwoÊç przystàpienia do Programu Samochodowego i wyleasingowania samochodu marki Volvo w preferencyjnych cenach wynegocjowanych specjalnie dla Konsultantów Oriflame. Masz wtedy do dyspozycji bardzo dobry samochód, który dodaje Ci presti˝u, ale równie˝ u∏atwia wykonywanie codziennych obowiàzków w pracy oraz ró˝nych spraw

rodzinnych. To nie wszystko! JeÊli nadal b´dziesz si´ rozwija∏, zapewnisz sobie dofinansowanie Oriflame w kolejnych latach, które u∏atwi Ci sp∏acenie rat leasingowych za samochód. W Programie Samochodowym wyst´pujà pó∏roczne okresy kwalifikacyjne. Zawsze jest to okres od Katalogu 5 do 13 danego roku oraz od Katalogu 14 do 5 nast´pnego roku. JeÊli nie masz jeszcze tytu∏u Z∏otego Dyrektora, to aby otrzymaç zaproszenie do Programu Samochodowego upewnij si´, ˝e w Katalogu 4 lub w Katalogu 13 masz bezpoÊrednio sponsorowane 2 grupy 21%, a potem do koƒca okresu kwalifikacyjnego zdobàdê i utrzymaj tytu∏ Z∏otego Dyrektora. Chcesz jeêdziç Volvo? Ju˝ teraz skontaktuj si´ ze swoim Kierownikiem Regionalnym, który pomo˝e Ci okreÊliç cele. Wspólnie opracujecie plan dzia∏ania – zapewnisz sobie jego sta∏e wsparcie.

raz pierwszy z uÊmiechem po Monika Dubiel swojego Volvo za kierownicà

Przed odebraniem samochodu Iwona i Miros∏aw Gierzkiewicz zaglàdajà pod mask´

Tak jak Anna Szkó∏ka mo˝esz wkrótce uroczyÊcie odebraç swoje Volvo


URODA

Ekspert Oriflame radzi

Zabiegi piel´gnacyjne

dla przysz∏ej mamy

• cynamonu, kofeiny – kosmetyki antyceSkóra w czasie cià˝y wymaga specjalnej llulitowe niestety odpadajà. piel´gnacji i cz´stszego ni˝ dotychczas • kwasów AHA powy˝ej 5% (wersje gabinestosowania ró˝nych kosmetyków. Przede towe). wszystkim powinny • kosmetyków byç to preparaty przeciwtràdzikowych o dzia∏aniu Jakie produkty z nadtlenkiem benzolu, nawil˝ajàcym. triklosanem, tretoinà. mo˝na stosowaç, • hormonów. W kosmetykach a jakich powinno • Uwaga na olejki eteryczne. prosz´ unikaç Niektóre z nich to: olejek si´ unikaç ró˝any i jaÊminowy, olejek nast´pujàcych tatarakowy, bazylia, mirra, b´dàc w cià˝y? sk∏adników: sza∏wia, olejek Tea Tree, Czego robiç • retinolu – tretinoina, goêdzik, hyzop ja∏owiec, isotretinoina, adamajeranek, mi´ta nie nale˝y? palen, tazaroten nie pieprzowa, mirra, rozpowinny byç maryn, sza∏wia lekarska u˝ywane podczas i tymianek. cià˝y czy karmienia, gdy˝ majà one zdolnoÊç do przenikania w g∏àb skóry. Nie W gabinecie kosmetycznym polecam równie˝ kosmetyków z retinaldeprosz´ informowaç, ˝e jest Pani hydem, który pod wp∏ywem skomplikowanych przemian w skórze mo˝e w cià˝y i unikaç: przeistoczyç si´ w tretinoin´. Ca∏kowicie • zabiegów, w których wykorzystywany jest bezpieczna jest za to forma estrowa witapràd galwaniczny: jonoforeza, sonoforeza, miny A – palmitynian retinolu, czy prowigalwanizacja, termoforeza, elektroforeza, tamina beta karoten, Êwietny antyutleniacz.

Dominika Zaborowska, kierownik szkoleƒ kosmetycznych Oriflame, odpowiada na pytania dotyczàce piel´gnacji urody i efektownego makija˝u. Zach´camy do wysy∏ania e-maili z pytaniami na adres: redakcja@oriflame.com.pl

dezinkrustacja. • depilacji goràcym woskiem. • eksfoliacji kwasami AHA. • laserów. • lamp kwarcowych. • solarium. • zabiegów inwazyjnych, takich jak makija˝ permanentny – jego kolor mo˝e byç zaskoczeniem.

O czym jeszcze warto pami´taç: • o ochronie przed s∏oƒcem wysokimi filtrami, np. SPF 50. W tym czasie jesteÊmy nara˝one na powstawanie przebarwieƒ pigmentacyjnych, ostudy, czy trudnych do usuni´cia plam spowodowanych przez burz´ hormonów. • o delikatnych peelingach – skóra podczas cià˝y staje si´ bardziej wra˝liwa. • o maseczkach nawil˝ajàcych i relaksujàcych skór´ – to Êwietny czas na ich stosowanie i rozpieszczanie skóry. • o nat∏uszczaniu skóry. ze wzgl´du na nadmierne rozciàganie skóry wywo∏ane szybkim przyrostem masy cia∏a oraz wydzielaniem kortyzolu w III trymestrze cià˝y, zwi´ksza si´ ryzyko powstania rozst´pów skórnych. Kobietom ci´˝arnym zaleca si´ wi´c stosowanie specjalnych kosmetyków od˝ywiajàcych skór´ oraz zwi´kszajàcych jej wytrzyma∏oÊç na ci´˝ar, które przeciwdzia∏ajà powstawaniu rozst´pów. • o antyperspirantach bezalkoholowych. Zachodzàce zmiany hormonalne mogà zwi´kszaç potliwoÊç, co wymaga stosowania dezodorantów. • o szczególnej piel´gnacji nóg – kosmetykach ch∏odzàcych, nawil˝ajàcych, od˝ywczych. Kosmetyków kolorowych mo˝na u˝ywaç bez obaw! Bussines & Beauty – Magazyn Oriflame 19


Zwyci´zcy Turnieju Mistrzowskich Dru˝yn odbyli wypraw´ do Maroka! Cz∏onkowie trzech najlepszych dru˝yn turnieju w 80 dni dooko∏a Marzeƒ: Mazurskie zdrapki, Butterfly i Biedroneczki prze˝yli niezapomniane chwile w egzotycznej scenerii afrykaƒskiego Maroka. Zaskoczeni niezwyk∏à serdecznoÊcià, otwartoÊcià i przyjaênià Berberów, poznawali miejscowe zwyczaje, kultur´, kuchni´ oraz histori´.

W 80dooko∏a dni marzeƒ Przejazd z Marrakeszu - ”Per∏y Atlasu” - przez malownicze tereny gór Atlas

Opuszczamy Sahar´ trzeba poprawiç makija˝ nhaddou rdzy Ait Be ie tw z k o Wid rzeki i´te koryto na wyschn

Najwi´ksza pustynia Êwiata - ponad 9 mln km2, gdzie mo˝na zobaczyç niemal wszystkie rodzaje terenów pustynnych

i ia ceramik Wytwórn te u Tamegro w wiosce

Umiemy wiàzaç turbany i gotowaç marokaƒskie potrawy, kiedyÊ tu wrócimy

i j´cie z Berberam Pamiàtkowe zd kaƒcami Maroka. iesz - rdzennymi m h niezwyk∏ej otwartoÊci y ic m ni m po za Nie

Magazyn Oriflame Business&Beauty Nr 4/2011  

Magazyn Oriflame Poland o tematyce pracy Konsultanta, nowinkach kosmetycznych oraz rozwoju biznesowym oferowanym przez Oriflame. Nr 4/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you