Page 1

≤∞∞± w?U« sdA ≠ w?U« œbF«

2

¡UA« ÷«d√ Ãö??Ë W??U??ËË »U????« ‰UH ô« Èb UUô« U?N?F?M* ‚dD« qN«

Wd« WœUF*« Ê“u?« n?O?H??? ”b??????I??????« ¡«u?????


sR p√ U≈ ¨‰uÔ XOö w sR dO p√ Ë√

WOIOI WODG w*U 5Q ƉuÔ XOö Ê«b?I ¨ …dzUD« …dc …—U s?e? ÷d* WODG qLA WO n —UB –U?I≈Ë Y n —UB o«d Ô dH d?H« ¡UG≈ ¨ dH« dOBI ¨ lz«œË Æh—ô« dFU p– qË ÆÆ WOB ÊUJK2 5Q ÆWO{—_« Ê«eN« dD ±¥∫∞∞ ≠ π∫∞∞ WFL'« Âu ¨WU« —«b vK fOL)« ≠ bô« ∫ ÂUô« w wHUN« ed*« qL ÊUU

¡UM« s J1 Ê«œUOF « w 5 Q« ¡UC_

WCH Ô  …dOF Âöu XOö

WD«u

1-800-46-46-46


¨Â«dJ« ¡«dI« «dCŠ w? r?J?O?≈ t?łu?ð√ Ê√ w½d¹ —U??³??š√ò s?? w??½U??¦??« œb??F??« W?O?×?B?« W?K?:« ≠ åX?O?ö W?GKUÐ WKUA« W×B«  Ub) w «Ëb& Ê√ q√ wK ÆWOÐdF«  U?b)« sŽ  UuKF*« V½Uł v≈ ¨WOU²«  U×HB« w? …b?O?H?Ë …b?¹b?ł  U?u?K?F? ¨…—uD²*« WO³D« rJðözUŽ œ«d√ rNðË ,rJLNð WHK² WO× lO{«u ÆqOz«dÝ≈ w wÐdF« lL²:«Ë ΫbOFÐ ÎU?Þuý XOö XFD WO{U*«  «uM« w d_« ¨wÐdF« jÝu« w w³D« U¼“UNł d¹uDð w Èd?I?« w? …b¹bł  «œUOŽ WU≈ w fJFM¹ Íc« …d?O?³?J?«  «b?K?³?« w? WO³Þ e«d WU≈ ¨Êb*«Ë d¹uDðË lOÝu𠨩j¼— ¨ r×H« Â√ ¨W³OD« ¨…dUM«® ¡UM«Ë ‰UHÞ_« VÞ  Ubš d¹uDð ¨WLzU  «œUOŽ W?H?K?²?<«  «œU?O?F?« e?O?N?&Ë w?UB²šù« VD«Ë ÊuJð Ê√ qł√ s …eNł_« ÀbŠQÐ WO³D« UNðUÝRË ÆWOLKF«  «“U$ô« dšü W³«u WO×B« Wb)« W?O²×²« vM³« lOÝu²Ð wH²J½ ô ¨XOö w ¨UM½≈ p?– sŽ  UuKF ÊËb& YOŠ ¨WO³D«  Ub)«Ë Ác¼ XOö XU√ bI ÆrJU√ w²«  U×HB« w 5MÞ«uLK w×B« l{u« Y׳ ÎUO³Þ «d9R WM« s ‰Ë_« u¼ d9R*« «c¼ Ê√ e²F½Ë Æœö³« w »dF« w «dO³ Î ÎUUNÝ« d9R*« r¼UÝ bË œö³« w tŽu½ »dF« 5MÞ«uLK WU)« WO×B«  UłUO²Šô« „«—œ≈ Æpc WOLKF« WÐuł_« qC√ .bIðË ¨qOz«dÝ≈ w ‰u?Š W?U?¼  U?uKF ÊËb& WOU²«  U×HB« w ¨Ê“u« …œU¹“Ë WML« WЗU× ∫rJLNð WO× U¹UC W?×?B? 5šb²« —«d{√ ¨WO×B«Ë WLOK« W¹cG²« ÍœU?H?ð Ÿu?{u?* ¨pc ¨WK:« ‚dD²ðË ÆrJUHÞ√ r?R? Ÿu{u*« «c¼ ¨‰UHÞ_« Èb WO²O³«  UÐUù« qł√ s U½bNł È—UB ‰c³½ Ê√ UMOKŽË ’Uš qJAÐ ÊU?√ v?K?Ž ÿU?H?(« q?ł√ s …d¼UE« Ác¼ hOKIð v?≈ n?I?½ W?K?UA« W×B«  Ubš w UM½≈ ÆUMUHÞ√ ÆU¼b¹bAð ÍuM½Ë WUN« WdF*« Ác¼ w rJ³½Uł Âu?I?ð r?J?¹b?¹√ 5?Ð w?²« WK:« Ác¼ v« WU{ôUÐË  ôU?:« l?O?L?ł w? ÂU?¼ W?O?Žuð ◊UAMÐ XOö ÈdI« w WO×B« ÂU¹_« —UÞ≈ w p– r²¹Ë ¨WO×B« W?O?×? œ«u? sŽ dL²*« dAM« ‰öš sË ¨Êb*«Ë d?_« «c¼ q«uMÝË ÆÎU?C?¹√ W?OÐdF« WGKUÐË ¨WU¼ ÎU?C?¹√ q?³?I?²??*« w UMðUbš lOÝuð v« WU{_UÐ dšc« sR*« w Èdð w²« XOö U¹ƒ— vKŽ «œUL²Ž« Î ÿUH(« w öU Î ÎUJ¹dý tO ÈdðË WOL¼√ d¦_« Æt²× vKŽ œU??O??Ž_« ‰u??K??Š W?O?A?Ž ¨ÂU?¹ô« Ác?¼ w?Ë ÎUOML² rJ tłuð√ Ê√ w½d¹ ¨W—U³*« ΫbOFÝ Î«b?OŽ rJM qJ ÆÂöÝË W× WMÝË Â«d²ŠôUÐ

⁄—uÐd²Ð ‚Uײ¹Æœ ÂUF« d¹b*«

3

w????U??????« œb???F???« ≤∞∞± w??U?? s??d?A?

œbF« ÊUu

4 6 10 12 18 20 22 26

WKUA« WB« ÊUb WO³D« Ub)« .bIð s ÎUUŽ π∞

¡UA« w WbF ÷«d« ÃöF«Ë W¹Uu« ¨»U³Ýô«

qHD« œd UbM ÆÆ «uN« qHD« r' W³ÝUM …—«dŠ Wł—œ vKŽ WEU;« WOHO

5Mb rJUH « qF Êud q Á«dôUÐ 5šb²« —UDš« s ‰UHÞô« W¹UË WOHO

°UNœUH sJ1 ÆÆÊUUô« ‰UHÞô« UÐU« …d¼Uþ ÆƉUHÞô« Èb  UÐUô« lM/ nO ÆÍœuNO« jÝu« w pKð ‚uHð wÐdF« jÝu« w

r‡‡‡‡ô« s ÆÆÁ¬ ÆÆWO× WUIŁË rO¼UH

W d« WœUF*«Ë rJ“Ë w½b³« ◊UAM«Ë W¹cG²« ‰öš s Ê“u« nOH² W¹d׫ WœUF*«

WOD« XOö e«d —U√

«—UAÐ …—UAÐ Æœ ∫WO³D« WFł«d*« WKUA« W×B«  Ubš XOö ∫—«b«

qO¾¹d¼ X¹œuN¹∫ WËR*« …—d;« WKŠœ ‰U³« ∫ …—d;« ”bI« ≠ åUOðU²M¹—Ë«ò ∫ÃU²½«Ë pO«dÇ ÌÈÏ˘Â¯È ≠ ‰ÈˆËÈȯ‡

©ÎUC¹« WOÐdFUЮ WHK² WO³Þ lO{«u w W¹œUý—« UÝ«d ∫ rJ²bš w WKUA« W×B«  Ubš w w×B« nOI¦²« rI tłu²UÐ œ«u*« Ác¼ vKŽ ‰uB(« sJL*« s h e d @ c l a l i t . org. i l ∫w½Ëd²Jô« b¹d³« ∞≥≠∂π≤≥±∞≥ ∫fU Æ ∂≤∞π∏ ∫œuJO ÍUÐ ‰ULF²Ýö WOuð p– d³²F¹ ôË ¨  U¹UŽb« —uAM ÊuLC sŽ WËR dOž d¹dײ« W¾O¼ ÆUNO³ðU È√— sŽ qÐåWKUA« W×B«  Ubšò WÝUOÝ sŽ d³Fð ô  ôUI*« ÆƉUJýô« s qJý —U³š« qLA¹ X½d²½ô« w «b¹bł UO× UFu XU« ¨åPortal Wallaò l ÊËUF²UÐ ¨åWKUA« W×B«  Ubšò ‰uu«WO½UJ« lu*« w błu¹ pc WU{ôUÐ ÆWKUý WO×  ôUI pcË ¨Ã—U)«Ë œö³« s WO× ÆqLF« ÊUJ wË XO³« w w×B« …UO(« »uKÝ« ‰U− w  UbK lÝu åÃuUðUò v« úåàéøá w w w . m i o k . c o . i l ∫lu*« Ê«uMŽ w w w . c l a l i t . c o . i l ∫X½d²½ô« w XOö lu Ê«uMŽ


90s ÎWOB« Ub)« .bI UU‡‡‡‡‡

W?K?U?A?« WB« Ub

qOd XœuN ∫rKI

wdF« ju« w Ub)« 5%Ë ou« …db 5?U?F?« ‰ö?š wÐdF« jÝu« w - YOŠ ¨»dF« 5MÞ«uLK WbI*« WO³D«  ôU:« ∫≤∞∞±≠±πππ …b¹bł …œUOŽ ≥∞ ¡UMÐ ≠ WLzU …œUOŽ ≥≤ lOÝuðË b¹b& ≠ …bKÐ ≥∞ w ¡UM« VÞ “UNł lOÝuð …bKÐ ≤∂ w ‰UHÞ_« VÞ “UNł lOÝuð …bKÐ ≤¥ w Í—UA²Ýù« VD« lOÝuð ≠ qHD« W×B …b¹bł e«d WFЗ√ WU≈ ≠ …√d*« W×B s¹ed WU≈ wUB²šù« VDK s¹ed WU≈ WObO ±¥ l bUF²« lOÝuð -Ë ¨WKUA« W×B«  Ub) WFÐUð  UObO ∏ WU≈ ≠ ÆWKUA« W×B«  Ubš wMR*  Ub)« .bI² WUš ≠ s−²½— WFý_ b¼UF ¥ WU≈ UOЫdðu¹eO b¼UF WŁöŁ WU≈ -

wdF« ju« w Ub)« duD WK«u* ZUd w UNFOÝuðË WO×B«  Ub)« d¹uD² XOö UNOuð w²« …dO³J« WOL¼_« sŽ «dO³FðË Î tŽu½ s ‰Ë_« d9R*« ≤∞∞± ÂUF« s w{U*« ◊U³ý W¹UN½ w XOö  dł√ wÐdF« jÝu« .qOz«dÝ« w »dF« 5MÞ«uLK WO×B« U¹UCI« Y׳ UN«e²«Ë XOö WO−Oð«d²Ý« ¨ ÂUŽ d¹b*« ¨⁄—uÐd²Ð ‚Uײ¹ —u²b« ÷dŽ d9R*« wË s? s?R?*« «d?²Š« vKŽ WO−Oð«d²Ýô« Ác¼ eJðdð YO×Ð 5MRLK  Ub)« .bIð w  U?b?š r?«u?Þ q?³? s? …b?ŽU*« .bI² œ«bF²Ýù«Ë tF WOBA« WöF« ‰öš Æ WKUA« W×B«  «uM WO×B«  Ub)« lOÝu² XOö ZU½dÐd9R*« w ⁄—uÐd²Ð —u²b« ÕdÞË ∫ZU½d³« qLA¹ YO×Ð ≤∞∞≤≠≤∞∞± …bKÐ ±∂ w ¡UM« VÞ lOÝuð ≠  «bKÐ ∏ w ‰UHÞ_« VÞ lOÝuð ≠ wUB²šô« VDK s¹ed WU« ≠ s−²½— WFý_ s¹bNF WU≈ ≠ UOЫdðu¹eOHK bNF WU≈ ≠ …b¹bł …œUOŽ ±µ WU≈ ≠ WLzU …œUOŽ ±∏ b¹b&Ë lOÝuð ≠ WKUA« W×B«  Ub) WFÐUð  UObO ∑ WU≈ ≠ ÆWKUA« W×B«  Ubš wMR Wb) WUš WObO ±± l bUF²√ ≠ YO×Ð ÆluË …bKÐ q w …œułu WKUA« W×B«  Ubš  «œUOŽ ÊS d– ULË ¨ÃU?²?×?L?K? WO³D« Wb)« VKł u¼Ë XOö tłË Íc« w¹—U²« √b³*« ÎU?¹—UÝ ‰«“U s XOö qLFð pc WU{ùUÐË ÆXOö a¹—Uð qŠ«d q w d_« ÊU UL qł√ s ‰UCM« w WFOKD« w X«“U w¼Ë WO³D«  Ub)« .bIð w …«ËU*« qł√ ÆqOz«dÝ« w W¹dO¼UL'« Wb)« lÐUÞ vKŽ ÿUH(«

ôUH²Š≈ ÆUNOÝQ² 5F²« ÈdcUÐ XOö qH²% WM« Ác¼ s ‰Ë√ Êu½U w «c?¼ ¨œö?³?« w? Âb?_«Ë ‰Ë_« w?×?B« rOEM²« fOÝQð v≈ dOAð U?UŽ Î π∞ ‰√ W?M« qÐ œö³« w wFzöD« w×B« rOEM²« t²HBÐ jI fO t−¹—bð r²¹ Íc« rOEM²« WKUA« W×B«  Ubš ÆrUF« w WO×  ULOEMð WLš Âb√Ë d³√ bŠ√ t²HBÐ ¨œö?³?« ÊU?J?Ý s? v?L?EF« WO³UGK WO×B«  Ub)« ÂbIð X«“ U W¦U¦« n_« w 5KUF« ·ô¬ WKUA« W×B«  Ubš qGAð pcË ,»dF« 5MÞ«u*« s •∑µ rNMLCÐË Æ U¹u²*« lOLł w W¹—«œ«Ë WOC¹d9Ë WO³Þ nzUþuÐ UNðUOHA²Ë UNð«œUOŽ w »dF« WU≈ cMË ¨r²¼« Íc« bOŠu«Ë ‰Ë_« w×B« rOEM²« X½U WKUA« W×B«  Ubš ¨W?¹d?Ë …b?K?Ð q w œö³« w »dF« 5MÞ«uLK WO×B«  Ub)« .bI²Ð ¨WËb« W?K?UA« W×B«  Ub) błu¹ ¨«cJ¼Ë Æœö³« ¡U×½√ lOLł w ¨…bOF³«Ë UNM W³¹dI« …dA²M*« ≠WOÐdF«  «bK³« lOLł w W¹dO¼ULł …œUOŽ ±µ∞ vKŽ bL²F¹ w× “UNł ÂuO« …dOGB« ÈdI« wË …dO³J« Êb*« w ¨YK¦*«Ë qOK'« ¨VIM« w ≠œö³« ¡U×½√ lLł w œ«d?√ qJ …—uD² WO³Þ  Ubš UNO ÂbIð YOŠ ¨UNÐ ·d²F dOž  «bKÐ w v²ŠË W?×?B?«  U?b?š ÊS? ¨p?c? Æs« w  UbI²*«Ë  UÐUA« ¡UM« ¨‰UHÞ_« ∫WKzUF« 5OUB²š≈ ¡U³Þ« ,‰UHÞ√ ¡U³Þ√ ¨WKzUŽ ¡U³Þ√ ¨5KI²*« ¡U³Þ_«  U¾ l …bUF² WKUA« WU)« rNð«œUOŽ w WO³Þ  Ubš ¡U³Þ_« ¡ôR¼ ÂbI¹Ë ÆWOÐdF«  «bK³« lOLł w bOUI²« Vłu0 qLF« XOö q«uðË ÆsR*« XOÐ s »dIUÐË W×¹d  UŽUÝ w ‰öš s ¨lOL−K W¹ËU² WO³Þ  Ubš .bI²Ð 5M«  «dAŽ ‰öš UN²NłË w²« ÆWU)«  UłUO²Šö  Ub)« WLzöË t²O¼U—Ë t²Š«— qł√ s sRLK Wb)« V¹dIð q²% wN ¨ WO³D«  Ub)« .bIð w WOMž …d³š jI fO WKUA« W×B«  Ub) e?«d? w? ¨ UOHA²*« w W¦¹b(« WO³D« UOłuuMJ²« ‰Ušœ≈ w U?OFzöÞ Î Î UFu W×B«  Ubš d³²Fð ”UÝ_« «c¼ vKŽË ÆW¹dO¼UL'«  «œUOF« wË wUB²šù« VD« W?ÐU?¦0 w¼Ë ¨ rUF« w Ϋ—u?D?ð d?¦?_«Ë …b?z«d« WO³D«  UÝR*« r¼√ s WKUA« ÆrUF« w WO³D«  UÝR*« s dO¦J W³MUÐ Èc²×¹Ô Öu/

WKUA« WB« Ub v≈ v{d ‚ËbM s bOFÐ qJAÐ ¨sRO vð√ ¨±ππµ ÂUF« w XOMJ« t²MÝ Íc« ÂUF« w×B« 5Q²« Êu½U ËU??²? r?O?Ið qł« s pcË WËb« wMÞ«u qJ WO³D«  Ub)«Ë 5Q²« Èb*« 5?M?Þ«u?*« r?EF* WO³D«  Ub)« Xb w²« XOö q¼U vKŽ wI« Íc« ¡VFK WNłË l ¨t½uLC0Ë tŠËdÐ ¨Êu½UI« «c¼ »ËU& bË ÆÈdš_« WO³D« o¹œUMB« 5ÐË v?≈ Êu?½UI« «c¼ Èœ√ bË ÆlOL−K W¹ËU²Ë …—uD² WO³Þ  Ubš .bI²Ð XOö W?K?UA« W×B«  Ubš qLFð ±ππµ ÂU?Ž c?MË ¨ Ë—b²N« l WO¹—U²« WöF« lD ludOOGð lË Æ5MR*« W×B jI Âe²K u¼ YO×Ð ÎUU9 qI² w× rOEM² W?K?¹u?Þ  «u?M?Ý ‰ö?š ÊU?J?« W×BÐ r²¼≈ Íc« ‚ËbMB« rÝ« dOOGð ¡Uł XOö œb?F?²? w× rOEMð qÐ ¨v{d ‚ËbM bF¹ r ÆåWKUA« W×B«  Ubšò `³BO r¼d³²F¹Ë ¨…dOG²*« rNðUłUO²Š« h×H¹ ¨ÂUL²¼ô« ed w 5MR*« lC¹ YOŠ ¨ ôU:« Æw× …UOŠ »uKÝ√ lO−Að qł√ s qLF¹Ë rN²× vKŽ ÿUH(« w 5KU ¡Udý

wdF« ju« w WOB« Ub)« lOu w?×?B« “UN'« w ÊUOFK …“—UÐË Èb*« WFÝ«Ë d¹uDð WOKLFÐ …dOš_«  «uM« eOL²ð lOLł lÝuðË —uDð w p– fJF½«Ë ÆwÐdF« jÝu« w WKUA« W×B«  Ub) lÐU²«

4


¡U????????A????K??? b???F?????????

¡UA« w WbF ÷«d« Ãö?????Ë W?????U?????ËË »U??????????« ¨…dO¦ W¹bF ÷«d« tF dC×ðË ¡U²A« qB dCŠ W?O?ÝU?Ýô« ÷«dô«Ë ¨W³F «bOIFð UNM r o«dðË o?K?׫ »UN²« ∫q¦ fHM²« “UNł w WOŁuKð ÷«d« w¼ ÀuK²« ÷«d« …bŠË d¹b V?F?A?«Ë ¨©”u?M?O?Ý® W?O?H½ô«  Uu−²«Ë Ê–ô« »UN²«Ë WuHF« åoLOF¼ò w³D« edL« ÷«dô« ÁcN wÝUÝô« qUF« Ê_Ë ÆWzd« »UN²«Ë W¹uzd« U?L?½«Ë n?¦?J ÃöFÐ «—u ¡b³K WłUŠ ö ¨”ËdOH« u¼ ÆWMe ÷«d« s Êu½UF¹ s¹c« ÆZUF VO³Þ …—UA²Ý« bFÐ

“«— ‰Ëƒ«— —uOËd³« ∫rKIÐ

‰ö?š t?½√ v?M?F?L?Ð ¨‰eMK lłU½Ë wMOŽ ÃöŽ pUM¼ sJ¹ r Êô« v²Š w? o?Ð«Ë ¨…—«d?×?« i?O?H² Ud cšò ∫‡Ð wu½ UM ÷dL« —uNþ Æåw« Ò bŽ ÂU¹« µ v« ¥ bFÐ `Bð r «–« jIË ¨ÂU¹« …bF XO³« ‰e?M?« ”Ëd?O? …œU?Ы v?K?Ž …—œU W¹Ëœ« d¹uDð rð …dOšô« «uM« w Æå‰eM« b{ ©UJOðuO³O²½«® W¹uOŠ  «œUC błu¹ò t½« ‰uI« ÊUJôUÐË ’«dUÐ WO½U¦«Ë (Relenza) ‚UAM²ÝôUÐ vËô« sOðœU ‚«uÝô« w błuð Æ÷dL« b{ «bł dO³ qJAÐ ULN²ŽU−½ ÊUðœUL« X²³Ł« bË (Tamiflu) s hKIð ¨ÂU¹« WLš Èb vKŽ (Tamiflu) s sOd ‰ËUMð ÊU ¨ö¦ W?łU×«Ë  «bOIF²« …d¼Uþ s qKIðË •µ∞ v« •≥∞ W³MÐ ÷dL« …bŠ Æ©UJOðuO³O²½«® W¹uOŠ  «œUC ‰ËUM² WŽUÝ ¥∏ bFÐ tËUMð V−¹ ÃöF« ÕU−½ ÊUL{ qł« s t½« u¼ rNL« dô« Æ÷«dŽô« —uNþ s ¨W×B« …—«“Ë UNðd« w²« W¹Ëœô« WKÝ w …œułu XO W¹Ëœô« Ác¼ Ê« Æ‚ËbMË ‚ËbM q w WLzUI«  U³Oðd²« VłuLÐ r²¹ U¼ƒ«dýË Ë« ¨UM²IDM w ”ËdO œułuÐ rKF½ sOŠ t½« ‰uI« sJL¹ «cN UBOKðË r√ Ë« …œËdÐ Ë« ¨WOUŽ …—«dŠ …Q− t¹b dNEð i¹d œułuÐ rKF½ sOŠ W³MÐ ‰UL²Š« „UMN ÂUŽ ©nF{® s¼ËË ‰UFÝ Ë«  öCF« Ë« ”√d« w VO³D« dOA²¹ Ê« i¹dL« vKŽ WU׫ Ác¼ wË Æ‰eMUÐ i¹d t½« •∏∞ Æå‰eM« b{ ©UJOðuO³O²½«® W¹uOŠ  «œUCò ‰ËUMð WO½UJ« ‰uŠ

∫¡U²A« dNýô «bONLð —uNL−K UOuð wK¹ ULOË ÆÊUJô« —b ÿUE²ô« lMË ·dG« WzuNðË WLOKÝ W¹cG²Ð «e²ô« ÷«dUÐ v{dL« pcË ¨UUŽ µ∞ ‡« qOł ‚u ¨sOGU³« —uNLł vKŽË «uIK²¹ Ê« rNOKŽ ¨W¦O³š ÷«d«Ë vKJ«Ë VKI« qAË ¨ÍdJ« q¦ WMe Æ¡U²A« ‰uKŠ qO³ ¨‰eM« b{  ULOFDð w¼  ULOFD²« ÊuIK²¹ s¹c« »dF« sOMÞ«uL« W³½ Ê« v« …—Uýô« —b−ð s? W?³??M?« Ác?¼ l?d? œu?N−« ‰cÐ V−¹ «cNË ¨©•≥∞ s? q?«® qô« r?N? «c?N?Ë ÊU?³?A?«Ë œôËö? «b?ł lłU½Ë bOH rOFD²« Ê« ÆsOLFDL« ÆrOFD²« «c¼ wIKð ÊuFOD²¹ ¨«d?O?³? «d?D?š tł«u¹ Íc« —uNL−K tÐ vu wU{« rOFDð „UM¼Ë s?Ž Y?¹b?×?« Íd?−?¹Ë ¨”u?u?u?u?MÐ WuŁdł b{ rOFD²« u¼Ë  «bOIF²Ð V³²«Ë r−« w —UA²½ô« v« qOLð ¨WHOMŽË WL¹b WuŁdł Ãö?Ž u?¼ ¡U?²?AK dOCײ« w wÝUÝô« b¹b−« dô« Æ…UuK ÍœRð bË Æ‰eM« b{ wMOŽ —U?A?²?½ô« v?K?Ž t?ð—bILÐ eOL²¹ ¨”ËdO t³³¹ ÷d u¼ ‰eM« ÷d  «bOIF²« s WOUŽ W³MÐ Á—UA²½« fJFM¹ tHMŽ V³ÐË W¾ÐËUÐ V³²«Ë ¨”ËdOH« «cNÐ WÐUö W{dŽ  U¾H« d¦« r¼ ‰UHÞô« Æ uL« v²ŠË v{dL«Ë sOGU³« ’Uýô« Èb dNEð  UOu«Ë  «bOIF²« WO³Už sJË °s duuK'« ≠Âb« w dJ« ”UO …eN√ qC√

∫·b‡N« ,qC√ Íb Ê«e« vK ÿUH(« ,ÍdA« ”U dJM« v« ÊuJ U »d√ ‰ULFô« w ÈuB W«— ,qC√ …UO …œu vK ‰uB(« ∫q‡(« H-TRONplus V-100 5u_« WC ÃU« s H-TRONPLUS5uô« WC Wu uJU Wd pOK ÷dF WC* WU WUH sË Ê«uM∂ …b* ‰ULF« s ŸULô« ¨DISETRONIC UIË W dË WKN ¡UM« ◊d dOu l 5uô« WHK<« v{d*« v{d*« oœUM l Wd*« ÊUUHö “«u ¨VB« Ÿ«u√ qC√ s W ‰ULF« WOUJ«Ë ÆÊuJ ULO pF “UN'« qIM W dB ÊUIK ed v« «uKB« ÊUuKF*« s b e vK ‰uBK WdA lU« ÍdJ« v{d Wb 1 - 8 0 0 - 5 7 7 - 5 7 7 UJuMUœ uJU UNUJ w œuu*« UJOuMUœ uJU Wd dOUF* WKL(« lC

°p? UdJ XOKO duuK U—u UbM t_ vK Âb« w dJ« Èu h ¡«dô dDC u sL Âb« s WOU WOL ëdS WuFB« q l W d Ê«d ZzU wDFË jI …dOG Âœ …dDI wHJ «“UN p U—u «c XOKO duuK'« ≠Âb« w dJ« Èu s WIOœ ,‰ULFô« w W«—Ë WuN ≠XOKO duuK °Wœ d√Ë Âœ q√ °bb

•≥ q« Â≥œ

qKI «bUB Êü« s YK dJ« h ÊUI —Ë WuKD*« Âb« WOL hHK wJOUuË√ hU

°XOKO Ÿu s ÖULM« qJ ÊUI —u« rzö

—uD*«Ë jO« bb'« tLOLB XOKO duuK

1-800-577-577 WOU WLUJ ≠ µ±≤∞∞ „«d wM ¨≤± w Ÿ—U ≠ UJOuMUœ uJU å ò

6


”b??I??« w?d? ¡«u? WKU WO UU« rEM XOö WOdA« ”bI« «œUO w

ÍdJ« ÷d s WO ÂU« Ubš …—«œ« ÂuIð ”bI« wdý w w×B« wŽu« oOLFð qł√ s s?  «d?{U?× WKKÝ œ«bŽUÐ ”bI« WIDM w WKUA« W×B« w? p?–Ë ¨W?œU?I?« W³¹dI« …d²H« ‰öš WO×B« WOŽu²« qł√ …dA²M*« lЗô« XOö  «œUOŽ w ”bI« wU¼ô WO× ÂU¹« —UÞ« ÆÊUJ« lOLł qLA² WIDM*« w W?KzUF« qUFð WOHO vKŽ  «d{U;« Ác¼ w eOd²« r²OÝË w „—UAOÝË ÆÍdJ« ÷d s w½UF¹ U¼œ«d√ s œd œułË l WU{ôUÐ W¹cGð WOzUBš√Ë WKzUŽ ¡U³Þ√ Ác¼ WO×B« WOŽu²« WKLŠ ÆwC¹dL²« rUD« v«

WO× lO{«u ‰uŠ UU¹« XOö ≠WKUA« W×B« Ubš XLE½  «œU?ý—« r?¹b?I?ð ·b?N?Ð ¨WOdA« ”bI« w UNð«œUOŽ w WKUý ÆWLOKÝ WO× …UO× X?O?ö? ≠W?KUA« W×B«  Ubš ¡UCŽ« ÂU¹ô« Ác¼ dCŠ bË ¨W¹uOŠË WLO WO×  «œUý—« v« «uFL²Ý«Ë ¨WOdA« ”bI« w ÆWO³Þ lO{«u ‰uŠ WŽuM² WO³Þ  «dA½  «œUOF« w XŽ“ËË W?d?F?L?«Ë …d?³??«  «– W?O?³D« r«uD« s W³½ Xb UL ÆWLO  «d{U× q³ł …œUOŽ™ ◊UHFý …œUOŽ™  UÞUAM« Ác¼ XKLýË ©√® Õ«d?ł a?O?A?« …œUOŽ™ d¼UÐ —u …œUOŽ™ d³JL« w? ‰U?H?Þô« VÞ …œUOŽ™ ©»® Õ«dł aOA« …œUOŽ™ ÆÕ«dł aOA« w w³D« edL« w ¨qHD« W× ed ÊUË UO× Uu¹ ¨—UÞô« «c¼ w hBš b Õ«dł aOA« t?O? „—Uý ”u²« s ‰UHÞô« ÊUMÝ« W¹UË ‰uŠ WU{ôUÐ WOdA« ”bI« ”—«b s «cOLKð ≤≥∞ u×½ q?L?ýË Æe?d?L?« w? «Ëb?ł«u?ð s¹c« ‰UHÞô« v« Õd?L åWÝuÝË ”uÝò WOŠdL U{dŽ ZU½d³« Æ…dO« ÊU?MÝô« W−UF ‚dÞ ‰uŠ WOŠdL« À«bŠ« —ËbðË ¨‰U?H?Þö l²LË oOý »uKÝQÐ ”u²« s W¹Uu«Ë W?O??¹—b?²?«  U?¾ON« Èb Ϋb?O?ł U?ŽU?³D½« „dð bË Æ»öD«Ë

…bb WOHO Ë UMOOF

”bI« wdý Ÿd w WKUA« W×B« Ubš UN²U« w²«  UOUFH« s

X?O?ö? ≠W?K?U?A?« W?×?B?« Ubš …—«œ« XMOŽ …—«œ« w? U?O?³Þ «d¹b WKO— uЫ tK« b³Ž —u²b« Æ”bI« wdý w XOö ≠WKUA« W×B«  Ubš w? …b¹b−« tUN WË«e WKO— uЫ —u²b« √bÐË Æw{UL« “uLð s ‰Ëô« UO³Þ «d¹b VOD« œË«œ —u²b« sOOFð rð UL …b¹b−« tUN WË«e √bÐË ¨©»® Õ«dł aOA« …œUOF Æw{UL« “uLð s ‰Ëô« w

8


qLK UuË  Ub W“— Âöu XOö  «uCF W¹œôË  U¼UŽ nAJ h× h×H¹ Ê« tb¼ b½ËUÝ«d²Ë« h× u¼ sOM−K W¹œôË  U¼UŽ nAJ h× ÆwuGML« ÷dLUÐ sOM−« WÐU« ‰UL²Š« qL×K ‰Ëô« YK¦« w ÆqL×K ±≥ ‡« v²ŠË dýUF« Ÿu³Ýô« s h×H« Íd−¹ WLOIÐ wBý „«d²ýUÐ Âöýu XOö WDÝ«uÐ h×H« ¡«dł« sJLL« s Æ’U« ‚u« w öJOý ¥µ∞ v« ¥∞∞ qÐUI jI ÆÃÆ‘ ±∏∞

W“— ¨Âöýu XOö bŽ« bI «cNË ¨pðUOŠ w qLłô« …d²H« w¼ qL׫ …d² Ê« ÆÁbFÐË qL׫ ‰öš pKHÞ W×Ë p²× ÊUL{ ·bNÐ p–Ë ¨pÐ WUš  Ubš d¹bË WKUA« W×B«  Ubš w w×B« sOQ²« r fOz— ¨w—U ÊË—Ëœ —u²b« w …dO³ WOL¼« Èd¹ «cNË ¨¡UL œbžË ‰UHÞ« VO³Þ u¼ ¨Âöýu XOö ZU½dÐ nA  Uu× qLAð W“— Âöýu XOö  —uKÐ p– s UöD½«Ë Ï ¨wzUu« VD« ÆWKzUŽ q UNKL×ð lOD²ð …bO¼“ —UFÝUÐ ¨…œôu« q³ U

sOM−« rł ¡UCŽ« ŸöD²Ý« s ¡«b²Ð« …œuu U¼UŽ sŽ nAJK r−« ¡UCŽô dJ³L« qUA« `L« r²¹ W?D?Ý«u?Ð h?×H« «c¼ Íd−¹Ë Ʊ∑ ‡?« Ÿu?³?Ýô« v?²?ŠË qL×K ±¥ ‡?« Ÿu³Ýô« WKŠd w sOM−« Èb  U¼UF« WO³Už nAJÐ `L¹Ë ¨q³NL« d³Ž b½ËUÝ«d²Ë« ÆUO³½ WbI² v?²ŠË qL×K ±π ‡?« Ÿu?³?Ýô« s? ¡«b?²?Ы r−K dšQ²L« qUA« `L« r²¹ s? l?O?ÐU?Ý« b?F?Ð QAMð b WMOF  U¼UŽ sŽ nAJ« tb¼Ë ¨≤≥ ‡?« Ÿu³Ýô« ÆdJ³L« nAJ« ¨’U?« sNÐUŠ vKŽ ¨w×B« “UN−« ×Uš h×H« ¡«dł« sKCH¹  «dO¦ ±∏∞∞ v« ±≤∞∞ s?O?Ð U? ’U?« ‚u« w dšQ²L« qUA« h×H« «c¼ sLŁË ÆÃÆ‘ „«d²ýUÐ Âöýu XOö WDÝ«uÐ h×H« ¡«dł« sJLL« s ÆjI ÆÃÆ‘ ±±∞ WLOIÐ wBý o×¹ WU« b¼UFL« w h×H« ¡«dł« qCHð w²« WMRL« ÆÃÆ‘ ≥∞∞ v²Š •µ∞ W³½ lłd²ð Ê« UN

WO«—Ë Uu

”√d« ¡U h× ¨qL×K ≤∞ ‡« v²ŠË ±∂ ‡« Ÿu³Ýô« sOÐ U ”√d« ¡U h× Íd−¹ n?B?½® W?U?Š w?²?¾? qJ bŠ«Ë w¼ h×H« w …—uD« W³½Ë Æh×H« ¡«dł« bFÐ WŽUÝ ≤¥ WŠ«d²Ýô« Í—ËdC« sË ¨©W¾LUÐ Íd−ð Ê« qOł Í√ wË qUŠ q vKŽ ÷dFð Âöýu XOö ÆÃÆ‘ µµ∞ t²LO wBý „«d²ýUÐ ”√d« ¡U h× WUš b¼UF w h× Í« Íd−ð Ê« qCHð w²« WMRL« v²ŠË ¨h×H« WLO s •∑µ v²Š lłd²ð Ê« UN o×¹ ÆÃÆ‘ ±±∞∞ WIOd« h× f?H?½ s?O?M?−?« Èb? u?¼ U?L? W?I?O?d?K? b?łu¹ «dOGð UN¹b w²«  özUF« ÊU «cNË ¨ UË“uËdJ« ÷«dô dO³ œ«bF²Ý« UN¹b Ë« WOŁ«—Ë WOËeËd Ÿu³Ýô« sOÐ s WIOd« h× ¡«dłUÐ vu¹ WOMOł w W¼UŽ Í« nA ·bNÐ qL×K ±≤ ‡« v²ŠË ±∞ ‡« ÆqL×K …dJ³ WKŠd qOKIÐ d³« WIOd« h× V³Ð ÷UNłô« ‰UL²Š« Æ”√d« ¡U h× w ÷UNłô« s q?JAÐ h×H« Íd−ð Ê« qU׫ vKŽ ÷dFð Âöýu XOö ÆÃÆ‘ ±±∞∞ v²ŠË •∑µ W³MÐ ŸUłd²Ý« vIK²ð Ê«Ë ’Uš

w²« UOHA²L« w WOŁ«—Ë b¼UFË …dO¦ WUš WOŁ«—Ë b¼UF ÂuO« błuð Æh×HK l{U« QAM V×Ð Ác¼ `L«  Uu× ¡«dł« ÷dFð h?×?H« W−O²½ qBðË ¨Âœ h× ‰öš s r²¹ ÷«dô«  öUŠ h× Ê« WdFL« —u Ë« qL׫ q³ h×H« ¡«dł« qCHL« s «cNË ¨lOÐUÝ« …bŽ bFÐ Æt²¹«b³Ð wKIF« nK²« nAJ h× ÆwKIF« nK²K WL¹bI« »U³Ýô« bŠ« U?N?O? w?²?« W?MO−K WKUŠ Âô« ÊuJð sOŠ rzU i¹d qHÞ …œôË dDš Ê« ¡U??M?« l?O?L?ł `?BM½Ë ¨Âô« Âœ s WMOŽ h× cš« r²¹ t½U «cNË ¨qKš ÆQAML« sŽ dEM« iGÐ h×H« «c¼ ¡«dłUÐ f¹“Ëd³O pO²O« ÷d ’UB²« w qUAË ¨Wzd« »UN²« w ”UÝôUÐ q¦L²¹ r¹bË dODš ÷d ¡«dł« qCHL« sË Æ‚dFK …bz«“ WŠuKË uLM« w nKðË ¡UFô« w ÂUFD« d?šô«Ë wdý sOłËe« bŠ« ÊU Ê« ¨jOKš ÃË«eð ÊuJ¹ sOŠ dJ³ h× ÆsOOÐdG« Èb «—UA²½« d¦« ÷dL« «c¼ Êô ¨©w³Mł«® wÐdž ÊËUMJ« ÷d s? l?O?ÐUÝ« …bŽ bFÐ »UBŽö l¹dÝ —UON½« u¼ wŁ«—u« ÷dL« «c¼ eOL¹ U ¡«dłUÐ vu¹ ÆlK³« w qUAË sO¹«dA« VKBðË vLF« UIŠô Î dNE¹Ë ¨…œôu« ÆUL¼bŠ« Ë« sOOÐdž U½U «–« sOłËeK h×H« Uýuž ÷d WOM¼œ œ«u r«dðË “«b¹“ËdÐdðuuKž r¹e½« w hI½ s lÐU½ wŁ«—Ë ÷d ÆU½UOŠ« Î ÂUEF« WÐU«Ë b³J«Ë ‰U×D« w rCð ÷dL«  UöŽ sË ÆU¹ö« w ÆUL¼bŠ« Ë« sOOÐdž U½U «–« sOłËeK vu h×H« Ê« w½uJM UOLO½« —uD² …dO³ WOÝU×Ð eOL²¹Ë …dJ³L« WuHD« qOł w dNE¹ wŁ«—Ë ÷d Æ…dO¦ …œuu  U¼UŽË Âb« ÊUÞdÝ ”UÝôUÐË ¨ÊUÞd« ÆUL¼bŠ« Ë« sOOÐdž U½U «–« sOłËeK h×H« ¡«dłUÐ vłd¹ t?Ð vu h×H« ÊU ¨rOKÝ dOž UMOł qL×¹ sOłËe« bŠ« Ê« sO³ð «–« ∫ÂU¼ dOž UMOł ÊöL×¹ sOłËe« ö Ê« sO³ð «–«Ë ¨sOłËe« s dšü« ·dDK UC¹« Æh×H« ZzU²½ ‰uŠ qBH dOHð wIK²  UMOł bNF v« tłu²« V−¹ rOKÝ h?×H« cOHM²  U³OðdðË b¼UFLK WFÝ«Ë WLzU Âöýu XOö w błu¹ Æh×HK jI ÆÃÆ‘ ±±∞ t²LO wBý „«d²ýUÐ wMO−«

qO«Ë ÊUuKFLK Âöu XOöJ wHUN« edL«

1-700-707-700 call X O  ö  ¥ r? ≤ r?— v?K? j?G{« WOd?F?« W?G?K?U? ÊU?u?K?F? vK ‰uBK

9


«uN«

œdU qHD«dFA UbM p– rJ ‰uI ô W??½—«b??Ð ÂU??N? Ý ∫r??K?I?Ð W¹dO¼ULł W× dO²łU

qHD« dd ÊUJ Ê«—b−«® WdGK WOKš«b« Ê«—b−« bŠ√ V½U−Ð qHD« d¹dÝ l{Ë qCH¹ «d²L²MÝ WFCÐ bFÐ vKŽ ,©·dž v« XO³« rIð w²« w¼ WOKš«b« ¡«uNK ·uAJ wł—Uš —«bł V½U−Ð qHD« d¹dÝ l{uÐ `BM¹Ô ô ÆtM Æ…cUM« V½U−Ð Ë√ ×U« s œ—U³« b?MŽ qHD« ¡UDžË ,T?«œ ¡UDGÐ …UDG ÊuJð Ê« V−¹ d¹d« Wýd Æ ÎöOIŁ fO sJË ÎUC¹« Q¾«œ ÊuJ¹ Ê√ V−¹ ÂuM«

…—«d?Š W?ł—œ v?K?Ž WEU×L« ÊuGU³« lOD²¹ ‰UHÞ_« vKŽ p– —cF²¹ sJË ,rNHMÐ rNLł Wł—œ ÷UH½ù WOÝUŠ d¦« r¼Ë sOML«Ë vKŽ WEU×LUÐ ÂUL²¼ô« rNL« s pc …—«d׫ …œ—U³« ¡U²A« dNý√ w ULOÝ ô qHD« rł …—«dŠ ËUH²« bMŽË ,‰uBH« sOÐ fID«  U³KIð bMŽË ÆqOK« …—«dŠ Wł—œË —UNM« …—«dŠ Wł—œ sOÐ dO³J«

s œd³« WÐd{ s t²¹UËË qHD« …—«dŠ Wł—œ vKŽ WEU×LK ∫WOU²« —uö ÁU³²½ô« rNL«

WdG« Wb W?M?¬ U?N?½_ W?H?K²L« WOzUÐdNJ« …eNłôUÐ WdG« t¾bð qCHL« s s? b?Q²« bFÐ «c¼ ,n?O?J?L?« Ë« å—uðU¹œ«d«ò “UNł UNKC«Ë ,d?¦√ W¾b²« “UNł l{Ë …UŽ«dË —c׫ rNL« s ¨pc WU{ôUÐ ÆUN²OŠö

qHD« Wd …—«d W—œ Wł—œ ≤≥≠≤≤ sOÐ U ÊuJð Ê√ V−¹ qHD« Wdž w …—«d׫ Wł—œ Ê«eO oOKFð rNL« s ÷dG« «cNË —UNM«Ë qOK« UŽUÝ w W¹u¾ Æ qHD« Wdž —«bł vKŽ …—«dŠ

fMÝ w³OÐ d?¦?« ∆œU?¼ Âu?M?Ð «u?L?F?M² n?u?ð Ë« f?H?M²« “UNł w qKš Í√ s —c?Ò× Ó ¹Ô ¨q?H?D?« f?HM² V«d “UNł fMÝ w³OÐ ÆWMÝ qOł v²Š … œôu« cM ‰UHÞô« Èb fHM²« w³OÐ ÊS pc ¨‘«dH« WŠU ÊUODG¹ ©WUF Ò dOž Ułu*® ÊUHýU ÊUŠu fMÝ w³OÐ ‡ jI W?U? ‚u rN²d×Ð WMÝ v²Š dH qOł s ‰UHÞö rzö*« u¼ jI fMÝ Æ‘«dH« ¡U×½« Æs¬ tULF²Ý«Ë W¹—UDÐ WDÝ«uÐ qLF¹ ¨ ΫbЫ ŸUFý« błu¹ ô fMÝ w³OÐ ‡ jI w?K?O?z«d?Ýô«Ë w?ÐË—Ëô«  U?H?«u?*« b?N?F?  U?³?K?D?²? w?u?²¹ w³Þ “UNł fMÝ w³OÐ t?O?KŽ ‚œUBË EEC93Ø42 ¨ISO 9002ØEN46002 W?O?³?D?« …eNłö Æ242/96/122-000 r— WœUB ÆW×B« …—«“Ë q³ s 08-9761686 szUÐe«  Ubš nðU¼ …—U??²? <«  ö??;«Ë o??¹u??? ²? «  U??J? ³? ý w? ŸU?³?¹ ™

q?H?D?« f?H?M² V«d “UNł —u?Ò ? D? ?Ë b?? ¹b?? ł

q?? ?¹u?? ?D? ? ?« q?? ?O? ? ?K? ? ?« w?? ?U?? ?M? ?ð w?? ?J? ? ÆÆ f?? ?M? ? Ý w?? ?³? ? O? ?Ð 10


÷Æ WOD« ÊUuKFL« ed

—u

UMUB« w p

lL« WK«uL …UOU

qÐU dš¬ ÷dž Í√ Ë√ ÀUŁ_« lD Ë√ ©Íœ«d³«® dzU²« sŽ «bOFРΠƉUHÞô« b¹ ‰ËUM² sŽ «bOFÐË Î ,‰UF²ýû ≠ “U? …Qb WDÝ«uÐ Ë« åÊu½UJ«ò —UM« buLÐ W¾b²K W³MUÐ «“Už —bBð ‚«d²Šô« WOKLŽ Ê_ Ϋbł …dC wN ©“Už Ë«® jH½ U?NUF²ý« …—uD WU{ùUÐ «c¼ ,qHD« ‚UM²šù ÍœRð b WUÝ Æ‰U?H?Þô« Èb? ‚Ëd׫ WO½UJ« s b¹e¹ UL WŠu²H U¼œułËË œU?L?²?Ž« r?NL« sL UNULF²Ý« ¨p– s rždUÐ ¨rð—d «–« sJË ‰U?HÞô« ‰uË ÊËœ WuKO×K ÎU?IÐUÝ  d– w²« —c׫ qzUÝË Æ¡«uN« ‰ušb …cUM« w Wײ ¡UIÐ«Ë ¨UNO« sJLL« s T«b« ¡«uN« YHMð w²« …QbL« Ê« dcUÐ d¹b−« s W?zu?N²«  Uײ UNO oKGð w²« WE×K« w t½ô …dDš ÊuJð Ê« Æo¹dŠ VA¹ Ê« sJLL« s

WdG« WzuN s sJË Æq_« vKŽ ¨ÂuO« w …d ¨qHD« Wdž `² rNL« s v?« t?²?d?ž WzuNð ¡UMŁ√ qHD« qI½ vKŽ ÎU?C¹« ’d×½ Ê√ rNL« ÆW¾«œ Èdš√ Wdž

WdG« Wu —

pOK ÷dF —u ed

ÂUEF« WU h ÷dL dJL« ·UAö

lMLË ,U?N?O? œu?łuL« ¡«uN« ·UHł v« ÍœRð b WdG« W¾bð s? W?dGUÐ WMOF WÐuÞ— Wł—œ vKŽ WEU×L«Ë ·UH−« «c¼ ,qF²Að ô w …QbL« sŽ ΫbOFÐ ¡ULUÐ WKK³ WHAM l{Ë rNL« ÆWdG« w ¡UL« s WOL tO `D ¡UŽË l{Ë Ë«

qHD« ÂUL q eON−ðË dOC×ð bFÐ ,W¾«œ Wdž w qHD« qž rNL« s ÆΫ—u tO³KðË ,ΫbOł tHOAMðË , ÷«dž√Ë fÐö s tłU²×¹ U

ÂUEF« WUA ÂbI sG— “UN WD«u ÆDXA WI dD Âöu XOö w ÊUMRLK hH« ¡«d« pOK ÷dF ‡ WOB WLUL jI ÃÆ‘

µµ

Âöu XOö ◊Ë d V

≠ ÊuÑu— ≠ ÊuOO ÊuA — ≠ ÂU ÊU ≠ „«d wM ≠ UUM— ≠ ”bI« ≠ l« d ≠ ÊuKJ« ≠ œËb« Êu d ≠ UHO ≠ U d ≠ WuHF« ≠ …dOC« ≠ UOU bu e ed

03-5771010 02-6706610 08-8544554 04-8492040 09-7748092

11

qHD« fö ÆtðUOŠ s vË_« dNý_« w ¨WUšË ¨œd³K WOÝU׫ b¹bý qHD« fÐöL« s sO²I³Þ qHD« ”U³«Ë WdG« W¾bð rNL« s pc w?Kš«œ ÊuKDMÐ ,WOł—Uš …“uKÐ ,ö?OM ,‰UO?ý Ò ® …Qb Wdž w W?b?Ð W?U?{≈ V?−?O? ×U« v« ÃËd« bMŽ U√ Æ©wł—Uš dš¬Ë fÐöL« jGCð ô Ê√ ÁU³²½ô« WD¹dý p– q ÆWOUÞ l W¹u²ý w? ¨U?Nð«– b×Ð ¨bŽUð Ê√Ë t²dŠ bOI Ò Ôð ôË q?HD« rł vKŽ UŽUÝ w qHD« ëdš« ÂbFÐ ÂUL²¼ô« V−¹ ÆtLł …—«dŠ kHŠ «d?×Ð qHD« WODGð V−¹ ¨…œËdÐ d¦« u−« ÊuJ¹ YOŠ ¡UL« ÆqHD« WdŠ vKŽ qI¦¹ ô v²Š nOHšË T«œ øWU׫ Ác¼ q¦ w qFH½ «–UË øœd³« WÐd{  UöŽ w¼ U Âu?M« w Vžd¹Ë TODÐ ¨‰UF Ò dOž ,q?Uš qHD« Ê√ r²EŠô «–≈ ∆œU?¼ d?Ož u¼ Ë« ,q?_« b¹d¹ ôË ,n?O?F{ Á¡UJÐË ,X?u« q t?ð—«d?Š W?ł—œ h× rNL« s ,t?I?¹UC¹ U ÎU?¾?Oý ÊQÐ ÊËdFAðË wHJ¹ ô® ÆWCHM tð—«dŠ Wł—œ X½U «–≈ U WdFL ,©ÃdAUЮ tOKł— Ë« t¹b¹ X½U «–«Ë ,…—«d׫ Wł—œ WdFL qHD« bKł fL …—«d?Š Wł—œ X½U «–« Æ©tð—«dŠ Wł—œ ÷UH½« wMF¹ ô sOðœ—UÐ ¡UMŁô« Ác¼ wË ÆVO³DK Ϋ—u tłu²« V−¹ Wł—œ ≥∂ s q« qHD« ÆW¾«œ WO½UD³Ð t²ODGðË qHD« tO œułuL« ÊUJL« W¾bð V−¹


U?M?F?L?²?−? w —UA²½ù« WFÝ«Ë …d¼Uþ u¼ sOšb²« Ϋb?ł W?O?U?Ž »d?F« sOMšbL« W³½ Ê« –≈ ,w?ÐdF« ,¡U??M?« Èb •±≤ Ë ‰U?łd?« Èb •µ∞ v?« q?BðË nOI¦²« r q³ s Ídł« Íc« Y׳« VŠ® Ê« r?KF« l «c¼ © ±ππ∂ W?M?Ý W×B« …—«“Ë w×B« qOł X×ð ¡UM« Èb œU¹œ“ôUÐ …cš¬ sOšb²« W³½ ÆsOI¼«dL« ÈbË WMÝ ≥µ

ø

q?F Êud q 5?M?b rJUH √

W½—«bÐ ÂUNÝ ∫rKIÐ WUŽ W× dO²łU Á«d?ùU?Ð sOšb²K «u{dFð u v²Š «c¼ ,s?OGU³« Èb u¼ ÆÊuGU³« UN ÷dFð w²« WOMe« …d²H« fHM rNUł« w WŽUML« “UNłË ,sOGU³« Wz— s dG√ œôËô« Wz— s?O?šbð s Ϋ—d?C?ð d?¦?√ r?N?K?F−¹ dô« «c¼ ÆΫ—u?D?ð q√ ÷d?L?« W?³??½ l?d?¹ Á«d?ùU?Ð s?O?šb²« Ê« –≈ ,s?¹d?šü« W“_« UÐu½ dO¦¹Ë œôËô« Èb wHM²« “UN−« w  UÐUN²ôUÐ Èb? Íd?¹d??«  u?L?« ÀËb?Š W?O½UJ« sb¹e¹Ë ,©u?Ðd«® …œôu?« Ê“Ë q?¦? s?O?M−K Ϋ—«d?{« V?³??¹Ë UL ,‰U?HÞô« d?O?³? d?D?š v?« ÍœR?¹ Ê« s?J?LL« s Íc«Ë® iHML« ÷UNł« ©rOKF²« w qUA v²ŠË WO× qUA rUH²Ë qU׫ X½U ‰UŠ w ¨XO œuu …œôËË bŽuL« q³ …œôËË ÆÁ«dùUÐ sOšb²K X{dFð Ë√ UNHMÐ WMšb ∫w¼ WŠËdDL« WK¾Ý_U pc ÊuIAM²¹ rNKF−½ q¼ øsOšb²« vKŽ UMUHÞ« ÂUž—« b¹d½ q¼ øUMUHÞQÐ dC½ Ê« b¹d½ q¼ øUM—UF dzU−Ý Ë« U½dzU−Ý ÊUšœ

V?³Ë W×BUРΫb?ł dC sOšb²« Ê« ·ËdFL« s ÆW?O??M?−?« …—bI« vKŽ dŁR¹Ë Wzd« ÷«d√Ë ÊUÞdK V?³??Ð q?O?z«dÝ« w hý ±∞\∞∞∞ W?M?Ý q? uL¹ V?³Ð vðuL« œbŽ s d³« u¼ œbF« «c¼Ë sOšb²« Æ‚dD« Àœ«uŠ ÎUUý√ dC¹ qÐ ¨V× ¨sOMšbL« dC¹ ô sOšb²« YF³ML« ÊUšb« ÊuIAM²¹ s¹c« ,sOMšb dOž s¹dš¬ r¼Ë ,sOMšb ’Uý√ sO¹öžË —U−O«Ë dzU−« s s?O?Mšb® rNMŽ ÎU?L?ž— s?OMšb v« ÎU?O?KLŽ Êuuײ¹ w½UF¹ w²« ÷«d_« fH½ s Êu½UF¹ ¡ôR¼Ë Æ©Á«dôUÐ u?−?« v?« XKHML« dzU−« ÊUšœ Ê_ ,Êu?MšbL« UNM ·ô¬ ¥ s d¦√ Íu×¹ Wzd« v« tUAM²Ý« r²¹ Íc«Ë ÆWMÞd UN½√ X³Ł …œU ¥≥ UNMOÐ ,W¹ËULO …œU rNOKŽ ÷dH¹Ô Íc« sOšb²K Ϋbł ÊuÝUŠ ‰UHÞô« Ê« Íc« ÊUJL« fH½ w ÊuMšb¹ s¹c« sOMšbL« q³ s ,sOGU³« s ŸdÝ« ÊuHM²¹Ë —UG rN½_ ,tÐ ÊËbł«u²¹ …—U{ W¹ËULO œ«u rNuł v« ÊuIAM²¹ rN½S «cNÐË U?L? d?³?√ rNUł« s «džuKO qJÐ U¼eOdðË

12


W?Šu?²?HL« WŠUL« lЗ sŽ b¹eð ô UN²ŠUË WLOKÝ .—uNL−K ,—UE²½ù« ·dž wË «dLL« wË WUF« sUô« w„uM³«Ë WOuJ׫ VðUJL«Ë Õ—UL«Ë ULMO« —Ëœ q¦ «–√ ô≈ ,s?O?šb²« ŸuML  UFU−«Ë  «—UDL«Ë ‚œUMH«Ë WLOKÝ WzuNð UNOË qUJUÐ WKBHM Wdž hOBð rð w? Èd?š« ÂU??_ WI¹UC W¹√ V³¹ ô UNÐ sOšb²«Ë .W¹UM³« sJL¹ pcÐ ÂUOIKË ,ÎWOK sOšb²« nË qCHL« s W?—UAL«Ë åsOšb²« nu `zUB½ò VO²JÐ W½UF²Ýù« ÆsOšb²« sŽ Ÿöù«  Uý—Ë w s?O?šb²«ò Ë« åsOšb²« nu `zUB½ò  U³O² VKD  U?ý—u?« s?Ž q?OUH²« s b¹eLË ådODš Á«dùUÐ Æ ±≠∑∞∞≠∑∞∑≠∑∞∞ ≠ ‡ tłu²« rJMJL¹

13

Æô l³DUÐ u¼ wIDML« »«u−« s rN²¹ULŠ qł√ s qLF½ «–UL , pc dô« ÊU «–≈ øs¹dšü« dzU−ÝË U½dzU−Ý ÊUšœ ÕU?L?« ÂbŽË q«u×«Ë œôËô« »d sOšb²« ÂbŽ rNL« s Ætł—Uš Ë√ XO³« w «c¼ ÊU ¡«uÝ p– WÝ—ULLÐ s¹dšx w? s?O?šb?²?« s b×K …b¹b−« WLE½_UР«e²ù« rNL« s UMUHÞ√ wL×ðË sOšb²« —«d{√ s UMOL×ð UN½_ WUF« sU_« ∫WLE½_« Ác¼ sË ,dš¬ hý Í√ q³ , «œU?O?F«Ë  UOHA²L« qš«œ lÞU qJAÐ sOšb²« lML¹ ≠ Ác?¼ q?š«œ s?O?šb?ð U?¹«Ë“Ë sU√ hOBð ŸuML t½« Í√ ÆÎUOFD w½U³L« ÆsOUb«Ë dłU²L« lOLł w sOšb²« lML¹ ≠ ô« s?Ošb²« ŸuML Õ«d_«  UŽUË w¼UIL«Ë rŽUDL« wWzuNð  U³Oðdð UN ,sOšb²K WOK WKBHM Wdž XBBš «–« Î


ÆÆ tö sJ1 ÎUC« «cË ø ÂuOUJ« hI

‰ËU‡M ÊU?M?OUOç« WObF*« Õöô«Ë …UO »uKQ fAçO ‰UGO åpbOUOÑò ¨WcG …dO øÊœUF*« w¼ U W?¹—Ëd?{ W?¹u?C?Ž ô WOz«cž U³d w¼ ÊœUF*« ÎU?Šö?« q?L?Að w¼Ë Ær'« WDA½« WöÝË W×B w? r?²?ð w?²?«  U?O?KLFK W¹—Ëd{ ÊœUFË WHK² WLOK« WOUFH« vKŽ ÿUH(« ¨rEF« ¡UMÐ ∫q¦ ¨r'« Æp– dOžË Âb« jG{ W½“«u ¨w³BF« “UN−K `?B?M?¹ r??'« w ÊœUFLK WOUF l$« ÊULC ∫ÊœU?F?*« W?¾? q?L?A?ð Æ U?M?O?U?²?OH« l UN−bÐ ¨Âu?O?M?O?KO« ¨ÂËdJ«Ë ¨p½e« ¨b¹b(« ¨ÂuOUJ« ÆÂu¹eOMG*«Ë ¨œuO« ¨—uHÝuH« ø¡«cG«  öLJ wÞUF²Ð `BM¹ s* W?þu?H?;« W?L?FÞô« ‰ËUMð s ÊËd¦J¹ s¹cK ÆWFMB*«Ë ÆW¾O« W¹cG²«  «œUŽ »U×ô  «ËdC)«Ë t«uH« ‰ËUMð s ÊuKKI¹ s¹cK WOL(« ÊuÝ—U1 s¹cK  UF{d*«Ë q«u×K qL(« lM »u³Š 5ÞUF²¹ wð«uK« ¡UMK ÆjI WOFO³D«  ôuQ*UÐ ÊËcG²¹ sË 5OðU³MK 5MšbLK ©…dO³  UOLJЮ ‰u×J« »dý w 5ÞdHLK ÆWK«u²  «d²H W¹Ëœ« ÊuÞUF²¹ s¹cK r??'« ’U?B?²?« ÷U?H½« V³Ð ≠ 5MLK WOz«cG« œ«uLK  UMOU²OHK rN²łUŠ œ«œeð uLM« ‰öš ≠ œôËö ÆWO½bF*« Õöô«Ë º

º º º º º

º

º º º º

º

WOuO« UŽd'« w¼ r øÊœUF*«Ë  UMOU²OH« s …c³;« s?? …c??³??;« W??O??u?O?«  U?Žd?'« b?¹b?% r?²?¹ q?³? s? W?¹—ËdC« WO½bF*« Õöô«Ë  UMOU²OH« W?O?M?Þu?« W?O?1œU?ô« w W¹cG²«Ë ¡«cG« WM'

q sLC²ð W½“«u²*« W¹cG²« ÊQÐ bI²F¹ s „UM¼ ¨r??−?K? W¹—ËdC« WO½bF*« Õöô«Ë UMOU²OH«  UMOU²OHK WOz«cG« bz«uH« Ê√ «uLKF¹ Ê« ¡ôR¼ vKŽ b¹d³ð ·Ëdþ w jI W(U UNOKŽ ÿUH(« sJ1 wKI« Ë« ¨¡U*UÐ q«u²*« wND« dOG¹ ULMOÐ ¨·UHłË q?K?I?ðË U?N ÍuCF« vM³*« s WLFÞô« bOL& Ë« ÆWOz«cG« U¼bz«u s ∫q¦ UMðUOŠ w Ϋ—Ëœ VFKð Èdš« q«uŽ „UM¼ Ê« ÷dF²« ¨dzU−« 5šbð ¨WF¹d« WLFÞô« ‰ËUMð n?ŽUCð b WHK² W¹Ëœ« wÞUFð Ë« ÀuK*« ¡«uNK q?d?F?ð Ë« r??'« s?  U?M?O?U?²?OH« »dð s ÆUNUB²« ø UMOU²OH« w¼ U W?¹u?C?Ž W?O?z«c?ž  U?³?d? w?¼  U?M?O?U²OH« v?K?Ž« v?K?Ž ÿU?H?×?K WKOK  UŽdł w W¹—Ëd{ r'« w WHK²<« …eNłô« cOHMðË W×B«  Uł—œ ÂuI¹ ô  UMOU²OH« rEF ÆrOKÝ qJAÐ UNðUÞUAM U¼b¹Ëeð vKŽ ÿUH(« V−¹ pc ¨UNłU²½UÐ r'« ‰ËU?M?ð W?DÝ«uÐ Ë« wz«cž ‰Ëbł WDÝ«uÐ r−K  U??M??O??U??²?O?H?« Âb??²??ð ÆW?O?z«c?ž  ö?L?J? r?²?ð …b¹bŽ  UOKLŽ w  U1e½ö  «bŽUL b¹b& ¨U¹ö)« s¹uJ𠨜«u*« ‰œU³ð ∫q¦ r'« w ÆU¼dOžË  U½udN« “«d« ¨W−½ô« ∫5²ŽuL− v«  UMOU²OH« rIMð r'« UNB²1 ≠ A,D,E,K ∫ UOM¼b« w W³¼«c*« W?L?F?Þ« s?LC²ð W³łË bFÐ UNËUMð bMŽ WŽU−MÐ w? W?Ыc?*«  U?M?O?U?²?O?H« r'« Êe²¹ ¨WOM¼œ X?Ë U?N?b??²?¹Ë ¨b³J« w ULOÝ ô ¨ UOM¼b« ÆWłU(« s  UMOU²OH« dzUÝË C 5?U²O ∫¡U*« w WЫc*« «–«Ë  U?M?O?U?²OH« Ác¼ Ær'« Êe²¹ ô ÆB W?¾ o¹dÞ sŽ Uł—Uš UNEHKÐ r'« ÂuI¹ UN²³½  œ«“ ÆÎUOu¹ UNÐ œËe²« rN*« s pc ¨‚dF«Ë ‰u³«

…d??H? ÊuB<« q

w? Êu?JJA WKu Êö?LJ*« ‰ËUM …—Ë d{ s??? W???O??z«c??G??« Õö?ô«Ë ÊU?MOUOH« Ê« 5?b? ¨W?O?bF*« WuM*« WLF ô« WLzU bË e WKOH W“«u*«Ë d?U?MF« qJ r'« ÿU?H??K W —Ë d?C« s?J? ÆW??B?« vK d?OA …dOô« ÀUô« W?O?U WcG Ê« v« ôË W?“«u dO ”UM« W?O?uO« ÊUd'« du ÊU?M?O?U??O?H?« s? Êd?N? « UL ÆÊœUF*«Ë ‰ËU??M?? Ê« ÀU???ô« ÊœU?F?*«Ë ÊUMOUOH« b?U? wu qJA ÷«d?« s WUu« w W??O??Ëô«Ë V??K?I?« T?D?? UL ¨Wub« WuOA« ÷«d« s ÊôU?L??« s qKIË ÆÊUU Ê«– WM« …œôË

14


Recommended Dietary Allowance ∫v??L???ðË ¨U?J?¹d?« w? Âu?K?F?K?

¨…du²*« WOLKF«Ë WO¦×³« UuKF*« v« RDA  UOuð bM²ð ÆRDA ‰UB²šUÐË ÆÊUJ« s WHK²<«  UŽuL:UÐ WU)« W¹cG²«  UłUO²Šô UN²Lzö r²ðË U?N?²¹UžË ¡U׫ ’Uýô  UŽd'« Ác¼ WLzö r²ð t½« dcUÐ d¹b'« s Æ÷«dô« s W¹UuKË r'« w r²ð w²«  UOKLF« rŽb WK«u² WOu¹ W¹uIð `?K?Ë 5U²O q s …c³;« WOuO«  UŽd'« œb% RDA  UOuð Ê« W?O?J?¹d?ô« W?¹Ëœô«Ë ¡«c?G« …—«œô WOLÝ—  UH«uL WK− w¼Ë ¨w½bF ÆFDA …UL*« …UOŠ ZNM …œbF²*«  UMOU²OH« wÞUFð ‰ËU?M?ð u?¼ r??'« …e?N?ł« rŽbË W¹cG²« ¡uÝ s W¹UuK ‰uK(« qC« Ê« W?œU?B?*«Ë U?¼—U?³²š« - WO½bF*« Õöô«Ë  UMOU²OH« s W½“«u² W³Odð Æ”UM« s W¾ qJ WU)«  UłUO²×K UN²Lzö X9Ë ¨¡«d³)« q³ s UNOKŽ WLFÞô« ‰Ëb' W¹—Ëd{Ë WKUý WOz«cž  öLJ …œbF²*«  UMOU²OH« qJAð W¹—ËdC« WO½bF*« Õöô«Ë  UMOU²OH« s dO³ œbFÐ r'« œËeðË ¨Y¹b(« ’d? w p– q ¨÷«dô«Ë hIM« s W¹Uu«Ë WUð W× vKŽ ÿUH×K s WOu¹ WŽdł vKŽ Íu²×¹ …œbF²*«  UMOU²OH« s ’d ‰ËUMð Ê« ÆbŠ«Ë 5U²O ‰ËUMð s dO¦JÐ qC« ¨W¹—ËdC« WO½bF*« Õöô«Ë  UMOU²OH« q w?  U³d*« Zœ Ê« UL ¨UNÐ “U²1 w²« t«uš 5U²O qJ Êô ¨œdHM Ær'« w UN²OKŽUË UNUB²« s s×¹ bŠ«Ë ’d

rOU Œ dœ s …œbF*« ÊUMOUOH« s W¹Uu« vKŽ bŽUðË WŽUM*« “UNł ÍuI¹ ÆW¹—bB« ôeM«Ë ÂUe« b¹bŠ ´ “bO Í—uA²MÝ œôËö?  U?M?O?U?²?O? W³Odð `?K? u?¼Ë ¨b?¹b(« UNO« nO{« Æu?L?M?« WKŠd* Í—Ëd{ w½bF ÃU²½« vKŽ r'« b¹b(« bŽU¹ u??¼Ë ¡«d??L??(« Âb??«  U?¹d? Âb?« d?I? s W¹UuK Í—Ëd{ s “bO Í—uA²MÝ ÆWŽUM*« “UNł W¹uIðË v?K?Ž m?C? ÷«dQ du² rOOŠ Œd¹œ Æt«uH« rFDÐ  U½«uOŠ qJý Æ UF{d*« q«u×K …œbF²  UMOU²O q²½d Í—uA²MÝ WOL¼« qL(« ¡UMŁ« Âô« W¹cG² v?KŽ mUÐ dŁ« UN Ê_ ÆÈd³ v?K?ŽË ¨W?N?ł s 5M'« u/ ÆW?O?½U?Ł W?N?ł s? Âô« W?×? v??K??Ž W??³?O?d?²?« Íu?²?% W?O?½b?F? Õö?«Ë  U?M?OU²O w?u?H« iL(« UNO« U?UC Î U?¹ö??K? W?O?Ł«—u?« …œU?*« ÃU?²½ô Í—ËdC« W?O?M?žË ÆÂb?« U?¹ö?š s?¹u?J?ðË W?ze−²Ë 5?M?'« ÂU?EŽ uLM Í—ËdC« ÂuOUJUÐ q?U?(« W× vKŽ ÿUH(«Ë w× qJAÐ V?ŽU?²Ë ‚U¼—ô«Ë Âb« dI b{ 5M'«Ë ÆqL(«

15

qô« q‡« …√d*« `BMð ¨ÂUEF« WýUA¼ ÷d s W¹UuK® Æ©dJ³ qOł w ÂuOUJ« s WU{« wÞUF²Ð d?I? v?« ÍœR?¹ b? b¹b(« hI½ Ê« ∫b¹b(« W?ŽU?−MÐ —dC« o×K¹Ë ¨s¼u«Ë ‚U¼—ö ¨Âb« W?³?ö? œ«b?F?²?Ý« ¡U??M« Èb ÆWŽUM*« “UNł …—Ëb« ‰öš Âb« Ê«bI W−O²½ b¹b(« hIMÐ ËWOðU³M« U³łu« ¨fO²« WOLŠ ¨W¹dNA« q?d?F?ð “u?KOKOUÐ WOMG« WLFÞô«Ë 5zUHJ« ÆÂb« ’UB²« WšuOAK …œbF²  UMOU²OÑ buł Í—uA²MÝ ¨‚u?? U??Ë µµ q?O?' W?³?O?d?ð Õöô«Ë  UMOU²OH« vKŽ Íu²% w???H???ð  U???Žd???−??Ð W??O??½b??F??*« «cNÐ WU)« WOz«cG«  UłUO²ŠôUÐ B12 5?U?²?O?H?Ð W?¹d?Ł W?³?Od²« ÆqO'« s? s?×¹Ë ¨w³BF« “UN'« W×B Í—ËdC« vKŽ bŽU¹Ë ¨dc²«Ë eOd²« vKŽ …—bI« Æ‚U¼—ô« s W¹Uu« ÆœôËö …œbF²  UMOU²O C 5U²O ´ “bO Í—uA²MÝ …œb?F?²?  U?M?O?U?²?O? W³Odð C 5?U?²?O? U?NO« nO{« œôËö v?K?Ž Íu?²?% W?u??³? q® Æ©‰U?I?ðd?³?« d?O?BŽ s 5Ðu

…œbF²*« UMOU²OH« WŽuL− ≠ Í—uA²MÝ rO¹UŠ Œd¹œ s WM' q³ s UNOKŽ WœUB*«Ë U¼—U³²š« åWKUA« W×B«  Ubšò ‡ WFÐUð ¡«d³š q³ s UNłU²½« r²¹ årO¹UŠ Œd¹œò  U−²M Èd?³? s? …b?Š«Ë w?¼Ë ¨u?−¹d Wdý ¨U?J¹d« w W¹cG²«  öLJ ÃU²½«  Udý Æ U?H?«u?*« v?K?Ž«  U?−?²M*« Ác¼ wu²ðË Æå‰öŠò  U−²M*« Ác¼ Ê« vKŽ WœUB*« X9Ë Í—uA²MÝ v?K?Ž Íu?²?×?¹ œb?F?² 5U²O VŠ WO½bF Õö«Ë  UMOU²O q????J???A???ð DRA  U????Žd???ł WOz«cž WKLJð qC« W³Od²« ÿUH×K WK«u² WOu¹ W¹uI² s?? W??¹U??u??«Ë W??×?B?« v?K?Ž Æ÷«dô«Ë h«uM« ¡UMK …œbF²  UMOU²O ¡UMK Í—uA²MÝ v?K?Ž Íu²% WUš W³Odð Õö?ô«Ë  U?M?O?U?²?O?H?« q? Èb WÐuKD*«  UŽd'UÐ WO½bF*« ¨WK«u²*« WOuO« W¹uI²K …√d*« …√d??*« r????ł …e?N?ł« r?Žb?Ë W?³?O?d?²« ¡«dŁ« - ÷«dô« s W¹Uu«Ë p½e«Ë ¨b¹b(« ¨ÂuOUJ« ¨wuH« iU(UÐ


ÂuOUJ« f?“Ë —u?uOô«Ë

s qOKI²« v« ÍœRðË ÂUEF« WK² vKŽ dŁRð w²« q«uF« wK¹ ULO ∫UN²U¦ WOŁ«—u« q«uF« º uLM« WKŠd w ÂUEF« w WMUJ« WOŁ«—u« …—bI« ’ö²Ý« ÂbŽ º ⁄uK³«Ë WÞdH*« WU×M« º w½ULł ◊UAMÐ ÂUOI« ÂbŽ V³Ð ÂUEF« —uL{ º 5łËd²Ýô« ≠fM'« U½u—u¼ w hI½ º W¹cG²« w œ 5U²OË ÂuOUJ« hI½ º Ÿu?C)« ‰u×J« »dý 5šb²« q¦ ≠Èdš« WO³ÞË WO¾OÐ q«uŽ º q«u² w³Þ ÃöF ∫rEF« WU 5Ë ÂuOUJ« „öN« 5 WöF« s? b?¹bFUÐ ÂUOI« qł« s r−K «bł Í—Ëd{ ÊbF u¼ ÂuOUJ« qJON« ÂUEŽ w bł«u²ð r'« w ÂuOUJ« WOL s •ππ  UOUFH« ÂuOUJ« W³½ ‰bð ôÆ WHK²<« r'« qz«uÝ w w¼ WOI³²*« WOLJ«Ë hI½ Êô W¹cG²« w ÂuOUJ« hI½ vKŽ r'« qz«uÝ w …œułu*« v?B?U?Ð b?ł«u?²?¹ Âu?O?UJ« Ê« U0 sJËÆWŽdÐ dNE¹ ô ÂuOUJ« ÍœR¹¨WOł—U)« Á—œUB w ÂuOUJ« hI½ ÊU ÂUEF« w ÁeOdð d?ô« ¨Âu?O??U?J?« W³½ Ê“«uð vKŽ ÿUH(« qł« s ÂUEF« qK% v« ÆÂUEF« odð v« ÍœR¹ Íc« ønOË r ≠ÂuOUJ« ’UB« Æs« w ÂbI²« l ÂuOUJ« ’UB²« W³½ qIð …d² w ¨•∂∞ w«uŠ w¼ WŽU{d« …d² w ÂuOUJ« ’UB²« W³½ ’U?B?²« W³½ uKFð ® ⁄uK³« …d² w •≤µ≠•≥∞ ¨•¥∞ w«uŠ WI¼«d*« ’UB²« W³½ qIð WšuOA« WKŠd wË ©qL(« ¡UMŁ« w ÂuOUJ« ÆjI •≤∞ v« qB² ÂuOUJ« W?L?Ýb?« ® V?O?K?(«  U−²M ÂuOUJUÐ WOMG« WOz«cG« œ«u*« sLC²ð ·u??H??K??*«Ë w??u??Ëd??³??« ® ¡«d??C?)«  «Ë«d?C?)« ¨©h?šô« v?K?Ž i?U?(« v?K?Ž Íu?²?% U?NMJ ÂuOUJUÐ WOMž ö¦ a½U³«¨dCšô« ®s¹œd« ¨©¡UFô« w ÂuOUJ« ’UB²« WOKLŽ oOF¹ Íc« wUOô«

e “Ë dOuOËô« ÂUEF« odË ÂuOUJ« øf “Ë dOuOËô« ≠ÂUEF« od u U ÆÂUEF« VOB ÷d u f “Ë dOuOËô« f9 Ê«dOGË WKOK ÂUE WKJ ÷d*« eOL ÷dF«« ÊôUL« s b e w«Ë ÂUEF« WOM ÆÂUEFU —uJ W? 5 WIOu« WöFK WMU wu« Ê« «b? Í—Ë d?{ u? ÂU?E?F?« odË ÂuOUJ« s? WOU WOË« …dH eOL ÷d*« Êô WUË rô« Ë« WO—U)« ÷«dô« WKJ dO Ê«bI s WOËô« …dH« —Ë d bF W? ‚uH ÂUEF« qK% W Ê« Í« ÂUEF« ‰U?L??« œU?œ“U eOL w« WKd*« wU Á¡UM Æ—uJ« dNE UbM —uJK ÷dF«

øÂUEF« od v« ÍœR w« q«uF« w U ÂUEF« d9 b¹bł s ÂUEF« qOJAð WOKLŽ w qKš sŽ ÷d*« r−M¹ q?O?K?% s? W?³?d WOKLF« Ác¼ …UO(« WKOÞ …dL² ‰œU³ð WOKLFÐ b¹bł s U¼¡UMÐË ÂUEF« ÈuB WOL¼« „UM¼ Ê« ô« s« w ÂbI²« bMŽ ÷d*« —uNþ s rždUÐ 5GU³ UMðUOŠ wË WI¼«d*« …d²Ë WuHD« WKŠd w ÂUEF« ”bJ² qBð YO×Ð …œôu« WE( cM ÂUEF« f¹bJð WOKLŽ «b³ð ÆbFÐ ULO W?¹c?G²« vKŽ WEU;« WOL¼« l³Mð UM¼ s 5FЗô« sÝ w UNðË—– v« w?ÞU?F?ðË 5?šb?²« sŽ ŸUM²ô«Ë WLzö*« WO{U¹d« s¹—UL²« W×O×B« œU?F?²?Ðô«« U?C?¹« Í—Ëd?C« s `³B¹ s« w UMbIð ULK Ɖu×J« rEFK —dC« V³ð Ê« UN½Uý s w²« q«uF« s dO¦JK ÷dF²« ÂbŽË …—U{ Èdš« q«uŽË W¹Ëœô« s Ÿ«u½ô« iFÐ ¨WO{d*« q«uF« iFÐ q¦ WDO;« UM²¾OÐ w

16


≠U?L?N?ðU−²MË rL« ¨“uK« ¨©rEF« l Íu?²% ® WOMO×D« ¨“uK« WJF¨W³K(« s? …d?O?³? WOL vKŽ U−²M*« Ác¼ U³M& UNM —U¦ô« ÂbŽ V−¹ «c Êu¼b« Æ©WMLK X¹dł« w²«  UŽöD²Ýô« ‰öš s dNE¹ ÊU?J??« nB½ s q« Ê« ‰U:« «c¼ w  U?O?LJ« s UO½b«  U¹u²*« v« ÊuKB¹ ÆUOu¹ UNöN²ÝUÐ vu¹ w²«

ÆÂUEF« qKð lM9 ¡«cGK p½e« WU{« Ê« ÀU×Ðô« dNþ« ≠p½e« ≠¥ Âu¹eOMG*« ¨—uHÝuH«¨ÂuOUJ« i¹« rOEMð WOKLŽ w „—UA¹ ≠ÊË—u³« ≠µ ‰u?³?« w? Âu?O?UJ« izU “«d« s UC¹« ÊË—u³« qKI¹ Æœ 5U²OË ÆÂUEF« WU¦ vKŽ pc dŁR¹Ë ¨W?ŽU?{d?« ¨q?L?(« ¨u?L?M« qŠ«d w WOC¹ô«  UłUO²Šô« œU¹œ“« ≠∂ ÆÍb'« ◊UAM«Ë ÂuOUJ« hI½ ÆwCU(« jÝu« ≠∑ Æ©‰UF “U²ô œułuÐ jIË ‰UHÞô« Èb  «cUÐ ®“u²ö« ≠∏ ÆwLCN« “UN'« w q« œułË ≠π

„ö?N?²?Ýô« W?³?½ ÕË«d²ð ¨WUŽ …—uBÐ ±≥∞∞≠±∞∞∞ 5Ð U ¡UMK UNÐ vu*« UO½b« s? V?K?Ž l?З« Í“«u¹ U «c¼Ë ÆUOu¹ m ÆUNÐ vu*« VMUÐ r'« b¹Ëeð WÐuF dNEð UM¼ s ¨U³¹dIð 6'« ÂUEF« W¹uIðË rŽœ vKŽ bŽUð w²« WOz«cG« U³d*« iFÐ wK¹ ULO ÂuOUJ« ’UB²«Ë s? q?K?I?¹ ¨¡U?Fô« w ÂuOUJ« ’UB²« WOKLŽ b¹e¹ ≠œ 5U²O ≠± q³ s ÂuOUJ« ’UB²« WOKLŽ s b¹e¹Ë ‰u³« w ÂuOUJ« “«d« ÆÂUEF« w? r?¼U??¹ ¨r?E?F?« w œ«u*« ‰œU³ð WOKLŽ w „—UA¹≠Âu¹eOMG*« ≠≤ ÆUN²¹uIðË ÂUEF« s¹uJð WOKLŽ ÆWUC« W−½ô« s¹uJð WOKLŽ w „—UA¹ ≠”U×M« ≠≥

…UO ZNM ÂuOUJ« „öN« ÊœUF*« ‰U UO 5U²O ¨ÂuOUJ« s m ∂∞∞ vKŽ Íu²×¹ ÊË—u?³?« ¨e?O?M?G?M?*« ¨p?½e?« ¨Âu?¹eOMžU*« ¨œ Æ”U×M«Ë WÐUô« dDš w …œułu*« ¡UMK tÐ vu¹ s?? 5??½U??F??¹ w??ð«u?K?« Ë« e?¹“Ëd?O?Ðu?O?²?Ýu?« ≠ÂU?E?F?« o?d?²?Ð Æe¹“ËdOÐuO²Ýu« mCLK ‰U UO r?zö? ÆÂuOUJ« s m µ∞∞ v?KŽ Íu²×¹ Ë« lK³« w WÐuF ÊËb−¹ s¹c« ’Uýö «bł bOH ƉUHÞöË 5MLK ¨t½Ëc³×¹ ô ÆWŠdI« ôUŠ w ∫’«dô« ‰ËUM WI d ÆwuO« ¡«cG« ZU½dÐË WłU(« VŠ UOu¹  «d ≥≠± ≠± ¨ÂuOUJUÐ wMž ¡«cž ‰ËUMð vKŽ ÊuEU×¹ s¹c« ’Uýô« ÊUJUÐ Ÿ«u?½« Êu?ËU?M?²?¹ ô s U«Ë ¨UOu¹ bŠ«Ë ’d ‰ËUM²Ð ¡UH²ô« ÆUOu¹ ’«d« ≥≠≤ ‰ËUMð rN½UJU³ ÂuOUJUÐ WOMG« WLFÞô« ¨ÂuO« w bŠ«Ë ’d s d¦« ÊuËUM²¹ Íc« ’Uýô« wu½≠≤ ÆÂuO« —«b vKŽ ’«dô« l¹“uð Êu?J?¹ ’U?B?²?ô« Êô q?ô« l ÂuOUJ« ’«d« ‰ËUMð V−¹ ” 5U²OHÐ WOMž WNU l ’«dô« ‰ËUMð qCH*« s ÆqC« ÆÂu×K« Ë« VOK(«  U−²M ¨ UMOðËd³UÐ WOMž ¡«cž W³łË l fOË

17

«c? ¨…U?O?(« s lЫd« bIF« w ◊u³NUÐ «b³ð ÂUEF« WU¦ Ê« U0 ô« Æ⁄u?K?³« sÝ w Í—Ëd{ d« u¼ ÂuOUJ« s wU{« ‰ËUMð ÊU p–Ë UC¹« dJ³ sÝ s ÂuOUJ« UU{« ‰ËUM²Ð UC¹« wu½ UM½« d?O?¦J« dNEðÆdLF« w UMbIð ULK ÂUEF« WK² w ◊u³N« lM* WuHD« w²KŠd w WLzö*« VMUÐ ÂuOUJ« „öN²Ý« Ê« ÀU×Ðô« s q?Š«d? w d³« ÂUEŽ WK² vKŽ WEU;« w r¼U¹ WI¼«d*«Ë Æd¦« WbI²*« dLF« ≠5U²O w²u*« WŽuL− å…UOŠ ZN½ ≠rO¹UŠ Œd¹œò  Ułu²M sLC²ð  UU{« Ÿ«u½« s b¹bF« UC¹«Ë ¨…œdHM ÊœUFË  UMOU²O ¨Í—uA½UÝ ÆWHK²<« 5JKN²*« `z«dA …bF*« ÂuOUJ« q?ł« s? w?u?¹ q?J?A?Ð 5?U²O w²u*« ‰ËUM²Ð wu½ ¨ÂUŽ qJAÐ Ær−K W¹—ËdC«  U³d*« wUÐ ‰ULJ²Ý« ‰U UO ÂuOU ∂∞∞ vK Íu œ 5UO ‰U UO Âu??O??U?J?« s? m? ∂∞∞ v?K?Ž Íu?²?×?¹ œ 5U²OË W?łU?×?Ð r?¼ s¹c« ’Uýö tÐ vu¹ w? œ 5?U?²?O?Ë Âu?O??U?J?« ‰ULJ²Ýô ÆwuO« rNz«cž


U?Uô« UNœUH sJL …d¼Uþ ¨UMHÝ_ ¨w¼ ‰UHÞô« Èb Àœ«u׫ …d¼Uþ Ê« ‰UHÞô« œbŽ lHðd¹ …dOšô« «uM« wË ¨…dA²M wÐdF« jÝu« w  UÐUô« W³½Ë ¨U¹uMÝ sOÐUBL« dO¦ wË ¨ÍœuNO« jÝu« w w²« pKð s d³« …d?O?D?š  U?ÐU?« v?« Àœ«u?׫ ÍœRð ÊUOŠô« s ¡«d?ł«Ë v?H?A?²??L?« w? q?H?D?« ÀuJ VKD²ðË e?−?Ž ‰u?B?×?Ð w?N?²?M?ð Àœ«u?Š „UM¼Ë ¨ UOKLŽ „UM¼ Æ uL« v« U½UOŠ√  UÐUô« ÍœRð bË w½ULł s?J?Ë Æ—b?Ë ¡U?C? w?¼  U?ÐU?ô« Ê« b?I²F¹ s Ác¼ lM sJL¹ t½« X³¦ð ¨lu« ÷—« vKŽ¨ozUI׫ —c׫ ÂbŽË ÁU³²½ô« ÂbŽ V³Ð lIð wN ¨ Àœ«u׫ …bFÐ ÂUOI« Í—ËdC« sË s¬ dOž jO× V³ÐË ÆUNFML WDOÐ  «¡«dł« s¹ö ‰UO ∫rKIÐ d¹uDðË Y×Ð Z«dÐ WFÐU² qHD« W×Ë ÊU_ wMÞu« edL«

øÀœ«u« U w U

”UÝ_UÐ ¨‰UHÞô«Ë l{d« ∫r¼ UÐUö W{dŽ d¦ô« —uNL−« ¨sO²MÝË WMÝ sOÐ U qOł w ’Uš qJAÐË ¨WFЫd« qOł v²Š d?¦?√ ÊUO²H« Èb  UÐU_«Ë ÆWMÝ ±∑Ë ±µ s?OÐ U ÊUO²H« ÈbË s •≥∑ q?ÐU?I? ÊUO² r¼ sOÐUBL« s •∂≥ ¨ U?O²H« Èb UNM l?{d?« Ê« –« ¨W?ŠU??«Ë X?O?³« w lIð Àœ«u׫ WO³Už Æ UO²H« w? U?³Už ÊuÐUBO ÊUO²H«Ë œôËô« U√  uO³« w U³Už ÊuÐUB¹ Æ‚dD«Ë VŽöL«

∫«—UA²½« d¦ô« UÐUô« WMJ√ sË ¨`DÝô« sŽ ¨ UdA« s ¨c«uM« s ∫◊uI«  U?ÐU?«Ë wÝ«dJ«Ë ×b« sŽË …dÝ_« sŽ ◊uIÝ ¨WFHðd ÆÈdš« WËdF Wł—œ w ÁUO ¨WMšUÝ  UÐËdA sŽ ”UÝ_UÐ r−Mð ∫‚Ëd׫ ÆW¹ËULO œ«uË  u¹“Ë  U¹Uœ ¨—U½ ¨ÊUOKž ÆW¹Ëœ«Ë  «bO³Ë nOEM𠜫u s ∫rL²« W?H?K?²??  ôu?Q sŽ V³²¹ Ê« sJLL« s ∫‚UM²šô« ¨ «—Ëc?³?«Ë W?³?K?B?« dUJ«Ë o½UIM«Ë ÕUH²«Ë —e−U ÆWU« qOł ÊËœ ‰UHÞô« Èb ¨’Uš qJAÐ ¨p– Àb×¹Ë

øÀœ«u« lM q« s tKF ÊUJôU «–U

ÕËd«Ë ‚dD« Àœ«uË ‚dG«

ULK ‰U׫ WFO³DÐË ¨‰UHÞô« W³«dLÐ ÂUOI« VKD²¹ Àœ«u׫ lM W?³?¹d?Ë …œbA W³«dL« ÊuJð Ê√ V−¹ ÎU?MÝ dG√ qHD« ÊU —U?D?š« h?OKI² «¡«dł« …bŽ –Uð« V−¹ «c¼ V½Uł v« Æd¦« ÆWHK²L« Àœ«u׫

Ë« …U?A? Ë« …—U?O?Ý w? s?¹d?U?L V³²ð ∫‚dD« Àœ«uŠ ÆtÐUý UË dðuJÝË XMO—uË ¨ Uł«—œ w³«— Æd׳«Ë WŠU³« „dÐË ©uO½U³«® XO³« ÂULŠË ¡U uœ w ∫‚dG« Æ…—uJ Ë« …œUŠ  «Ëœ« sŽ WLłUM« ∫ÕËd−«

øÂU qJA ¨WU« dô« r s

18


º

WMšU« UÐËdAL«Ë aO³DUÐ „Uô« Ë« a³D« ÂbŽ V−¹ .tKÐUI ”uK−« Ë« ¨qHDUÐ „Uô« WE× dzU−«Ë v?K?Ž ¨wz«u¼ nOJ Ë« —uðU¹œ«dÐ XO³« W¾bð c³×L« s .‰UHÞô« Íb¹« sŽ W¾bð —bB q œUFЫ V−¹ ‰UŠ Í« Wł—U« ÁUOL« W½uÝ h× V−¹ ‰U²žô« ‰öšË q³ WOHM׫ s º

º

rL« lM

◊uI« lML º

×œË W?d?ý q? w?Ë `?D?Ý q? vKŽ VOdð rNL« s «–U? ¨·U? u?KFÐ ©·UDHÞË ÊUDOŠË UM¹eЫ—œ® WO«Ë eł«uŠ ÊU³CI« pKð ÊuJð Ê« V−O W¹b¹b׫ ÊU³CI« s ełU׫ ÊU sOÐ  «d²LO²MÝ ±∞ WU® UNMOÐ —ËdLUÐ `L¹ ô qJAÐ ¨WЗUI² `?D?Ýô« v?K?Ž ‰U?HÞô« bł«u²Ð ÕUL« ŸuML Æ©dšô«Ë VOCI« ÆtO«Ë eł«uŠ UNO błuð ô w²«  UdA«Ë ÊU³C VOdð WDÝ«uÐ ¨c«uM« s ◊uI« lM sJLL« s „U?³?A« Wײ bOOIð Ë« ¨UNMOÐ —u³FUÐ `Lð ô WЗUI² W¹b¹bŠ Æ «d²LO²MÝ ±∞ s d¦ô WE×K uË ‰UŽ ÊUJ w bł«u²¹ ÊQÐ lO{dK ÕUL« ÂbŽ V−¹ t³ý« UË g¹UA«Ë√ …dÝ« q¦ ¨…bŠ«Ë . º

º

œ«u?L?«Ë «b?O?³?L?«Ë nOEM²« œ«uË W¹Ëœô« s¹eð V−¹ Ë√ØË ‰UŽ ÊUJ w ¨‰UHÞô« Íb¹« sŽ «bOFÐ ‰UF²ýö WKÐUI« ÆUNO« ‰uuUÐ ‰UHÞö `L¹ ô qJAÐ ¨qHI ¨»dý  UłUł“ w  «bO³L«Ë nOEM²« œ«u s¹eð ÂbŽ qHD« Êô ¨…—uD« W¹Už w tMJË UDOРΫd« «c¼ Ëb³¹ b ÆtÐdA¹Ë UÐËdA «c¼ Ê« bI²F¹ b bu« Ë« ¡«Ëb« Ê« ‰uI« ÂbŽ qCHL« sË ¨dUJÝ XO W¹Ëœô« sJLL« s dUJÝ Ác¼ Ê« qHD« bI²F¹ ô wJ ¨dUJÝ u¼ .dŠ qJAÐ UNËUMð º

º

‚dG« lM º

q?J?A?Ð W?KðU Àœ«uŠ w¼Ë WŽdÐ lIð ‚dG« Àœ«uŠ Ê« X×ð ÊuJ¹ Ê« V−¹ «uMÝ fLš qOł v²Š qHD« ≠’Uš uO½U³« w ÀuJL« Ë« WŠU³« …d² ‰«uÞ mUÐ ÊU½« W³«d ÆXO³« w …dOGB« „d³« w Ë« cIM UNO qLF¹ WLEM „dÐ Ë« TÞ«uý v« tłu²« rNL« s °cIM ÊuJ¹ ô sOŠ ÁUOL« v« ‰ušb« ÂbŽ V−¹Ë ¨WŠU³Ý ¡U?N²½ô« —u …dOGB« WO²O³« „d³« Ë« ¡UL« ¡UŽË ⁄«d« V−¹ .‚dG¹Ë QDUÐ ÁUOL« v« ‰ušb« qHD« ‰ËU×¹ ö¾ UN«b²Ý« s º

º

‚UMô« lM º

l?{d?«Ë ‰U?HÞô« Íb¹« sŽ WIOb« œ«uL« œUFЫ rNL« s ÆdOG ¡wý q pcË œôËô« œU²F¹ Ê« V−¹ WOz«cG« œ«uLUÐ ‚UM²šô« lM qł« s ÆÊuUł r¼Ë ÂUFD« ‰ËUMð vKŽ «—ËcÐ ‰ËUM²Ð WU« qOł ÊËœ œôËö ÕUL« ÂbŽ V−¹ .UNŽ«u½« vKŽ º

º

XO« ×U UU«Ë Àœ«u lM º

¨tÐ WDO×L« —UDšô« v« bu«Ë qHD« t³²M¹ ô VFK« ¡UMŁ« Æ «—UO« »d rJKHÞ VFK¹ ô ÊUÐ ÂUL²¼ô« V−¹ »UFö  «bF UNO VŽö w rƒUMЫ VFK¹ ÊUÐ «uL²¼« Æ…—uJ dOž

º

lI ô Àœ«u« Ê«Ë ¨U?N?M? «d?O³ UL lML½ Ê« U½—ËbILÐË »U³Ý« UN qÐ Æ’Uýô« …UOŠ cIM½

19

º

‚Ëd« lML º

V−¹ pc ¨wzUÐdNJ« ¡UL« sOð “UNł qÐU dOBIð V−¹ qHD« ÂUO ÊËœ WuKO×K ¨WËUD« Ë« g¹UA« ·dÞ sŽ “UN−« œUFЫ ÆtH½ vKŽ WOKGL« ÁUOL« VJÐ ÷—ô« vKŽ a³D« sJL¹ ô –« ¨«bł dODš ÷—ô« vKŽ a³D« Ê« w a³D« r²¹ Ê« bOHL« s «cNË ¨œôËô« W³«d Xu« fHMÐË ¡UMŁ« ¨t³«d¹ dš¬ UBý Ê« Ë« ULzU½ qHD« tO ÊuJ¹ Íc« Xu« «b²Ý« qCHL« s ¨WOzUÐdNJ« a³D« …eNł« Ë« ¨“UG« vKŽ a³D« W?N?ł v« WOŽËô« Íb¹« ÊuJð ÊQÐ ÂUL²¼ô«Ë ¨WOHK« “UG« ”˃— ƉUHÞô« Íb¹« sŽ «bOFÐ qš«b« wË ÷—ô« vKŽ ©ÍËUJË WOŽË«® WMšUÝ «Ëœ« ¡UIЫ ÂbŽ V−¹ .tO« ‰uu« qHD« lOD²¹ ‰U− º

º


W?O? WUIË rOUH

s‡ÆÆÁ¬

r‡_« WKO— uЫ tK« b³Ž —u²b« ∫rKIÐ

v« hý s U½UOŠ« U¼dOHð nK²¹ U×KDBË rO¼UH …bŽ „UM¼ ∫wK¹ U `{u½ UM½U «cNË dš¬ ÂôP? ¨…d?O?B?Ë W?F?D?I²  «d²H dNE¹ Íc« rô« u¼ ∫ UÐuM« Âô¬ ÆwMD³« hGL« vKŽ dŁR¹ ôË q«u²Ë qL²× nOHš qI¦Ð ”UŠ« u¼ ∫WCÐU Âô¬ ÆwuO« ◊UAM« dŁR¹ UL qL²× dOžË q«u²Ë œUŠ qI¦Ð ”UŠ« u¼ ∫WDžU{ Âô¬ ÆœdHK wuO« ◊UAM« vKŽ wH²ð UN½« ô« ◊UAM« vKŽ dŁRðË ÀËb׫ WF¹dÝ …œUŠ Âô¬ ∫…eš«Ë Âô¬ ÆWO× dOž Wd×Ð WD³ðd ÊuJð U …œUŽË ¨WOKCF« ÂôôU WŽdÐ

ÁUô« wb ÷«d«

Æ…—«d׫ Wł—œ ŸUHð—« º ÆfHM²« WÐuFË ‚UM²šôUÐ ”UŠ« º .ROI²UÐ ”UŠ« º .W{uL×UÐ ”UŠ« º .bz«e« ‚dF²« º .“d³²« qł« s ÷UŠdL« v« tłu²K WłU×UÐ ”UŠ« º .‰u³²« w WÐuF º .eOd²« ÂbŽË WšËb« º .W¹ƒd« w WÐuF º .Ê–ô« w sOMÞ º »U?³?Ý« h?O??A?² VO³D« v« tłu²« wŽb²¹ ÷«dŽô« Ác¼ —uNþ Æ÷dL«Ë rô«

q?K?š œu?łË WUŠ w ÊU½ô« »U²M¹ wFO³Þ dOž ”UŠ« u¼ rô« Ê« ÆVO³D« WFł«d wŽb²¹Ë r−« ¡UCŽ« bŠ« w wHOþË ∫w¼Ë UN²EŠö V−¹ qzôœ ÆtŁËb× W³³L« q«uF«Ë rô« ÀËbŠ s“ º ÆÁ—UA²½«Ë rô« W¹«bÐ l{u º .tOKŽ VKG²« WOHOË rô« —«dL²Ý« …b º .t²FO³ÞË rô« …bý º Ærö W³ŠUBL« ÷«dŽô« º

∫tËb WL« q«uF«Ë rô« ÀËb s“ w? Àb×¹ rô« ÊU «–« U ÊUO³ðË rô« ÀËbŠ s“ WdF rNL« s WUŠ w Ë« ¨oOLŽ fHMð WUŠ w Ë« ÆÿUIO²Ýô« bMŽ ÕU³B« UŽUÝ iFÐ ‰ËUMð WUŠ w Ë« ¨wAL« Ë« qLF« WUŠ w Ë« ¨¡UM×½ô«Ë Wd׫ Æö¦ ¨WLFÞô«

Á—UA«Ë rô« W«b l{u t½« Ë« UOF{u ÊU «–« UË rô« ÀËbŠ W¹«bÐ l{u dcð rNL« s Ær−« w Èdš« ¡«eł« Ë« ¡UCŽ« v« dA²M¹

tOK VKG« WOHOË rô« —«dL« « o?zU?œ Ë« U?E?×?K? dL²¹ q¼ rô« —«dL²Ý« …b v« ÁU³²½ô« V−¹  «uD« v« ÁU³²½ô« V−¹ pc ¨ŸUDI½« öÐ dL²¹ t½« « ¨‰uÞ«  «d²H sOF l{Ë w r−« qFł ö¦ ¨tOKŽ VKG²K WËU× w XF³ð« w²« Æ¡«Ëb« «c¼ u¼ UË ¨¡«Ëb« s sOF Ÿu½ ‰ËUM²Ð Ë«

tFO Ë rô« …b ÍœR¹ ÁœułË q¼Ë øtKL×ð sJLL« s q¼ ønOHš « b¹bý rô« q¼ qL²× dOžË b¹bý t½« « pA« W«“« dô« wŽb²¹Ë WMO½QLÞ ÂbŽ v« ÆWOFO³Þ …UOŠ WÝ—UL ‚uF¹Ë Wd׫ bOI¹Ë

20


WœUFL«ËÆÆrJ“Ë Ê“u« …œU“ bb b¹b×ð sJË ¨Ê“u« …œU¹“ s Êu½UF¹ rN½« ÂuO« ÊËdI¹ ”UM« s dO¦J« ÆWIOœ fO¹UI vKŽ qÐ —uFA« vKŽ eJðd¹ Ê« sJL¹ ô »uKDL« Ê“u« ∫W¹eOK−½ôUЮ r−« WK² ”UOI ÂuO« qLF²¹ WMLK ”UOILË ©BMI- Body Mass Index s? ¨f?OÝUŠô« vKŽ «œUL²Ž« fOË ¨…bO« …—uBÐ œb×½ Ê« qł« s ‡« »UŠ sJLL« s ¨WML« Ë« bz«e« Ê“u« s w½UF¹ Íc« hA« u¼ Ê“u?« W?L?? ∫W?O?U?²?« W?O?ÐU??×?« W?O?K?L?F?« W?D?Ý«u?Ð U?M?¹bBMI Æ©—U²ôUЮ ‰uD« lOÐdð vKŽ © U«džuKOJUЮ ∫wK¹ U VŠ WœUFL« »UŠ r²¹Ë Ê“u« X×ð ≠±π s q« rOKÝ Ê“Ë ≤µ ≠±π ±Wł—b« s Ê“Ë …œU¹“ ≤∑≠≤µ ≤Wł—b« s bz«“ Ê“Ë ≥∞≠≤∑ WMLÝ ≥µ≠≥∞ …dODš WMLÝ ¥∞≠≥µ .WdD² WMLÝ ¥∞ s d¦« æ æ æ æ æ æ æ

WML« »U« UOKLŽ® i¹ô«  UOKLŽ ¨WOŁ«—Ë q«uŽ UNM ∫WMLK …b¹bŽ »U³Ý« „UM¼ r¼U¹ p– q ÆWOŽUL²ł«Ë WOuKÝ q«uŽ ¨©r−« w ÂbN«Ë ¡UM³« W¹UN½ w sJË ÆUN²Nł«uË UNłöŽË U¼«b vKŽ dŁR¹Ë WML« …œU¹“ w w²« WUD« WOL sOÐ Ê“«u²« Ê«bIH W−O²½ w¼ WML« ÊU ·UDL« Ë« ¨W?H?K?²??L?«  ôU׫ w ©UNd×½® UNKG²½ w²« pKð sOÐË UNJKN²½ ÆtO« ÃU²×½ UL d¦« qQ½ UM½« Èdš«  ULKJÐ UMðdDOÝ X×ð lI¹ UNM ¡eł …b¹bŽ q«uFÐ oKF²ð WUDK UMLł WłUŠ ÆtOKŽ …dDOÝ UM¹b fO dšô«Ë WOÝUÝô« i¹ô«  UOKLŽ ¨qO−«Ë fM−« UNOKŽ …dDOÝ ô w²« q«uF« s

Ê“u?« …œU?¹“ s qOz«dÝ« w —uNL−« s •∂∞ w½UF¹ WœUFL« Æ≤± ‡« ÊdI« ¡UÐË d³²F¹ dô« «c¼Ë ¨WML« sË «dF« WOL iOH²Ð w¼ Ê“u« nOH² W¹d׫ s  «dF« ëdš«Ë ¨¡«cG« s U¼—bB w²«W¹—«d׫ ÆWŽuM²  UÞUA½ WDÝ«uÐ r−« W?L?E?M? p?– s?Ž XMKŽ« cM ¨W¦U¦« WOHô« ¡UÐu WËdF WML« W?K?J?A? ¡wý q q³Ë d³²Fð w¼Ë ¨±ππ∑ ÂU?F?« w? WOLUF« W×B« W?K?J?A? j?I UN½QÐ fOË ¨WOL¼ô« mU³Ð UNF qUF²« V−¹Ë ¨WO{d ƉUL−« Ë« dNELUÐ oKF²ð s?¹c?« ’U??ýô« …d?¼Uþ œU¹œ“« v« wÐdG« rUF« w  UODFL« dOAð ‰Ułd«Ë ¡UM« vKŽ o³DM¹ dô« «c¼Ë ¨WML«Ë Ê“u« …œU¹“ s Êu½UF¹ W?¹c?G²« r q³ s Áƒ«dł« rð ŸöD²Ý« dOA¹Ë ¨‰UHÞô«Ë ÊUO²H«Ë ÂU?F?« w? q?O?z«dÝ« w …d¼UE« r−Š v« ¨œö³« w W×B« …—«“Ë w Æ≤∞∞∞ m?U?³« —uNL−« s •∂∞ s? d?¦« Ê« ŸöD²Ýô«  UODF s `C²¹Ë qOz«dÝ« Ê« vKŽ  UODFL« Ác¼ ‰bðË ¨WML«Ë Ê“u« w …œU¹“ s w½UF¹ UO½UD¹dÐË …bײL«  U¹ôu« q¦ Èdšô« ‰Ëb« l bŠ«Ë n w w¼ ÆdOUÐ dA³¹ ôË UF−A fO l³DUÐ d_« «c¼ sJË ¨U¼dOžË UOÝË—Ë ÷«d?U?Ð W?ÐU?ô« d?ÞU?? s? b¹eð WML« Ê« dc½ Ê« rNL« sË  UODFL« V×ÐË TYPE1 Ÿu½ s ÍdJ« ÷d UNMOÐ sË ¨Èdš« Íc« ¨qOz«dÝ« w wÐdF« —uNL−« W× ‰uŠ dLðRL« w X{dŽ w²« W½—UILUÐË ¨≤∞∞± ◊U³ý dNý w UHOŠ w WKUA« W×B«  Ubš tðbIŽ W?Þd?H WMLÝ s Êu½UF¹ »dF« ÊU œö³« w œuNO«Ë sOOÐË—Ëô« l »dF« bMŽ vKŽ« ÍdJ« ÷dLÐ WÐUô« W³½ Ê«Ë ¨‰UOłô« lOLł w s? …b?Š«Ë …«d?« q Ê« sO³ðË ¨¡UM« Èb ULOÝ ô ¨œuNO« Èb UNM ÆÍdJUÐ WÐUB  UMOLÝ ¡U½ lЗ« sOÐ

WML« s ozUI cš¬ ¡UÐËò UN½UÐ WML« WOLUF« W×B« WLEM XdŽ ±π∑∑ ÂUF« w æ ÆåWUF« WO×B« qUAL« d³« ÈbŠ«ò UN½QÐË åœU¹œ“ô« w Êu½UF¹ s¹c« œbŽ w q«u² ŸUHð—« qO−ð wÐdG« rUF« w rð æ YUŁ hý q WMOF ‰Ëœ wË ¨WML« sË Ê“u« w …œU¹e« s ÆsOLÝ u¼ W?ÐU?ô« ôU?L?²?Š« s? b?¹e?ð UN½ô W×B« vKŽ dDš w¼ WML« æ V?³?²« w U¼—Ëœ YOŠ s pcË ¨Âb« jG{ ŸUHð—« ¨ÍdJUÐ .…Uu«Ë ÷«dô« w …d?O?³? …U?½U?F? UNI«dðË …UO׫ …œuł ÷UH½« v« ÍœRð WML« æ .rNðözUŽ ¡UMÐ«Ë v{dLK

22


Wd« “«—uÐ X¹d¹« WËRL« W¹cG²« WOzUBš« Ê«b¹“ vN½ wÐdF« jÝu« w W¹cG²«Ë WOL×K W¹dDI« …edL« t?łu?M?Ý w?²«Ë UMðdDOÝ X×ð lIð w²« q«uFK W³MUÐ Æp– dOžË ∫dc½ Ê« sJL¹ UNO« U½œuNł ÆUNJKN²½ w²« WUD« WOL w¼ w²«Ë UNËUM²½ w²« ¡«cG« WOL w? U?OM¼b« iOHð q¦ ¨UNËUM²½ w²« ¡«cG« Ÿ«u½« qC« —UO²š« ÆUMUFÞ —U?Þ« w w½b³« ◊UAM« qLý wMFðË ¨åUNc³½ò w²« WUD« WOL .wuO« UM−U½dÐ æ

ÆÕU−MK ÕU²HL« u¼ «c¼ w½b³« ◊UAM« Íu?²?×?ð U?L d¦« U¹—uUJ« s dO³ œbŽ vKŽ  UOM¼b« Íu²×ð  UOM¼b« Íu×¹ Íc« ÂUFDU ÂUŽ qJAÐË ¨ U¹uAM«Ë  UMOðËd³« tOKŽ V−¹ ¨UM½“Ë œ«œe¹ wU²UÐË d³« WOLJÐ tM qö qOL½Ë ¨ULFÞ c« d?ŁQ?²?¹ ©a?L?« w? œu?łu?L«® l³A«Ë Ÿu−« rOEMð “UNł Ê« dc½ Ê« W?O?LJÐ l³A« —uFý œU−¹« w r¼Uð w²«  U¹uAM« ‰ËUMð bMŽ d¦« Æ «dF« s q«

iOH« …dOËË Ê“uK ·b bb q?CHL« s Æ©·bN« Ê“u«® tO« ‰uuK ÊuFð Íc« Ê“u« «ËœbŠ Æ…Ø÷dL …ØVO³Þ ¨W¹cGð …ØwzUBš« …—UA²Ý« Æw«u« »U³A« ÂU¹« s UOU¦ U½“Ë «Ë—U²ð ô ¨UOF«Ë Ub¼ «ËœbŠ ‰ö?š rG ©µ® i?O?Hð ∫ö¦ ÆWOKŠd ·«b¼« l{Ë qCHL« s .b¹bł ·b¼ l{Ë r²¹ ·bN« v« ‰uu« bFÐË ¨vËô« WM« nB½ s??×?ð √d?DOÝ wU׫ rJ½“Ë s •±∞ i?O?H?²Ð v²Š t½« «Ëdcð ÷«dô« VM−²Ð p– r¼UOÝ bOQ²UÐË ÆWO×B« rJ²UŠ vKŽ dO³

œö??« w? b?b?

œö??« w? b?b?

æ

æ æ

æ

æ

æ

øUM“Ë s nH nO øÊ“u« nOH² åW¹d×Ý WœUFò błuð q¼ ¨w³KÝ WUÞ Ê«eO v« ‰uuUÐ `−M½ UbMŽ jI UM½“Ë nOH²Ð ÂuI½ «dF« WOL iOH²Ð wCIð w²« åW¹d׫ WœUFL«ò WDÝ«uÐ p–Ë w? W?¹—«d?×?«  «d?F??K n¦J ·dË ¡«cG« U¼—bB w²« W¹—«d׫ ÆWHK²  UÞUA½ U?N?N?O?łu?ðË U?N?J?K?N?²??½ w²« WUD« rOEMð vKŽ …—bI« UMLł Èb ÂuI¹ ¨UN½eš vKŽ  U¹—uUJ« ·d ‚uH²¹ UbMŽ ¨ÊeK Ë« ‰ULF²Ýö WML« WKŠd w åU¼UMÝbò w²«  UOM¼b« Ê“U pOJH²Ð r−« ÆWUD« Ác¼ pKN²¹Ë ‰ËUMð ¨WUD« „öN²Ý« iOHð øÁc¼ W¹d׫ WœUFL« o³D½ nO l? V?M?ł v?« U?³?M?ł p– r²¹ Ê«Ë ¨ U¹dJ«Ë  UOM¼b« qOK ÂUFÞ

œö« w bb

œö« w bb

œö« w bb

œö« w bb

°«c lL« “UN s dG« «Ëb& s rUF« w dGô« wL— wFL “UN

∫ n?U ≠ «e?« ÊËb W —U?A?« WK'

1-700-700-550 w w w . h e d i m . c o . i l l??« d œËb?« W?uHF« …d?O?C)« ÊË —U?A ÊU— X?O?K?O ÊdO p?O?UO ÊU d? U?HO ÊU?H«u*« bNF ·«d??« v?K qB Íc« lL« …eN« ‰U w œö« w bOu« bNF*« ≠ .b

23

1:1 wFO r


ÂUFD« WË«“ …b?¼U?A? ¡U?MŁ« ÂUFD« ‰ËUMð ÆÂUFDK WBB ¨UNLÝU ÂUFD« W¹Ë«“ q?ô« W?O?K?L?Ž sŽ dEM« ·dBð ¨…b¹d−« …¡«d ‰öš Ë« Êu¹eHK²« d³« WOL qQ¹ Ê« sJLL« s fLײL« b¼UAL« Ë« ∆—UI«Ë UNH½ Æt³²M¹ Ê« ÊËœ œ«—« UL Êu?J?ð Ê« Í—ËdC« s pcË ¨l³A« WOKLŽ w „—UAð sOF« °dcð ÆÂUFD« ‰ËUMð WOKLŽ w «ed …—u?B?« Æo?×?Ð U?M d³²Fð ÂUFD« r¹bIðË a³D« WOKLŽ ∫¡«cG« r¹bIð pcË ¨ÂUFD« ‰ËUMð w WF²L« s ¡eł w¼ ÂUFD« r¹bIð UNÐ r²¹ w²« Ê“u?« i?O?H?ð WOKLŽ w ÆWIzô …—uBÐ ÂUFD« r¹bIð vKŽ «udŠ« vKŽ «udŠ« ¨dEM« Ÿ«bš sJLL« sË ¨dEM« fŠ „—UA¹ UMK UL UE²J s×B« dNE¹ «cJ¼Ë ¨œU²FL« s dG« Êu× w W³łu« r¹bIð Íc« ¨Y¹b׫ w½dH« a³DL« fJFÐ j³CUÐ ¨d³« W³łu«Ë ÂUFDUÐ Æås¹eOH qÐu½ò vŽb¹ Ê“u« vKŽ ÿUH×KË Ê“u« nOH² o¹dD« ∫W×O× q« «œUŽ wM³ð ‰c?Ð o¹dD« Ác¼ VKD²ðË ¨W×O× q«  «œUŽ wM³ð ‰öš s w¼ ôË ¨W?O?{U?¹— W?O?KLŽ fO ÂUFD« ‰ËUM² ÆjOD²«Ë dOJH²«Ë bN−« WOł—UšË ©Ÿu−U® WOKš«œ  «eH×LÐ dŁQ²ð qÐ  «dFÝË ÂU—UÐ hK²ð ÆWF²L« V³ðË ”«u׫ „d×ð Ác¼Ë ©wŽUL²ł« Àb×® Z?œ ‰öš s tOKŽ ÿUH×«Ë Ê“u« iOH² WDš ∫w½bÐ ◊UA½ Zœ ¨ UOM¼œ …—Uš qÐUIL« wË ¨ öCF« …œU¹“ v« ÍœRð WO½bÐ  UÞUA½ ÆtO« u³Bð Ê« V−¹ Íc« wIOI׫ Ê“u« iOHð u¼ «c¼ WŽdÐ dO« u¼ oO³D²K qNÝô« WOu²« ∫WO½bÐ  UÞUAM  UOuð dO« w ÊuJ¹ qJAÐ ¨Ÿu³Ýô« w  «d fLš ¨WIOœ ∂∞ v« ¥∞ ‰öš ÆUOŽu³Ý« WIOœ ≤∞∞ s d¦« r«d²L« wŽu³Ýô«

scK UOu rN“Ë iOH ÊËbd  UOM¼b« s ‰Uš ¨bO« ‰ËUM²LÐ ÊuJ¹ ÂUFÞ dOCײРÂUL²¼ô« º ÆrÝb« qOK ådJ¹dòË t«uË WFDI  «Ë«dCš q¦ «uËUMð ¨ UOM¼bUÐ WOMG«  ôuQL«  «¡«dž« ÂU« «uHFCð ô º p?F?J« WFD s w½U¦« ¡e−« rFÞ Êô …dOG W³łË jI ƉËô« nBMK qŁUL ULÐ ¨ U³łu« sOÐ ÂUFD« ‰ËUMð w W³ždUÐ —uFA« QAM¹ UbMŽ º WFÐU½ qô« w W³žd« q¼ «ËdJË «u¦¹dð ¨ZU½d³« l ¡ö²¹ ô Ë« ¡U?® »d?A« «uËUŠ øÈdš« fOÝUŠ« sŽ Ë« ¨Ÿu−UÐ —uFA« s .rÝb« s ‰Uš ©—UA® åÊ—uJÐuÐò «uËUMð Ë« ©åX¹«œò  UÐËdA

ŸUHð—« ¨W¹ub« WOŽËô« ÷«d« s Êu½UF¹ s¹c« p¾Ë« WUŠ sOײÐË .ÍdJ«Ë UOM¼b« W³½ œU¹œ“« ¨Âb« w  UOM¼b« W³½ .Ê“uUÐ —dJ² ÷UH½«Ë ŸUHð—ô  U³³L« bŠ« u¼ ¨tIOI×ð sJL¹ ô ·b¼ l{Ë s  «uM« ‰öš XL«dð w²« …bz«e« WML« Ê« dc½ Ê« rNL« s ÆÊU«Ë —c×Ð ·bN« u×½ ÂbI²« V−¹ «cNË lOÐUÝ« WFCÐ ‰öš wH²ð

WOz«c Wzô rOEM ¡U??½ ¨ÊU?O²Ë ‰UHÞ« ¨hý qJ WUš WOz«cž W×zô W¡ö V−¹ —U³²Žô« sOFÐ cš_« l ¨WOBA« UłUO²Šô« l »ËU−²ð wJ¨‰Uł—Ë ¨c³×L« r−« Ê“ËË wU׫ r−« Ê“Ë ¨fM−«Ë qO−« ∫WOU²« —uô« Æw½b³« ◊UAM«Ë …UO׫ jL½ wz«Ëb« ÃöF« ÊU³×UÐ cšR¹ Ê« V−¹ ÷d Í« s Êu½UF¹ s¹c« Èb ‰Ëd²OuJ« Èu²Ë Âb« w dJ« Èu² ∫q¦ ©«œułu ÊU «–«® ÆtÐUý UË ÆWB² W¹cGð WOzUBš« l —ËUA²UÐ W×zö« œ«bŽ« r²¹ Ê« qCHL« s

WU UOu ¡UM¦²ÝUЮ  U¹uAM« WKOK  «Ë«dC« ∫ «Ë«dCUÐ ÂUFD« WLzU ¡UMž« ¨Õöô«Ë  UMOU²OHUÐË WOz«cG« ·UOôUÐ WOMž ©…—c«Ë ¡ö¹“U³«Ë UÞUD³« UNËUMð qCHL« sË b¹b×ð ÊËœ UNËUMð sJLL« s pcË Æ…—uAI dOž  U?³?łË w t«uH« qLý ∫t«uHUÐ ÂUFD« WLzU ¡UMž« d– UL t«uH« ÆwBA« ‚ËcUÐ j³ðd UOu¹ ÂUFD« ¥ ≠≤ ‰ËU?Mð qCHL« s pcË ¨WDOÐ  U¹uA½ Íu×ð s?Ë ¨…d? q? …b?Š«Ë ¨ÂuO« w t«u  U³Š d¦« …—uAIL« dOž t«uH« ‰ËUMð c³×L« s ”Q nB½ ¨t«uH« dOBŽ ‰ËUMð s YOŠ s WKU t«u W³Š ÍËU¹ dOBF« ÂbŽ V³Ð sJË ¨W¹—«d׫  «dFUÐ WLOI« t?«uH« W³Š ÍËUð ô wN ≠·UO« vKŽ UNz«u²Š« ÆWOz«cG« UN²LO YOŠ s ¨»u?³?׫ —UO²š« bMŽ ∫W¹cG²« ”UÝ« w¼ »u³×« WDM׫ q¦ ¨©…—uAIL« dOž® WKUJ« »u³×« «Ë—U²š« .U¼dOžË —uAIL« dOž “—ô« ¨…—uAIL« dOž .rÝb« WKOK Âu×K«Ë VOK׫  Ułu²M —UO²š« w¼ qz«u« s UOu¹ …dO³ WOL ∫»dA« s —U¦ô« vKŽ ’d׫ ÆdJÝ ÊËbÐ dš¬ »ËdA Ë« ¡U ”Q ±≤ ≠±∞ æ

æ

w– …UO jL ∫‡ ÕU²HL« u¼ bOł ¡«cž vKŽ ÿUH׫ sOÐ Zb¹ Íc« …UO׫ jL½ Ê«

…e?¼U?ł W?L?zU? r?J?F «Ëcš ‚u²« v« Êu³¼cð UbMŽ º W?ŽU?Ý w? U?¹d²ALUÐ ÂUOI« c³×L« s fO ÆUNÐ «ue²«Ë w?M²Ið pKF−ð Ê« sJLL« s ŸU{Ëô« Ác¼ ¨Ÿu−« Ë« VCG« .©ÍœUB²ô« pF{Ë vKŽ ULЗˮ Ê“u« vKŽ qI¦ð …bz«“ U{«dž« «Ëbł ¨WOuO«  UÞuGC« b²Að UbMŽ Włö¦« u×½ «uËdNð ô º Æo¹b …—U¹“Ë ¡Ušd²Ýô«Ë s¹—UL²«Ë wAL« q¦ ∫qö qz«bÐ

qC« W× º qC« —uFýË …UOŠ …œuł º .Ê“u« iOHð º .b¹b−« Ê“u« vKŽ ÿUH׫ º Ê« «u?ËU?Š ≠åW¹d׫ WœUFL«ò ‡Ð «ue²« ∫—UB²šUÐË º .w½b³« ◊UAM« s «Ëd¦«Ë ÂUFD« WOL «uCHð

24


WOD« XOö e«d —U« ÆÍdIH« œuLF« »UBŽ« b?F?Ð vHA²L« i¹dL« —œUG¹Ë ¨wF{u d¹b²Ð WOKLF« cHMðË Ác¼ ÊUJUÐË ÆwU²« ÂuO« w ÍœUF« tKLŽ ‰Ë«eO œuF¹Ë sO²ŽUÝ ÆWOŠ«dł UOKLŽ ¡«dł« sŽ wMGð Ê« …b¹b−« WI¹dD«

dOU «b« —uJ« d bb Ÿu s √bÐ Íc« œö³« w ‰Ëô« rI« u¼ dO¾ vHA² w ÂUEF« r b?F?Ð ¨Í—u?H?«Ë q?U?J?« dOUÐ `L¹ b¹bł —UL «b²Ý« w b?¹b?ł —U?L?? u?¼Ë Æ„—u?« oMŽ w W²ÐUŁ dOž —u ÀËbŠ ÆWOKLF« bFÐ Í—uË lłU½ qO¼QðË ÃöFÐ `L¹ W?I?¹d?Þ l? W?½—U?I?LUÐ …dO¦ dOUL« Ác¼ «b²Ý« UMŠ ¨WOKLF« bFÐ dNý« ≥ …bL ¡UIK²Ýô« ÂeKð w²«Ë ¨WIÐU« dOUL« ÆÃöF« ¡UN²½« bFÐ U v« qO¼Q²« …œUŽ« qOłQð v« WU{ôUÐ v?K?Ž b?ŽU??¹Ë  «bOIF²« s qKI¹ WOKLF« bFÐ Í—uH« dO« Ê« ÆW¹œUF« …UO׫ v« WF¹dÝ …œuŽ ¨q?« U?ô¬ V?³??ð b¹b−« —ULL« WI¹dÞ ÊU «c¼ v« WU{ôUÐ Æq« W¹Ëœ« v« ÃU²×ð UN½« v« WU{ôUÐ

bJ« «—Ëô Í—«d Ãö e?d v« WOzUÐdN UM×ý …b¹b−« UOłuuMJ²« Ác¼ qšbð U?¹ö?š å u?Lðò «cNÐË Æ—u« s¹ wł—Uš bu …bŽULР—u« j?O?D??ð q?C?H?Ð r?OK« b³J« ZO½ pc —dC²¹ ôË Æ—u« Æ“UNł WDÝ«uÐ cHMð w²« …—«d׫ qIM VÝu× ¡«d?ł« —c?F?²?¹ «—Ë« œu?łË W?U?Š w WI¹dD« Ác¼ «b²Ý« r²¹Ë ÆÈdš« «—Ëô W−O²M —u« ÀËbŠ WUŠ wË ¨UN WOŠ«dł WOKLŽ

©WuHF«® oLOF¼ w³D« edL«

wD« edL« w «bb ©WuHF«¨ òoLOF ¡UM« Èb ‰u« »d bb Ãö ¨¥∞ ‡« qOł w s¼ s WUšË ¨ «c¼ sŽ ΫdO¦ sLKJ²¹ ô ¡UM« Ë« ‰UF« Ë« bN−« ‰öš ¨Íœ«—«ö« ‰u³« »dð s sO½UF¹ wð«uK« ÆtÐUý UË ÆÆhd« Ë« p×C« ÊbI²F¹ wð«uK« ¨¡UM« s dO¦J« oKIð Włd×L« …d¼UE« Ác¼ Ê« …d?O?šô« W½Ëô« v²ŠË ¨dô« «c¼ s hK²K WI¹dÞ s U t½UÐ sD³« w UŠdł Vłu²ð WOŠ«dł WOKLŽ ¡«dł« l³²L« s ÊU ÆŸu³Ýô vHA²L« w ÀuJL«Ë

d?? ?O? ? ¾? ?  w?? ?³? ? D? ? « e?? ?d?? L? ?«

òdOå wD« edL« w «bb dO vHA w WduD …eH ≤± ‡« ÊdIK  UFKD l

w …b¹bł UOKLŽ ·dž ÕU²²« rð WL …œôË ·dž ÕU²²« bFÐ WFÝ«Ë w¼Ë ¨UOu¹ WŽUÝ ≤¥  UOKLF« ·dž qLFðË ¨dO¾ vHA² ÆU?OłuuMJð «—uDð d¦ô« …eNłô«Ë  «bFLUÐ …œËeË W¹dBŽË U?N?O? r?OI¹ oЫuÞ WLš rOd²Ð U³¹d dO¾ vHA² √b³OÝË r??Ë ¨‰U?H?Þô« Âu?M b¹bł r WU« v« WU{ôUÐ ¨v{dL« ÆVKI« ÷«dô

bb «b« bËU«dËô« …eNô wuBË Wdž v« ÊuNłu²¹ s¹c« l{d«Ë ‰UHÞô« …U½UF s qOKI²« ·bNÐ rð ¨rN ‰uÐ Uu× ¡«dł« Í—ËdC« s ÊuJ¹ sOŠË ¨∆—«uD« W?½U?¦L« w ‰u³« WOL ”UOI b¹bł b½ËUÝ «d²Ë« “UNł ‰Ušœ« ÆtF{uË W?O?u?³?« W½U¦LK b½ËUÝ «d²Ë« WDÝ«uÐ œôËô« h× Íd−¹ ÂuO« ¨—U?G?B« ‰UHÞô«Ë l{dK »u³½« ‰Ušœ« Ë« W½U¦LK VIŁ q q³ W?×?¹d dOžË WLR VOÐU½« ‰Ušœ« Ë« VI¦ WłUŠ ÊuJð ô «cNÐË Æ‰u³«  UMOŽ vKŽ ‰uB׫ ·bNÐ

œö« w …d ‰Ëô dO vHA w pbK Wb UOKL WOÐuJÝËb½« WI¹dDÐ ÍdIH« œuLF« s p¹œ lD ©√ ©dNE« `² ÊËbЮ  ôUL²Š« UNO  dNþ b p¹b« lD  UOKLŽ X½U Êô« v²Š d¼«uþ v« WU{ôUÐ ¨WOUŽ W³MÐ WHK² —«d{«Ë —UDš« ÀËbŠ WOKLF« cHM² W¦¹b׫ WI¹dD« wË ÂuO« U« ¨ «bOIFðË WI«d dNE« WIDM v« ‰uu« sJLL« sË ¨jI wF{u d¹bð l ô w?²?« W?I?D?M?L« w ÍdIH« œuLF« w p¹b« v« ¨nK« w µ tJLÝ mK³¹ —UEM …bŽULÐ ¨W¹uF Ë« W¹uœ WOŽË« UNO błu¹ Æd²LOK dO¾ vHA² w p¹œ WOJO²ÝöÐ ©» ¨q«u² qJAÐ …—uB« W³«d l p¹b« qš«œ v« …dЫ ÊuKšb¹ ‰U?šœ« r²¹Ë ¨d²LOK ±\µ w?¼ …d?Ðô« o¹dÞ ¨s−²½— WFý« WDÝ«uÐ vM³ pOJHð v« ÍœRð WOzUÐdN WUÞ qIMð WOzUÐdN  UÐd{ v?K?Ž t?D?G?{ r?−?ŠË p¹b« r−Š hOKIð r²¹ «cNÐË p¹b«

26


WOD« XOö e«d —U« e?«d?L« w UN«b²Ý« r²¹ …b¹bł WKOÝË sŽ Y¹b׫ Íd−¹Ë —u²b« …—«œUÐ VKI« r w UC¹« Êô«Ë ¨rUF« w qCô« WO³D« ÆåoLOF¼ò w³D« edL« w ¨bKOH½“Ë— u¹dOHOÞ V?KI« v« UNUšœ« r²¹ w²« «dOUJ« Ê« bKOH½“Ë— —u²b« ‰uI¹Ë ÊU¹dA« WOF{u Wœ d¦ô« …—uB« wDFð w²« WýUA« v« WKu ÃöFUÐ oKF²¹ ULÐ sL{ô«Ë qCô« —«dI« –Uð« sJLL« s UNMOŠË ÆÍ—ËdC« l?O?Ýu?²? W?łU׫ h× WOKLF« Ác¼ s ułdL« ÊU ”UÝôUÐË ÆsO¹«dA« rŽb¹ ÊuUÐ WDÝ«uÐ i¹dLK W¹ub« WOŽËô«

—b‡¹UM‡‡‡ý ed‡‡

qOz«d« w ‰UH ô« VD —bUM ed «uM dA —ËdL qH tOQ vK vKŽ  «uMÝ ÀöŁ bFÐ p–Ë ±ππ± ÂU?F« w —b¹UMý ed `²²« V?Þ w? h?B?² u¼Ë ¨UHJð `²OÐ w ¨t ”UÝô« d−Š l{Ë —b¹UMý ed qH²Š«Ë ÆWIDML«Ë qOz«dÝ« ‰UHÞ« Âb¹Ë ¨‰UHÞô«  «“U−½UÐ p–Ë ¨tOÝQð vKŽ  «uMÝ dAŽ —ËdLÐ ≤∞∞± ÂUF« «c¼ w Æ…dO³ WO³Þ e«dL« s ¨‰«“ UË ¨w{UL« bIF« Èb vKŽ—b¹UMý ed ÊU e«d l WIOŁË  ö tË ¨rUF«Ë qOz«dÝ« w «—uDð d¦ô« w³Þ ÃöŽ sŽ Y׳ð…bOFÐ sUô ÊuF« bL¹Ë rUF« w WO³Þ ƉUŽ Èu²LÐ ¨‰UHÞö …—ËU−L« ‰Ëb«Ë ¨qOz«dÝ« ‰UHÞ« qJ tðUbš —b¹UMý ed ÂbI¹Ë  U?łU?O?²?Šô« r?N?H?ð l? «c¼ q ¨WIDML« œËbŠ ×Uš v²ŠË ÆrNðözUŽ ¡UMÐ«Ë ‰UHÞö WU«

U¼d¹uDð rð …b¹bł WI¹dÞ ŸU³ðUÐ åoLOF¼ò w³D« edL« √bÐË UN²OÐ v« …«dL« `¹dð r²¹Ë ¨jI WIOœ ≤µ dL²ðË ¨b¹u« w ÆWOKLFK wU²« ÂuO« w Õd?ł ‰ö?š s? c?HMð WOKLF« Ê« q²Mý nÝu¹ —u²b« ‰uI¹Ë ‰U?šœ« t?²DÝ«uÐ r²¹Ë wF{u d¹b²ÐË ¨q³NL« w «bł dOG ÆW½U¦L« X×ð s oOœ wJ³ý j¹dý ÆWI¹dD« ÁcNÐ W׳UM« UOKLF«  «dAŽ Êô« v²Š X¹dł« bË

dNE« Âô¬ s ÊuUF scK bb Ãö

w³D« edL« w d¹b²« r w Âôô« …œUOŽ w w³D« rUD« √bÐ Ãö?F?Ð ¨XOö ≠WKUA« W×B« Ub lÐU²«Ë ©WuHF«® åoLOF¼ò ÆdNEK wKH« rI« w Âô¬ s Êu½UF¹ s¹cK hB b¹bł «uËUŠ s¹c« v{dL« s …dO³ WŽuL− sŽ Y¹b׫ Íd−¹Ë  U?OKLŽ p– w ULÐ ¨WMJL WI¹dÞ q …dO¦  «uMÝ ‰öš r?N?ô¬ s? n?OH²« ·bNÐ Èdš«  UłöŽË UOЫdðËeOË W¹Ëœ«Ë ÆWÐuždL« ZzU²M« v« «uKu²¹ r rNMJ Ãö?Ž w?I?Kð v{dL« lOD²¹ ¨œö³« ‰ULý w …d ‰ËôË ¨Êô«Ë UNIO³Dð r²¹ …b¹bł WI¹dDÐ ¨rNðU½UF s «dO¦ nH¹ ¨ÍdBŽ Ÿ—“ ‰ö?š s? p?–Ë ¨‰U?²¹d nOz“Æœ …—«œUÐ Âôô« …œUOŽ w ·d?Þ v?« t?d?Þ qšb¹ Íc«Ë i¹dL« rł w ’Uš ÂUL vKŽ «bł WHOHš WOzUÐdN  UÐd{ ÂULB« Y³¹Ë ¨ÍdIH« œuLF« Èb dNE« Âô¬ …dO³ Wł—bÐ nH¹Ë ÍdIH« œuLF« w VBF« Æs−²½— WFý« …bŽULÐ WOKLF« cOHMð r²¹Ë Æi¹dL«

VKI« q«œ w Ãö

Ær¼ed vKŽ bIŽ —ËdLÐ ÊuKH²×¹ —b¹UMý ed uKUŽ

27

r?²?¹ «b?ł …dOG «dOU ≠åoLOF¼ò w³D« edL« w b¹bł Íc« VO³D« bŽUð w²«Ë ¨W¹ub« WOŽËô« d³Ž VKI« v« UNUšœ« qCô« ÃöF« WI¹dÞ b¹b×ð vKŽ ©—u²M«® …dDI« WOKLFÐ ÂuI¹ ÆVKI« v{dL


WOD« XOö e«d —U« lLK WbË WU …eN« Ÿ—“ s Êu½UF¹ s¹c« ‰UHÞö UOKO¼Qð U−U½dÐ —b¹UMý ed ÷dF¹ Ãö?F?« «c?¼Ë ¨Ê–ô« w? “U?N?ł Ÿ—“ W?D?Ý«u?Ð lL« w qUA ôË ¨l?L« w dODš ◊u³¼ s Êu½UF¹ s¹c« ‰UHÞö hB ÆW¹œUF« lL« …eNł« r¼bOHð U?u?K?F? v?« WOðuB«  UuKFL« ‰u×ð …b¹b−« …eNłô« Ác¼Ë ÆWOKš«b« Ê–ô« w WBUM« lL« U¹ö ö¹bÐ qJAð ¨WOzUÐdN ¨lL« s —b d³« oI×¹ qJAÐ tNOłuð r²¹ “UN−« Ÿ—“ bFÐË q? ÃöFK wðQ¹ Ê« qHÞ q vKŽË  UŽUÝ ¥ W?OKLF« dL²ðË qHÞ ·ô¬ ∑ w«uŠ ÃöŽ U¹uMÝ r²¹Ë ÆdNý« ∂ Èb vKŽ sOŽu³Ý« ÆlL« w qUA s Êu½UF¹

“UOU w ed ÂU?F?K w “U²LL« vHA²L« …dzU−Ð åqdò w³D« edL« “U ≠WKUA« W×B« Ub WFÐU²«  UOHA²L« sOÐ s p–Ë ¨≤∞∞∞ w?³?D?« edL« UNO “uH¹ w²« WO½U¦« …dL« w¼ Ác¼Ë ¨XOö Æ «uMÝ ÀöŁ q³ UNL¹bI²Ð ¡bÐ Ê« cM …ezU−« ÁcNÐ åqdò ∫wN …ezU−« UN³łuLÐ ÂbIð w²« dO¹UFL« U« Æ Ub«Ë ÃöF« …œuł ≠ ÆoÞUML« l dL¦ ÊËUFð ≠ ÆvHA²L« rUÞË sO−UFL« v{dL« ¡U{— ≠ ÆXOö ≠WKUA« W×B«  Ubš UN²F{Ë w²« ·«b¼ôUР«e²ô« ≠ Æ…œu−« ‰uŠ l¹—UA œ«bŽ«Ë ≠

r« ×U »UB« …bË ¨±∞∞∞ ‡?« q?H?D?« …œôu?Ð r??−?« ×U?š »UBšô« …bŠË XKH²Š« ÁœöO bOFÐ edL« w bË VOÐU½« qHÞ ‰Ë« ¨ÂUF« «c¼ qH²×¹Ë …dO³ WFLÝ UNKLF ±µ ‡« «uM« ‰öš …bŠu« XIIŠ bË ¨±µ ‡« ÆUN²IIŠ w²« …dO³J«Ë …“—U³«  UŠU−M« V³Ð rUF« w  dA½ bI ¨‰Ułd« rIŽ ÃöŽ w WUš  «“U−½« …bŠuK q−¹Ë  U½«uOŠ lCÐ bOL−²Ë Y׳K W¦¹bŠ WI¹dÞ …dOšô« W½Ëô« w r?N?¹b? d?N?E?ð s¹c«Ë ¨rIŽ s Êu½UF¹ s¹c« ‰Ułd« s W¹uM W?O?K?LF« Ác¼  dË bË ¨WK«u² dOžË W²R W¹uM  U½«uOŠ W¹uML«  U½«uO׫ bOL−ð r²¹Ë ¨WOB« w WOŠ«dł WOKLŽ ¡«dł« ÆUN«b²Ý« sOŠ v« ¨WK¹uÞ …d²H  U?¹ôu?« w? bIŽ wËœ dLðR w WI¹dD« Ác¼ ÷dŽ rð bË vKŽ w¼Ë s¹dO³ ”ULŠË lO−A²Ð XOEŠË ¨WOJ¹dô« …bײL« Æ«bł WO«— WOLUŽ WO³Þ …dA½ w —ËbB« pýË

—bUM w bb UOKLF« q ‰UH ö wUL dOC  UOKLF« WdG …—U“ qLA U? W?¾?O?N²K r ‰UHÞô« VD —b¹UMý ed w Ϋd?šR rO« U?OðUuKFË UOH½ ‰UHÞô« W¾ON²Ð ÂuI¹ ¨WOŠ«d−«  UOKLF« q³ ÆrN WOŠ«d−«  UOKLF« ¡«dł« q³ q?J?AÐ  UOKLF« ¡«dłô ‰UHÞô« wðQ¹ Ê« Êô« v²Š l³²L« ÊUË ÆqHD« l ŸuM« «c¼ s WöŽ ÊËbÐË ÍœUŽ U?N?Ð d?FA¹ w²« ·ËUL« s nOH²«Ë  Ub« sO×ð ·bNÐË qHD« ·ËU s qOKI²« UNb¼ WUš …œUOŽ WU« —dIð ‰UHÞô« ÆqNÝË nOD qJAÐ WOKLF« “UO²ł« tðbŽUË ¨t¹b«ËË W¾ON²K …uŽœ qHD« vIK²¹ WOKLFK …uŽœ t¹b«ËË qHD« wIKð lL W?OHOË WOKLF« ¡«dł« WOHO ‰uŠ ÁœUý—« r²¹Ë ¨WOKLF« q³ dOCײ« qLA¹ UL Æ‘UF½ô« WdžË ¨WOKLF« ÊUJ …—U¹“Ë d¹b²« ÆVD« rUŽ s œ«uLÐ W¹Ëb¹ ôUGý«Ë UÐUF«

©qd‡‡® w‡‡³D« ed‡‡L«

…bb CT …bË ÕU« òqdå wD« edL« w w? åq?d?ò w?³?D?« edL« w hOA²« ed b¹Ëeð rð ÃU?²½ tLEFLÐ u¼Ë ¨œö³« w tłU²½« rð ¨ MX8000 “UN−Ð UHOŠ l¹dÝ ` ¡«dł« b¹b−« “UN−« lOD²¹ËÆœö³« w XLð «d¹uDð W?OŽËô« p– w ULÐ ¨V½«u−« …œbF² ¨r−« ¡UCŽ« qJ oOœË ÆwLCN« “UN−«Ë fHM²« “UNł q¦ WOKš«b« ¡UCŽô«Ë W¹ub«

28


WOD« XOö e«d —U« UN«bô …œ—Ë« bOL VKI« sO«d WOKL w sO¹«dý Ÿ—“ UOKLŽ w V¹dž Ÿd³² s …bL− sO¹«dý «b²Ý« Ê« d?L?F« s mK³¹ i¹dL WOKLF« cOHMð rð bË ¨i¹d …UOŠ  cI½« Ê« b?FÐ p–Ë ¨—bB«Ë VKI« WŠ«dł r w ZUFð Íc«Ë ¨UUŽ µ≤ ÆWF¹dÝ WOŠ«dł WOKLŽ v« ÃU²Š«Ë WO³K  UÐu½ …bŽ vIKð ÍdJ« ÷d s w½UF¹Ë …d¦JÐ sšb u¼ Íc« i¹dL« Ê« sO³ðË w  œ«b½« …bŽ v« WU{ôUÐ ¨…dOG sO¹«dý w  œ«b½« t¹b ÆWOKOKô« sO¹«dA« …bײL«  U¹ôu« s …bL− sO¹«dý —UCײݫ rð t²OF{Ë V³ÐË s¹bL−L« s¹b¹—u« cš« rðË ¨bŠ«Ë ÊU¹dý Ÿ—“ WOKLŽ ¡«dł« ·bNÐ ÆV¹dž Ÿd³² s ¨«bł WOUŽ Wł—bÐ ÆbOł l{uÐ t²OÐ v« i¹dL« œUŽË WOKLF« cOHMð rð bË

UË—uÝ wFU−« w³D« edL«

»öD« VdI ŸËdA VD« Ÿu{u s sOuU« ÆÍËb³« wÐdF« jÝu« h× rðË WOIK« W¹d w …d{U× ¡«dłUÐ w³Þ rUÞ ÂU bË VKDÐ ÂUF« «c¼ w XOö …œUOŽ XNłuð bË ¨…√d« ≥∞ w«uŠ w? «c¼Ë ¨wU׫ ÂUF« w Èdš« WOŽuðË Uu× WKLŠ ¡«dłô ÆW¹dI« w ¡UM« —uNLł s VKÞ »UIŽ«

UUDK WU  «d{U ÍËb« wdF« ju« w WOÐdF« ÈdI« w  U³UDK ’Uš ZU½dÐ r¹bIð sOUŽ cM Íd−¹ l? ÊËU?F?²UÐË XOö WKUA« W×B«  Ubš …—œU³LÐ W¹Ëb³« ¨q?HD«Ë Âô« W× Ÿu{u ‰uŠ ¨»uM−« w Êu¹dž sÐ WFUł «c¼ w q³I²L«  UN« Èb WOŽu²« …œU¹“ v« ŸËdAL« ·bN¹Ë WO×B«  Ub« vKŽ —uNL−« n¹dFð …œU¹“ pc ¨ÂUN« Ÿu{uL« oKF²ð lO{«u rKFð vKŽ  UÐUA« lO−AðË ¨rNDO× w WbIL« W?O?³?D?«  ôUBðô«Ë UOЫdðËeOH«Ë i¹dL²« q¦ ¨w³D« qLFUÐ sNłuð  U¹Ëb³«  UÐUA« s qOKI« Êô« v²Š t½« rKF« l ¨U¼dOžË ÆsNL« Ác¼ v«

29

ÂU?F?« c?M ¨»uM−« w UË—uÝ wFU−« w³D« edL« jAM¹ t? W?b?I?L« —uNL−« YOŠ s ¨tŽu½ s b¹d ŸËdA w ±ππµ ÆŸËdAL« «c¼ ÈdI« w sO׳UM« sO¹u½U¦« »öD« »dI¹ ZU½dÐ u¼ ŸËdAL«Ë r?²?¹ ÷d?G« «cNË ¨VD« Ÿu{u v« VIM« w W¹Ëb³« WOÐdF« s?O?²?G?K«Ë ¡UOLOJ«Ë UOłuuO³«Ë ¡U¹eOH« lO{«u vKŽ eOd²« ÆW¹eOK−½ô«Ë W¹d³F« ŸËdAL« «c¼ w Êu—UA¹ VUÞ ±∞∞ sOÐ s t½« dEM« XHK¹ UË Æ»uM−« w W¹ËbÐ WOÐdŽ Èd ∏ s p–Ë ¨W³UÞ ∏∞ „UM¼ UOUŠ ¨ UFU−« w Íd²uO³« ÊUײô »öD« dOC×ð r²¹ pc Æ…dO³  UŠU−½ ŸËdAL« «c¼ oIŠ bË

Íb« ÊU d dJ nA ÍËb« wdF« ju« w UC« W¹Ëb³« WOÐdF« ÈdI« w XOö ≠WKUA« W×B« Ubš XDA½ ÆÍb¦« ÊUÞdÝ Ÿu{uL ¡UM« Èb WOŽu²« …œU¹e s dO¦JÐ q« w¼ ÷dL« «cNÐ WÐUô« W³½ Ê« s ržd« vKF w? ŸU?H?ð—ôU?Ð cš¬ ÷dL« Ê« ô« ¨ U¹œuNO« ¡UM« Èb t²³½


WOD« XOö e«d —U« sOЫ— w³D« edL«

WdH —U« sO«— wD« edL« s U{dLL ‰ULJ« ZUd W—bL« w ÊUJ“Ë« s òUMœå idLK WOLœUô« ÊuMK w bb WNdJ« rH« Wz«— ÃöË h —bBð w²« WN¹dJ« W×z«d« WKJA s Êu½UF¹ s¹c« ÊUJUÐ «dOš«Ë w? rH« WŠ«dł r ¡bÐ bI ¨¡«bFB« «uHM²¹ Ê« rN¼«u« s W×z«d« ÀUF³½« »U³Ý« WdFL  Uu× ¡«dłUÐ ÊuMKÐ vHA² ÆrH« s WN¹dJ« W?FÐU½ w¼Ë ¨WKJAL« Ác¼ s w½UF¹ —uNL−« s •µ∞ Ê« dc¹Ë «c?¼Ë ¨w?L?C?N« “UN−« w WHK² sU« s  «“Už ÀUF³½« s ÆrH« s YF³Mð WN¹d W×z«— v« ‰uײ¹ “UG« ÂuB¹ Ê« bFÐ Íd−¹ h×H« Ê« ÊË—bK uuKý —u²b« ‰uI¹Ë ô« W?×z«d« ÀUF³½« »U³Ý« ŸuM²ð bË ¨ÕU³B«  UŽUÝ w hA« …d¼UE« Ác¼ s hK²K ÃöF« ÂbI¹ ÊuMKÐ w³D« edL« Ê« ÆW×¹dL« dOž

edLK WFÐU²« åUM¹œò i¹dL²K WOL¹œUô« WÝ—bL« v« XKË ZU½dÐ —UÞ« w ¨dNý …d²H W{dL ≤∂ s WŽuL− sOЫ— w³D« W?u?J?Š t?²?M³ðË i¹dL²« …«—œ« q³ s Ád¹uDð rð ¨wULJ²Ý« ÆÊU²JГ˫ w w×B« “UN−« w UŠöô« —UÞ« w ÊU²JГ˫

œuUFK …bb …œUO ∫Íu dN

sO«— wD« edL« w ÍdIH« …b¹bł …œUOŽ w ©ÊuMKЮ sOЫ— w³D« edL« w qLF« ¡bÐ Âb?I?ðË ¨U?½UŠË« rOO½ —u²b« …—«œUÐ ÍdIH« œuUF« qUAL q?UAL WŽuM²L«Ë WHK²L« UłöF« s dO³ r …œUOF« —u? q¦ ∆—«uÞ  ôUŠ v« WU{ôUÐ ¨ÍdIH« œuUF«Ë dNE« ÆU¼dOžË ÍdIH« œuUF«  UIKŠ w ¨h² w³Þ rUÞ q³ s ¨WKUý W¹UMŽË ÃöFÐ i¹dL« vE×¹Ë ÆWOŠ«dł  UłöŽ v« WU{ôUÐ tBBð vIKðË ¨ÍdIH« œuUF« WŠ«dł w dO³š U½UŠË« —u²b«Ë Æ„—u¹uO½ w wFU−« vHA²L« w

WU X« q ølKBU √b q jU s sOUF q ødF W«—e ø…dAI« pIKI qË ødFA«

vHA w Wb …—UA« …œUO q« rJ ÂbI ÊuMK …—«“Ë U?¼d?I?ð w?²?« W?O³D« WK« ×Uš Ub« r¹bIð —UÞ« w —uOËd³« …—«œUÐ dFAK …œUOŽ ÊuMKÐ ed `² bI W×B« ÆbK−« r d¹b ¨bO«œ qOzUO W?¦?¹b?Š  U?OMIðË …eNł« WDÝ«uÐ  UłöF«Ë  Uu×H« Íd−ðË ÆW¹dBŽË

30


¨rJ½UMÝ« ÊuýdHð r²œ U øÎUC¹« UMOU²OÑ UN ÊuHOCð ô r

d¹uDð wLUŽ

5U²OÑ w²u

ÊUMÝö nOEMð q l UMOU²Oç« s W×

UMOU²OÑ ≥ vKŽ Íu²×¹ Íc« bOŠu« ÊUMÝô« Êu−F Æw?? L? ?H? « n??¹u??−? ²? «Ë W??¦? K? « W??−? ? ½« œb??& u??L? M?  r??N?  5U²OÑ b{ r'« WOKŽU “eF¹Ë  UÐUN²ô« b{ WŽUM*« “UNł ÍuI¹ 5U²OÑ ÆwLH« n¹u−²« w  UÐUN²ô« s? r?H?« w?L?×?¹ p?c?ÐË U?¹ö?)« W?O?A?ž« w? b?Q²« lM1 5U²OÑ ÆWOł—U)«  UŁuK²« Íc« ¨b¹«—uKH« vKŽ Íu²×¹ 5U²OÑ w²u ‰u²OЗ˫ ¨p– v« WU{ôUÐË ÆW??K? ¹u??Þ …b??* W??A? F? M?  r?? W??×? z«— s??L? C? ¹Ë W??¦? K? «Ë ÊU??M? Ýô« w?L?×?¹


UłöŽË UŠ«dł WOKOL−ð w× sOQð ×UK s¹dULK

WOBý WOŠ«dł UOKLŽ Õ«dł —UO²š«Ë

ÊUMÝ« UłöŽ ‡¼Æ‰Æ‘ WJ³ý w

sOQð ÎU½U− ‰UHÞô«

2001

«e???O???N??−??ð W??????O?????³?????Þ

w³Þ Í√— w½UŁ

ULOFDð ×UK s¹dULK  Ubš w  UCOHð åwBý XOöò

UłöF« w WL¼UL« sOQ²« WKÝ Ã—Uš —eO  UOKLŽ  «—UEM« s hK²K

¡«d bM Âöu XOö ¡UC_ iOH WHu WU« ÊËœ ÊUM® OTC ÊUM XOö ÊUObO w ruI« …eN«Ë ©WO

qO«Ë ÊUuKFLK Âöu XOöJ wHUN« edL«

1-700-707-700 call X O  ö  * 2 7 0 0 ∫ r— vKŽ ÍuKš nðU¼ Í« s Ë« w w w. c l a l i t . c o. i l ∫ X??????½d??????²??????½ô« v?????K?????Ž U?????M?????F?????u?????

Tajj02  
Tajj02  
Advertisement