Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 72

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

173. Αποφασίζουμε να πραγματοποιήσουμε μία διήμερη υψηλού επιπέδου συνάντηση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εβδομηκοστής πρώτης συνεδρίας, για να συζητήσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας και του UN-Habitat. Η συνάντηση θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, βέλτιστες πρακτικές, ιστορίες επιτυχίας και μέτρα που περιέχονται στην έκθεση. Η περίληψη της συνάντησης από τον Προεδρεύοντα θα χρησιμεύσει ως εισαγωγή στην εβδομηκοστή δεύτερη συνεδρία της Δεύτερης Επιτροπής για την εξέταση των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν υπό το φως των συστάσεων που περιέχονται στην ανεξάρτητη αξιολόγηση (στην ετήσια ανάλυση), κάτω από το σχετικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. 174. Ενθαρρύνουμε τη Γενική Συνέλευση να εξετάσει την πραγματοποίηση της επόμενης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Στέγαση και τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Habitat IV) το 2036, στο πλαίσιο μιας ανανεωμένης πολιτικής δέσμευσης για την αξιολόγηση και εδραίωση της Νέας Αστικής Ατζέντας. 175. Ζητούμε από το Γενικό Γραμματέα, στην τετραετή έκθεσή του, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 166, που θα υποβληθεί το 2026, να προβεί σε απολογισμό της προόδου που σημειώθηκε και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας, από την έγκρισή της και μετά και να προσδιοριστούν περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Αυτή η έκθεση έχει σκοπό να αντικαταστήσει την έκθεση του Γενικού Γραμματέα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, σχετικά με τη συντονισμένη εφαρμογή της Agenda Habitat και προορίζεται να είναι μέρος της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα που ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο ψήφισμα της, σύμφωνα με το σχετικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. 72