Page 1

H4PDE Petra Veen, januari 2013


Themaboek H4PDE

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING .............................................................................................................................. 1 Doelstellingen ..................................................................................................................................................... 1  Toelatingsvoorwaarden ...................................................................................................................................... 1  Vakken ................................................................................................................................................................ 1 

2 ALGEMENE REGELS ............................................................................................................ 2 Projectcolleges ................................................................................................................................................... 2  Projectbesprekingen ........................................................................................................................................... 2  Projectruimtes ..................................................................................................................................................... 2  Project periode C en D ....................................................................................................................................... 2  Subsidieaanvraag STHO .................................................................................................................................... 2  Rechten .............................................................................................................................................................. 2 

3 OPSTARTEN .......................................................................................................................... 3 Opdrachten ......................................................................................................................................................... 3  Persoonlijke leerdoelen ...................................................................................................................................... 3  Groepsafspraken ................................................................................................................................................ 3  Samenwerking .................................................................................................................................................... 3  Verwachtingen .................................................................................................................................................... 4 

4 PLAN VAN AANPAK ............................................................................................................. 4 Bezoek opdrachtgever ........................................................................................................................................ 5  Probleemstelling ................................................................................................................................................. 5  Doelstelling/ opdrachtomschrijving ..................................................................................................................... 5  Hoofd- en deelvragen ......................................................................................................................................... 5  Onderzoeksmethoden ........................................................................................................................................ 5  Ideegeneratie en conceptvorming ...................................................................................................................... 6  Model en testen .................................................................................................................................................. 6  Uitwerkingsniveau en op te leveren eindproducten ............................................................................................ 6  Inhoudsopgave van het verslag van periode C en D.......................................................................................... 7  Planning .............................................................................................................................................................. 7 

5 UITVOEREN PLAN VAN AANPAK ....................................................................................... 7 5.1 ANALYSEFASE .................................................................................................................. 7  Conclusies .......................................................................................................................................................... 7  Programma van eisen ........................................................................................................................................ 7 

5.2 CONCEPTONTWIKKELINGSFASE ................................................................................... 7 Tekeningen en visualisaties ............................................................................................................................... 8  Keuzes ................................................................................................................................................................ 8 

5.3 DETAILLERINGSFASE ...................................................................................................... 8 Ontwerpbesluitenlijst .......................................................................................................................................... 8  Solidworks .......................................................................................................................................................... 8  Modelbouwplan en modelbouw .......................................................................................................................... 8 

5.4 TESTEN EN TOETSEN VAN HET ONTWERP .................................................................. 9 Testen van het model ......................................................................................................................................... 9  Toetsen van het ontwerp .................................................................................................................................... 9  Aanbevelingen .................................................................................................................................................... 9 

6 PROJECTDEADLINES .......................................................................................................... 10 Tussenpresentatie periode C ............................................................................................................................. 11  Peer-assessment periode C en D ...................................................................................................................... 11  Tussenverslag periode C en D ........................................................................................................................... 11  Presentatie periode C bij de opdrachtgever ....................................................................................................... 11  Eindverslag periode C en D ................................................................................................................................ 11  Team en individuele beoordeling periode C en D .............................................................................................. 11  Start presentatie resultaat periode C .................................................................................................................. 12  Tussenpresentatie periode D ............................................................................................................................. 12  Eindpresentatie periode D .................................................................................................................................. 12 

7 BEOORDELING ..................................................................................................................... 12 Beoordelingscriteria ............................................................................................................................................ 12  Cijfers ................................................................................................................................................................. 12  Sirius ................................................................................................................................................................... 12  Aanvullen en herkansen ..................................................................................................................................... 12 

INHOUDSOPGAVE

i


Themaboek H4PDE

1 INLEIDING

Het laatste groepsproject van de afstudeerrichting Product Design Engineering is voor jullie aangebroken. Wellicht moeten jullie nog een minor volgen of wat vakken herkansen, maar voor velen zal dit het laatste project zijn dat jullie uitvoeren vóórdat jullie gaan afstuderen. Een hele uitdaging! In dit themaboek zal kort worden toegelicht wat jullie aankomend semester kunnen verwachten van het project. Zoals jullie straks zullen lezen, is de invulling van het project vrij open. Er is geen vooraf bepaald stappenplan waar jullie je aan moeten houden. In dit project is het van belang dat jullie zelf, met de groep, bepalen hoe jullie het project gaan aanvliegen. Een hele verantwoordelijkheid waarvan we denken dat jullie dit, met de kennis en vaardigheden die jullie tot nu toe hebben opgedaan, tot een goed einde kunnen brengen. Gebruik dit themaboek als een leidraad.

Doelstellingen De doelstellingen van het project luiden:

    

Kennis opbouwen en inzicht ontwikkelen in de factoren die van belang zijn voor succesvolle productontwikkeling. Kunnen bepalen van een geschikte projectaanpak, overzicht houden en waar nodig bijsturen. Ervaring opdoen met het uitvoeren van een opdracht voor een externe opdrachtgever. Uitbouwen van de vaardigheden in analyse, conceptontwikkeling en engineering. Het verder uitbouwen van de vaardigheden samenwerken, communiceren en documenteren.

Toelatingsvoorwaarden Om mee te kunnen doen met het H4 project moeten de stage en de projecten van H1 en H2 afgerond zijn.

Vakken Er zal flankerend onderwijs worden aangeboden in de vorm van theorievakken, practica en SLO. Kijk op Sharepoint voor het overzicht en de inhoud van de vakken. https://intranet.sharepoint.hu.nl/FNT/Werktuigbouwkunde/Pages/Cursusoverzicht-PDE.aspx Voor sommige vakken en practica geldt verplichte aanwezigheid. Kijk op SharePoint bij de betreffende vakken en practica wat de regels hiervoor zijn. Over het algemeen geldt dat aanwezigheid bij practica verplicht is om voor een voldoende beoordeling in aanmerking te komen.

1


Themaboek H4PDE

2 ALGEMENE REGELS

Ondanks dat het project een vrij open structuur heeft, zijn er wel een aantal regels of randvoorwaarden die de speelruimte aangeven. Hieronder zullen verschillende punten worden benoemd.

Projectcolleges Regelmatig zal een gastcollege verzorgd worden door een spreker uit het beroepenveld. Aanwezigheid is verplicht. Geef ziekmeldingen direct door, per mail aan ziekmelding.ied@hu.nl, aan de themacoördinator (Petra Veen) en aan je tutor. Per keer te laat komen of afwezig zijn, zonder vooraf gemelde geldige reden, volgt er een halve punt aftrek op het eindcijfer.

Projectbesprekingen Iedere groep krijgt een tutor toegewezen. De tutor begeleidt jullie in het proces en de voortgang daarvan. Iedere week is de tutor beschikbaar om met jullie de voortgang te bespreken. Tijdens de bespreking zal gediscussieerd worden over de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde werk. Daarom is het van belang dat iedereen hierbij aanwezig is. Maak met de tutor heldere afspraken over de momenten waarop jullie elkaar spreken. Bepaal voorafgaand aan een projectbespreking wat je wilt bespreken en wat je van de tutor nodig hebt om verder te kunnen. Stuur voor iedere bespreking bijvoorbeeld een agenda toe. Presenteer kort met de groep wat er gedaan is die week, en leg eventuele vragen voor. Neem dus zelf het initiatief! Bij verhindering door ziekte of bijzondere omstandigheden moet de tutor op de hoogte gesteld worden. Indien de student zonder kennisgeving verhinderd is of geen materiaal heeft meegenomen, kan de tutor besluiten dat de student het project niet meer mag voortzetten.

Projectruimtes De projectgroepen worden in de afgesloten projectruimtes op de 3de etage ingedeeld. Toegang tot deze ruimtes wordt in lesweek 1 geregeld. Per ruimte worden er 2 á 3 groepen ingedeeld. Dit zijn zowel IPD als PDE groepen. Maak met elkaar duidelijke afspraken, bijvoorbeeld in een planning of schema, wie er wanneer gebruik maakt van de projectbox. Let op de huishoudelijke regels die de HU stelt aan het gebruik maken van de projectboxen.

Project periode C en D Het project loopt over periode C en D: PROPRO1 en PROPRO2. Beide perioden worden met een presentatie en verslag afgesloten en worden ook apart beoordeeld.

Subsidieaanvraag STHO Op www.stho.nl (stichting Steunfonds Technisch Hoger Onderwijs) kun je subsidie aanvragen voor je project. Als je aannemelijk kunt maken dat je 1000 euro nodig gaat hebben voor het bouwen van een model, kun je daar geld voor krijgen. Je moet er echter wel snel bij zijn en er goed achteraan zitten, want de verwerking van je aanvraag duurt een tijdje. Overleg ook met de externe opdrachtgever wat de mogelijkheden zijn voor het bouwen van een model.

Rechten De ontwerper (jullie dus) houden altijd auteursrecht op het ontwerp mits je met het bedrijf tot een andere overeenkomst komt. De bedrijven hebben wel het recht om dit ontwerp te vermarkten, zonder financiële vergoeding.

2


Themaboek H4PDE

3 OPSTARTEN

Voordat jullie van start gaan met het project is het belangrijk om te weten wat jullie vertrekpunt is. Wat wil jij leren? Waar streef je naar? Met wie ga je het komende half jaar samenwerken? Wie is de opdrachtgever en wat wordt er van jullie verwacht? Tijdens dit project voeren jullie een opdracht uit voor een externe opdrachtgever. Jullie zijn het visitekaartje van de HU en, nog belangrijker, van jullie zelf. Besef je dus dat professionaliteit een belangrijke competentie is die jullie jezelf eigen moeten maken. In dit hoofdstuk wordt naast een aantal organisatorische punten ook ingegaan op jullie persoonlijke leerdoelen. Ga hier serieus en professioneel mee om. Wat wil jij leren? En, wat willen jullie als groep opleveren aan het einde van dit project?

Opdrachten Zoals hierboven al is vermeld komen de opdrachten van externe bedrijven. De opdrachten zijn zeer uiteenlopend en worden op maandag 4 februari door de bedrijven zelf gepresenteerd. Omdat professionaliteit tijdens dit project een belangrijke competentie is, delen we jullie van te voren niet in bij een opdracht. We vragen jullie om, naar aanleiding van de presentaties, een motivatiebrief te schrijven waarin je toelicht welke projecten je graag zou willen uitvoeren, waarom en welke competenties je hiervoor in huis hebt. Een format voor deze brief is te vinden op SharePoint. Op basis van deze motivatiebrief wordt bepaald met welke projectgroep je aan de opdracht gaat werken. Omdat we niet weten wat jullie voorkeuren zullen zijn, kunnen we niet garanderen dat je bij de opdracht van je voorkeur wordt ingedeeld.

Persoonlijke leerdoelen Om een goede start te maken, stelt iedereen zijn of haar eigen leerdoelen voor het project op. Waar wil je beter in worden, voordat je begint aan je minor of afstuderen? En vooral ook: hoe ga je dit doen? (SMART geformuleerd: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) Schrijf ook je kwaliteiten en valkuilen op, waar je groepsleden je op kunnen aanspreken. Stem je leerdoelen met de groep af, zodat dit houvast biedt voor een duidelijke taakverdeling. Bedenk goed: als iemand een bepaalde verantwoordelijkheid heeft, wil dat niet zeggen dat diegene ook alles doet. Iemand kan verantwoordelijk hebben over de Solidworks files, en iedereen een stukje laten doen.

Groepsafspraken Bespreek met de groep wat jullie doelstelling is, hoe jullie dit project willen aanpakken en wat jullie van elkaar verwachten het komende semester. Bespreek ook met elkaar waar jullie staan in de studie. Welke vakken of projecten staan nog open en ga jij eventueel tegelijkertijd met het H4 project volgen. Wat betekent dit voor jullie planning en momenten waarop jullie samen gaan werken? Maak een duidelijke lijst met afspraken waar iedereen in de projectgroep zich aan moet houden gedurende het project. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vast leggen van de momenten waarop jullie samen werken, vergadermomenten, tutorbesprekingen etc.

Samenwerking Binnen dit project is samenwerking cruciaal. De projecten zijn te groot en complex om individueel uit te werken. Een grote valkuil is misschien wel om taken te verdelen, die deeltaken thuis uit te voeren en na een week samen te voegen. Probeer zoveel mogelijk echt sรกmen te doen. Daarvoor is tijd en ruimte ingeroosterd, gebruik die dus! Mail in de eerste week een verslag van de persoonlijke leerdoelen en groepsafspraken naar de tutor. Aan het einde van periode C en D kijk je terug op deze leerdoelen en afspraken, dus breng jullie voornemens ook echt in de praktijk.

3


Themaboek H4PDE

Verwachtingen Omdat dit het laatste PDE project is dat jullie uitvoeren voordat jullie gaan afstuderen verwachten we een zekere mate van zelfstandigheid. Het niveau dat jullie uiteindelijk als groep op zullen leveren zal vergelijkbaar moeten zijn met het niveau van een individueel afstudeerproject. Op deze manier proberen we jullie voor te bereiden op het afstudeerproject. Tijdens dit project zullen jullie een Plan van Aanpak opstellen. In dit plan moeten onder andere de op te leveren eindproducten helder en duidelijk omschreven worden. Dit Plan van Aanpak kun je zien als een contract met de opdrachtgever. We verwachten dan ook dat de omschreven en afgesproken eindproducten opgeleverd worden aan het einde van het project. Uiteraard zal het gehele ontwerpproces en de daarbij behorende resultaten in een verslag worden vastgelegd. Ook verwachten we dat iedere groep een model oplevert. Een belangrijke eigenschap van een goede ontwerper is diepgang. Wees niet tevreden met het eerste idee of de eerste de beste oplossing maar ga zo diep mogelijk! Dit geldt voor alle fasen in het ontwerpproces. Ook dit verwachten we terug te zien tijdens het proces en in het verslag.

4 PLAN VAN AANPAK

In dit project gaan jullie voor een groot deel zelf bepalen hoe je het project gaat aanpakken. Om ervoor te zorgen dat jullie gericht te werk gaan, jullie je tijd zo effectief mogelijk inzetten en om helder te krijgen wat jullie uiteindelijk op gaan leveren vragen we jullie om een Plan van Aanpak op te stellen. Wat in ieder geval heel belangrijk is, is dat je nadenkt over wat voor jullie opdracht nodig is. Moet er eerst een uitgebreid marktonderzoek gedaan worden of is een overleg met de afdeling marketing voldoende? Moet er een technisch principe uitgedacht worden, of moet eerst de vormgeving kloppen? Is de materiaalkeuze direct van belang, of komt dat pas op het eind? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moet je kunnen beschikken over een ‘helicopterview’ op het ontwerpproces. Dat is moeilijk, maar essentieel voor een goede ontwerper. In het Plan van Aanpak moeten de volgende punten duidelijk worden:

Algemeen -

Wie de opdrachtgever is Wie de uitvoerders zijn Wat het probleem is Wat de opdracht is

Analysefase -

Welke hoofd- en deelvragen moeten worden beantwoord Met welke methodieken er antwoorden wordt verkregen op deze vragen Hoe deze methodieken uitgevoerd gaan worden

Conceptfase/ detailleringfase -

Hoe de resultaten uit de onderzoeken gebruikt gaan worden Hoe er ideeën gegenereerd gaan worden Hoe de concepten tot stand gaan komen Hoe de idee- en conceptkeuze uitgevoerd gaat worden Tot welk niveau het concept uitgewerkt gaat worden uitgedrukt in een lijst met op te leveren eindproducten zoals een S.W. model, technische tekeningen, fysiek model etc.

Modelbouw -

Wat er getest moet worden Wat voor een model er gemaakt gaat worden Hoe het model getest gaat worden

Inhoudsopgave verslag Planning -

Een overzichtelijke en realistische planning die over periode C en D loopt.

Leg in het Plan van Aanpak ook vast wie de voorzittersrol op zich neemt, wie en hoe jullie gaan notuleren en wellicht andere rollen die jullie willen verdelen.

4


Themaboek H4PDE

Hieronder zullen bovenstaande punten per fase verder toegelicht worden.

Bezoek opdrachtgever Zodra de projectgroepen bekend zijn gemaakt is het van belang dat je als groep, inclusief je tutor, zo snel mogelijk een afspraak maakt bij het bedrijf. Gebruik deze afspraak om er achter te komen wat de opdrachtgever precies van jullie wil. Om zoveel mogelijk uit dit overleg te halen is het belangrijk zo veel mogelijk informatie van te voren al bestudeerd te hebben, zodat je tijdens het bezoek concrete vragen kunt stellen. Bereid ook een voorstelronde voor, waarin ieder groepslid zichzelf kort voorstelt. Zorg dat er een vragenlijst is en dat er uit de groep één lid als contactpersoon wordt aangesteld met de opdrachtgever. Pak het professioneel aan!

Probleemstelling Om goed helder te krijgen wat nu exact de opdracht is, is het van belang het achterliggende probleem of de uitdaging goed in kaart te brengen. Het kan zijn dat de opdracht die jullie in eerste instantie krijgen niet de juiste opdracht is. Misschien vraagt de opdrachtgever om een nieuwe boormachine, maar wil de opdrachtgever eigenlijk een oplossing waarmee hij gaten in een muur kan maken zonder dat dit perse een boormachine moet zijn of wil hij geen gaten in de muur maar alleen iets kunnen ophangen. Tijdens de eerste onderzoeken moeten jullie er achter zien te komen wat precies het probleem is. Dit leggen jullie vast in een probleemstelling. Een probleemstelling is een korte, bondige samenvatting van het probleem waar een oplossing voor moet worden gezocht. Hoe je een goede probleemstelling opstelt vind je in diverse literatuur.

Doelstelling/ opdrachtomschrijving Zodra helder is wat het probleem of de uitdaging is, kun je gaan omschrijven wat jullie nu precies gaan doen. Wat is het probleem? Welke oplossing wordt er verwacht en hoe gaan jullie dat aanpakken? Kortom: Wat is de (nieuwe) opdracht? Zorg dat je in overleg met de opdrachtgever de probleemstelling en uiteindelijke opdrachtomschrijving helder en duidelijk op papier zet. Hiermee zorg je ervoor dat de verwachtingen van alle partijen overeenstemmen.

Hoofd- en deelvragen Nu helder is wat de precieze opdracht is, is het tijd om na te gaan denken hoe jullie een geschikte oplossing vinden voor het geschetste probleem. Waarschijnlijk zijn er een heleboel vragen waar je antwoord op moet zien te krijgen voordat je met geschikte oplossingen kunt komen. Bedenk goed welke vragen relevant zijn en maak een helder overzicht van hoofd- en deelvragen waar je gedurende de analysefase antwoord op moet zien te krijgen.

Onderzoeksmethoden De analysefase bevat een groot aantal onderzoeken waarmee je op verschillende manieren inzicht kunt krijgen in de antwoorden op de hoofd- en deelvragen die jullie hebben geformuleerd. Tijdens de opleiding hebben jullie al met verschillende soorten onderzoeken gewerkt. Te denken valt aan literatuuronderzoek, marktonderzoek, concurrentenonderzoek, gebruikersonderzoek, gebruiksonderzoek, octrooionderzoek e.d. Zoals vermeld kunnen jullie ook met andere of specifiekere onderzoeksmethoden werken. Tijdens jullie minor of stage zijn jullie misschien in aanraking gekomen met technieken die erg geschikt zijn voor de uitwerking van de opdracht. Schroom niet om op zoek te gaan naar ‘nieuwe’ methoden die wellicht meer op kunnen leveren dan de methoden waar jullie tot nu toe mee gewerkt hebben. Bepaal van te voren goed met welke onderzoekstechnieken je het beste antwoord kunt krijgen op de vragen die je hebt geformuleerd en geef ook aan hoe je dit wilt gaan doen.

5


Themaboek H4PDE

Geef in het plan van aanpak en de planning aan hoe en wanneer je met welke methode aan de slag gaat. Met een aantal kun je direct in week één beginnen, andere onderzoeken zullen pas later gedaan kunnen worden. Daarbij wel in ogenschouw genomen dat het ontwerpproces iteratief is en op bepaalde momenten in het proces nieuwe informatie nodig is of bepaalde onderzoeken later in het proces wellicht nog een keer uitgevoerd moeten worden

Ideegeneratie en conceptvorming Uit de analysefase komen waarschijnlijk een heleboel nuttige en interessante inzichten naar voren. Hoe zorg je er nou voor dat deze inzichten gebruikt worden bij de ideegeneratie en conceptvorming en uiteindelijk terug te vinden zijn in het op te leveren eindontwerp? Bedenk van te voren goed hoe jullie de informatie uit de analysefase willen verwerken. Ook hier zijn verschillende methoden voor. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een SWOT analyse, het opstellen van persona’s of ontwerprichtingen. Uiteraard hangt de keuze voor de manier van informatieverwerking samen met de keuze voor de onderzoeksmethodieken. Daarnaast is het van belang om op papier te zetten hoe jullie de ideegeneratie voor jullie zien. Net als bij de analysefase zijn er veel verschillende methoden die je kunt gebruiken om tot nieuwe ideeën te komen. Denk aan de verschillende creativiteitstechnieken waarmee jullie hebben gewerkt, of het fuikmodel waarmee je op systematische wijze tot nieuwe vormgevingsvariaties komt. Gaan jullie een brainstorm houden? Doe je dat dan alleen met de groep of nodig je hier ook andere mensen voor uit zoals een toekomstig eindgebruiker? En, als jullie uiteindelijk een aantal interessante ideeën en/of concepten hebben liggen, hoe gaan jullie een keuze maken? Doen jullie dit op basis van een keuzematrix en in overleg met de opdrachtgever? Of wil je de eindgebruiker er ook bij betrekken? Al deze vragen zijn van belang om een realistisch planning te maken en benodigde stakeholders tijdig uit te kunnen nodigen.

Model en testen Vaak is het verstandig om een model te maken van het concept of eindontwerp om zo een goed beeld te krijgen van het ontwerp, de verhoudingen, de vormgeving en/of de werking. Belangrijker is wellicht om goed op papier te zetten wat het doel is van het model. Wat willen jullie bereiken en wat voor een model is daar het meest geschikt voor; een werkend prototype, een mock-up of bijvoorbeeld een proof of principle. Vervolgens is het van belang om na te denken over hoe het model vervolgens getest gaat worden en wie en wat daar voor nodig is. Er is vanuit school geen budget voor modelbouw. Overleg ruim van te voren met de opdrachtgever of hij een bijdrage wil doen.

Uitwerkingsniveau en op te leveren eindproducten Bij aanvang van het project is het van belang om duidelijke afspraken te maken met de opdrachtgever en jullie tutor. Ook in de praktijk wordt dit gedaan in de vorm van een offerte. Hierin wordt aangegeven wat er wordt opgeleverd voor welke prijs. De uren die jullie binnen het project te besteden hebben (10 EC *28 uur = 280 uur per student) kun je zien als het budget waarmee jullie het een en ander waar kunnen maken. Leg in het Plan van Aanpak vast wat jullie aan het einde van het project op gaan leveren. Maak dit zo concreet en specifiek mogelijk om misverstanden bij de oplevering te voorkomen. Een op te leveren product is bijvoorbeeld niet specifiek genoeg als het een ‘uitgewerkt concept ’is. Wat is uitgewerkt en wat is een concept? Maak het concreet door aan te geven welke specifieke onderdelen bij dit concept horen. Dus bijvoorbeeld: Gedetailleerd S.W. model waarin alle onderdelen realistisch en maakbaar gemodelleerd zijn. Van iedere groep verwachten we dat ze een fysiek model opleveren.

6


Themaboek H4PDE

Inhoudsopgave van het verslag van periode C en D Aan einde van zowel periode C als D levert iedere groep een verslag in. Het tijdig opstellen van een inhoudsopgave maakt het uiteindelijk schrijven van een verslag overzichtelijker. Daarnaast helpt het om goed na te denken over de volgorde van de stappen die jullie in het ontwerpproces moeten zetten. Zet in het Plan van Aanpak een inhoudsopgave waarin jullie overzichtelijk maken welke onderwerpen jullie allemaal willen behandelen in het verslag. Maak deze inhoudsopgave over heel het project, dus alle fasen uit periode C en D moeten hierin terugkomen. Maak daarnaast goed onderscheid tussen hoofdstukken en paragrafen en houd je aan de algemene regels die gelden voor een goede verslaglegging.

Planning Maak een gedetailleerde planning waarin de zoals hierboven omschreven stappen duidelijk terugkomen. Deze planning loopt over zowel periode C als D. Achter in dit thema boek zijn een aantal belangrijke deadlines aangegeven die jullie op kunnen nemen in jullie eigen planning. Houd de planning elke week bij en neem hem mee tijdens de besprekingen.

5 UITVOEREN PLAN VAN AANPAK Hieronder zal kort worden toegelicht hoe het project globaal wordt doorlopen en wat er per fase, naast het uitvoeren van het Plan van Aanpak, wordt verwacht.

5.1 ANALYSEFASE

In deze fase zullen jullie het eerste deel van het Plan van Aanpak uit gaan voeren. Ondanks dat jullie in het Plan van Aanpak vast hebben gesteld welke stappen jullie gaan zetten is het van belang om goed zicht te blijven houden op de gestelde opdracht. Voer de verschillende onderzoeken dus niet als individu uit maar werk samen en bespreek tussentijds de resultaten met de groep. Beoordeel regelmatig of de (tussentijdse) uitkomsten aansluiten bij de opdracht.

Conclusies Naast het correct en diepgaand uitvoeren van de onderzoeken is het van belang de resultaten vast te leggen in heldere, concrete en realistische conclusies. Wat betekenen de uitkomsten per onderzoek voor het ontwerp en het ontwerpproces?

Programma van eisen Uit de resultaten van de onderzoeken zullen ook belangrijke punten naar voren komen waar het uiteindelijke product aan moet voldoen. Naast de resultaten en conclusies zal er dus een Programma van Eisen en Wensen (PvE &W) opgesteld moeten worden waarin al deze belangrijke punten vastgelegd worden. Geef in het PvE&W duidelijk aan hoe jullie het ontwerp straks gaan toetsen aan deze eisen. De conclusies en het (voorlopig) Programma van Eisen en Wensen gebruik je als input tijdens de concept- en detailleringfase.

5.2 CONCEPTONTWIKKELINGSFASE

Na de analysefase, in sommige gevallen zelfs al tijdens de analysefase, ga je aan de slag met het uitvoeren van de idee- en conceptontwikkeling. Tijdens deze fase is het van belang dat jullie al jullie ideeĂŤn op papier zetten en gezamenlijk tot nieuwe concepten komen. Globaal gezien beslaan de analysefase en conceptontwikkeling de hele derde periode. Uiteraard is dit afhankelijk van de opdracht waarmee jullie aan de slag gaan.

7


Themaboek H4PDE

Tekeningen en visualisaties Tijdens het genereren van oplossingen en concepten is het van belang om te werken met visualisaties in de vorm van schetsen en tekeningen. Leg alles vast, scan ze eventueel om het later makkelijker te kunnen verwerken in het verslag. Zoals jullie weten zeggen beelden vaak meer dan woorden, maak dus ook gebruik van al het beeldmateriaal dat jullie maken.

Keuzes Een belangrijk proces binnen het ontwerpen is divergeren en convergeren. Het maken van keuzes is dus ook essentieel om een ontwerpproces goed te kunnen doorlopen. Jullie zullen op meerdere momenten keuzes moeten maken. Leg deze keuze momenten goed vast. Zet op papier welke criteria tot de uiteindelijke keuze hebben geleid. Omdat jullie dit proces meerdere malen zullen doorlopen is het vastleggen hiervan van belang om later terug te kunnen vinden waarom er destijds voor een betreffende idee of concept gekozen is.

5.3 DETAILLERINGSFASE

Na de analyse- en conceptfase kan er worden gestart met de detailleringfase.

Ontwerpbesluitenlijst In deze periode zul je veel overleggen over ontwerpproblemen en veel beslissingen maken. Het is van groot belang deze besluiten met bijbehorende motivatie goed bij te houden in een centrale lijst, zodat je discussie over gemaakte beslissingen, binnen de groep of met de opdrachtgever, voorkomt.

Solidworks Uitgewerkt productvoorstellen maar ook conceptvoorstellen worden vaak vastgelegd met behulp van Solid Works. Ook hier zijn jullie vrij om te bepalen op welke manier jullie het uiteindelijke ontwerp willen vastleggen. Houd er rekening mee dat de opdrachtgever verder wil gaan met jullie ontwerp en bepaal welke manier van modelleren jullie het meest oplevert en het beste past bij het uit werken van het productvoorstel. Houd er rekening mee dat er aan het vastleggen van het ontwerp in technische tekeningen bepaalde, functionele, regels gelden.

Modelbouwplan en modelbouw We verwachten van iedere groep dat zij een fysiek model opleveren. In het plan van aanpak hebben jullie aangegeven wat voor een soort model jullie opleveren. Maak, voordat jullie aan de slag gaan met de modelbouw, een modelbouwplan. Het modelbouwplan bevat ten minste de volgende zaken:

      

Samenstellingstekening (nummer 000) met stuklijst Exploded view en/of doorsnijdingen ter verduidelijking Monotekeningen en subsamenstellingen Inkoop- en zaaglijst Plan van aanpak voor de modelbouw (wie doet wat wanneer en waar) Kostenberekening Kleurstelling met te kopen verf of lak (op waterbasis)

Er is vanuit school geen budget voor modelbouw. Overleg ruim van te voren met de opdrachtgever of hij een bijdrage wil doen. Als je op de HU gebruik wil maken van de werkplaats overleg dan eerste met je tutor en de docenten in de werkplaats hoe je de modelbouw wilt uitvoeren. Doe dit ruim van te voren zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn.

8


Themaboek H4PDE

5.4 TESTEN EN TOETSEN VAN HET ONTWERP Testen van het model In de laatste fase van het project is het van belang om te bepalen of het uiteindelijke ontwerp voldoet aan de opdracht. Stel, nog voordat jullie het model maken, een duidelijk testplan op waarin jullie omschrijven wat jullie willen testen en hoe jullie dat willen gaan doen. Na het maken van het model kan het testplan worden uitgevoerd. Wees bij de uitvoering kritisch. Je wilt een zo realistisch mogelijk beeld krijgen van het ontwerp dat jullie hebben gemaakt. Naast het benoemen van punten die goed gaan is het eigenlijk nog belangrijker om kritisch te kijken naar de punten die minder goed gaan. Wat betekent dit voor het ontwerp? Waar zijn aanpassingen binnen het ontwerp nodigen hoe? Welke aanbevelingen kunnen jullie doen?

Toetsen van het ontwerp Naast het testen van een model is het van belang om aan te geven in welke mate het ontwerp voldoet aan het PVE. Onder andere door het maken van een model kunnen jullie voor een bepaald aantal eisen aangeven of het ontwerp hieraan voldoet of niet. Ook de overige eisen zullen kritisch bekeken moeten worden. Ook hier is het van belang dat jullie als ontwerpers kritisch kunnen kijken naar jullie eigen werk.

Aanbevelingen Het testen van het model en het toetsen van het ontwerp aan het PvE zal uiteindelijk leiden tot een aantal aanbevelingen. Zet deze helder op papier zodat de opdrachtgever duidelijk weet waar hij aan toe is met het opgeleverde werk.

9


Themaboek H4PDE

6 PROJECTDEADLINES

In dit hoofdstuk zullen de vooraf vastgelegde deadlines en op te leveren producten toegelicht worden. Onderdeel

Datum/ deadline

Waar en hoe?

Periode C Kick-off project

Maandag 4 februari

Indienen motivatie

Maandag 4 februari

Per email aan Petra.veen@hu.nl

Inleveren groepsafspraken

Vrijdag 8 februari

Per email aan de tutor

Inleveren Plan van Aanpak

Vrijdag 15 februari

Per email aan de tutor en de opdrachtgever

Tussenpresentatie periode C

Woensdag 6 maart

Inleveren peer-assesment

Woensdag 6 maart

Per email aan de tutor

Inleveren conceptverslag

Vrijdag 15 maart

Per email aan de tutor

Eindpresentatie bij de opdrachtgever periode C

Week van 1 of 8 april

Maak zelf een afspraak bij de opdrachtgever incl. de tutor

Inleveren verslag periode C

Vrijdag 5 april

Hardcopy en in PDF op een CD bij de tutor/ per email (PDF) aan opdrachtgever

Inleveren individuele en teambeoordeling periode C

Vrijdag 5 april

Per email aan de tutor

Start presentatie resultaat periode C

Week van 15 april

Deze presentatie wordt gegeven aan alle H4 groepen en de H2 studenten.

Tussenpresentatie periode D

Week van 20 mei

Inleveren peer-assesment

Vrijdag 24 mei

Per email aan de tutor

Inleveren conceptverslag

Woensdag 29 mei

Per email aan de tutor

Inleveren verslag periode D

Vrijdag 14 juni

Hardcopy en in PDF op een CD bij de tutor/ per email (PDF) aan opdrachtgever

Inleveren teambeoordeling en evaluatie periode D

Vrijdag 14 juni

Per email aan de tutor

Eindpresentatie periode D

In de week van 17 juni (aan het eind)

Alle opdrachtgevers komen naar de HU. Alle groepen presenteren hun eindresultaat.

Terugkoppeling resultaat

In de week van 24 juni

De tutor zal een afspraak met jullie maken om de beoordeling van het eindresultaat te bespreken.

Periode D

10


Themaboek H4PDE

Tussenpresentatie periode C Op woensdag 6 maart geven alle H4 projectgroepen een korte presentatie over hun Plan van Aanpak en de resultaten die ze tot nu toe hebben behaald. Bij deze presentaties zijn alle groepen en de tutoren aanwezig. Iedere groep heeft maximaal 15 minuten (incl. op- en afbouw en vragen) voor de presentatie.

Peer-assessment periode C en D Om tijdig een beeld te krijgen van jullie samenwerking, de prestatie die het team tot nu toe geleverd heeft en de individuele prestatie van de teamleden zullen jullie elkaar aan de hand van een “peerassessment� beoordelen. Jullie weten vaak beter dan de tutor hoe iemand presteert, zowel positief als negatief. Voor jullie is het een serieuze oefening in het zakelijk en professioneel evalueren, 'meten', van de geleverde individuele prestaties op verschillende gebieden. Daarnaast biedt het jullie de gelegenheid om elkaar tijdig feedback te geven op het functioneren van elkaar. Door dit tijdig te doen geven jullie elkaar de mogelijkheid om deze feedback mee te nemen in het vervolg van het project. Op Sharepoint vind je het format dat gebruikt dient te worden hiervoor.

Tussenverslag periode C en D Op vrijdag 15 maart en op woensdag 29 mei levert iedere groep een conceptverslag in bij de betreffende tutor. Dit conceptverslag telt niet mee in de beoordeling maar is een momentopname om te beoordelen waar jullie zijn en wat jullie niveau van werken is. De feedback op dit verslag kunnen jullie meenemen in het schrijven van het eindverslag.

Presentatie periode C bij de opdrachtgever Aan het einde van periode c (in de week van 1 of 8 april) presenteren jullie de resultaten uit periode C bij de opdrachtgever. Omdat globaal gezien de analysefase en conceptontwikkeling de hele derde periode beslaan is dit een geschikt moment om samen met de opdrachtgever een keuze te maken uit de ontwikkelde concepten. Doe een (onderbouwde) aanbeveling over welk concept jullie als groep het meest kansrijk lijkt. Beslis samen met de opdrachtgever en de tutor welk concept verder uitgewerkt zal gaan worden. Eventueel kan er met meerdere concepten verder worden gegaan. Houd er rekening mee dat de opdrachtgever wellicht informatie vooraf wil ontvangen om tijdens de presentatie en discussie een gegronde keuze te kunnen maken.

Eindverslag periode C en D Op vrijdag 5 april en vrijdag 14 juni levert iedere groep het eindverslag van periode C of D in bij de betreffende tutor en de opdrachtgever. Doe dit zowel hardcopy als digitaal op een CD (zie voorwaarden in het overzicht). Dit verslag telt samen met de presentaties en de peer-assesments (professioneel functioneren) mee in de beoordeling.

Team en individuele beoordeling periode C en D Naast het eindverslag levert iedere student op vrijdag 5 april en op vrijdag 14 juni zowel een persoonlijke als een groepsbeoordeling in.

Persoonlijke evaluatie Schrijf een persoonlijke evaluatie waarin je terugkijkt op de leerdoelen die je aan het begin had opgesteld. Heb je ze gehaald? Wat zou je anders gedaan hebben, waar ben je juist tevreden over? Groepsbeoordeling Iedere student vult wederom een peerassessment formulier in maar bespreekt dit niet met de overige groepsgenoten. Geef wel duidelijk per student, per punt aan waarom jij die betreffende persoon een dergelijke beoordeling toekent.

11


Themaboek H4PDE

Start presentatie resultaat periode C In de eerste lesweek van periode D presenteren alle H4 groepen wederom het resultaat wat er in periode C is neergezet. Omdat de bespreking met de opdrachtgever inmiddels is geweest kan er in deze presentatie aan worden gegeven welke feedback jullie hebben ontvangen en hoe jullie nu verder gaan. Ook voor deze presentatie heeft iedere groep maximaal 15 minuten (incl. op- en afbouw en vragen). Tijdens de projectpresentaties zijn ook de H2.1 studenten aanwezig. Zij krijgen door het bijwonen van deze presentaties een beter beeld van het ontwerpproces.

Tussenpresentatie periode D In de week van 20 mei geven alle H4 projectgroepen een korte presentatie over hun voortgang. Ook voor deze presentatie heeft iedere groep maximaal 15 minuten (incl. op- en afbouw en vragen) voor de presentatie.

Eindpresentatie periode D In de week van 17 juni vind de eindpresentatie plaats van het H4 project. De presentatie zal plaatsvinden op de HU en alle opdrachtgevers worden hiervoor uitgenodigd. Voor deze presentatie heeft iedere groep maximaal 20 minuten (incl. op- en afbouw en vragen).

7 BEOORDELING Beoordelingscriteria De tutor zal het eindverslag, de presentaties en het professioneel functioneren van de groep beoordelen aan de hand van beoordelingscriteria. Het cijfer dat hier uitkomt is het cijfer C1. Aan de hand van het peerassessment wordt bepaald hoe de student binnen de groep heeft gefunctioneerd. Is dit lager dan het gemiddelde dan wordt het cijfer naar beneden toe bijgesteld, is het hoger dan wordt het groepscijfer opgehoogd.

Cijfers Het eindcijfer voor het project wordt als volgt berekend:

  

Cijfer C1: groepscijfer. Cijfer C2: Marge n.a.v. peerassessment Cijfer C3: een half punt per gemist projectcollege

EINDCIJFER = C1 +/- C2 – C3 Sirius De Hogeschool Utrecht biedt tijdens het reguliere bachelor onderwijs extra uitdagingen aan. We willen je de mogelijkheid bieden om meer uit jezelf en je project te halen en je hiervoor belonen. Indien je werk als excellent beoordeeld wordt (dus je werk is in niveau duidelijk hoger dan op dat moment gevraagd) kan je hier een zogenaamde ‘ster’ voor verdienen. Indien je tijdens je studie alle sterren hebt behaald, kom je in aanmerking voor het predicaat Excellent. Voor meer vragen hierover kun je contact opnemen met Danielle Vossebeld.

Aanvullen en herkansen In het geval er aanvullingen nodig zijn, zal de tutor hiervoor duidelijke criteria en data bekend maken.

12

Themaboek H4 project  

Difrax project

Themaboek H4 project  

Difrax project

Advertisement