Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 66

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

153. Θα προωθήσουμε τη συστηματική χρήση συνεργασιών πολλαπλών ενδιαφερόμενων φορέων στις διαδικασίες αστικής ανάπτυξης, ανάλογα με την περίπτωση, θεσπίζοντας καθαρές και διαφανείς πολιτικές, οικονομικά και διοικητικά πλαίσια και διαδικασίες, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού για συνεργασίες πολλαπλών ενδιαφερόμενων φορέων. 154. Αναγνωρίζουμε τη σημαντική συμβολή των εθελοντικών συνεργατικών πρωτοβουλιών, συνεργασιών και συνασπισμών που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν και να ενισχύσουν την εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας, τονίζοντας τις βέλτιστες πρακτικές και τις καινοτόμες λύσεις, συμπεριλαμβανομένων μέσω της προώθησης δικτύων συμπαραγωγής, ανάμεσα σε διακρατικές συνεργασίες, τοπικές κυβερνήσεις και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. 155. Θα προωθήσουμε πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων για την ενδυνάμωση και την τόνωση των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων γυναικών και κοριτσιών, παιδιών και νεολαίας, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες, γηγενών πληθυσμών και τοπικών κοινοτήτων, καθώς και ατόμων σε ευάλωτες καταστάσεις, για το σχηματισμό κυβερνητικών διαδικασιών, τη δέσμευση στο διάλογο και την προώθηση και προστασία ανθρώπινων δικαιωμάτων και μη διακρίσεων, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική τους συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για την αστική και εδαφική ανάπτυξη. 156. Θα προωθήσουμε την ανάπτυξη πολιτικών εθνικής τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας και στρατηγικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και εργαλείων ψηφιακής διακυβέρνησης με επίκεντρο τον πολίτη, αξιοποιώντας τεχνολογικές καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων, ώστε να καθιστούν τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών προσβάσιμες στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων και γυναικών και κοριτσιών, παιδιών και νεολαίας, ατόμων με αναπηρίες, ηλικιωμένων και ατόμων σε ευάλωτες καταστάσεις, για να τους επιτρέψουν να αναπτύξουν και να ασκήσουν αστική ευθύνη, διευρύνοντας τη συμμετοχή και προωθώντας την υπεύθυνη διακυβέρνηση, καθώς και αυξάνοντας την αποδοτικότητα. Η χρήση ψηφιακών πλατφορμών και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων και γεωχωρικών πληροφοριακών συστημάτων, θα ενθαρρύνει τη βελτίωση μακροπρόθεσμου ολοκληρωμένου αστικού και εδαφικού σχεδιασμού και σχεδίου, τη διοίκηση και διαχείριση γης και την πρόσβαση σε αστικές και μητροπολιτικές υπηρεσίες. 157. Θα υποστηρίξουμε την επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία, εστιάζοντας στην κοινωνική, τεχνολογική, ψηφιακή και βασισμένη στη φύση καινοτομία, σταθερή επικοινωνίας μεταξύ πολιτικής και επιστήμης στον αστικό και εδαφικό σχεδιασμό και θεσμοθετημένους μηχανισμούς για τη διανομή και ανταλλαγή πληροφορίας, γνώσης και εμπειρίας συμπεριλαμβανομένης και της συλλογής, ανάλυσης, τυποποίησης και διάδοσης γεωγραφικά βασισμένων, πληθοπορισμού (crowdfunding), υψηλής 66