Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 71

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων και θα εξετάσουμε την ίδρυση νέων πρωτοβουλιών για την κινητοποίηση της κοινωνίας πολιτών, τους πολίτες και τους σχετικούς φορείς. Σημειώνουμε τη σπουδαιότητα της συνέχισης της συμμετοχής στην παρακολούθηση και αναθεώρηση της Νέας Αστικής Ατζέντας από εκπροσώπους περιφερειακών και τοπικών κυβερνητικών ενώσεων, που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων. 170. Επαναβεβαιώνουμε τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης 51/177, 56/206, 67/216, 68/239 και 69/226, καθώς και άλλα σχετικά ψηφίσματα, συμπεριλαμβανομένων και των 31/109 και 32/162. Θα επαναλάβουμε τη σπουδαιότητα της τοποθεσίας των διοικητικών δομών στο Ναϊρόμπι του UN-Habitat. 171. Υπογραμμίζουμε τη σπουδαιότητα του UN-Habitat, δεδομένου του ρόλου του μέσα στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, ως επίκεντρο για τη βιώσιμη αστικοποίηση και τους οικισμούς, συμπεριλαμβανομένων και της εφαρμογής, παρακολούθησης και αναθεώρησης της Νέας Αστικής Ατζέντας, σε συνεργασία με άλλους φορείς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. 172. Υπό το φως της Νέας Αστικής Ατζέντας και με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του UN-Habitat ζητούμε από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της εβδομηκοστής πρώτης συνεδρίας της, τεκμηριωμένη και ανεξάρτητη αξιολόγηση του UN-Habitat. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα είναι μία έκθεση που θα περιλαμβάνει συστάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της ευθύνης και της επίβλεψης του UN-Habitat, και από αυτήν την άποψη θα πρέπει να αναλύει: α) Την κανονιστική και επιχειρησιακή εφαρμογή του UN-Habitat, β) Τη δομή διακυβέρνησης του UN-Habitat, για πιο αποτελεσματική, υπεύθυνη και διαφανή λήψη αποφάσεων, εξετάζοντας εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης και γενίκευσης της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού του Συμβουλίου, γ) Την εργασία του UN-Habitat με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις και με σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των συνεργασιών, δ) Τη χρηματοοικονομική ικανότητα του UN-Habitat.

71