Page 1

JAARVERSLAG 2013

e l ĂŤ i c n Fina ge bijla

H E T

DU financiele bijlage 2013_V1.indd 1

E F F E C T

V A N

S A M E N W E R K E N

1

17-04-14 13:21


ht in de Deze bijlage geeft inzicuur van de juridische struct g Doetinchemse Uitdagin es, en in de financiële keuzel t do die zijn gemaakt om hese Uitdaging em ch van de Doetin te verwezenlijken. Doetinchem, april 2014

Inhoudsopgave Voorwoord Juridische structuur

3 4

Definitie Doel Vermogen en geldmiddelen Bestuur De Nederlandse Uitdaging Aansluitovereenkomst De organisatie

4

Belanghebbenden Bestuur Werkgever Onderlinge contacten en communicatie Betrokkenen Financiën: inkomsten en uitgaven Ambities

5 6 7

Ambitie lokale Uitdaging

Colofon

Ambities 2014

Teksten: Margreet van Es en Gerda Geurtsen Foto’s: Doetinchemse Uitdaging en MCP Vormgeving: MCP

Samenwerking

Accountantsverklaring: Lodder-Dales Accountants B.V. te Doetinchem Wilt u reageren op deze bijlage bij het jaarverslag 2013 van de Doetinchemse Uitdaging? Dat kan via: Doetinchemse Uitdaging Terborgseweg 104, 7005 BC Doetinchem Tel. 06-23933947 info@doetinchemseuitdaging.nl www.facebook.com/DoetinchemseUitdaging www.twitter.com/DchemUitdaging www.doetinchemseuitdaging.nl

Score Wat vraagt aandacht

8

Communicatie Financiën Risico analyse Bijlagen Tarievenoverzicht Accountantsverklaring in verantwoording Oranje Fonds Statuten van de Doetinchemse Uitdaging

8 9 12

(ook vermeld op de website)

2 DU financiele bijlage 2013_V1.indd 2

17-04-14 13:23


Voorwoord Het doel van de Doetinchemse Uitdaging is het verbeteren van de leefkwaliteit van mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie door het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Doetinchem met elkaar te verbinden. De Doetinchemse Uitdaging mobiliseert mensen uit het bedrijfsleven, ondernemingen, gemeente en onderwijsorganisaties en brengt hen in contact met vragen van maatschappelijke organisaties door een breed dienstenpakket beschikbaar te stellen. Door Menskracht, Middelen en Materialen beschikbaar te stellen, levert het bedrijfsleven, de gemeente, ondernemingen en onderwijsorganisaties een bijdrage aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) en krijgen mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug. De werkwijze van de Doetinchemse Uitdaging is praktisch en doeltreffend. De mensen uit het bedrijfsleven, verdeeld in ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’, zetten zich vrijwillig in om ‘matches’ tussen de vraag van maatschappelijke organisaties en het aanbod vanuit het bedrijfsleven tot stand te brengen. Op deze manier dagen zij ook andere bedrijven uit om Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen. Verzoeken van maatschappelijke organisaties worden voorgelegd aan de Matchgroep. Wanneer een vraag wordt geaccepteerd, wordt er gekeken welk bedrijf wordt gevraagd mee te doen aan het project. De ‘oude rotten’ leggen het eerste contact, waarna de ‘jonge honden’ de match realiseren. Dit is een innovatieve vorm van vrijwilligerswerk met klinkend resultaat: De Doetinchemse Uitdaging heeft in 2013 € 43.759 geïnvesteerd en een maatschappelijke waarde (opbrengst) gerealiseerd van € 280.000! Voor alle gemaakte matches berekenen we de waarde om inzichtelijk te maken wat en hoe we met elkaar de wereld in Doetinchem een beetje mooier weten te maken. Deze opbrengst wordt berekend aan de hand van een tarievenoverzicht (zie pagina 8), die door alle lokale stichtingen De Uitdaging in Nederland wordt gebruikt. Vragen van maatschappelijke organisaties worden geaccepteerd volgens vaste criteria. Deze criteria staan vermeld op de website van de Doetinchemse Uitdaging. De Doetinchemse Uitdaging bestond in 2013 drie jaar en weet steeds meer bedrijven aan zich te binden in de vorm van een meerjarige relatie. Deze praktische manier van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen biedt elk bedrijf, groot of klein en in elke branche, de kans een steentje bij te dragen. Een goede reden om te blijven Uitdagen! Gerda Geurtsen, Manager Doetinchemse Uitdaging

3 DU financiele bijlage 2013_V1.indd 3

17-04-14 13:24


Juridische structuur

De Organisatie

Definitie

rooster van aftreden, zodanig opgesteld dat geen der bestuurders een zittingsduur heeft van meer dan vier jaar. Aftredende bestuurders zijn terstond herbenoembaar (tot een maximum van 8 jaar). Voor meer informatie, zie: www.doetinchemseuitdaging.nl/ statuten

Belanghebbenden

De Nederlandse Uitdaging

Bestuur

De Nederlandse Uitdaging is de landelijke coöperatie, waarbij de lokale stichtingen de Uitdaging, zoals de Doetinchemse Uitdaging, zijn aangesloten. De landelijke coöperatie is opgericht onder de naam Coöperatie de Nederlandse Uitdaging U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid). Voor meer informatie, zie: www.nederlandseuitdaging.nl/ statuten

Het bestuur van de stichting de Doetinchemse Uitdaging bestaat uit drie personen.

De Doetinchemse Uitdaging is een lokale stichting, gevestigd in Doetinchem, die met ingang van 2014 is aangesloten bij de landelijk opererende coöperatie de Nederlandse Uitdaging. De stichtingsvorm geeft de lokale Doetinchemse Uitdaging maximale rechtskracht en bewegingsvrijheid. De Nederlandse Uitdaging is de landelijke organisatie die waakt over het concept van de Uitdaging. De Nederlandse Uitdaging richt lokale stichtingen op, faciliteert, inspireert en kijkt kritisch of deze stichtingen hun oorspronkelijke doelstellingen naleven.

Doel Het doel van de Doetinchemse Uitdaging is het verbinden van het bedrijfsleven, onderwijsorganisaties, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties door het ondersteunen van vraag en aanbod tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Doetinchem om zodoende het leef- en woonklimaat van de burgers in Doetinchem te verbeteren.

Vermogen en geldmiddelen Het budget/de geldmiddelen van de stichting de Doetinchemse Uitdaging worden gevormd door: • giften, bijdragen, subsidies • opbrengsten uit al dan niet door de stichting gevoerde acties Bedrijven die het werk van de Doetinchemse Uitdaging financieel steunen, doen dat als founder (€ 5.000 per jaar), sponsor (€ 2.500 per jaar) of vriend (€ 500 per jaar).

Bestuur Het bestuur van de stichting de Doetinchemse Uitdaging bestaat uit drie personen. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Elke 4 jaar treedt een bestuurslid af, overeenkomstig een door het bestuur opgesteld

Aansluitovereenkomst De lokale stichting de Doetinchemse Uitdaging gaat, net als de andere lokale stichtingen, een aansluitovereenkomst aan met de Coöperatie de Nederlandse Uitdaging te Arnhem. De Nederlandse Uitdaging fungeert als overkoepelende organisatie voor de lokale stichtingen de Uitdaging in Nederland. De Nederlandse Uitdaging faciliteert en coördineert de aangesloten landelijke stichtingen de Uitdaging en draagt zorg voor het delen van kennis en ervaring, waardoor de kwaliteit van de aangesloten stichtingen kan verbeteren. De lokale stichting de Doetinchemse Uitdaging draagt de eigen missie en daarmee ook die van de Nederlandse Uitdaging uit en organiseert Uitdagingsactiviteiten in haar werkgebied. De Doetinchemse Uitdaging hanteert de werkvorm van een Uitdaging, een ondernemersnetwerk bestaande uit ‘Oude Rotten’ en ‘Jonge Honden’. Voor meer informatie, zie: www.doetinchemseuitdaging.nl

De mensen die belang hebben bij het werk van de Doetinchemse Uitdaging; de inwoners van de gemeente Doetinchem, met name de mensen die het op maatschappelijk en sociaal vlak moeilijk hebben. De Uitdaging werkt niet direct voor individuen maar geeft ondersteuning aan de maatschappelijke organisaties die met en voor de diverse doelgroepen werken.

Werkgever Het bestuur van de Doetinchemse Uitdaging stelt de manager van de lokale stichting aan.

Onderlinge contacten en communicatie Het bestuur van de Doetinchemse Uitdaging komt (minimaal) vier keer per jaar bijeen en bespreekt de lopende zaken met de manager en houdt zo de vinger aan de pols. De manager informeert het bestuur over de voortgang van de Doetinchemse Uitdaging, onder meer aan de hand van het overzicht van de gerealiseerde matches. Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de Doetinchemse Uitdaging en voor de werving van Founders. De Adviesgroep van de Doetinchemse Uitdaging komt op verzoek van het bestuur één keer per jaar bijeen. De Adviesgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en kan, desgewenst, vaker per jaar bijeen komen. De Matchgroep van de Doetinchemse Uitdaging komt vier keer per jaar bijeen, waarbij altijd een bestuurslid aanwezig is. De Matchgroep maakt de matches. De PR-groep van de Doetinchemse Uitdaging komt zes keer per jaar bijeen. Een afvaardiging van de PRgroep is één keer per jaar aanwezig bij het overleg van de matchgroep en bij het bestuur. De ondersteuners (bedrijven die iets van hun corebusiness geven), de founders en de leden van het Comité van Aanbeveling worden, net als alle andere betrokkenen bij de Doetinchemse Uitdaging uitgenodigd voor de jaarlijkse Meet & Match-markt en bij de jaarlijkse bijeenkomst waarop het resultaat van de Doetinchemse Uitdaging bekend wordt gemaakt.

4 DU financiele bijlage 2013_V1.indd 4

17-04-14 13:25


Betrokkenen Bestuur

Voorzitter Petra Teunis Claus Martinot Dick Chargois

Rabobank Graafschap-Midden Sité Woondiensten Cockerits

Adviesgroep

Vertegenwoordiger Gemeente Doetinchem Vertegenwoordiger Kunst en Cultuur Doetinchem Vertegenwoordiger Maatschappelijke Organisaties

Matchgroep Oude Rot Oude Rot Oude Rot Oude Rot Jonge Hond

John Brands Henk van Weeghel Jan Kloos Alain van der Haar Jeroen Schoot

Jonge Hond Jonge Hond Jonge Hond Jonge Hond Jonge Hond Jonge Hond Jonge Hond Jonge Hond Secretaresse

Gijs Takkenkamp Denny ten Camp Valery Verweijen Marco Gregoor Hans van Es Luuk Kroekenstoel Yvette Prang Monique Bruil Margreet van Es  

Ondersteuners

Vormgeving Technisch onderhoud website Hosting Communicatie/jaarverslag Drukken jaarverslag Bijeenkomsten Bijeenkomsten Notaris bij M&M Markt Fotografie en film Opslagruimte Spullenbank Kantoorlocatie Vervoer Spullenbank Geldwerffolder

Manager secretaresse/ coördinatie projecten

Steven Kroon Ester van der Haar Henny van der Kracht Lisette Bosch

Willem Smalen Hans Idink René Werkman Ad van der Salm Bert Wassink Annelies Löwenthal Christian ter Heijne Lennard Kamps

Gerda Geurtsen Margreet van Es, Lodder-Dales Accountants

wethouder directeur Gruitpoort directeur IJsselkring directeur Wedeo

Kubus de ondernemer oud-notaris SDC Group Graafschap College Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen KlaassenGroep Lodder-Dales Accountants JPR Advocaten Heilbron assurantiën Sité Woondiensten  Studio 308 Rabobank Graafschap-Midden Printing Partners Lodder-Dales Accountants

Guarda Orgis Flexbased.nl MCP bv Preduxion Graafschap College Metzo College Van Weeghel Doppenberg Kamps notarissen Harrie@foto.je Wedeo CvJo Wedeo Preduxion MCP bv Preduxion

Harrie Ligtvoet Lisette Bosch Rolf Winter Lisette Bosch Bert Wassink Geert Hilferink Bert Wassink Drukwerk (huisstijl, e.d.) Fotograaf Meet en Match Markt Gerwin Klein Hesselink Novema Column in Ondernemersbelang SBPost Bezorging Jaarverslag

DU financiele bijlage 2013_V1.indd 5

Operationeel Team

PR-groep PR algemeen

Margreet van Es Lodder-Dales Website, content Bauke Langenhof Reclamestudio Hallo José Derksen Sociale media Intervenia Jaarverslag Geert Hilferink MCP PR, kranten Natasja Scheerder TekstbyTass

Comité van Aanbeveling Sarien Shkolnik Lid College van Bestuur Graafschap College Herman Kaiser Burgemeester Doetinchem, Arnhem (sinds 2014)

Founders

Gemeente Doetinchem Rabobank Graafschap-Midden KlaassenGroep Graafschap College Sociaal Domein (Sité Woondiensten, IJsselkring, Zozijn, Wedeo en Iriszorg)

5 17-04-14 13:27


Overzicht inkomsten en uitgaven 2013 van wie: n e l e e v e o h Inkomsten elijke organisaties: p Maatschap g IJsselkrin Iriszorg Zozijn Wedeo Sité

:

Doetinchem e t n e e m e G emeen bijdrage alg extra incidenteel oberfonds bijdrage Na

Bedrijven:

p College Graafscha ep KlaassenGro Rabobank

Totaal

€605,00 €605,00 €605,00 €605,00 €500,00 0 €9.075,0 0 €3.025,0 0 €9.000,0 0 €5.000,0 0 €6.050,0 0 €6.050,0 _______ 0 €41.120,0== ========

2013, naar Fonds over . je n ra O t aar gesteld n he lb a va a g t e ra b d e 14 b 0 t Het res ordt in 2 € 4.000 w d n ro g in t verwach

n: Uitgaven aa

suitgaven) f kleine ka ie s lu c n (i ger Uren mana BTW nds r Naoberfo o t a in rd ö o Uren c BTW toorkosten Diverse kan Drukwerk

Totaal

Keuze in de uitgaven: de manager wordt voor ongeveer 8 uur per week betaald (per lokale uitdaging tot max 60.000 inwoners), alle andere betrokkenen doen dit werk als vrijwilliger of vanuit het werkgeversvrijwilligerswerk. Alle banken en andere activiteiten worden opgezet door jonge honden onder begeleiding van de manager. In Doetinchem is er door de gemeente een fonds ondergebracht bij de Uitdaging en daarvoor is een coördinator aangesteld. De begroting voor 2014 en 2015 (voorlopig) is gelijk aan de werkelijke uitgaven van 2013. In 2014 zal de ANBI status aangevraagd worden.

18 €27.841, 0 €5.846,7 4 €5.517,7 3 €1.158,7 4 €1.320,0 5 €2.075,1_ _____ ,54 €43.759 == ========

6 DU financiele bijlage 2013_V1.indd 6

17-04-14 13:28


Ambitie lokale Uitdaging Er worden drie indicatoren gemeten per lokale Uitdaging om inzicht te geven in het wel/niet behalen van onze doelstellingen en de groei daarin. Er zijn streefresultaten afgesproken tussen alle lokale Uitdagingen. 1 Aantal matches tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties; 2 Maatschappelijke waarde in euro’s; (gemeten volgens afgesproken tarievenlijst) 3 Aantal bedrijven die actief betrokken zijn bij de activiteiten van de lokale Uitdaging.

Eerste jaar, in 2011 Tweede jaar, in 2012 Derde jaar, in 2013

De ambities van de Doetinchemse Uitdaging in 2014 zijn: • het opzetten van een lokale Kennisbank (mensen in Doetinchem uit te dagen om gratis kennis en kunde te geven aan maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld het opzetten van een PR-plan door een professional voor een maatschappelijke organisatie) • het ‘uitdagen’ van tien nieuwe bedrijven • uitbreiding van onze PR-groep • verbetering contacten met lokale media

Score

Daarnaast is het de ambitie van elke lokale Uitdaging om ieder jaar een nieuwe bank of activiteit op te zetten. Streven lokale Uitdaging 30 – 80 matches 50 – 100 matches 100 of meer

Ambities 2014

Gerealiseerd in Doetinchem 100 matches 140 matches 190 matches

In 2013 heeft de Doetinchemse Uitdaging 190 matches gerealiseerd met een waarde van € 280.000.

De Doetinchemse Uitdaging heeft in 2013 goed gepresteerd qua aantal matches ten opzichte van de zes andere lokale stichtingen de Uitdaging die in Nederland actief waren. Zie ambitie, hierboven gesteld. Vanaf medio 2014 zijn de prestaties van de lokale stichtingen De Uitdaging te volgen via het scorebord op de website van de Nederlandse Uitdaging, www.nederlandseuitdaging.nl

Samenwerking De Doetinchemse Uitdaging werkt op lokaal niveau samen met de Vrijwilligerscentrale en de Kamer van Koophandel. Samen met een aantal bedrijven uit Doetinchem en omstreken organiseert de Doetinchemse Uitdaging de Meet & Match-markt. Deze organisaties bespreken onderling welke vraagstukken ten bate van de organisatie van de Meet & Match-markt of andere activiteiten door welke organisatie ter hand worden genomen en hoe de werkzaamheden worden verdeeld. Zo wordt er gezamenlijk opgetrokken om het woon- en leefklimaat in Doetinchem te verbeteren.

7 DU financiele bijlage 2013_V1.indd 7

17-04-14 13:29


Wat vraagt aandacht Communicatie Door het wegvallen van een aantal leden van de PR-groep van de Doetinchemse Uitdaging is direct zichtbaar dat de communicatie hapert. Matches kunnen zodoende niet direct worden gemeld via sociale media, omdat de vermelding op de website nog niet heeft plaatsgevonden. Door het grote aantal matches dat tot stand komt, is het bijhouden van de website een flinke klus geworden voor de PR-groep. Een ander punt van aandacht is de contacten met de lokale media. Die contacten verlopen (nog) niet optimaal, waardoor persberichten niet altijd geplaatst worden. In 2014 zal extra aandacht worden gegeven aan het uitbreiden van de PR-groep, het verbeteren van het contact met de lokale media en aan de matchgroep met de vraag of uitbreiding van het aantal jonge honden voor de matchgroep noodzakelijk is, ingegeven door de snelle groei van de afgelopen twee jaar; om deze te stabiliseren en vast te houden.

Financiën Door de huidige economische situatie is het moeilijker voor bedrijven om founder, sponsor of vriend van de Doetinchemse Uitdaging te zijn. Dit betekent dat de inkomsten van de Uitdaging onder druk staan. Met nieuwe acties wordt hier in 2014 opnieuw aandacht aan besteed. De eerste actie is het organiseren van een bedrijvenbijeenkomst door de gemeente Doetinchem, waarbij het thema Lokale Vraagstukken versus Maatschappelijk Betrokken Ondernemen centraal zal staan. Het jaarverslag van de Doetinchemse Uitdaging (2013) wordt tijdens deze bijeenkomst aangeboden aan de burgemeester van Doetinchem. De burgemeester zal tevens bedrijven en ondernemers uit Doetinchem ‘uitdagen’ de Doetinchemse Uitdaging te steunen.

Risico analyse De Doetinchemse Uitdaging was kwetsbaar, omdat alle kennis bij één manager aanwezig was. Door de voorspoedige groei van het aantal lokale stichtingen de Uitdaging in Nederland kan dit probleem worden opgevangen. Er zijn inmiddels dertig managers van lokale Uitdagingen actief. Zij besteden een beperkt aantal uren aan hun lokale Uitdaging en kunnen elkaar (deels) vervangen als dat nodig is. Om het financiële risico zo veel mogelijk te beperken, werkt de Doetinchemse Uitdaging met een zzp’er als manager. Dit met het oog op het feit dat de stichting zodoende bij uitval van de manager niet direct voor financiële problemen komt te staan.

Bijlage 1: Tarievenoverzicht 1.Inzet menskracht per uur Handjes uit de mouwen/handwerk

Inhoudelijk

Communicatie-/marketingadvies Businessplan Juridisch Advies Architect Vormgever Coaching Training

€ 50

€ 80 € 80 € 80 € 80 € 80 € 80 € 80

PR-groep

Teksten schrijven, content website, beheer social € 50 media, richtlijn 1 uur per week x 45 weken

Matchgroep

Secretaresse / notuliste / ondersteuning € 50 matchgroep richtlijn per uur Inzet jonge honden, richtlijn 0,5 uur € 80 per week x 45 weken uur 0,5 Inzet oude rotten, richtlijn € 100 per week x 45 weken € 100 weken 45 x , uur/week 0,5 richtlijn Inzet bestuur, 2. Gebruik machines Busvervoer, chauffeur (bedrag door bedrijf aan te geven) Bus Graafmachine

€ 45 € 15 € 20

Kosten per km

€ 0,50

3. Materialen Schatting op basis van kwaliteit/leeftijd, per persoon 4. Grote locatie & catering (i.p.v. thee en hapje/drankje) startbijeenkomst, gebaseerd op 25 aanwezigen, € 6,50 drankje + klein hapje ontbijt- of lunchbijeenkomst, € 10,00 per persoon, incl. drankje

8 DU financiele bijlage 2013_V1.indd 8

17-04-14 13:31


Bijlage 2: accountantsverklaring in verantwoording Oranje Fonds

9 DU financiele bijlage 2013_V1.indd 9

17-04-14 13:31


10 DU financiele bijlage 2013_V1.indd 10

17-04-14 13:32


11 DU financiele bijlage 2013_V1.indd 11

17-04-14 13:32


Concept d.d. 6 / 4 / 2011 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoeken wij u vriendelijk voor het passeren van de akte contact met ons kantoor op te nemen. Indien uw legitimatiegegevens in de akte ontbreken verzoek ik u een kopie hiervan voor het passeren van de akte aan ons toe te zenden.

2011.000912.01/RDW/AOO W/AOO W/

OPRICHTING STICHTING

Heden, @, verschenen voor mij, LEONARDUS KAMPS, notaris gevestigd te Doetinchem: 1. de heer drs. Claudius Peter MARTINOT, geboren te Driebergen-Rijsenburg op éénentwintig maart negentienhonderd drieënvijftig, legitimatie: paspoort nummer NN9R39D78, afgegeven door de gemeente Utrecht, geldig tot negentien maart tweeduizend vijftien, wonende te 3572 TG Utrecht, Oude Kerkstraat 1B, ongehuwd en niet als partner geregistreerd; 2. de heer drs. Filippus Jacob Wolfgang JUCH, geboren te Wildervank op tien februari negentienhonderd vierenzestig, legitimatie: paspoort nummer NY56P3K40, afgegeven door de gemeente Bronckhorst, geldig tot vier juli tweeduizend twaalf, wonende te 6999 DN Hummelo, Zelhemseweg 6, gehuwd; 3. de heer Dick CHARGOIS, geboren te Amsterdam op zesentwintig april negentienhonderd zesenveertig, legitimatie: @ nummer @, afgegeven door de gemeente @, geldig tot @, wonende te 7009 MP Doetinchem, Bonifaciusstraat 2, gehuwd; 4. @ De verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: @Stichting De Doetinchemse Uitdaging 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. DOEL EN MIDDELEN Artikel 2. De stichting heeft ten doel: het met elkaar verbinden van het bedrijfsleven, onderwijsorganisaties, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties middels het ondersteunen van vraag en aanbod tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met als uitkomst de leefkwaliteit van de burgers in de gemeente Doetinchem te verbeteren. VERMOGEN Artikel 3 1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies en donaties; schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen; alle andere verkrijgingen en baten. 2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

12 DU financiele bijlage 2013_V1.indd 12

17-04-14 13:33


Bijlage 3: akte van oprichting BESTUUR Artikel 4 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit @een oneven aantal van@ ten minste drie (3) leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. 3. Alle bestuursleden worden voor een periode van maximaal vier (4) jaar benoemd. Herbenoeming is onbeperkt mogelijk. 4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). 5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. 6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, tenzij het bestuur anders besluit. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. BESTUURSVERGADERINGEN Artikel 5 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de plaats die bij de oproeping is vermeld. 2. Ieder jaar wordt ten minste één (1) vergadering gehouden. 3. Vergaderingen worden voorts gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 5. De oproeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering. af 7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld door het bestuur en ten bewijze van deze vaststelling getekend door de voorzitter en de

13 DU financiele bijlage 2013_V1.indd 13

17-04-14 13:35


secretaris of notulist van de betreffende vergadering of worden vastgesteld in een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling getekend door de voorzitter en de secretaris of notulist van de volgende vergadering. BESTUURSBESLUITEN Artikel 6 1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen. Hij dient daartoe een schriftelijke en ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende volmacht over te leggen. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden. 2. Is niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier (4) weken, maar niet eerder dan zeven (7) dagen na de eerste vergadering, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin de in het vorige lid bedoelde besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, kunnen worden genomen. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering, als hier hiervoor bedoeld, betreft. 3. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, zulks tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald. 4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, zich schriftelijk voor het voorstel hebben verklaard. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 5. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 6. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid voor de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 7. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

14 DU financiele bijlage 2013_V1.indd 14

17-04-14 13:36


Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 8. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 9. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering. BESTUURSBEVOEGDHEDEN EN VERTEGENWOORDIGING Artikel 7 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. 3. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Artikel 8 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden. 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden en/of derden om de stichting binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP Artikel 9 1. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt: a. door zijn overlijden; b. door (aanvrage van) faillissement of door verlening van surseance van betaling of door toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); d. door periodiek aftreden; e. door ontslag door het bestuur van de stichting bij besluit, welke kan worden genomen indien het bestuurslid zijn taak niet of niet naar behoren vervult of kan vervullen, dan wel zich zodanig gedraagt dat de belangen van de stichting worden geschaad of bedreigd, of van het bestuur van de stichting redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat hij nog langer daarvan deel uitmaakt, één en ander uitsluitend ter beoordeling van het bestuur; f. door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek of een daarvoor in de plaats gekomen bepaling van gelijke strekking. 2. Wanneer het bestuur geheel ontbreekt zonder dat op enigerlei wijze is voorzien in de benoeming van een nieuw bestuur, is de rechtbank bevoegd om op vordering van het Openbaar Ministerie of op verzoek van een belanghebbende

15 DU financiele bijlage 2013_V1.indd 15

17-04-14 13:38


een bestuur te benoemen dat, naar keuze van de rechtbank, kan bestaan uit een of meer leden. BOEKJAAR Artikel 10 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar kjaar van k de stichting eindigt op ĂŠĂŠn en dertig december van het lopende kalenderjaar. ADMINISTRATIE EN JAARSTUKKEN Artikel 11 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alle werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting schriftelijk f ftelijk op te maken en vast te stellen. 3. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren. 4. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. REGLEMENT Artikel 12 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld die niet in deze statuten zijn vervat. 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. f ffen. 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde omtrent een besluit tot statutenwijziging van overeenkomstige toepassing. STA STATUTENWIJZIGING Artikel 13 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een drie/vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Zijn niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier (4) weken, maar niet eerder dan zeven (7) dagen na de eerste vergadering, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin kan worden besloten tot statutenwijziging ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde

16 DU financiele bijlage 2013_V1.indd 16

17-04-14 13:39


bestuursleden. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariĂŤle akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de kamer van koophandel in het gebied waarin de stichting haar zetel heeft. ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel 14 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde omtrent een besluit tot statutenwijziging van overeenkomstige toepassing. 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening f ffening van haar vermogen nodig is. 3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere vereffenaars zijn aangewezen. 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het hiervoor genoemde handelsregister. 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven (7) jaar berusten onder de jongste vereffenaar. SLOTBEPALING Artikel 15 In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. SLOTVERKLARING Ten slotte verklaarden de verschenen personen dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd: 1. @, als voorzitter; 2. @, als secretaris; 3. @, als penningmeester, en 4. @, als bestuurslid. AANHECHTING STUKKEN Aan deze akte zullen geen stukken worden gehecht. SLOT De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. Ik heb aan hen de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld, daarop een toelichting gegeven en gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. Vervolgens hebben de verschenen personen aan mij verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. 2.

17 DU financiele bijlage 2013_V1.indd 17

17-04-14 13:41


De Doetinchemse Uitdaging w www.doetinchemseuitdaging.nl www.facebook.com/DoetinchemseUitdaging www.twitter.com/DchemUitdaging e info@doetinchemseuitdaging.nl t 06-23933947 a Terborgseweg 104, 7005 BC Doetinchem

DU financiele bijlage 2013_V1.indd 18

17-04-14 13:41

06 01 du financiële bijlage 2013r  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you