Page 1

Chegando รก meta. 2ยบ Bacharelato DEPARTAMENTO DE ORIENTACIร“N IES Ramรณn Cabanillas Marzo 2013


OPCIONS E DECISIÓNS Repetición 2º -Ordinaria (4 convocatorias) -Bacharelato de adultos: presencial, a distancia. -Probas libres

Elección de estudos:

Universidade: -PAU -Graos, master, doctorado: características e oferta -Probas acceso INEF • Ciclos Grao Superior -Oferta -Características -Título e acceso •Ensinanzas Réxime Especial . •

Outras opcións: - Ciclo Grao Medio - Opositar - Exército/Garda Civil/Policía…


TITULACIÓN / REPETICIÓN 2º CURSO RECORDA: •Tes 4 convocatorias (na modalidade ordinaria). • Unha vez esgotadas podes facer: -Bacharelato de adultos: presencial, a distancia -Probas libres obtención título Bachiller (20 anos) CONSULTAhttp://www.edu.xunta.es/web/taxonomy/term/217/all TITULAS: •Con todas as materias superadas REPITES: O alumnado que ao finalizar o 2º curso teña avaliación negativa nalgunha materia poderá: a) Matricularse soamente das materias con avaliación negativa. b) Matricularse de todas as materias de 2º, logo de solicitude á dirección do centro, coa finalidade de mellorar as súas cualificacións. A este alumnado consideraráselle, nas materias que xa teña superadas, a cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que esta cualificación sexa superior á anterior.


A UNIVERSIDADE


SE DECIDES: CURSAR UN GRAO UNIVERSITARIO Debes coñecer: A organizacións dos estudos universitarios

A oferta de Graos e as Ramas de coñecemento vinculadas aos graos •

Parámetros de ponderación das materias de 2º na parte Específica das PAU (selectividade) •

A nota de corte e a oferta das universidades


ORGANIZACIÓN ESTUDOS UNIVERSITARIOS ASPECTOS XERAIS: -Plan de estudos organizado en materias . Cada materia ten un número determinado de créditos. Crédito= 25/30 horas teórico prácticas. -Homologación no espazo europeo. (EEES) Mellora na mobilidade UE -Proba específica acceso : Ciencias do Deporte e Actividade Física. Consulta: INEF (A Coruña) (válida 2 anos), C. actv física e do depor te (Pontevedra) GRAOS: -240 créditos (4 anos). Excepción: Medicina (360 ECTS), Veterinaria (300 ECTS) e Arquitectura (300 ECTS + Traballo de Fin de Grado) POSGRAOS: •MASTER: -60-120 créditos (1-2 años) -Especialización e iniciación á investigación. •DOCTORADO -Tesis -Investigación


Rama

Graos Belas Artes CC. da Cultura e difusión Cultural Español: Estudos Lingüísticos e Literarios Estudos de Galego e Español Filoloxía Clásica Filosofía Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

Historia Historia da Arte Ar tes e Humanidades Humanidades Información e Documentación Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios Lingua e Literatura Españolas Lingua e Literatura Galegas Lingua e Literatura Inglesas Lingua e Literatura modernas Linguas Estranxeiras Tradución e Interpretación Xeografía e Historia


Rama

Grao

Bioloxía Ciencias Ambientais Ciencia Ciencias do Mar Ciencias e Tecnoloxía dos alimentos s Física Matemáticas Química Rama Grao Enfermería Farmacia Fisioterapia Medicina Ciencias Nutrición humana e dietética da saúde Odontoloxía Óptica e Optometría Podoloxía Psicoloxía Veterinaria


Rama

Enxeñaría e arquitectur a

Grao Arquitectura Arquitectura Naval Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto Enxeñaría Industrial de Procesos Enxeñaría Agraria Enxeñaría Agrícola Enxeñaría Civil Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias Enxeñaría das Tecnoloxías Industriais Enxeñaría de Edificación Enxeñaría de Enerxía Enxeñaría de Obras Públicas Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Obras Subterráneas Enxeñaría Eléctrica Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática Enxeñaría en Organización Industrial Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque Enxeñaría en Química Industrial Enxeñaría Forestal Enxeñaría Forestal e do Medio Natural Enxeñaría Informática Enxeñaría Mariña Enxeñaría Mecánica Enxeñaría Náutica de Transporte marítimo Enxeñaría Química Enxeñaría Xeomática e Topografía Tecnoloxía de Enxeñaría Civil


Rama

Grao Administración e Dirección de Empresas Xurídico CC. Actividade Física e do Deporte Ciencia Política e da Administración social Ciencias Empresariais Comercialización e Loxística Comercio Comunicación. Audiovisuais Consultaría e Xestión da Información Dereito Economía Educación Infantil Educación Primaria Educación Social Logopedia Pedagoxía Publicidade e Relacións Públicas Relacións laborais e Recursos Humanos Socioloxía Terapia ocupacional Traballo social Turismo Xeografía e Ordenación do Territorio Xestión Pública Xornalismo


AS PROBAS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE (PAU)


Fases da PAU

1. FASE XERAL: -Obrigatoria - Ata 10 puntos - Examen de 5 materias: 1 materia de modalidade, L. galega, L.castelá e L.extranxeira, Historia de España/Hª da Filosofía. -Hai que obter nesta fase un mínimo de catro puntos para poder facer media coa nota de Bacharelato.

2. FASE ESPECÍFICA: -Voluntaria, aconséllase realizala e de maneira especial en graos con nota de admisión alta -Ata 4 puntos -Examen de máximo 4 materias de modalidade. So se ten en conta as que estean vinculadas ao grao que queres cursar. -Cada materia ten un parámetro de ponderación (0,1 ou 0,2). Consulta: Ponderacións 2013 -Podes examinarte de materias que non cursaras. -Consello: deixa para esta fase as materias propias de modalidade con parámetro de ponderación: 0,2


Exemplo


Superación das PAU

Cando o estudante obteña unha nota igual ou superior a cinco (≥ 5) puntos como resultado de: a media do bacharelato (60%) e o 40% da Fase Xeral (se tes un mínimo de 4 puntos)


Nota de admisión Xa non existe reserva de prazas para o alumnado de Bacharelato e de FP. Competides polas mesmas prazas. É convinte facer a proba específica das PAU se queres acceder a unha titulación con nota de corte alta. Podes repetir as PAU as veces que queiras para mellorala nota, consérvase a nota mais alta. A parte xeral ten validez para sempre, a específica durante 2 anos. Nota de admisión = 0,6 * NMB + 0,4*CFX + a*M1 + b*M2. A nota máxima son 14 puntos •NMB = Nota media do Bacharelato. •CFX = Cualificación da Fase Xeral. •M1, M2 = As dúas materias superadas da fase específica con mellor cualificación unha vez aplicados os parámetros de ponderación. •a, b = Parámetros de ponderación das materias da Fase Específica Consulta: Notas de corte 2012-13


PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA UNIVERSIDADE Procedemento de admisión : -Titulacións con límite de prazas -Titulacións sen límite de prazas: Matrícula inmediata. -Enlace: podes consultar as titulacións con/sen límite de prazas, calendario, lugares de preinscrición e procedemento en PREINSCRICIÓN -DATAS: 25 de xuño - 5 de xullo. Solicitude Ordinaria de Admisión (Preinscrición) para cursar ensinanzas universitarias oficiais de Grao no SUG con límite de prazas. Esta solicitude poderase facer a través da aplicación NERTA, non sendo neste caso preciso a entrega da mesma nos LERD. ●

8 - 9 de xullo Solicitude. Extraordinaria de Admisión (Preinscrición) en titulacións do SUG para alumnado que aprobe as PAU ●

Matrícula: O procedemento, calendario e lugares os podes consultar en MATRÍCULA


DATAS SELECTIVIDADE CONVOCATORIA DE XUÑO DE 2013 Matrícula anticipada on-line: 14-31 maio Prematrícula [nos centros]: 28-30 maio ● Matrícula nos LERD [polos centros]: 31 maio-3 xuño ● Realización da PAU: 12,13 e 14 xuño ● Publicación cualificacións provisionais: 21 xuño ● Solicitude reclamación e 2ª corrección: 22-26 xuño ● Resolución reclamacións á 2ª corrección: 1-3 xullo ● Publicación cualificacións definitivas PAU: 5 xullo ● ●

CONVOCATORIA DE SETEMBRO DE 2013 Matrícula anticipada on-line ● Prematrícula [nos centros] ● Matrícula nos LERD [polos centros] ● Realización da PAU: 18, 19 e 20 setembro ● Publicación cualificacións provisionais: 27 setembro ● Resolución reclamacións 2ª corrección ● Solicitude reclamación ás cualificacións ● Publicación cualificacións definitivas PAU ●


ENLACES INTERESE UNIVERSIDADE Probas Acceso Universidade CIUG: http://ciug.cesga.es/index.html# Titulacións Universidades Galegas: http://ciug.cesga.es/titulacions.php •

Universidades Españolas: http://ciug.cesga.es/univesp.html •

Servizos preinscripción Universidades españolas: http://ciug.cesga.es/PDF/serviciosinformacion.pdf •


CICLOS DE GRAO SUPERIOR


SE DECIDES: CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR Para decidir debes co単ecer : A F.P.E e a oferta de Ciclos formativos de Grao Superior. Os tipos de acceso A modalidade de bacharelato e as materias preferentes vinculadas aos Ciclos Formativos de Grao Superior.


FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA

Duración: Actualmente coexisten os novos títulos LOE (2000 horas, 2 cursos) e os títulos LOXSE de duración variable e a extinguir (1300,1400,1700,2000 horas).

Formación en Centro educativo (FCE): IES ou CIFP Formación en Centros de traballo: FCT cando se supera a FCE

Módulos profesionais (equivalen ás materias) que se agrupan en: Módulos de competencia relacionada co ciclo a cursar. Módulos de formación e orientación laboral. (FOL) Módulos de formación en centros de traballo (FCT)


F.P.E

Títulos Polivalentes e especializados

Títulos LOE: Obtención Cer tificado de Profesionalidade e Técnico Básico Prevención

Modalidades: ordinaria, modular (horario tarde noite, matrícula por módulos) e a distancia (telemática: plataforma PLATEGA e con titorías presenciais voluntarias). ENLACE: MODALIDADES E ADMISIÓN

SOLICITUDE INSCRIPCIÓN e MATRÍCULA • 2 PASOS:1º inscripción e despois matrícula/renuncia. 2 PRAZOS: xuño/setembro • 1 ÚNICA INSCRIPCIÓN. Na mesma podedes por varias opcións. Entregar no centro solicitado en 1ª opción . Podes facer 2 inscripción se unha é ordinaria e outra modular.


CICLOS GRAO SUPERIOR

Acceso: • Directo: co Título de Bachiller • Mediante proba Criterios de admisión: - Acceso directo: Bacharelato con modalidade vinculada e materias preferentes. Bacharelato con modalidade vinculada e sen materias preferentes. Bacharelato sen modalidade. Titulación de técnico superior. Titulación universitaria - Acceso mediante proba: opción de acceso e nota obtida na proba.

Título: Técnico Superior Acceso DIRECTO aos Graos Universitarios . Nota de admisión na Universidade: Media do expediente do ciclo + 2 materias da fase específica das PAU (VOLUNTARIO).

Validacións de módulos formativos-Graos universitarios. CONSULTA: http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-equivalencias


PROBA DE ACCESO GRAO SUPERIOR Requisitos: non ter o título de Bachiller e cumprir os 19 anos no ano de realización da proba

Partes da proba: • •

Común: L. galega, L. castelá e Matemáticas Específica: 3 opcións: A, B e C. Cada opción conduce a uns ciclos concretos. - Opción A: Economía da empresa, Lingua estranxeira e Filosofía e cidadanía - Opción B: Debuxo técnico, Tecnoloxía Industrial e Física - Opción C: Ciencias da terra e do medio ambiente, Química e Bioloxía

Exencións de par tes da proba con: certificados profesionalidade, ciclos medios da mesma familia, experiencia laboral… Mais información (opcións e familias ás que da acceso, exames, inscripción, convocatoria, exencións, lugares de exame…): PROBAS ACCESO CS


OPCIÓNS CRITERIOS DE PREFERENCIA ADMISION CICLOS GRAO SUPERIOR

Enlace: modalidades de bacharelato e materias preferentes


Exemplos Opci贸ns preferentes de admisi贸n a ciclos formativos de Grao Superior (LOE)


OFERTA CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR

ENLACES: Orienta 12-13 Folletos FP

Oferta por familia e por concello


OFERTA CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR

ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS •Animación de actividades físico deportivas

ADMINISTRACIÓN E FINANZAS •Administración e finanzas •Secretariado

AGRARIA •Xestión e organización de empresas agripecuarias •Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos

ARTES E ARTESANÍAS

ARTES GRÁFICAS •Deseño e produción editorial •Produción en industrias de artes gráficas

COMERCIO E MARKETING •Comercio Internacional •Xestión Comercial e márketing •Xestión do transporte


EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL •Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e OFERTA CICLOS FORMATIVOS operacións topográficas •Desenvolvemento e aplicacion de proxectos de construción •Realización e plans de obra

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA •Instalacións electrotécnicas DE GRAO SUPERIOR •Desenvolvemento de produtos eletrónicos •Sistemas de regulación e control automáticos •Sistemas de telecomunicación e informáticos

ENERXÍA E AUGA •Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

FABRICACIÓN MECÁNICA Construcións metálcicas Deseño en fabricación mecánica Programación da producion en fabricación mecánica

HOSTALARÍA E TURISMO •Animación turística •Axencias de viaxes e xetión de eventos •Guía, información e asistencias turísticas •Restauración •Xestión de aloxamentos turísticos

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS


OFERTA CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR IMAXE E SON •Realización de audiovisuais e espectáculos •Produción de audiovisuais, radio e espectáculos •Imaxe •Son

IMAXE PERSOAL •Asesoría de imaxe persoal •Estética

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS •Industria alimentaria •Vitivicultura

INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS •Desenvolvemento de aplicacións informáticas •Administración de sistemas informáticos en rede

INSTALACIÓN E MANTEMENTO •Mantemento de equipo industrial •Prevención de riscos profesionais •Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmica e de fluídos •Mantemento en instalacións térmica e fluídos

MADEIRA, MOBLE E CORTIZA •Desenvolvemento de produtos carpintería e moble •Produción de madeira e moble


OFERTA CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR

MARÍTIMO PESQUEIRAS •Navegación, pesca e transporte marítimo •Produción Acuícola •Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque

QUÍMICA Laboratorio de análise e control de calidade Química ambiental Química Industrial

SANIDADE Anatomía patolóxica e citoloxía Audioloxía protésica Dietética Documentación Sanitaria Hixiene Bucodental Imaxe para o diagnóstico Laboratorio de diagnóstico clínico Próteses dentais Radioterapia Saúde ambiental

SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE


OFERTA CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR

SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE Animación sociocultural Educación infantil Integración social Interpretación da Lingua de signos

TÉXTIL CONFECCION E PEL •Patronaxe e moda

TRASNPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS •Automoción

VIDRO E CERÁMICA


SE DECIDES: ENSINANZAS RÉXIME ESPECIAL

Para decidir debes coñecer: 1º. A oferta destas ensinanzas . 2º. Os requisitos específ icos de acceso: probas


OFERTA ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL

Oferta moi ampla.

ACCESO: PROBA ESPECÍFICA + requisitos xerais: -ciclos grao medio: Graduado ESO/Proba de acceso -ciclos grao superior e ensinanzas Superiores: Bachiller /Proba de acceso •

CONSULTA OFERTA, PROBAS DE ACCESO E INSCRIPCIÓN EN: •

ENLACE ENSINANZAS RÉXIME ESPECIAL


OUTRAS OPCIÓNS


OUTRAS OPCIÓNS

Acceso : •Garda Civil: http://www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/personal/formacion/index.j •Policía: http://www.policia.es/oposiciones/oposiciones_cnp.html •Exército: http://www.soldados.com/como_ingresar/pruebas.htm Oposicións: -Grupo A: Título universitario de Grao. 2 subgrupos: Clasificación de Corpos e escalas en cada subgrupo en Función do nivel de responsabilidade, das funcións a desempeñar y das características das probas de acceso.: A1 A2 -Grupo B: Título de Técnico Superior. -Grupo C: dividido en dous subgrupos C1 y C2. C1: Título de Bachiller ou Técnico. C2: Título de graduado ESO. Buscador de oposiciones: Buscaoposiciones.com


ยกGRAZAS POLA VOSA ATENCIร“N!

Orientación 2º Bacharelato  

Presentación saídas académicas ao finalizar 2º Bach.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you