Page 1

“ESCOLA DE PAIS DO I.E.S. POETA AÑÓN” FEBREIRO 2012

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

AS CARACTERÍSTICAS DA ADOLESCENCIA A adolescencia é unha etapa

Os principais cambios que se

significativa dentro do ciclo vital

producen durante a pubertade

dunha persoa, xa que se trata

son os seguintes:

dunha situación de transformación continua na que o neno/a

-Produción de espermatozoides e primeiras emisións de seme.

Cambios nas nenas:

deixa de selo para converterse

-Aumento de estatura ( o estirón)

en adulto. Nesta etapa produ-

-Aumento de peso.

cense

-Ensanchamento das cadeiras.

cambios

físicos

(pubertade), psicolóxicos e sociais. A adolescencia abarca dos 12 a los 20 años aproximadamente, se ben os cambios soen producirse antes nas nenas que nos nenos.

próstata e as vesículas seminais maduran.

-Crecemento dos senos. -Aparición de lanuxe en pube e axilas.

A pubertade soe culminar sobre os 16 años nas mulleres e nos 18 anos nos varóns, momento no que os adolescentes xa son sexualmente maduros a nivel biolóxico. A adolescencia, sen embargo

-Maduración dos órganos sexuais: crece o útero, a vaxina crece e vólvese mais elástica e os labios e o clítoris aumentan de tamaño.

non é un fenómeno universal

-Menarquia ou primeira regra.

polo que é un fenómeno relati-

senón cultural. No mundo occidental

empezase a falar de

adolescencia no século XX,

A pubertade é unha fase univer-

Cambios nos nenos

vamente novo. A adolescencia

sal. Tódalas nenas (a partir dos

-Aumento de estatura

implica cambios No desenvol-

10-11anos) e os nenos (a partir

-Ensanchamento de ombros.

vemento afectivo e da persona-

dos

-Cambios na voz.

lidade,

-Aparición de lanuxe en pube, axilas, peito, pernas, brazos. Aparece o lanuxe facial ( barba e bigote.Maduración dos órganos sexuais: aumenta o tamaño do pene e dos testículos, a

social e no desenvolvemento

12-13

anos)

atravesan

unha serie de cambios físicos que culminarán coa maduración sexual e a adquisición dunha fisionomía xa adulta.

Contido: Características da adolecencia

1

Desenvolvemento afectivo e da personalida-

2

Desenvolvemento social

3

Desenvolvemento cognitivo

3

no desenvolvemento

cognitivo. Deles falaremos a continuación.

A través deste boletín mensual intentaremos ofrecer información ás familias do noso alumnado acerca da adolescencia e as súas características, dar pautas e orientacións para a educación en valores, prevención de conductas de risco, motivación para o estudio e outros aspectos relacionados coa adolescencia.


“ESCOLA DE PAIS DO I.E.S. POETA AÑÓN”

Página 2

Desenvolvemento afectivo e da personalidade Según Erikson e a súa

é dicir, á confusión de

(falan en termos de todo

Teoría do Desenvolve-

roles.

ou nada, branco ou ne-

mento

Psicosocial,

adolescencia

é

a

unha

etapa significativa e tamén crítica na formación da identidade. Os adolescentes están nunha fase de Identidade versus Confusión de Roles. É dicir, a principal tarefa durante a adolescencia é a busca da propia identidade. Os adolescentes deixan de ser nenos e empezan a formularse preguntas en relación ó seu futuro: ¿quen son?

Durante a adolescencia

gro).

tamén se vai consolidan-

Outra característica é a

do a formación do auto-

percepción de si mes-

concepto. Os cambios

mos como un ser “único

sufridos durante a puber-

e especial”. Esta confa-

tade fan que a percep-

bulación explica a asun-

ción da propia imaxe se

ción por parte dos ado-

modifique e que pase a

lescentes de condutas

un primeiro plano. Os

de risco (consumo de

adolescentes

pasan

drogas, embarazos non

unha parte considerable

desexados, condución e

do seu tempo pensando

alcohol...) Asumen que

no seu aspecto físico e

son invulnerables e non

na súa imaxe. As rapa-

reflexionan

zas soen dar máis im-

consecuencias dos ris-

portancia

cos que adoptan. Consi-

ó

atractivo

sobre

as

“A principal

¿que

tarefa durante

vida?... Se esta fase

a

culmina con éxito o ado-

adolescencia

lescente irá dando res-

é a busca da

posta ás preguntas for-

En relación ó desenvol-

propia

muladas e conformando

vemento

identidade.”

a súa identidade. Verá

etapa caracterizase por

como a súa identidade é

unha

recoñecida polos adultos

emocional. A etapa de

e

significativos

cambios na que se en-

para el. No caso contra-

contran xera insegurida-

rio, prodúcese unha con-

des ante as situacións

fusión de roles, unha

do día a día .

confusión

propia

Esta inseguridade inflúe

identidade. Isto pode dar

que alimenta as súas

nas súas reaccións emo-

lugar a adultos inmatu-

inseguridades e medos

cionais, que soen ser

ros e á falta de asunción

(a facer o ridículo, a non

intensas

dun papel concreto nu-

ir ben vestido, a que se

Ademais

nha sociedade concreta,

“absolutistas” nos seus

quero

iguais

facer na

da

físico e os rapaces ás

deran que as

súas habilidades físicas

cuencias que soen deri-

e destrezas en deportes.

varse deste tipo de con-

afectos

afectivo, esta

gran

e

fraxilidade

dutas non poden afectarlles a eles porque son únicos e especiais. Na base deste egocentrismo tamén

se

“audiencia Os

explica

a

imaxinaria”:

adolescentes

cren

que todo xira en torno a eles e que todo sucede por e para eles, aspecto

variables. soen

e

conse-

ser

decisións

rían do que digo … )


Página 3

Desenvolvemento social Durante a adolescencia

liar mentres que os pais

mandan estar mais tem-

a familia como núcleo de

cun estilo democrático

po con sus amigos/as,

socialización vai perden-

facilitarán a construción

que pasan a ser figuras

do relevancia a favor dos

dunha

personalidade

significativas para eles/

iguais. Na familia soen

harmónica e unhas boas

as. Xeralmente o grupo

xerarse conflitos a raíz

relacións familiares du-

social

das novas necesidades

rante a adolescencia. En

una cuadrilla con mem-

que van tendo os ado-

xeral os pais deben de ir

bros do mesmo sexo

lescentes. O adolescen-

aumentando a autono-

para

te necesita afirmar a

mía e responsabilidades

nunha

nova personalidade que

que

seus

que se segregará segun-

está conformando

de-

fillos, interesarse polos

do vaian xurdindo rela-

“Durante a

mandando

vez

cambios que está atra-

cións de parella entre os

adolescencia a

máis autonomía e inde-

vesando e ofrecer mo-

seus membros. É entón

familia como

pendencia. Que se dete-

mentos para a comuni-

cando os adolescentes

núcleo de

rioren ou non as rela-

cación.

se abren a unha nova

socialización

experiencia: o desenvol-

vai perdendo

vemento

de

vínculos

relavancia a

afectivos

con

persoas

favor dos

cada

cións familiares vai a depender en parte do estilo educativo adoptado polos pais: os estilos permisivos e autoritarios precipitarán nun deterioro maior da comunicación e convivencia fami-

ofrecen

ós

Paralelamente

a

esta

perda de influencia da familia como contexto de socialización, os grupos de iguais son cada vez mais relevantes para o adolescente. Os rapaces

comeza

sendo

converterse cuadrilla

logo mixta,

que non pertencen ó seu núcleo familiar, estable-

iguais.”

cendo proxectos de vida comúns.

e rapazas cada vez de-

Desenvolvemento cognitivo Seguindo a Jean Piaget

O real subordinase ó

Capacidade de abstrac-

Pensamento hipotético-

na súa Teoría sobre o

posible. Os adolescen-

ción. Xa non é preciso

dedutivo.

desenvolvemento cogni-

tes xa non pensan nu-

que a información sexa

que en etapas de de-

tivo,

nha situación soamente

concreta, real, manipula-

senvolvemento anterio-

sitúanse na etapa do

cos

presentes

ble, senón que os ado-

res agora os rapaces e

pensamento operacional

senón que poden ima-

lescentes xa son capa-

rapazas son capaces de

formal.

xinarse

situa-

ces de pensar en función

establecer

cións alternativas y/ou

de datos abstractos, que

ante un problema ou

posibles.

non estean presentes.

situación e aplicar re-

os

adolescentes

Nesta etapa o pensamento por:

caracterizase

datos

outras

Comprenden

A

diferenza

hipóteses

que a situación presente

gras lóxicas dedutivas

é unha das posibles

para ver as posibles

pero non a única.

consecuencias.


ESCOLA DE PAIS DO IES POETA AÑÓN

IES POETA AÑÓN

Rúa/ Poeta Añón, s/n 15230 Outes Telf: 981 850 637

¡Estamos na web! Páxina do IES: www.edu.xunta.es/centros/ iespoetaanon Blogue do Departamento de Orientación: http://orientacioniespoeta.wordpress.com/

CONCLUSIÓNS

En conclusión, a adolescencia caracterizase por ser unha etapa de cambios físicos, psicolóxicos e sociais na que os adolescentes van conformando a súa personalidade. A familia, e tamén la escola, teñen un papel relevante neste período de transición á idade adulta debendo ofrecer ó adolescente experiencias de aprendizaxe positivas así como responsabilidades que lle permitan desenvolverse e madurar como persoa.

Boletín Escola de Pais  
Boletín Escola de Pais  

Febreiro 2012