Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 67

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

ποιότητας, έγκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων, που έχουν αναλυθεί κατά εισόδημα, φύλο, ηλικία, φυλή, εθνότητα, μεταναστευτική κατάσταση, αναπηρία, γεωγραφική τοποθεσία και άλλα χαρακτηριστικά σχετικά με τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά πλαίσια. 158. Θα ενισχύσουμε τις ικανότητες συλλογής και χρήσης στοιχείων και στατιστικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται στην εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και για την ενημέρωση λήψης αποφάσεων και κατάλληλων αναθεωρήσεων. Οι διαδικασίες για τη συλλογή στοιχείων για την εφαρμογή της παρακολούθησης και της αναθεώρησης της Νέας Αστικής Ατζέντας, θα πρέπει αρχικά να βασίζονται σε επίσημες εθνικές, περιφερειακές, και τοπικές πηγές στοιχείων και άλλες πηγές ανάλογα με την περίπτωση, και να είναι ανοιχτές, διαφανείς και σύμφωνες με το σκοπό του σεβασμού των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής και όλων των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτό το έργο μπορεί να υποστηρίξει η πρόοδος προς έναν παγκόσμιο ορισμό των πόλεων και των οικισμών με βάση τον άνθρωπο. 159. Θα υποστηρίξουμε το ρόλο και την ενισχυμένη ικανότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων στη συλλογή στοιχείων, στη χαρτογράφηση, ανάλυση και διανομή και στην προώθηση διακυβέρνησης βασισμένης σε στοιχεία, χτίζοντας σε βάση κοινής γνώσης, χρησιμοποιώντας σε παγκόσμιο επίπεδο συγκρίσιμα, αλλά και τοπικά παραγόμενα δεδομένα, μέσω απογραφών, ερευνών για τα νοικοκυριά, καταγραφών πληθυσμών, κοινοτικών διαδικασιών παρακολούθησης, και άλλων σχετικών πηγών, που έχουν αναλυθεί κατά εισόδημα, φύλο, ηλικία, φυλή, εθνότητα, μεταναστευτική κατάσταση, αναπηρία, γεωγραφική τοποθεσία και άλλα χαρακτηριστικά σχετικά με τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά πλαίσια.

67