Page 1

U‡b‡š q‡Oœ —uD²‡*« Êu¹e‡H‡K‡²« 1


v²Š ‚bBð s 2


° p?O?M?OFÐ Èdð 3


b¹bł bNŽ W¹«bÐ 4


°“UHKð œd− s dO¦JÐ d¦√ p¹b Êü« s …Ø„dAL« wØÍe e t?K? lLL«Ë bb« l«u« ÊS ¨Êü« s ∫UMO« pULC« vK „dJA °pO w qF Ê« u UMLK Ætö√Ë ¨tU— qJ ∫rNMO ULO ÊuHK ”UM« Ê≈ Ô bF vK Êü«Ë ÆÆÆ vKË qFHMË ¨lL WOB …—uB rJM ö rU „dEM bF s rJ« “UN w WHOH —“ WDG{ ¡wKL« Æ ÊPUHLU °pJK tK bUA vË «–U „—UO« ÊS ¨ÂuO« sË °qCô« …—uB«Ë ÊuB« …œu pKL X« ÂuO« s °lËô« Z«d« WKOJA pU« ÂuO« s °pK« s —uD Uu Î eHK pKL X« ÂuO« s °pb pK UNKUJ W d«Ë ÆÆÆjO ¡w q ÂuO« sË rU w vË_« p«uD w „bd qOb« «c tD«u ¨bb« p??M?L Ê« UNQ s w« …—uDL« ÊUb« WU ·dF Ê√ pMJL ÆÆd« W d …bUA ÊU?OKLF« Õ d?A?Ë …u?D uK …uD ÊUOKLF« WU qOb« p ÷dF …bb« ÊUOUJô«Ë „“UHK w UcOHM sJL w« …bb« WuML« ÆpU« WuHL« ÆÆ’U« „“UHK s d« vK ‰uB« Êœ—√ Î ULz«œ Ó ÆvËô« …uD« oOI Xu« ÊU b UË ¨dbI« ozU l

ÊuL s XOKÇ ouK ÂU db WzU

ÆÆpc ÂUOI« ÎUI —b t« Èd ¨qOb« …¡«d ‰ö »—b«Ë WUA« ÂU« ”uK« qCHÔ ±¥¥ …UM w —uDL« Êu eHK« ÊUb ‰ULF« ‰u œU—« j d bu ÆrJb

5


U¹u²;« XÝdN 8 10 11 11 11 11 12 12 14 16 18 19

qOGAË ÊUeK ± ©wLd« wzUCH« qKL«® DVC ‡« WU ÊU√ ÊULOKF WOU« ÊU« b«u WOzU dNJ« WUD« —bBL DVCwLd« wzUCH« ‰ÒuL« qOu WOzU dNJ« WUD« —bB s qKL« qB WOc« WUD«

Card

wB œu bF s rJ« “UN

man

“UHK s d« ≤ WU WOK l “UHK WOzUHOH« WUA« WU ÊöHË Âö_ WOK ≠

20 20 20 22 22 24 27 28 28 31 33 35 35 35 36 37 38 38

box

show

bF s rJ« “UN WD«u Ÿu_« Âö_ WOK WOU{« Âöô WOK wBA« qzUd« ‚ËbM ≠

mail

WLN qzU— …—uDL« ÊueHK« ÊUb qOœ ≥ wc« “UHK« qOœ v« ‰uœ —uDL« Êu eHK« ÊUb ÷dF« WG —UO« ÊUuKF …cU —uDL« Êu eHK« ÊUb qOœ w WOzd« ÊUuL« Z«d« ‰Ëb Z«d« dB œb s“ v« ‰UI« ZUdU dOc ¡Ub« UNHOMB V Z«d —UO« WKCHL« Ê«uMI« WLzU WU WOKD Z«d uœ«d« Ê«uM

6


39 39 39 40 41 41 42 42 43 43 43 44 44 44 44 46 48 50 54 56 58 61

7

Ê«uMI« ÊUu mail qzUd« ÊUu WLN qzU— Ò ÊUH dF« ÊUu ÂUEM« WG —UO« WKb« WG —UO« WLd« sËUM WG —UO« c^M«Ë qzUd« s“ j{ wBA« œuJ« dOOG qú WUL œu ÍdNA« »U« qOBH show w ¡«d WFU show w …bË ¡«dA mK bb show ‡ œu VK wzUCH« qIL« ÊUu

oö ¥ —uDL« Êu eHK« ÊUb qOœ w ¡«bô« dB ≠ √ oK ∆—UD« qK« Õö≈ qOœ ≠ » oK WUA« “u— WLzU ≠ à oK “UNU qOu ÊöOJA ≠ œ oK bF s rJ« “UN ÊUH dF ≠ ‡ oK “UHK« …eN_ Ê«dHO ‰Ëb ≠ Ë oK


± qOGAðË UeK² 8


9


©wLd« wzUCH« qK×L«® DVC …œu? Z«d??U? ŸULô« s pMJL Íc« ©wzUCH« qKL«® DVC ‡« Æ…—uDL«Ë Wb« WKUHL« ÊUb«Ë ÊuB«Ë …—uBK WIzU

qOGAK eU l{Ë ‡« ÊuJ UbM dOM dL« ¡u{ w?zU?C?H?« q?K??L?«® DVC eUË® QHD l{Ë w ©wLd« Æ©qOGAK

card qb uLK —uDL« ¡UDG« nK bu Uœô qLFË wLd« wzUCH« ?U?d«® ÆWOBA« WUD VU«Ë qHô« u tu WOc« Ò Æ©vKô« u ŸuDL«

¡u{ mail ≠ WOB qzU— W?U?— q?B? UbM ¡wC dC« Æ©≤≤’® puB WOË dJ«

A

qLF« ¡UM« qKL« ‡?« ÊuJ UbM ¡wC dC« ¡u{ Æö Î ]G?AÔ ©w?zUCH« qKL«® DVC r?? U?b?M? i?u? dC« ¡u{® rJ« “UN w —«— “« vK jGC« Æ©bF s

B

C

box —«— “«

qOGA« — “ ¡«dL« X WFô« …cU DVC ‡« THDË qGA Æ©wzUCH« qKL«® X?? W?F?ô« ◊U?Iô Âb

sO ‰UIö C Ë B jG{ r??J???« Ë« ÊU?D??L?«

rJ« “UN s WFML« ¡«dL«

ÆÊuBU

WFô« o d b Âb V ÆbF s

rO ULNM ÍQ œb A — “ Æ rJ«

b?F s rJ« “UN s lU ÍQ w ¡«d?L« X WFô« …cU v« Æ ©wzUCH« qKL«® DVC ‡«

∫¡UH ≈Ë qOGA ÆdOGB« dC_« ÕUBL« ¡wCË ©wLd« wzUCH« qKL«® DVC ‡« qGA ÆdOGB« dL_« ÕUBL« ¡wCË wLd« qKL« THD

— “ vK WDG{ — “ vK Èd√ WDG{

Æ¡«u b vK © wzUCH« qKL«® DVC ‡UË „“UHK “UN rJ Ê√ w bF s rJ« “UN pM JL Ò Ò

wzUCH« qKL« ¡UH ≈Ë qOGA rJ« “UN w rJ« “UN w

vK jG{≈ Ʊ vK jG{≈ Æ≤

“UHK« “UN ¡UH ≈Ë qOGA rJ« “UN w vK jG{≈ Ʊ rJ« “UN w vK jG{≈ Æ≤ “UHK« w Y …bUA v« ‰UIö Æ

AV vK jG{≈

©“UHK« w WUML« …UMI« Ë√®

©±¥ ’ dE« qOGA« ÊULOKF s b eLK® ¨Pace Micro Technology ÃU« s Áö√ nÔË Íc?« © wzUCH« qKL«® DVC ‡« Æ WOLd« ÊöKL« ‰U w rUF« w …d dô«Ë …bz«d« WdA«

10


WUŽ ÊU√ ULOKFð W?O?LUF« ÊUô« ÊUKD oË ©wzUCH« qKL«® DVC ‡?« rOLB r …—c? …—u?B? r?J?UOKL «ËcHM Ê« qCH sJ ¨©based on IEC950 and IEC065 compliance szU e« ÊUb ed wËbML ‰UBô« pMJL qK UNO Àb WU q w ÆWMO√Ë Æ©±≠∏∞∞≠≤∞≠∏∞∞∞® ∫nU vK ÈÒu?NÔË œ—U ÊUJ w ©wLd« wzUCH« qKL«® DVC ‡?« l{Ë vK bbA« wGM Ê«—b«Ë Èdô« …eNô« sOË tMO qô« vK r µ WU vK WEUL« l …bO …—uB ÆVUM ¡«u Èd vK WEULK Æ«bô« qON p–Ë wzUdNJ« fIL« s »dIU ©qKL«® DVC ‡« l{Ë vK bbA« wGM W—b ÈÒuNË nOE ÊUJ w ©wzUCH« qKL«® DVC ‡« l{Ë vK bbA« wGM Æ…—«d tM YFM Èu vK tF{Ë s ŸUMô«Ë WdG« …—«d ∫s ŸUMô« V ÆiF« UNCF ‚u ©ubOç« ¨“UHK« ¨©qKL«® DVC ‡« ® …bUAL« …eN« l{Ë ÆqKL« ‚u VJM Ê« qL Òœ«u l{Ë ÆqKL« w Âöô« q«œ Ê«Ëœ« Ë« ÂU« ‰Uœ« Æpc …—Ë d{ WL sJ r «–« WOBA« card WUD V Æpc WU WL sJ r «–≈ WOzU dNJ« WUD« —bB s qKL« qB safety: IS1121®

WOÝUÝ« ÊU« bŽ«u Æ110-240VAS, 50/60Hz —UO vK qLF ©wLd« wzUCH« qKL«® DVC ‡« Æ©DC® dU —UO Ë« —UO XL tKOu Âb V Ò ∫v« pU« XHK ÆoIL« ÊuL« v« ÍœRO XuÑ ≤¥∞≠±≤∞ —UO l ”UL Æ ©wLd« wzUCH« qKL«® DVC ‡« ¡UD W«“≈ Âb V ÆWU WOzU dNJ« Êöu« q Ê« s bQ« V tO« ÊöJ« lD Ë« qOu q —UO« —bB s ©wzUCH« qKL«® DVC ‡« lD V ÆtMË ÆsObI« wU X«Ë WU —bBL ©wzUCH« qKL«® DVC ‡« qOu dE

—bBLÐ ©wLd« wzUCH« qK×L«® DVC ‡« qOuð tM tKBË WOzUÐdN WUÞ ¡U d?N?J« fI s W d?I? v?K ©wLd« wzUCH« qKL«® DVC ‡?« l{Ë V Æ«bô« qON q?Ou r sË ¨ôË« ©wzUCH« qKL«® DVC ‡?« v« qJ« ·d qOu ÎULz«œ V Æ¡U dNJ« fIL qJ« ‡« s qJ« ·d qB q ¡U dNJ« fIL ‰uuL« qJ« ·d qB ÎULz«œ V Æ ©wLd« wzUCH« qKL«® DVC

11

‰u ‰U W? V


card Ê«u?M? …bUA s pMJL WOBA« pUD ÆpF ‰UB« vK WEUL« s UMMJLË Ê«u?M?I?« q …d«c« w kHË WUD« hA ] w« Z«d?« UC«Ë UNd« w« Ê«uMI« WuLË pMJL «cJË ≠ WOB …—uB UNOK WOKD« XL ÆqFHU UNbU w« Ê«uMI« qUI jI lb Ê« ÆWUD« bOF Ë√ Òw Âb V Îöu fLAK Ë« …—«dK WUD« i dF VM Æpc V ÊËœ WUD« ëd≈ Ë√ ‰Uœ≈ Âb V Æ·UA ‚ —u WUD« nOEM wGM WU« bM °Î«b√ nOEM« œ«u Ë« ¡UL« Âb ô ÆXO« ÊU«uO Ë« ‰UH ô« ‰ËUM s «bOF WUD« kH« WLNË WOU WUD« °«bO Î pUD vK kU ÆqIL« w «bö ÆwKIL« «bö pUD œu dc Ê« rNL« s

wBý ÍdÝ œu wBý œu b¹b×ð ÊS? ©wzUCH« qKL«® DVC ‡« rK UbM d?OOG qCH 0000 u? p œbL« Íd« œuJ« Æ„—UO« V ÊUU l —« Í– Íd rd rd« «c tu« sJL bb« œuJ« XOË œuJ« ÊdO Ò «–« v?K ‰uBK yes w? szU e?« ÊUb ed v« Æ©±≠∏∞∞≠≤∞≠∏∞∞∞® ∫r— vK …bU ∫Íd« œuJK WOzd« ÊU«bô« Z«d? ÊU?u?L?? ¨Âö« ¨ÊöH vK WOK d?E?«® b?F? s? rJ« “UN WD«u Ê«uMË Æ©≤±≠≤∞ ’ qOBH« eOd? q?? WOBA« qOUH« v« ‰uu« ÆÍdNA« »U« ÆdE« ¡UGô Ë« ‰UH ô« vK …bUAL« dE

∫Íd« œuJ« dOOGð Ò w WOBA« ÊUH dF« ÊUu ‰ö s ≠ —UO« V ©¥≥ ’ dE«® wc« Êu eHK« qOœ ÆÍ Ò d« œuJ« dOOG ∫q«d ≥ qLA WOKL √b Êü«Ë ÆWI«uLK r ¨wU« ÒÍd« œuJ« jG{« Ʊ ÆWI«uLK r bb« ÒÍd« œuJ« jG{« Æ≤ r? W?O?U bb« ÒÍ d??« œu?J« jG{« Æ≥ Æbb« œuJ« vK WI«uLK

12


º

Íc?« r?d« s nK ÎUL— ≥ …uD w X?DG{ «–≈ wGMË ¨bL Ó ÓF Ú Ô s bb« œuJ« ÊS ≤ …uD w tDG{ ÆWOKLF« ÂULù sOdO_« sOuD« ¡«dù …œuF« «c? v?« d?O?A WU— dNE T U œu jG{ Èb ÆWOKLF« ¡«d« —«dJ V WU« Ác w ÆQD« º

13


—“

b?F s rJ« “UN qIM “U?N ÂU« qOGA l{Ë v«  Æ“UHK«

—«— “«

vK jGCK Âb œu?J« ¨ÊUDL« ÂU—« a√ ÆÆÆÍ d«

—“

—“

¡U?H? ≈Ë q?O?GA Âb DVC ‡?« Ë« “U?H?K?« “U?N? Æ ©wLd« wzUCH« qKL«®

WOF{u« …—U≈ ¡u{ q?? b??M?? i?u? WDG{

…œu — “

s rJ« “UN qIM q?O?G?A l{Ë v« bF q?KL«® DVC ‡« ÂU« Æ ©wLd« wzUCH«

©≠Ø≠≠® — “

Í– r— s “UHK« …UM dÒOG Í– r??— v?« …b?«Ë W?U? fJFUË sOU ÊU?u?L« v« „bOFÔ W?D??L?K Ë√ WIU« WIU«

—“

‰UIö Âb ÊUDL« sO

ÂbIL« rJ« “UN pMJL Ò “U?N?? r?J« s ‡ ©qKL«® DVC ‡«Ë Êu eHK« Æ¡«u b vK “U?HK« “UN ¡UH «Ë qOGA ÆrJ« “UN WD«u “U??N?? w? j??G?{« Ʊ rJ« “UN qu rJ« ÂU??« q??O??G?A? l?{Ë v?« ÆÊu eHK« “U??N? w? j?G?{« Æ≤ “UN ¡UH « Ø qOGA rJ« ÆÊu eHK« w?zU?C?H?« Y« v« ‰UIö …UMI« Ë« ® AV jG{« Æ©Êu eHK« w WLzöL« DVC ‡?« ¡U?H? ôË q?OGA “U?N? W?D?«u? ©q?K?L«® ∫rJ« “U??N?? w? j??G?{« Ʊ rJ« “UN qu rJ« DVC ‡« ÂU« qOGA l{Ë v« Æ©qKL«® “U??N? w? j?G?{« Æ≤ ¡U?H? « Øq?O?G?A? rJ« Æ©qKL«® DVC‡« pU Êu eHK« “UN ÊU «–« pOKF ©VHS® U? Î d UM ôuu Î oË Êu e?HK« w WUI« j{ ‰UIô UND{ r w« …UMI« ÆwMH« q s Y s rJ« “UN sJL r «–« q?K?L«® DVC‡?« q?O?GA W?U s ©wLd« wzUCH« ÊU? «–« Ë« —U?« Wö s b e QHD qE l{u« j{ ¡u{ cMO VO — “ Í« jG{ bM U?N«b«Ë« ÊU —UD« h Æ…—Ë dC« bM W—U ÊU —UD« „d Âb V ÆbF s rJ« “UN w

AV — “

÷d ¡UGô Ë« ÷dF Âb ∫SAT l{Ë w ÆY« Z«d v« …œuË wc« “UHK« qOœ —œUB sO ‰UIö Âb ∫ TV l{Ë w Y Ë« wz«uN« s UHF Y ∫“UHK« “UN Y Æ©AV® ©wLd« wzUCH« qKL«® DVC ‡«

åXLò — “

vol — “

…u? w rJK Âb ÊuB«

Ë√ l?D?I? Âb ÊuB« …œU≈

man

ÊU?u?KFL« s b eLK µ∏ ’ ‡ oK l«— 14


Guide — “ Z«d« Y qOœ ÷dF

—“ s —UOô« vK WI«uLK Âb q?O?œ q? ÊUDL«Ë ÊUuL« ¡U??H?O??H?« …U?M?Ë Z«d??« Æ©pO«“uL«®

syno — “ Ê«d?B???L?« WU ÷dF WLd« h …cU Ë Z«dK

—«— “ô« Ác?? q?L?F???? W??K?U?H??L?« ÊU?b??K? WdA WOKIL«

—«— “√

ÊUu w Y« s sJL vKô« u® —uDL« Êu eHK« Æ© —UO«Ë sOLO« ¨qH«Ë

pO«“uL« …UM — “

œU?—ô« rKO …bUA ÷dF ÆÂöô« ¡«dË

HELP — “

…b?U??L?« ÊUU ÷dF ‰u? ÊUuKFL« c«u UC«Ë Î ÆWHKL« Z«d«Ë Âöô«

15


Êu¹eHKð œd− s d¦√ 16


≤ 17


“U‡H‡K‡ð WUš WO³K‡DÐ

18


Æ„“UHKð sŽ t²dŽ b U q vMð Ê_ Ê«Ë_« ʬ bI ÆVIŽ vKŽ ÎUÝ√— dOG²OÝ t½« –≈ d¦√ Wdý pOKŽ ÷dFð rUF« w Ϋ—uDð d¦ô« WOLd« WOMI²« WDÝ«u³ ∫“UHKð œd− s w? U?N?ðb?¼UAË WO{U¹— À«bŠ«Ë ¨WOIOÝu öHŠË Âö√ VKÞ pMJL¹ ÊüU …dýU³ WO½Ëd²J« qzUÝ—Ë  UuKF vKŽ UM ‰uB׫ pMJL¹Ë ¨p W×¹dL« WŽU« ÆrJײ« “UNł w WHOHš —“ WDGCÐ p– qË ÆÆÆp– dOžË „“UHKð WýUý vKŽ

MOSAIC WýUý Ê«u?M?I?« v« dUL« ‰UIô« s mosaic W?U? pMJL ∫WOU« ÊUb«Ë ÆŸu_« rKO Ʊ rJ« “UN WD«u Ÿu_« rKO ¡«d s pMJL Show Z«dË Âö√ Æ≤ “U?N? WD«u Show Z?«d?Ë Âö√ ¡«d? s? pMJL ÆrJ« œU—≈ rKO Æ≥ Æ—uDL« Êu eHK« ÊUb œU—ù« …UM …bUA s pMJL

WýUý w Y×ÐË ‰ušœ

MOSAIC ÷dF bF s rJ« “UN w

MOSAIC vK WDG{ ÆMOSAIC WU

ÊU?U?« Èb≈ vK

—«— “_« …bUL

d?RL« l{

jG{«Ë ∫WI«uLK Show WU v« ‰UIö Ÿu_« rKO ¡«dA œU—ù« rKO …bUAL

19


Ÿu³Ý_« Âö√ vKŽ WO³KÞ cOHMð rJײ« “UNł WDÝ«uÐ show Ë W?U s rJ« “UN WD«u È d« ÷Ë dË Âö√ ¡«d sJL ÆMOSAIC WU ÷dF rJ« “UN w

MOSAIC — “ vK …b«Ë WDG{ ÆWOOzd« MOSAIC

Ÿu³Ý_« rKO vKŽ WO³KÞ ÆWU nB q …bUAL«Ë VKDK qU rKOWUL u Ÿu_« rKO ∫wU« cH ¨MOSAIC WU w j?G?{«Ë »u?K?D?L« Ÿu_« rKO vK

d?RL« l{

Æ…duL« …bUAL« bO«u l WOK …cU dNE Êü«Ë ≠ WI«uLK jG{«Ë

—«— “« WD«u »uKDL« …bUAL« bu d«

ÆWOKD« vK WI«u WU dNE Êü«Ë ≠ WI«uLK Êü«Ë ¨W?I«uLK jG{«Ë ÊUU l —ô« «– Íd?« œuJ« V« ÆdF«Ë WOKD« ÖuL WU dNE WOKI WOK Ë« W —uH« …bUAL« vK WI«uLK jG{« Æ©≥∏ ’ dE« ® ÆÂuO« w sOd Ÿu_« rKO dOG ∫WEö

20


show Z«dÐË Âö« WO³KÞ cOHMð WKUË WHK ÊUË« w Y ¨ show w Z«d«Ë Âöô« Ê« Æ manrJ« “UN WD«u Z«d« qOœ s …dU ¡«dAK w Y w« Z«d«Ë Âöô« ‰u ÊUuKF vK ‰uB« q_ ∫wU« cH show show v?K d?R?L« l{ MOSAIC W?U w jG{«Ë W?F?«Ë ÊU?uKF pU√ dNE Êü«Ë ÆWI«uLK ƫΗuË Ê«dOc p– sLCË SHOW ÊöH q ‰u ÆZ«d« qOœ v« ‰UIö Guide jG{« j?G{« r œ«d? ZUd Ë« rKO VKD —«— “ôU? sF« ÆWI«uLK rKOH« —UOô

—«— “ôU sFU ÎUOKI rKOH« ÊU «–« jG{«Ë œ«dL« ÆWI«uLK j?G?{U ¡b« pË vK t« Ë√ t{d √b b rKOH« ÊU «–« WOU jG{«Ë ¨¡«dA« WU vK ‰uB«Ë tKD ÆWOKD« w —«dLö ÆWI«uLK jG{«Ë ÊUU ¥ ‡« Í– Íd« œuJ« V√ W?O?KD« Ë« W —u?H?« …b?U?AL« vK WI«uLK j?G{« Æ©≥∏’ dE«® WOKIL«

rKOH« bUA r «–« ÂeK Ó s

w ÍdNA« pU ∫«b Î rN Ò

∫rKO WOK ¡UG≈ WOKL vK jG{≈ WUA« vK rKOHK dOc« WU— —uN Èb ÆbF s rJ« “UN w Æ©wzUCH« qKL«® DVC ‡« w Èd√ …UMI ‰UIô« V qUILUË ÷d? W«b w ÎU?U?? …bUA ozUœ fL ŸULô« sJL ∫ÊUEö  ÆÆWdA« w — dI U oË WKH« Ë« rKOHK WOK cOHM sJL UNMOË ¨rKOH« ÆÎöU mKL« lb ÂeK UU ozUœ µ …bUA bF rKOH« XK U «–« ÆWUA« vK —«c« WU— dNE rKOH« W«b q nUN« j rNU DVC ‡« qOu r sc« sOdALK ÊUb« Ác du

21


MAIL qzUÝd« ‚ËbM pÐ ’U‡« w« WOË dJô« qzUd« WLzU p ’U« qzUd« ‚ËbM sLC XK—√ w«Ë ©wLd« wzUCH« qKL«® DVC ‡« w pO« XKË ÆszU e« ÊUb ed q s ¨W?O d?® p?O?« WKCHL« WGKU ÊUJô« —b pO« qzUd« qd Æ©WOË — ¨W eOK« ¨W d w?zUCH« qKL«® DVC ‡?« w TC

¡u?{ ÊS WU— rK Èb Æpb ©wLd«

‰ub« s pMJL bF s rJ« “UN w

— “ vK WDG{

Æp ’U« qzUd« ‚ËbM v« W?U?d?« Ê«uM vK ·uu« wGM qzUd« ÊuLC √d?I w Æ

— “ vK jGC«Ë WuKDL«

WLbI« qzUd« Ê«Ë ULO WLz«œ …—uB qzUd« √dI Ê« wu UM« Æ…bb qzUd ‰bË vL Ó ÆÆÆÆa√ ÊöL ¨»U« qOUH ¨Ê«bL« U d¬ qzUd« sLC Ò

W‡LN qzUÝ— Ò qKL«® DVC ‡« w vK

¡u{ ¡wC WLN WU— ‰uË ‰U w

…—Uô« iu p– v« WU{≈Ë ¨pb ©wLd« wzUCH«

j?G{≈ WUd« …¡«d? qô Æ…bUAL« ÊuC w „“UHK WU ÆbF s rJ« “UN w Help

— “ vK

ÆWOKI Wb ™

W‡‡U‡‡‡Ý— UM‡¹b‡‡ °p‡K‡‡ł√ s‡‡ 22


23

23


≥ Êu¹eHK²« Ubš —uD²*« 24


25


26


W????O????– …b????¼U???A??? qIM²« s …—uD²L« Êu¹eHK²« Ubš pMJLð W?ŽuM²L« Z«d³«  U¹u²× sOÐ `¹dL«Ë dOO«  U?O?½U?Jô«Ë  Ub« v« jO³« ‰UI²½ô«Ë ÆW¦¹b×«Ë WŽuM²L« p³ÞUð w²« ¨—uD²L« Êu¹eHK²«  Ubš WDÝ«uÐ ‰uŠ WIOœ  UuKF vKŽ ‰uB׫ sJL¹ ¨p²GKÐ ¨UI³ Î ÂU¹√ WF³Ý W¹UG  «uMI« WU w Z«d³« v?≈ ¨U?N?H?O?M?B?ð VŠ Âö√Ë Z«dÐ sŽ Y׳«Ë b? w?²?« Z?«d?³?U?Ð  «dOcð vKŽ ‰uB׫ V½Uł W?O?³?K?D« mU³ b¹b×ð Ë√ ¨pUL²¼« vKŽ –uײð dOž Z«dÐ dEŠË ¨WUšWO³KDÐ ÂöH«Ë Z«d³« vKŽ ÆÆÆp– dOžË ‰UHÞö W³ÝUM

—uD²L« Êu¹eHK²« Ubš v« ‰ušœ jG{≈ …bUAL« ¡UM√ fOzd« ÈuL« l —uDL« Êu eHK« ÊUb WU dNE Æ“UHK« WU s ÍuKF« rI« w ÊUb« WUJ jG{« r sË œ«dL« ÈuL« —UOô sË œ«dL« wdH« ÈuL« —UOô

—«— “ôU sF« —«— “ôU sF« jG{« r

—u?DL« Êu e?H?K?« ÊUb WU s ÃË d?«Ë ¡UNû AV jG{« Æ ∫wK U v« t« W?D?«u …bU vK ‰uB« sJL WKd q w Æ

27

HELP vK jGC«


ÂUEM« WG —UO²š« …—uD²L« Êu¹eHK²« Ubš qOœ w ∫wGM pb Êu eHK« qOœ WG jC l{Ë s —uDL« Êu eHK« ÊUb v« ‰ubK® jG{« Æ©…UMI« …bUA Æ —«— “ô« …bUL ÊUH dF« Èu d« sO Íc« — e« WD«u åÂUEM« WGò Èu —UO« ÆUN Vd w« WGK« Æ — e« WD«u WGK« d« ÆWI«uLK jG{« ƉUMI« …bUA v« ŸudK AV jG{« UdOOG X— «–« ô« dOG s UNd« w« WGK« ∫WEö

UuKFL« …cU½ ‰u ÊUuKF vK ‰uB« pMJL …UM Í_ pbUA ‰ö …UMI« WdF s pMJL ÊUuKFL« …cUÆÁbUA Íc« ZUd« Z«d?« pcË ¨tHOMB ¨t{d …b ¨ÁbUA Íc« ZUd«Ë ÆÈd« Ê«uM w Ë« …UMI« Ác w Y w« Ë« X w« Æ…bUAL« ¡UM√ ÊUuKFL« …cU v« ‰ubK jG{« —uN ¡UM« jG{« ZUd« ‰u dB vK ‰uBK ÆÊUuKFL« …cU Y w«Ë X w« Z«d« ‰u ÊUuKF vK ‰uBK Æ —«— “ôU sF« …UMI« Ác vK sF« Èd?« Ê«uM w Z«d ‰u ÊUuKF vK ‰uBK Æ —«— “ôU Ë√ØË Èd« …UM w ZUdØrKO ‰u ÊUuKF wK ‰uBK Æ©≥µ ’ dE«® jG{« wKI ZUdØrKOH dOc VKD ÆWOU — “ vK jG{« ÊUuKFL« …cU W«“ù ÆÊ«u WFC bF wzUIK qJA ÊUuKFL« …cU wH ∫WEö ¥≤’ ÊULOKF« l WUA« vK ÊUöFô« …cU ÀuJ …b dOOG

jI ÕUCö ‰U

28


29


b¹d¹ sL °°d¦√

30


©—uD²L« Êu¹eHK²« Ubš qOb® Èu²×L« WýUý ÆWŽuM²Ë …dO¦  UO½UJ« —uD²L« Êu¹eHK²«  Ubš w sLJð ÆpO« UNL¹bIð U½d¹ w²« WŽuM²L« …—uD²L«  UbUÐ «bOł rJײ« sJL¹ WýUA«  U¹u²×L p«b²ÝUÐ  UbšË  «uM —UO²š« ¨Z«dÐ  UO³KÞ cOHMð ¨Y׳«  Ubš p ÂbIð WOz—  U¹u²× µ vKŽ WýUA« Ác¼ Íu²×ð ∫ÁU½œ√ qBH u¼ UL WOU{« ]

Z«d³« Èu²× W?K?UJ« Z«d??« W?L?zU? …b?U?A? s?JL qOb« «c w WF« ÂUö Y« bO«uË ¨ Ê«u?M qJ WOzUHOH«Ë ÆwM“ ‰Ëb oËË sOUCL« Ÿ«u« oË p–Ë ¨WœUI«

«uMI«  U¹u²× Æ

Ê«uM WUJ WKU WLzU ÈuL« «c ÷dF

WOBA« qzUÝd« ‰Ëbł mail WÓKdL« WOË dJô« qzUd« …¡«d sJL ÈuL« «c WD«u Æ Wd s pO«

WOBý UH¹dFð ‰Ëbł ÊUb w WOB ÊUH dF l{Ë sJL ÈuL« «c WD«u ¨…bUA dE ¨wB œu ∫wK U qLA —uDL« Êu eHK« ¨ÊöHË Âö√ ¡«d? WFU ¨wuB« j dA« WG ¨ÂUEM« WG ÊUuKFL« …cU —uN ÊUË√ ¨WLd« sËUM WG ¨ÍdN »U WdH ¡«d ÊUOKLF mK bbË Âö_« ÷d q Ê«dOc«Ë

wzUCH« Èu²×L« ÆjI V Ò dL« wMH« «bô ÈuL« «c hB Ò  Ô ÆÈuL« «c w ÊUH dF« dOG ô Ò

31


32


Z????«d????³????« Èu????²???×??? p?M?J?L?¹ —U?O?²?šô« «c?¼ W?D?Ý«u?Ð ∫W??O??ðü« U??b????U??Ð ŸU?²?L?²?Ýô«

Z«d³« Èu²× `HBðË …b¼UA WKCH «uM WLzU ¡UMÐ UN½uLC VŠ Z«dÐ —UO²š« c?O?H?M?ð r?ð w?²?« Z«d³« WFÐU² UN½QAÐ WO³KÞ …œu?−?Ð u?¹œ«—  «u?MI ŸUL²Ýô« Æ WOL— WOðu

33


Z«d³« Èu²× ÊU?uKF vK ‰uB« s Z«d« qOœ pMJL U? d¬ ‰uË Z«d?« WU ‰u …œbË WIOœ Ê«u?M?I?« w? U?N? bO«u v« WU{« ¨b« r? w?« Ê«uMI« p– qLA® yes w? …duL« ∫WœU ÂU« WF —« …bL ©UdA WD«u Z«d« Y qOœ v« …dU ‰ub« sJL Æ

GUIDE — “

Ê«uMI« sO ‰UIö

—«— “ôU sF«

Z«d??« s?O? ‰UIö

—«— “ôU? s?F« ÆWHKL« bO«uL«Ë

v?« ‰UIö dRL« ZUd« vK

jG{«

©≥∏ ’ ÎUC« dE«® tOK WOu« Ë« …bUAL« ÆÎUC« Z«d« Èu s Z«d« ‰Ëb v« ‰uu« sJL ™

jI ÕUCö ‰U

34


ZU½d³« dB² qLA ÆZ«d« qOœ w dNE ZUd dB vK ‰uB« sJL W?U?Ë U?N vuL« sbUAL« —UL« ¨ÊuLCL« Ÿu dBL« ÆÁ¡UN« WUË ZUd« ¡b w? œb?L« ZUd« dB vK ‰uBK SYNO jG{« º ÆZ«d« qOœ ‰Ëb ÆZ«d« qOœ v« ŸudK ©…œu ® vK jG{« º

»uKD se ‰UI²½« ÆZUd« …bUAL WMOF ©WUË a —U® bu s ÊUuKF VK sJL Z«d« qOœ w »uKD s“ w ZUd ‰u ÊUuKF vK ‰uBK ÆÂU√ ¥ v »uKDL« se« —UO« sJL »uKDL« se« dOOG …cU `H ÆÂuO« dOOG

HELP vK jG{« vK jG{«

ÆWU« dOOG jG{« ÆWI«uLK vK jG{« Æ…œ«dL« WU« pKË ÂuO« pc ZUd« p– Êü« ÷dF Z«d« qOœ

Z«d³UÐ dOcð ¡UŽb²Ý« ÆdQ bu w Z«d …bUAL dOc ¡Ub« sJL Y« ‰Ëb WD«u Æ v?K jGC«Ë Y« ‰Ëb w œ«d?L« ZUd« …¡U{≈ V ÆZUd« ‰u WOU{« ÊUuKF WU Êü« dNE ¨ZUdK dOc« ¡Ub« vK WI«uLK WOU …d jG{« ¡Ub« œ«dL« Z«d« WU dNE UNOË dOc« WU `H Êü«Ë Æ©wU« ¡Ubô« p– qLA® UNQA dOc ÆbF s rJ« “UN w ©…œu® jG{ ¡UNö ∫wK U v« t« ÆXOG« ZUd« vK WOKD« Ω WOKD ZUd« Ω sË ¨UNzUG« w Vd w« Z«d« —UOô —«— “ôU sF« Æ …—U« ¡UGô jG{« r …b?U?A?LK tOK WI«uL« r ô ZUd ¡Ub« cOHM Èb WOKL ¡UM« w«c« œuJ« jG{ V ¨qö WUL œu nOMB bF Æ©¥≥ ’ UdE« WUL« œu ÊUH dF qOUH® Æ¡Ubô« Z?Ud« dF ÊUË ¨ show W?uL Z«d? oKF ULO VO mKL« bb WU w tœb Ò Íc« vBô« mKL« s b e b?b? qOUH® ¡Ubô« WOKL ¡UM« Íd?« œuJ« r— jG{ Æ©¥¥ ’ UdE« WOB WOK oË …bUAL« mK WUA« vK dNE tK Íc« ZUd« ¡b q …œËbF ozUœ ©¥≤ ’ dE«® ZUd« «cN …dU Y« qIMË dOc WU— 35


UNHOMBð VŠ Z«dÐ —UO²š« ÊuLC nOMB oË ZUd —UO« sJL Z«d« qOœ Èu s ÎU?Od Èu `H —UOô« «c ¨ åZ«d Ÿ«u«ò tOUJ« —UO« V ¨dJË —U« ¨Âö« ∫WOô« Z«d« Ÿ«uô WHKL« nOUB« tO dNE ¨‰UL«Ë œUB« ¨sË WUI ¨vIOuË WOË ‰UH « ¨W{U — ¨WOK Ì Æ—UJKË ¨qb ¨…UO »uK«Ë ⁄«d ¨WFO Ë ÂuK Z«dò WOUJ« d« Êü«Ë ¨Z«d« Èu d« wOzd« ÈuL« s Ʊ q Íu Íc« wdH« ÈuL« `H —UOô« «c ÆånOMB« V Z«d« Ÿ«u«

œ«—uL« nOMB« —UOô

—«— “ôU sF« ZUd« Ÿu —UOô Æ≤ ÆWI«uLK jG{« r ÊUË« w ¨nOMB« «c X YÓÔ w« WuML« Z«d« ÷dF Êü« ÆÂœU Ÿu« …bL WHKL« Y«

vK jG{« r

vK jGC« V œ«dL« ZUd« —UOô Æ≥ ÆWI«uLK w?Ë ¨…d?U …bUAL« vM ÎU?O?U Y ZUd« Êu WU w qOUH ÆdOc ¡Ub« sJL oô bu w Y ZUd« Êu WU Æ≥µ ’ Z«dK dOc« ¡Ub« ‰u

36


WKCH «uM WLzU X?B?B?Ë WOU Ê«uM WUL ©π±π≠π∞∞® tOzUHOH« Ê«uMI« Ê«u?MI« WLzU ¡UM q« s ÆpOK WKCHL« Ê«uMIK l d ‰UIô s? åW?K?CH Ê«uM rz«uå WOUJ« —UO« pOK wGM WKCHL« Æ Z«d« Èu ‰ö

s …b«Ë —UO_ vK jGC« V WOB …UM —UOô j?GC«Ë WKCH …UM v« UNu Ê« b d w« ©π±π≠π∞∞® Ê«uMI« ÆWI«uLK vK

¨W?K?C?H?L?« Ê«u?M?I?« WLzU v« ‰UIö

—«— “ôU? s?F«

—«— “ô« W?D«u d« WI«uLK w? W?K?C?H?L« Ê«uMI« qLA WOB Ê«uM WLzU dNE Êü«Ë Ætd« Íc« VOd« j?G?{« r? sË WKCHL« …UMI«

37


WUš WO³KDÐ Z«dÐ Æ≥µ ’ dE« ¨Y« ‰Ëb s …dU ZUdU dOc ¡Ub« sJL åWuKD Z«då WOUJ« —UO« WuKDL« Z«d« WLzU …bUA qô ÆZ«d« qOœ Èu ‰ö s …—U?≈ t?K?«œ w? W?I?«u ‚ËbM WL »uKD ZUd q VU v« Æ WI«uLK vK jGC«Ë œ«dL« ZUd« …¡U{« wGM ZUd dOc ¡Ub« ¡UGù WœUI« …dL« wË ¨ÎUOU Êü« ÊuJ ZUd« VU WI«uL« ‚ËbM® s? XOG« w« ZUd« WOK ÊS åWuKD Z«då Èu `H UbM Æ©dNE ÊS? q?U?IL …bUALK ÊöHË Âö« VK WU w ∫wK U v« pU« XHK Æ©≤∞ ’ dE« luK® ZUd« WOK wGK ô ZUdK dOc ¡Ub« ¡UG« ÆrKOH« …bUA r r «–« jI r WOKD« ¡UG«

u‡‡¹œ«— «u‡‡M qKL« WD«u uœ«— Ê«uMI ŸULô« rJMJL uœ«d« Ê«uM Èu w Æ DVC wLd« wzUCH« W?«uD« …œu ≠ CD Quality ∫W?I?zU? Êu …œu Ê«uMI« Ác ÊuJ ÆÊ«uMI« Ác s WKU WLzU ÊuB«Ë uœ«d« Ê«uM Èu ÷dF ÆWb ÆWI«uLK jG{«Ë …œ«dL« uœ«d« …UM —UOô —«— “ôU sF« ÆWUA« vK Z«d ÷dF ô ŸULô« ¡UM«

WO‡‡ðu «u‡‡M ÆU?N? l??L???? W?u?MË …—U WOu Ê«uM pdB X lC …U?MIK ŸULô«Ë pb qCHL« vIOuL« »uK« —UO« pUDU v?K ‰uB« sJL ÆWU« —«b vK CD Quality W?IzU Êu …œu s? v?IOuL« Ê«uMI« WLzU qLA Æ÷Ë d?F«Ë wUô« WLzUË qOBH vIOu ¨WOË dJ« vIOu ¨„Ë — ¨WOKOz«d« vIOu ∫q WHK Ÿ«u« ÆdOJ« p– dOË ÆÆƨ“U ¨WOJOö WOKI Wb ™

38


«uMI« Èu²× Æ Ê«uM WUJ qU Èu WUL Ê«uMI« Èu Èu? w å Ê«uMå WOUJ≈ d« Ê«uMI« ÈuL ‰ubK —«— “ô« WD«u Ê«uMI« Æ jGC« wGM Ê«uMI« Èu ‰ö s …UM …bUA —UOô vK WLzU qLA ôË ¨UNU—√ ô jI …UMI« r« ÈuL« ÷dF ∫WEö Æuœ«d« Ê«uM

WOBA« qzUÝd« ‚ËbM mail WOË d?Jô« qzUd« WLzU p ’U« qzUd« ‚ËbM sLC s XK—√ w«Ë wLd« wzUCH« qKL« w pO« XKË w« ¨Ê«bL« d¬ qzUd« sLC Æ szU “ ÊUb ed q Ò Æa√ ÆÆÆÊöL ¨»U« qOUH Æ pO« WKCHL« WGKU ÊUJô« —b pO« qzUd« qd wzUCH« qKL« w TC

¡u?{ ÊS WU— rK Èb Æpb DVC wLd«

s? p?MJL bF s rJ« “UN w — “ v?K WDG{ Æp ’U« qzUd« ‚ËbM v« ‰ub« W?Ud« Ê«uM vK ·uu« wGM qzUd« ÊuLC √dI w ÆWI«uLK — “ vK jGC«Ë WuKDL« W?L?bI« qzUd« Ê«Ë WU WLz«œ …—uB qzUd« √d?I Ê« wu UM« Æ…bb qzUd ‰ÓbË vL

W‡LN qzUÝ— Ò q?K?L« w vK

¡u?{ ¡w?C? WLN WU— ‰uË ‰U w

…—Uô« iu p– v« WU{≈Ë ¨pb wLd« wzUCH«

vK jG{≈ WUd« …¡«d qô Æ…bUAL« ¡UM« „“UHK WU ÆbF s rJ« “UN w 39

—“


WOBý UH¹dFð ÊUH dFå Wb pMÒJL „“UHK W«—œ s XMJL b Ê« bF ÆWU« töOCHË WHKL« tU— UM qJ Æ…c]HML« ÊUOKLF« vK WU« W«dL«Ë rJ« s åWOB UN¡öL p–Ë ¨ DVC wLd« wzUCH« qKL« ÊU«b«Ë Ê«—b vK ·dF« s ÊUH dF« Èu pMJL Ò Æw«c« pËc Æ

—«— “ô« WD«u —uDL« Êu eHK« qOœ w åÊUH dFò WOUJ« —UO« wGM ÊUH dF« ÈuL ‰ubK ∫WOü« ÊUOUJôU ŸULô« sJL ÈuL« «c WD«u

ÂUE‡M« WG —UO²š« Z«d³K W−KÐb« WG —UO²š« Z«d³K WLłd²« WG —UO²š« Z«d³« ‰uŠ dOc²«Ë qzUÝd« bOŽ«u b¹b×ð Íd« œuJ« dOOGð q¼ô« «b²Ýô W¹ULŠ œu b¹b×ð ÂUF« »U׫ qOBHð vKŽ ‰uB׫ ©WUš WO³KÞ VŠ …b¼UA®

show »UŠ vKŽ ‰uB׫ show Ubš w mK³ b¹b×ð show w  U¹d²A dEŠ

40


ÂUEM« WG —UO²š« w ÊUuKFL«Ë ÊUuL« UN ÷ÓdF w« WGK« jC WOUJ« WL œb ]  Ó Ô UL Ë√ WOË — ¨W eOK« ¨W d ¨WO d ® —uDL« Êu eHK« qOœ Wd w Æ© Æ¥≤ ’Ë ≤∏ ’ dE« qOUH« s b eLK

W−KÐb« WG —UO²š« ÆWKœ s dQË WG s dQ Y Ó Z«d WL ÊUOUJô« V p–Ë® WKCHL« WKb« WG WMOF Z«d bb sJL WGK pb ÊUOKCô« rK o n dF Ë« ©sOFL« ZUd« w …duL« ÆZUd« WKœ W?OKC√ ≠ WKb« WGò d« WOBA« ÊUH d?F« Èu ‰ö s

º

ÆWI«uLK ÆWI«uLK

jG{« r ÆåvË√

vK jG{« r sË …œ«dL« WGK« —UOô

jG{«

≠ W??K?b?« W?Gå WOUJ« d« WKbK WOU« WOKCô« —UO« qô ÆWI«uLK ÆWI«uLK

º

º

jG{« r åWOU WOKC«

jG{« r …œ«dL« WGK« —UOô

jG{«

º

w WKb« WG —U ¨…eU vËô« WOKCô« w WKb« WG sJ r «–« r?K?OH« ÊU …eU dO ÊUGK« s WG Í« Êu WU wË ÆWOU« WOKCô« ÆWOKô« WKb« WGK YO Í—U ÊuJ n d?F« «c ÊS …b«Ë …d ÊUH dF« w Êd« «–« ∫WEö Æd¬ UH dF d r U Z«d« q vK ‰uFHL« ÆåWGK« …cUå‡ p«bU WKb« WG dOOG sJL ZUd« …bUA ¡UM«

º

ÆWGK« …cU ÷dF bF s rJ« “UN w r? b?U?A?L« ZUd« w WKb« WG —UOô

— “ vK WDG{ v?K jG{«

ÆWI«uLK jG{« r ¨WKCHL« WGKU WKb« —UOô

º

jG{«

vK jG{«

º

ÆWI«uLK

41


WLłd²« h½ WG —UO²š« Æ„—UO« V WHK ÊUGK WLd h l Y Z«d WL X?U «–«® WMOF Z«d?? W?KCHL« WLd« h WG bb sJL Æ©Z«d« Ác w …du ÊUOUJô« ÊUH d?F« Èu s åWLd« h WGå WUA« vK s d« ÆWOBA« WKCHL« WLd« WG —UOô vK jG{« º

º

ÆWI«uLK

vK jG{«

ÆWGK« fHM WKœ Êd«Ë o «–« WLd h WG ÷d qô ÆWI«uLK

vK jG{« r sË

—«—“ôU sF«

º

º

º

d r U Z«d« q vK ‰uFHL« W —U ÊUH dF« Ác ∫WEö Æd¬ UH dF p?«b?U WLd« h WG dOOG sJL ZUd« …bUA ¡UM« Æ åWGK« …cUå‡ ÆWGK« …cU ÷dF bF s rJ« “UN w ÆWI«uLK

—“ vK WDG{

r WKCHL« WLd« h WG —UOô ÆbF s rJ« “UN w

jG{«

jG{« ¡UNö

º

º

º

Z«d³UÐ dOc²«Ë qzUÝd« UË« b¹b×ð …œU WUA« vK ÷dF Z«dU dOc« qzU—Ë ÊUuKFL« …cU …b?L?« Ác dOOG sJLË Æ©ÌÊ«u? µ u? ZdL« se« ® ÌÊ«u? lC Æ…—Ë dC« V UdOBI Ë« UNU ≈Ë ÊUH d?F??« Èu? s ådOc«Ë qzUd« ÊUË«å WOUJ« d« ÆÊUuKFL« c«u ÷d WKO WU `H Êü«Ë ¨WOBA« ∂∞ v?® W?K?CHL« WOMe« …bL« —UOô v?K jG{« º

º

ÆWI«uLK

vK jG{« r sË ©WIOœ

Æ ÎUU ÊUuKFL« …cU —uN Âb Êœ—« «–« v?K jG{« r ÌÊ«u? d?H —UOô

—«— “ôU? sF«

º

º

ÆWI«uLK Ác w ÆZ«d?U dOc« ÷d ÊUË« bb WU dNE Êü«Ë ÆWIOœ ≥∞≠± sO ÕË«d w« dOc« ÷d …b —UO« sJL WUA« vK jG{« r sË WKCHL« …bL« —UOô vK jG{« º

º

ÆWI«uLK

42


∫Íd« œuJ« dOOGð ·dFL« wBA« œuJ« ÊU DVC wLd« qKL« vK puB Èb Ò “UHK« qOœ w WOBA« ÊUH dF« ÊUu ‰ö s .0000 u ÆÍd« œuJ« dOOG ≠ —UO« sJL wc« ∫q«d ≥ qLA WOKL √b Êü«Ë ÆWI«uLK vK jG{« r sË ¨wU« Íd« œuJ« vK jG{« º

ÆWI«uLK

vK jG{« r sË bb« Í Ò d« œuJ« jG{« v?K? j?G?{« r? sË WOU bb« Íd??« œuJ« jG{«

º

º

©±≤ ’ dE«® Æbb« œuJ« vK WI«uLK v?« t?u« sJLO bb« œuJ« XOË œuJ« ÊdO «–« ∫WEö ≠∏∞∞∞ ∫n?U ¨…bU vK ‰uBK yes ‡? szU e« ÊUb ed Ʊ≠∏∞∞≠≤∞

q¼ú W¹ULŠ œu s ‰UH ô« lML bF s rJ^« “UN Âb qú WUL œu Ÿu s dE —UO« p– ‰U ÆrNKO WUM dO Z«d …bUA ¨UOzUIK dE ±µ s X ‰UH ö WLzö dO Z«d ∫ÁUMF R12 ÆÍd« œuJ« ‰Uœ« VKD ÁcN Z«d …bUA qôË ¨åqú WUL œuå d« WOBA« ÊUH dF« Èu ‰ö s º

ÆWI«uLK

vK jG{« r sË Íd« œuJ« jG{«

ÆUdE b d w« Z«d« nOMB —UOô ÆWI«uLK

vK jG{« vK jG{«

º

º

º

∫ÊUEö Æ≤∏’ qOUH« dE« ªÊUuKFL« …cU w ZUd q nOMB œ—Ë WUA« “ud WLzU ≠ à oK w ÊUHOMB«Ë “ud« WLzU dNE Ƶµ≠µ¥ ’ UdE« ÆœôËô« ‰ËUM s «bOF Í d« œuJ« kH vu º

º

º

Ê«uM w Z«d s r ÊQA WO …bUAL« dE ÊUOu Æqô« Í√d WË d ÊUOu« Ác ÆWHK

ÍdNA« »U׫ qOBHð Ò ‰u ÊUuKF sLCË ÍdNA« pU »U« qOBH ÷dF ÆW dNA« puœË pUUI« ÆåÍdN »Uå d« WOBA« ÊUH dF« Èu s ÆÊUU ¥ s ÊuJL« Íd« œuJ« r— jG{« ‰UIö vK jG{U ÊUuKFL« q WUA« sLC r «–« ¨WOU« WUAK r w« ÊUOKLF« q qLA WUA« Ác w WKBHL« ÊUuKFL« qL Æ…dOô« …¡«dI« v p–Ë ¨ WdA UNQA d dI rbI ÆpU w dOOG Àb …dO_« …¡«dI« cM t« ÆÂœUI« »U« w qBH WOU{« ÊUOKL ÊcH «–« º

43

WOK³I² Wbš ™


yes showw ¡«dý UOKLŽ WFÐU² WUš WO³KÞ VŠ …b¼UA s? ‰e?F?L UNO« —UA ≠ WU WOK V …bUA ≠ show à —b?M? w« Âöô« ‰u ÊUuKF qLAË ¨ÍœUOô« „«d?ô« »U w?«Ë åWOB WOK V …bUA ≠ show “ nOMB X nOUJË …bUAL« a —U ¨ZUd« r« ÊUuKFL« qLA ÆjI UNd« ÆWOBA« ÊUH dF« Èu s show WOUJ« d« Æ…bUAL« ÆWI«uLK

r ¨Íd« œuJ« jG{« p– cOHM qô

qLA WUA« Ác w …œ—«u« ÊUuKFL« ∫wK U v« pU« XHK m?UL«Ë ¨ Wd?A d d?I UNM Âb r? w« ÊUOKLF« UC« Ó ] I? ÆUNFb ÂeK Ó Ô w« mUL« pK …—Ë dCU XO …—ucL«

show ‡ mK³ b¹b×ð …bUA qUI œ«d?L?« vBô« mKL« œb Ê« WJA« p `O Æ show nOMB s WKH Ë« rKO show ‡ mK bbå d« WOBA« ÊUH dF« Èu s

º

Æ

jG{« r º

ÆW d« pdH jG{« ZUd ¡UM« vK «—œU? X“ U vBô« ¡UMô« mK Êœb Ê« bF Æ W d« pdH jG{« p– cOHM qô ªtœb U ‚uH mKL n —UBL« w rJ« w …bUAL« qUI mK bb „bU ÆÂöú ÊUOK cOHM WBBL«

show ‡ œu VKÞ show ZUd ¡UM« qô ÆÍd« „œu V?K? ¡UG« sJLO Ác WJA« Wb «b« w Vd r «–« ∫œuJ« show ‡ œu VK å d« WOBA« ÊUH dF« Èu s jG{« WU WOK V …bUA

º

Æ

vK jG{« r sË

º

º

Íd« „œu jG{« ÆånË√ò d« åqG? Ò Óå W?OUJ« d« bb s Í d??« œuJK VKD« qOGA ÆWU« fHM º º

s pMJL Íd??« œuJ« VK ¡UG« ∫wK U v« pU« XHK ÆjI show ÊöHË Âö« ¡UM«

wŽUMDô« dLI« UH¹dFð pM VKDM rœ vK ‰uBK szU e« ÊôUB« edL pNu Èb “u? ô ÆwUMDô« dLI« ÊUH d?F WU s ÊUuKFL UbË e ÆbLF wÒM s ` dB ULËœ ÈuL« «c w ÊUH dF« dOOG 44


45


¥ o‡‡Šö p?b DVC w?L?d« wzUCH« qKL« ◊UI« w wM qK Í« √d «–« W?K?J?A?L?« W?F?O?? ÷d?F? WUA« vK —«c« WU— dNE q?UALU WLzU œ—u WOU« ÊUHB« w ÆUNK vK qLF«WOHOË ∫n?U vK pO« …bUL« rbI szU e« Wb ed dË ¨WFzUA« Æ©±≠∏∞∞≠≤∞≠∏∞∞∞®

—uD²L« “UHK²« qOœ w ¡«b²¼ö dB² ≠ √ o×K qK« Õö« qOœ ≠ » o×K WýUA« “u— qOœ ≠ à o×K WJ³AUÐ qOu²« öOJAð ≠ œ o×K bFÐ sŽ rJײ« “UNł  UH¹dFð j³{ ≠ ‡¼ o×K “UHK²« …eNł_  «dHý ‰Ëbł ≠ Ë o×K 46


47


√ o×K …—uD²L« Êu¹eHK²« Ubš qOœ w ¡«b²¼ô« dB² …—uD²L« Êu¹eHK²«  Ubš qOœ v« ‰ušœ ©rJ« “UN w Exit AV jG{« …bUALK …œuF«Ë ÃË dK ® bF s rJ« “UN s

vK jG{« …bUA l{Ë w

U¹u²×L« jODð

∫wzUCH« ÈuL« wUMDô« dLI« —UO«

º

hOA

º

WLN qzU—

º

…bb WUD qOGA

º

ÂbI qOGA

º

Z«d« Èu

∫ WOB ÊUH dF ÂUEM« WG —UO«

º

©Z«d« qOœ® Y« ‰Ëb

º

WKb« WG —UO«

º

UNu V ZUd —UO«

º

WLd« h WG —UO«

º

WKCH Ê«uM WLzU

º

dOc« WU— ÊUË« bb

º

WU WOKD Z«d

º

Íd« œuJ« dOOG

º

uœ«— Ê«uM

º

ÈuL« «c «b« Ê«®

qö WUL« œu

º

©hB wM WI«uL r

ÂUF« »U« qOBH

º

showw ¡«d WFU

º

Ê«uM WU WLzU

º

show ‡ mK bb

º

WOBA« qzUd« Èu

º

UNLK w« qzUd« sËUM

º

show ‡ œu VK

º

Ê«uMI« Èu

U¹u²×L« sOÐ Y×Ð bF s rJ« “UN w

jG{« ÊUuL« sO ‰UIö

Èu²×L« UO½UJ« sOÐ ‰UI²½ô« jG{« —UOö ÆÈuL« q«œ WHKL« ÊUOUJô« sO ‰UIö

—«— “ôU sF«

48


–«uý ¨Áö« WL« ÊUuL« sL{ s fO ÎU qLA å–«uò …bUAL« ¡UM« WG …cU vK ‰uBK ∫‰U Æ©bF s rJ« “UN w W«“ô® bF s rJ« “UN w

WOU jG{« WGK« …cU W«“ô® ÆbF s rJ« “UN w

jG{« ©ÊUuKFL« …cU —uN bF® …bUAL« Z«d« ‰u ÊUuKFL« s b eLK Æ©Èd« …d

ÆbF s rJ« “UN w

49

jG{«

º

º

jG{« ÊUuKFL« …cU

jG{« ©ÊUuKFL« …cU —UN « bF® …bUAL« Z«d« ‰u WFu ÊUuKF

º


∆—UÞ qKš Í« Õöô qOœ ≠ » o×K ©±± ’ dE½«® WOÝUÝô« ÊUô« bŽ«u duð s bQ²« V−¹ WOð«– …—uBÐ qKš Õö« WËU× q q³ Æ©±≠∏∞∞≠≤∞≠∏∞∞∞® ∫nðU¼ vKŽ dô« W'UF* UMO« tłu²« U½d¹ qKš Ÿu½ q w © bL²F dOž wM WDÝ«uÐ qK)« Õö« ‰ËU% ö ©wU²« ‰Ëb'« w qBH u¼ UL®WdA« s w Ò ÒM WDÝ«uÐ qK)« Õö« dô« ÂeK²Ý« «–«

‰uKŠ

sJ2 V³Ý

Æ«b?O?ł ‰u?u? w?zU?Ðd?N?J?« —U?O?²?« q?ÐU Ê« s bQð ÆUOzUÐdN «—UOð œËe¹ ¡UÐdNJ« f³I ÊU «–« U h׫

ÆDVC wLd« wzUCH« ‰u×LK WOzUÐdN WUÞ błuð ô

WFýô« …cU½ u×½ tłu bFÐ sŽ rJײ« “UNł Ê« s bQð Ʊ±≠±∞ ’ DVC wzUCH« qK;« w ¡«dL(« X%

q??K? ;« u?×?½ t?łu? Ò ? d??O? ž b??F?Ð s?Ž r?J?×?²?« “U?N?ł Æ DVC wLd« wzUCH«

≠ l?{Ë w? b?F?Ð s?Ž r?J?×?²?« “U?N?ł Ê« s bQð dE½«® SAT —“ vKŽ jG{« ¨ wL— wzUC ‰u× Æ©±µ≠±¥ ’ b??F? Ð s?Ž r?J?×?²?« “U?N?ł w? U?¹—U?D?³?« h?×?« ÆWłU(« XC²« «–« UNb³²Ý«Ë Ë« b?F?Ð s?Ž r?J?×?²« “UNł w v?K?Ž jG{« vKŽ Æ DVC wLd« wzUCH« qK;« w

Æ©TV® “UHKð l{Ë w bFÐ sŽ rJײ« “UNł

“U??N? ł q??¹u?% q?łô —“ v??K? Ž j??G?{« Ʊ Æ“UHKð l{Ë v« bFÐ sŽ rJײ« qOGA²« —“ vKŽ jG{« Æ≤ v« “UHK²« “UNł q¹u% qłô jG{« Æ≥ q?łô W?³?ÝU?M?*« ÂU—ô« vKŽ jG{« Ë√ AV l{Ë d?L?I?« Y?Ð ‰U?³?I²Ýô XD³Ô{ w?²?« …U?M?I« —UO²š« Æ WdA wŽUMDô« —“ vKŽ jG{« ΫdOš√Ë Æ¥ “UNł …œUŽ≈ qłô Æ wLd« wzUCH« qK;« l{Ë v« sŽ rJײ« Æb¹bł s UN³—Ë UNF{u s

WUDÐ V×Ý«

qK)« ÆqLF¹ ô DVC wLd« wzUCH« qK;«

“U?N?' V?O−²¹ ô DVC w?L?d?« w?zUCH« qK;« ÆbFÐ sŽ rJײ«

ÆWž—U bFÐ sŽ rJײ« “UNł w U¹—UD³« e??¼U?ł l?{Ë w? DVC w??L? d?« w?zU?C?H?« q?K?;« Æ©Standby® qOGA²K

Æ¡wC wLd« wzUCH« qK;« w dLŠô« ÕU³B*«

WOzUCH« …UMI« Ë« AV vKŽ j³ÓC Ú ¹Ô r „“UHKð “UNł WdA ÆVd*« wMH« WDÝ«uÐ j³Ô{ UL³Š

ÆjI WOK× UD× jI²K¹ wLd« wzUCH« qK;«

ÆW×O× …—uBÐ V]dð r

WUDÐ

Æ“UHK²« WýUý vKŽ …—u dNEð ô

w Ë√ bFÐ sŽ rJײ« “UNł w vKŽ jG{« ÆtH½ wLd« wzUCH« qK;«

e??¼U?ł l?{Ë w? DVC w??L? d?« w?zU?C?H?« q?K?;« ÊU «–« ô« jI `O× dô« Æ©Standby® qOGA²K ÆAV l{Ë w “UHK²« “UNł

¡UÐdNJK wLd« wzUCH« qK;« öË h׫ Æ“UHK²« “UN'Ë —U??O? ²? « s?? w??L? d??« w??zU??C? H? « q?K?;« q?B?« Æt³Odð bŽ√Ë wzUÐdNJ«

`O× dô« ÆqBÔ DVC w?Ld« wzUCH« qK;« ÆAV l{Ë w “UHK²« “UNł ÊU «–« ô« jI

v?K?Ž u?¹b?O?ç?« “UNłË “UHK²« “UNł j³{ h׫ Æ UD×

ÆUD³C Ó ¹Ô r u¹bOH«Ë “UHK²« “UNł

ÆiOÐ_«Ë œuÝôUÐ dNEð UD;« q

w Ë√ bFÐ sŽ rJײ« “UNł w vKŽ jG{« ÆtH½ DVC wLd« wzUCH« qK;«

ÆqOGA²K e¼Uł l{Ë w DVC wLd« wzUCH« qK;« wzUCH« qK;« w dLŠ√ ÕU³B0 tO« —UA l{u« «c¼ w?L?d« wzUCH« qK;« ÊuJ¹ UbMŽ t½« dcð Æ wLd« Í“U?HK²« Y³« …b¼UA sJ1 qOGA²K e¼Uł l{Ë w ÆwŽUMDô« dLI« YÐ fOË wK;«

Æ“UHK²« WýUý vKŽ dNE¹ »U³{

w²« …UMI« vKŽ ◊u³C „“UHKð “UNł Ê« s bQð …UM® Æ «uM ‰U³I²Ýô bL²F*« V=d*« UNdŽ Ò Æ©UHF39 ∫WOÝUO

ÆYÐ …—Uý błuð ô

“UHK²« “UNł sJ ¨qLF¹DVC wLd« wzUCH« qK;« ô« `?O?×? d?ô«® W×O×B« dOž …UMI« vKŽ ‰u?] × q??K? ;« 5??Ð q??O? u?²?K? UHF …U??M?  X??b???²?Ý« «–« Æ“UHK²« “UNł 5ÐË wLd« wzUCH« 50


‰uKŠ

sJ2 V³Ý

wLd« wzUCH« qK;« öË X½U «–« U h׫ Ê√Ë W?×?O?×? …—u?BÐ Wuu “UHK²« “UNł v« ÆW(U  ö³J«

ÆvÒDG wLd« wzUCH« qK;« öË s ¡eł

Wdý w szUÐe« Ubš ed v« tłu²« vłd¹ ÆbL²F wM ¡UŽb²Ýô

Æ`U dOž “UHK²« “UNł Ë« wLd« wzUCH« qK;«

bFÐ sŽ rJײ« “UNł w å”dš«ò —“ vKŽ jG{« q?ł_ “U?H?K?²?« “U?N' Ë« wLd« wzUCH« ‰u×LK ÆåXLò l{Ë ¡UG≈

Ê«œułu “UHK²« “UNł Ë« wLd« wzUCH« qK;« åXLò l{Ë w

W?¹u?I?²? b?F?Ð s?Ž r?J?ײ« “UNł w v?K?Ž j?G{« “U?N?ł w? Ë« w?L?d?« w?zU?C?H?« q?K?;« w? u?B« ÆWOKô« …UMI« v« bÚŽÔ rŁ sË Èdš√ …UM d²š« Æ„“UHKð

ÆWzd²N wLd« wzUCH« qK;« öË s r

Wdý w szUÐe« Ubš ed v« tłu²« vłd¹ ÆbL²F wM ¡UŽb²Ýô

Æ`U dOž “UHK²« “UNł Ë« wLd« wzUCH« qK;«

u?B« …u dOOGð Ë« WýUA« Èu²× Âb²ð ô ÆqO−²« ¡UMŁ«

Æ u błu¹ ô

v?« w?L?d« wzUCH« qK;« ‰u?ÒŠ Ô q?O?−²« ¡UMŁ« standby qOGA²K e¼Uł l{Ë Æ…UMI« Xb³²Ý« Ë√

…u Ê« Ë« WýUA« Èu²× Xb²Ý« qO−²« ¡UMŁ« Æ dOGð  uB« ÆXFDÔ UN½« Ë« bFÐ Ô quð r

WUDÐ

Wdý w szUÐe« Ubš ed v« tłu²« vłd¹ Æ WUDÐ qOuð VOðdð qłô ÆW×O× …—uBÐ

ÎöU ZU½d³« q−¹ r u¹bOç« “UNł

ZU½d³« w uB« …u w  «dOOGð Ë« h½ —uNþ Æu¹bOH« “UNł WDÝ«uÐ q−*« ] Í“UHKð YÐ Wdý w rJÐ Îö¼√ ∫WUÝd« dNEð ed v« tłu²« ¡Ułd« ÆwŽUMDô« dLI« WDÝ«uÐ Æ…b¼UA*« ¡b³ Wdý w szUÐe«  Ubš

WUDÐ ‰Ušœ« r²¹ r Æ

WUDÐ Ê« s bQð W×O× …—uBÐ XKšœ√ b Ãd??š« W??łU??(« X??C?²?« «–« Æ©±±≠±∞ ’ d?E?½«® Æb¹bł s UNKšœ« rŁ sË WUD³« ÆpÐ WU)« ÆpÐ WU)«

Æ©WÒL²ð® “UHK²« WýUý vKŽ dNE¹ »U³{

XD³Ô{ w?L?d?« w?zUCH« qK;« w uB« …u ÆWł—œ v½œ√ vKŽ

v?« wLd« wzUCH« qK;« öË X½U «–« U h׫ ÆW×O× …—uBÐ Wuu wðuB« ÂUEM«Ë “UHK²« “UNł

‰b?³?²??ð ô Ë« åqOGA²K e¼Ułå —“ vKŽ jGCð ô qO−ð VKDð ô ÆZU½dÐ qO−ð ¡UMŁ« u¹bOç« …UM ÆWM«e² …—uBÐ ÊU¦³ Ò ¹Ô sOÚ−U½dÐ Ó

qK)«

WUDÐ ‰Ušœ« ¡Ułd« ∫WUÝd« dNEð

WUDÐ ÊUJ W¾ÞUš WUDÐ XKšœ«

WUDÐ qšœ« ÆW(U dOž

WUDÐ

¡Ułd« ¨W¾ÞUš WUDÐ ‰Ušœ≈ - ∫WUÝd« dNEð W?d?ý w szUÐe« Ubš ed v« tłu²« ±≠∏∞∞≠≤∞≠∏∞∞∞ ∫nðU¼ vKŽ

Wdý w szUÐe« Ubš ed v« tłu²« vłd¹ ÆbL²F wM ¡UŽb²Ýô „UMJÝ WIDM w WOð«R dOž UNðd²š« v²« …UMI«  Ubš ed v« tłu²« ¡Ułd« ¨…UMI« Ác¼ …b¼UA sJ1 ô ±≠∏∞∞≠≤∞≠∏∞∞∞ ∫nðU¼ vKŽ Wdý w szUÐe«

ÆÈdš√ …UM d²š« Æp«d²ý« sL{ XO …UM d²š«

szUÐe« Ubš ed v« tłu²« ¡Ułd« ¨…UMI« Ác¼ ¡UM²ô ±≠∏∞∞≠≤∞≠∏∞∞∞ ∫nðU¼ vKŽ Wdý w

Wdý w szUÐe« Ubš ed v« tłu²« vłd¹ Æ…UMI« c¼ w „«d²ýö Æp«d²ý« WŽuL− sL{ s XO …UMI« Ác¼ Wdý w szUÐe«  Ubš ed v« tłu²« vłd¹ Æ…UMI« Ác¼ w „«d²ýö qO−²« qłô ÆÎUOUŠ …UMI« Ác¼ ◊UI²« sJ1 ô ÆUIŠô Î ÎWO½UŁ »ÒdłË ¨Èdš« …UM d²š« Wdý w szUÐe«  Ubš ed v« tłu²« vłd¹ ÆœUL²Žô« …œU¹“ qłô

51

n?O?M?B?ð w? Z?«d?³?K „œUL²Ž« q b? Ó H?M?²?Ý« bI ÆWUš WO³KDÐ …b¼UA ≠ show

Ubš ed v« tłu²« ¡Ułd« ¨…UMI« Ác¼ …b¼UA sJ1 ô ±≠∏∞∞≠≤∞≠∏∞∞∞ ∫nðU¼ vKŽ Wdý w szUÐe«  U?b?š ed v« tłu²« vłd¹ ¨ZU½d³« Ë« rKOH« ¡UM²ô ±≠∏∞∞≠≤∞≠∏∞∞∞ ∫nðU¼ vKŽ Wdý w szUÐe«


‰uKŠ

sJ2 V³Ý

qK)«

WUDÐ ‰uFH vN²½«

w? —«d?L?²Ýô« qłô ∫W1b W?UDÐ qšœ« W??U?D?Р«b??²?Ý« ¡U?łd?« …b?¼U?A?*« ¨…b?¹b?ł U??b??š e??d?? v??« t??łu??ð Ë« ÆW??F? ²? 2 …b??¼U?A? ±≠∏∞∞≠≤∞≠∏∞∞∞ nðU¼ vKŽ —uNL'«

ÆÈdš« …UM —UO²š« Ë√ …UMI« YÐ …—Uý œuFð v²Š dE²½«

ÆY³ð ô …UMI«

Æ…bL−² „“UHKð WýUý vKŽ …—uB«

—U?E?²?½ô«Ë w?L?d?« w?zU?C?H« qK;« ¡UHÞ≈ ¡Ułd« ÆWO½UŁ tKOGAð sË ÌÊ«uŁ lCÐ

w?zU?C?H?« q?K?;« Ê« Ë« ÎU?O?U?Š Y?³?« w? q?K?š √d?Þ ÆWOKš«b« W−d³« UH¹dFð s UL ŸU{« wLd«

d?«Ë_ V?O−²¹ ô DVC w?L?d« wzUCH« qK;« w?zU?C?H?« q?K?;« —«—“_ Ë« b?F?Ð s?Ž r?Jײ« “UNł Æ…bL−² …—uB« ÊuJð Ê« ÷d²H¹ ÆtH½ wLd«

Wdý w szUÐe« Ubš ed v« tłu²« vłd¹ ÆbL²F wM ¡UŽb²Ýô

Æ`U dOž wLd« wzUCH« qK;«

WUDР«b²Ý« ¡Ułd« qB% r «–« Æ…b¹bł e?d? v?« t?łu?²?« v?łd?¹ …b?¹b?ł W?U?D?Ð v?KŽ bFÐ vKŽ ‰uEB« qłô Wdý w szUÐe« Ubš ÆW1bI« WUD³« W¹cGð Ë« …b¹bł WUDÐ

Wdý w szUÐe« Ubš ed v« tłu²« vłd¹ ÆbL²F wM ¡UŽb²Ýô —U?O?²?š« Ë√ …U?M?I« YÐ …—Uý Õö« r²¹ v²Š dE²½« ÆÈdš« …UM Wdý w szUÐe«  Ubš ed v« tłu²« vłd¹ ÆbL²F wM ¡UŽb²Ýô ÆfID« ‰«uŠ√ w s% bFРΫœb− Y³« œuFOÝ v²Š dE²½« Y³« …—Uý XH²š« «–« ÆÈdš« …UM d²š« ÆdNEð

ÆWOU(«

Ë« `U dOž wLd« wzUCH« qK;« ÊuJ¹ Ê« U≈ Æ`U dOž X¹ôU²« Ê«

W??Ðu??×? B? …—u?B?« d?N?E?ð

dNEðË WýUA« …—u wH²ð

«u??M?  q? w? ÆW¹œuLŽ ◊uDÐ  «uM q w Æw«u²« vKŽ

ÆW(U dOž Y³« …—Uý ÆWýUA« …—u vKŽ UFÐd dNEð `O× dô« Æ`U dOž wLd« wzUCH« qK;« Æ UD;« q w UÎUŽ Ò qK)« ÊU «–« ô« ÆWHUŽ fIÞ ‰«uŠ« YÐ …—Uý błu¹ ô

Æt²OŠöË q³J« öË h׫

X¹ôU²«Ë wLd« wzUCH« qK;« 5Ð qu*« q³J« ÆΫbOł Vd dOž t½« Ë« ŸuDI Ë« `U dOž

Wdý w szUÐe« Ubš ed v« tłu²« vłd¹ ÆbL²F wM ¡UŽb²Ýô

Æ—dCð Ë« `U dOž X¹ôU²«

Wdý w szUÐe« Ubš ed v« tłu²« vłd¹ ÆbL²F wM ¡UŽb²Ýô

ÆW×O× …—uBÐ tłu dOž X¹ôU²«

—U?E?²?½ô«Ë w?L?d?« w?zU?C?H« qK;« ¡UHÞ≈ ¡Ułd« q?K)« `KÓB Ú ¹Ô r? «–« ÆW?O½UŁ tKOGAð sË ÌÊ«uŁ lCÐ Wdý w szUÐe« Ubš ed v« tłu²« vłdO ÆbL²F wM ¡UŽb²Ýô

U?H?¹dFð s UL b?ÓÓI? w?L?d« wzUCH« qK;« ÆWOKš«b« W−d³«

¨Y³« w g¹uAð ∫WUÝd« dNEð ÆÎôUŠ ◊UI²ô« sײOÝ

52


53


—

WýUA« w …bL²FL«“udUÐ WLzU ≠ Ã o×K Èu²×L« “u—

WUŽ “u— …bU

Z«d« Èu

Ë« …b?U?? ÊU?u ÷d qô v?K jG{« ÆZUd« …bUA ¡UM«å ÊUuKFL« …cUò vK ‰uB«

œb s“ v« ‰UI« Ê«uMI« Èu

‰U?I?ô« ‚ËbM ÷d qô v?K jG{« Æ©Y« ‰Ëb …bUA ¡UM«® œb se

WOBA« qzUd« ‚ËbM

©dB® …c s …c ÷d qô ©®Syno vK jG{« W?G …cU vK ‰uB« Ë« ZUd ÊuLC Æ ZUd« …bUA ¡UM«

WOBA« ÊUH dF« Èu

wzUCH« ÈuL« ©wzUCH« ÈuL« w ÊUH dF dOOG lML®

…œu Èu???L?« ÷d qô v?K? jG{« ÆWIU« …UMI« Ë« oU« v?K? j?G?{« ¨X?K?Ë WLN WU— ÆWUd« …bUAL

ÊuLCL« nO½UBð Èd« ÊUGK WLd j d Ë«ØË WKœ WG WL ‰UH ô« WKb« WG WKzUFK WLd« h WG WOU WG Æqö WUL œu WD«u —uE ZUd nM qö WUL œu WD«u —uE dO ZUd

V— ©

åXLå l{Ë w Êu vK jG{« å XLB«å l{Ë ¡UGô ®

jI —UJK WOze Êu …u

WKU Êu …u

54


q¼ö W¹UL׫ œuJ nO½UBð “u qO q ÁbUA Ê« sJL

∂ X s w bUA Ê« vu dO

qô« W«dL bUA Ê« vu

±≤ s v ‰UH ô« ÁbUA Ê« sJL

±µ s v ‰UH ô« ÁbUA Ê« sJL

±∏ s v ‰UH ô« ÁbUA Ê« sJL

Æ‚u UL ÎUU ±∏ ¡UM« ÁbUA Ê« sJL

…bUALK WUM Z«d« s U« «Ë — dI Ê« rJMJL ÊUuKFL« …cU w UNOK åW«b« “ud«òh WD«u Z«d? d?E? rJMJL WOU WKd w Æ≤∏ ’ dE« ≠ Æ¥≥ ’ dE« ≠ qKL« o dD Y Ê« s WOMF

∫wKU v« rJU« XHK s? r?? ÊQ?A WO …bUAL« dE ÊUOu Í√d WË d ÊUOu« Ác ÆWHK Ê«uM w Z«d ÆrN«—U«Ë qô«

55


WJ³A« qOuð öOJAð ≠ œ o×K dc p– w UL …eNô« q qB V qOu« ¡«d« q ÆWOzU dNJ« WUD« —bB s wLd« wzUCH« qKL« Ʊ± ’ lu ÊUô« b«u dE«

RF qЫu WDÝ«uÐ qOuð w Êu ŸUL lOD «cN qOu l{Ë w q?Ou qô ¨RF q?«u Âb« ¨mono l{Ë t?« dc ÆqKL« Ë√ ubOç«Ë “UHK« …eN« sO w? Z«d? q?O lOD «cN qOu w ÆjI ©mono® l{Ë

scart qЫu WDÝ«uÐ qOuð Æ…œu dô«Ë qCHL« qOu« l{Ë u «c b«Ë scart qU Âb «cN qOu l{Ë w ôË œË e? ô® W?LzUI« WKuU ZbM Íc« ¨jI Æ©UO UO« Î scart qU Wd lO

UeK² WDÝ«uÐ WKOuð ©AUX f³I o¹dÞ sŽ® WId l{Ë w ÊuBU Y Êu eHK« “UN ÊU «–« v d?L?I« Y ŸUL lOD X“ U jI mono WD«u ©stereo® u? d?O l{Ë w wUMB« f??I? v« wLd« wzUCH« qKL« qOu Æpb u dO« ÂUE w AUX ÎUM«e cHM Ê« sJL «cN qOu l{Ë Ê« dc Æscart Ë√ RF ≠ WOzd« qOu« ŸU{Ë« l Æ©UO UO« Î RCA qU Wd lO ôË œË e ô®

—U u dO …UM dL√ sOL u dO …UM iO√

56


57


bFÐ sŽ rJײ« “UNł UH¹dFð j³{ ≠ ‡¼ o×K rJײ« “UNł qOGAð SAT W?d?A? bF s rJ« “UN qGA Ê« t jD bF s rJ^« “UN Æ ÊUH dF« dOOG WU ULËœ jG{« åStatallite receiver modeòl{Ë w bF s rJ^« “UN qOGA qô ÆWKBH qOGA ÊULOKF ÊQA qOb« «c w ±µ≠ ±¥ ’ dE« Æ SAT — “ vK

“UHK²« “UNł qOGAð TV ÊU?O?K?L?F?« cH Æ„“UHK “UN rJK UC√ —œU bF s rJ?« “UN ^ rJ ÷dF bF s rJ^« “UN Wd qô oKL« «c w WKBHL« rJ?« “UN Zd Ê« dDC „“UHK “UN Xb« «–« Æ„“UHK “UN ^ bF s rJ^« “UN Wd dDC WU« Ác w Æbb s bF s ÆÁUœ√ sOKBHL« sOI dD« Èb« oË »d WI d?D« Ác qLF r Ê« Æ…dUL« Wd« WI d »d W«b« w ÆY« WI d

∫…dýU³L« W−d³« WI¹dÞ ¨Standby l{Ë w fO t«Ë qGA „“UHK “UN s bQ WdU ¡b« q ∫WOU« Ê«uD« cH r sË W??U?M?L« ÊUU« ¥ Ë– œuJ« d« ©Ë oK dE«® Ê«d?HA« ‰Ëb s Ʊ Æ©WLzUI« W«b w dNE ZMLK «b lzUA« œuJ«® Æ„“UHK “UN ZML ÆU uGC tI√Ë — “ vK jG{« Æ≤ i?u?O pDG{ ¡UM«® ÆÊUU ¥ ‡« Ë– œuJ« jG{«Ë U uGC — “ o√ Æ≥ ÆÕUM bF s rJ« “UN qœ œuJ« Ê« vK WI«uLK sOd dRL« ÕUB ^ «–« — “ v?K? jG{«Ë „“UHK “UN u bF s rJ^?« “UN tË Æ¥ Ƶ …uD« w dLU Standby l{Ë v« „“UHK “UN qI« ÆWOU „“UN qOGA bF s rJ^« “UN w Standby —“ vK jG{« Ƶ Æ bF s rJ« “UN w Êu eHK« nzU Ë q »d Æ∂ ^ ÆnK œu »d Ë ± …uD v« bF VUM qJA qLFô nzU u« XU «–« “UN w ÊU —UD« ¡UD w œuJ« q wKIL« «bô« ÷dG Æ· ÆbF s rJ« ^

Y׳« WI¹dÞ q X d Ê« bF bF s rJ^??« “UN VOô „“UHK “UN ÊU «–« ÊôU WUM dO WI dD« Ác® ÆY« WI d »d “UHK« ZM Ê«dH ÆWLzUI« w œ—«Ë dO ZML« r« UNO ÊuJ ¨Standby l{Ë w fOË qGA “UHK« “UN Ê« s bQ YU ¡b« q ∫WOU« Ê«uD« cH r sË U uGC tI√Ë — “ vK jG{« Ʊ r sË p– bF —«— “ô« vK jG{«Ë U uGC — “ o« Æ≤ Æ©sOd iuO dRL« ÕUB® Æ—«— “ô« q — d Æ≥ «–« ∫ Standby — “ vK jG{«Ë „“UHK “UN u bF s rJ« “UN tË Æ¥ ^ Æ∂ …uD w dLU Standby l{Ë v« “UHK« “UN qI« Æ¥ …uDK œb — “ vK jG{« Ƶ Ô ÆwU« œuJ« u ÂbIK Ê« v?K? WI«uLK sOd iuO dRL« ÕUB® —“ vK jG{« Æ∂ Æ©ÕUM bF s rJ« “UN qœ œuJ« ^

58


qOGA bF s rJ« “UN w ©Standby®

— “ vK jG{« Æ· Æ“UHK« “UN ÆbF s rJ« “UN w “UHK« nzU Ë q »Òd Æ∏ ÊS? b?F s rJ« “UN w UL qLF “UHK« nzU Ë q XU «–« ÆXN« b Y« WOKL Æ“UHK« œu hOA WKd w dL« ÆÕUM« p ud ¡bK ± WKd v« b Ú Ô WO …—uB qLF ô “UHK« nzU Ë XU «–« ÆY« WI d w bb s

“UHK²« œu hOAð t VO Íc« œuJ« r— hH Ê« qCH Y« WI d cOHM bF dRL« ÕUB ÷UL≈ WD«u WOKLF« Ác r ÆbF s rJ« “UN bF s rJ« “UN w  ÆÎU uGC tI√Ë — “ vK jG{« Ʊ —“ o« Æ≤ sË p– bF —«— “ô« vK jG{«Ë U uGC Æ©sOd iuO dRL« ÕUB® 0 r Æ—«— “ô« q — d Æ≥ ÷UL≈ Ê«d b  Æ vK jG{« rd« s vËô« WU« …¡«d qô Æ¥ ] Ô Æ©dH u rd« ÊS ÕUBL« iu r «–«® ÆdRL« ÕUB vK jG{« rd« s WOU« WU« …¡«d qô Ƶ ÷UL≈ Ê«d b ]  Ô Æ ÆdRL« ÕUB ÷UL≈ Ê«d b  Æ vK jG{« rd« s WU« WU« …¡«d qô Æ∂ ] Ô ÆdRL« ÕUB ÷UL≈ Ê«d b  Æ vK jG{« rd« s WF« d« WU« …¡«d qô Æ· ] Ô Æ“UHK« …dHA l —ô« ÊUU« p“u Êü«Ë ÆdRL« ÕUB ∫w …dHA« q wKIL« «bô« ÷dG Æ∏ Ò Æå“UHK« œuò ‚ËbM w Ë√ ¨bF s rJ« “UN ÊU —UD ¡UD

DVCwLd« wzUCH« qK×L« w uB« …u j³{ w?L?d?« w?zUCH« qKL«Ë “UHK« “UN w ÊuB« …u j{ dOOG ÆbF s rJ« “UN w —«— “√ Âb« DVC ÊU?D?? s?O? ‰U?Iô« ¡UM« WKJA QAM Ê« sJL WMOF ‰«u« w b ÊuB« …u ÊS «c Æwz«uN« UNDIK ÊUDË XôU« UNDIK ÆΫb WCHM v« WOU s dOG ∫WKJAL« Ác q rJ« “UN qIMO®ÆbF s rJ« “UN w vK jG{« Ʊ Æ©“UHK l{Ë v« bF s Æ —«—“√ Ë√ ÂU—ô« ÊUU «b« ¡UM« W —U≈ …dA Y d« Æ≤ ÊuB« …u ÊuJ «cN Y w t« u W —Uô« …dAM« —UO« w V«® ƩΫbO W uC Æœ«dL« l{uK ÊuB« …u jC —«—“ô« Âb« Æ≥ d?L? l?{Ë v?« b?F s rJ« “UN qIMO® Æ SAT — “ v?K jG{« Æ¥ Æ©wUMD« Æ —«— “√ Ë√ ÂU—ô« ÊUU «b« ¡UM√ W —U≈ …dA Y d« Ƶ X?D{ Ê« bF Æœ«d?L« l{uK ÊuB« …u jC —«—“ô« Âb« Æ∂ WU WL Æ“UHK« “UN ÊQA wLd« wzUCH« qKL« w ÊuB« …u W?D?G{ ÊS «cË ¨ wLd« wzUCH« qKL« w ÊuB« …u å‰UH≈å‡ ÆjI “UHK« “UN w ÊuB« …u dOG — “ vK 59

ÂU?—ô« q V d?? W?U w ∫WEö w? dOGB« ÕUBL« iuO W d« cMO ¨Ê«d Àö bF s rJ« “UN w? szU e« ÊUb ed?L ‰UBô« V rJ« “UN W¡ö hH Wd Æ„“UHK “UN bF s


wLd« wzUCH« qK×L« w uB« …u å‰UH«ò ÆU uGC tI√Ë — “ vK jG{« Ʊ r sË r? —«— “ô« v?K jG{«Ë U uGC — “ o« Æ≤ ÆsOd iuO dRL« ¡u{ ÆÊuB« …u ‰UH« nzU Ë qOGA Æ—«— “ô« q — Òd Æ≥ d?R?L?« ¡u{® ƉUHô« WOKL vK WI«uLK — “ v?K jG{« Æ¥ Æ©sOd iuO

DVC wzUCH« qK×L« w uB« …u å‰UH«ò ¡UG« qKL« w ÊuB« …u dOOG bF s rJ« “UN Âb« Êœ—« «–« ∫“UHK« “UN w UC«Ë DVC wLd« wzUCH« ÆU uGC tI√Ë — “ vK jG{« Ʊ r sË r? —«— “ô« v?K jG{«Ë U uGC — “ o« Æ≤ iuO dRL« ¡u{® ÆÊuB« …u ‰UH« ¡UG≈ nzU Ë qOGA Æ©sOd Æ—«— “ô« q — d Ò Æ≥ dRL« ¡u{® ƉUHô« ¡UG≈ WOKL vK WI«uLK — “ vK jG{« Æ¥ Æ©sOd iuO

60


“UHK²« ö³I²LÐ WU« œuJ« ÂU—« ≠ Ë o×KL« “UHK« Ÿu

61

jGCK WbIL«

“UHK« Ÿu

jGCK WbIL«


“UHK« Ÿu

jGCK WbIL«

“UHK« Ÿu

jGCK WbIL«

62


“UHK« Ÿu

63

jGCK WbIL«

“UHK« Ÿu

jGCK WbIL«


“UHK« Ÿu

jGCK WbIL«

“UHK« Ÿu

jGCK WbIL«

64


“UHK« Ÿu

65

jGCK WbIL«

“UHK« Ÿu

jGCK WbIL«


“UHK« Ÿu

jGCK WbIL«

“UHK« Ÿu

jGCK WbIL«

66


67


WOŽUMB« —ULôUÐ Êu¹eHKð

WOUMB« WIDML« ¨∂ U“uO ¥¥¥≤µ UU —UH ±≠∏∞∞≠≤∞≠∏∞∞∞ ÊuHK www.ywstv.co.il e-mail: info@yestv.co.il

„ÈƆ·ÈƆ‡ÒƆ˘È¯Â˙È†Ï ∞∞Ø∂∞

68

Yes  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you