Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 65

συμμετάσχουν αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων για αστική και εδαφική ανάπτυξη. ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

149. Θα υποστηρίξουμε ενώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης ως υποστηρικτές και παρόχους ανάπτυξης ικανοτήτων, αναγνωρίζοντας και ενισχύοντας, ανάλογα με την περίπτωση, την εμπλοκή τους σε εθνικές διαβουλεύσεις για πολιτικές για το αστικό περιβάλλον και αναπτυξιακές προτεραιότητες, αλλά και τη συνεργασία τους με περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, μαζί με την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα, τους επαγγελματίες, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους ερευνητικούς οργανισμούς και τα υφιστάμενα δίκτυα τους, για να εκπονήσουν προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της ομαδικής μάθησης, με τη βοήθεια συνεργασιών περιεχομένου και συνεργατικών δράσεων, όπως δια-δημοτική συνεργασία, σε παγκόσμια, περιφερειακή, εθνική, και τοπική κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων και της εγκατάστασης δικτύων επαγγελματιών και πρακτικών διασύνδεσης πολιτικής επιστήμης. 150. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία και ανταλλαγή γνώσης πάνω στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία, προς όφελος της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, σε πλήρη συντονισμό, συνεργασία και συνέργεια με τις διαδικασίες του Μηχανισμού Διευκόλυνσης Τεχνολογίας, που συστάθηκε σύμφωνα με την Addis Ababa Ατζέντα Δράσης και που ξεκίνησε στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη. 151. Θα προωθήσουμε προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων για να βοηθήσουμε περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις στον οικονομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση, προγράμματα θεμελιωμένα στο θεσμικό συντονισμό σε όλα τα επίπεδα, που θα συμπεριλαμβάνουν και μέτρα για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση καθώς και μέτρα κατά τη διαφθοράς, υιοθετώντας, μεταξύ άλλων, διαφανή και ανεξάρτητη επίβλεψη, διαδικασίες προμηθειών, υποβολή εκθέσεων αναφοράς, διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης και για να αναθεωρήσουμε την περιφερειακή και εθνική απόδοση και συμμόρφωση, με ιδιαίτερη προσοχή σε προϋπολογισμούς που να ανταποκρίνονται σε κάθε ηλικία και φύλο και στη βελτίωση και ψηφιοποίηση των λογιστικών διαδικασιών και αρχείων, ώστε να προωθηθούν προσεγγίσεις βασισμένες σε μετρήσιμα αποτελέσματα και να χτιστεί μεσο- και μακροπρόθεσμη διοικητική και τεχνική ικανότητα. 152. Θα προωθήσουμε προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικά με τη χρήση νόμιμων εσόδων που βασίζονται στη γη και χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων, για τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και τους τοπικούς δημόσιους υπαλλήλους, εστιάζοντας στα νομικά και οικονομικά θεμέλια της δέσμευσης αξίας, συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικοποίησης, της καταγραφής και της διανομής των προσαυξήσεων της αξίας της γης.

65