Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 8

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Νέα Αστική Ατζέντα αποτελεί κοινό όραμα για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον, όπου όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα και πρόσβαση στα οφέλη και τις ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν οι πόλεις και όπου η διεθνής κοινότητα επανεξετάζει τα αστικά συστήματα και τη μορφή των αστικών μας χώρων για να επιτευχθεί αυτό. Σε αυτή την άνευ προηγουμένου εποχή της αυξανόμενης αστικοποίησης και στο πλαίσιο της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030, τη Συμφωνία του Παρισιού και άλλες παγκόσμιες συμφωνίες για την ανάπτυξη, έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο όπου κατανοούμε ότι οι πόλεις μπορούν να αποτελέσουν το πεδίο των λύσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος μας. Εάν είναι καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη, η αστικοποίηση μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη, τόσο για τις αναπτυσσόμενες όσο και για τις αναπτυγμένες χώρες. Η Νέα Αστική Ατζέντα προτείνει μια νέα προσέγγιση, καθορίζοντας πρότυπα και αρχές για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και τη βελτίωση των αστικών περιοχών σε πέντε βασικούς άξονες: • • • • •

εθνικές πολιτικές για το αστικό περιβάλλον, νομοθεσία για το αστικό περιβάλλον και κανονισμοί, πολεοδομία και αστικός σχεδιασμός, τοπική οικονομία και δημοτική χρηματοδότη εφαρμογή σε τοπική κλίμακα.

Αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε επίπεδο διακυβέρνησης, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό, για τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα, τα πoλιτικά κόμματα και τους φορείς συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές που ασχολούνται με το αστικό περιβάλλον. Η Νέα Αστική Ατζέντα αναφέρεται στη σύνδεση της αστικοποίησης με την ανάπτυξη, επισημαίνοντας τις δυνατότητες για δημιουργία θέσεων εργασία και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε πολιτική και στρατηγική αστικής ανανέωσης. Άλλωστε, η Νέα Αστική Ατζέντα συνδέεται στενά με την Ατζέντα 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη, ιδίως με τον στόχο 11 για βιώσιμες πόλεις και κοινότητες. 8