Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 70

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

165. Επαναβεβαιώνουμε το ρόλο και την τεχνογνωσία του UN-Habitat, στο πλαίσιο της εντολής του, ως επίκεντρο για τη βιώσιμη αστικοποίηση και τους οικισμούς, σε συνεργασία με άλλες οντότητες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, αναγνωρίζοντας τους δεσμούς μεταξύ βιώσιμης αστικοποίησης και, μεταξύ άλλων, βιώσιμης ανάπτυξης, μείωσης των κινδύνων καταστροφών και κλιματικής αλλαγής. 166. Προσκαλούμε τη Γενική Συνέλευση να αιτηθεί στο Γενικό Γραμματέα, με εθελοντικές συνεισφορές από χώρες και σχετικούς περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της Νέας Αστικής Ατζέντας κάθε τέσσερα χρόνια, με την πρώτη έκθεση να υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της εβδομηκοστής δεύτερης συνόδου της Συνέλευσης. 167. Αυτή η έκθεση θα παρέχει ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της προόδου που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας και ως προς τους διεθνώς συμφωνημένους σκοπούς και στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους οικισμούς. Η ανάλυση θα βασιστεί στις δραστηριότητες των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, του UN-Habitat, άλλων σχετικών φορέων του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στην υποστήριξη της εφαρμογής της Νέας Αστικής Ατζέντας και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του UN-Habitat. Η έκθεση θα πρέπει να ενσωματώνει, στο μέτρο του δυνατού, τις συνεισφορές πολυμερών οργανισμών και διαδικασιών, ανάλογα με την περίπτωση , της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Θα πρέπει να χτιστεί σε υφιστάμενες πλατφόρμες και διαδικασίες, όπως το Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ, που συγκαλείται από το UN-Habitat. Η έκθεση θα πρέπει να αποφύγει την επικάλυψη και να ανταποκριθεί σε τοπικές, περιφερειακές και εθνικές περιστάσεις και νομοθεσία, ικανότητες, ανάγκες και προτεραιότητες. 168. Η προετοιμασία αυτής της έκθεσης θα συντονιστεί από το UN-Habitat, σε στενή συνεργασία με άλλους σχετικούς φορείς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, εξασφαλίζοντας μία συντονιστική διαδικασία, ευρέως συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς αποκλεισμούς. Η έκθεση θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση, μέσω του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου1 των Ηνωμένων Εθνών. Η έκθεση θα τροφοδοτήσει επίσης το υψηλού επιπέδου πολιτικό φόρουμ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης, με σκοπό την εξασφάλιση συνοχής, συντονισμού, και συνεργατικών διασυνδέσεων με την παρακολούθηση και αναθεώρηση της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030. 169. Θα συνεχίσουμε την ενδυνάμωση των προσπαθειών κινητοποίησης, μέσω συνεργασιών, δραστηριοτήτων υπεράσπισης και ευαισθητοποίησης, που σχετίζονται με την εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας, χρησιμοποιώντας υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως την Παγκόσμια Ημέρα Habitat και την 70