Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 64

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών για τον εντοπισμό καταλυτικών χρηματοδοτικών μέσων, σε συμφωνία με οποιοδήποτε εθνικό πλαίσιο, το οποίο είναι σε θέση να εξασφαλίσει δημοσιονομική βιωσιμότητα και βιωσιμότητα χρέους σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης. 144. Θα εξερευνήσουμε και θα αναπτύξουμε λύσεις για κλιματικούς κινδύνους και καταστροφές στις πόλεις και τους οικισμούς, μέσω συνεργασίας με οργανισμούς ασφάλισης και αντασφάλισης και άλλους σχετικούς φορείς, όσον αφορά σε επενδύσεις σε αστικές και μητροπολιτικές υποδομές, κτίρια και άλλα αστικά κεφάλαια, καθώς και για τοπικούς πληθυσμούς ώστε να εξασφαλίσουν τη στέγη και τις οικονομικές τους ανάγκες. 145. Θα υποστηρίξουμε τη χρήση διεθνούς δημόσιας χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης και επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, μεταξύ άλλων, ως καταλύτη για επιπλέον κινητοποίηση πόρων από όλες τις διαθέσιμες πηγές, δημόσιες και ιδιωτικές, για βιώσιμη αστική και εδαφική ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη μείωση ρίσκων για δυνητικούς επενδυτές, σε αναγνώριση του γεγονότος πως η διεθνής δημόσια χρηματοδότηση παίζει σημαντικό ρόλο στη συμπλήρωση των προσπαθειών των χωρών να κινητοποιηθούν οι εγχώριοι δημόσιοι πόροι, ειδικά στις φτωχότερες και πιο ευάλωτες χώρες, με περιορισμένους εγχώριους πόρους. 146. Θα επεκτείνουμε τις ευκαιρίες για τη μεταξύ Βορρά-Νότου, Νότου-Νότου και της τριγωνικής και διεθνούς συνεργασίας, καθώς και περιφερειακής, αποκεντρωμένης και μεταξύ των πόλεων συνεργασίας, ανάλογα με την περίπτωση, για να συμβάλουμε στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, αναπτύσσοντας ικανότητες και προωθώντας ανταλλαγές αστικών λύσεων και αμοιβαίας μάθησης σε όλα τα επίπεδα και από όλους τους σχετικούς φορείς. 147. Θα προωθήσουμε την ανάπτυξη ικανοτήτων ως μία πολύπλευρη προσέγγιση που εξετάζει τη δυνατότητα πολλαπλών ενδιαφερόμενων φορέων και οργανισμών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και συνδυάζει την ατομική, κοινωνική και θεσμική ικανότητα για τη διατύπωση, εφαρμογή, βελτίωση, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών για βιώσιμη αστική ανάπτυξη. 148. Θα προωθήσουμε την τόνωση της ικανότητας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων και ενώσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, ανάλογα με την περίπτωση, να δουλέψουν με γυναίκες και κορίτσια, παιδιά και νεολαία, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, γηγενείς πληθυσμούς και τοπικές κοινότητες, και εκείνους σε ευάλωτες καταστάσεις, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους ερευνητικούς οργανισμούς, για τη διαμόρφωση οργανωτικών και θεσμικών διαδικασιών διακυβέρνησης, επιτρέποντας τους να 64